Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET/10 PAZAR YAZILARI 16 HAZİRAN 1991 New Pavarotti'yle yer yerinden oynadı ŞEBNEM ATtYAS NEW YORK — Yüzyüın tenoru Lu- dano Pavarotti New York'a gelir, Büyük Opera'nın yaz festivalinin açılışı için Central Park'ta biletsiz açık hava kon- seri verirse ne olur? Yer yerinden oynar. Nitekim öyle oldu. Yer yerinden öyle bir oynadı ki Pavarotti daha açılışı tamam- layamadan konser yanda kesilmek zo- runda kaldı. Çok sıcak ve nemli yaz günlerinden bi- ri. Hava ağır ve puslu. Central Park'ın yaz konserlerini izlemeyi meslek edinen New Yorklular sandviçlerini ve piknik se- petlerini hazırlamakla meşgul. Akşam Park'ta olağanüstü bir olay gerçekleşe- cek. Grand Opera, La Traviata, La Bo- heme, Lucia di Lammermoor ve Car- men'den oluşan yaz festivali ile 18. yıh- nı kutluyor. Yüzyıhn tenoru Pavarotti, Metropolitan Opera'nın sezonunu kapat- masında şeref konuğu. Pavarotti gibi ün- lü bir tenorun getireceği kalabalığı fır- sat bilen bütün politikacüar, bu işten na- siplerini nasü alacaklanmn hesabı için- de. Kentin siyah belediye başkanı açılışı ve Pavarotti'yi tanıtma şerefini üstlene- cek. Bu arada konserin gerçekleştirilme- sini sağlayan şirketler, vakıfiar vs'nin isimleri alfabetik sıravla okunacak. Son- ra Pavarotti, James Levine yönetiminde- ki Metropolitan Opera Orkestrası ile bir- likte Verdi'den seçmeler sunacak... Opera hayranlan, günü, akşam par- ka gidecekleri saatin hesabını yaparak geçiriyor. Randevular sağlama bağlaıu- yor. Kalabalıkta birbirini bulamama ih- timalleri tek tek irdeleniyor. Opera, sevenleri arasrnda müziğin en ateşü tartışılan alanlarından. Pavarotti- nin Central Park'a geleceği ilan edildik- ten sonra gazete sütunlannda tenoru Domingo'nun adının bile bile söylenme- sine tahammülleri olmadığını ilanveden düşmanlar, her şeye rağmen, "çagdaş ltalyan tenorizmini stili ve diksiyonu ile belirleyen cücecigi" izlemeye gitmeyi en fazla isteyenler. Konserden tam üç saat önce, giln bo- yunca sıkıntısı çekilen yağmur boşaldı. Tropikal fırtınalarla rekabet ederek New York'un caddelerini ve binalannı haşin- ce yıkadı. Tenorların hangisinin daha iyi olduğu, hangi parçayı daha iyi okudu- Yüzyılın tenoru Büyük Opera'nın yaz festivalinin açılışı için Central Park'ta biletsiz açık hava konseri verirse ne olur? Yer yerinden oynar. Nitekim öyle oldu ve konser yarıda kesildi. öven, yeteneklerini sergileyen yazılar yer almaya başlayınca operanın ateşli izle- yicileri arasında kıyamet kopuyor. Ga- zetelere ve televizyonlara mektup üstti- ne mektup, telefon üstüne telefon yağı- yor. lartışma konusu, Pavarotti'nin ger- çekten 'yiizyıhn tenoru' olup olmadığı. Pavarotti'ye düşman klasik operaalar bir yûzyıllık opera geleneğinde Pavarotti'nin 'bir ciicecik' olduğunu ilan etmekten çe- kinmiyor. Operanın son 75 yılda yetiş- tirdigi 'devkrin' yanında Pavarotti ya da ğu konusunda yoğun tartışmalara dalan opera izleyicüeri bu yağmur fırtınasmın pek farkına varamadılar. Yağmurun ara vermesi üzerine, bir daha yeniden baş- layabileceği fıkrini aklına bile getirme- yen herkes Central Park'ın çeşitli kapı- lanndan, konserin verileceği Great Lawn'a doğru harekete geçti. Bir süre sonra politikacıları ve konse- ri sağlayan özel şirketlerin yöneticileri- ni taşıyan Limuzinler belirdi. Limolar geçtikçe vollara dizilenler icindekileri ce- kiştirdi. Daha sonra beyaz Limuzin'e an- cak sığan Pavarotti, yanındaki iki kızı ile birlikte konser mahalline geldi. Seyirci- lerin büyük tezahüratı ile Pavarotti ara- badan indi. New ^brk eliti ile şampanya patlatmak üzere özel bölüme geçti. Is- lak hoparlörlerin ayarlanması ve orkest- ranın yerleşmesi uzun sürünce yanm sa- atlik bir gecikme ile tören başladı. Ön- ce, başta belediye başkanı Dinkine olmak | üzere politikacılar birer konuşma yaptı- lar. Aİdından, Metropolitan Opera, ge- lecek yıl programının reklamını yaptı. Böylece bir yanm saat daha harcandı. Kalabalık, yağmurdan arta kalan süre- nin giderek daraldığınin farkında, yavaş yavaş protestoya başlarken orkestradan Verdi ezgileri duyuldu. Bu açılışı, Pava- rotti'nin sahneye gelişi ve selamına veri- len yoğun tezahüratla kesilme izledL Bir kısa aryadan sonra yağmurun sabn tü- kendi. Büyük bir şiddetle yeniden indir- di. öyle yağdı ki yeri yerinden oynattı, önüne gelen her şeyi sürûkleyip götür- dü. Koskoca orkestranın yerleştiği be- yaz çadır çatırdadı, sallanmaya başladı. Bunun üzerine yüzyıkn tenorunu bir an- da unutan kalabalık, piknik çantalannı ve yaygılannı geride bırakıp kaçışmaya başladı. Yüzyıhn tenorunun New York __ _ macerası böyle bir hüsranla sonuçlandı. DEV Mt?—Operacüar bir yûzyıllık opera geleneginde bir 'cücecik' olduğnoa Dmn edryorUr. ORİJİNAL İTHAL TURKCE TELETEXTLI, KABLOLU YAYINLARA UYGUN OZEL MODELLERİ GOREREK SEÇİIM, HEMEN TESLJM ALIN /SONY r ALMAK ÇOK KOLAY SONEL Cumhürıyet Bulvarı No: 87 Erden Işhanı K«t 2 İZMİR ELEKTROMK SANAVI I ™ : 9.B1 194150. 197359. 255159 VETICARETAS Fax • 9 51 136694 S O N Y GOREREK SECİN, HEMEN TESLİM ALIN. KOO 01 02 03 04 05 06 07 u 0! 10 11 12 13 14 15 16 17 11 19 20 ÜRÜN CİNSİ IMT (I.I4M.MT 17 IIHM i n . n IMT «.im.irr.il tuu«.m.n t H I IT 1SU MT 41 {MJU.IMI TT an n.ım M.w EI«UL« TT IMT n.1N»U.U EIIIM.in.TT iMTmm.WMEiim.uin IMT (V.21M.MT.M fUM.M I« IMT IT JIMMTT.M t ( U * UI.TY IMT «T_J1UMT».M EHUII.Uİ TT IMT n.2isam.M EHM».W.TT lOHT «Tİ1M MT H !•«»< I» TT IMT II.MM.in.14 EDU* OLTT IMTLİT.IttjMzntETl IMT IIT.KO.KÛZT» IETİ IMT HT.S0!Jfoa KTİ IMT LIT.702.MCA «Tl IMT in.KZMm «Tl «MTHKI4.IBJ.ai IMT n 424 ut.t.aı.M IMT Rİ B.C0 a.BI PEŞJMAT TUTARI 3*5 000 a 427 000 Tl 476 000 Tb 454 000 TL «M OOOTL 499 000 Tl 540 000 TL 625 OOO Tl 565 000 Tl » 6 000 Tl 545 000 TL 695 OOO.Tl 299.000 a 425 OOO.Tl 52a.000.TL 135 OOOTL 1-250.000 TL 300 OOO.TL 306 OOO.TL 436 000 TL TAKSİT TUTARI M5 000TI 427 0M.TL 476 000 TL 454 OOO.TL 466 000 TL 499 000 a 540 000 TL 625 000 Tl 565 000 Tl (38 OOO.Tl 545.000.Tl 695 0O0 Tl 299 OOO.Tl 425.000.Tl 520.000 TU S35.000.Tl 1 250 000 TL 300.000.Tl 306 OOO.Tl 436.000 Tl TMSİT UHİ 10 10 10 10 10 10 10 io 10 io 10 io 10 10 10 10 10 10 10 10 KDVDAHİL TOnAMFİYAT 4 235 000 TL 4.697 000 TL 5 236 000 TL 4 994 OOO.TL 5.126.000 Tl 5 4»9 000Tl 5 940 0 0 0 a 6 875.an.Ti 6 215.000 a 6.S96.0O0.TL 5.995.M0.a 7 E45 000 Tl 3.2«9.on.a 4.67S.0M a 5.720 000 a 11«5 OOOTL i3.750.oooa 3 300 000 a 3 366 OOO.TL 4 796.000 a S O N Y GOREREK SECIN, HEMEN TESLIM ALIN. KM 21 22 23 24 25 26 27 21 29 30 31 32 33 34 35 36 37 36 39 40 URÖH CİNSİ tMT FHJ7.CI.aUUI IMT n m u ı CMI HLtM [. SMT BL« t t i tMT CfO.TSC MM tEII tMTCFI.IMMbtltrrl SMT efi.171x mja tan CFUH.1 a tan nu. •»* tnl ' tanMuaUktEfl MTLam tMTLMmeı ıanı.iiaaruTa SMT u mu PUTB SMTILnCMriCTBti IMT rTLOI TILffM CtO T1.7U UMB1 CUTİ-4MUM3U CCSFJMSUaBI Cdl f J K I B M IJUB3U PEŞİHAT TUTAM 527.000.TL 587 OOO.TL 545 000 a 475.000.a 313 OOO.Tl 165 000 Tl 130 ooo a 1T5.000.a 79 OOO.TL 100 OOO.Tl 3*9.000.TL 409 OOO.TL 245 000 Tl 254 000 TL 132.000 a 163.000 a 999 000 Tl 811 0O8 TL 725.000 TL 800 000 n TAKSİT TVTAM 527 000 a 587 000 a 545 000 a 475 000 a 313.OOOTL i65.ooo.a 130 OOO.TL 115 000 TL n.ooo.a 100.000a 399.000 a 409 OOOTL 245.00ta 254.000a i32.oooa 163.000 a 999.000 a mooo a 725 000 a soo.oooa T«S*T MKTİ 10 io 10 io 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 KDVDAHİL TOPUM FİYAT 5.797 000 Tl 6.457.000 a 5.995 000 a 5 225 000 TL 3.443.000.a 1815a» a i.43o.m.a 1.265JO0.U 869.000 a 1100.000 a 4 389 000 a 4 494.000 a 2 695.000a 2 794.000 a 1 452 000 a 1 793 000 a io 9«9 ooc a 8 998 000 a 7 975 000 a 8 800.000 a S O N Y - SONEL YETKİLİ SATICIıARINOA SİZİN İÇİN ÇOK ÖZEL FİYATLAR ve ÇOK ÜZEL TAKSİTLERLE JUMHft » VASAH *KT*9 TEt. 1*4.30» • ftlSEr* TTC KOLL ŞT1. TG. OlJaS - Gt2EftLEA A.( TEl l«t$S ^ M a t » SCFTMJOÛLU IIC TÜ I U H • EHSO2 MOS T£L3i«?5»IOaL*T.*t»*TC Tit IITUS* - C«t5iZÜ&AJ T1CL TQ JT1 TEL •!•«*• BUUJT TBtNK TC TEL I1UMI ULUS • 3EMZI ÇI.MS» H*fU2ALAAl I «OL.$r TEL Iltao*-TU.I*UWT1C TE. I -ggg» • L>MWOOLU TIC T£L 11İİ47 • MKAf^AN T t rtL il»7« -MOC-OCUJ T t FEL 111*73-WEi.iJGM.EM T l • * ^3 Ş1 * G M O I TC HECCF C V t U H CT TW "îŞ «OSEO&ü CEDCO L * TE. t2"i "îl. -t UÇÛKC C**V I X T * Ş T - TAvÇ »y* ¥€ Ofl' T N ÛZHAN TEL h 2MÇ T $ Ç L Itlli M.TMCN* QZ£t*.tR l«Xt 5*r I Tt Û t !'4N) • İVAM TDPUZOGUJ.ARI - KOLL ŞH TEL ' 3 1 • « C * - BMAI. U TK IE. 1C3» - KuA. Tt *( i f EDE •OZOO&UI • « J OM.V SMTÇ1 TEL •OPÇttaE- M«2Hİ VE ÛMCM VCLEM TEL Z3K A TE^ \20H3 • *TLITIC TEL. lî«fO- T«#C*Ş U0M.YA TEL 111*3 KUTtlCAK • NUR KAVMUM *L TEL >UM3«âME**H TIC TEL 1 )4&- UMKMT TC T a 11«X • GÜW$ TC TEL «TO» 220» • SEHVET TIC. TEL 12T7S JtrvMM • B M H M I MMTAHCI TR KSafi • SEBAT HQu MHLUK • A I T I B M Ş T C TEL 1237 « M M I O • MEMICT 0CMİRCM* TEL ı « 0 •OLI) * TU ^ '*S7İ7 • BUROSMI *.$. IELUM10 • PM> BJB(TIIONfc TEL V « I H • G*LEM TALAT TEL TEL27«1M KMUCAKV-OEYPAS*^ TB. ıMltlaVSTAFAKaHlMŞ* - D t Y P A f M TEl 1'S>*t Ç J H M M U > OQU7gjCt Vg OÛ OK«i TICARCT TEL 370OS • HfcMCT OUCR TEL H417-SMMCTC T a 3MI3 • AMY KOLL. $TL TEL 4t4fB - ÇSIMI TC TEL S ! » - <AO KAMElHR TC TEL 10M- V U H İ I TÜVT VE OĞU-LA«İ T£L 2722 - TAVJkS • ZUHHUT TC TEL 1OM DIVAMMia »HETİI I X T£_ l TEl laSDIGAZlJUfTEP > IUSMI TC TEL 133MS • UEHMET PMMJK TEU tZ1W7- VJIPA-VJILÇM PAZ TEl 111470 MaMV » 0 » « v * L T O ŞT 6BCEI*1 »»? Ta3S6«T»-GÖ«0E=»E LTQ Ş'l TEL3*»IJX • ECE TC TEL MU30» U M t â v • ASTÇt t ^O JTL T & 337K10 - EW*£iC i.t UUCSSESESf TEL 33» »• • SAO-OÛLU -TD ŞT TE.'33t1OT 2 SELEU TC TEL 3B4S9C7 • MuKO« A $ TEL- U M 2 » • GUHStTY LTC Ş" TE OTPOCOĞ I X TCL »2OSÜ • 'OZKOPUUNLTO $T! ~ İ L 3&32901 GÛZTEPt - SAOaCOCLL, TC ~EL 3 5 « m - ERSOV LTO. ŞT 1 TE. 3383> 'IC *EL 5ZB0O5 • G£DC L TD $TI TEL S»VS a UU0RKÛV - OCVAMLIS .TU ŞT1 TEL- H3223« - VlTRIN TC T£. KAA*KÖT-C«UT TC L.TTJ ?TI *ÎL US5M7 FMMLZAOC ÛAP PAZA«J»MAT a 5««MS« ÇAfiLAYAM -GC 3 Ç ! M A I 1 4 T TC TEL W77373 KAATHAMt -ZLLALTC TCL M'7iO0 U$İKTA$> BtKJU»OĞLUA_$ TEL ı«0«T*4 IZhM » ALSAHCAK • FflCOfcHE SONY M * LTO STI TCL326U' -H>TAVL TQ 5TI TEL 2m?3-L*BT TC Ta.2"«*2 AL£WCXWXL ŞT ^EL t229« • G*VTAŞ TIC TE. 2 87«2-$AMLlT£ TEL31MA3 A L « M H « İ-AflÇ£IIOU ?T(. TEL ??3SM• AASal TC TEL 2T«W-ÇEflÇIOGLU L*3 5'' TE.27907t . •uMOES EV GEBEÇLE» LTD ŞT' TÇL «««MC • DB TC TB.?T«Mi - (ZEVTA; 3M9UatyVAKA • GtLSf» ELEICTBONK AŞ TEL 230'*3-ERSO* Tfc TEL 11 7«M Eı/IS T t TEL 1 « l M • S E * Ğ Tt 777 - ŞAMi.1 LTD ŞT1 T£L 3 |73S3 • SEROEN TC ! î ; l « K • VE$W GALE* TEL 23HB2• EHDfc ITO f EL>3B8»-UNL.UTC * 5 TE. 134*1* - ^NUS .TD ŞTI TEL '«722 • *fcLÇMLAS *tJ- ' C ^Ö. ZBt37 \ • VC2MOCLU KOLL Ş Ç ) Ş ;Tİ TEL -*5»50 - KÛGEOĞcJ MAÛAZALARl "El UttCS-ScVSEn "C TÇL l«Bi: -ÛZD«L TC TEL t l i j n f M M I • BATGM LTD ŞT TEL SÎ-69*- AMAC* rAKLPCAM TC TEL M<E2 -ELIAAS TIC TE I JYGL«TC TEL 1T7TS7 S€E " C TE 7KJ31 GE KALI TC T£L 3JJ475 * O W E L K LTD TI T E 2 7 M Ö S B E E 0 $ ' "E V A * TC TE 7 TOP T DU2C£ • « E B E "C TEu E MC aUkUKES 0 tuROui) > u£ 8S4N A Ş ? « LE Z3Z3 TDMLAPI - L *2 3* TE. H S C A FflC «2C - kXMtDJ »-OÛ E- »177 • UMHAft AŞ T DEU 'C*3£T Eı t J 2 i ^ - AMO HALI » Ş l ı t0770C • ' ' « C U«£A2AS r£t " ! ! • ) - Ax;KO«b MJITA » >AŞP*«AR TIC TE. < » • H i a M » ERTAfa TC *EL » « 4 tlTANaJIA. > StTBEN ı_13 TE • 3ÛK0EW LTC ŞT TE. Î3»»O«İ • LU« TC J>AZ TE. 3*S7i4i CoRSE- L ' D Ş*l T£.MT2*»S & TC "EL )47UC •OSTAHO • AMIE* AKOJ. TEu. «3W6' uCAS W0aC« Tt. » W * n MM.TEK TI TE DIt C C V E TIC 1EL 372M*S FATIM- *.aA ft •EHEKL'D S' TE. L 4T5C373 t Û29E* r C 'EL M 5*41 AVOUM • EL 2ı**» - *a"A5 L^D S* ^i^2» A EV GEAEÇ r£. ?47«7 • Î - ÇE»«EZOÛ.U TIC T£k V OHA2 T t . $T ŞE« * ^ S E » N AKDE»* A L I J \ C «PAflTAHAuTEL S30MS aEKTnONfc « MŞAAT A$ TEL377TB7 £L 3 J J 5 *OW ELC L D ŞTI TEL2 rE. 37nO0 • ÇEKER'C TEl 37J«7« • SEBA" TIC TEL "376867 • » C E L ia334l • ATLH TtC TEL ıMKS-SAfATC TEL 1*2293 • DOĞSJ LTD » TÇ TEI >«3*» MAIUDEM• CENGS TC • AAZUM IMBİLVA KO.L ŞTİ TEL 3331» GH.T9C L Z ^ i TEL 2263 • M «*• ÇATHKAY* TEL 1«» OEaEHtM • IM2AA Ş Ç OE LU TEL '35' BCIİGAMA • J^*RLA PA2ARLAMA LTD ŞTf TB.11ÎS4 • BoACU OAV TLJK MAL "EL t19W- $APJK TC TEL rE.4tO<â %£LÇV* SA^ICCDELE" AŞ " L 1T 5? • KATSCM > ALCVGA.1 ) HŞ A 5 T EL '?7a«5 • VUSUF CWGLLOCLU VE O«T MOCAELİ > ÇAİAVVıL*^ AŞ *£ ıi~O3 IU1AH*A • T ELXOW ELE«' TEL )76uMALArVA > GÛÎHEaEÖ TC TEL 'KBOIaUt& a*t8AKTC TEl iîB11"*SA#lCAATE 2-£ L , saC . u V ( u * TC "î. 14S« SJt-G*«.*« KÛLL Ş" TE. >!»?* UtMTLJ • Y t C E. 31 <Ü C EL N I 3 K f E M L E A^A KX~ $T- TEL 332İ*S ALACAH • ATI.GA»* T TC LTC Ş 1 TEL 337» - ÇtCÜ • ONOEJ) T C T£l U OAV TLJK MAL "EL t19W $APJK TC TEL ' HA.CU.»« TIC TEL -Î656-*1=* •yüCUTTC TEL-1««a-<'< aMN-C *cL 16388 GCNUMtL "İL '47T1 HAM UUSTAfA KARAA&AN T£L 13300 M U S • CEZONC TC TEL lO«S »OIMUIi - E SAHSUMKTO. |767S*W«ITA»a6LlAELE<(T A> TEL3293»- AVTEKİ» B«. EFEOÛLU VC TEL- ' 7 « EQaC - BOZO&J TEL. W0Ö I CUDEU» TEi. 112JO • LUTFUÛZOEMB T a 13421 • E AU ~C T a ISâ** HUÛLA »• BMOAL TC TEL 2MC E^CAIS *C T=l MAR<ET TEL KOO ItÖTCEÛtt • CEM TCAflET T£. Ü2* FÇT>T'E • *' 3Ü«7 - YAMAIâjM TC. VE P « L'CSTl T£L .«TM U O ;»I70-G*LE*MOO»TEL *3**0 GA.E « M BâLÇOVA ylC)T£n -IC ' t L 59512 «- TIC TEL 1»MO • C»NO*N TC TEL H6*'S • ERALD ıTO Ş'l •£.. WS:*1 9*< « C O Û ^ *C 'eL <•» 7HE K>W**t Bef«)TvîiL>o«TE. 'DM • tXOi^A\L Ev G£»EÇv£« T C *TEt B6- SZOOGAn '< 1E- ıiJl-Ti HACO&L. *İL. »1644 OOEtf; • 3MES 5A.S T\: TE. «HJC • ÖZDE«*I« TC *tL 33K; • * S İ 'C T . -J3K3 DKILJ - Mt-ST*; I - ÛZATA3 "C TEl. M09FOÇ* -&ZEL TCA4ET *Et 202- HHOtlfies • *ABAMC TC TE. •03'' UMLA • G O K N C L E R SOA^ "CJt'ttT IEL 121J1-» KOMV* » MASU» KEN& TE. 1'2M! • H8A. TASAAOLJF •'ÛNi.EW>qME UERKEZI TtL 1 " TE. ı O*S EMATC *EL 2 Î M ElPtl'ı'E- "iC r t ^ ı » * î •EBO*<ı«XL S T T EL ı*33*-SA«.L*n T C *Eı. ALASErtR -SK3CML.-VA3TEL 1 ' 7 - WİTAT Ç£L>K *E. ' ' » ? MB*AC*Ç • ÇggOEM °*Z TÇ. ü HJl> C GULTOK T!C TE. ?MC- TE>N r C "E^ M7] H M H C*h.**T tL leMNUMCULA» Û Ü S E K ' C TEL M O O L*3 Ş*l TEu ?T»' • <A^A«*N KÛLL Ş* TÎL 233i» •' L • ALP TIC TEL 129C3 • HABASçv 1 C ~EL CA - Nl^fl! CE*XE «4 T L tcs' TATA&AM - Ao H TC T£L ' l»?4 • UZC*S T C "El "137 »AfUU Madrid'den Kanıksanmış erotizm ve politikaErotizm, post-Frankist îspanyol kültüriinün ayrılmaz bir parçası. Toplum, erotizmi kanıksamış artık. İspanyol toplumunun kanıksadığı bir başka konu da siyasal yaşamdaki çürüme olsa gerek. VECDİ SAYAR MADRİD— Bugünkü gaze- telerde sevimli bir haber: Kültür Bakanlıgı 1991 yüı kitap katalo- ğunda erotik kitaplan "felsefe" başlığı altında sınıfiandırmış. Erotizm, felsefe, psikoloji, etik, estetik, mantık gibi bilim dalla- n ile aynı sınıftan sayılmış. Ero- tik konulu 2000'den fazla kita- bın yer aldığı katalogdaki sınıf- landırma sistemini UNESCO- dan aldıklannı söylüyor bakan- bğın yayıalar genel müdurü. Erotizm, p>ost-Frankist İspan- yol kültürünün aynlmaz bir par- çası. Geçen yılki 'prezervatif kullanmayı teşvik kampan>-ası- nda olduğu gibi tutucu çevreler- den, kiliseden bu özgürleşme akımına tepkiler geliyor gelme- sine, ama etik değerlerin Fran- co yıllarından bu yana çok de- ğiştiği bir gerçek. Haftalık ha- ber dergilerinin büytyk kısmının tiraj arttırmak için erotik konu- lardan medet umduğu görülü- yor. Kullandıklan fotoğraflar bi- zim magazin basınırruzı hasetten çatlatacak cinsten. Pornografık yayınlarsa Franco sansürünün kalktığı ilk günlerdeki çekicili- ğini yitinniş. Toplum erotizmi kanıksamış artık. İspanyol toplumunun kanık- sadığı bir başka konu da poli- tik yaşamdaki çürüme herhalde. ltalya'dan ya da başka Akdeniz ülkelerinden pek farklı değil du- rum burada da. Geçen hafta bir günlük gazetenin ortaya attığı iddialar İspanyol politik yaşa- mında yeni bir skandal olarak nitelendirilebilecek boyutta. PSOE (iktidardaki Sosyalist Parti) olayı bir yalanlama ile ge- çiştirmeye çalışadursun yayınla- nan belgeler iddiaların pek de öyle asılsız olmadığını gös- teriyor. Geçen yılki genel seçimlerle Avrupa Parlamentosu seçimle- rinde partilerin aldığı devlet yar- dımı ile yetinmeyip yasal olitıa- yan yolardan kampanya gelirle- rini karşıladığı soyleniyor iktidar partisinin. Bunun için parti ile ilişkileri bilinen kisilerin sahibi olduğu iki şirket kulianılımş. PI- LESA ve TIME-EXPORT adlı Oslddan Anlamsızbakışlar galerisiRAGIP DURAN OSLO — Uçak Londra'dan Oslo'ya doğru yak- laşırken göründü fıyortlar. O zaman aklıma gel- memişti bunlann fıyatını sonnak. Garbarek, Hamsun ve Ibsen vardı bellekte. Sonra geyikler ve kızaklar geldi yoğun beyaz fonda ve soğuk. Geçmişin defterlerinde bir de "Klassekampen" (Sınıf Mücadelesi) gazetesi. Bir zamanlar dün- yada sadece 4 tane Maocu gazete yayımlanırüı. Çin'de ve Arnavutluk'ta hükûmet gazeteleriydi bunlar. (Renmin Ribao ve Zeri 1 Populit). Tür- kiye'de ve Norveç'te isc koyu muhalefet organ- lanydı Aydınlık ve Klas-sekampen. Norveçli es- ki arkadaşlar devam ediyorlar günlük gazetele- rine, ama artık "Cumhuriyet gibi ciddi bir gazete olduk" diye tanımhyorlar kendilerini. Norveç bir vergi cehennemi. Yüzde 70'e ulaşıyor bazen ta- van. Eşitçilik, sosyal demok- rasinin geleneğiymiş. Hükü- met yülarca vergi toplamış, re- fah devleti yaratmış, bu ne- denle işsiz kalan, eski maaşı- run aynısını alıyor. Devlet ba- ba, ki buradaki simgesi kral, yurttaşlarının her işine bakıyor. — Burada sokakta biri dü- şüp bayılsa kimse gidip yar- dım etmez, çünkü herkes dev- letin ambulans gönderip bu kişiyle ilgilenecegini bilir. Bir Türk arkadaşım "Borası 1930'lann başanlı bir Türld- yta gibi" dedi Son zamanlarda ırkçüık almış ba- şını gidiyor. Bir tek "Btitz" adlı anarşist bir grup komik ve spektaküler eylemler yapıyor, insansız- hğa ve aşırı devletçiliğe karşı. Otomobillerin farları sürekli açık. Yazın gü- neş gece 22.0Cfde batar gibi oluyor. Kışm ise sa- at 14.00'te karanyormuş hava. Iklimdir değil mi insanların karakterini etkileyen önemli unsur? Güneşsizlikten mi acaba? Norveçliler, otobüste, tramvayda vesikalık fotoğraflannı yüzlerinde ta- şıyorlar. Olağanüstü anlamsız bakışlar galerisi Oslo sokaklan. Vigeland Parkı'nda ise hiç de tskandinav de- ğil yüz ifadeleri. Adam taşı demiri öyle bir işle- miş ki "Norreçli insuıuı da ifadeleri vardır" di- Norveçliler, otobüste, tramvayda vesikalık fotoğraflannı yüzlerinde taşıyorlar. Olağanüstü anlamsız bakışlar la karşüaşıyorsunuz Vigeland Parkı'nda ise hiç de İskandinav değil yüz ifadeleri. "Norveçli insanın da ifadeleri vardır" diye bas bas bağırıyor heykeller. ye bas bas bağırıyor. Norveç'in Vikingleri bihnir de Kürtleri bilinir mi? Kendilerine Samik diyorlar. Bizim Lapon de- diklerimiz. Şaman dualan gibi müzUderi var. Ku- zeyde, en kuzeyde yaşıyorlar. Kültürel özerkbk- lerini devlet sağlamış onlara. "Laponculuk ya- pılacaksa bu memlekette, onu da biz yapanz" dercesine. Gençlerin temel eğlencesi evlerde dü- zenlenen partüer. Herkes kendi içkisini getirip kendi içkisini içiyor. Aman kanşmasın şişeler, bo- zulmasın aralar. Masaya sigara paketi filan bı- rakmak yok. En pahalı iki şey alkol ve tütün. Devlet düşünmüş taşınmış, "Benim sevgüi yurt- taşlanm içkiyi kaçınp sarhoş olmasm, tütûn müptelası olup sağlığını bozmasm" demiş ve ola- ğanüstü vergiler koymuş iç- kiyle sigaraya. Şimdi Isveç ki Norveç'in düşman kardeşi, ATye üye olmak isteyince Norveçliler de soyunmuş bu işe. Bir noktada kuşkulan var: Oslo, AT'ye girerse tütün ve alkol vergilerini bugünkü ka- dar yüksek tutamayacak, Av- rupa standartlarına uydur- mak zorunda kalacak. Bu ne- denle bütün alkolikler ve du- manperestler AT yanlısı. Cuma ve cumartesi gecele- ri ana caddelerde kızb erkek- li gruplar efkâr dağıtmak- ta. Bir uzmanın görüşüne gö- re "Bunlar tüm hafta boyun- ca beş - on kuron için af- federsiniz arslan gibi çalışır- lar. tçki içmesini de pek bil- mezler. İki şişe birayla kafayı bulup sağa sola sal- du-ırlar:' Gerçekten de öyle oldu, zorla prezer- vatif satışında bulunmak isteyen bir grup çağ- daş Viking hanımefendisinin tasallut girişimine tanık olduk yol ortasında. Hava pırıl pınl, gök masmavi, sular bumbuz, ormanlar yemyeşil. Her şey çok pahah. Insan- lar için değer yargısı yok, sadece değer var. Adı kuron. Bir de tekdüzelik, tesadüfısizlik batıyor bizim gibi Doğuluların beynine ve yüreğine: Nor- veçli bir gencin 20 yıllık yaşamı planlanmıştır. Yaşam bir bilgisayar programı gibi. Varyantları çeşitli olsa da sınırlı ve sürprizsiz. Virüslerin adı bile biliniyor artık. danışmanlık şirketleri iktidar partisinin seçim kampanyası gi- derlerinin karşılanmasına önem- li ölçüde katkıda bulunmuş. Partinin televizyonda gösterilen tanıüm filmi "Anlar" da böyle fi- nanse edilmiş. Hani, şu toplu- mun çeşitli kesimlerinden ünlü- lerin görüntülerinin -İspanyol kalkınmasını ve kültürel zengin- liğini gösterme bahanesiyle yer aldığı ve sonuçta bunlardan bir kısmının -görüntüleri izinsiz kullanıldığı için- tepkisine neden olan, tam 3.S milyon pesetaya mal olmuş unlü video filmi. Bunda ne var, işadamlannın gönlünden kopmuşsa, diyecek- siniz. Ama, işler biraz daha ka- nşık. Aynı şirketler, Merkez Bankası, BBV gibi büyük ban- kalara ve çeşitli şirketlere yaptık- ları danışmanlık hizmetleri kar- şılığı yüklü tutarlan kasalanna aktarıvermiş. Bu da bir şey mi, dediğinizi duyar gibi oluyonım. Ispanya'da yaz sıcaklan henüz bastırmadı, ama politik yaşam alabildiğine sıcak. ETA'mn tüm ülkeye yayüan eylemleri iyice yo- ğunlaşırken PSOE'deki iç çal- kantılar da son yolsuzluk iddir aları ve yitirilen Madrid Beledi- ye Başkanlığı ile iyice köriikleıç- miş görünüyor. Geçen hafta y » pılan yerel seçimlerin en önen> li göstergesi halkın politikaala- ra hiç de sıcak bakmadıği. tspanyol demokrasisinin en dü- şük katılunının yaşandıgı seçim- lerin gerçek bir gaiibi yok. Bu yüzden her parti kendi zaferini ilan etmiş durumda. PSOE oy potansiyeüni (%38) korur ve rjQ- İediye meclislerinin büyük k * mında çoğunluğu elde ederken, CDS'nin (Merkez Sosyal De- mokrat Parti) tüm oylan genel merkez-sağdaki PP'ye (Halkçı Parti) kaymış görünüyor. Oy oramm %25'e çıkaran Partido Popular'ın en büyük başana Madrid Belediyesi'ni kazanma- ları. Hoş, Madrid gene sağ bir yönetimin (CDS) elindeydi, ama bu, seçimle kazanılmış bir baş- kanlık değildi. Madrid'in Sosya- list Partili Belediye Başkanı 1989 yılında Belediye Meclisi'ndeki sağ gruplann (PP ve CDS) çı- kartmaya çalıştıklan bir sansür yönetmeliği yüzünden istifa et- miş, yerini CDS'li başkana bı- rakmiştı. Madrid 1992'de Avru- pa'nın kültürel başkenti olmaya hazırlanırken sağ yönetimi seç- tiğine göre sansürlü günleri öz- lemiş olmalı. Yerel seçimlerden en kazançlı çıkanlar ise oy oranını %8.5'e yükselten ve salt çoğunluğu hiç- bir partinin kazanamadığı pek çok kentte Sosyalist Parti'nin, belediye başkanlığını alabilme- si için desteğine ihtiyaç duydu- ğu -eski Komünist Parti'nin uzantısı niteliğindeki- Izguerda Unıda (Birleşik Sol) ve ülkenin, her tarafında, Endülüs'te, Valen- cia'da, Katalonya'da ve Bask bölgesinde oy potansiyellerini ciddi biçimde arttırdığı görülen miüiyetçi ve bölgeci partiler. PARA VE BONCUK HESABIDEGIL, "TATIL" YAPIN!. CLÜB TURTLE S ^[j^^çy J>0W° KEMER-ÇAMYUVA/TATİL KÖYÜ CLUB TURTLE'S MARCO POLO'da yalnızca bir kez odeme yaparsınız: Rezervasyonunuzu yapünrken!.. Tatılınız boyunca artık bir daha herhangı bir.odeme yapmanıza, para ve boncuk vermenıze gerek yok. Çünkü CLUB TURTLE'S MARCO POLO'da -ne yersenız yıyın, yerlı ıçkılerden ne /çersen/z ıçn ve hangı aktıvıteye katılırsanız katılın- her şey fıyatın içinde! Böyle hariko bir tot/7 sizin de hakkınız! BAYRAM İÇİN ÖZEL UÇAĞIMIZDAN YARARLANIN. • Her gtce bir bafka animasyon (Avrupa'dan gelen özel ekibimızin özel progmmlanyla) • 850 yatak (tüm odalar klimalt) • Çocuklu aileler için 2 odalt "family room" • 4 yetifkinin kahbileceği özel indirimli dubkx odalor • 1300 rrf'lik yüzme havuzu * 9 tenis kortu • 2 sçuash salonu • Spor aktiviteleri (basketboi, voleybol, mini futbol, okçuluk, yelken, surf, su kayağı) • Jimnostik salonu • Türk hamamı • Sauna • Kuaför ve güzellik "mask"ı • Disco • Minikler kulübü • Zengin açık büfe OKAN TURİZM VE SEYAHAT A.Ş. 2Tafocağı Coddesı. Cevdet Bey Işhom 5-6 Meadıyekoy 80300 ISTANbUL TEL (U'74 6fl50-!7Hot TLX27767ofctu tf M X ( 1 J I 7 * 8 3 77.(1)174 83 49 İL JANDARMA KOJMUTANLIĞI'NDAN İSTANBUL 1. tstanbul tl Jandarma Komutanbğı emrinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı devlet memurlan kanunu ile "ilk defa devlet kamu hizmeti ve görevlerinde devlet memuru olarak atananlar için mecbu- ri yetcrlik ve yarışma sınavlan genel yönetmeliği", esaslan uyannca, aşağıda belirtilen kadroya açık- tan sınavla eleman alınacaktır. Unvaru: Sınıf1: Derecesi Sayısı: Aranacak özel Şartlar: Saymanlık Genel 12-13 Ticaret Lisesi veya lise mezunlan. Hesap Idari Meslek edindirme kurslannın muhasebe Soruralusu Hizmetler bölümünden mezun ve erkek olmak. 2. Yeterlilik ve yanjma sınavına katılacak adaylarda aranacak şartlar; a) 657 Sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan haiz olmak. b) Askerlik hizmetıni yapmış olmaları. c) Müracaat tarihinde 30 yasından büyük olmamak. d) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakathğı ile özürlü bulunmamak. 3. Istekliler en geç 08 Temmuz 1991 günü mesai sonuna kadar son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotograflan ile birlikte "tş Talep Formu" doldurmak ve "Sınav Giris Belgesi" almak üzere tstanbul ll Jandarma Korautanlığı'na şahsen müracaat edeceklerdir. 4. Yazılı sınav 11 Temmuz 1991 günü saat O9.0O'da tstanbul tl Jandarma Komutanlıgı'nda yapıla- cak ve yazılı sınavı kazananlann sınav sonuçlan 15.07.1991 tarihinde açıklanacaktır. Yazılı sınavım kazanan adaylann sözlu, mülakat ve uygulama sınavları, tstanbul tl Jandarma Korautanlığı'nda 17 Temmuz 1991 günü saat 09.00'da yapılacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog