Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/9 INSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN GORÜŞ Güven Dünyanın en dindar halkını yöneten bir liderin, "Tanrı'ya değil insana güveniyorvm" demesi için yürek ister. bıdra Gandi SOSYALIST ENTERNASYONAL'E YAPILAN ONERILER Silah ticaretini devler tutmus "Politika, çöziim üretmek demektir, politika hareketiilik- tir. Nasıl hareket edecegini bil- mekür..." Fransız Sosyalist Partisi Bi- rinci Sekreteri Pierre Maaroy böyle diyordu Sosyalist Enter- nasyonal'in tstanbul toplantı- sında yaptığı konuşmada. Biz de oturup çözüm üret- mek için getirilen onerileri der- ledik. Işte Sosyalist Enternas- yonal'e katılan çeşitli ülkelerin temsilcilerinden gelen çözüm onerileri: Kentlen "1992 yılında yapı- lacak Sosyalist Enternasyonal toplantısına buyük dunya kentlerinin sosyalist belediye başkanlannı da davet edelim. Insanların büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor, yepyeni so- runlar var. Büyük kent beledi- yeleri kentlerini yeni koşulla- ra uyarlamalılar. 92 haziranın- da bu çözumleTİ getirsinler tartışalım. (Oneri sahibi Pier- re Mauroy) Federasyon: Filistin ve Ür- dün iki ayn devlet olarak ku- rulup sonra birlikte bir fede- rasyon oluştursunlar. (Bettino Craxi, ttalyan Sosyalist Parti lideri) Ortadogu: Ortadoğu'da üre- tilen her varil petrolden 1 do- lar kesilsin. Bu para ile yılda 8 milyar dolar elde edilmiş olur. 8 milyar dolar Ortadoğu ülkelerinin sanayilerini geliştir- meye, toprağını sulamaya, eği- timine ve sağhğına harcansın. (Şımon Peres-Israil Isçi Parti- si lideri) Kuzey Irak: Kuzey Irak'taki muttefik kuvvetleri geri çeki- lirse Bağdat'ta yaptığımız mü- zakerelerin gelişmesini tehdit eder. Evlerine donmekte olan Kürtler kuşkuya düşer. Mütte- fik kuvvetler hemen çekilme- sin ve Kurt bölgesi ile Irak kuvvetleri arasında bir koruma şeridi oluştuıulsun. (Celal Talabani-Kürdistan Kurtuluş örgütü lideri) BU DA HALK DESTEGİ Mesut Yılmaz'ın hayranları Mesut Yılmaz'ı işadamları, yabancı misyon şefleri, liberallerin bir bölümü, ülkücüler, Semracılar gibi çeşitli güç odakları destekliyor. Bu arada zannedilmesin ki halk desteklemiyor. Fotoğraf bunun karutı. Spor salonunu doldurmuş insanlar yeni bir "kurtancı" bulmanın keyfi içinde. Mesut gelecek, dertler bitecek. Haydi hayırlısı... EN MILITAN UYE CesurolPeres SOSYALİST Enternasyo- nal'in en militan üyesi Belçika- lı bayan Anne-Marie Lizin'di. FKÖ'den bahsederken sesi yükselerek belirgin bir nefret titreşimi haline dönüşen İsra- il Işçi Partisi lideri Simon Pe- res'i adamakıllı azarlayarak perişan etti. Peres, İsrailiilerin nasıl ça- tır çatır kol kemiğı kırdıklan- ru bütün dünyanın günlerce TV'de seyrettiğini unutmuş görünüyordu. Filistinlileri te- rörist olmakla suçluyordu. Pe- res'ten sonra söz alan Bayan Lizin heyecanlı bir ses tonu ile Peres'i bir güzel elçştirdi. Şun- ları söylüyordu: "İnsanlann isyan ve ümit- sizliğinden doğan hareketleri- Anne-Marie Lizin ne terorizm diyemezsiniz. FKÖ'nün demokratik bir se- çimle gelmediği için Filistinli- lerin temsilcisi olmadığını mı soylemek isti>orsunuz? De- mokratik guçlerden başka güç kabul etmeyelim tamam, ama bizler hepimiz bilivoruz ki FKÖ'nün arkasuıda Filistin halkı vardır ve temsil gücü vardır. Peres! Bir Avrupa sosyalis- ti gibi düşün. Cesur olmaktan korkma. Şunu da unutma ki sen cesur olmazsan başkalan senden daha cesur olabilirler. Hatta bunu bir seçim sloganı olarak kullan. Cesur olmaktan korkmayalun sozuniı bir seçim sloşanı olarak kullan..." Bayan Lizin, bu konuşma- yı yaptıktan sonra salondan çı- karken pek çok Arap ve Afri- ka temsilcisi tarafmdan kutla- nıyordu. KONUKMAN KITAP YAZOI Çağ Atlayan Türkiye GÖÇMEN ve meteoroloji bakanı olarak bilinen, lstanbul il kongresinde de Semranımı destekleyen Ercüment Konuk- man bir kitap yazmış. "Prof. Dr. Ercüment Konukman-Devlet Bakanı" imzasıyla yayımlanan "Çağ Atlayan Türkiye" isimli kitap, ne göç sorununu ne de meteo- rolojiyi anlatıyor. Tamamen Konukman'ın bakanlığı dışın- da bir olay, 1920'lerden 1990'lara Türkiye'nin ekono- misini konu almış. Diş hekimliği öğretim üyesi Konukman'ın neden ekonomi- yi anlaıan bir kitap vazdığı merak konusu. Turgut Özal da kitapta yer alanönsözündebu çalışmanın "Tiirki>e'nin nere- den nereye geldiğinin bir bel- geseli niteliğinde oldugunu " belirtiyor. Konukman da yazdığı ön- sözde kendisinin uzmanhk ala- nı olmayan bir konuda kitap Avrnpa'dan yardım: Orta- doğu bölgesinde kısa vadede barış sağlanması için karşılık- U taviz verilmelidir. Sonın böl- ge halkları arasında çözüle- mezse Avrupa da yardıma git- sin. Biz Avrupalılar bir gucüz ve yardımcı olabiliriz. İnsanlar önerilerini ve tezle- rini soylerken bu tezlerin ha- talı tarafları veya zayıf nokta- lan da tartışmaya alınıyor. Za- yıf noktalara göre yeni çözüm- ler üretiliyor. örneğin Birleş- miş Milletler'in güçlendirilmesi ve dünyada silah ticaretinin de- netim altına alınması için ge- tirilen önerilere Fransız Sosya- list Partisi'nden Mauroy şöyle bir zayıf nokta gösteriyordu: "Birleşmiş Milletler Güven- lik Konseyi'nin veto hakkı olan 5 daimi üyesi bugün dûnyada saülan silahlann yüzde 85'ini üretiyor. Bunu da göz önünde balundurmak lazımdır." GAZETECItfRE ANAP SEÇIMI SHP kopya çekmiş CUMHURBAŞKANI Tur- gut Özal gazetecilerle yaptığı bir toplantıya iki ayrı dosya ile geldi. Bir dosyada kendi aley- hine yazan, diğer dosyada ise lehine yazan gazeteciler sırala- nıyordu. Özal, gazetecilere bu klasör- lere göre davranıyor. Basın toplantılarından davetlerine kadar aleyhine yazı yazanları yok sayıyor. Militan ve "nev-i şahsına münhasır bir zat" ol- duğu bilindiği için Ozal'ın diş bilediğj gazetecilerin de bu du- ruma aldırdığı yok. Başbakan'ın ve bakanların toplantılannı ise Ankara ve ls- tanbul 'daki Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve bolge müdürlu- ğü bu aynma uygun olarak duzenliyor. Devlet gorevlisi ol- duklan halde her ne hikmetse gazetecileri "ANAP'a hizmet edenler ve etmeyenler" diye sı- nıflandırıyorlar. Son olarak bu kervana SHP de katılmaz mı? Meğer gaze- tecileri "seçkin gazeteciler ve seçkin olmayan gazeteciler" diye sınıflara ayırmışlar. Peki bu listeleri neye göre düzenlemişler? ANAP'ın seçkin listesine gj- renleri kendi seçkin listelerine almışlaı. Girmeyenleri de al- mamışlar. Yani bu listeleri ANAP'tan kopya çekmişler. SHP Diş İlişkiler Sekreter- liği'nin yaptığı bu kopyalama işlemini duyan esprili bir gaze- teci arkadaş (tabii seçkin ol- mayanlardan) şu fıkrayı anlat- tı: Adam çok hastaymış papaz çağırmışlar. Hasta papaza bakmış 'merhaba imam efendi' demiş. Bunun üzerine papaz da >uru>up giderken söylenmiş: "Buna dua etmeye gerek yok, ölmüş sayılır." KONUKURA HEDİYELER ÇEVRE GUNUNDE tyi ki yasak!... (Fotoğraf: Fanık Kırtay) yazmasma şöyle açıklık ge- tiriyor: "Bunu yapabilmek için mut- laka ekonomist olmak gerek- tiğini sanmıvorum. Çünkii eserler, rakamlar. yapılanlar ve yapılama>anlar. doğrulan ve yanlışlarla her şe> ortadadır... (...) Bu kitap, Türk ekono- misinin 1920'lerden başlayarak gıinumuze kadar geçirdiği aşa- malann gerçeklere ve rakam- lara davanan kısa bir hikâyesi olduğu kadar; Türkiye'nin içinde düştüğü döviz darboğa- zından kurlulabilraek için çal- madık kapı bırakmadığı 1980 oncesinin hazin durumundan Merkez Bankası kasalan dö- vizle dolup taşan ve bazı ulke- lere kredi bile verebilen bugıin- kü saygın ve onuriu seviyesine nasıl gelebildiğinin de ibret ve- rici bir belgeselidir." Halı ve kolye ABD Ticaret Bakanı Robert Mosbacher ve eşi, geçen haf- ta sonu Kemer Marina'da Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile birlikte dolaşırken mağaza- lara da uğradılar. îstanbul Kuyumcusu'nun sahibi İbrahim Sevinir, Özal'a antik bir kolye hediye etti. Özal da kolyeyi aldı ve ABD'li Ticaret Bakanı'mn eşine hedi- ye etti. Kuyumcuda çalışan bir tez- gâhtar, daha sonra hediyenin değerini soran arkadaşlanna şöyle diyordu: "Bir şey söyleyemem. Bu kolye biraz eski olduğn için değeri belli olmaz. Yani belli bir değeri vardır. Ama satışta bu değer değişebiiir. Kaça sa- tılacağı belli olmaz. Yani şu- nu söyleveyim. 2 milyon dese- niz de olur, 10 milyon deseniz de olur. Bu işler esnektir." Yine Özal ve konuk Bakan Marina'da gezerken bu kez Bazaar 44 adlı bir halı mağa- zasına uğradılar. Burada ise mağaza sahibi Bedri Yalçın, 30 x 40 boyutlannda ftyatının 1 milyon lira olduğu belirtilen ipek bir telefon altı halısını sardınp Özal'ın konuklanna hediye etti. özal böylece hem konukla- rını gezdirmiş hem de çarşı pa- zar esnafının hediyeleri ile gö- nüllerini almış, işi de parasız tatlıya bağlamış oldu. Ne de olsa iş bitirici... HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ T " IT ı " "^ KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK geç-ıuoc. Uçüjfor vçvyorom. 10 chhka li-rnde <joyaş»*** HaraOyor. 0 tç- sıkıntıh(\ jaV^lıPc <}< Oîuon o^ w$wn bir •f-hu G HIZLI GAZETECİ SECDET OOO, AUMBT aey ^AYI«LI OLSUN yoNE.Ticnıâe SIZE DE &U yAKi^lRpı ZATeN Muf!METLEt? AUAİET BeY, 0£N SlZlN E5<l OOSTuNUTUM, BtLlRSIf^İZ gENPEN OUYMUŞ OUKflVIN AWA DAHA ŞlMDlp&vJ /MEVKINIZ.I OToR\TeNiZı Ç£<£/HEVEMLEP VAR... MAIC<WIZPA U8 6AŞLAPILAP . . HEVMlŞ EFEMO/M, âUV& 5İZ . OE.. TAKINTİIAR/M ICOVUIDUNVZ / ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI GARFIELD JIM DAVIS TARİHTE BUGUN MÜMTAZ ARIKAN 13 Haziran TAMBURI REFfKFERSAN.. 196S'7£ 8U6ÛN, UMLU rl/6*: MUZ/Bl S£SrSC/Sr KÜÇl/K. >#f7X, 7MMBU/& C£MİL 8£y'D£A/ KA-f GlYASET-l CÜMHÜ/Z SAZ EK/Bt 'A/f/V ŞEFl OİJ4&**: GÖ&EV'Hİ SüeOÜS- Müçru. I$2?'P BESTECİUK VE lOSACIUKlA B/fiÇOK OĞRENCf y£r/$Tre£A/r *ÜZG/UZ UYUMUÇ, 4ya4i.r>VB ', "£>ÜA/ y/A/E SÛNÜ- MUZ 6EÇT7 SEieABee", "AF EYLE SOÇÜM EY 6Ülf "8 6Ü2E &t&OIGf It&MP İLAN T.C. İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1989/981 Davacı Ali Veral vekili Av. Jsmet Arslan tarafmdan davalı Maliye Hazınesi aleyhine açılan Iznür Menderes Uçesi, özdere Köyu Kuru- kemer mevkiınde kain güne>ınde dere ve 1155, 1163, 1184 ve 1165 parseller, kuzeyinde 1172 parsel, baüsında 1156 ve 1172 parsel nolu taşınmazlar, doğusunda fundalık ve çalılık ile çevrili 29379 m 2 'Iik ta- şınmazın zilyetliğe dayanılarak adlanna tesciİ için dava açılmıştır. Taşınmazda hak iddia edenlerin Uanlardan itibaren 3 ay içinde iti- raz davası açmalan ve mahkememiz dosyasına bügi vermeleri ilan olunur. Basın: 27967 İLAN 1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCÎ ALINACAKTIR Muessesemizce, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici satın alınacaktır. Bu işe ait şartname yazıb olarak talep edildigi takdirde, mesai sa- atleri içinde muessesemiz Ticaret Kısun Müdürlüğü'nden veya SE- KA İstanbul, Ankara ve tzmir alım - satım müdürlaklerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. Teklif verecek fırmalann tekliflerini 10.7.1991 günü saat 17.0O'ye kadar muessesemiz Haberleşme ve Arsiv Şefliği'ne teslim etmeleri ge- rekmektedir Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Muessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap- mamakta veya ıstediğine vermekte veya iptal etmekte serbesttir. SEKA BALIKEStR MÜESSESESt MÜDÜRLÜĞÜ Basın: 28527 ILAN ACIPAYAM ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1982/439 D?vacı Acıpayam ilçesi Yukarı Mahallesi'nden Mehmet Kural ta- rafından davalılar Omer Öcal ve arkadaşları aleyhine açılan tapu ip- tali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılama sırasında verilen ara karan gereğince; DahiIi-daValı Hülya Tosun'a bütün aramalara rağmen dava dilek- çesı ve duruşma günü tebliğ edilememiş olup gazete ile ilanen teblı- ğine karar verildiğınden duruşma günu olan 3.7.1991 günu saat 09.00'da dahili-davah Hulya Tosun'un mahkememizde hazır bulun- ması veya kendisine temsil ettirmek üzere bir vekil gönderraesi aksi takdirde duruşmanın gıyabında yapılıp karar venleceğı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü kaim olmak uzere ilan olunur. Basın: 47609 İLAN KUYUCAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 990/313 Davacı Recep Savran vekili tarafmdan davalı lncilay Savran aley- hine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan açık yargıla- rr.ası sırasında verilen karaı gereğince: Kuyucak ilçesi Karapınar köyünden Hasan Hüsnü kızı 1%5 D.'lu lncilay Savran tüm aramalara rağmen adresi tespit edılemediğinden adı geçenin duruşma gunü olan 16.7.1991 günü saat 9.50'de Kuyu- cak Adliyesi'nde hazır bulunması, belirtilen gün ve saatte bizzat ha- zır bulunmadığı ya da kendmni bir vekille temsil ettinnedigi takdirde duruşmanın yokluğunda yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaım olmak uzere ilanen tebliğ olunur. 10.4.1991 Basın: 47602
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog