Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZlRAN 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SERBEST PİYASADA DÖVİZ ABD Dolan AJmanMarkj isviçre Franoı Hotanda Florini İngKzStertni Franşe Frangı 100 i.üreti SARıyalı Avus. ŞİSni Ahş 4265 2360 2765 2100 6980 697 318 1110 336 ALTIN GÖMUS Satış 4275 2370 2775 2110 7050 705 323 1130 340 Cumhuriyet Reşat 24 ayar attın 22 ayar bileak 900 ayar gûmûş Alış Satış 335.000 340.000 50.800 45 500 648 335.000 355.000 50.900 50.000 675 M.BANKA9 PİYASALARI TL Dftviz Pıyasası Altm Piyasası Ort Faz (%) JjLHac (MtyarTL) Dolar tapanşfn.) M.HK (Milyon $) Kaoanış (ons/S) iştem Hacm (kg) 70 78 3.279 0 4293 176 82 ANAP kongresi arifesinde kararsızlık geçiren borsa geriledi Borsada kongre heyecanı 3680 14-238 IDoğramacı'nın ikinci oteli • Ekonomi Servisi — Ankara'dan sonra YÖK Başkanı İhsan Doğramacı'nın ikinci oteli olan Paradise Bilkent Otel, Kemer'de yarın yapılacak törenle hizmete açılacak. Denizle Toros Dağları'nın buiuştuğu noktada hizmet verecek olan otelin işletmesini ise bir Neckermann kuruluşu olan Paradise Hotels International üstlendL Yaklaşık 6 milyar liraya mal olduğu belirtilen otelde, 196 oda, toplantı salonu, 5 suite ve bedensel özürluler için özel düzenlenmiş 3 odası da bulunuyor. Aynı zamanda Bilkent Oteli'nde turizm dersleri de veren H. Michael Franke'nin otelin genel müdürlüğünü yapacağı belirtildi. Emlak Bankası'na dış kredi • Ekonomi Servisi — Türkiye Emlak Bankası, tütün ihracatçılarının tıitün alımlarını finanse etmek amacıyla yurtdışından 45 milyon dolarlık kredi sağladı. Kredilerin İS milyon dolan Banque Paribas Geneve'den, 30 milyon dolan ise Sanwa Bank, Londra'nın liderliğinde bir bankalar konsorsiyumu tarafından temin edildi. Hafta başmdan itibaren yükselen borsa, ANAP kongresi arifesinde kararsızhk gösterdi. İMKB Endeksi dün yüzde 1.3 dtiştü. Ekonomi Servisi — Borsa, ANAP kongresi arifesinde geri- ledi. Mesut Yılmaz'a oynayan ve ANAP Genel Başkanlık yanşın- daki gelişmelere paralel olarak bu hafta başından itibaren yük- selmeye başlayan Borsa, dünü kararsızlıkla geçirdi ve düşüş gösterdi. Düşüşte kongrenın kilit adamı haline geldiği belir- tilen Namık Kemal Zeybek ile Ekrem Pakdemirli'nin Akbu- lut'un safında yer aiacaklannı açıklamalan etkili oldu. Tofaş'a beklendiği ölçüde bir ilginin de bulunmayışı Borsa'da Koç kâ- ğıtlannın düşmesine yol açtı. Gecen hafta ortasında başla- yan ve diine kadar süren Koç kâ- ğıtlarının çıkışı ANAP kongre arifesinde 'kâr realizasyonu' ile kesildi. Koç kâğıtlarındaki dü- İMKB Endeksi (31 Mayıs -14 Haziran) 3826 5 n i § 3736 31 3 Mayıs 12 13 14 Haziran şüş, peşinden öteki kâğıtları da sürükledi ve Borsa Endeks"inde yüzde 1.3 değer kaybına yol aç- tı. Kapanışta Bileşik Endeks 3786 puandan 3736 puana indi. Mali Endeks'teki düşüş ise sınır- ü kaldı ve yüzde 0.8 oldu. Sanayi Endeksi ise 4122 puandan yüz- de 1.5 düşüşle 4059 puana düş- tü. 7 seansa varan tırmanışta yüz- de 30'a yaklaşan kârlan realize ederek "Siyasi belirsizlik düğü- münü çözecek olan genel kongreye" girmek isteyenlerin yoğun satışları vardı. Ama bu- na karşılık yoğun alıcüar da sah- nedeydi. özeüıkle taban fıyattan mal bırakmıyorlardı. Endeks de arz ve talebin dengesine veya dengesizliğine bağh olarak üıiş çıkışlı bir seyir izledi. Son iki da- kika içindeki yoğun mal kapat- ma atağı Endeks'in önceki gün- lcü düzeyinin altında kalmasını önleyemedi. Sonuçta fiyatlar düştü, ama işlerr. hacmi arttı. Borsa'nın bu dicüsü paranın nazlı olduğu ve sürpnz olaylar- la karşılaşmak istemediği şeklin- de yorumlanıyor. Borsada gös- tergelerin bir çıkış trendini gös- terdiği ve bugünkü düşüşün önemli olmadığı da kaydedildi. Ama yine de her şeyin Kongre sonuçlarına ve daha sonraki ge- lişmelere bağlı olduğu düşünü- lüyor. Bundan dolayı da temkin- li hareket ediliyor. Borsa'nın dört seansür sür- dürdüğü çıkış trendinin kırılma- sına Tofaş'lara ilginin beklenen düzeyde olmaması da etki yap- tı. 1yi finansal göstergelere sahip Tofaş Türk Otomobil Fabrikası ve Tofaş Oto Ticaret'in 'tahsisli' halka arzında yeterli talep gös- terilmemesinde, senet alamayan- ların paralarını ancak bayram sonrasında geri verileceğinin an- laşılması, hisse senedi yerine 'makbuz' verileceği haberi ve ANAP Genel Kongresi sonuçla- nnın Borsa'ya etkisinin henüz kestirilememesi de neden oldu. Bu arada bazı bankalann bir ve üç aylık faizlerini yükseltme- leri, altının dış borsalarda ve içerde prim yapması, dolann ar- tışı da Borsa'yı etkileyen olum- suz faktörler arasında sayılıyor. Stanislav Şatalin 21 hazinma kadar Türkiye'de kalacak 500 günün mimarı Türkiye'de Haber Merkezi — Sovyetler Birliği'nde, Ulke ekonomisini 500 günde piyasa ekonomisi ha- line getirmeyi amaçlayan planıy- la büyük tartışmalara yol açan Sovyet lideri Mihail Gorbaçov- un eski ekonomik danışmanı Stanislav Şatalin dün tstanbul'a geldi. Şatalin, Atatürk Havali- manı'nda "Ziyaretim sırasında serbest piyasa ekonomisiııde bü- yük başan sağlayan bn ülkenin deneyimkri ve metotian hakkın- da göriiş alışverişiude bulunacagım" dedi. Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti'nin davetlisi olarak gelen Şatalin, 21 hazira- na kadar Türkiye'de kalacak ve bu akşam konferans heyetinin düzenledigi yemekte konuşacak. 17 haziran günü de "Sosyalist ekonomiden piyasa ekonomisi- ne geçiş" konulu bir konferans verecek. tşadamı Dr. Nejat Ec- Sovyetler Birliği ekonomisini 500 günde piyasa ekonomisine çevinneyi amaçlayan planıyla tanınan Stanislav Şatalin Türkiye'ye geldi. 21 hazirana kadar Türkiye'de kalacak olan Şatalin konferanslar verecek. zacıbaşı'nın yöneteceği panede Şatalin'in yanı sıra Prof.Dr. Gül- ten Kazgan, Prof. Bilsay Kuruç ve DPT eski müsteşan Dr. Y'ü- dırun Aktürk katılacaklar. Sovyet Bilimler Akademisi ve Moskova Üniversitesi öğretim üyesi plan Şatalin'in ülkede fır- tınalar koparan ekonomik re- form planının en önemli yanı özel mülkiyeti kabul etmesiydi. İkinci olarak iktisadi konularda merkeze değil, cumhuriyetlere karar yetkisi veriyordu. Plan, aynca özelleştinme, tekellerin kı- rılması, fiyatlann serbest bıra- kılması, parasal reform, savun- ma ve KGB harcamalarımn kı- sıimasını öngörüyordu. Bu plan 11 Eylül 1990 günü Rusya Cum- huriyeti Parlamentosu tarafın- dan kabul edildi. Ancak Gorba- çov. özellikle toprakta özel mül- kiyeti öngördüğü için planı be- nimsemedi, özel mıilkiyet konu- sunda referanduma gideceğini söyledi. Bu oyalama taktiğiyle Şatalin planı rafa kaldırıldı. Bu yılın ocak ayı başında Şa- talin bazı arkadaşlanyla bir bil- diri yayımlayarak Gorbaçov'u, ekonomik reformu engellemek ve basın sansürünü canlandır- makla suçladı. Koyu bir piyasa ekonomisi yanlısı olan Şatalin şu sözleriyle tanıruyor: "tnsanlık bugiine kadar piya- sa ekonomisinden daha etkin çalışan bir sistem geliştinnemiş- tir. Bir piyasa ekonomisinin et- kin calışabilmesi için özel miil- kiyet gereklidir. Özel mülkiyet- ten sağlanan gelir de yasal bir kazançtır." Careers Driven by HIGH TECHNOLOGY MİKES, working in the fietd of Electronic VVarfare. seeks personnel to Ifll the foilowing posrhons: FOR OPERAT1ONS DEPARTMENT: Deputy Director of Operations VVİİI be responsible for: • Cost performance and performance to schedule • Technical support and product quality. VVhıle performing the functions of manufacturing. production test. procurement, production control and facilities. Desired aualifications: • BSc Degree in Technical Discipline • Ten years of industrial experience; five of which must be in a related manufacturing industry. • Five years of managerial experience. supervisory experience in a manufacfuring lıne position. Manufacturing Engineer Will be responsıble for. Becoming an integral part of the company program to develop Turkish sources for the ongoing EW Program. Desired aualifications: Expertıse in all facets of fabncafing and processing aluminum metal parts BSc in Industrial/Mechanical/Chemical Engıneering Five years related experience in sheet metal fabrication, machining. welding/brazıng, chemfcal processing, painting Knowledge of milıtary specifications Other Personnel Assembly Supervisor, Test Supervisor. Purchasing Supervisor. Facilities Supervisor. Production Control Supervisor, Procurement Specialists, İndustrial Engineers, Methods Engineers, Process Engineers. Production Planners, Material Planners The above mentioned personnel wiil become the core of the miJrrary electronics /avionic equipment company's manufacturing operations and materials functons and will be responsible for the training of Turkish nationals in Türkiye prior to the start-up at the new facifity. Desired aualifications. • BSc Degree in Technical Discipline • Minimum three years of related industrial experience FOR FINANCE AND CONTRACTS DEPARTMENT: Accountant WİH be resoonsıble for: All daily accounting transactions, taxes, accounts payables, etc. Desired aualifications:' • BA degree in Finance. Economics or Business Aaministration. • Minimum three years of accounting experience • Basic skills on computer usage Send your resume with a recent picture to : MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. P.K. 41 06552 Çankaya ANKARA not later than July 1, 1991. All aplicatıons will be kept confidential. All male appl'cants must be free from milıtary obligatıons. All applıcants must have good workıng level of English. HAYALI IHRACATÇI ERTAN SERT 'Haıııaııuıı ııaııııısıuıu ben kurtardım' NECATİ AYGIN İZMİR — Uşak E Tipi Ceza- evi'nden tahliye edilen, duruş- maya gelmediği için hakkında yeniden tutuklama kararı veri- len hayali ihracatçı Ertan Seıt. "Hamamın namusunu ben kurtardım" dedi. DPT'de haya- li ihracat ile ilgili 260 dosyanın bulunduğunu, ancak bunlann üzerine gidilmediğini belirten Sert, "Türkiye'de hayali ihracat olayı gündeme getirildi, bir tek Ertan Sert btıntın hesabını ver- di. Herhalde enayiliğimden ya- tırdılar beni. Para almadım ya devletten, aptallık ettim. Alsay- dım taksit taksil geri alırlardı. Ben de yerimde otunırdum" di- ye konuştu. Cezaevinden tahliye olduktan sonra eski arkadaşı Necdet Ulu- can ile tstanbul'a giden Ertan Sert, "Cumhuriyet"in soruları- nı yanıtladı. Sert, "Hayali ihra- cat tabirini" yanlış bulduğunu belirterek "Abartüınış rakamlar- la ihracat denilse normal olur" dedi. Basının gerçek nedenleri bil- meden olayın üzerine gittiğini öne süren Enan Sert, "Hepiniz Ertan Sert'in peşine takıldınız, ama öbiır taraftan millet kaçtı onları gormediniz. Sizin önunü- ze bir yem atıldı. Bu yemin adı Ertan Sert'tir" dedi. "Hayali ihracat olayı ile ilgili başka suçlular mı var" sorusu- na, "MiKarlar konuşuldu, 55 milyon dolar denildi. Vargıtay'ın kararından anlaşıldı ki Ertan Sert ihracattan tek bir lira maddi menfaat temin etmemiş, bu kay- bolan milyarlar ne oldu?" diye soruyla karşılık veren Sert, "Si- zi para almayan bir adamın pe- şine taktılar" diye konuştu. Sert, Türkiye'de hayali ihracatın "tek kişinia şahsında özdeşleştigini" belirterek şunlan söyledi: "Üç yıldan sonra anlaşıldı ki Ertan Sert devletten beş kunış para almamış, ama Ertan Sert üç yıl yatmış. Ne yaptı Ertan Sert: Hamamın namusunu kur- tardı. DPT'de 260 lane dosya var. Bu dosyalardaki firmalann isimterini duruşmalarda saydım. Bunları gazeteler ayan beyan yazdı. Üzerlerine gidilmedi. Var- gılanmadılar. Tek başıma Al- lah'a çok şükür Türkiye'nin he- sabını verdim. Türkiye'de bir ha- yali ihracat olayı gündeme geti- rildi \e tek Ertan Sert bunun he- sabını verdi. Peki DPT'den, Merkez Bankası'ndan, vergi da- irelerinden Katma Değer Vergi- si ve >ergi iadesi olarak alınan milyarlan kim götürdü o za- man? DPT'deki dosyalardaki firmalann hepsi para almışlar, benim mahkemede isimlerini saydığım firmalar bu dosyalar- daki." Otomobil ihracına destekANKARA (ANKA) — Dev- let Planlama Teşkilatı, otomo- bil ihracatçılarına fon desteği sağladı. DPT'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik tebliğiyle yapılan düzenleme uyannca otomobil ihracatçıları için duzenlenecek ihracatı teşvik belgeleri çerçevesinde yapılacak ithalattan Destekleme ve Fiyat Istikrar Fonu'na yüzde 10 ke- sinti yapılmayacak. DPT'nin bugün yürurlüğe gi- ren tebliğiyle yatırım program- larında yer almamakla birlikte savunma sanayii açısından önemli görülen ve Milli Savun- ma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca onaylanan sa- vunma araç ve gereçlerinin yer- ii firmalarca üretilmesiyle ilgili ihracatı teşvik belgelerinin süre- si iki yıl olarak belirlendi. Da- ha önce bu tür ihracatı teşvik belgelerine ihale şartnamelerin- de belirtilen süre uygulanıyor- du. İhracatı ve döviz kazandıncı faaliyetleri teşvik tebliğine yapı- lan bir eklemeyle Savunma Sa- nayii Müsteşarlığı'nca onayla- nan savunma sanayii projelerin- de yüzde 60'a kadar döviz kul- lanılmasına olanak tanındı. Bu projeleri üstlenen fırmalara tes- limat yapan imalatçılara ise tes- limat bedelinin yarısının döviz olarak ödenebileceği hükme bağlandı. DPT, yıllık cirosu 500 milyon liranın üzerinde olan imalatçıla- rm ithalatı doğrudan teşvik edi- len yatınm mallan listesinde yer alan yatırım mallannı üreterek yurt içindeki firmalara satmala- rı durumunda yüzde 50 gümruk muafiyetiyle, vergi, resim ve harç istisnası uygulanmasını ka- rarlaştırdı. EKONOMIDE KULIS MERALTAMER Faizlerde açıkartfjrma Faizlerin 'emir'le düşmeye- ceği bir kez daha görüldü. Bankalardan sorumlu devlet bakanımız Güneş Taner, her ne kadar Almanya'dan bir te- lefon emrıyle faizleri düşür- düyse de bu uygulama kâğıt üzerinde kaldı. Şu günlerde "Nereye yatırayım" diye düşündüğü- nüz 200-300 milyon liranız varsa bir çantaya koyup ban- ka banka dolaşın. Para yatır- maya niyetiniz olmasa biie dolaşın, çok eğlenebilirsiniz. Çünkü birçok banka ilan edi- len resmi faiz oranlarının 6-7 puan üzerinde faiz veriyor. Bankacılık çevrelerinden öğrendığimize göre Ziraat Bankası ve Emlak Bankası gibı devletın kasası durumun- dakı bankalarda da bu türden pazarlıklar geçerliymiş. Çün- kü devletin paraya Mıtiyacı var... 0 zaman Taner'in emir- le faizi indirmesi niye? Sektörün güvenilir banka- cıları, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve belli başlı pek çok bankanın ıster istemez el altından faiz verme uygula- masına katıldığını ifade edi- yotiar. Bilindiği gibi ilan edil- miş faizlerin yanı sıra çeşitli bankalann büyük miktarlar- daki paralar için deklare ettik- leri daha yüksek faiz oranları var. Faiz pazarlığında bu oranların da 6-7 puan üzeri- ne çıkılıyor. Çünkü aksi hatde faizlerini yüksek tutan küçük ve orta ölçekli bankalara mev- duat kayıyor. Uygulama daha ziyade 1 ay, 3 ay gibi kısa vadeli mev- duatlar için. Mevdual sahibi de bankacı da daha ilerisini göremedigi için 1 ve 3 aylık- lar üzerinde anlaşmayı yeğli- yormuş. Geçen hafta piyasa- ya çıkan ve 1 trilyon civann- da satılması istenen 3 aylık Hazine bonolarının onda biri bile satılamamış. Yüzde 61 £9 faizli bu bonolann satışı 98 milyar lirada kaimış. Bu arada 1988'de TFJT'de yapılan bir açıkoturumun vi- deo bantları şu günlerde ban- kacılık çevrelerinde müsteh- zi yüz ifadeleriyle elden ele dolaşıyor. Açıkoturumda, o dönemin Devlet Bakanı Yu- suf Bozkurt Özal faizleri 'emir'le indirmiş ve uygula- masını savunuyor. 'SerbesUiği' temsil eden Gü- neş Taner ise faizlerin 'emir- le düşürülemeyeceğinin altı- nı çizdikten sonra mangalda kül bırakmıyor. Açıkoturumun diğer konuşmacılan: Rüsdü Saracoğlu, Burhan Kara- çam ve Cafer Tayyar Sadık- lar. Kalpler kongre için çarpıyor Güneş Taner Devlet Bakanı Gü- neş Taner şu günler- de "müthiş işler" hallediyor. Son olarak kambiyo rejimini daha da serbestleştiren bir düzenleme getirdi. İstanbullu iş çevre- lerinde genel kanı o ki, Taner "ya Mesut Yılmazsecilirdeikti- dardan ayrılmak zo- runda kahrsam" diye "gider- ayak" iş bitiri- yor. Mehmet Nazif Günal'ın helikopter pistli şık binasının Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı- nayıllığı 11 milyar liradan kiralanmasından tu- tun da STFA'nın Ortaköy'deki binasının 8 mil- yara Exlmbank'a satılmasına dek... Son dö- nemdeki pek çok alışverişin ANAP kongresi öncesıne sıkıştırıldığı kanısı yaygın. Eğer ANAP kongresinden Mesut Yılmaz galip cıkarsa Güneş Taner'in VVashington Bü- yükelçiliği'ne atanacağı da konuşuluyor Za- ten şu günlerde herkes, her şey, tüm piyasa- lar gözlerini Ankara'ya çevirmiş ANAP kong- resinin sonucunu bekliyor. Kuşkumuz Merkez Bankası üst yönetimi de... Kulislere göre Me- sut Yılmaz ekibi ANAP kongresını kazanırsa mesele yok, ama Akbulut kazanırsa Saracoğ- Saracoglu lu ekibi "allahaıs- marladık" deyip çan- talarını toplayabilirier. Taner'le Saracoğlu1 nun bundan boyle bir- likte çalışmalan pek mümkün görünmüyor. Bu arada Başbakan Yıldırım Akbulut, ön- ceki hafta İstanbul'da işadamlarına verdiği yemekte İstanbullu iş çevrelerinde geneldeolumlu izlenim bırakmış. "Namuslu Insan" imajı artık Türkiye'de o denli nadir bulunur ve özlenir bir özellik olmuş ki başka birözellikolmasadakendibaşınabuni- telik, iş çevrelerımizi etkilemeye yetebiliyor. Mesut Yılmaz'a gelince...İşâlemindegaliba daha ziyade Saracoğlu yanlıları Mesut Yıl- maz'a yakıngörünüyor.Amalafaçıhnca Yılmaz için "görüntü var, ses yok" ya da "Akbulut 1 un İngilizce bileni... Pardon bir de Almancası var" türünden esprıler yapılıyor. TÜSİAD'ın 29-30 mayıs günleri yapılması ge- reken Yüksek İstişare tonseyi Toplantısı'nın ANAP kongresinin hemen ertesine ertelenmiş olması da ilginç. TÜSİAD, Ankara'da yapacağı bu konsey toplantısında yeni başbakana mer- haba diyecek. Tiyatro dışındaki Akpınar... Sakıp Sabancı — Nasıl mı zengin olduk... Allah verdi, biz olduk... Metin Akpınar — Ben za- ten Allah'ın gelir dağılımında adil olmadığını biliyordum. ( ) Sakıp Sabancı — Türkiye kalkınıyor. Bakın nerelerden nerelere geldi. Japonlarla or- taklık bile kurduk. Japonlar zor insanlar. Gülüyor mu, ağ- lıyor mu anlayamıyorum. Çok düşünüyorlar, sizı çok iyı ve dikkatle dınlıyorlar Ama Kayserili olmama rağmen maalesef sonunda golü on- lar atıyorlar... Metin Akpınar — Şimdi biz burada tabii düdüklü şe- kerin kalıbının nasıl yapıldığı ya da sırlı testinin mi yoksa sırsızının mı daha uygun ol- duğu konusunda da bir açı- koturum düzenlemiş olabılir- dik. Ama Japonlarla ortaklığı konuşuyoruz. Tabii kalkınma var, ama ne pahasına... Kimi- leri 'kıyamet mı kopuyor' di- yor. Biz bızatihi kıyametin içinde yaşıyoruz. Ama kıya- metten kurtulanlar da var. Efendim, tabii toplum olarak birleştiğimız bazı noktalar var. Mesela eğitimin etrafın- da toplanamayız, ama men- faatin etrafında pek güzel birleşebilir, toplanabiliriz... Bu sohbet, Türk Henkel firmasının yılda iki kez düzen- ledigi Sohbet toplantılarının konuşmacılan arasında geç- tı. Svvissotel'de hafta başın- da yapılan toplantının konuş- macılan, ünlü tiyatrocu Metin Akpınar ve renkli isadamı Sakıp Sabancı olunca davet- lilerin ılgışı beklenenin üstün- de oldu. Örneğin bizim 10 ki- şilik masamızdaki 10sandal- yeden biri gece boyunca tam 3 davetlıye hizmet verdi. • Toplantıyı yöneten Meh- met Barlas "Ben söylemiş- tim Metin daha ciddi konu- şacak diye..." derken belki espri yapıyordu, ama Metin Akpınar sadece başarılı bir ti- yatrocu olarak değil, aynı za- manda usta bir hatip ve Tür- kiye'nin pek çok sorununu bir arada düşünen bir aydın ola- rak çevre konusunun da al- tını çizmeyi ihmal etmedi ve Sabancı ya "Sanayide pek çok fabrika kurup başanlı işler yaptığınızı anlatabilir- siniz; bu fabrikalar birkaç koşul bir araya geldiğinde kurulur. Ama bana kimse bir İzmit Körfezi'ni, bir Mar- mara Denizi'ni, Türkiye'nin yüzde 36'sı olan orman ara- zisini geri veremez" dedi. Eli Acıman'ın Ali Koçman Ali Koçman'm dostu olmak "Yıl 1943. Ben o sı- rada 42 aylık askerlik- ten dönmüşüm. İşsi- zim. Ağabeyimin Mısır Çarşısı'nın tam karşı- sında kumaşçı dükka- nı var. Bitişiğinde de Vrtali Hakko'nun Şen Şapka'sı. Vitali, ağa- beyime bir gün diyor ki" "Yahu ben rekla- ma çok inanıyorum, ama Türkiye'de reklamdan a .iayan yok". Ağa- beyim, "Olmaz mı var tabii, benim karde- şim var!" diyor. Böylece ben reklamcılığı hiç bilmezken Vi- tali Hakko'ya kendimi reklamcı olarak takdim edip ilk işimi aldım. Türkçem o zaman daha da kıt olduğu için reklam metinlerini Fransız- ca yazıp Sen Jozef'ten bir arkadaşıma tercü- me ettirdim. Bu ilk işimden 150 lira aldım.. Kısa bir süre sonra da Vrtali Hakko ile bir- likte ilk reklam şirketini kurduk. Türkiye'de rek- lamcılık o kadar bilinmiyor ki sicii için istan- bul Ticaret Odası'na gittiğirnizde "Meslek bö- lümüne ne yazalım" diye sordular. "Rek- lamcı" dememe rağmen adam uzun uzun düşündü ve sonunda "Komisyoncu" yazma- ya karar verdi..." Reklam sözcüğünün bilinmediği, bir reklam şirketinin kurulmasının şirketlere sicil veren ITÖ tarafından hayal bile edilmediği günler- de Türkiye'de ilk rekiam şirketini kuran Eli Acı- man, 47 yıldır emek verdiği bu sektörden şa- nına yakışır şekilde uğurlanıyor. TÜSİAD eski Başkanı Aii Koçman da bu amaçla Çırağan Kempinski Oteli'nde şık bir davet verdi. Davet o denlı zarif, şık ve incelik- li düşünülmüstü ki da- vete katılan pek çok tanınmış sima gibi Fi- nansbank'ın sahibi Hüsnü özyeğin de uzun süredir bu kadar hoş bir akşam geçir- mediğini dile getirir- ken ev sahibi Ali Koç- man'a "Ben emekli olurken benim İçin de boyle bir davet verir misiniz?" diyordu. Davet sahibi Ali Koçman ise Acıman'la ta- nışmalarını şöyle anlattı: "1973te Milletterarası Ticaret Odası Toplan- tısı için Madrid'de R'rtz Oteli'nde Rahmi Koç ve Selahattin Beyazrt'la birlikte oturuyorduk. Kapıdan orta yaşlı, beyaz saçlı bir adam gir- di. Rahmi Bey bizi tanıştırdı. Acıman elinde Herald Tribune gazetesi, başlıkları tartışırdı. Tam anlamını veremeyeceği kelimelerin Ingi- lizcesini kullanıyordu. Orada bir akşam beni bir balık lokantasına davet etti ve Angel Acı- man'ı da böylelikle tanıdım. Angel Acıman ayrı bir müessesedir. Eli Acıman'la iş ilişkimiz olmadı. Sadece TÜSİAD'ın 1979 yılında basında Ecevit hükü- metine karşı büyük reklam kampanyasım ve bir de dünya kamuoyuna dış dünyadaki terör oiaylannı kınayan ilanları birlikte hazırtadık.Bu ilanlan hazırlamadaki başansı, daha da önemlisi cesareti beni hayran bırakmıştır." Kempinski'deki seçkin davetinden sonra sanırız "Ali Koçman'm dostları" listesine gir- mek isteyenlerin sayısı epeyce artacak. KlSA KISA • İMTAŞ Sigorta Karako> Bankalar Caddesi'ndeki kendi mulku olan Unyon Han'daki irtibat burosunu yeniden düzenleyerek törenle açtı. • Mc Donalds s şimdi de İzmit-Inonu Caddesi'nde hizmete girdı. 1991 sonuna kadar resnMLin sa\ı\mııı 12'ye ula^acağı bildirildi. • Güriş Menkul Değerler önceki gün Kuruçeşme Divan Tesislerı'nde verilen bir davetle hizmete girdi. • PINAR Et bu yıl ci.osunu 200 milyar lira arttırarak 371 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. • APR Pazarlama ucuz alışveriş için İstanbul'da kurduğu Kafka marketlerden sonra yeni bir atılınıı daha gerçekleştirdi: Kemerburgaz Plaza.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog