Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ın yarışma programı Penaltı-91 her Pazar 19.15'de TV2'dei Penaltfyı kaçırmayın! %% t< PAMUKBANK Cumhuriyet Gönül Üyesi Kart^ Taraftara.s ukbank'ta. 68. Yıl; Sayı: 24000 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDV dah,n \5 Haziran 1991 Cumartesi Özel okullar sınavında kim kaç puan aldı? 4-14-15. sayfalarda Genelbaşkan bugün seçiliyor. ZeybekAkbulufun, Ptikdemirli Yılmaz'ınyanında AIVAPta en ıızıuı gimBAŞKENTTEN AHMETIAN Sıfat KongresiBugun ANAP kendisine lider mi seçiyor, yoksa Turk- ive'ye Başbakan mı? ANAP delegeleri birinci- sini yapıyor gibi. Ama so- nuçta yapılan ikincisi. Şerazesi duzgun demok- rasilerde delegeler yalnızca genei başkan seçerier. Bu ge- nel başkan oteki parti genel başkanlan ile birlikte genel secimlere girerler. Üikenin secmenleri bu ge- nel seçimlerde oylannı kul- lanırlar ve genel oylann ço- gunlugunu kazanan genel başkan ulkeye başbakan olur. Bugiin "secüecek" olan "Türkiye Başbakam" boyle bir sureçten geçmeyecek. (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) Son gün kongrenın ıki kilit adamı olarak nitelendirilen ve bugüne kadar sürekli birlikte hareket eden Pakdemirli ve Zeybek'in yolları ayrıldı. Kültür Bakanı Zeybek Akbulut'u destekleyeceğini açıklarken, Pakdemirli Mesut Yılmaz'ın yanına geçti. Akbulut, 'delegelerin oylannı cebimde görüyorum' dedi. Cumhurbaşkanı Özal, dün bir grup il başkanı ile Çankaya'da görüştü. Özal, Zeybek ve Pakdemirli'nin tavrı söz konusu edilince "Pazarlık yapanın üstünü çizin. Bakanlığa gelenleri ben çizerim" dedi. Mesut Yılmaz yanlısı 32 il başkanı kongrede delegelerin can güvenliğinin sağlanması için Özal'a başvurdu. Genel başkan adaylan kongre divan başkanlığı için Kâzım Oksay'da anlaştılar. Semra Özal, Mesut Yılmaz için çalışmalarını sürdürüyor, bakanlar otel lobilerinde delege kulisinde. Hasan Celal Güzel"Devletotel lobilerinde harcanıyor, bu ayıptır, kumandalı genel başkan getirilmeye çahşılıyor" dedi. FARUK BİLDİRİCÎ/TUNCAY ÖZKAN ANKARA — ANAP'ın yenı genel başkanını belirleyecek uçuncu olağan kongresi bugun baş- üyor. 1172 delege partinin yeni yöneticilerini seç- mek uzere Ankara'da toplanırken, genel başkan- lık için Başbakan Yıldınm Akbulut ve Mesut Yıl- maz çekişecek. Her ikı aday da "kendilerinin kazanacağım" vurguladılar. Diğer aday Hasan Celal Guzel ıse, "Sonuna kadar vanm" diyerek yanştan çekılmeyeceğinı açıkladı. Tavırlannı son gune kadar netleştirmeyen Kultur Bakanı Namık Kemal Zeybek, Akbulut'u destekledığıni açık- larken, Ekrem Pakdemirli de Yılmaz ekibinin ya- nında yer alacağını açıkladı. Yılmaz'ın Pakde- mirli'ye "ekonorniden sorumlu bakanlık" sözu verdlği öğremldi. Atatürk Spor Salonu'nda bugun saat 10.00'da başlayacak kongrede dıvan başkanlığı için taraf- lar Kâzım Oksay'da anlaştı. Başbakan Akbulut, dün gazetecilerle sabah kahvaltısı yaptı. Akbulut, hiç kimseyle bir prob- leminin bulunmadığını söyleyınce, bir gazeteci- nın, "Kazanırsanız Dışişleri Bakanlığı'na Mesut Bey'i duşunur musunuz?" sorusuna, "Bazı şey- ler tek taraflı karariaıia olmuyor. Genel başkan- lığa Dışişleri Bakam'yken soyunan bir arkada- şıraız. bu ortamda eger Ben bu işten vazgeçtım. Dışişleri Bakanı olmak ıstıyorum' diyorsa, be- nim için bir problem yok" yanıtını verdi. Ak- bulut'un kahvahısına 50'yi aşkın gazetecı katıl- dı. Başbakan'ın çok neşeli olduğu ve kendinden emin gözuktuğu toplantı sırasında bir soru uze- rine mal beyanında da bulundu Akbulut, "Iki kızına iki Şahin marka araba aldıgını, birisinin 1982 model, diğerinin 1989 model oldugunu söy- ledi. Avukatlık yaptığı gunlerden Çengelkoy'de iki gecekondu dairesi bulunduğunu, bunlan SO'şer milyon verene satmak istedigini, ancak alı- cı çıkmadıgını belirten Akbulut, bankada para- sının olmadığını kaydetti. Çok sayıda koopera- tife u>e oldugunu, ancak bunlann çogunun yer- lerini dahi bilraediğini aktaran Akbulut, iki yaz- lık kooperatif evine sahip bulunduğunu anlattı. Eşinin bankada 150-200 bin lira gibi bir parası- (Arkası Sa. 19, Su. l'dt) SALONA AKBULUT HÂXİM YILMAZ'IN SON DAKİKA SEVİNCİ KEÇEClLER, DELEGELERİ 'OKŞADI' Haberteri 5. Sayfada 75 günde 1 yıllık deterjan satıldı Ege pırüpırılIknsaş mağazalarının iki ay önce Alo ve Mintax marka temizlik malzemelerini satmama kararına, iki firma 'yüzde 50 indirim' ve '1 alana 1 tane' de bedava kampanyası ile yanıt verince İzmir'de raflar 15 günde boşaldı. 9 milyonluk tstanbuPda firmalar zarar ederiz düşüncesiyle böyle bir kampanyaya girmeye çekiniyorlar. Omomatik, Alomatik ve Ariel Ultra 2 tane alana bir tane bedava kampanyası yaparken, Persil üç günlük Te 1' uygulaması yaptı. Ekonomi Servisi— tzmır'de deterjan pıyasasının birdenbire "köpüriiverroesi"' Izmirlilerin yıllık deterjan gereksinimlerini 15 gıinde "kaışılayıvenne"lerine neden oldu. Tansaş'ın Alo ve Mintax marka deterjanları sat- mama kararının ardından bu markaların ureticisi Procter Gamble firmasımn urünlerinı yuzde 50 indirimle diğer mağa- zalarda satışa sunduğunu ilan etmesi ve ardından da Omo ure- ticisi Lever'in benzer uygulama- ya gıtmesi îzmir'de deterjana hucuma yol açtı. Migros Genel Mudüru Bülend Özaydınlı'nın verdıği bilgıye göre, son 15 gun- luk deterjan satışlan yıllık satış- lara erişir duruma geldı. Yani Iz- mir'de son gunlerde fileler alışıl- mışın dışında deterjanla dolar oldu. Hatta bir tek İzmir'de de- ğıl çevre illerdekı tuketicilerin de deterjana "doyduğu" söyleniyor. Pıyasada soylenenlere göre, böy- Türk-Iş ILO'da çark etti Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz ICFTU Genel Sekreteri Vanderveken'e yazdığı mektupta yüzde 10 baraja karşı çıkılmamasını istedi. Kamu çalışanlarının sendikalaşma hakkı ile 1402'likler konusuna ağırlık verilmemesini savundu. ILO'nun üzerinde durduğu bazı sendikal hak ihlalleri ile DÎSK'e Türk-îş sahip çıkmıyor. ŞÜKRAN KETENCİ'nin haberi 3. Sayfada lesine bflyük bir ilgi beklemeyen üreticı firmalar ıse bu aşırı fıyat kırma uygulamasından büyük zararlar gordu. Bunun uzerine şu anda İzmir'de "bilinçsız reka- bet fırtması"nın dindiği ve eski rekabet şartlanna dönülduğu belırtıliyor. Her şe> Izmir Belediyesi'ne ait Tansaş mağazalarının yaklaşık 2 ay önce Alo ve Mintax marka temizlik malzemelenni satmama kararıyla başlamıştı. Bundan sonra uzun bir sure sessiz kalan Alo Mintax ureticisi Procter and Gamble fırması Tansaş mağaza- ları dışındaki satış noktalannda urunlerim yuzde 50 indirimle sa- tacağını açıkladı. 30 mayısta başlayan bu kampanyanın ar- dından Omo ureticisi Ünilever- Iş de "1 tane alana 1 tane de bedava" uygulamasına soyundu. "Yuzde 50 ındırimli", "l'e 1" uy- gulaması derken deterjan piya- suıdaki bu rekabet en çok Jzmir- li tuketicileri sevındirdı. 15 gun- de rafların boşaldığı ve bu ka- dar kısa surede bir yıllık satış miktarına erişıldiği söyleniyor. Prockter and Gamble 30 ma- yısta başlattığı yuzde 50 indirim- li kampanyasını 14 hazıranda sona erdirdı. Firmanın Halkla Ilişkiler Muduru Nuktı Aksoy, bu kampanyanın zaranna kam- panya oldugunu kabul ederek, pazar payını kaybetmemek için boyle bir uygulamaya gittikleri- ni ancak buna son verdiklerını açıkladı. Artık izmir'de de tum Türkiye çapında olduğu gibi Alo-Mintax rnarka deterjan sa- tışlan, "2 tane alana bir tane bedava" kampanyasıyla suruyor. İzmir'de yaşanan bu olaylann Istanbul'a yansımadığı gözleni- yor. Piyasada, daha da buyuk zarardan korkan uretici firma- (Arkası Sa. 19, Su. S'de) Nah Neh Nah parçasıyla unlenen topluluğun solisti Dani Klein, 'Vaya Con Dios demek, ben demektir!' diyor. (Muharrem Aydın) Özel okullar sınavı m Dküçün puanı aynı tstanbul'dan Metin Bencuya ve önder Şuvak, Izmir'den Erkin Bahçeci 305.513 puanla özel okullar sınavında ilk üç sırayı paylaştılar. Haber Merkezi— özel okullar sınav sonuçlan dün apklandı. Binnciliğı Istanbul- dan Göztepe llhami Ahmet Ömekal llkokulu mezunu Me- tin Bencuya 305.513 puanla kazandı. Yine lstanbul'dan Üsküdar Haa Ağa llkokulu mezunu Önder Şuvak ikinci, Izmir 9 Eylul llkokulu mezu- nu Erkin Bahçeci de uçüncü oldular. Sınav sonuçlanna gö- re Uk 10'a gırenlerin 9'u tstan- bul'da oturan adaylardan oluştu. Göztepe Topağaç Sokak Gi- ray Apartmanı'nda oturan 11 yaşındakı Metın Bencuya, özel Okullar Sınavı'nda birin- ci oldugunu radyodan öğren- diklerini belirterek, ailesiyle bu sevincini paylaşıyordu. 1 yıldır yoğun biçimde derslerine ve Is- (Arkası Sa. 4, Su. Vde) Özal'lagörüşme Talabani enüst dtizeyde kabııl edildi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Kurdistan Yurtse- \er Birhği (KYB) lideri Cdal Talabani, uzun suredir arzula- dığı bir göruşmeyi dun gerçek- leştırerek Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kabul edildi. Talabani, KYB açısın- dan olduğu kadar Türkiye açı- sından da "yeni bir dönemi" temsıl eden bu goruşmeden önce de Dışişleri Bakanı Ah- met Kurtcebe Alptemoçin ile bır araya geldi. Talabani, "Topraklarımmn Turkiye'ye karşı kullanılmasına hiçbir za- man izin verıneyiz" dedi. Ta- labani, Özal'ın kendisine Turkiye'dekı Kurtlerle ilgili (Arkası Sa. 19, Su. 6'da) Cingöz'ün 4 katili daha yakalandı Adana'da terör operasyonu ANKARA/ADANA (Cnm- horiyet) — Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Temel Cingöz'ün öldürülme- si eylemini gerçekleştiren l'i kız, 4 kişinin daha yakalandı- ğı açıklandı. Dün önce Adana Emniyet MudUru Mete Altan, daha sonra da Ankara'da tçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, be- raberindekı Emniyet Genel Muduru Necati Bilican ile bir- likte duzenlenen basın toplan- tısında, suikastın ardından ya- kalanıp geçen cuma günü tu- (Arkası Sa. 19, Su. S'de) Bilim Teknik / Bugün Depresyonu tedavi yöntemleri Cumhuriyet'le TV'de Sinema / 6 Cat Ballou' nostaljisi Festival / 7 Yunus Emre oratoryosu ile açıldı Sovyetler / 20 BaküUe Türfc-İslam çekişmesi Kerem Çalışkan ANAP Kongresi: Sonun Başlangıcı mı?.. A N K A R A — ANAP Kongresı'nı izlemek için başkentteyız. Soru belli. — Akbulut mu, Yılmaz mı? Bugün en geç akşama dogru bu sorunun yanıtı ortaya çıkacak. Dün öğleden sonra durum şu noktalarda özetlenebilırdı: • Ekrem Pakdemirli Mesut Yılmaz'a, Na- mık Kemal Zeybek Yıldınm Akbulut'a des- teklerını yazılı biçimde açıklamışlardı • Delege sayısı açısından Zeybek'in des- teği daha çok önemsenıyordu. Mesut Yıl- maz'ın bu gelışmeden hıç de memnun olma- dığı soylenebılirdı. • Dün sabahtan itibaren Yıldırım Akbulut kampında bellı bir rahatlama dıkkatı çekiyor, "Su iş bıtti!" havası basılıyordu etrafa. • Buna karşılık Mesut Yılmaz'ın safla- IArkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL • Portreler'de Bergman Portreler'de bu akşam unlu İsveçli sinema yönetmem Ingmar Bergman tamtılıyor. 6. Sayfada • Etnik müziğin starlan Vıdeo Muzık Turkıye'de bu akşam World Of Music 'ın (VV.O.M) tum dunya lıstelennı etkileyen parçaları ekranda. Programm ilk bölümunde Paula Abdul da yer alıyor. 6. Sayfada • Söz reformculann SSCB'nm en büyuk cumhunyetmın devlet başkanlığına Yeltsın'ın seçılmesı, komunıstlere darbe \urdu. 10. Sayfada • Gorbaçov kaygısı Gorbaçov'un yardım talebı ıçın 7 sanayıleşmış ülke bu ay sonunda 'on zirve' yapıyor. 10. Sayfada • Fonlar da suyunu çekiyor Hazıne'de para kalmaymca altyapı yatınmlannın finansmanı fonlardan sağlanmaya başlandı. Fonlarda 609 mılyar lira kaldı. Ekonomide • Bel-Pa'da grev brtti htanbul Bel-Pa'da 70 gundur suren grev, tarafların dun anlaşmaya varması ile sona erdı. Ekonomide • Borsada kongre heyecanı Hafta başından itibaren yukselen borsa, ANAP kongresinın anfesinde geriledi. Ekonomide • 500 günün miman Türkiye'de Dun Turkiye'ye gelen Stanıslav Şatalın 21 hazirana dek konferanslar verecek. Ekonomide • Rekorların rekortmeni Bubka Sovyet atlet Sergei Bubka 7 yıl ıçınde 15 salon, 11 açıkhava sırıkla atlama rekoru kırdı. Bubka son atlayışında çıtayı 6.08'e yukseltti. Sporda GÖZLEM UGUR MUMCU Mâil-i Inhidâm! Yıkılmaya yüz tutmuş yapılara eskıden "müşrif-i harûp" ya da "mâil-i inhidim" denirdi. Belediyeler, yıkılmaya yüz tutmuş yapılar ile ilgili "mûıl-i inhidâm karan" alır, eski ya- pılar da böylece yıkılırlardı. ANAP da "mâil-ı inhidâm" durumdadır. Yıkıldı, yıkılacak. . (Arkası Sa. 19, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog