Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HEP'in gecesi yasaklandı • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Halkın Emek Partisi (HEP) tarafından 15-16 Haziran olayları ile ilgili olarak düzenlenen Dayanışma Gecesi Ankara Valiliği'nce yasaklandı. Dayanışma Gecesi'nin 2911 sayılı yasanın 17. maddesi uyannca "genel güvenlik'' nedeniyle yasaklandığı bildirildi. HEP Ankara 11 Başkanı Faik Candan, "Siyasi iktidann keyfî tutumuna karşı gerekli her türlü yasal haklannı kullanacaklarını" bildırerek "Ankara Valiliği'nin bu tutumunu kınıyoruz" dedi. Tebligatın iş saati bitiminden iki saat sonra yapılmasının, yasal yollara başvunılmasını engellemeye yönelik olduğunu da kaydeden Candan, "Bizden intikam almaya çalışıyorlar, gafil avlamaya çalışıyorlar" diye konuştu. Candan, valiliğin uygulamasına karşı yürütmenin durdurulması istemiyle yargı yoluna başvuracaklarını da sözlerine ekledi. Başkana saldırı • ISPARTA (UBA) — Isparta Belediye Başkanı Altan Raşit Civan'a bıçaklı saldırı düzenlenmek istendi. Nadir Suldur adında bir kişi elinde bıçakla Isparta belediye binasına geldi. Bina girişinden itibaren sağı-solu tehdit ederek başkamn odasına çıkan Suldur, Civan'ı yerinde ' bulamadı. Bunun üzerine, "Onunla bir hesabımız var. Onunla hesaplaşacağız" diyerek binayı terk etti. Konu ile ilgili olarak daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Isparta'nın DYP'li Belediye Başkanı Altan Raşit Civan, olayın arkasmdaki kişinin Isparta'nın tanınmış simalarından Atilla Suldur olduğunu iddia etti. SBP Konya'da kuruldu • KONYA (AA) — Sosyalist Birlik Partisi Konya teşkilatı kuruldu. İl başkanlığına Lütfi Dilek getirildi. İl Başkanı Lütfı Dilek, Ereğli'den başlayarak ?fçeîeş.kîlatlannı kısa şürede tamamlayacaklanru söyledi. Dİlek'e teşkilatı kurma yetkisi, Konya'ya gelerek görüşmelerde bulunan milletvekilleri Kemal Anadol ve Kâmil Ateşoğulları tarafından verildi. Dokuz vali hacca gidecek • RİZE (Cumhuriyet) — Rize Valisi Ömer Büyükkent ile birlikte 9 vali hacca gidecekler. Ankara, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Içel, Kocaeli, Karaman, Bolu, Muş ve Rize valileri bu yıl hacca gidecek valiler olarak tçişleri Bakanhğı'nca saptandı. Izmir'de deprem paniği • İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) — Izmir ve çevresinde diin gece yarısı meydana gelen deprem büyük paniğe neden oldu. Saat 00.33 sıralannda 4.2 şiddetindeki ilk sarsıntıdan sonra depremin sürmesi, lzmirlilerin evlerinden çıkarak cadde ve sokaklara dökülmesine yol açtı. 01.10'a kadar 4 sarsıntının meydana geldiği ve depremin Manisa'da da hissedildiği belirtildi. Izmir'de de deprem korkusuyla binlerce vatandaş uzun süre açık alanlarda bekledi. Depremde can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. Kandilli Rahathanesi yetkilileri, depremin merkez üssünün, rasathaneye yaklaşık 310 kilometre uzaklıkta ve Izmir-Manisa civarında olduğunu kaydettiler. Kuzııcu. toprağa veriliyor • KONYA (AA) — Istanbul'da ölen Konya eski milletvekillerinden Samet Kuzucu bugün Konya'da toprağa verilecek. 1916 yılında Konya'da doğan Kuzucu, 1961-1965 yılları arasında CHP milletvekilliği yapmıştı. Samet Kuzucu, Konya Belediye Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevlerinde de bulunmuşru. Kuzucu, yarın öğleyin Sultan Selim Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. ANAP BÜYÜKKONGRESÎ HABERLER 16 HAZİRAN 1991 "Bizffns entrikalan bize mani olamayacak 3 ' diyen Akbukuftan Yûmaza çağrv Gelsîn 4 liberaliırf desinAkbulut, kürsüden Yusuf Bozkurt Özal ve Hüsnü Doğan'a bir gazetenin Yılmaz'ı desteklediği yolundaki haberinin doğru olup olmadığını sordu. Küçük Özal ayağa kalkarak, "Haber yalan. Mesut'u desteklemiyorum" diye bağırdı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — ANAP genel başkanlı- ğına kaybeden Başbakan Yıldı- nm Akbulut, kongrede oylama- dan önce yaptığı konuşmada, "Bize, Bizans entrikalan mani olamayacak. Anadolu insanı galip olacak" dedi. Akbulut, Mesut Ydmaz'ın geçmişte hü- kümeti bırakıp kaçtığını dile ge- tirerek, "Partimize oy veren ta- banuı bekientilerini dikkate alıp sakın yanılmayın. Aksi olduğu takdirde yuzde 10 değil, yiizde 5'i bile bulamazsmız" diye ko- nuştu. Partiye pamuk ipliğiyle bağlı olmadığını kaydeden Akbulut, şöyle konuştu: "Sizlerin üzerine ölii toprağı serpilmiştir, diyenlere sesleniyo- nım: Siz, şirndiye kadar bir be- lediye başkan adayını, bir mil- letvekili adayını seçebildiniz mi? Kendiniz seçilebildiniz mi? Ha- yır. O tarihte görev yapanlar, MKYK'da görev alanlar Nasıl teşkilatların üzerine ölü topra- ğı serpilmiştir' diyebilirier? Sen teşkilatına inandın mı, güvendin mi? Tekrar bize görev tevdi edil- diğinde, size dünyanın öniinde sesleniyonım: Tekrar kazandı- ğımız takdirde önseçimi tatbik edecegiz." Akbulut'un bu sözleri, "De- mokrat Akbulut" sloganlanyla karşılandı. Akbulut, "Beyrülmala el sür- dürmedik. Ben Anadolu'dan bir insanım. Kimileri beni ikti- sat müdiiıü diye, kimileri hal müdiirii di>e küçük göstermek istedi. Ama, benim alnım açık. Benim. ailemin ve sülalemin ve- remeyecegi hiçbir hesap yok" diye konuştu. Akbulut, dünkü Sabah Gaze- tesi'nde Yusuf Bozkurt Özal ve Hüsnü Doğan'ın Yılmaz'ı des- tekledikleri haberinin bulundu- ğunu anımsatarak, tribünlere döndü ve Yusuf Özal'a bu ha- berin doğru olup olmadığını sordu. Yusuf Özal da ayağa kal- karak, "Haber yalan, Mesut Yılmaz'ı destekkmiyornm" ya- nıtını verdi. Akbulut, bunun üzerine, "Bunlar oyun içinde oyun, inanmaym" diye bağırdı. Yılmaz yanlılan, "Hüsnü'ye de sor, Hüsnü'ye" diye seslen- diler. Akbulut, bu sesleri duy- mazdan gelerek, konuşmasını "Gelin birlik beraberiik içinde olalım, ben sizin beğenmediği- niz, taşra dediginiz Erzincan'da haysiyetimi ortaya koymuşum, mücadele etmişim. Kaybetsem de bir nefer gibi çalışırım. Keş- ke o aday da söyleyebilseydi" diye sürdürdü. Akbulut'un bu sözlerini, tribünde oturan Yıl- maz gülümseyerek dinledi. Ak- bulut'un coşkulu konuşması, taraftarlannı sık sık ayaklandır- dı ve alkışlarla kesildi. Akbulut, üç ay kadar önce ANAP Mec- lis grubunda yaptığı konuşma- AKBULUT, GÜZEL — flk turda 20 oy alan Hasan Celal Güzel, lediğini açıkladı. Güzel, Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden genel başkan adaylıgından çekilerek Yıldınm Akbulut'u destek- sonra Akbulut'a karşı genel başkanlık mücadelesi vermişti. İZLENİMLER Paylaşılamayan slogan: Milliyetçilik MUSTAFA BALBAY ANKARA — Kongre salonuna yalnız ge- len Hasan Celal Güzel, kendisine ayrılan koltukta tek başınaydj. Önünden geçenler şöyle bir selam verip yoluna devam ediyor- du. İlk tur sonuçlanıp Akbulut ve Yılinaz salt çoğunluğu sağlayamayınca bütün göz- ler üzerine çevrildi. Kısa bir görüşmeden sonra kürsüye çıkıp "uzun çöl yürüyüşüne" Akbulut adına ara verdiğini açıkladı, dön- dü, koltuğuna oturdu. Bir sigara çıkanp du- dağına değdirmişti ki, üç çakmak birden uzandı... Kongre sakin başladı. Salonda daha ön- ce belirlenen yerlere "düzenli" olarak yer- leştirilen delegelerle, milletvekili ve bakan- lar sarmaş dolaştı. Salonun sağ ön tarafın- daki kırmızı koltukların kendilerine ayrıl- masına karşın, özellikle Yümaz yanlısı ba- kanlar, delegelerin arasında oturmayı yeğ- lediler. Mnstafa Taşar, Akbulut ekibinin yaptıklarını gözlemlemek, salona gelen Yıl- mazcılan karşılamak, kongre trafığini kont- rol etmek gibi ağır bir görevi üstlendi. Sem- ra Özal, "İstanbul tl Başkanı" olarak pro- tokolün orta kesimine oturdu. Bayan özal beyaz eteği, kırmızı güllü beyaz ceketi ile "bıyıkh" delegelerin arasında, salonun en uzak kesiminden bile fark ediiiyordu. Daha önceki ANAP toplantüarının mil- li muziği "Anm balım peteğim"in yerini, sözleri değiştirilmiş Türk Halk Muziği par- çaları almıştı. Salonda paylaşüamayan slogan "MUIiyet- çi Türkiye" idi. Hem Akbulut, hem Yılmaz yanlılan, bu sloganı elden bırakmadı. Akbulut konuşmasında en çok "Gerekir- se nefer gibi çalışınm", "Veremeyeceğim he- sap yoktur, aile efradım dahil, hatta sıila- lem", "Bizans entrikalan bu kez yolumuz- dan çeviremeyecek, Anadolu insanı iktidar olacak", "Ben Anadolu insanıyım" sözle- .rini vurgulamaya calıştı. Başbakanın, "Ka- zanırsam önseçim getirecegim" sözü, dele- gelerden takdir topladı. İlk tur sonuçlan açıklandığmda iki taraf- ta da kısa bir sessizlik yaşandı. Akbulut eki- bi, Güzel ile anlaşınea salon yeniden hare- ketlendi. Derken Yılmazcıların aklına bir- den "demokrasi" geldi. İngiltere'de Thatc- her istediği oyu alamayınca hem Başbakan- lık'tan hem parti genel başkanhğından is- tifa etmişti. Akbulut da aynı özveriyi gos- terip istifa ettiğini açıklamalıydı. Demok- rasinin gereği buydu, Anavatan ancak böyle ayakta kalabilirdi. tlhan Akiizüm, Alaattin Rrat çevresindekilere sürekli bunu anlatma- ya çalıştılar. Ama Akbulut ekibi için bunu kabullenmek güçtü. Kongre salonunun çevresi, günün geç sa- atlerine kadar ana-baba günüydü. Ankara il örgütünün getirdiği "partililer" ve çevre il ve ilçelerden gelip içeri giremeyenler, yol- dan geçenlere içerde önemli şeyler olduğu- nu sezdiriyorlardı. Seyyar satıcılar da, sa- lona giremediklerine pişman değildi. Üze- rinde Anavatan yazılı çakmak, kalem, kül tablası değerinın iki üç katı fiyatla müşteri buldu. Salonu terk edip büroya dönerken taksi şoförüne sorduk: — Hangisi kazanır? — Politikadan anlamam ağabey... — Halinden memnun musun? — Nasıl olurum ağabey, soğan üç bin li- ra olmuş! da, milliyetçi-muhafazakâr ol- duklannı söyleyince, şiddetle eleştirildiklcrini anımsatarak, "Ama şimdi herkes milliyetçi- muhafazakâr. Ben isterdim ki, gelsin 'Lıberalim' desin. Cum- hurbaşkam'na oy vermeyenler de dahil, tepki oylannı topladık deseydi, alkışlasaydık"dedi. Delegelerden "oyuna gelme- melerini" isteyen Yılmaz'ı "Sa- yın aday" diye niteleyen Akbu- lut, "Bazı basın ve bazı çevre- ler, bu adayı pompaladı" dedi. Ayasotya'nın tümünün iba- dete açılacağını, Başbakanlığı döneminde hiçbir karanlık iş ol- madığını vurgulayan Akbulut, sözlerini "Yetim hakkı yeme- dik, bize giiç verin, gectiğimiz dönemin şartlan başkaydı, şim- di yeni bir döoem başlıyor, şim- diye kadar yüzünüzü kızartma- dık, bize güvenin, sizi utandınnayacagız" diyerek ta- mamladı. NOTLAR Akbulut diııgindi ta kı... TUNCAY ÖZKAN ANKARA — Başbakan Yıl- dınm Akbulut, kongre salonu- na girişinden gün sonuna değin, dingin, kendinden emin bir gö- rüntu sergiliyordu. Ta ki, ANAP Altındağ llçe Başkanı Ayten Atılgan, gecenin ilerleyen saatlerinde yanına gelene değin... Akbulut, ahşılmışın dışında seri, akıcı ve ses tonlaması ye- rinde bir konuşma'ile açmıştı kongreyi. Cumhurbaşkam Tur- gut Özal'ın ANAP Genel Baş- kanhğı dönemine ilişkin sert mesajlar da veriyordu. Akbu- lut'a göre Özal'ın döneminde parti içi demokrasi işletilmemiş- ti, 26 Mart yenilgisinin faturası örgüte çıkanlmıştı. Başbakan bu sözleri haykınrken tribünler- deki Semra Özal, Zeynep Özal ve Ahmet Özal sessiz ve hare- ketsizdi. Mesut Yılmaz'ın konuşması- nı coşkuyla karşılayan Semra özal, rakibine yanıt veren Ak- bulut'un, özal ailesini kastede- rek söylediği, "Onlann desteği- ni de istemiyorum, adayları da değilim" sözleri üzerine, "Ol- madı Yıldınm Bey" der gibi ba- şını iki yana sallayarak onayla- madıgını fark ettiriyordu. Semra Özal'ın devreye girme- siyle, Akbulut'a destek veren Altındağ ilcesi, bu desteğini ge- ri çekiyordu. Semra özal ile Muzaffer Atılgan'ın görüşmesi- nin ardından Başbakan Akbu- lut'un yanına gelen Atılgan'ın eşi Ayten Atılgan, Akbulut'a, "Biz bugüne kadar sizinle mü- cadele ettik. Ancak şimdi çeki- liyoruz. Bize müsaade edin, gidelim" diyordu. SHP il ve üçe kongnelerisoluk soluğa sürüyor Genel merkezciler öne geçtîtç Poliüka Senisi — SHP bü- yük kurultayı öncesi 40 il kong- resi tamamlandı. 31'i daha ön- ce, 9'u da dün yapılan kongre- lerden 36'sında 380 kurultay de- legesi seçildi. Genel Başkan Er- dal İnönü'nün Konya il kongre- sini Baykalcılar, İzmir'i de genel merkezciler kazandı. Mayıs ayında başlayan ve soluk solu- ğa süren kurultay yanşında ön- ce genel merkezciler, gecen hafta da Baykalcılar öne geçti. Dün 9 yerden 7'sini kazanan merkezci- ler, tekrar üstünlük sağladı. llçe kongreleri biten İstanbul'da da il başkanı Ercan Karakaş, bu akşam 2 bin partilinin davetli ol- duğu bir "Dostluk ve Dayanış- ma Gecesi" düzenledi. SHP'de mart ayı başında "mahalle delegeleri secimleriyle" başlayan heyecan, il kongreleriyle sürüyor. Millet- vekilleri, 1050 kurultay delege- liğinden, illerden gelecek yakla- şık 900 delegenin "daha fazlasım" kazanmak için yurt genelinde tur atarlarken, bazı il kongreleri itirazlar ve MYK ka- rarları nedeniyle ertelendi. Ha- tay il kongresi de geçen hafta se- çim kurulu tarafından iptal edi- lerek bu güne ertelendi. 25 ma- yıs tarihinden geçtiğimiz hafta sonuna kadar toplam 31 ilde partililer sandığa gitti. Bu kong- relerde 294 kurultay delegesi se- çildi. Genel merkezciler, bu de- legelerden 160'ını kendilerinin, 134'ünü ise Baykalcüann kazan- dığını behrtiler. Baykalcılar "199 biz, 85 genel merkez aldı. 10 de- lege ise belirsiz" açıklamasını yaptüar. Ancak iller bazında ya- pılan araştırmada dağılımın "142 genel merkez, 152 Baykalcılar" olarak gerçekleştiği bildirildi. Partililer, dün Van, Mardin, Giresun, Kastamonu, Konya, Iz- mir, Bitlis, Kırşehir ve Uşak da oy kullandı. Izmir kongresine Genel Sekreter Hikmet Çetin katıldı. Iktidara yurüdüklerini belirten Çetin, "Aynntılı bir ik- tidar programı yapmak zorun- dayız" dedi. Genel Sekreter Yar- dımcısı Ertugrul Günay da il kongrelerinin "Müdafaa-i hukuk" kongreleri olduğu görü- şünü yineledi. Kongrede genel merkez yanlısı Turan Karakaş ile Baykal'ı desteklediği söylenen Kemal Karataş aday oldu. Oy- lama sonucunda, daha önceden parti içi ön yoklama ile aday se- NONUKONYA'DA Ikticlardaıı düşecek olanı seçtiler SHP lideri, Türkiye'de nüfusun yüzde 50'sinin tanmla geçindiğini belirterek hükümetin bu kesimi desteklemeyerek ülkeye zarar verdiğini söyledi. ğu gerekçesiyle dışandan ürun ithal edildiğini kaydeden tnönü, "Dışandan gelen buğday niye daha ucuz oluyor? Çünkü Av- rupa'da, Amerika'da de\let köy- lıiye yardım ediyor. Bunlar ikti- darda kalamazlâr ya, ama AUah korusun, kalıriarsa çiftçiye, köy- lüye hiç yardım yapmayacaklar" diye konuştu. lktıdarın taktiğinin, bir şeyi ortaya atıp vatandaşı alıştırarak kandırmak olduğunu söyleyen Inönü, "Bir şey söylüyorİar. ÜMİT ASLANBAY KONYA — SHP Genel Baş- kanı Erdal tnönü, "ANAP tepe- taklak gidiyor. Böyle bir iktidar ayakta kalamaz. Parca parca, sapır sapır dökülüyor. Yaptıkla- n kongre, iktidarı kim kaybede- cek, onu belirliyor. tktidara biz geleceğiz" dedi. lnonü, iki günlük Konya, Mersin ve Gaziantep'i kapsayan gezisinin ilk gününde Konya'da- ki partisinin il kongresine katıl- dı. Konya Stadyumu'nun önün- de toplanan halka hitaben "üre- tici sorunlan" konusunda konu- şan Inönu, Türkiye'de nüfusun yüzde 50'sinin larımla geçindi- ğini ve hükümetin bu kesimi desteklemeyeıek ülkeye zarar verdiğini dile getirdi. Ucuz oldu- Herkes ayaga kalkınca 'belki yapmayız' diyorlar. Sonra şap diye yapıyorlar, kandıra kandı- ra yapıyorlar" dedi. Inönü, hü- kümetin çiftçiyi desteklemeyi ta- mamen bırakmak niyetinde ol- duğunu belirtti. bahktan slogan yükselirken Inö- nü şöyle konuştu: "Hükümet zaten yok. Şimdi Ankara'da kongre yapıyoriar. Ne çıkarsa çıksın. Hiç önemi, hiç değeri yok. Bu iktidarı bir gün daha tutmamak lazım. Onun için genel secün istiyoruz. Benden, iktidardan hesap sor- mamı istiyorsunuz. Konuşuyo- ruz, belgeler gösteriyoruz. Me- sela TEKEL'in rakı ihracını tek bir firmaya vermişler. Araştıra- lım diyonız, Meclis'te hesap so- ruyoruz. Araştırma komisyonu kuruluyor, ama ANAP'lılar oy- lamaya girince 'Araştırmaya ge- rek yok' diyerek reddediyorlar. Demek ki araştırılraasından korkuyoıiar. Niye korkuyorlar? En adaletli ineelemenin yapıla- cağı yerde araştırma yaptırmı- yoriar. Çiftçi bunlan tepetaklak edecek, süpürüp götürecek. O zaman hesap da sonılacak." 11 milyon ton buğdayın kayıp olduğunu anlatan ınönü, kala- baJıktan birisinin laf atması üze- rine de, "Evet, birtakım fareler yemiş herhalde. Ama fareler mi yedi ya da başka bir şey mi ol- du, söylesinler. Bekliyonım" di- ye konuştu. İnönu, "Başbakan Inönü" sloganlan arasında söz- lerini şöyle tamamladı: "Vatandaşın derdi çok. Ama bir yandan da rahatım. Artık gittiklerini göriiyorum. Böyle bir iktidar Türkiye'de kalamaz. Şimdi aralannda hesaplaşıyor- lar. Ama bu iktidar gidiyor. Par- ça parca, sapır sapır dökülüyor. Vaptıklan seçim, kim iktidarı kaybedecek diye. Bu seçim, bu kongre, iktidan kim kaybede- cek, onu belirliyor. İktidara biz geliyoruz." Daha sonra aynı yerdeki Yü- züncü Yıl Kapalı Spor Salonu- nda yapılan il kongresine katı- lan ve burada delegeleri selam- layan Inönü, Mut Uzerinden Mersin'e geçerek geceyi burada geçirdi. Inönü, bugün Gazian- tep'te il kongresine katılacak ve bir de konuşma yapacak. çilen Turan Karakaş, il başkanı seçildi. 36 kurultay delgesi de merkezi destekleyen isimlerden seçildi. Kırşehir'de divan baş- kanhğını Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in yaptığı konge sakin geçti. Genel Sekreter Yar- dımcısı Mehmet Moğultay, bir konuşma yaparak SHP'nin ik- tidara gelmesi gerektiğini söyle- di. Oylama sonunda Sabri Ya- vuz, il başkanlığına seçildi. 6 de- legeliği de merkezciler kazandı. Konya'da genel merkezcilerle, Baykal taraftarlarının haftalar öncesinden başlayan mücadelesi dün Baykalcılann başansıyla so- nuçlandı. eski Başkan Recai Er- soy 226, Baykalalann adayı Ne- zir Büyükcengiz ise 228 oy aldı. Büyükcengiz il başkanlığına se- çilirken 26 delege de blok liste ile Baykalcılardan oluştu. Mardin il kongresinde eski il başkanı Mehmet Gökegöl, tek- rar il başkanı oldu. Genel mer- kezi destekleyen Gölcegöl'ün ya- nı sıra kurultay delegeliğini de merkezciler kazandı. Van'da da genel merkezin adayı eski il baş- kanı Abdurrahman Özbek, il başkanlığına seçildi. Bitlis'te de genel merkez yanlısı eski il baş- kanı Kemal Coşar tekrar seçil- di. Uşak'ta divan başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Yiğit Gülöksüz'ün yaptığı kongrede Esat Beylerce, Hflseyin Uzpeder ve Süleyman Yılmaz Türkme- noğlu aday oldular. Oylama so- nunda genel merkezi destekle- yen Beylerce, il başkanlığına se- çildi. Kastamonu il kongresi Baykalcüann başansıyla sonuç- landı. Genel merkezin adayı Ru- hi Aşıkoglu 53, Baykalcılann desteklediği Mehmet Yddın-n ise 110 oy aldı. Giresun'da ısc Genel merkezi destekleyen Mustafa Hatemoğlu 111, Bay- kalcılann adayı Hasan Karaib- rahimoğlu da 1J1 oy aldılar. POÜTİKA GÜNLUGÜ HİKMET ÇETİHKAYA Kaptan, Çarkçıbaşı, Çımacı ve Halk... İşçi eylemleri durmak bilmiyor... istanbul, Ankara, İzmir, Adana ve öteki illerde protesto gös- terileri sürüyor. İstanbul'da Şehir Hatları vapurlan çalışmı- yor. Çalışanlar da eyleme katıldıklan için Kadıköy-Karaköy arasını 20-25 dakikada değil 25 saate yakın bir sürede alı- yor. Önceki gün yolcular Kadıköy-Karaköy seferini yapan Ata- köy vapurunun kaptan köşkûne çıktılar. Ofkeli yolcularla kap- tan arasında sert tartışma kavgaya dönüştü. Deniz ortasın- da yavaş yavaş ilerleyen Ataköy vapurunun kaptanı ne ya- paçağını şaşırmıştı. Öfkeli yolcular bağırıyordu: — İki saattir denizdeyiz, işimiz gücümûz var, bu ne biçim iş? Kaptan çaresiz yanıt verdi: — Gidiyoruz işte, ne yapalım yani? Yolcular kaptanın üzerine yürüdü: — Ayıp ayıp, yaşından başından utan. Eylemci işçiler, halkla karşı karşıya geliyordu. Zaten bu iş hep böyledir. İşveren her dönemde işçiyle halkı karşı kar- şıya getirir... 25 yıl önce temizlik işçilerinin grevi vardı Manisa'da. Türk- İş'e bağlı Genel-İş Sendikası, Manisa Beledıyesi'yle anlaş- mazlığa düşmüştü. Belediye başkanı Adalet Partiliydi. Te- mizlik işçilerinin çoğu aynı partinin üyeşiydi. Genel-lş Sen- dikası o dönem Türk-iş'e bağlıydı. Genel-İş'in başkanı da Ab- dullah Baştürk'tü. Grev çadırı Manisa'nın Sultan Cami çevresine kurulmuş- tu. AP Gençlik Kolları yöneticilerı, grevdeki, kendi partisine üye temizlik işçilerine caminin duvarına çıkıp bağırıyorlar- dı: — Komünistler Moskova'ya... Çöpler gün geçtikçe Manisa'nın caddelerini, sokaklarını doldurdu. Manısalılar, emeklerinin karşılığını vermeyen AP'li belediye başkanına t İşçi eylemleri durmak kelenrneyebaşladılar. bİlmİyOr... IStanÖUİ, S ^ I Ankara, İzmir, Adana Şube Başkanı da AP^ V Q Qfe^j liydi. Grev sırasında, .. .. . AP i temizhk işçi- protesto çosterııen JS İstanbul'daiferJSK sendikacnar dc- Şehir Hatları vapurları £ZKS'& Ça//şm,yor. ÇaHşanlar yaya oiarak da eyleme katıldıklan e başladılar dakikada değil, 2.5 saate yakın bir sürede 7 yürümeye başladılar. . . K'a/j.ı(,/K./ Karakciu Esnaf işyerlerinin IÇM l\aaiKOy-f\araKOy önünden geçen işçite- araSIHI 20-25 " - Kahröisun n i f l e ? . . ^ Işçılerşaşkındı. Es- naf ve halk bağı- y rıyordu: — Komünistler Moskova'ya... İstanbul'da şehir hatları işletmesi işçilerinin işi yavaşlat- ma eylemine tepki yine halktan geliyor... Aradan 25 yıl geçmiş, kimse eylemci işçilere "Komünist- ler Moskova'ya" diye bağırmıyor. Aslında işçiler, "Bir yolu- nu bulup da Moskova'ya gitsek" diye düş kuruyorlar. Cum- hurbaşkanı Özal'ın aylar önce Moskova'da çalışan Türk iş- çiler için söyledikleri, işsizlerin kafasına 'mıh gibi' çakılı kaldi: — Ayda 900 dolar alıyor Moskova'daki işçilerimiz...Hepsi köşeyi döndü. Bir elleri yağda, bir elleri balda... Uğur Dündar'ın programında Moskova'daki işçilerimizi iz- ledik. Bizim bıyıkh 'Anadolu tosunlarf sarışın Rus kızlanyla gönül eğlendiriyor Kızıl Meydan'da; Arbat Sokağı'nda hava atıyorlar... Moskova'daki Türk işçileri ayda 900 dolar kazanıp caka satarken 11 yıllık kaptan ayda kazandığı 800 bin lirayla na- sıl yaşayacagının hesabını yapıyor. Onun için de haklı ola- rak eylem koyuyor, direniyor. Türkiye bir çelişkiler ülkesi... Direnen işçinin karşısına halk çıkıyor ve bağırıyor: — Bizim işimiz gücümüz var, sizin bu yaptığınız terbiye- sizlik... O kaptanın, çarkçıbaşının, çımacının hakkı değil mi insan- ca yaşamak? Yıllardır gece-gündüz demeden, denizde va- puru yüzdüren onlar değil mi? Eminönü Meydanı'nda karşıya geçmek için binlerce in- san belki çaresiz olabilir, işçilere kızabilir. Ama şöyle bir düşünmekie yarar var: — Ayda 800 bin lira ücret alan 35 yıllık bir çarkçıbaşı İs- tanbul'da nasıl yaşar? Eminönü'nden, Kadıköy'e, Üsküdar'a nasıl olsa geçerst- niz. Belki birkaç saat gecikebilirsiniz. İşte o kadar. Öfkeniz işçiye değil; öfkeniz, onlara 800 bin lirayı çok go- renlere olmalı... Sultanabmet Parkı'ndaki miting olaysız sona erdi. Miting iptaline otıırıııa eylemi İstanbul Haber Servisi — Şişli'de dün düzenlenmek iste- nen "Temel hak ve özgürlükler mitingi"ne valilik tarafından izin verilmedi. Miting tertip komitesine mensup İHD istanbul Şube Başkanı Ercan Kanar Hava-lş Başkanı Atılay Ayçin, HEP, SP ve SBP il başkanları, SHP İl Yönetim Kurulu uyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, Tabipler Odası üyesi Şükran Akın tarafından, Sultanahmet Mehmet Akif Er» soy Parkı'nda yapılan açıkla- mada, mitinge izin verilmeme- si protesto edildi. , Açıklamayı yapan miting ter- tip komitesi üyeleri ile aralann- da avukatlar ve bazı partililerin de bulunduğu bir grup, daha sonra oturma eylemi yaptı. "Devlet terörii yasasına hayır" yazılı bez pankartın ve çeşitli dövizlerin açıldığı eylem olay- sız sona erdi. SEZONLUK YAZLIK EV Erdek Narlı Köyü'nde, bahçe içinde sezonluk kiralık ev. TeL: 919771137
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog