Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

16 HAZİRAN 1991 EKONOMt PAZAR HOTLARI OSMAN ULAGAY EşrUikçi KalkınmaIçinOnce Egitim ve Verimlilik Atılımı »irleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu tarafmdan hazırlanan bir raporda, günümüzün dış rekabete açık dünyasında ancak teknolojik gelişmeyi özümseyebilen ve verimlilik düzeylerini yükseltebilen ülkelerin kalkınma yanşında başanlı olabilecekleri beürtilerek bu önceliklerden yola çıkan bir kalkınmamn aynı zamanda gelir dağüunını düzeltme hedefine de yönelebileceği kaydediliyor. Latin Amerika ülkeleri 1980'li yılları Türkiye'den de zor koşullar altında geçirdiler. 1980'lerin 'dış borç krizl'ni tüm boyutlanyla ve sıkıntılany- la yaşayan bu ülkelerde 1989 sonunda erişilen ortalama ki- şi başına gelir düzeyi, reel oja- rak 13 yıl öncesinin düzeyini ancak koruyabiliyor; üretim te- sislerinin eskidiği ve teknolo- jideki gelişime ayak uydura- madığı, makroekonomik den- gelerin bir türlü tutturulamadı- ğı, enftasyonun başını alıp git- tiği ve gelir dağtlımının daha da bozulduğu görülüyordu. Bu kısırdöngü, askeri yöne- timlerin yerini almaya başla- yan demokratik yönetimleri zor tercihler karşısında bırakı- yor, doğal kaynakların israfı ve çevrenin tahribatı da bu or- tamda sürüp gidiyordu. Birleşmiş Milletler, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Ekonomik Komisyonu (EC- LAC) tarafmdan geçen yıl ya- yımlanan 'Üretlm Kalıplan- nın Sosyal Eattllk İçlnde Değisilrllmesi' (Changing Production Patterns With So- cial Equity) başlıklı rapor, bu çıkmazdan kurtulmanın aray> şı içinde hazırianmış. ideolo- jik yakiasımlann öneminin glderek azaldığı bir ortamda' hazırlandığı belirti- ten raporda, 'sanayi mi, ta- nm mı', 'Iç pazara dönük ekonomi mi, dı* pazara dö- nük ekonomi mi', 'devtet mi, özel sektör mü', 'planlama mı, piyasa ekonomisi mi' tü- ründen sahte Ikilemleri' aş- manın gereği vurgulanarak bir yandan verımliliğı ve uluslara- rası rekabet gücünü arttıra- cak, diğer yandan geniş kıtle- nin reel gelir düzeyini yüksel- tecek yeni yaklaşımlar üzerin- de duruluyor. Raporda geliş- tirilen ve Türkiye için de yarar- lı olabileceğini düşündüğüm bazı ilginç önerileri burada özettemeye çalışacağım. Teknoloji ve verimlilik Rapora egernen olan temel düşünce çizgisi, benim anla- yabildiğim kadanyla şu: Ulus- lararası rekabet gücünü geliş- tiremeyen ve ekonomisinin verimlilik düzeyini yükselte- meyen bir ülkede geniş kitle- nin reel gelirini, ekonominin dengelerini bozmadan, istik- rartı olarak arttıımak olanak- sızdır. Rekabet gücünün ve verimlilik düzeyinin yükselme- si ise teknolojideki gelişmele- rin özümsenmesine bağlıdır. Sonuçta geniş kitlenin duru- munu düzeltmeyi amaçlayan bir gelişme süreci, öncelikle teknolojik gelişmenin özüm- senmesine oianak verecek bir eğitim düzeyini gerektirir. Eğı- tim alanında yapıiacak bir atı- lım aynı zamanda toplumsal eşitliğin geliştirilmesine de katkıda bulunabilir. Dolayısıy- la yapılması gereken şey, eği- time ve teknolojik gelişmeye öncelik verecek bir 'toplu kalkınma' sürecini başJatmak- tr. Bu yapılabildiği takdirde 'gerilik-verimsizlik-yoksul- luk' kısırdöngüsünü kırmak olanağı dogabilecektir. Özüm- senen yeni teknolojiler işgücü verimliliğini arttıracak, böyle- ce bu süreçte, çalışanların ge- lirlerini ekonomiye yük olma- n j vükseltme olanağı doğa- caktır. Ancak bu sürecin kısa sürede ekonominin bütün ke- simlerinde, özellikle de geri kalmış kesimlerinde istenen sonuçları vermesi beklene- mez. Doiayısıyia bu sürecin bazı 'yeniden dagılımı sağla- yacak önlemlerie' desteklen- mesi gerektiğini belirten EC- LAC raporu bu önlemlerin başltcalannı ise şöyle sıralıyor. ûzel programlar ve vergi • Teknolojik gelişmeleri eko- nominin modern kesimi kadar çabuk özümseyemeyecek olan ve düşük verimlilikte ca- lışan marjinal kesimlerin de teknoloji ve verimlilik düzeyi- ni yükseltmeyi amaçlayan özel programların uygu- lanması: • Küçük girişimcilerin ve ken- di hesabına çalışanların eğiti- C i'IîOIJtrTIO.V R\TTKH\S \UTH SOCÎAI. KUI'ITV "Changing Production Patterns With Social Equity" başlıklı ECLAC raporu, bir yandan ekonomik gelişmeyi hızlandırırken diğer yandan daha adil bir gelir dagılımı sağlamayı amaçlayan sosyal demokratlarm dikkatle incelemeleri gereken bir çalışma olarak görünüyor. Rapor verinüilik temeline dayanmayan gelir artışlarımn kalıcı olamayacağını vurguluyor. IzMİR mi ve geliştirilmesi için ütke çapında programlar düzen- lenmesi; • Küçük girişimcilerin ve ken- di hesabına çalışanların pa- zariama ve finansman oianak- larından daha fazla yararian- malannı sağlayacak önlemle- rin alınması; • Tanm kesiminde küçük üre- ticinin benzer yöntemlerle desteklenmesi, eğrtilmesi ve verimlilik düzeyinin yükseltil- mesi; • Teknolojik gelişmeyi besle- yecek araştırma-geliştirme fa- aliyetlerine daha fazla kaynak aynlması; • Kapsamlı bir vergi reformuy- la vergi tabanının genişletil- mesi ve vergi gelirinin önemli ölçüde arttınlması. Vergi geiir- lerindeki artışın çeşitii aJanlar- da öngörülen atılımlann fi- nansmanına yardımcı olacağı düşünülûyor. Devletin rolü ve konsensüs ECLAC raporu uluslararası rekabete açık bir ekonomide ve demokratik düzen içinde gerçekleşmesini öngordüğü bu yeni kalkınma yönteminde devlete düşen rolün de yeni- den tanımlanması gerektiğini belirtiyor. Buna göre: • Kamu sektörünün rekabet ve verimlilik kriterleri kullanı- larak yeniden yapılandı- rılması, • Devletin ekonomiye müda- haiesinin çok daha selektif ol- ması, basitleştirilmesi ve ade- mi merkezileştirilmesi, • Yeni tür planlama teknikle- riyle orta vadeli projeksiyon yapma yeteneklerinin gelişti- rilmesi gerekiyor. 'Teknotojik gellsme'yi be- lirieyici stratejik değişken ola- rak alan ECLAC raporu, çeşitii sektörierde üretimin büyük öl- çüde yeniden yapılanmasını gerektiren bu çok boyutlu yak- laşımın uygulanabilmesi için toplumun ve ekonominin ke- simleri arasındaki ilişkilerin ve koordinasyonun önemıni de vurguiuyor. Ekonomide kay- naklann ve gelirin yeniden da- ğılımını gündeme getirecek böyle bir dönüşümün demok- rasi içinde, toplumsal kesim- lerin katılımıyla uygulanabil- mesi için bunu destekleyecek kesimler arasındaki görüş bir- liğinin, yani toplumsal kon- sensüsün önemli bir faktör ol- duğu belirtiliyor. ECLAC raporunda, öneri- len yeni yaklaşımın başarıya ulaşabilmesi için uluslararası ortamın elverişli olmasının ve bölgesel işbirliğinin geliştiril- mesinin önemi üzerinde de duruluyor. Raporun önemi ~ En genel çizgiteriyle özetle- meye çalıştığım ECLAC rapo- ru, üretim aşamasından bas- lamayan, teknolojik gelişme- yi özümseme ve verimlilik dü- zeyini yükseltme hedeflerine öncelik vermeyen bir kalkın- ma atılımının olanaksız oldu- ğunu vurguladığı için bana önemli görünüyor. Uretimde yeniden yapılanmayı günde- mine almadan, geniş bir kesi- min verimlilik düzeyini yük- settmeden geliri yeniden da- ğrtmaya kalkmanın, çalışanla- ra daha fazla gelir aktarmanın çıkar yol olmadığını, bu yola girenlerin er geç enflasyon tu- zağına yakalanacaklannı artık açıklıkla görmek gerekiyor. ûte yandan ECLAC raporu bir önemli noktayı daha açık- lıkla ortaya koyuyor. Raporda öngörülen önceliklerin yaşa- ma geçirilmesi, yaygın eğitim, atılım ve teknolojik gelişmeyi özümseme hdeflerine gerekli ağıriığın verilebilmesi için ola- ya salt piyasa mantığını aşan bir anlayışla yaklaşmak, stra- tejik hedefieri saptayarak bir toplumsal konsensüs içinde bu hedeflere yönelmek gerek- li görünüyor. ECLAC raporunun bir yan- dan ekonomik gelişmeyi hız- landırırken diğer yandan daha adil bir gelir dagılımı sağlama- yı amaçlayan sosyal demok- ratlarm dikkate alması gere- ken ilginç bir çalışma olduğu- nu düşünüyorum. Deterjan kampanyası bitti HÜSEYİNERCİYAS İZMİR — Deterjan üreticisi kuruluşlann kıyasıya rekabetiy- le tzmir'de "saüş paüaması"na yol açan kampanyalar sona er- di. Son 15 günde kentte rekor düzeydedeterjan satışı gerçek- leşti. Deterjanalann rekabeti hem satıcılan hem tüketicileri sevindirdi. Piyasaya yeni mal vermeyen deterjanalann "sürp- riz" kampanyalara hazırlandı- ğı belirtiliyor. TANSAŞ'ın de- terjan alımlannda rüşvet savla- nyla ilgili tartışmalar da sttni- Güneş Ankaraldan 62 kişi çıkarıldı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosn) — Güneş Gazetesi yöne- timi Izmir'den sonra dün de Ankara bürosunda çalışan 62 kişinin işine ihbarsız ve tazmi- natsız olarak son verdi. Izmir bürodan 47 kişinin çı- kanlmasının ardından 3 maaş, 3 ikramiye ve 3 aylık toplusöz- leşme farklarını alamayan An- kara bürosu çalışanlarının ta- mamı da dün Güneş gazetesi i$- verenince işten çıkarıldı. Gaze- te çalışanJanna yapılan bildirim- de, Ankara 7. Sulh Mahkeme- si'nin tespitinde atıfta bulunul- du. 6 haziran günü yapılan bu tespitte "gazete çalışanlarının tümiuün gazetede olduğu ve maaş almak için vezne öniinde kuynıkta bekledikleri" belirtil- mişti. Işten çıkanlmalara ilişkin teb- ligatlan getiren PTT görevlisi, çalışanlardan bir bölümünün ANAP kongresinde, bir bölü- münün de haftalık izinde olması nedeniyle tebligatları Anafarta- lar Polis Karakolu'na teslim et- ti. yor. Anakent Belediyesi Iç ve Dış Ticaret AŞ TANSAŞ'ın 80 ma- gazasında Lever ürünlerini ter- cih etmesiyle başlayan kampan- yalar bitti. Procter and Gamb- Ie'in Alo, Mintax, Ariel gibi ürünlerde başlattığj "yan fiya- tına satış" uygulaması, Lever'- in Omo, Omomatik, Domeks, Elidor gibi ürünlerinde "bir afaı- na bir de bedava" uygulamasıy- la karşılık görmüştü. TANSAŞ ' Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgi- ye göre "bir alana bir de bedava" kampanyasımn başla- dığı 1 hazirandan bugüne dek 40 bin koli deterjan satışı gerçek- leşti. Anakent Belediye Başkam Yiiksel Çakmur, deterjan alım- larına ilişKİn suçlamalardan sonra SHP Genel Başkanı Erdal tnönü'ye bir mektup gönderdi. Bazı kişiler kaynak abnarak bir- takım suçlamalar öne sürülmek istendiğini belirten Çakmur, mektubunda 12 haziran günü yaptıgı toplantıyı anlattı. lAnRMCIMNHAFTAIM REHBERİ Tbfaşlar ilgi görmedi CUMHURİYET/J3 Borsa, ANAP Genel Kongresi arifesinde haf- talar sonra kötü talihini kırdı. Yilzde 4.7 prim yapan borsada işlem hacmi arttı. Haftanın Uk günü durgun bir eğüim gösteren hisse senetleri sah, çarşamba ve perşembe gün- leri yoğun talep karşısında canlandı. tnterbank faizlerinin yüzde 70'in altına duşmesi, Hazine fa- izinin yüzde 63'e çekümesi gibi faktörlerle 6an- kalar alıma yönelince hisseler üst üste üç gün prim yaptı. Cuma günü kârlannı realize etmek isteyen yatınmcüann satışa yönelmesiyle İMKB Endeksi düşüş yaşadı. Onceki hafta sonunu 3565.90 puanla kapatan İMKB Bileşik Endeksi bu haftayı yüzde 4.7 artışla 3736.90 puanla bi- tirdi. Haftanın en ilginç gelişmesi ise Mali En- deks'teki yüksek oranlı çıkış oldu. özellikle tş Bankası kâğıüanndaki artıştan kaynaklanan bu çıkışla Mali Endeks yüzde 9.4 prim yaptı. ön- ceki hafta en çok değer yitiren hisseler olan ve Mali Endeksi bu nedenle önemli kayıplar verdi- ren İş Bankası kâğıtlan geçen haftanın en çok primini gerçekleştiren ve Mali Endeksi fırlatan hisseleri unvamm kazandılar. Borsadaki bu canlanmaya karşı Kamu Ortak- lığı tdaresi tarafmdan halka arz edilen Tofaş his- se senetleri beklenen ilgiyi görmedi. Yoğun ta- lep göreceği öngörülerek tahsis yöntemiyle hal- ka arzedilen 220 milyar lirab.k Tofaş senedi için sadece 29 milyar 759 milyon 400 bin liraük ta- lepte bulunuldu. Böylece öngörülen saüşın sa- dece yüzde 13.5'i gerçekleştirihniş oldu. Talep edilen hisse senedi tutan satışa çıkartılan senet tutanmn çok altında kaldığı için herhangi bir tahsis işlemine gerek kalmadı. Tofaş senedi ta- lebinde bulunan tüm tasarruf sahipleri senet ala- bilecekJer. Senet almak için başvuranlann sayı- sı ise 3 bin 142 kişi olarak belirlendi. Bankaların menkul kıytnet yatınm fonları ise ortalama olarak yüzde 1.05 getiri sağladı. Ön- ceki haftaki çıkışı duran altın geçen hafta nor- mal seyrini sürdürdü. Cumhuriyet Altını'nın de- ğer artışı yüzde 1.81 oldu. Döviz-Altın ne Dolar (T.kale) Dolar (Dövız alış) Dolar (Efk. satış) Martt (T.kale) Mark (Dövız alış) Isviçre Fr. (T.kale) Steriin (T.kale) Cumhunyet Reşat 24 ayar kûlçe 22 ayar btleok (TL) 2930 2927.13 2941.80 1950 1947.53 2290 5660 245.000 280.000 36.900 36.400 getirdi? Itaftt (TM 4185 • 4177.63 4198.56 2370 2366.26 2770 7050 331.000 350.000 49.850 48.700 Mta (ÎL) 4270 4252.48 4271.78 2370 2367.95 2775 7030 337.000 355.000 50.850 50.000 ttafta taıktt 2.03 1.79 1.74 0.00 0.07 0.18 -0.28 1.81 1.43 2.01 2.67 Borsadan haberler. • Çukurova Elektrik AŞ'nin çıkarılmış ser- mayesinin 150 milyar liradan 300 milyar li- raya yükseltilmesi nedeniyle dagıtılacak olan hisse senetlerine 1991 yuı kâr payı dağıtımm- da kıstelyevm (çalışılmayan günler için ke- silen para) uygulamasmın şirket yönetim kurulunca genel kurula teklif edileceği bildi- rildiğinden yannki işlemlerin takaslarından itibaren eski ve yeni hisse senetleri arasında 35Olira fîyat farkı uygulanması kararlaştınl dı. • ÇeKk Halat ve Td Sanayi AŞ'nin çıkarıl- mış sermayesinin 21.6 milyar liradan 43.2 milyar liraya yükseltilmesi nedeniyle dagıtı- lacak olan bedelli hisse senetlerine 1991 yılı kâr payı dağıtımında kıstelyevm uygulanacağı bildirildiğinden yannki işlemlerin takaslann- dan itibaren eski ve yeni hisse senetleri ara- sında 225 lira fîyat farkı uygulaması karar- laştınldı. • Deva Holding AŞ'nin çıkarılmış sermaye- sinin 20 milyar liradan 56 milyar liraya yük- seltilmesi nedeniyle dagıtılacak olan bedelli ve bedelsiz hisse senetlerine 1991 yılı kâr pa- yı dağıtımında kıstelyevm uygulanacağı bil- dirildiğinden yannki işlemlerin takaslarından itibaren 375 lira fîyat farkı uygulaması ka- rarlaştınldı. Bankalar ne faiz A* İş Bankası Akbank Yapı Kredi Osmanlı Garanti Bankası Emlafcbank Türkbank Ziraat Malkbank Pamukbank Vakıfbank İktisat Bankası TEB Sümerbank Va*at 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1»l EVa«t 51 51 51 51 51 49 56 51 51 56 49 55 55 55 verıyor? r JAj • VaMi 60 60 60 60 60 57 65 59 60 65 57 65 65 68 •»» VaMi 60 60 60 60 63 57 68 60 61 68 60 62 67 69 o/o I VaMi 61 61 61 61 61 61 61 61 61 68 61 61 61 61 Yatırım fonları bttM kahjadadı İş Yabnm-1 iş Yaünm-2 İş Yatrım-3 iş Yatmm-4 İş Yatınm-6 lnterfon-1 interfon-2 lnterfon-3 İnterfon-4 lnterfon-5 iktisat Yat-1 İktisat Yat-2 İktisat Yat-3 İktisat Yat-4 iktisat Atılım Fon Garanti Yaönm-1 Garanti Yaönm-2 Garanti Yatınm-3 Garanti Yabnm-4 Garanti Yaörım-5 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB Yat. Fonu YKB Sektör Fon YKB Hisse Fon YKB Kamu Fon YKB Lıkıt Fon YKB Karma Fon YKB Doviz Fon YKB Kapital Fon YKB Aktif Fon Vakrf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakrf Fon-3 Vakıf Hisse Fon Vakıf Diınya Fon Vakrf Fon-6 Dışbank Mavi Fon Dışbank Beyaz Fon Dışbank Pembe Fon Tûtün Fon-1 Tütûn Fon-2 Mitsuı Fon-1 Mitsuı Fon-2 Rnans Fon-2 Rnans Fon-3 Rnans Fon-4 Rnans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Hatk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 impex Fon-1 İmpex Fon-2 TöbankFon Sümer Fon Deniz Fon Ege Fon Kalkınma Fon Demir Fon Tariş Fon TMMI flvata 64.981 42.538 17.310 14.759 12.527 49.766 42.984 22.487 20.500 _ 40.970 33.538 15.958 16.112 11.692 50.050 22.173 13.708 12.161 _ 51.061 16.920 1Z025 47.480 37.333 50.049 36.604 32.019 36.627 16.686 12.168 9.070 37.217 95.803 17.484 10.252 12.674 11476 33153 44.338 12.265 36.374 10.200 132.599 16.209 19.216 16.130 12.753 10.664 17.903 14.289 14.992 13.628 18.511 14.559 18.949 12.844 15.508 12.465 14.707 10.900 13.445 15.297 15.365 _ 13.376 12.733 12.789 ne getirdi? kafta flyatı 79.225 50.467 20.928 17.700 14.869 60.252 51.911 26.840 24.100 11.711 50.460 41.276 19.653 19.853 14.681 61.988 26.048 14.885 11.146 10.301 62.595 20.832 14.534 57.120 44.385 65.468 44 088 37.692 44.339 19.037 14 398 14.100 44 628 114.125 20.922 13.744 17.986 13 676 39.235 53.133 14.930 44 098 12.348 159.321 19.273 23.606 20.050 11.454 13.200 23.317 17.500 18.391 16.874 22.731 17.493 23.565 15.936 19.259 15.169 18.251 13.092 16.225 18.084 19.026 15.803 16.345 15.393 15.622 «•ÇM kafta 1 ftyatı 79.956 52.006 21.115 17.825 15.008 60.743 52.327 27.057 24 296 12.008 50.943 41.671 19.841 20.043 14.9|1 62 570 26.045 15.036 11.289 10.445 63.187 21.035 14.669 57.550 44.759 66.700 44.464 38 060 44.724 19.094 14.523 14 110 45.006 115.073 21.085 14.269 18 167 13 784 39.565 53.604 15 112 44.466 12.454 160.961 19.464 23.844 20.279 11.918 13 348 23.807 17.667 18.553 17.027 23.018 17.684 23.830 16.136 19.483 15.327 18.419 13.016 16.372 18.207 19.161 15.927 16.506 15.541 15.802 Jfcü) 0.92 3.05 0 89 0.71 0.93 0.81 0.80 0.81 0.81 2.54 0.96 0.96 0.96 0.96 157 0.94 -0.01 1.01 1.28 1.40 095 0.97 0.93 0.75 0.84 1.88 0.85 0.98 0.87 0.30 0.87 0.07 0.85 0.83 0.78 3.82 1.01 0.79 0.84 0.89 1.22 0.83 0.86 1.03 0.99 1.01 1.14 4.05 1.12 2.10 0.95 0.88 0.91 1.26 1.09 1.12 1.26 1.16 1.04 0.92 -0.58 0.91 0.68 0.71 0.78 1.00 0.96 1.15 UNLU MARKALARLA İ$ KURMA FIRSAHDünyaca ünlü çok sayıda fîrma, TürMye'de ürünlerini pazarlayacak ve üretecek kişi ve kuruluşları arıyor. • îsim hakkı alınabilecek yabancı firmaların başvuru adresleri... • Az bir sermaye ile yapılabilecek yeni ve kârlı işler... BORSADA D0LARU FkOIIOmiSt KAZANMA DEVRİ t K o n o m ı s l New York Borsası'nda oynayıp, kazanmak ÎMKB'den daha kolay. • Dev yabancı şirketlerin hisselerine oynayarak bir ayda yüzde 50'ye yakın kazananlar var. •Yabancı hisselerle nasıl oynanayabüirsiniz? • Hangi hisseler, bir ayda ne kadar kazandırdı? ÇUKUROVA DAN KÂR MÜJDESİ İlk 3 ayük kârı düşük çıkan Çukurova'dan, 5 aylık bilançoya ilişkin iyi haberler var. • Arçelik, Alarko Holding, Adana Çünento, Çelik Halat, Afyon Çimento, Migros, Maret, Kütahya Porselen, Erciyas Biracılik, Santral Holding, Bağfaş ve Iş Bankasrndan yaürımcılara özel haberler.... DÜNYA MARKALARIYLA 1$ KURMA FIRSATI Bayinizde... • Horozlar temmuzda rahatlayacak. • Çöken hanedanlılcta 2 oğul kayıp. • Koç'tan dev yanrım. • Denizde İtalyanlarla evlilik. • Bankacüikta "ara beni" devri. • Bayan Başbakan, Samnray'a karşL • Bir şirket nasıl baünlır? • Ali Şen'den büyük atak.. • Otomobil, emlak ve vergi sayfalan. Borsada geçen hafta 14 HAZİPUUİ1M1 M » hacafc 638.455 mHyon (+%17) Mocfc EMMB: 3736.90 (+%4.7) M M afetan: 58.766.018 (+%15.6) Mol EMMCC 3213.42 (+%9.4) S M HİSSE SENEDİ Adana Çimento (A) Adana Çjmenlo (C) Afyon Çimento JUalTıuN Akbank AkfMMt* «fcn Aiark* M M J Anadotu Cam AlMM Aselsan MİM ÇMMBI AfMZ Oaptaş Bolu ÇimentD Brisa ÇMakkahı ÇkMMi Çelik Halat Çeşme Albnyunus Çukurova Elektrik Oemirbank (BÜ) Denizli Cam Owa MMhMj Ditaş Dofrjsan Mfctay Eczaotaşı haç EnacMM Yatm EgeBiraolık Ege Endûstn Ef* OOfcrt iMjk Shjarta t^r« MMM bdjas Ohaohk GnH M t ÇMI EakMk f M | AMMmM R M M M M OMIM OMİ Ttar Gorbon lşıl OflkM FMrikMNi Güney Biracılik M M M iktisat F. Kiralama L M H Istanbul Motor Pfe. laıir Derrir Cehk bacMi •artMMi tof M M M MtMyı KentGKta KapezEMdnk Kaç M M M Kaç Tatm İMta Ç M M M M M InaTn Köytaş Utabfa PanahM LûksKadife HatdM TakM Marötn Çimento Kant Marmaris Mam 0. I M I I M I Mya MMMt tMHipl| Metaş Mgros İ M M Netbank Net Holding Niflde ÇimentD OkanTekstil Olmuksa H M M farea* FMPraflU Petkim Petrol Ofist Pınar Et fmarSu PmarSût PmarUn PMM M|(M Ojkak Saban Yayınalık İMM MMM Sarkuysan Sn* Sifcsa SM BaktmM TMI SaMta TaMn ToprakKâflıt TrakfaCaaı Tüpraş Türk Han Yollan TOtOnbanfc T.Dışbank T4aiMti M M TJt Oaakaa(OMO0) T j f OMkM^CMOİ) T.Kalkınma Bankası T4MMM Tt > 0 (It) T4h}a CMI T. TMsnj Ofak M M M . My* PBMtt Vakıf Rnansal Kira. Vestet Yapı Kredi Bankası TMM T M M • K K * . PtTJkSA Derimod Esbank TireKutsan İşlem miktan (Hıssead.) 140.358 160.705 266.955 101197 33.100 04(437 11450 217.451 48.805 MMJ11 291.229 22400 TM m$00400 613.297 145.701 01740 806.954 900 110402 1.734.557 3.600 100.150 722400 14.650 296.265 004402 LMUM %JMM 103.324 118.545 931190 4400 144447 17.700 •.7*1 JK 1S3.M0 11.000 401979 •2497 72.090 9.500 930.730 130.386 100439 33.750 312490 1.000 630.771 424471 723499 341729 11.090 1.600 143.127 1JOJ17 » M< ill 001100 203400 09402 729.400 300400 4.600 421490 186.830 400490 86.500 901490 111200 2.458.510 1 237 610 012410 328.700 644 662 10.045 24.750 77.236 1J4UZ9 911400 557.300 468.800 287 755 94 300 500 38.450 1000 92409 223427 56.700 tti 1W 1.257113 (S.100 71320 201.190 101.479 391001 7.350 668 200 64.100 47.300 (11290 14.300 941900 101100 904401 7.800 01910 141000 371100 1.900 1JMJM 401400 85.940 113.290 968.435 311009 212479 548.200 113.300 2000 En düşük fiyat 510.000 95.000 29.500 3400 5.000 1400 11900 20400 2.250 11490 2.950 11400 27400 0400 3.600 3.850 1200 6.800 5.800 1400 10.750 4.500 3.700 0490 3.000 1.750 7400 11290 »400 59.000 8.400 (29 14(0 (400 1700 2.790 1190 1100 2400 4400 19(0 5.500 1490 20.000 2400 1.450 10400 7800 1.850 0400 2490 11400 7.100 32.000 6.000 12400 17490 33400 2.700 1000 2.850 12400 3.400 1490 100 000 3450 1.300 11000 3490 850 14.250 (25 1 550 1 550 120 000 875 1.950 1400 1.000 4.790 1.450 3150 625 1550 4.400 2.600 3400 1900 4.550 1550 204(0 9.750 10400 7.700 12400 2.000 4400 7 100 1200 1350 1.100 4.100 11400 2.200 1490 0400 2400 2.300 11900 1.090 1100 3400 1490 11.790 6.000 7.900 2.100 1490 1.000 19.000 4.000 3.000 •IEMME En yûksek fiyat 580.000 115.000 31.000 4.190 6.300 9400 11790 33400 2.600 13490 3.400 12400 33400 •400 4.200 4.200 7.100 7 400 7.200 11(0 11.750 4.700 3.950 10400 3.600 1.900 0400 10490 20400 62.000 9.200 029 2400 0400 0400 2400 1190 12(0 1200 9400 (400 5.800 1.190 23.000 2400 1.650 22.900 7800 2000 10400 2400 13400 1400 32.000 6.600 14.799 11790 374(0 2400 7400 3.050 14400 3.900 1490 110.000 1700 1.450 11400 4400 700 15.750 1.000 1 800 1 750 140 000 950 2.100 12.750 2400 1400 1.550 3.700 700 1.750 4.400 4.DO0 4490 19(0 5400 2.250 31400 10.750 11400 1900 19400 1700 1000 7500 2.(50 1500 1.150 4.150 14400 2.350 2.150 14400 4400 2.450 17400 2J490 1900 1100 2.700 11900 6.100 8600 2.300 1490 1.790 19.000 4.000 3.300 E 4059.24 (+%2.6) Kapanış fiyatı 510.000 89.000 29.500 4400 6.200 1000 11900 31400 2.250 11790 3.150 12490 32400 1000 3.900 3.950 19(0 7.000 5.800 1000 10.750 4.600 3.700 10400 3.300 1.800 1700 11790 21000 80.000 8 800 (29 1400 0400 0400 2490 1190 1200 1190 1000 1700 5.500 1.190 20.500 2490 1450 21400 7800 1 850 (400 2490 11.790 0400 32.000 6.100 11790 10400 31000 1790 1000 2.900 12400 3.500 1400 100.000 3400 1.350 11790 3490 675 15.500 (00 1.600 1600 125 000 825 1.950 11.750 1450 11(0 1.450 3.3O0 675 1.650 4.400 4.000 4.100 9400 4.700 1.950 20400 10.250 11790 7.700 14400 1290 1700 7 100 2.550 1400 1.150 4.100 11290 2.350 2490 14400 4.190 2.400 11900 2490 1400 1100 1490 12490 6000 8.300 2 100 1.799 1.700 19.000 4000 3.150 Deaisiflft Hafta içinde ,-3.77 -4.81 -1.87 749 0.00 170 113 100 -3.23 191 0.00 440 1240 341 •1.27 -1.25 2244 0.00 -27.50 347 -6.52 0.00 -3.90 1344 -17.50 0.00 149 174 142 0.00 -1.12 (42 949 7.14 2040 104 040 143 102 1240 1.70 •5.17 440 000 (40 -9.38 (43 -1.27 •5.13 1111 1443 (41 1041 -3 03 0.00 1040 1114 440 149 343 -3.33 11.11 -18 50 100 •5 66 1440 0.00 7.90 172 0.00 0.00 100 -11.11 -3.03 -10.71 -2.63 -4 88 2940 113 191 -3.33 -10.81 0.00 -2.94 0.00 35.59 749 191 1.00 -9.30 347 0.00 440 •140 1119 1117 2240 -5.13 1047 -3.45 0.00 -120 2145 0.00 2040 9149 4941 0.00 4.79 1140 744 343 1192 242 0.00 0.00 -2.33 100 129 0.00 0.00 Yıl içinde 70.00 200.00 -24.36 049 -37.97 04.71 049 0047 -19.64 12740 40.27 10243 10(47 •1144 0.65 6.95 10144 32.06 -56.39 10.50 2.36 -4.17 54.17 2149 •42.62 38.45 21151 9442 11740 110.53 39.89 040 -1115 19040 1117 •2142 040 2240 119 •047 3171 0.00 1740 90.40 100 -10.77 29100 -72.02 -17.55 11(40 *M 0940 -17.(3 10.34 -21 29 31.00 3145 10040 4.70 2040 103.00 5040 •49 28 -2441 154.74 7149 35.00 7130 -1140 58 82 76.14 040 28.00 14.29 13.79 -15.91 -17 02 7120 -17.50 3147 -19.44 -17.50 -10.00 65 00 25.71 -29 82 1243 9149 1740 -27 70 2104 76 72 3040 22040 10240 2244 7113 -5.33 -2117 -27 22 -32.35 2 50 12149 -17 54 •049 •1140 •1243 -20.04 3440 •1140 •4171 •1340 2040 21(9 -3.23 74.74 -6.67 1M -240 18.75 0.00 -4.55 -4.55 BORSADA KIRKPINAR OYUNLARI • Borsa kurtları fiyatlarta nasıl oynuyor? • Dolmuşa bindirmek.kol kesmek, çıtır yapmak, makasa ters girmek. Işte borsa jargonu... • Farklı müşterıye farklı muamele. Aracı kurumlarda 1. mevki ve 3. mevki salonlar... • Ve kim hangi kağıtlarda... ANAP KONGRESİ Endeksi 10.000'e hangi başkan götürür? Yılmaz ve Akbulut'un ekipleri... Borsa için ne düşünüyorlar? A'dan 7ye KOÇ kağıtlan Neydiler, ne olacaklar? Demirdöküm ve Koç Yatırım'ın teknik analiz raporları TRENO'de her hafta: Aradığınız her türlü veriyle şirketter. Son de- jişikJiklede temettü ve rOçhan hakları. Teknik analiz sayfalan, b«- lançolar. REUTER ekranından naklen ahın ve döviz. TÜRKİYENİNTEK BORSA DERGİSİ" HER PAZAR BAYİLERDE KİRALIK DAİRE ARIYORUZ Üniversite öğretim görevlisi ve banka memuru eş Gayrettef>e, Mecidiyeköy, Şişli'de sahibinden kaloriferli daire arıyor. Ev Tel: 175 64 33
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog