Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

16 HAZÎRAN 1991 HABERLER CUMHURtYET/3 Füipinler'de Pinatubo, Japonya'da Unzen yanardağlan tehdit ediyor, Gürvistan salkmıyor Doğa,ateşpüskürüyorFilipinler Pinatubo yanardağında Japon> a tki hafta önce patlayan patlamalar devam ederîcen, bölge güçlü Unzen yanardağında hafif patlamalar bir tayfunun etkisi altına girdi. Evlerin meydana geldi. Uzmanlar, volkanda üzerine kayalar yağıyor. Sellerin yeniden şiddetli bir patlama sürüklediği küller tarım alanlannıörttü. gerçekleşmesinden korkuyorlar. Gürcistan Dün sabaha karşı meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremde 8 köy yerle bir oldu; en az 7 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Ölü sayısımn artabileceği bildiriliyor. Dış Haberlcr Sermi — Fili- pinler'deki Pinatubo yanardağı 600 yıllık bir suskunluğun ar- dından geçen hafta harekete geçtiğinde, ulkenin devrik dik- tatörü Ferdinand Marcos'un eşi Imelda, "Tanrı, bize yaptıkla- rından dolayı Filipinler'i cezalandınyor" yorumunuyap- mıştı. Filipinliler, gerçekten de bir haftadır felaket ardına fela- ket yaşıyorlar. Pinatubo, aralık- u olarak lav püskürtmeyi sürdü- rilrken, bölge güçlü bir tayfu- nun etkisi altına girdi. Yanarda- ğın patlamasının etkisiyle etra- fa saçılan kayalar, kilometreler- ce uzakbktaki evlerin üstüne ya- ğıyor. Tayfunun ve şiddetli yağ- murlann sürüklediği lavlann ta- rım alanlannı kapatması ise Fi- lipinler halkının yakın gelecek- te açlıkla yüz yüze kalması teh- likesini doğurdu. Başkent Manila'nın 100 kilo- metre kuzeyindeki Pinatubo ya- nardağının geçen çarşamba gu- nünden bu yana puskürtmeye devam ettiği küller, yine geçen hafta adayı etkisi altına alan Yunya tayfununun ve tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yagmurların etkisiyle yakındaki yerleşim merkezlerini ve tarım alanlannı örttü. Şiddetli yağ- murlarm neden olduğu çamur sellerinin şimdiden 100 kişinin ölümttne neden olduğu sanılı- yor. Yanardağın yakınmdaki pek çok kentin üzerine çamur yağdığı ve yağışlann pek çok köprüyu yıktığı, bölgeyi başkent Manila'ya bağlayan anayolun, yağmurun getirdiği püskürtüy- le kapandığı bildiriliyor. Bu ara- da, yanardağın faaliyetinin et- kisiyle bölgede sarsıntılar mey- dana geldi. Richter ölçeğiyle 3 şiddetindeki depremler başkent Manila'yı da etkiliyor. Yağışlar bir yana, uzmanlann en büyük korkusu, Pinatubo'- nun en büyük darbesini vurma- ya hazırlanıyor olması olasılığı. FUipinli bir uzman, yanardağın VOLKANDAN KAÇANLAR — Filipinler'deki Pinatubo yanardafcının gazabından kaçan halk, hızlaadanın güneyine göç ediyor. Yönetim, her şeylerini geride bırakarak kaçan insanlan banndırabilmek için biitün olanaklannı seferber etmiş donımda. (Fotofraf: Reuter) batı yüzünde yeni bir çatlak meydana geldiğıni açıklayarak bunun şiddetli bir patlama ge- tirebileceği uyansında bulundu. Yetkililer, yanardağın etki ala- nımn 100 kilometreye kadar çı- kabileceğini duyuruyor ve hal- ka güneye kaçmaları önerisinde bulunuyorlar. Filipinler yönetimine karşı sa- vaşan komünist gerillalar da 'iii- kenin içinde bulundugu olağa- nüstu koşullan'goz onune ala- rak ateşkes Uan ettiler. Açıkla- mayı yapan gerilla liderleri, or- du birliklerine 'gerillalann iyi- niyetinden yararlanmaya çaüş- mamalan' uyansında da bu- lundular. • Japonya Haziran ayı başında patlaya- rak 39 kişinin ölümüne neden olan Japonya'daki Unzen ya- nardağı da faaliyetini sürdürü- yor. Uzmanlar, dün volkanda 29 kez hafif patlama meydana geldiğini bildirerek, her an şid- detli bir patlama gerçekleşebile- ceği uyansında bulunuyorlar. Patlamalardan sonra çevreye yayümış olan küllerin ve kaya- lann, şiddetli yagmurların etki- siyle çamur sellerine neden ola- bileceği bildiriliyor. Gürcistan Sovyetler Birliği'nin Gürcis- tan Cumhuriyeti dün sabaha karşı şiddetli bir depremle sal- landı. Richter ölçeğine göre 6.3 şiddetinde olduğu açıklanan deprem 8 köyün yerle bir olma- sına, 7 kişinin ölmesine, yüzler- ce kişinin de yaralanmasına yol açtı. ölü sayısımn artabileceği bildiriliyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'- teki yerel gazeteciler, depremin merkez üssüne yakın yerleşim merkezlerinden can kaybı ha- berleri almaya baş'adıklannı bildirdiler. Deprem yuzunden, sarsıntı- dan en fazla etkilenen bölgeyle haberleşme bağlantısının kesil- miş olması nedeniyle asıl duru-' mun ancak kurtarma ekipleri- nin olay yerine varmalarından sonra netleşebileceği bildirildi. Gürcistan Başbakanı Tengiz Sagua'nın da durumu incelemek için bölgeye gitmeye hanrlandı- ğı haber verildi. DIJNYADA BUGIJN ALtStRMEN ANAP'ın Tercihi Temel'e sormuşlar: — Güzel mi olmak istersin, aptal mı? — Uy demiş, cüzelluk geçicidur. ANAP'ın dün tercihini belirlediği kongresinde bu seçimin 'Güzel' lehine olmayacağı zaten önceden belli değil miydi? Kimilerine bakarsanız, akıldan yana tercih ise Temel'in hemşerisini seçmekti. Ama son ana kadar saat saat değişiklik göstermesine kar- şın denge değişmış görünmüyordu ve Akbulut ile Yılmaz eşit şanslara sahip bulunuyorlardı. Bu dengenin bir ayağını, Yıldınm Bey'i destekleyen örgü- tün muhafazakâr kanadı, öbür ayağını ise Fiili Genel Baş- kan'ın tarafsız kalacağını açıklamasına karşın Hanedan'ın 'cicl kanadı'nın desteğini sağlamış Mesut Yıtmaz oluşturuyordu. Ve doğrusunu soylemek gerekirse ANAP'ın seçiminin so- nucu belli olmadan bile gerçekte bu parti için akıbetin de- ğişmeyeceği biliniyordu. Herkes biliyordu ki kim yeğlenmiş olursa olsun artık seç- menin sandık başında ANAP'ı yeğlemesi olanaksızdt. Dünkü seçimin en önemli yanı, Hanedan'ın parti içindeki etkısimn ne denli sürdüğünün ortaya konması ve bir de bü- yük koalisyonun bozulup bozulmayacağının belirtilerinin or- taya çıkmasıydı. Bu ikinci noktanın tam bir belirginliğe kavuşması ise bu- güne kalmış görünüyor. Gerçekten de yönetimin ne şekilde paylaşılacağı ve gelecek hükümette kımlerin görev alacağı belli olduktan sonra ANAP koalisyonunun normal genel se- çime kadar sürüp sürmeyeceğı konusunda bir görüş belir- lenebilecektir. Dün başlayan ve bugün süren ANAP Köngresi'nin, bu gös- tergeleri ortaya koymasının dışında bir önemi olduğunu söy- lemek de olanaksızdır. Öyle ya, Yıldınm Bey ile Mesut Bey arasında özde ne ayrı- lık var ki? Her ikisi de biri önce, biri sonra olmak üzere Hanedan'ın adaylan değiller miydi? Her ikisı de temelde ekonomik gidişi değiştirecek, ona yeni yonler verecek, yepyeni bir felsefeyi uygulamaya koyacak, ge- lir dağılımındaki uçurumun daha da derinleşmesini engel- leyecek, vergi toplamayı becerecek, işsizlik sorununa ciddi olarak eğilebilecek işçınin, köyiünün, ücretlinin, emekçinin, emeklinin feryadını dindirebılecek reçetelerden ve uygulama gücünden yoksun değiller mıydi?- ANAP'ın yeni bir mitos, yeni bir karizmatik lider yaratabi- lecek takatı mı kalmıştı ki kongrenin şu ya da bu şekilde be- lirli bir gidişi değiştirmesi oianağı olsundu? ANAP'ın yeni genel başkanının göstermelik bir iki çıkışta özal'ın kimi isteklerini geri çevirmesi, yeni bir yöneltşin, yep- yeni bir donemin, yeni politikacıların habercisi olarak kabul edilebilir mi seçmenlerce? Yarından başlayarak, Turgut Bey'in gölgesi ANAP'ın üze- rinden kalkacak mı? Yarından başlayarak, Türkıye'nin ekonomik politikası baş- bakan ve bakanlar tarafından mı saptanacak? Yarından başlayarak, sosyal konularda veya dış politika- da Çankaya karar odagı olmaktan çıkacak mı? Yarından başlayarak bütçe, parlamento denetimine mi gi- recek? Yarından başlayarak, yasama, sistem içindeki gerçek ye- rini mi bulacak? Yarından başlayarak, polis devleti uygulamaları sona mı erecek? „ Yanndan başlayarak, ülkemizde insanlann özlemlerine ya- (Arkası 19. Say/ada) ILD'da Türkiye tarüşıldıtmzalamış olduğu ve uymakla yükümlü bulundugu 98 ve 111 sayıh sözleşme ihlallerinden hesap veren Türk hükümetine, kamu çalışanlarının sendikalaşma hakkı ve grev ertelemeleri konularında hesap soruldu. tş-Sendika Servisi — Ulusla- rarası Çalışma örgutü ILO'da, ILO sözleşme ve ilkelerini ihlal eden Türkiye'nin tartışılması yi- ne ağır eleştirilerle geçti. tmzalamış olduğu ve uymak- la yükümlü bulundugu 98 ve 111 sayıh sözleşme ihlallerinden he- sap veren Türk Hükümeti'ne, ağırlıklı kamu çalışanlarının sendikalaşma hakkı, grev erte- lemeleri, YHK'nın toplu sözleş- me düzenine müdahalesi konu- larında hesap soruldu. 98'le il- gili karar bölümünde Türkiyeî yi bağlayıcı nitelikte olmak üze- re kamu calışanlanna sendika- laşma hakkının tamnması isten- di.Türk-tş, 1402'likler, güvenUk soruşturması gibi konuları içe- ren 111 sayıh sözleşmenin tartış- masında hiç söz almadı. Hatta Genel Başkan Şevket Yılmaz dün sabah yapılan bu tartışma- ya katılmadı. Önceki gece yapı- lan 98 sayıh sözleşmenin tartış- masında, Türk-İş, genel olarak kapsama giren önemli sendikal haklara değinirken kara liste olarak bilinen özel paragrafa alınma isteminde bulunmadı. tş- çi grubundan söz alan çeşitli ya- bancı sendikaların sözcüleri ise Türkiye"de 10 yıldan bu yana ciddi hiçbir gelişmenin olmadı- ğından söz ederek özel paragraf, kara listeye alınması gereği üze- rinde durdular. Divandan da özel paragraf istemi gelmediği için Türkiye özel paragrafa alın- madı. Ancak yine tartışmalar ve kararda uymakla yükümlü ol- duğu sözleşme ve ilkeleri, sendi- kal hakları ihlal eden, yıllardan bu yana olumlu bir gelişmenin kaydedümediği saptandı. Öte yandan AA'nm Cenevre kaynaklı haberine göre Türk-tş, 98 sayıh sözleşme kapsamında yer alan önemli ilkelerden biri olan yetki sorununa 1* 10 bara- jın korunması ile ILO ilkelerine karşı cıkmak uzere Hükümet ve Işveren Temsilcileri ile 8 mayıs- ta Ankara'da yapılan toplantıda anlaşmaya vardı. Üçlü toplantı- da vanlan anlaşmanın kamuo- yuna açıklanmadığı bildirilen AA'nm haberine göre Türk-lş, ILO'nun karşı çıkmasına rağ- men hükümet ve işverenlerle vardığı prensip anlaşması nede- niyle 31 mayıs tarihinde Hür Işçi Sendikaları Konfederasyonu ICFTU Genel Sekreteri Vander- veken'e yazdığı mektupta, ulus- lararası sendikal kuruluşlann da yetki ve baraj sorunu uzerinde durmamalannı istedi. AA'mn bir diğer haberine gö- re ise Avrupa Işçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Ce- nevre'de yaptığı toplantıda, DÎSK davasımn bir an önce so- nuçlandırılmasını ve el konan mallarının iadesini talep etti. ETUC yetkilileri, bu talepleri içeren bir mektubun dun Türk makamlanna gönderildiğini bil- dirdiler. Mektupta, Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. madde- lerinin yürürlükten kaldınlma- sıyla, DİSK hakkındaki suçla- maların hukuki dayanağı kal- madığı görüşü savunuldu, sıkı- yönetimin de kalkması göz önü- ne alınarak DİSK davasının bir an önce sonuçlandınlması isten- di. ETUC, Türkiye'de hür sendika- cıhk yapılmasına imkân verecek ortamın yaratılmaması ve DİSK mallarının iade edilmemesi ha- ünde Türkiye ile Avrupa Toplu- luğu arasındaki ekonomik iliş- kilerin kesilmesi için girişim yapma tehdidinde bulundu. Uvey Baba KâbusuOvey babalannı öldüren kazlar ya da kazlanna sarkıntılık ettiği için ikinci kocalannı öldüıen anneler anlaüyor, uzmanlar değerlendiriyor. Temelinde cinsellik olduğu için toplumda tabu sayılan bir araştirma konusu daha, kahramanlanyla birlikte. empo Polis silahlamyor 3500 lüşilik kûçük ama alabildiğince kurucu bir polis oıdusu oluşturuldu. En soh modeller ve özellilderiyle polis nasıl silahlamyor. SHFde neler oluyor İl başkanlığı ve genel başkanlık yanşında son gelişmeler. görüşler ve kulisler. 10 üzerinden 2 ve üniversite DPT'run isteği üzerine hazirlatüan biı araştumaya göre, üniveısiteye giıenlerin önemli bir bölümü ilkokul seviyesinde... İşkenceye karşılık bisiklet 9 yaşındaki bir çocugu kelepçeleyip sabaha kadar dovmek ve sonra suçsu2İuğu anlaşüınca kimseye söylemesin diye ona bisiklet hediye etmek. Yakın çekun fotoğraüanyla karakolda bir çocuğun başına gelenler. Vize ama nasıl? Yurtdışına giöneyi planlayanlar için bir derleme: Hangi ûlke, hangi koşullarda nasıl vize veriyor ya da vermiyor? Horzum raporunu açıklıyoruz Komisyonun yanıtmı bulamadığı 8 önemli noktada lalit ısim Cumhurbaşkaru Ozal. Kaya Erdem niçin kanşnnldı. Bülent Şemiler'üı usülsûzlükleri neler, Özal'a verilen rapor niçin açıklanmıyor ve Ozal niçin bildiklerini komisyona anlatmadı? KADIN MASTÜRBASYONU Müstüıbasyon yapan kadanlar girdikleri cinsel ilişkilerden daha buyûk haz ahyorlar. Araşnrmalann ortaya çıkardığı bir diğer sonuç, genç kadınlarda bu cinsel doyum türünde arhş olduğu. Sayılarla kadın mastüıbasyonu ve biçimleri... FESTİVALDE TERS RÜZGÂRLAR İstanbul Festivali'nin açıhş haftasında Şark ve Garp rüzgârlan. Bir yanda Pat Metheny ve Maahartan Transferöte yandan Kudsi Ergüner ve arkadaşlan sayın doktor ve eczacılara Antiaritmik preparatımız Mexitil(Mexiletine HCI 200 mg) 30 kapsüllük ambalajlarda tıp kullanımına sunulmuştur. Boehringer Ingelheim Intemational GmbH Almanya lisansı ile Eczacıbaşı Buyükdere Cad. 185 Levent 80710 İstanbul kapsül ®Tescıl edılmış marka Hipertansiyon tedavisinde kalsiyum antagonisti preparatımız PlendilO(Felodipin 5 mg) 20 tabletlik ambalajlarda tıp kullanımına sunulmuştur. Astra, Södertalje, İsveç lisansı ile Eczacıbaşı Buyükdere Cad 185 Levent 80710 istanbul 1® Tescıl edılmış marka
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog