Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 15 HAZİRAN 1991 Ledsky Atina'da • ATtNA (Cmnhuriyet) — ABD Dışişleri Bakanhğı Kıbns Özel Koordinatöru Nelson Ledsky, dün sabah Lefkoşa'dan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Kıbns sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi edinmek üzere ilk once Ankara'yı daha sonra Kıbrıs'ın Rum ve Türk taraflarını ayn ayrı ziyaret eden Ledsky, aynı amaçla geldiği Atina'da da bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Andonis Samaras ile görüşecek. Ledsky, dün sabah Lefkoşa'dan vardığı Atina Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Bunca yıl sürdürulen görüşmelerden sonra, Kıbns sorununa bir çözum getirmek görevmızdir. Bu görevimizi yıl sonuna kadar yerine getireceğimizi umıt ediyorum" şeklinde konuştu. Ege'de 8 bin Yunan adası • ATtNA (AA) — Yunanistan, daha önce Ege'de, 3 bin dolayında ilan ettiği ada sayısını 8 binin üzerine çıkardı. Deniz Ticaret Bakanı Aristotelis Pavlidis, Yunan gazetecileri ıle yaptığı basın toplantısında, "Yunan denizlerınde 8 bin 108'i Ege'de olmak üzere meskûn veya gayri meskûn olarak toplam 9 bin 744 ada ya da adacık bulunuyor" dedi. Bu ada ve adacıklardan 1095'inin Oniki Ada çevresinde bulunduğunu belirten Pavlidis, tüm adacıklan da kapsayan haritalar hazırlandığını söyledi. Banş Gücü'nün süresi uzatddı • NEW YORK (AA) — Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyi Kıbrıs'taki BM Banş Gücü'nün görev suresini BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın tavsiyesi uzerine bugünden itibaren 6 ay sureyle uzattı. Guvenlik Konseyi'nin dunkü toplantısındakı karar oy birliği ıle alındı. Oylamadan sonra, Turkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Aksin, KKTC Nevv York temsilcisi Osman Ertuğ, Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Antonios Excharchos ve Kıbrıs Rum yönetiminin BM nezdindeki BuyUkelçisi Mavromatis birer konuşma yaptılar. SSCB'nin en biiyük cumhuriyetinin devlet başkarüığına Yeltsin'in seçilmesi komünistlene ağır bir darbe vurttu Rusyada söz reformcularınBu seçimde Komünist Parti'ye karşı birleşen anti-komünist gruplar, başannın üzerine 'partileşme' karan aldılar. 'SEÇİLMİŞ' — Boris Yeltsin'in seçilmiş ilk başkan olması Gorbi'nin meşruiyeüni sarsacak mı? Dış Haberter Servisi — Soyyetler Bir- lıği'nin en buyuk cumhuriyeti Rusya Fe- derasyonu'nda yapılan devlet başkanlı- ğı seçimini Boris Yeltsin'in kazanması, "komunistiere ağır bir darbe" indirir- ken, Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçov'u Batı ülkelerinin karşısında guç duruma düşureceğe benziyor. Gele- cek hafta ABD Başkanı George Bush ile goruşecek olan Yeltsin, Moskova'yı dev- reden çıkararak ABD ile doğrudan iliş- ki kurmanın yollannı arayacak. Diğer yandan seçimde Komünist Parti'ye karşı birleşen antikomünist gruplar, kazan- dıklan başannın üzerine "partileşme" karan aldılar. Boris Yeltsin'in Rusya devlet başkan- lığma seçilmesi, Batı ülkelerince genel- de memnunlukla karşılandı. Beyaz Sa- ray sözcüsü Mariin Fltzwater, seçim so- nuçlannın belli olmasından hemen sonra yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını Sovyetler Birliği ve Rus halkı için 'tari- hi bir adun' olarak nitelendirdi ve Bush ile Yeltsin'in gelecek hafta VVashington'- da bir araya gelerek Rusya Federasyo- nu'nun geleceğini konuşacaklarını duyurdu. Rusya'nın ilk 'seçümiş' lideri sıfatını kazanan Yeltsin de Rusya ile ABD ara- sında doğrudan Uişki kurmaktan yana. Alman ZDF televizyonuna bir demeç ve- ren Boris Yeltsin, 20 haziran tarihinde George Bush ile yapacağı görusmede, iki ülke arasındaki doğrudan ilışkilerin te- mellerini atmak istediğini söyledi. Yelt- sin'in açıklamasına göre bu doğrudan ilişküerin ilk adımı olarak, Rusya'daki işyerlerinin yöneticilerinin ABD'de staj yapmalanna ilişkin bir anlaşma imzala- nacak. Daha sonra Japonya ve Ingilte- re ile de aynı tür ilişkiler kunnak iste- diklerini açıklayar Yeltsin, bu üişkileri daha sonra ekonomi, ticaret, kültür ve diğer alanlara da yaymak düşüncesinde olduğunu söyledi. ABD'nin memnuniyetine karşıhk Ja- ponya, Rusya'daki seçim sonuçlannı üı- tiyath karşıladı. AFP'nin haberine gö- re Japon hükümeti yetküileri, Yeltsin'- in seçilmesinin Sovyetler Birliği ile iliş- kilerde 'kannaşa' yaratacağını ve Gor- bacov'un prestijini azaltacağını savunu- yorlar. Boris Yeltsin'in, Sovyetler BirliğTnde ilk 'seçümiş' devlet başkanı olması, bu- na karşüık Gorbacov'un parlamento ta- rafından secilerek ülkenin başına gelmiş olması, "Gorbacov'un meşruiyetinin sarsıktıgı" şeklinde yorumlanıyor. Göz- lemcilerin yorumlanna göre halkın des- teğini büyük ölçüde arkasına alan Yelt- sin, ülkenin dönüşümünü hızlandıracak reformlann hızla gerçekleştirihııesi için komurust yöneticüerin üzennde ciddi bir baskı oluşturabilecek. Anti-komünist Demokratik Rusya Koalisyonu'nun li- derlerinden Gleb Yakunin, Yeltsin'in ilk icraatının, Rusya'daki fabrikalarda ve resmi dairelerde Komünist Parti birim- lerinin oluşturulmasını yasaklamak ola- cağjnı söylüyor. Gözlemciler, ülkenin en büyük iki kenti olan başkent Moskova'- da ve Leningrad'da da Yeltsin ekibinden adaylann belediye başkanlıklannı ka- zanmalannın, Yeltsin'in işini kolaylaş- tıracak unsurlar olduğu görüşunü savu- nuyorlar. Boris Yeltsin'in adaylan olan Gavriil Popov Moskova'da, Anatoii Sobçak ise Leningrad'da yüzde 65 ora- nında oy toplayarak komünist rakiple- rine ağır darbe yurdular. Leningrad'ın adının degiştirilerek Çarhk dönemine ait St. Petersburg adına dönülmesine iliş- kin yapılan oylamada halkın çok büyük bir çoğunluğunun oyunu St. Peters- burg'dan yana kullanması ise halkın ko- münizme duyduğu tepkinin bir göster- gesi olarak yorumlandı. KP'ye alternatif AP'nin haberine göre 1990'dan bu ya- na sayısız fraksiyona aynlan antikomü- nistler, başanlanm seçim öncesinde bir- lik haline gelmelerine borçlular. Bunun bilincinde olan antikomünist gruplar, Komünist Parti karsısında ciddi bir al- ternatif yaratabilmek için bir parti kur- ma karan aldılar. Moskova belediye başkanlığına seçilen Gavriil Popov, se- çim sonuçlanndan sonra düzenlediği ba- sın toplantısında "Refonncu gruplann yapıcı bir program çerçevesinde bir ara- ya gelmeleri, ülkemizin gelecegi ve Ko- münist Parti'oin karşısına alternatif ola- rak çıkabilmemiz acısından biiyük önem taşıjor" dedı. Antikomunistlerın birle- şerek oluşturmayı planladıkları liberal partiye, Sovyetler Birliği eski Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnadze'nin de ka- tılabileceği bikliriliyor. Rusya Devlet BaşkanlığYna Boris Yeltsin'in seçilmesi Batı basınında man- şetlere çıkarken, ŞSCB'deki muhafaza- kâr gazeteler, seçim sonuçlarını sadece iki sütuna sığdırarak yayımladılar. Ko- münist Parti'nin yayın orgaru Pravda, Yeltsin'in seçiminin 'saibeii' olduğunu iddia etti. SSCB'nin en fazla reform yanlısı ola- rak büinen yayın organı Komsomolska- ya Pravda ile Sovietskaya Rossiya, Trud (EMEK) ve Raboçaya Tribuna (Işçi Kür- süsü) gibi gazeteler, seçim sonuçlannı iki sutunluk haberler halinde verdiler. SSCB DevletBaşkanı Gorbaçov'un yardım talebi için 7sanayileşmiş ülke bu ay sonunda ( ön zirve' yapıyor Sanayileşmiş ülkelerde Gorbaçov kaygısıGorbacov'un 15-17 temmuz tarihleri arasmda Londra'ya Ingiltere Başbakanı John Major tarafından davet edilmesinin ardından, Japonya bir ön zirve önerdi. Paris'te bu ay sonunda yapılması planlanan ön zirvede, SSCB'ye yardım görüşülecek. Dış Haberler Servisi — SovyetleT Birliği kenti Paris'te ve 22-23 haziran tarihlerinde ya- Devlet Başkanı Mihail Gorbacov'un Lond- püacağı belirtildi. Toplantı yeri olarak düsü- nülen diğer bir ülke ise Kanada. Japonya Malıye Bakanı Haşimoto, ön zir- venin yeri ve zamanı ıle ilgili görüşmelerin surdürülduğunu belirtirken "ABD ve Baü Av- rupalı ülkeler ön zirveye olumlu bakıyorlar" şekünde konuştu. AFP'nin haberine gore Ja- pon bakan, Londra'daki yıllık zirve öncesi bir ön zirvenin yapılmasmda ısrar ediyor. ön zirvede Sovyet liderin Londra ziyareti öncesi bu ülkeye yapılacak yardımın koşul- larımn saptanması dışmda yedi ülkenin pa- ra politikalannın uyumlu duruma getinlmesi ve dolann diğer para birimlerine karşı son za- manlarda gösterdiği yükseliş ele alınacak. ra'da 15-17 temmuz tarihleri arasında yapı- lacak gelişmiş yedi ülkenin 'G-7' toplantısı- na katılma talebi ile ilgili bu ülkeler arasın- da başlayan tartışmalar bir ön zirve doğur- du. Japonya Maliye Bakanı Ryutaro Haşi- moto dün yaptığı bir açıklamada, yedi ülke (ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Ingiltere, ıtalya ve Japonya) maliye bakanları ile mer- kez bankası başkanlarının bu ay sonunda SovyetleT Birliği'ne yapılacak yardımın koşul- larını göruşmek üzere bir araya gelebilecek- lerini belirtti. Gelişmiş yedi ülkenin gerçekleştireceği ön zirvenin büyük bir ihtimaüe Fransa'nın baş- Londra'daki yıllık zirve öncesi başka bir yerde bir ön zirve yapılması yolundaki Japon teklifi, Tokyo'nun, Gorbaçov'un Londra zi- yaretine uzun süre karşı çıkmış olmasıyla açıklanıyor. Sovyet liderinin Londra'daki zirveye katıl- ma talebi üzerine G-7 üyeleri arasmda bu ta- lebi kabul etmemekle ilgili bir tartışma baş- lamışü. ABD Başkanı George Bush, böyle bir ziyarete sıcak baktığını, ancak karann ev sa- hibi ülkeye bırakılması gerektiğini belirtmis. Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Fran- sa Cumhurbaşkanı François Mitterrand da bu görüşte olduklannı duyurmuşlardı. Ital- ya'nın, Gorbaçov'un G-7 zirvesine katılma- sına karşı çıkmayacağı bildirilirken Japonya da uzun sure direndikten sonra diğer ulkele- re uydu. SSCB Devlet Başkanı, zirve son- rası ikili görüşmelerde bulunmak üzere Lond- ra'ya gidecek. Gorbaçov'a ilk teklif Avrupa Kalkınma ve tmar Bankası Başkanı Jacques Attali tarafından gelmiş ve Attali, zirveden bağunsız olarak Sovyet lideriyle görüşmek is- tediğini belirtmişu. Ingiltere Başbakanı John Major da önceki gün Gorbaçov'u G-7 zirve- sinin kapanışından sonra sanayileşmiş ülke liderleriyle ilgili görüşme yapması için Lond- ra'ya davet etmişti. Haziran ayında yapılması planlanan Gorbaçov-Bush zirvesinin sonbaharda ger- çekleştirilebileceği bildirildi. Reuter'in The New York Times gazetesine dayandırdığı ha- berine göre üst düzey bir Beyaz Saray yetki- lisi, stratejık sılahlarda gidilecek ındırim ko- nusundakj anlaşmazlıklar, ardından G-7 zir- vesi ve ABD Başkam'nın ağustos ayında ta- tile çıkacak olması nedeniyle zirvenin sonba- hardan önce yapılamayacağını açıkladı. AA'nın haberine göre ABD Başkanı Ge- orge Bush, gazete yayınından sonra yaptığı bir açıklamada, Gorbaçov 'la haziran sonun- da zirvede göruşebileceklerini belirtti. Bush, Kaliforniya'ya giderken uçakta yaptığı açık- lamada "Zirve tarihi hakkında bir karar yok, ilerlemek istiyoruz, START konusundald pu- riizler giderilebUirse zirve haziran sonnnda gerçekleşebiUr" şeklinde konuştu. ABD Baş- kanı "zirve yapılabilecegini hesaba katarak *ıaziran ve lemmuz aylannın sonlannda programda boş günler olraasına dikkat etti- gini" de kaydetti. Bush, SSCB'ye büyük bir yardım önerme- den önce bu ülkede daha fazla reform gör- mek istediğini de söyledi. Bush, "Bir reform paketine ihtiyacımız olduğu gönişündeyim. Bütün reforrn surecinin desteklenebilmesiııİD en iyi yolu SSCB'nin reform yapmak üzere harekete gecmesidir" dedi. George Bush, dünyanın en çok sanayileş- miş diğer altı ülkesinin liderlerinın de SSCB'ye buyük yardım yapmadan önce re- formlann beklenilmesı gerektiği konusunda benzer görüşler taşıdıklannı söyledi. YAŞATILAN ANNE VE ÇOCUK DÜNYADA SAĞLIK VE MUTLULUK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Anne Ve Çocuk Yaşatma Programı S.B. İlâç ve Eczacdık Vakfı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog