Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

75 HAZİRAN 1991 CUMHURÎYET/17 HAVA DURUMU TURKİYE'DE BUGÜN Devlet Meteorolojı Işleri 6e- nel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; yurdun kuzeybatı kesımleri çok bulutlu, Doğu Karadeniz ıle Doğu Anadolu: nun kuzeyrJoğusu sağanak ya- ğışlı, ötekı yerler açık geçe- cek. HAVA SICAKLIĞ1- bıraz artacak RÜ2GÂR: Kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuyvette esecek. Deniz- lerde Rûzgâr: Akdeniz'de gûn- batısı ve lodos, Ege'de yıidız ve poyrazdan 2-4, yer yer 5 kuvvetinde saatte 4-16 yer yer Mana Mapaon Afyon Ajn Ankara Antakya AnMya Artvın Ayd.n 21 denızmıii hızla esecek Van Gölû açık geçecek. Görüş uzaklığı gölde 10 km. dolayında bulunacak. Hadk Bingdi Bıffs Bolu Buraa Çanakkaie Çorum Denzt A 33°20°Dfyaroal<ır A 27° 16° Edırne A 34° 20° Erancan A 26° 10° Eraınım B 22° 8°Esloşerw A 27° 14° Gazuntep A30°21°Gnsun A 3e°22°Gûmû$haneB B 23° M° H^köfı B A 36°20°hp»ta A A 28° 1S° b ü r t * • A A 2e°14°bnw A A 29° 18° Kars B B 25° 12° Kastamonu A 33° 16° Htoı.sa 29° 15° K Uaraş 26° 12" Mers.n 21° 8°Mugu 26°13°Muş 0 A 2S°10"Ka»sen A 28° 16° KifUaret A 28°16°Konya B 26° 10° Kûtahyj A 32° 19° Ualatya j 21°17°0rdu 24° 11° ftze 25° 13° Samsun 27°M°S«rt 2e°16°Sınop 33°22°Sıvas 21° 6°letan)aS 25° 11° Trataon 26° 10° luncelf 28°15°Uşa« 26° 11° Vbzcai 31° 16° Zonguktak A 33° 21° A 34° 19° A 28° 22° A 32°20° B 25° 12" A 26° 13° B 21° 16° B 23° 16° B 22° 16° A 34° 19° A 24° 16* A 24=10» A 26° 15° B 21° 17° B 30° 15° A 27° 13° B 23° 11° A 23° 12° A 23° 16° Helsınkı d Lenıngrad Moskova K -vSi Parıs •Ç^-J fpL^, ... FMadrıd « ^ <% fcO'- Belgrad 3Ç* A-aç* 8-buiuilu G-güneşi K-kartı S-ask Y-yaOmuıtu BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 6 1/ Göğus boşhığu ile kann boşluğunu bir- birinden ayıran kas. 2/ Bayrağın uçkur- luk karşısındaki ke- nan... Meyil. 3/ Bir vidada iki diş arasın- da kalan çukur bö- lüm... Bir topluluk içinde bir kimsenin durumu ya da ka- zandığı sayguılık. 4/ Elçilik uzmanı. 5/ Yapraklann her iki yüzünde bulunan ve suyu sızdırmadığı için bitkinin kurumasına engel olan ince 2ar. 6/ Çin ve Japonya'da oyna- nan bir çeşit satranç... Sidik torbası. 7/ Yalancı safran, papaganyemi gi- bi adlar da verilen bir bitki... AJıcı- run kendi kendine morüe edebilece- ği şekilde saülan parçalann tümü. 8/ Parlak kırmızı renkte değerli bir süs taşı... Doğu Anadolu'nun Irak sını- n yakınında yüksek bir dağ. 9/ Be- lirli bir iş için aynlan para... Çam ağacından yapılmış su testisi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Kimi hayvanlaruı başında bulu- nan ve belli sayıda duyu yapısı taşıyan organ. 2/ Alkolsüz içe- cek... Avrupa'da bir başkent. 3/ Toprak damlan sıkıştırmakta kullanılan silindir biçimindeki ağır taş... Yunan mitolojisinde kır tannsı. 4/ Tarla sının... tçine alma, kapsama. 5/ Uzun tüy- lü bir av köpeği. 6/ Kabul etmeyerek geri çevirme... Duman le- kesi... Tavlada bir sayı. 7/ Ağaç kurtları ile geçinen bir kuş. 8/ Tarih öncesine dayanan efsane... Birim. 9/ Bir işin yerine geti- rilmesi için verilen süre. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Ziraat Bankası'nda Devlet Bankası müdüril umumisi Selâhattin Beyden inhilâl eden Ziraat Bankası müdürü umumi rnuavinliğine hiç kimse tayin edilmiyecektir. Kâtibi umumiliğe getirilen banka kavanin müdürü Suphi Bey, aynı zamanda bu vazifeye de bakacaktır. Kavanin Müdürlüğüne banka heyeti teftişiye reisi Müfit Nizami, onun yerine de muhasebe müdürü Sait Beyler tayin edilmişlerdir. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet 14'ler dönmeyecek 15 HAZİRAN 1961 Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel bugün Başbakanhktan ayrılırken basın mensuplannın "Le Monde gazetesi 14'lerin memlekete döneceklerini yazıyor, ne dersiniz?" sorusunu şu şekilde cevaplandırmıştır: "Inanmayın herkes bir şey söylüyor. Son zamanlarda birçok dedikodu ve yorumlar oldu. Buna sebep olan hâdiseler de belli. Fakat duz yolda yürüyen bir insan bile tökezliyebilir ve hatta düşebilir. Biz ihtilâl sahasında dereler, tepeler, uçurumlar arasuıda yürüyoruz. Ufak bir tökezleme yapsak bunu o kadar mühim addetmeyiniz. Ama habercilerin hayalleri işliyor ve ufak olaylan büyük olarak dünya efkârına yayıyorlar. Elbette memleket için iyi değil. Kötülükleri önleyici yanlan da yazmak gazetecilerimizin vazifesidir. ĞEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet ABD, yardımı azaltıyor 15 HAZtRAN 1990 Temsilciler Meclisi Dış Ödemeler Alt Komitesi, 1991 mali yüında güney kanattaki üç NATO üyesi ulkeye verilecek askeri krediden 219 milyon dolarhk kesinti yaparak bunun Doğu Avrupa ülkelerine verilmesini kararlaştırdı. Avrupa'daki son gelişmelerin ABD'nin dış yardım programına yansıyacağının ilk somut işareti olan bu kesintide Turkiye'nin payına 145 milyon dolar düştu. DÜNYA'DA BUGÜN Amman ADna Bajclal Bzrtekm Basel Bonn Brûted flş Ceflevre Ceay» Odüe Dutaı Frartrturt Gıme »Manto Kalm Kopentug Kiln Lefkoşa 17° A 32» A 32° A 33° A 25° A 22° A 27° A 22° A 22° B 18° A 25° A 23" A 27° A 41» A 43° A 24» A 31° B 16° A 30° B 12° A 22° A 33° Lenıngrad Londra Mıdnd Hfilanc Mootrea Moskova Uûnfi B 20° B 18 A 31 A 27 B 18° A 24° B 13° A 19° A 24° A 41° A 28° A 27° A 36° Imus — \frrsova A 19* Vanedık A 27° Vıyana A 23° Washmgton-- Zûnh A 22° Oslo Pjns Prag Riyad Roma Solya Şım W A TARTTSMA Yok Olnşu Seyretmek!^ Bir uygarhğın kurmuş olduğu bir liman şehrini göz göre göre kendi haline bırakıp yok olmasını seyretmek sorumluluğu ya da sorumsuzluğu bakanlıklara mı yoksa Aydın Belediyesi'ne mi ait oluyor? 16 Nisan 1991 günü MMet ve Piriene'ye yaptığımız gezi, katılanlarda eziklik ve hü- zün yarattı. Piriene'ye birkaç tabela yazıp yerleştirenler tarihi koruduklan inancında olabilirler. Bu tabelalar bile geziye katılan- lan dehşete düşmekten alıkoyamadı. Do- ğanın izin verdiğince geçebildiğimiz yollar- dan tarihi kaüntdan görmeye çabaüyoruz. Bir zamanlar var olduğunu gösteren uygar- hktan günümüze kalabilen sütunlar ve ora- ya buraya gelişigüzel konulmuş kaidelere yerleştirilmeyi bekleyen durumlan içimize acı veriyor. Tam olarak karşımıza çıkıve- ren amfitiyatro bile bir başına bırakılmış- hğın izlerini taşıyor. Piriene'den içimiz buruk aynlıyoruz. Mi- let'e vanyoruz. Milet'in tek ayakta kalan yeri olan tiyatrosunun yapımında dünyada ilk işçi grevinin gerçekleştirildiği beürtil- mektedir. Ne yazık ki tiyatronun çevresın- de yer alan şehir kahntüan bataklığa gömü- lerek yok olmakta. Kent kahntılarını geze- bilmek için verdiğimiz savaşı anlatabümek- te güçlük çekiyorum. Tiyatronun sağ tara- fmda geniş bir alana yayılan kent kalıntı- lannı gezebilmek için ölüm kalım savaşı vermek gerekti. Bir sinagog'u, iki hamamı, bir agora'sı, bir gymnasium'u bulunan kent her geçen gün biraz daha batakhğa gömü- lüyor. Miletos bir zamanlar liman kenti iken tann Atbena için yapılan, uzerinde yu- nus motiflerinin yer aldığı Zafer Takı'run günümüze kalan bölümü de bataklığa gö- mülmekte olan yerlerden sadece biri. Bir za- manlar liman girişinde yer alan bu zafer ta- kının bataklığa dönüşen çevresi içindeki gö- rünümü içler aası. Aıutın sadece en ust bö- lümü orta yerde kalakalmış. Çok yakın bir zamanda bu bölümü de görmek mümkün olmayabilir. Gymnasium'a ulasabilmek için ayn bir hüner, dahası cesaret gerekiyor. Zafer Ta- kı'nı gördükten sonra o yönden ilerleyerek hamam ve gymnasiumu görmek isteyenle- rin dehşete düşmemesi olanaksız. Batakh- ğın henüz içine çekemediği mermer blok ya da sütunlann üstünden sıçramak gerekiyor. Hamamı gezmek isteyenlerin ise duvarlara tutunurken bataklığın üzerinden de atlama- sı görülecek şey. Aynı zamanda da utanı- lacak şey. Bir yandan turumuzu tamamla- ma, bir yandan düşmemeye dikkat etme is- teği ile öyle dolmuşum ki buralara ulasa- bilme, görebilme isteği ile canlanm tehh- keye atarak batakhğa gömulmekte olan mermer sütunlar üstünden kimi zaman bir- birlerine yardım ederek geçmeye çahşanla- n görüntüleyemedim bile. Batalchğa gömul- mekte olan mermer blok, kaide ve sütun- lann içler aası halini görüntüleyememenin bir nedeni de bu çirkin görüntüyu kaydet- meye çahşırken fotoğraf makinemin bir ka- zaya kurban gitmesi endişesinden kaynak- laruyordu. Bütün bunlara çocuğu ve eşi ile birükte grubumuzdakilere yardım elini uza- tan Japon turist karşısında duyduğum ezik- lik ve utanç eklendi. Eğer birkaç tabela üzerine açıklaması ya- pılmış yerler hakkındaki bügiler ve müze- ye giriş için kesilen bilet ücretleriyle tarihe, sanata, uygarhldara sahip çıktıklannı, gö- revlerini yapıp bitirmiş olduklannı düşünen ilgililer (ilgisizler mi demem gerekiyor yok- sa) varsa yandıyorlar. Bir uygarhğın kurmuş olduğu bir liman şehrini göz göre göre kendi haline bırakıp yok olmasını seyretmek sorumluluğu ya da sorumsuzluğu bakanhklara mı yoksa Ay- dın Belediyesi'ne mi ait oluyor? Sonra da buralan kazıp, günışıgına çıka- ran, bulan ve buralardan bölümleri ülke- lerine götürenlere kızıp, buluntulara sahip olmak istiyorlar, geri getirme çabalanna gi- riyorlar. Hangi hakla bu tarihi buluntulan istemeye cesaret ediyorlar? Içimden "oh olsun" demek geliyor. Hiç olmazsa kurtu- lanlar var; Onca emekten sonra bir de ba- takhğa gömühnemiş oluyorlar. Aynca ta- rihin uluslararası olduğunu, tüm dünyaya ait olduğunu düşünüyonım, anavatanı Anadolu da olsa. TUTKU GÜNKUT MÜAEF Resim tşl. Ögrencüsi TÜRKİYE BtLtMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU LtSE MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ TEŞVİK PROGRAMI TUBİTAK, orta öğretimde matematik ve fen öğretimini destekle- mek, bu alanda yeteneklı oğrencıleri araştırmaya yöneltmek ve böy- lece gençlerimızın geleceğın bılım adamı olarak yctişmelerini teşvık eımek amacı ıle 1991 OYS'de Matematik ve Fen puanına görebaşa- rı gösteren oğrencılere ve okullara teşvık ödulü verecektir. 1) BIRINCİLİK, IKtNCILlK ve UÇÜNCÜLUK derecderi; K.K.T.C. de dahil olmak uzere 8 coğrafı bölge esasına göre 1991 ÖYS sınav sonuçlannda Matematik ve Fen ağırlıklı puanlara göre ayn ayri yapılan sıralamalardan en yüksek puan alanlar arasında Bılım Ada- mı Yetiştirme Grubunca belırlenecektır. 2) 1991 ÖYS sınav sonuçlannda Matematik ve Fen puanına göre ayn ayn yapılan sıralamalarda bölge bırincileri. ikincilen ve Uçun- culeri olan lıse oğrenalenne, aşağıdaki mıktarlarda para ödülu ve birer başarı belgesı verılecektir. (Her bölge için verilecek dereceler, birden ta^la olabılecek ve bu sayılar Bılim Adamı Yetiştirme Gru- bunca tesbiı edilecektir ) 3) Derece alan oğrencinın okuluna basarı belgesi ile plaket verile- cektır. 4) 1991 öYS'de her coğrafî bölgeden universitelerın temel fen bi- limlerı, muhendislik ve tıp dallarına en çok öğrenci yerleştırme sıra- lamasında bırıncı, ıkincı ve uçüncu olan okullara birer başarı belgesi ile asagıda belırtilen mıktarlarda laboraluvar ve kutuphane harca- malarında kullanılmak uzere bağış yapılacaktır. DERECELER ÖĞRENCİ ÖDULU OKULA BAĞIŞ BİRİNCİLİK 1.000.000.-TL. 5.000.000.-TL. IK1NCİLİK 750.000.- TL. 4.000.000- TL. ÜÇUNCÜLUK 500.000.- TL. 3.000.000.- TL. ÖĞRENCILERIN, OKULLAR1N LISTELER1 VE ADRESLE- Rl KURUMUMUZCAÖSYM'DEN SAĞLANACAKTIR. ÖĞREN- CİLER1N ADRESLERI İLE OKUL MUDURLUKLERINE GEREKL1 BILGİ Vfc BELGELER EYLUL 1991 AYINDA GÖN- DERlLECEKTlR. YAZ1ŞMA ADRESİ: TUBİTAK BAYG ISTANBUL CAD. NO: 88 06060 ISKITLER / ANKARA TEL: 341 92 51/60 ÜNİVERSİTE ADAYI GENÇ ARKADAŞ! Tercihlerini yaptın, yarın sınava giriyorsun. Eğer tıp fakültesini kazanırsan şunları bilmeni istiyoruz. • Gece gündüz demeden insanların beden ve akıl sağlıkları için çalışmak gerçekten çok değerli bir uğraşıdır. • Ancak 20 yıllık bir eğitimden sonra uzman ol- duğunda aylık ücretin 2.000.000.— TL. olacak. • Ayda ortalama 4-8 nöbet tutacaksın ve 36 sa- at aralıksız çalışmanın karşılığında saat başı 450 TL. alacaksın. • Dolayısıyla bu koşullarla dinlenemeden hizmet verecek, eğitimini ve mesleğini geliştirmen için za- man ve para ayıramayacaksın. • Seni bu koşullarda çalıştıran ve haklı taleple- rine karşı çıkanlar tarafından suçlanacaksın. • Bozuk sağlık sisteminden dolayı halkına ye- terli sağlık hizmeti verememenin sıkıntısını yaşa- yacaksın. • Sana sınavda başarılar diliyor ve aramıza ka- tılırsan iyi bir hekim olabilmek için mücadelemize katılman gerektiğini hatırlatıyoruz. İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU POUTIKA VE OTESI MEHMED KEMAL Spor Değil Borsa... Galatasaray üsesi'nde okuyanların çoğu nasıl Galatasa- raylı olursa, Ankara Erkek Lisesi'nde okuyanların çoğu Genç- lerbirliği'nden olurdu. Ankara'da o yıllarda bir lise vardı. Adı ilkin Ankara Sultanisi'ydi, sonra Erkek Lisesi oldu; şimdi de Atatürk Lisesi'dir. Erkek Lisesi, DiRarih'in ardındaki mavi hastanenin bulun- duğu yerdeydi. Dil-Tarih de lisenin bahçesiydi. Çevresi duvar ve demirle çevriliydi. Ortada, yüksekçe bir yerde de Atatürk büstü vardı. Öğrenciler okulu çevreleyen duvar ve demirden atlar, top- juca dersleri asarlardı. Bu, genellikle boş derslerde olurdu. İncesu hemen yanıbaşımızdaydı. Ortasından dere akan ağaç- lıklı, sulak bir gezinti yeriydi. Lisede en önemli spor futboldu. Gerçi jimnastik öğretme- nimiz Sanayi Bey, bazı aletlerle bize bir tûr jimnastik yaptt- nrdı, ama futbolun yerini tutmazdı. Jimnastik dersi oldu mu düzenli sıralarla bizi bahçeye çıkarır, koşturur, zıplatır, oyna- tırdı. Bu derse böyle önem vermesine şasardık. Jimnastik bi- tince terli terli giyinir, öteki derslere girerdik. Bir gün işittik ki bu Sanayi Bey intihar etmiş!.. Bu yakışık- lı, sporcu hocanın neden, niçin canına kıydığını birtürlü ög- renemedik. Canına kıyması evlendiğinin haftasında olduğu için türtü türlü yorumlar yapıldı. Erkek Lisesi'nde fırtbol önemliydi. Öteki hocalanmız da fut- bol ve futbolcularla uğraşırlardı. Okuldan Gençlerbirliği'ne iyi oynayanları aktanrlardı. Gençlerbirliği'nin çekiştiği kulüp Ankaragücü'ydü. İkisinin karşılaşması Galatasaray-Fenerbahçe maçı gibi olurdu. Ankaragücü'nün ilk adı İmalat-ı Harbiye idi. Ulusal Kurtu- luş Savaşı sırasında istasyon yakınına kurulan atölyelere bu ad verilmişti. Türlü demirlerden savaşta kullanılan araçlar ya- partardı. Bu atölye şimdiki Makina-Kimya'nın anasıydı. An- karagücü'nün fideligi de atölyede çalışan işçilerdi. Bunların arasından seçerek takıma adam alırlardı. O yıllarda profes- yonellik ne demek? Herkes amatördü. Yalnız iyi futbolcu gençlerin notları kınksa bunlar kayırılırdı. Ankaragücü'nde de iyi oynayan işçiler gözetilirdi. Gençlerbirliği'nin forması Kırmızı-Siyah, Ankaragücü'nünki Sarı-Lacıvert. Biz Erkek Lisesi'nde okuduğumuzdan işin ba- şında Gençlerliydık. O yıllarda unlü kaleci Cihat da okul ta- kımında oynardı. Sınıflar arası maçlarda gözler Cihat'ın üs- tündeydi. Ben uzun yıllar Gençlerli oldum. Başka kulüp tutmadım. Gençlerli oldumsa aşırı değildim. Hani göğsünü, bağnnı açıp 'Ben Gençler için ölürüm' diyenlerden değildim. Soruldu mu 'Gençlerliyiz' der çıkardım. Kimsenin gözüne batmazdı. İs- tanbul'a taşındıktan sonra nedense gönlümüz Fener'e doğ- ru aktı. Sordular mı Ankara'da Gençler, İstanbul'da Fener' derdim. Kulüpçülüğümüz bir eyyam da böyle gitti. Gün geldi Beşiktaş'ataşındık. llçemiz Beşiktaş olduğu gi- bi alışverişimiz de oradan... Beşiktaş'a ısınmaya baştadık. Eş dost peyda ettik, esnaflan tanıdık. Sordular mı: "Beşiktaşlıyız.." demeye başladık. "Hani Fenerlı idin? Niye döndün?" "İlçemiz Beşiktaş, biz de Beşiktaşlı olduk." Çarşının küçük meyhanelerinde başta Baba Hakkı olmak üzere öteki Beşiktaşlı arkadaşlarla içmeye başladık. Artık Be- şiktaşlı sayılıyorduk. Ama bize dönek gözüyle bakanlar da vardı. Biz ne takımı sattık ne kendimizi... Birkaç milyarlık transferleri gördükçe alışverişin nerelere vardığını görüyoruz. Alıp satanlar spor yapmıyorlar, borsa oynuyorlar... DALYAN'da TATIL • • • Havuz * Bar * Restaurant * Spor Act. * Bahçe Odalarda: Balkon, Telefon, Müzik, WC - Duş 14.7.91'e kadar doyasıya kartvaltı, akşam yemeği 7 gün, 2 kişi 1.40(UM)0r- TL DALYAN (6116) 1136-1137, İZMİR (51) 22 38 64 İLAN Dosya No: l0/10719-(90)- Istanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Esas No: 1990/866, Karar: 1991/43 sayıh, 6.3.1991 gunlu karan uyannca idaremize 4 446.687 TL para cezası ödemeye yukumlu Mehmet Emın Taşkaya kararda belir- tilen adresınde bulunamadıgından mezkur para cezası tahsil edileme- mektedır. Tebligata esai olacak başkaca bir adresı bilinemedığinden 7201 sa- yüı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebligine karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. ISTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRÜ Basın: 28625 SATILIK KARTAL Süper temiz 83 model sahibinden satılıktır. Tel: 512 05 05 / 492 Sinema • Tiyatro • Gösteri 'SHE'S OUT OF CONTROL' Kot*€ rnn yem hobısı oğlanlardı! 0nun kendını kaybettıgını düsünüyorttmız, bir de bobasını görün1 tÖLK CAT 13ÖDÜLLÜ B«yoğlu BfYOĞtU 151 3240ı 11.30-14 0016.30-19.00-21 30 REKUM FİLMİ DAfilTIMINDA *"Hep mutlu oİJUîailanıu sanryorlardı.. Dehşetin NefesiŞİJİISITE (147S9 47) 11 CC-13 3C-15 15-19 45-21 45 B«yo#u SİNEPOP (143 70 n ) 12 00-14 15-16 30-ıB 45-21 00 •UakkOy MOOA (337 01 2» 12 00-14 15-1630-1800-21 30 Ctaf ŞAFAK 1 (516 26 60) 1100-1330-1600-1630-21 15 Işe Kr (k>-mgmı kürâklevcn gazeted fcı Şimdi sniedeliffl bu ateşten akan kmknnün:. Ç.U» ŞAFAK 2 (516 26 60 11 30-1400-1630-18 45-21 1 Yatağımdaki Düşman ŞijlıSİTE (147 69 47)1 Kadıköy KSM (337 80 82) 11 00-13 30-16 00-19 00-21 30 BakırkSy KAflYA (542 11 72) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 Bir PETER HYMAS Filmi B«TO«luEUEK (144 14 »> 12 00-14 15--6 30-18 45-21 15 K4<bkeyREKS (J36 01 12} 1200-14 15-'630-18 45-2" 15 (5720444) •1X-133O--60O-I83C-2: 30 ismlrlZMİR (2143 61) 12 15-143O-'6 45-1900-21 15 Ha<Ura UUıan AKUN Si ANNE ARCHEB • GENE HACKMAN 21 HAZİRAN'DA SİNEMALARDA 146 97 38 • 132 64 26 1 9 . İ s t a n b u l F e s t i v a l i 15 Haziran Saat: 21.00 Atatürk Kiiltiir Merkezi AYANGİL TÜRK MÜZİĞİ ORKESTRA ve KOROSU Solist: Tenor Erol Ural Hasan F.AInar'm 10 Vunus Emre llahi Suiti ve 5 Yeni Eser FERHAT TUIMÇ KARTAL KONSERİ 16 HAZİRAN PAZAR MATİNE: 19.00 SUARE: 21.00 Yer:HASAN ALİ YÜCEL KÜLTÜR MERKEZİ 353 37 78 Yerier numorahclır BKeiler 15 000 TL Bilgi için 374 16 66 M-N Tnrlzm TlemMralanyl Ud. fIL rtık Beyoğlu'nda keırtSknmt bir köşe var. Sımsıcak biratmosferi ve keyıflı bir müzUji, 12 00-23 joarasında yemek ve cafe sm'isi ıle sunuyoruz bir ixt Konseröncesi yemeğe, honserçıkışıCafe'ye bekliyoruz. "Öğle yemej/nde fıx menû 24.000TL.-"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog