Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

16 HAZÎRAN 1991 DIŞ HABERLER CUMHURÎYET/U Baker, Tiran yolcusu • WASHINGTON (AA) — ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın, gelecek hafta Avrupa güvenliği ve Doğu-Batı ekonomik ilişkileri konulannda Berlin'de toplanacak konferans sonrası Arnavutluk'u ziyaret edeceği bildirildi. _ Doğu-Batı bloklan" arasındaki soğuk savaş geriliminin sağlıkb bir düzeye indirilmesini hedefleyen 1975 Helsinki Sozleşmesi'ni imzalayan 34 ülkeyi buluşturacak Berlin Konferansı'yla bağlantıh olarak James Baker'ın programında Arnavutluk ziyareti de bulunuyor. Kuveyt'te 7 idanı daha • KUVEYT (AA) — Kuveyt'te Sıkıyönetim Mahkemesi, Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında Irak'ın propaganda amaçlı gazetesi El Nida için çalıştığı iddia edilen 6 kişiyi ölüm cezasına, 10 kişiyi de 10"ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Bir başka duruşmada da bir kişinin "Irak işgal kuvvetleriyle işbirliği yaptığı" gerekçesiyle ölüme mahkûm edildiği bildiriliyor. Dahok boşaldı • DAHOK (AA) — Altyapı hizmetlerinin yeniden sağlanması amacıyla Dahok'ta bulunan müttefik birliklerinin görevlerini tamamladıklan vc kentten aynldıkları bildirildi. Dahok halkının, müttefik birliklerinin kendilerini Saddam'dan gelebilecek tehlikelerden koruduğu gerekçesiyle muttefiklenn kentten aynlmalanm istemedikleri ve bu yüzden önceki gıin Amerikalıların kaldığı otelin girişini tuttukWı belirtildi. Ancak bunlara rağmen müttefiklerin Dahok'u boşaltma işleminin olaysız geçtiği kaydedıldi. Medellirîin haşı hapiste • BOGOTA (AA) — Kolombiya'nın devleti tehdit eden uyuşturucu şirketleri birliği Medellin Karteli'nin patronu Pablo Escobar için, 1989 yılının devlet başkanı adayını öldürmek suçundan tutuklama emri çıkarıldığı bildirildi. Doğu AvrupalıyetkililerMoskova'yayapılacak yardımdanpay istiyor Batı 'önce refonrf diyorABD Başkanı George Bush, Moskova'ya ekonomik yardım yapılmadan önce bu ülkede reform uygulamalarının başlatılması gerektiğini söyledi. Bush, "Biz de para içinde yüzmüyoruz" dedi. Dış Haberier Scrvisi — Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un Batıh ülkelerden istediği "büyük >ardım paketi", "biiyük reform paketi" talebi Ue karşüanır- ken Doğu Avrupah yetkililer, Batı'nın yar- dım konnsunda kendilerini unutmaması için çalışmalarmı yoğunlaştırdılar. ABD Başkanı George Bush, Gorbaçov'- un önümüzdeki ay Londra'da yapılacak sa- nayileşmiş ulkeler (G-7) zirvesine katılacak liderlerle görüşmeden önce Sovyetler Birli- ği'nde ekonomik reform uygulamalannın başlatılması gerektiğini söyledi. Hafta sonu tatiline çıkarken gazetecilere önceki gün yap- tığı açıklamada, "Çekler yazılmadan önce refonnlann daha detaylı olarak belirlenme- si gerekiyor. Bu durumda bile yardım etmek çok zor, ne de olsa biz de para içinde yüz- müyoruz" dedi. Bush, Amerikalı ve Sovyet ekonomistle- rin hazırladıklan "büyük pazariık" planımn da Batı'nın olanaklarını abaıtılı bir biçimde hesaba kattığına değindı. Sovyet ekonomist Grigory Yavfinsky ile Harvard Üniversitesi'n- den Prof. Graham Allison'un birlikte ha- zırladıklan ekonomik reform paketi, Sovyet- ler Birliği'nde 1997 yılına kadar atılacak ve serbest piyasa ekonomisi kurulmasına yöne- lik adımlan belirtiyor. Reuter'in haberine gö- re planda herhangi bir rakam belirtilmemiş olsa da paket her yıl Moskova'ya 20-35 mil- yar dolar Batı yardımı yapüması gerektiğini ortaya koyuyor. AA'nın haberine göre Orta ve Doğu Av- rupa ülkelerinde ekonomik reformu finan- se etmek amacıyla kurulan Avrupa Kalkın- ma ve lmar Bankası Başkanı Jacques Atta- li, Baü'nın Sovyetler BirliğTne nakit kredi- lerle değil, teknik bilgi sağlayarak destek ol- mak istediğini söyledi. Attali, dün Kremlin'de Başkan Mihail Gorbaçov'la görıiştükten sonra düzenlediği basın toplantısında bankasının sınırlı finans- man olanaklanna sahip olduğunu hatırlata- rak bu bankanın asıl amacının reform yap- mak isteyen ekonomilere. büyük kaynaklar sağlamak değil, yol göstennek olduğuna dik- kati çekti. Doğu Avnıpah bakanlar, Sovyetler Birli- ği'ne yapüan yardımlann kendi ülkelerinin ekonomik durumunu daha da bozacağını sa- vunuyorlar. International Heraid Tribnne gazetesinde yer alan bir habere gore örneğin ABD'den ahnan 1.5 milyar dolarhk kıedi ile sadece Amerikan hububatmm alınabilecek olması, Doğu Avrupa ülkelerinin tarımını balt^layacak. Geçen hafta sonu Isviçre'nin Cenevre ve Çekoslovakya'nın Bardejoy kentinde yapı- lan konferanslarda, Doğu Avrupah yetkili- ler Doğu Bloku'nun ekonomik örgütu CO- MECON'un fiilen dağümasından sonra sade- ce Sovyetler Birliği'ne yapılacak yardtmlann bu ülkelerin ekonomisi üzerinde ek bir bas- kı yaratacağmı savundular. Yetkililer, Doğu Avrupa ülkelerinin Batı'- dan Moskova'nın aldığı kadar büyük mik- tarda kredi alamayacaklannı, kendi bütçe- lerinin çok kısıtlı, ülkelerinin de çok ufak ol- masının buna engel olduğunu belirttiler. Doğu Avrupah yetkililer, Batılı ülkeleri, Moskova'ya yardım yapmaya karar venne- den önce bir kez daha düşünmeye çağınyor- lar. Çekoslovakya'nın Bardejoy kentinde ya- püan toplanuda konuşan Polonya Başbakanı Jan Krzysztof Bielecki ile Çekoslovakya Dı- şişleri Bakanı Jiri Dientsbier, Batıh sanayi- leşmiş ülkelerin yardımlarının 'öçlü' özellik taşımasını talep ettiler. Iki Doğu Avrupah bakan, önerilerini 'üçlfi yardım' adı altında açıkladılar. Üçlü yardım önerisine göre Sovyetler Bir- liği'ne verilen Batı kredisi ile Doğu Avrupa- h ülkelerin malları satın alınacak. Başbakan Bielecki, "Sovyetler Birliği'ne saglanan kre- dilerle Çekoslovakya, Polonya ve Macaris- tan tnallan satın alınsa, eskiden örettaninin yttzde 80'ini komşulanna satan bn nlkeier- deki devlet işletmelerinin yeniden inşası içia kaynak elde edilmiş olur" dedi. Gorbaçov kabul etti Sovyet liderinin, önümüzdeki ay Londra- da gelişmiş yedi ülkenin liderleri ile görüş- meyi kabul ettiği bildirildi. TASS tarafmdan dün yapüan açıklamada Gorbaçov'un, lngil- tere Başbakanı John Major'ın bu yöndeki da- vetini "memnuniyetle" kabul ettiği belirtildi. Hindistan'da seçim bitti YENt DELHİ (AA) — Hindistan'da, birçok çaüşmaya sahne olan, Kongre Partisi lideri ve eski Başbakan Rajiv Gandi'nin öldürülmesiyle üç hafta süreyle askıya ahnan genel seçimler, sonunda tamarnlandı. 514 milyon seçmenin, 18 ayda üç hükümet değişikliğınden sonra bir turlü önüne geçüemeyen siyasi krize bir çözüm getireceği umuduyla heyecanla beklediği seçımlerde kamuoyu yoklamaları, kimsenin kesin kazanmadan bir koalisyon hükümet inin gündeme geleceğini gösteriyor. Halkın gözünde çok popüler bir kişi olan Gandi'nin öiümünden sonra Kongre Partisi'nin çoğunluğu kazanmasmın hemen hemen imkânsız olduğu ve Kongre Partisi hükümet kurma görevini alsa büe başbakanın kim olacağı konusunda önemli sorunlar çıkacağı kaydedüiyor. Ülkede oy sayım işlemlerine yarın başlanacak. Eski Başbakan Rajiv Gandi'nin öldürulmesini araştırmakla görevü yetkihler, Ulkenin güneydoğusunda Madras'ta, iki kişiyi daha gözaltına aldılar. OY KUYRUĞU — Hintü kadınlar oy vetmek için nzun süre beklediler. (Fotograf: Reuler) A TİNA/KIBRIS SORUNU Gözler Bush'un ziyaretinde STELYO BERBERAKİS ATtNA — ABD Dışişleri Ba- kanlığı Kıbns özel koordinatö- rü Nelson Ledsky, Ankara ve Lefkoşa'dan sonra ziyaret etti- ği Atina'dakı resmi temaslannı dün tamamladı. Kıbns sorununun çözümu için ilgih taraflann görüş, dü- şünce ve beklentilerini BM Ge- nel Sekreteri Perez De Cuellar'- dan başka ABD Başkanı Geor- ge Bush'a da aktaracak olan Ledsky, bu soruna 'yıl içinde bir çözüm bulunacağına' inanıyor. Bush bilindiği gibi temmuz ayının son iki haftası içinde An- kara ve Atina'yı ziyaret edecek. Atina ve Kıbns Rum hukumet- leri, Bush'un bu zıyaretlerine buyük önem verdiği gibi, bu zi- yaretin Kıbns sorununa bir çö- züm getireceği yolundakı ümit- lerin yaygınlaşmasına yol açı- yor. Ancak aynı görüşü, Atina'- yı ziyaret etmekte olan AT dö- nem başkanı Lüksemburg'un başbakanı ve aynı zamanda Av- rupa Konseyi Başkanı olan Jac- ques Santer de paylaşıyor. San- ter önceki gun, gazetecilerin so- rulannı yanıtlarken Kıbns soru- nuna derhal bir çözüm bulun- Tnası gerektiğine dikkati çekti ve bu soruna uluslararası bir boyut kazandırmak amacıyla AT'nin ve Avrupa Konseyi'nin önemh rol oynayabileceği gönişünü sa- vundu. Santer aynca Kıbns so- rununun askıda kalmasıyla Türkiye'nin AT ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğinden söz etti ve "Kıbns sorununa adil ve kalıa bir çözüm yolu bulun- ması durumunda Türkiye'nin AT ilişkilerini normalleşürece- gine inandığını" dıle getirdi. yönde' olduğundan söz eden Ledsky, buna karşın "tyimser olduğunu söyleyemeyecegini, ancak bu çizdgenin başanh ol- ması için çok yoğun çalışmalar yapddigını" sözlerine ekledi. Denktaş'ın görüşü öte yandan KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş'ın 'tutumu' ile ilgili bir gazetecinin Ankara ve Lefkoşa'dan sonra Atina'ya da uğrayan ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbns özel Koordinatörü Ledsky, izlenimlerini BM Genel Sekreteri De Cuellar ile ABD Başkanı Bush'a aktaracak. Ledsky, soruna bu yıl içinde çözüm bulunabileceğine inanıyor. Dün Atına'da Yunanistan Dı- şişleri Bakanı Andonis Samaras ile göruştükten sonra gazeteci- lerin sorularını yanıtlayan Ledsky, "Sürdürülen bu göriiş- melerin Kıbns sorununun çozu- mü için BM Genel Sekreteri'nin gösterdtgi diplomatik uğrasıla- rına destek vermeyi ongördügünü" söyledi. Müzakerelerin yeniden başla- tıhnası amacıyla yeni bir çizel- genin hazırlandığmı ve Atina'- daki temaslanndan sonra da bu yolda atılan adımlann 'olumlu BMW 518i'Yİ BİR DE BU AÇIDAN GÖRÜM. BMW 518ı'yi hıç bu acıdan gordunuz mü? Yani, sürücü bölümunde oturup, gaz pedalına hafifce dokundunuz mu? Eğer kalıteye, estetığe ve dınamizme önem veriyor- sanız... amacınız iyi bir yatırım yapmaksa... ve ilkenız en iyiye en uygun sartlarla ulaşmaksa, en azından bir kez BMW 518ı'yi denemelisınız. Evet, dilerseniz 518i ile deneme sürüşü yapmanızı sağlayabilirız. Kullandığınızda, 518i'nin sadece 7 Serisı'nde bulunan VI2 teknolojisının ürünü olan motorunun gucünü, sessizlığinı, yokuşları nasıl tırmandığını, hareket halindeyken nasıl hızlandığını bizzat yaşayacak... 5 Serısi'nden bir BMW kullanmanın verdiği güven duygusunu hissedeceksiniz. Mükemmel dızaynıyla, Motor Kumanda Sistemı- Motronic'le... hidrolık dıreksıyonu, uzaktan kumandalı alarm ve merkezi kılitleme sıstemiyle... deformasyona dayanıklı, güvenli yolcu bölümuyle ve tum donanımıyla,* 518ı'de 5 Serısi'nden bir BMW'nın tüm konforunu yaşayacaksınız. 1 (Lütfen, bu konforun fiyatını da bir kıyaslayın.) Deneme sürüsü ıçın Borusan Oto'dan ya da dilediğiniz Borusan Oto Yetkıli Satıcısı'ndan bir randevu almanız yeterli. Sıze yardımcı olmak bize mutluluk verecek. *BMW 518i'nin donanımr. 205/65 genıs lastıkler, klıma. mıkrofıltre, hıdrolık dıreksıyon, uzaktan kumandalı alarm, merkezi kilıt, elekriklı ve yeşıl renklı 4 cam, velur paspaslar, arka ve on koltuk başlıkları, sıs farları, dış ısı gostergelı dıjıtal saat, yan sınyaller, Bavarıa C Busıness radyo-teyp, tropıkal donanım, arka camda gızlı anten. D İ F O l i n y f l BUr TürUye Ctnel UumessM Bonum Oeo Senit ve Tlcant AŞ Genel MOdJJrttk: Meclısı Mebusan Caddesı 103, Salıpazarı-lstanbul Jet 152 44 05 Avcılar Servic ve Yedek Parça Merkezi: Londra Astalb 109-110 Avcılar-lstaııbul Tel 591 30 66 Ankara Teşhir ve Sattf Maiazası: Ataturk Butvarı 199/F, Kavaki'Oere-Ankata Tel 128 25 69 Borusan Oro ietkiU Sattalarv Arac Ticaret ve Sanayi AS Barbaros Buıvaı 131/A, Balnıumcu ıs!a,-ıbul Tel 166 06 96 97 Mersın Şubesı: Gaz; Mustafa Kemal Bulvarı 255 Tel 502 06 Autorium Motortu Araçlar Servis ve Ticaret Ltd. Şh. Sahılyolu, Kennecty Caddesı 31, BakırkoyJstanbul Tel 542 95 00 Baran Otomobikalik Ltd Şb. Nıspeüye Caddesı, Çalıkusu Sokak 7. Levent Istanbul Tel 169 59 33-84 Başpınartar Otomoöv San. ve Tic. AŞ Buyukdere Caddesı, Venıcer, SokaK 1.4 Leventlstanbul Tel 180 26 72 (3 hal] Beta OtDmotiv Servn ve Ticaret AŞ Kayısda|ı Caddesı 30. Znerbey, Kadıkoy-lstanbul Tel 348 48 62 ÇiMiMio0ıı Oto Yalova Yolıı 5 km, Bursa Tel 12 19 00 (3 hat E(e Serv» Motorlu Araçlar Tıc. ve San. Ltd. ŞU. Gazıosmanpaşa Bulvarı 1/E, Alsancak-lzmır' Tel' 25 37 86 Kotffler Oto Serviı ve Ticaret AŞ Bagdat Caddesı 242/5. ÇıftetewuzU>r4stanbd Tel. 359 99 4647 sorusunu da yanıtlayan Ledsky, "Denktas'ın Kıbns sonınnnun çöznmii için vanlacak anlaşma- nın dengeli ve somut olması ge- rektiğine inandığını" söyledi. Ledsky, aynca Denktaş'ın Kıb- ns sorununun çözumu ile gerek ekonomi gerekse siyasi açıdan yarar sağlanacağı görüşüntt paylaştığını belirtti. Bu arada Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Ledsky'den, "Türkiye'nin top- rak ve göçmenler bakkındaki görüşlerini sıralaması amacıyla gayretlerini bu yöne çevirmesi- ni istediği" bildiriliyor. KGBAÇIKLADI 1920-53 arası yaygın zulüm MOSKOVA (AA) — Sovyet- ler BirliğTnin Güvenlik örgütü KGB'nin Başkanı Vladimir Kruçkov, Bolşevik Devrimi'nin ilk yıllanyla Stalin rejiminin so- na erdiği 1953 yıllan arasında 4 milyondan fazla insanın ideolo- jik kovuşturmaya alınarak zu- lüm gördüğünü açıkladı. Sovyet TASS ajansıyla televiz- yonun verdiği habere göre Kruç- kov, Stalin döneminin çahşma kamplannda ölenler için kuru- lan derneklerin temsilcileriyle önceki gün yaptığı görüşme sı- rasında söz konusu açıklamayı yaptı. Kruçkov, "4.2 milyon kişi devlet baskısı altında ezildi" derken öldurülen ve hapsedilen- lerin rakamlan üzerine net bir açıklamada bulunmadı, yalnız- ca "Siyasi mahkumlara ait 100 mezann bulunduğflnu, gelecek- te de bu sayının kuşkusuz artacagım" söyledi. Sovyet istihbarat ve polis teş- kilatı KGB, 1917 Devrimi'nden sonra komünizm karsıtlanm tasfıye etmede esas rolü oynadı. Kruçkov, haksız yere kovuş- turmaya uğrayan ve ceza gören- lerin aklanmasının artık KGB'nin görevleri arasında bu- lunduğunu belirtirken 1988-90 yılları arasında 1.2 milyon kişi- ye itibarlanmn iade edildiğini kaydetti. SSCB'nin resmi tarih uzman- lan, kitleler üzerinde kurulan ağır siyasi baskıyı genellikle ko- münist lider Sergei Kirov'un 1934 yılında öldürulmesinden sonra ele almak eğilimindeler. Kruçkov ise baskı dönemini Vladimir llyiç Lenin'in iktidar- da olduğu 1920 yüından Kruş- çev'in parti genel sekreterliğine geçtiği 1953 yılına kadar değer- lendirmiş oldu. KGB şefi, siyasi baskıya uğ- rayan ve hayatını kaybedenlerin yakınlanna devlet arşivlerinin acıldığını da bildirdi. Stalin 2 öldü Josef Staün'e benzerliği nede- niyle zamanında Sovyet diktatö- rün yerine toplantüara katüması için kiralanan Raşit'in öldüğü bildirildi. Rabochaya THbuna gazetesinde dün yayımlanan bir haberde, Stalin'den 20 yaş genç olan Raşit'in 93 yaşında Krasno- dar'da öldüğü belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog