Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 Şevket Yılmaz, ICFTU# Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektupta yüzde 10 barajını savundu Türk-Iş ILO'daıı taviz istediŞUKRAN KETENCİ İş-Sendika Servisı— Türk-İş Uluslararası Çaüşma Örgutu ILO'da, sendıkal haklan ILO ıl- kelen doğrultusunda savunma- da havlu attı Turk-Iş B-\şkanı Şevket Yılmaz ımzası ıle Ulus- lararası Hür lşçı Sendıkalan Konfederasyonu 'ICFTU' Ge- nel Sekreten John Vanderve- ken'e gönderılen mektupta, ILO'da verüecek mücadeîede destek ısteme adına önemlı ba- zı ILO ılkelennden tavız verıl- mesı ıstendı Tûrkıye'dekı sendıkal hakla- rı ILO'da savunmada yapılacak dayanışma çerçevesınde yazılan mektupta Türk-lş, ICFTU'dan uiuslararası sendıkal hareketın ILO platformunda, apaçık bır dılle Vo 10 barajın kalkmasını sa- vunmaktan vazgeçmesmı öner dı Açıkça karşı çıkamadığı ka- mu çalışanlarının sendıkalaşma hakları, 1402'hkler konusunda da uiuslararası sendıkal hareketı bu yıl savunmadan alıkoymak üzere gerekçeler ortaya attı Türk-lş'e göre yuzde on ba- raj sendıkalar ve ışçılerımız açı- sından hak kısıtlaması olmak- tan çıkmış durumda Uiuslara- rası sendıkal hareket ILO'dakı tartışmalarda bu konuya ağırlık venrse Turk hukumetıne önemlı bır manevra alanı sağlamıs ola- cak Yıne Türk-Iş'e göre kamu çalışanlarının sendıkalaşma hakları önundekı yasağı Türkı- ye 87 sayüı ILO sözleşmesmı ımzalamadan savunma olanağı yok 1402'lıkler sorununa ağır- lık vermek ıse geçmış olaylan abartmak olacaktır Tûrk-İş'ın daha once ILO'da savunmak durumunda olduğu ılkelerle de çelışen bu gırışımı, uiuslararası sendıkal çevrede boşgöru ıle karşılanmadı Turk- lş'ın son genel kurulu sonrası hükumete yaklaşma polıtıkası- nın önemlı bır göstergesı olarak değerlendırıidı ILO uzmanlan ıse sendıkal hak ıhlallerı ıle ıl- gılı Tûrkıye'dekı olumsuz gelış- melen yıl ıçınde duyarh bır bı- çımde ILO uzmanlık organlan- na yansıtmakta zayıf kalan, üzenne duşenı gereğıne uygun yapmayan Türk Iş'ın, bu yıl geçmış yıllardan çok daha ağır bıçımde hukümet çıkarları doğ- rultusunda ILO'da pasıf polıtı- ka ızledıgı kanısındalar Gerek uiuslararası sendıkal kuruluşla- nn ILO'dakı temsılcılerı, gerek- se ILO uzmanlan, Türk-lş'ın pasıf polıtıkasının, ILO'dakı Türkıye'mn durumunu çok faz- la etkılemeyeceğını, mektupta geçen uç konuda dahıl, Türk Iş'ın atladığı DlSK başta olmak uzere pek çok önemlı sorun, sendıkal hak ıhlalının ILO'da tı- tızlıkle ırdelenmesının engelle nemeyeceğını vurguladılar Üyelen Turk-lş ıstemese de uiuslararası sendıkal hareketın önemlı gorduğu sendıkal hak ıhlallennı savunmaktan ve Türk hukumetıne başta ILO platfor mu olmak uzere her platform- da hesap sormaktan vazgeçmı yeceğını açıkladılar Turk-lş sendıkal hak ve ılke- len savunma görevım yenne ge- tırmeaığı ıçın 12 Eylül sonrası uyelığının askıya ahndığı ICF- telerının raporlannda genel ku- rulun sendıkal hak ıhlallennı tartışan Aphkasyon Komıtesı göruşmelerınde, çok önemlı bır sendıkal hak ve özgurlük ıhlalı olarak genış yer alan % 10 ba- raj konusunda uzun yıllar ger çek duygularını sakladılar On- cekı yıla kadar ILO'da Türk-Iş, ILO ılkelerı paralelmde % 10 baraja karşı çıktı. Hukumet ıse aslında Turk-tş'ın baraja karşı olmadığını anlatmaya çalıştı Türk-lş yönetımı önce Tur- Turk-İş'e göre yuzde 10 baraj sendikalar ve işçilerimiz açısından hak kısıtlaması olmaktan çıkmış durumda. ILO'daki tartışmalarda uiuslararası sendikal hareket bu konuya ağırhk verirse, Turk hukumetine önemli bir manevra olanağı sağlamıs olacak. TU'ya 1984 sonrası gerıye dön- dükten sonra, ıçtenlıkle çalışma- sa da uzun yıllar uiuslararası sendıkal ılkeler ıçınde görunme konusunda tıtız davranmıştı Bunun çarpık bır sonucu olarak Türk-tş'te yönetıcı sendıkacılar, sendıkal rekabetten korktukla- n ıçın, 12 Eylül düzenının getır- dığı <PoIO barajdan çok memnun olduklan halde, baraja karşı ımış gıbı davrandılar. Turk-lş ILO'nun bütün uzmanlık komı- kıye'de hukumetm yazıü yasa değışıkbğı ısteğınde verdığı me tınde bu konuda açık verdı Ba rajı kendı yazılı belgesı ıle savu nurken ILO'da söyledıklerı ıle çelıştı Geçen haftalarda da Cumhurbaskanı Özal Turk-İş'ın bu zaafım çok ıyı bılerek Türk- Iş'ı ışçıye bu çok önemlı sendı- kal hakkını vermek, barajı kal- dırmakla tehdıt ettı ICFTU'ya gönderılen mek- tupta bu konudan vazgeçılmesı ıstenırken şu göruşlere yer verıldı 'Bu baraj soruno birkaç yıl oncesınde gerçekten önemlı bır problemdı. Ama artık çoğu sen- dikamız bu koşulu yenne getı- nr durumda olduklanndan ha- >aü onem taşıyan bır kısıtlama olmaktan çıkmıştır. Geçen yıl Konferans genei kunılunda yap- tığım konuşmada kasten bu ko- nuya degınmemıştım. Eğer bu problem bu >ıl gerektığınden fazla vurgulanırsa, hükumete hak etmediğı genış bır manevra aiam sa|lanmış olacaktır.' Turk-îş'ın ICFTU'ya verdığı bılgının aksıne, Turk-lş üyesı sendıkaların önemlı bır çoğun- luğunu da kapsamak uzere Turkıye'de baraj çok önemlı bır somn olarak duruyor Bakanlı- ğın gerçekçı bır ıstatıstık tara- masında halen °/a f0 barajı aş- mış ve toplusozleşme hakkını kullanan sendıkaların en az üç- te bırının yetkısını elınden ala- bıleceğı ve bunu bır şantaj ara- cı olarak kullandığı bılınıyor örnegın geçen yıl hükümetı kız- dıran Çelık-lş Sendıkası bu yön- temle daha önce greve gıtmış ol- duğu çelık ışletmelennde sözleş- me yapma yetkısını kaybettı Hak-Iş'e bağlı Özdemır-lş Sen- dıkası ıle bırleşerek, çelık ışçılen ıçm çok gecıkmelı sözleşme ma- sasına oturabıldı Kamu sendıkalaşmasına kar- şı Turk-lş Turkıye'de kamu ça- lışanlarının sendıkalaşma çalış- malanna adeta seyırcı rolunde. Hukumetm kurulan kamu sen- dıkalannı ıdan kararlarla kapat- ma gınşımlerıne karşı dahı bır tepkısı olmadı Uiuslararası sen- dıkal kuruluşlar, rejırru demok- rası olan başka hıçbır ulkede ol- mayan Turkıye'dekı yasaklı du- zene karşı çok tepkılı ve duyar- h Turkıye 87 sayılı sendıkal öz- gürluk ıle ılgıh ILO sözleşmesı- nı ımzalamadığı halde, ILO Anayasası'na uyma yükumlulu- ğu ve 98 sayılı toplu pazarhk hakkının kısıtlanmasıyla bağ- lantılı, kamu çalışanlanna sen- dıkalaşma yasağı, sureklı ILO gundemınde Turk-lş şekıl ola- rak bu hakkın savunulmasına karşı çıkamıyor Şevket Yılinaz'ın mektubunda 1402'lıkler sorununun savunul* maması ıstenırken ıse çok daha açık ıfade kullanılmış, 'geçmış olaylan abartmaktan kaçınma yı tercıh edeceğımızı bılmenızı ıstenz' denılmış. 1402'lıklerın mağdunyetlennın şu ya da bu bıçımde ortadan kalktığı savu- nulmuş Oysa ILO ılkelerıne gö- re, mağdur olanlann sayısı de- ğıl ılke ve ıhlalın boyutu önem taşıyor Üstelık hem sıkıyönetım yasası yürürlükte, yasa degışık- lığı hâlâ yapılmış değıl "Geleceğin Sigortası" Primler^nizi Yatırmayı Unutmayınız! ANADOLU HAYAT Genel Mudurluk Ankara Cad No 221 34430 Sırkecı / İST Tel 511 ^2 80 Fax 520 94 55 Tf» * V Pasif direniş sürüyor İstanbul'da Şehir Hatları çalışanları toplu vizite eylemi yaparken, Izmir'de sendikacılar açhk grevine başladı. İş-Sendıka Servisı — 600 bın kamu ışçısının toplusozleşme uyuşmazlığı kapsamında yaptı- ğı kıtlesel pasıf eylemlere dun araverıldı Turkıye çapında tek tek ış yerlennde yıne de yaygın vızıte eylemlerı, protesto >uru yuşlen devam ederken Istan bul'da şehır hatlarındakı toplu vızıte eylemi şehır hatları sefer lerını once aksattı sonra da ta mamen durdurdu Izmır'de tum sendıka başkanları açhk greu evlemı başlattı Sabah ış saatlerındekı sefer lerde ış yavd^latmayı •>eıren de nız çalışanlarının pasıf dırenışı nedenı ıle gemıler çok rotarlı se fere çıkıp 2-3 katı surelerde ıs kelelere ulaşabıldı Oğlen saat lerfatf* ıse^rttöKlanrryızııe^t _ . . , _ . „ , — r r , ... çıkrâaJarı ıle bağlaııiılı olarak \ıın, T*ıîrk-tş hayjû atmıştır. Va çatışma lumu ı!e durdu Gemı ler ıskelelere bağlandı Yolcular motorlarla karşıdan karşı>a gevtıler Akşam saatlerıne kadar ıskeleler kapalı kaldı Denızcıler Sendıkası, çalışan ların evlemmden haberlı olma dığını aııklarken şehır hatları vetkılılerı, ışçılerın \ızıteve çık tıklarını, dıspanserlere gıdıp donmenın gun bo>u ı,alış.mavı etkıledığını bıldırdıler Hak Iş Konfedera»>onu Baş kanı Necatı Çelık, Adana'da Buromuzdan Lfuk Tekın'e \er dun >anlış yaplınız >a da bugun >apıyorsunuz" dedı Yol-tş Başkanı Bayram Me- ral eyfemlenn sureceğını açıklar- ken, ölum kalım muıadelesı verdıklerını, devam etmelerı ha- lınde ancak başarı>a ulaşacak lannısovledı Meral, sendıkasız ışçıler ve memurlardan da ışçı eylemlenne destek ı.tedı Ote vandan Turkıye'ye dağıl- mış olarak dun de yaygın pasıf dırenış eylemlerı haberlerı geldı V ol, petrol, enerjı ış kollarından ağırlıklı toplu vızıte ve >uruyuş eylemlerının ger^ekleştığı oğ- renıldı Aydın, Manısa, Denızlı, Uşak, Muğla ve İzmır'dekı 47 dığı demeçte Turk-Iş'ı ağır bır .şubenın başkanı, Türk-lş'e bağl dılle suçladı Koşk'te değışen hivbır şey olmadığı haide Turk Iş'ın Koşk'le anıaşma çabasını Turk-Iş'tekı değışıklığe bağla- van'ÇellTi 'VİKtem so\leve- *ît û Y sendıka şube başkan ve yönetı- cılen dun saat 14 OO'te açlık gre- vine başladılar Açhk grevine 3 Bolge Temsılcısı Orhan Sorguç ve vardımcısı Mustafa Kundak- çı da katıldı DUN1ADA BUGUN ALİSİRMEN Bu Nasıl Politika? Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Azız'ın Ankara zıyaretı, bıraz Sosyalıst Enternasyonal'ın bıraz da Talabanı'nın gölgesınde kaldı, kamuoyunda yetermce ılgı görmedı İlgısızJığın bır nedenı de bır hafta önceden bellı olan gorüş- menın bır sonuca varmayacağının belkı de herkesçe bılınme- sındendı Gerçekten komşu ulkenın başbakan yardımcısının da belırt- tığı gıbı elde edılen tek sonuç dıyaJoğun başlatılmış olmasıdır Dıyalog başlamıştır ama bır sonuca varması da şımdılık ola- naksız gorunmektedır Başka bır deyışle dıyaloğun sonuç ver- mesı ıçın açılması gereken kapılann anahtarı Türkıye'mn elınde değıldır veya Turkıye böyle bır anahtarı kendılığınden başkalan- na bırakmış gorunmektedır Tarık Azız'ın daha havaalanında karşılanması sırasında bellı olmuştur kı Turkıye, daha doğrusu özal, Irak ıle ılışkılerde yapı- cı ve olumlu herhangı bır adım atmaya nıyetlı değıldır Türkıye'mn dış polıtık yonelımlennın saptandığı ve yaşama ge- çırıldığı Çankaya'da Ozal'ın Tarık Azız'e, bır an önce demokra- tık bır yapıya geçılmesını ve bu arada Saddam'ın gıtmesı gerek- tığını soyledığı belırtılıyor Çankaya'da oturan kışının komşu Irak'ta ıstıkrar ve demokra- sı görmek ısteğı son derece doğaldır Ama Turgut Bey'ın Sad- dam'ın gıtmesı gerektığı yolunda sözler söylemesı ya da ıma- larda bulunması düpeduz Irak'ıh ıç ışJerıne karışmak anlamına gelır Söyle düşünelım Turkıye ıle ılışkılerını düzeltmek ısteyen her- hangı bır ülkenın temsılcısı, her şeyden önce sıvıl darbenın mı- mannın ıktıdardan uzaklaşmasını şart kosarsa acaba ne gıbı duy- gular ıçıne gırerız dersınız7 Evet, bız de bılıyoruz kı demokrasımızın rayına oturması ıçın sıvıl darbecının ışbaşından gıtmesı gerekmektedır Ama herhalde bunun bır başka ülkenın polıtıkacısı tarafından söylenmesıne katlanamayız Çünku sıvıl darbecıyı göndermek bızım ıç ışımızdır Aynı şekılde Saddam'ı göndermek veya ışbaşında tutmak da Irak ın ıç ışıdır Tarık Azız ıle konuşan kışılerın, ABD'nın, Irak'a karşı sözcülü- ğünu yapmış olmalan dış polıtıkamıza ındırılmış acı bır darbe- dır Özal'ın Körfez bunalımı sırasında uyguladığı "bır koy üç al" polıtıkasının ulkemıze hangı yüklerı getırdığını hepımız bılıyor ve gorüyoruz Bu sıkıntılı ortamda, Irak ıle ılışkılenn gelıştınlmesınde her ıkı ülkenın de çok büyük yararları olduğu yadsınamaz Ne var kı Ozal, ABO doğrultusundakı polıtıkasında en küçük bır değışıklık yapmaya yanaşmıyor Kımse yanlış anlamasın, Türkıye'mn ambargoyu delmesını beklemek safdıllık olur Ancak şu noktayı da görmezden gele- meyız Bırleşmış Mılletler'ın ambargo kararının gerekçesı artık ortadan kalkmıştır Bu gerçeğı uiuslararası plarformlarda vurgu- lamanın ve ambargoya son verılmesı ıçın harekete geçmenın za- manı gelmıştır Ambargoya son verılmesı yönunde gırışımlerde bulunmadan önce de veya ona koşut olarak da Turkıye, Irak Büyükelçısrnı gerı gonderebılır, böylelıkle ıkı ulke ılışkılerındekı yumuşamaya bır katkıda bulunurken ote yandan da dışa yonelık bır jest yap- mış olurdu Ama öyle bır gırışım Turkıye nın ABD polıtıkasına yuzde yüz bağımlı bır çızgıyı ızlemesıyle sağlanamaz Irak'ın komşusu olan Turkıye, bu ulkeyle yaşamsal ekonomık ılışkılerını canlandırabıl- mek ıçın VVashmgtona yuzde yuz bağımlı olmayan bır politika gütmek ve çıkariarını, uluslararsı yükümlûlüklennı zedelemeden, ön plana çıkarmak zorundaydı Turk dıplomasısı böylesıne basıt bır polıtıkayı değıl, çok daha karmaşıklarını da tasarlayıp uygulayacak kadrolara sahıptır Ne var kı artık Türk dıplomasısımn dızgınlerı Bush ıle telefon görüşmesını tek huner sayan Ûzal ın elıne geçmış bulunmak- tadır ve Özal da Bush un sözünden, yörüngesınden çıkmayan, çıkamayan bır polıtıkanın yurütucusudür Bu ne bıçım polıtıkadır kı hıçbır kazanç sağlamı^pr, amaa^f£ zamanda kışılığımızı ve çıkarlarımızı ayaklar a)^f»a)aİı^p(J? VEFAT Trabzon-Tonya eşrafmdan merhume Fatma Şener ve Salih Şener'in oğulları, Kenan, Eşref, Fuat Tahir, Muazzez, Neriman, Hayriye, Nuriye ve Ayten'in, Çınar, Karanis, Pehlivan ve Yılmaz ailelerinin çok kıymetli amcaları, Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Yük. Müh. Sadri Şener, Yük. Müh. M. Sani Şener, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu, Yüksel Şener ve Asuman Şener'in çok sevgili babaları, Ayşegül, Zeynep, Damla, İpek ve Ahmet Ozan'ın çok sevgili dedeleri, Feride Şener'in kıymetli eşi, hayat arkadaşı Eski Trabzon Milletvekîlî, Devlet ve OrmanBakanı AHMET ŞENER BEYEFENDÎ 14.6.1991 Cuma günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun aziz naaşı 15.6.1991 Cumartesi (bugün) Ankara Maltepe Camii'nden öğlen namazına müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir. AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog