Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

16 HAZÎRAN 1991 • * * * HABERLERİN DEVAM CUMHURÎYET/19 MesutYılmaz kazandı(Baştarafi 1. Sayfada) MKYK listesi üzerinde çalıştı. Yılmaz, bu sonuçla ANAP'- ın 3. genel başkanı seçilirken, Akbulut da Türk siyasal yaşa- mında başbakanlık görevindey- ken parti liderliğini yitiren ilk pK)litikacı oldu. Kongrenin yapıldığı Ataturk Spor Salonu önünde geniş gü- venlik önlemleri alındı. Salona giden yollar guvenlik görevlile- ri tarafından kesildi, delegeler, özel kart verilen gazeteciler ve görevliler dışında kimse geçiril- medi. Üç sıra polis kordonunun dışında kalan Yılmaz ve Akbu- lut yanhlannın slogan yarışı za- man zaman tartışmaJara ve kü- furleşmeye dönüştü. Davetiye- si olmayan ABD Büyükelçiliği görevlileri ANAP yöneticileri- nin araya girmesiyle kongreyi izleyebüdiler. Adaylann arala- rında yaptıklan protokol gere- ği salona paket, çiçek ve ruhsatlı silahlar da alınmadı. 30 hoste- sin yer gosterdiği salonun iç dü- zenlemesi için yaklaşık 600 mil- yon lira odendi. Semra-Ahmet Özal Saat 10.45'te oğlu Ahmet Özal'la birlikte salona gelen ANAP lstanbul ll Başkanı Sem- ra Özal alkışlar arasında lstan- bul delegelerinin yanına oturdu. Adaylıktan çekilen Hiısnii Do- ğan saiona sessizce girdi. Belin- den rahatsız olan Vehbi Dinçer- ler'in yerine kongreyi eşinin iz- lediği göruldu. Sunucu Erkan Zenger tara- fından tek tek il başkanlarının adı okunurken, Semra Özal sa- dece Mesut Yılmaz yanlısı baş- kanlan alkışladı. Semra Özal'- ın adı okununca delegelerin bü- yük bölumu ayağa kalkarak al- kış tutarken, "Biiyiik başkan" diye slogan attılar. Adaylardan salona ilk giren Hasan Celal Güzel, cılız alkış- lar aldı. Guzel'den 25 dakika sonra 12.10'da salona giren Me- sut Yılmaz, delegelerin alkışla- rı ve "Milliyetçi Mesut", "Baş- bakan Mesut" sloganlarıyla karşılandı. Semra Özal'ın da ayakta alkışladığı Yılmaz, Ek- rem Pakdemirli ile el ele tutuşa- rak delegeleri selamladı. Giineş Taner ile birlikte saat 12.35'te salona giren Yıldırım Akbulut'un, Yılmaz'dan daha fazla alkış aldığı dikkati çekti. Semra Özal, Akbulut'u oturdu- ğu yerden izlerken, Ahmet Ozal'ın ayağa kalktığı göruldu. Daha sonra satonda bir ara- ya gelen Akbulut ile Yılmaz öpüşurken, Zenger'in çağrısı üzerine diğer aday Güzel de gel- di. Ve üçü el ele tutuşarak dele- geleri selamladılar. Adaylann salona girmesinden sonra Yılmaz ve Akbulut yan- lıları arasında slogan yarışı ol- du. Salona son girenlerin de ka- tılımıyla Akbulut için slogan atanlann daha fazla olduğu gö- ruldu. Teşkilat Başkanı Ortaan De- mirtaş'ın açış konuşmasından sonra adaylann aralarında an- laşarak belirledikleri Kâzım Ok- say divan başkanı olarak kong- re çalışmalarını başlattı. Kâzım Oksay, Cumhurbaş- kanı Özal'ın, Cumhurbaşkanlı- ğı Basm Danışmanı Metin Yal- man tarafından getirilerek ken- disine verilen mesajı okudu. Özal mesajında, kongreye başa- rılar dileyerek "Cumburbaşka- nı seçildiğinı giinden beri bu gö- revin gereği olarak ilişiğimi kes- tiğim AnavaUn Partisi'nin ku- rucalan arasında bulunduğum ve tızun yıllar ANAP genel baş- kanı ve başbakan sıfatlannı ta- şıdığım için ömrıimün sonuna kadar iftihar edecegimi bilmeni- zi isterim" dedi. Ozal'ın mesa- jı, "Kongrenizin, demokrasiye aşık yiıce milletimiz için yararlı karariar alacağına güveniyo- rum. Anavatan idealine göniil veren, railli birlik ve beraberli- ğimizin faziletine inanan muh- terem beyetimize en içten dilek- lerimi sunuyorum" sözJeriyle sona erdi. Özal'ın mesajının okunma- sından sonra eşi Semra Özal, ayağa kalkarak alkışlamaya başladı. Bayan Özal'ın kalkma- sından sonra salondaki diğer de- legeler de ayağa kalkarak Özal'- ın mesajını uzun süre alkış- ladılar. Başbakan Akbulut, adaylann yarımşar saatlik birer konuşma yapmasına ilişkin protokole rağmen açış konuşması yapmak üzere kürsüye geldi. Akbulut, alkışlar arasında konuşmasına başlarken, Mesut Yılmaz da Pakdemirli ile birlikte yerinden kalkarak karşı tribüne geçti ve delegelerin arasına oturdu. Biiyiik kavga Daha sonra genel başkan adaylanndan Hasan Celal Gü- zel konuştu. Güzel, kürsüye ge- lirken Akbulut yanlıları, "Akbulut-GUzel el ele" sloga- nı attılar. Güzel'in milliyetçi- muhafazakâr tabana seslenen ve ağırhkla Mesut Yılmaz'ı eleşti- ren konuşmasından sonra Ök- say, genel başkanhk için iki önerge geldiğini, Yılmaz'ın önergesinde 879, Akbulut'un önergesinde ise 617 delegenin imzası olduğunu açıkladı. Ok- say, ardından Yılmaz'ı kürsüye çağırdı. Yılmaz, "Başbakan Mesut" tempolan arasında kür- süye doğru ilerlerken, Akbulut yanlısı Bakan Namık Kemal Zeybek koşarcasına yürüyerek kürsüye fırladı. Zeybek, Oksay ile sert bir tartışmaya girişti. Zeybek, toplam delege sayısının 1172 olduğunu, iki önergedeki imza sayısının toplam delege sa- yısını aştığını belirterek divanın tutumu hakkında usul konuş- ması yapmak istediğini, divanın kendisine konuşma hakkı ver- mek zonında olduğunu söyledi. Zeybek, Oksay ile tartışırken Yılmaz kürsüye çıktı ve bir sü- re tartışmanın sona ermesini bekledi. Bunun üzerine Yılmaz taraftarlan Zeybek'i yuhaladı- lar. Yuhalamalar ve ıslıklara tepki gösteren Zeybek, tartış- mayı bırakarak başkanhk plat- formunun önüne doğru geldi ve ellerini havada birleştirerek ANAP selamı verdi. Zeybek, tepkisini sürdürürken birden Mustafa Taşar gelerek Zeybek'e bir omuz darbesi vurdu ve onü- ne geçerek kendisi ANAP sela- mı vermeye başladı. Bu sırada Zeybek de Taşar'ı divandan aşağıya doğru itmeye çalıştı. Görevli polisler ve delegelerin de platforma çıkmasıyla ortalık karıştı. Taşar ve Zeybek'in bir- birlerine vurmalarını araya gi- renler önledi. İki bakanın itiş- mesi sırasında kürsüde bulunan hoparlörler devrildi. Yılmaz ise kürsüde olayın sona ermesini bekledi. Oksay, Yılmaz'ın konuşma- sından sonra Zeybek'e söz ve- receğini açıkladı. Zeybek, plat- formdan indikten sonra Başba- kan'ın yanındaki yerine dönme- den Izmir ve Egeli delegelerin bulunduğu tribünlere giderek onlarla kısa bir süre konuştu. Zeybek, yerine dönerken bu sırada Akbulut'un arkasında milletvekillerinin oturduğu bö- lümde kavga çıktı. lstanbul Mil- letvekili Baki Albayrak ile Muş Milletvekili Erkan Kemaloglu, Malatya Milletvekili Biilent Ça- paroğlu ile Devlet Bakanı Mus- tafa Taşar birbirlerine küfürler edip saldınnca milletvekili tri- bünü birden kanştı. Yumruklar havada savrulurken, korumalar az ilerideki Semra Özal'ın etra- fında önlem aldılar. Bir koruma polisinin kaşı yanhrken, ANAP Ankara il delegelerinden Halit Masatlı da polisleri yumrukla- yarak polislerin üzerine yürüdü. Kemaloğlu'nun etrafındakilere yumruk sallaması üzerine An- kara Milletvekili Muzaffer Atd- gan da ona vurmaya çalıştı. Yıl- maz ve Akbulut yanlısı millet- vekillerinin kavgası, polislerin araya girmesiyle guçlükle yatış- tırıldı. 15 dakika kadar süren kavgadan sonra Mesut Yılmaz konuşmasına başlayabildi. Zeybek'in ardından Akbulut yeniden kürsüye gelerek delege- BAŞKENTTEN AHMET TAN (Baştarafi 1. Sayfada) Önünde Vıldınm Akbulut ör- neği vardı. Akbulut'u da Özal desteklemişti. Ama kadrosunu bizzat kendisi >apmadığı için, 18 ayda hem partide hem de ka- binede çatlak orlaya çıkmıştı. Diin yaşanan olaylardan son- ra ANAP, yeni catlaklara daya- namazdı. Aynca, Yılmaz'ın asıl hedefi, ANAP'ı çatlatmadan seçimlere götürmek ve gerçek "Başbakanlık" sıfatını delege- lerden değil, halktan almaktı. Kongre'nin bugünkü bölü- munde 50 kişilik parti iist yöne- timi beliıienecek. Bu kadro, da- ha sonra yaklaşık 30 kişilik Ba- kanlar Kurulu'na etki edecek. Ydmaz'ın dün geceyansı sınıf arkadaşlan ile 20. mezuniyet yılı kutlaması yerine U başkanlan ile toplanması, MKYK ve hiikiime- ti dengeli bir biçimde belirlemek için. Birkaç gün önce Cumhurbaş- kanı Özal "Başbakanlık önem- li değil. Önemli olan iist siyasi kadrodur" demişti. Yılmaz, bu mesajın gereğini dün geceden itibaren yerine ge- tirme peşinde. Toplam 80 kişi tutan MKYK ve hükümet liste- sinde son sozii ne yazık ki ken- disi söyleyemeyecek. ANAP'ın dün sergilediği tab- lo ve seçimin ilk tur sonuçları, partide iist yönetim listesinin uzlaşma ile oluştunılmasını zo- runlu kılıyor. Bu uzlaşmada son sözü söyleyecek olan da Özallar olacak. Çünkd diin hem "Akbulutçular" hem de "Mesutçular" gördiiler ki Özal- Büyük sınav bugün ANKARA (Cûmhuriyet Bü- rosu) — Öğrenci Seçme ve Yer- leştirme Sınavı'nın (ÖSYS) ikin- ci basamağı, 45 il merkezi ve Lefkoşa'da bugün yapılacak. Sı- navda 606 bin 358 aday yarışa- cak. Sınav saat 09.30'da başla- yacak ve 3.5 saat sürecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Fet- hi Toker, sınavla ilgili olarak yaptığı son açıklamada adayla- rı uyararak, yanlarında ÖYS gi- riş belgesi, öğrenci kimlik kar- tı, ÖSYS tercih formu, ÖSYM kuponu ya da "ikinci basamak sınavı ücreti alındı" belgesi ile fotoğrafh ve onaylı özel kimlik belgesihi getirmelerinin zorun- lu olduğunu anımsattı. Toker, adaylara, ->aat 09.30'da başlayacak ve 3.5 saat surecek sınav için trafik yoğunluğunu goz önünde tutarak yola erken çıkmalan ve sınav başlamadan yaklaşık bir saat önce sınav bi- naşında bulunmalarını onerdi. ÖYS için sınav yapılacak iller- de de gerekli önlemler alındı. Ankara'da Anakent Belediyesi 1 nin, kent dışından gelerek sına- va girecek öğrenciler için şehir- lerarası otobus terminalinde aç- tığı danışma bürosu, çaiışmala- nnı bu gece saat 24.00'e kadar sürdurecek. Aynca AŞOT ve Gar'dakı ÖSYM buroları da oğ- rencilere barınma ve ulaşım ko- nulannda yardımcı olacak. Üni- versite sınav giriş kartlarını gos- teren oferenciler oıobuslerde oa- , u bıi^;.yle yuieuiuk yapaDile- cekler. lerce sık sık alkış ve sloganlarla kesilen konuşmasını yaptı. Ak- bulut'un kürsüden inmesinden sonra, Divan Başkanı Oksay 17.30'da konuşmalann tamam- landığını, oylamaya geçileceği- ni ilan etti. Oksay, Akbulut'un sarı, Güzel'in yeşil, Yılmaz'ın da beyaz oy pusulası olduğunu hatırlattı. Görevlilerin yerlerini almalarından sonra 18.00 sıra- larında oylamaya geçildi. Oy verme işlemi sürerken salonda karşılaşan Mustafa Taşar ile Namık Kemal Zeybek iki kez öpüştüler. Taşar, Zeybek'i öperken "Biiyiik kongrelerde olur böyle cilveler" diye espri yaptı. Semra Özal, oyunu kullan- dıktan sonra Ahmet Özal ile bir- likte salondan çıkarak Foto Mu- habirleri Derneği Lokali'ne git- ti. Burada gazetecilerle sohbet eden Semra Özal, Taşar ve Zey- bek'in tartışmalanyla başlayan kavgayı değerlendirirken "Bu kavga önemli değil. Biz suikastlı kongre gördük. Bunlar lüzum- suz şeyler" dedi. Oy kullanma işleminin ta- mamlanmasından sonra kulü- belerin etrafında kordon oluştu- ran polislere rağmen, adaylann aldıklan oylara ilişkin çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Saat 20.20 sıralarında iki ada- yın da genel başkan seçilmek için gerekli olan 586 oyu alama- dıklarmın belli olması üzerine, Güzel ve Akbulut öpüştüler. Guzel, Akbulut lehine adaylık- tan çekildiğini söyledi ve bu ka- rannı açıklamak üzere kürsüye yöneldi. Güzel'in kürsüye doğ- ru gittiğini gören Yılmaz taraf- tarları, "delege satılmaz" slo- ganları atmaya başladılar. Gü- zel, Oksay'a karannı açıklamak üzere söz istediğini bildirdi. Ok- say da kararın resmen açıklan- masından sonra söz verebilece- ğini dile getirdi. Güzel, bunun üzerine tribündeki yerine döndu. İlk turun sonucu 20.35 sıra- larında açıklandı. 1169 delege- den 1160'ının oy kullandığı an- laşılan seçimde, üç ay geçersiz sayıldı. 1157 geçerlı oyun 580'ini Mesut Yılmaz, 557'sini Y'ıldınm Akbulut, 20'sini de Hasan Celal Güzel aldı. Güzel çekildi Oksay'ın oylan ve hiçbir ada- ym salt çoğunluğu sağlayamadı- ğını, bu nedenle ikinci tur oyla- maya geçileceğini acıklamasın- dan soara saat 20.40'U Güzel kürsüye çıktı. Yvlmaz taraftar- larının '"oylama arasında ko- nuşma olmaz" itirazlanna rağ- men sözlerine başlayan Güzel, "Diğerlerinden çok daha mu- kaddes bulduğum 20 oy sahibi- ne demokrasi adına şükranlan- mı sunuyorum" dedi. 20 oy ala- cağını duşünmediğini belirten Güzel, parti yönetiminde ve Ba- kanlar Kurulu'nda Akbulut ile birlikte çalışmayacağını ve bu konuda bir talebi olmadığını söyledi. Güzel, icazetsiz ve milliyetçi-muhafazakâr olduğu- nu belirttiği Akbulut lehine adaylıktan çekildiğini söyleyin- ce, Yılmaz taraftarlan "delege satılmaz" sloganlan attılar. Gu- zel sözlerine gürültüler arasın- da, "Bu 20 oy sahibi arkadaş- lanmdan da beni dinlcmelerini rica ediyorum" diyerek kursu- den indi. Güzel alkışlar arasın- da Akbulut ile öpuştü. Oksay daha sonra, ikinci tur oylama- ya geçilmesi için hazırhk yapıl- ması talimatını verdi. Özallar devrede ANAP kongresine delege ola- rak katılan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal ve kızı Zeynep Özal, dun Mesut Yılmaz'ın se- çilmesi için yoğun bir kulis ça- lışması yaptı. Semra Özal, Yıl- maz'ın seçilmesi için, Başbakan Yıldınm Akbulut'u destekleyen Muzaffer Atılgan ile ozel bir go- rüşme yaptı. Semra Özal'ın is- teğini yerine getiren Atılganlar ve Ankara delegeleri, Başbakan Yıldrrım Akbulut'un safların- dan ayrılarak Yılmaz'a oy kul- landılar. İkinci turun başlangı- cında gerçekleşen bu pazarlık sonucu Akbulut, Ankara'da kendisini destekleyen yaklaşık 30 delegeden mahrum kaldı. Akbulut, kendisinden "izin" is- teyen Muzaffer Atılgan'ın eşi Ayten Atılgan'a, Mesut Yıl- maz'ı desteklemesi için "Gidebilirsiniz" yanıtı verdi. Ayten Atılgan ve yanındaki de- legeler, daha sonra Semra Özal'ın yanına oturdular. Baş- bakan Akbulut, bu sırada yap- tığı açıklamada, sandıktan çıka- cak karara saygılı olduğunu bil- dirdi. Yılmaz genel başkan İkinci tur oylarnada Semra Özal ve Ahmet Özal'ın başta Muzaffer Atılgan olmak uzere bazı delegeler ve milletvekille- riyle görüşmeleri etkili oldu ve ilk açılan sandıklarda Yılmaz'- ın oylarının ilk tura oranla art- tığı göruldu. Bunun üzerine Akbulut'un etrafı giderek boşa- lırken Yıhnaz grubu casrlandı. Yılmazcılar slogan atarken Semra ve Ahmet Özal da tri- bünde sevinç içinde tebrikleri kabul etmeve başladılar. İstan- bul delegesi Avukat Çefin Yıl- dırımakın, Bayan Özal'a, "Allah Cumhurbaşkanımızı esirgedi" dedi. Sevinç içindeki Semra Özal, "Hayıriı olsun " demekle vetindi. Kâzım Oksay, saat 23.26'da sonuçlan açıkladı. Oksay, 1160 oy kullanıldığını, bunlardan 1156'sının geçerli olduğunu, Akbulut'a 523, Yılmaz'a 631 oy verildiğini belirtti. Oksay, bu sonuca göre Yılmaz'ın salt ço- ğunluğu aşarak genel başkan se- çildiğini ilan etti. Yılmaz, Pakdemirli ile birlikte alkışlar arasında Akbulut'un yanına gi- derek öpüştü, daha sonra el ele tutuşarak delegeleri birlikte se- lamladılar. Delegeler, bu davra- nışı "tşle birlik, işte kardeşlik" sloganıyla karşıladılar. Yılmaz kürsüde Yılmaz, polis kordonu altm- da kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yaptı. Yılmaz, konuşmasının so- nunda, "Bu gttç görev şimdi başlamıştır" diyerek kongrenin bugün yapılacak ikinci bölü- münde merkez karar yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyele- rinin seçileceğini anımsattı ve bu konuda görüşmek üzere il baş- kanlarını ANAP Genel Merke- zi'ne davet etti. Mesut Yılmaz genel merkez- de büyük bir coşku ile karşılan- dı. Yılmaz, genel başkanhk odasının hemen bitişiğindeki odaya geçerek Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı telefonla aradı ve gelişmeler konusunda bilgi ver- di. Yılmaz, daha sonra, MKYK toplantısımn yapıldığı salona geçerek il başkanlanyla görüştü. Akbulut, istifa ediyor Başbakan Yıldırım Akbulut, kongre salonundan ayrıldıktan sonra kendisini destekleyen ba- kanlar, milletvekilleri ve il baş- kanlan ile Başbakanlık Konutu'na çıktı. Eşi Samia Ak- bulut ile bir sure gö.'üşen Akbu- lut, kendisini bekleyen grubun yanına indi. Kültür Bakanı Na- mık Kemal Zeybek, "Sizinle kaybetmek, Yılmaz ile kazan- maktan daha şerefli bir şey" de- di. Akbulut, Zeybek'in bu sözlerini tebessümle karşıladı. Cumhuriyet'in sorularını yanıt- layan Başbakan Akbulut, bu- gun Çankaya Köşku'ne çıkarak başbakanlıktan istifasını Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'a suna- cağını açıkladı. ANAP 3. kongresinde bugün MKYK seçimleri yapılacak. Se- çimlerde Özal'ın isteklerinin dikkate alınması ve adaylann çarşaf listede yer alması bekle- niyor. lar'ın müdahalesi olmasa sonuç böyle rahat olmayacaktı. Cumhurbaşkanı Özal'ın uç gün önce yaptığı "Ben ve aiie efradım ANAP kongresi seçim- lerinde tarafsız kalacaktır" sö- ziinü diinkü kongrede hem oğ- lu, hem eşi çiğnedi. Yılmaz konuşurken Ahmet Özal ayağa kalkıp, "Mesut.. Mesut" diye tempo tuttu. Sem- ra Hanım ise Akbulut için par- mak kıpırdatmazken, Mesut'u her fırsatta alkışladı. Bu alkış, "Cumhurbaşkanı Özal, Mesut Bey'in arkasında'- nın açık sinyali idi. Özallar'ın desteği, bununla da kalmadı. Yılmaz birinci oy- lamada yeterli çoğunluğu sağla- yamayınca. Özal'ın "aile efradı" doğnıdan delegeler ara- sına daldı. Saat 21.00 ile 22.00 arasında spor salonunun çeşitli köşelerinde kimi Akbulutçu de- legelerle anne-oğul "ANAP el- den gidiyor" türünden konuş- malar yaptılar. tkna etmek için "her konuda maddi-manevi anlayış" vaat ettiler. Delegeler yumuşak kalpli insanlar, "Peki" dediler. İşte bu "peki"ler sayesinde- dir ki Mesut Yılmaz, "iyi" bir sonuç alarak lider koituğuna oturdu. Yılmaz, bundan sonraki "iyi" sonuçlar için de zaman zaman Özallar'a "peki" demek zorunda. İlk "peki"sini ise bugün be- liıienecek olan 50 kişilik MKYK listesinde Özallar'a aslan payı vererek divecek. GOZLEM UGUR MUMCU (Baştarafi 1. Sayfada) Liberal kanat için "mesut" sonuç: Yılmaz kazandı; Akbulut, buharlaştı! Bu "mesut sonuç" muhafazakâr kanat için de şok oldu: Hükümete yıldırım düştü! Bu sonuçla yeni başbakan da belli oldu! Mesut Yılmaz. Böylece bir eski bakanın Ankara'da Koroğlu Caddesi çev- resinde 450 milyon liraya satın aldığı Elmadağ ile Hüseyin Gazi dağına bakan yamaçtaki dairesinde iki ay önce belir- lenen "mesut hükümet üyelerinin" de düşleri gerçekleşmeye yüz tuttu. Kurulacak Yılmaz hükümetinegirmesi kesin olan bir ba- kan adı kimse için sürpriz değildir: Bülent Akarcalı, Kongrede Kültür Bakanı Zeybek'e karşı başaltı güreşle- rine çıkan devlet bakanı, "eski hareketçi, yeni liberal" Mus- tafa Taşar, yine yerini koruyacaktır. Kerametleri kendilerinden menkul sözde "liberaller" ile 12 Eylül öncesi "hareketçiler"in kokteyl partisi, 1992seçim- lerine kadar Türkiye'yi yönetecek. Keçeciler mi? Yılmaz, Keçeciler'e "KaT dese Keçeciler, liberallikte Adam Smith'i bile sollar: Atatürkçülükte Kenan Evren ile yarışır, yapılacak ilk "Bildenberg toplantı"s\nda seçkin 120 konuk arasında hükümeti bile temsil eder. Yeter ki, kırmızı plakası alınmasın elinden... Bu sonuçlar Özal'ın "hesap adamı" olduğunu da bir kez daha ortaya koydu. Özal, Çırağan Oteli'nde ANAP il başkanlarına yaptırdığı anket sonucu Yılmaz ve Akbulut'un şanslarının aşağı yu- kart eşit olduğunu görünce adaylardan birine "angaje" ol- mayı uygun görmemiş ve "tarafsızltğım" ilan etme gereği duymuştu. Özal sonuçtan da hoşnuttur. Çünkü Yılmaz, bu seçim- den partiyi arkasına alacak güçle çıkmadı. Çıkmadığı için de Özal'a karşı boynu yine büküktür. Gerektiğinde Özal'a kafa tutacak bir çoğunluğu yoktur. Bu sonuç, nereden bakarsanız bakın, Yılmaz için bir "Pi- rus zaferi"öir. Genel başkan olmuştur, ancak partisinin yarışı karşısına almıştır. Hoş partisinin bütün delegelerini arkasına alsa ne ola- caktır? ANAP, eriyen bir partidir... ANAP, "mail-i inhidam" bir yapıdır, yıkılmaya yüz tutmuş- tur. ANAP'ı kimse ayakta tutamaz. Ne Mesut Yılmaz ne baş- kası. Mesut Yılmaz'ın ANAP Genel Başkanı olması başka bir süreç başlatabilir. Bu süreç, yeni sağ iktidarın temelini şimdiden atabilir. Bu temel, "DYP-ANAP koalisyonu" temelidir! Evet, böyle bir olasılık, en azından, önceki günden çok daha güçlüdür. Mesut Yılmaz'ın genel başkanlığı ANAP'ı eski gücüne ka- vuşturamaz ama Türkiye'de yeni bir sağ ıktidar modelinin temelini atabilir. Karşılarında böyle dağınık ve böyle beceriksiz sosyal de- mokratlar bulunca da bu yeni "sağ iktidar modeli" için hiç zorlanmazlar. Yol açık... Yılmaz'ın genel başkanlığı ANAP için değil yeni sağ ikti- dar modeli için yeni bir başlangıç olabilir. Bu "mesut sonuç" yeni bir sağ iktidar için "bahtiyar" bir oluşuma yol açabilir. Işin önemi de buradadır. DUMADA BUGUN ALtSİRMEN (Baştarafi 3. Sayfada) nıt veren, anayasa ve temel yasaların oluşturulması süreci mi yaşanacak? Yarından başlayarak, halkın istencinin siyaset sahnesine en iyi biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemelere belki hiç zaman yitirmeden bir erken seçıme gidilmesi için ANAP içinde yoğun girişimler mi yapılacak? Yarından başlayarak, sivil darbenin etkileri mi ortadan kal- dırılacak? Eğer bütün bu sorulara 'evet' yanıtını veremiyorsanız, ANAP'ın tercihinin de hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını açık- lıkla görebilirsiniz. Kanımızca önlerindeki bozgunu görmelerine karşın ANAP : lıların sloganı bellidir. Yeni genel başkana selam. Eski yola devam. Gazeteci Teztel gözaltında İstanbul Haber Servisi — Gu- gozaltına almdığı belirtilen Tez- neş gazetesi muhabiri Deniz Teztel, Ankara DGM SavcıhğT- nın emriyle önceki gece İstan- bul'daki evinden gozaltına alındı. Ankara DGM Savcısı Ülkü Coşkun'un yazılı emriyle tel'in sorgulanmak üzere Anka- ra'ya göturüldüğü öğrenildi. İcişleri Bakanlığı'ndan bir yet- kili, Teztel'in "gazeteci olarak edindiği bazı bilgileri sorup ög- renmek için Ankara'ya getiril- diğini" bildirdi. \7 ELİEFENDrDEN FÎKRETDAĞLIOĞLU Fırat 15 şanslı 1. AYAK: Son yanşının derecesi çok iyi olan Fırat 15'e ilk şansı veriyoruz. Dünkü sprintinde göz dolduran Moryo-San ve ağır kilosundan etkilenmezse Osmancık netice alabilir. 2. AYAK: İyi bir form tutan Mertkan dün sabah 53, 26, 13 rahat sprintinde beğenimizi ka- zandı. Çalışmalarında aşama kaydeden Ömer ve son dördün- culüğü iyi olan Elif 4 ile pist gö- rünümu ile Serap 25 sürpriz ya- pabilirler. 3. AYAK: Önde rahat bir tem- po kurması halinde Buskashi, bize gore yine kazanacaktır. Form durumu iyi olan Dragon 1 ve bu yanşa ciddi şekilde ha- zırlanan Luckish daha sonra düşünülebilir. Uzun mesafeye yatkın olan Toruntay'ı sürpriz- de öneririz. 4. AYAK: Son yanşını taktik hatasından kaybeden Foçah'nın bu kez kazanacağını varsayıyo- ruz. Rakip olarak, formunu muhafaza eden Bahk, hazırlık- larını beğendiğimiz Berkoş ve 26, 13 rahat sprintinde göz dol- duran Emiroğlu'nu görüyomz. 5. AYAK: Gazi Kupası koşu- iunda yok i>ı bir hazırhk döne- mi geçiren Abbas'a ilk şansı ve- riyoruz. Ancak rekor galopla- rı olan Native Pr., hafta içinde- ki durumunu beğendiğimiz Gay Bride daha sonra düşünü- lebilir. Çalışmalannda canlı gö- rünen Brovvnıe sürpriz yapabi- Iir. 6. AVAK: Bulduğu formunu muhafaza eden Şansım ve son vaıiMndan ^o.ııadaha .yı duru- ma gelen Şarlo arasındaki mü- cadele yarışm birincisini belir- leyecek. Be My Best ve giderek düzelen Başkomutan'ı sürpriz- de öneririz. TAHMİNLER 1. KOŞU: F. Bella Luna (2), P. Alahm (1), 2. KOŞU: F. Fırat 15 (2), P. Moryo-San (9), PP. Osmancık (1), S. Paçika (8), 3. KOŞU: F. Mertkan (5), P. Ömer(3), PP. Elif 4(4), S. Se- rap 25 (8), 4. KOŞU: F. Buskashi (3), P. Dragon (5), PP. Luckish (9), S. Toruntay (12), 5. KOŞU: F. Foçalı (6), P. Ber- koş (3), PP. Bahk (2), S. Emi- roğlu (5), 6. KOŞU: F. Abbas (1), P. Na- tive Pr. (13), PP. Gay Bride (18), PP. Brovvnie (17), S. Karadu- man (9), 7. KOŞU: F. Şansım (11), P. Şarlo (4), PP. Be My Best (8), S. Başkomutan (7).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog