Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 TELEVİZYON-RADYO 15 HAZİRAN 1991 09.58 Açıhş -Haberler 10.05 Çizgi Film: Don Kişot Mança'h Don Kişot'a amcasından yüklü bir mıras kalır Parayı elinden almak isteyen kuzenlen ona bır tuzak bazırlarlar. 11.00 Palet (U .OO'de haber bülteni yayımlanacak.) 12.00 Haberler ~ 12.05 Dizi : Sevimli Kanguru Sonny, Mark ve Jerry'le birlikte helikopter devri>esıne çıkmayı çol- istemektedir. 12.30 Start 13.10 DİZİ: Şllt ve Gol Marous aa, Pıerre'e ıflas ettiguıi ve Guilbault'dan borç para aldığmf anlatır. 14.00 Haberier 14.10 Belgesel 1945'ten Sonra Japonya Gelismenin diger üikelerle tıcari sürtüşmelere yolaçması, konu ediliyor. 15.10 Haberier 15,15 Hafta Sonu (16.00'da haber bülteni yayunlanacak) 17.00 Haberier 17.15 Genç Çizgi Ömer Karacan ve Banu Can'm hazırlayıp Nevbahar Demirağ'ın sunduğu programm bu bölumünde Crystal Waters "Gypsy Woman", adlı parçayı seslendirirken Yvonne Maxwell'in caz resimlerini içeren serginin açılışı yer alıyor. Levıs 18.00 Haberler 18.05 Tarihte Bu Hafta 18.20 DİZİ: Senfoni Bruno ile ilişkılerinin bozulmasından sonra Alexandra'mn kocasıyla bebaber olan Jaquelinein cesedi evin yakmındakı gölde bulunur. 19.10 Altın Yıllar 19.30 Bir Solist: Atilla tçli 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Cumartesi Cumartesi 22.15 TV'de Türk Sineması: Sıfır Nokta Akış, ıçensınde 23.00'de haber bülteni yaymlanacaktır. 00.00 Festivalde Dün, Bugün, Yarın 00.10 Haberier 00.25 Caz: Mavi Kfire 01.25 Dizi: Büyük Kaçış (Akış içerismde 02.05.03.00,04.00,05.00 'da haber bülteni yayunlanacak.) 05.05 TV'de Sinema: Kör Adalet (Akış içerisınde 06 00'da haber bülteni yayımlanacaktır). 06.05 TV'de Sinema: Zaman Yolcuları (Akış ıçensmde 07 .OO'de haber bükenı >aş.ımlanacakür.) 07.35 TV'de Sinema: Bir Yaz Beş Gün 14.58 Açdış 15.00 Dizi: Marco ve Annesi Hakim Marco'nun anlattıklanna inanmaz ve Maria ile onu beş yıl ıslahevinde kalma cezasına çarptmr. 15.25 Çizgi Film: Polis Akademisi Sweetchuck'ın kendinden yakışıklı bır FBI ajanı olan kardeşı Doug'un karşısında asağılık hıssetraemesi için arkadaşlan ona yardım etmeye karar verir. 15.55 Tatil Sineması: Angel Sokağında Cinayet 17.20 Son 7 Gün Türkiye 18.00 Belgesel: Kayıp Şehirler 18.50 Geçmiş Zaman Olur ki Turgut MasatçTnın haarladıgı programda Cantekm-Zafer ıkilisi çeşitli parçalar seslendıriyorlar. 19.00 Haberier ve tngilizce Haberler 19.15 DİZİ: Adalet Mahallede zencı bir genç öldürülür. 20.00 Dünya Listelerinden 20.30 Bizim tnsanlarımız ~ 21.05 Müziğimizde Kadin Programm konuğu Zeliha Berksoy. 21.30 Konser: Doğan Canku 22.00 Haberler ve tngilizce Haberier 2235 Festivalde Dün, Bugün, Yann ~ 22.45 Portreler Ingmar Bergman (Aynntüı bilgi yandaki sütunlarda) 19.59 Açılış 20.00 Dizi: Yukandakiler, Aşağıdakikr 20.55 Dünya Sinemalan: Yaşlanmayan Düşler (Bugün köşesinde) 22.20 Video Müzik Türkiye (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 16.15 Açılış -Lisans Tamamlama Dersleri 18.15 Gençlik Konserleri 18.35 Dizi: Batman 19.01 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Cessika'nın kazası Marimar'ın şüphelenmesıne sebep olur. 19.25 Arkası Yann: Hayat Ağacı 19.45 Belgesel: Bilim ve Eoerji 20.10 Yanşma: Bir Kelime Bir Işlem 20.40 PopSaati 21.10 Çalışma Hayatında Bilgisayar 21.25 Genç Çizgi Tekrar program 22.10 Cumartesi Cumartesi 22.55 DİZİ: 21. Sokak Charles uyuşturucu şebekesi reisidır. 17.58 Açılış-Panel 18.00 TRT Çocuk Korosu ve Halk Oyunlan 18.30 Gençlik 19.00 Haberler 19.15 Dizi: Perihan Abla 20.00 Konuların tçinden 20.25 Turk Sineması: Heykel 22.00 Haberler, tngilizce ve Almanca Haberler 22.45 Bir Başka Gece Tekrar program. 00.45 Dizi: Bizimkiler - Kapanış -SfflhL 10.00 Açıhş - Haberler 10.05 Çizgi Film: Süperler 10.30 Siyah Yele Bir aUn maceralan. 11.00 Sinema: Cat Ballou Aynnulı bilgi yandaki sütunlarda. 12.40 Asıriık Efsane ~ 13.40 Moda Magazin 14.10 Belgesel: Nil ~ 14.55 Hızh ve Estetik 15.25 Spor Magazin: Sınır Tanımayanlar 15.55 Magazin: Hayatın Cilveleri 16.25 Hugh Masekela Konseri 17.30 Youngstar Galaxy 18.00 Amerikan Giireşi 18.55 Dizi: A Takımı 19.50 Haberler ~ 20.10 Komedi Dizisi: Genç Politikacı ~ 20.40 Bir Cumartesi Eğlencesi (Bugün köşesinde) 22.10 Biz Her Şeye Karşıyız (Bugün köşesinde) 22.40 Haberier 22.45 Polisiye Dizi: Simon ve Simon 23.45 Sinema: Ana Seçim (Bugün Köşesinde) 01.25 Gece Jimnastiği-Haber TV3 VIDEO MUZIK TURKIYE 22.20 Etııik müziğin starlarıVideo Müzik Türkiye'de bu akşam World Of Music'in (W.O.M.) tüm dünya listelerini etkileyen parçaları ekranda. PAULA ABDUL — Sanatçı Video Müzik Türkiye'nin Uk bölumünde ekrana geüyor. SİNA KOLOĞLU World Of Music bugün Top 50'lere alternatif olma yolunda büyük adımlar atıyor. Santana'nın yaklaşık 20 yıl önce "tngilizce söylemeden de rock yapıtar" mesajını vermesin- den sonra Bob Marley ile WOM, kökünü müzik dünyası- na âdeta ekti. özellikle Karayip adalan, Jamaika, Kuzey Afri- kalı müzisyenlerin folklorlann- daki büyük birikimi radyolara ve TV'lerdeki müzik program- lanna taşınmaya başladı. "Af- rika'nın James Brown'u", "Af- rika'nın Jimi Hendrut'i" ya da Leonard Cohen'leri bir biri ar- dına çıkmaya başladı. Büyük plak şirketleri yeni malzemeye büyük ilgi gösterdiler. EMI plak şirketi Afrika'da bir dağıtım şir- keti kurdu. Yine Afrika'da kur- duğu fabrikanın sattığı kaset miktan 1 milyonun üzerinde ol- du ve "pop listekri" kendisine yeni bir alternatif buldu: WOM. Bizde yıllardır uzerinde konu- şulan "yerel motifler ile çağdaş miiziğin birleşmesi" için bun- dan iyi fırsat olmamasına rağ- men Türkiye bu treni de kaçın- yor gibi. Hâlâ kendi içimize ka- palı müzik sanayisini boşlayan Türkiye, WOM listejerine ken- di coğrafi sınırlan içinde hiçbir isim çıkaramıyor. WOM plak- larına baktığımızda Soul müzik seleksiyonunda Grup Arabic adh bir gruba rastlıyoruz: Plak- ları "Esmerim Mavişim". Ay- nı seleksiyonda adı geçen diğer bir isim Senem Diyici Sextet. "Takalar" adlı plak ve CD'si bugün oldukça beğeni alıyor. Sanırım stratejiyi iyi belirlemek lazun. Hâlâ Kuzey Avrupa ülke- lerinde şans arayacağımıza yö- nümüzü WOM'a doğru çevir- memiz gerekiyor. Video Müzik Türkiye'de bu bölümde iki önemli isim var. Bi- ri Ture Kunde. Fransa'da 100 bin plak barajını aşan ilk Afri- kalı müzisyen olan Kunde 1984 yıhndan bu yana sürekli gelişme gösteren Afro Betat akımının da ilk temsilcilerinden biri oldu. Yine bölümün güncel örnekle- rinden biri de Mano Negra. Fransa'daki en ünlü World Mu- sic gruplarından olan Negr Negr "King Of Bongo" adlı sarkı ile ekrana geliyor. Video Müzik Türkiye'nin ilk bölumünde "Lhing Colour ile Paola Abdul. Crystal VVaters, Happy Mondays, Defınition Of Sonnd Hi Five, The Rollings Stones, The Simpson, Cock Ro- bin var. Haftanın konuğu son dönemin fabrikasyan müzisyen- lerinden Kylie Minogue. TV2 PORTRELER: 22.45 STAR1 StNEMA CAT BALLOU 11.00 Portreler'de Ingmar Bergman Nostaljik bîr gösteri TV Servisi — "Porlreler" di- zisinde yüzyılın yaratıcı kişile- rinden dünyaca ünlü İsveçli si- nema ve tiyatro yönetmeni Ing- mar Bergman'ı tanıtan bölüm ekrana geliyor. Avrupa sinema- sının en önemli ve yetenekli ad- larından biri olan ve tüm film- lerinin senaryo yazımına da ka- tılan Bergman, yapıtlarında ge- nellikle ileri sanayi toplumunda bireyin yalnızhğını, insantar ara- sı iletişimin olanaksızlığını, ev- lilik bunalımlarını, kadın sorun- larını, Protestan bir rahibin oğ- lu olmasına karşın din adamla- rının iki yüzlü durumlarını ger- çekçi bir yaklaşımla yansnmak- tadır. Yapıtlannda yine de belli bir Hıristiyan gizemciliği, açık- ca görulen bir karamsarhk ege- mendir. Estetik düzeyin ve dü- şünsel derinliğin izlerini taşıyan yapıtlarının ardında Bergman- ın çocukluğu ve duygusal yaşa- mı yatmaktadır. Bergman film- leri, dünya sinemasını hâlâ etki- lemeyi sürdürmektedir. Ingmar Bergman, verimli sinema etkin- likleri yüzünden tiyatro ve ope- ra çalışmalarına ara vermemiş, iki uğraşı da birlikte sürdürmüş- tür. Sinemada kendi konularını kabul ettirmiş bir usta olan Bergman, kurduğu oyuncu gru- buyla (Max von Sydow, Ingrid Thulin, Bibi Andersson, Livv Ullman) dünya sinemasına çağ- daş yüzler armağan etmiştir. 14 Temmuz 1918'de İsveç'in Uppsala kentinde doğan Ingmar Bergman, küçük yaşta tiyatro, sonra da sinemayla ilgilenmeye başladı. Okul sıralarında ama- tör olarak tiyatro uğraşını sur- dürdu. 1944'te Helsingborg, ar- dından Göteborg Şehir Tiyatro- lan'nda yönetmenlik yaptı. Ay- nı yıl "Kriz" adlı bir melodram yöneterek sinemaya girdi. Bir yıl sonra "Aşkımızın Lstune Yağ- mur Yağıyor"u gerçekleştirdi. Ardmdan kendi oyununun uyar- laması olan "Hindislan'a Bir GemF'yi yönetti. Bu dönemde ki filmlerin "Karanlıkta Müzik", "Uğranılacak Liman", "Hapis- hane", "Susuzluk", "Sevinç", "Yaz Okulu". Ingmar Bergman'ın eleştir- menlerce onemsenen ilkfilmiise "Bekleyen Kadınlar"dır Bunu "Monica'yla Geçen Yaz", "Telaş ve Yaldız" izlemiştir. Film çalış- malarıyla birlikte bir yandan da tiyatroda etkin olan Bergman, Malmö Şehir Tiyatrosu yöneti- ciliğine getirilmiş ve on yıllık dö- nemde parlak işler gerçekleştir- miştir. Bu donemde Bergman iki önemli film yapmıştı: "Sonba- hara Yolculuk", "Hayatın Eşi- ğinde". filmin Oscar adayı şarkısı "The Bailad of Cat Ballou"yu baştan sona söyleyerek fılme devamlı- lık kazandıran ünlü şarkıcı Nat Cat Balloo/ Yönetmen: Elliott Silverstein/Oyuncular: Jane Fonda, Lee Marvin, Michael Callan, Dwayne Hickman, Nat King Cole, Stubby Kaye, Tom Nardini / 1%5 yapınu / 94 dakika. TV Servisi — öğretmen oku- jönlerinden Michael Callan ve lundan ilk kez dünyaya adımı- nı atan delişmen Cat Baüou, ba- basım öldüren katilden intikam almak üzere kiralık bir silahşör tutaı. Ama adamın iflah olmaz bir "ayyaş" olduğunu görünce, kendisi silaha talim etmek zo- runda kalır... Hoş bir western parodisi. Western türünün bellibash öğe, durum ve kişilerini, bu kez gül- dürü çerçevesinden görülmuş olarak ekrana getiren film, tap- taze atmosferiyle büyük başan kazanmış, öykü, şarkı ve oyun dallannda 3 Oscar adaylığı ka- zanmış, bunlardan artık yaşa- mayan büyük oyuncu Lee Mar- vin'e ödülü kazandırmıştı. Uzun yıllar ikincil roller oyna- yan Marvin, bu filmden sonra artık başa güreşen bir "yıldız" olmuştu. Ülkemizde yülar önce "Ka- nunsuz Silahşör" diye gösteri- len "Cat Ballou", meslek haya- tının başında bulunan yönetme- ni Elliott Silversıein'a da büyük başan sağlamış, ancak yönet- men, "Vahşi Kahnunan-A Man Called Horse" filmi dışında bir King Cole, filmin diğer kozlan arasında. Filmde bir diğer zen- ci sanatçı, Stubby Kaye'le bir- likte ilginç bir ikili oluşturan Nat King Cole, bu filmden kısa bir süre sonra ölmüştü. "Cat Ballou", tüm bu nedenlerden si- nemaseverlerin kaçırmaması ge- reken düzeyli, eğlendirici ve nostaljik bir gösteri. daha bu başarıyı yineleyeme- mışti. Parlak bir oyun veren Ja- ne Fonda'nm yanı sıra dönemin Ülkemizde yıllar önce 'Kanunsuz Silahşör' diye gösterilen film- de Fonda parlak bir oynn çıkanyor. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Türküler ve oyıın havaları. 05-J0 Beraber ve solo şarkılar. 06.00 Deniz hava ra- poru. 06.05 Bölgesel yayın. 06.30 Gunaydın. 07J0 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuğun dünyası. 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Reidamlar. 10.40 Bir şürin hikâyesi. 11.00 Haberler. 11.05 Hafta so- nu. 1255 Reklamlar ve radyo programlan. 13JM Haberler. 13.15 Türk halk çalgılannûan ezgiler. 13.J0 Bölgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Haber- ler. 15.05 Hafıf mıizik. 15.20 Solıstler geçidi. 15^45 Ttırk halk çalgılarından ezgıler. 16.00 Ha- berler. 16.05 Türkçe sözlü hafıf mıizik. 16J0 Türküler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Okuldan iş hayatma. 17.25 Dilek kutusu. 182$ Bölgesel yayın. USS Reklamlar. 19.00 Haberler.l9J0 Çe- Sİtlı mıizik. 20JK) Beraber ve solo şarkılar. 20.25 TUrkçe sözlü hafıf müzik. 20.40 Turk halk mü- ziği sanatçdarımu. 21.00 Haberler. 21.05 Hafıf müzik. 2120 Şarkılar. 21.40 Turkuler. 22U» Mer- cek. 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesiden paza- ra (1). 00^5 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. RADYO 2 07.00 Açıüş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 İki solistten türküler. 09.35 Çeşitli müzik. 10.00 Kültürümuz, dilimiz, tarihimiz. 10J0 Buden sesler. 1 1 M Haberler. 11J» Genç- lerle baş başa. 12.00 Şarkılar. 12.20 Yüce ilke- ler. 12.40 Bağlama grubundan türküler. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13J0 Geçmisten gunümüze çalgılarımız. 13.45 Çocuk koroları. 14.00 Sanat dergisi. 1430 Müzikle gezintı. 15.00 Haberler. 15.05 Peyami Safa'mn 30. ölüm yıl- dönümü özel programı. \SM Türküler geçidi. 15.40 Arkası yann. 16M Türk muziği özel prog- ramı. 16J0 FransaMan müzik. 11M Haberler. 17JK Erkekkr topluluğundan şarkılar. 17J 0 Er- kekler topluluğundan türküler. 18.00 Konulann içinden. 18.30 Türkçe sözlü hafıf müzik. 18.45 Türkttler. 19.00 Haberler. 19.30 Solistlerden bi- rer şarkı. 204» Muzik dünyasından. 20.45 Türkçe sözlü hafıf muzik. 21.00 Radyo tiyatrosu. 22.00 Turkülerden bir demet. 22-M Şarkılar. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 So- listler geçidi. 23J40 Hafıf müzik. 2355 Genç so- listler. 0055 Günün haberlerinden özetler. 0058 Program ve kapanış. H A U T U w 07.00 Açılıs, program ve haber- ler. 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 094» Haberler. 09.15 Mınyatur muzik. 10.00 New Age dünyasından. 11.00 Şimdi müzik vak- tidir. 12.00 Haberler. 12.15 Müzik şöleni. 13.00 Muzik bahçesinden. 14.00 Haberler. 14.15 Mü- zik mozaik. 15.00Yonımculanmız.15M Armo- ni. 164» Müzik evreni. 174» Haberler. 17.15 Gö- runüm. 17.20 Günbatımı. 18.00 Her cumartesi. 194» Haberler. 19.15 Görünüm.19.20 Roman- tiklerden günumuze. 20.00 Gramofon. 214» Gü- nümuzde caz. 22.00 Haberler. 22.15 Görünüm. 22^0 Oda müziğı. 23.00 Müzikte iz bırakanlar. 24.00 Samanyolu. 0055 Günün haberlerinden özetler. 0058 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havalan. 07J 0 So- lisler geçidi. 08.00 Türkuler. 08.15 Şarkılar 08J0 Türkülerden bır demet. 09.00 Haberler. 094)5 Be- raber ve solo şarkılar 09J0 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 So- listlerden seçmeler. 11.45 Bir ses bir saz. 12.00 Haberler. 124» Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 13.30 Yurdun dört bucagından. 14.00 Ha- berler. 144)5 Solistler geçidi. 14.30 Türküler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için seçtiklerirmz. 16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler. 1630 Be- rabpr ve solo şarkılar. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgı kervanı. 17J0 Kadınlar faslı. 184» Yurttan ses- ler. 1830 Solistler geçidi. 18.58 Kapanış. POLİS İS1ANBUL 0758 AÇÜ^ Prog ram. 08.00 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk- ları. 09.15 SevUen Melodiler. 10.00 Muzik Dün- yası. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 İşte Saz Işte Söz. Solist: Muhlis Topçu. 1130 Bir Solist: Pe- ter Frampton. 12.00 Istekler. 13.00 Türkçe Söz- lü Hafif Müzik. Yasemin Kutsi. 13.15 Solistler- den Birer Şarkı 13.45 Bir Topluluk: Animoti- on. 14.15 Solistler Geçidi. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Eda Şimşek. 15.10 Alaattin Şen- soy'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 16.00 Hafıf &M.D. tstekleri. 17.00 Müzik Dağarcıgı. 1730 Gün Bi- terken. 18.15 Müzik Denınce. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE 0658 Açüış, Prog ram. 07.00 Tatil Sabalu. 0745 Enstrumantal MU- zik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Dunı- mu. 0835 İşte Saz İşte Söz. Solist: Muhlis Top- çu. 09.00 Sabahın Getirdikleri. 0930 Yol Duru- mu. 0935 Selçuk Aygan'dan Şarkılar. 0955 Hava Durumu. 10.00 Müzik Dunyası. 11.00 Bir Sanat- çıyla Beraber. Solist: Eda Şimşek. 11.25 Bircan Pullukçuoglu'dan Turkuler. 11.45 Kayıp Haber- len. 1150 Sizin Seçükleriniz. 1255 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Solist: llhan trem. 13J0 Solisüer- den Birer Şarkı. 1350 Hafıf Müzik Dünyasın- dan. 14v40 Yol Durumu. 1445 Türküler Geçidi. 15.15 Neriman Gokay-Ali Benzer'den Şarkılar. 1535 Müzik Dağarcığı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 Solistler Geçidi. 16.40 Turan Engin'den Türküler. 17.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. M Gün Biterken. 184)0 Program ve Kapanış. Tatilde programım: Güneş... dinlenme... Yamaha! Özlemle bcklenen yaz geldi; Yamaha'dan size harika bir öneri var! 7'den 70'e tüm müzikseverler... Koşun bir Yamaha Yetkili satıcısı'na! Seçin Yamaha'nızı, hayatınıza yeni bir heyecan, bir melodi katın... Üstelik, sakın unutmayın;keyboard'unuzu Yetkiti saöcımızdan aldığınızda, hem yaz kıırslanmızdan indirim avantajı kazanacak hem de yararlanacağınız diğer kolaylıkları öğreneceksiniz... YAMAHA• • I H M MÜZİK ENSTRUMANLARI ^ ^ ^ • ^ • M TÜRKÎYE GENEL DİSTRİBÜTÖRLERİ M«man •âlgcsi Kın, «• Mu/ık Vucmkn K ( i nKı^ıljr U MLTİ./I KJI 5 N,vii Klır'O loanbul Fv! 11 131 T 7 52 56 Yu. 111 141 12 X */\MıxKlt.3~12ntımk Ul ?l 22 05 78 214404 05 hu |5I ı22 206» p p ü ı r t O j j u - i l ^ İ j i N , , 1», \ ^v.r^ıl .M>22ttbmk Td ÖU2I+1O4 OS Ona AHKUU fMp Madiriatiı H.*loc < ıMc* Nır "K/< » .VTS^I Ankaı rd 4ll.tS.t290 I.K474.1 14008 44 Gune\ Aıudcln Bfil^e Mâdüriü^a Zftipa^j Bufc-tfı Lr\nm V< NoTKAdjmld {71II.7O77S 145.437 rııııl ı tl lıı ı lı lıı nrıl^ı ITnılılılıljji r ı ! "1 lııııln f ı r ı l " r, * TıllHMiı T I tli 11 14 .V» 11 .W 2" ı Humsı-ı ( JÜ ^ rock cafe'de son "the band" rezaletin son perdesi bu gece saat 1 O'da hışırtıyla kapanıyo! B İ L S A K S O Ğ A N C I S O K A K C 1 H A N G I R Yamaha kalitesivle, fivatıvla, ödeme koşullar n um a r a Gazeteci, minik KİRAUK EV anyor. Taksım civarı, kalorifer, telefon, möble tercih edilir. Tel: 143 33 0? Prezervatif reklamı • ANKARA (AA) — TRT, tarihinde ilk kez prezervatif reklamı yayımlayacak. TRT Reklam Dairesi, denetimden geçen O.K. marka prezervatif reklamırun yayın saatini, çocuklann televizyon izlemeyeceği zaman dilimlerini dikkate alarak belirledi. Eczaabaşı firmasının, sağlık ürünleri arasında bulunan O.K. prezervatifinin reklam yayını için TRTye 103 milyon lira ödendiği belirtiliyor. TRTde atama • ANKARA (Mak Ajans) — Bundan bir ay kadar önce TRT Genel Müdür Teknik Yardımcıhğı görevinden alınarak danışman kadrosuna verilen Coşkun Arslan'ın yerine eski TRTcilerden Akad Çukurova getiriîdi. Daha önce PTT'de çalışan ve en son Meclis Başkanlığı özel Müşaviri olarak görev yapan Çukurova, Mak Ajans'a şunları söyledi: "Böyle bir olayı bekliyordum. Benim için sürpriz olmadı. TRT benim yuvamdı, tekrar yuvaya dörunek benim için büyük mutlulukî' BULMACA 6.14.1991 tarihh TV dergisinin bulmaca çözümü. Soldan Sağa 1 Müge Özdilek. 6 Kornşular. 12 Iman. 13 To. 14 tan. 15 La. 16 Aile Dramaları. 20 MKE. 21 Eolit. 22 Maşa. 24 Zodyak. 25 Kunta. 26 MBA. 28 EA. 29 Ivan. 30 Ir. 31 Derik. 33 As. 34 Folk. 36 Sn. 37 NTSC. 39 Ka. 40 Oal. 42 Charlienin. 46 Ai. 47 Agra. 48 Arias. 5» Alf. 51 Azra. 53 Oto. 54 Nana. 55 Erdenlik. 58 Adası. 60 Avanak. 62 Bilkazan. 64 Kç. 66 Yay. 67 Asiye. 70 Kean. 71 Maş. 72 Lek. 74 İkili. 76 Aptal. 78 tpek. 79 Li. 80 Lean. 82 Mi. 83 ANAP. 85 MDP. 87 ldi. 88 Loire. 9t Yilbik. 92 1ta. 94 Erg. 95 Aziyade. 96 Kökler. Yukarıdan Aşağıya 1 Meltem Doğanay. 2 Diamomdslar. 3 tmik. 4 Lalezar. 5 Ene. 6 Koala. 7 Miat. 8 Şal. 9 Unamuno. 10 Alışük Artık. 11 Ra. 13 Troya. 17 Dedektiflik. 18 Mikis. 19 Ran. 23 Aar. 25 Kafa. 27 Benildeyip. 32 lnn. 33 Ac. 35 Logos. 38 Sn. 39 Kiraz. 41 Lao. 42 Cinayet. 43 Haan. 44 As. 45 Efe. 46 As. 49 Ravalpindi. 51 Akka. 52 Adam. 55 Eksi. 56 Nb. 57 İle. 59 Ana. 61 AA. 63 An. 65 Çetin öner. 68 Ikindi. 69 Elen. 73 Kalp. 75 Ikiz. 76 Alaiye. 77 Le. 81 Arnok. 84 Aüe. 86 thz. U Lig. 89 Eti. 91 Br. 93 Ay. UGUN • Dünya Sinemalarından: Yaşlanmayan Düşler TV3 20.55 Çocuklannın yanında kalan yaşlı bir kadının tek duşü gençlik aşkını bulmaktır. Ancak elinde ona ait tek bir resim vardır. • Bir Cumartesi Eğlencesi Stari 20.40 Ayşe Egesoy'un modacı Serdar Candar ile yaptığı röportajın yanı sıra Ayşe Tunah, Aylin Livaneli ve Burhan Çaçan konuk olacaklar. Komedi bölumünde ise Nezih Tuncay yer alacak. • Biz Her Şeye Karşıyız Stari 22.10 Ahmet Üğurlu ve arkadaşlannın rol aldıkları programm "Kitap ve Film Yakanlara Karşıyız" adlı bölümü ekrana gelecek. • Sinema Ana Seçim Stari 23.45 Bir hastanedeki bilgisayar, kendisine bağlanan insanları öldürmeye başlar. 1982 yılında çevrilip videolarda gösterime giren filmin yönetmeni Sheldon Larry, Jose Spano, David McCallum ve Ellen Barkin gibi o>Tincular var. MERKEZTEDAVt POLİKLtNİĞl VotonCwi.No: »2 K: 1 •0340Çağloyan M I N i m FOKİ3423S2 •PoliUnik 'Röntgen * Ultrasonogran* ' Laboratuvar ' Dif Minigi 24 SAAT ACIKTtR MÜZCE'yl 8 AYDA konuşun. Sizi Amerikalı Dostlarımızla tanıştıralım 348 59 31 Nüfus cüzdanlanmızı kaybettik. Hukumsuzdür. ABDULLAH DAĞCI AHMET DAĞCI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog