Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 KENTtfAŞAM 13 HAZİRAN 1991 CJEREKLÎ TELEFONLAR ETILER Dansöz Irmak'ın kuşkulu ölümüGazino dünyasında Irmak Kıraç olarak tanınan dansöz Hülya Altan, Etüer'de sevgilisi ile tartıştığı sırada tabancayla ağır yaralandı. Hastaneye kaldınlan Hülya Altan. kan kaybından öldü. lstanbul Haber Servisi — Ga- zino dünyasında "Irmak Kıraç" olarak bilinen dansöz Hülya Altan (28) birlikte yaşadığı de- mir tüccan Mehmet Gülçagla- yan'ın Etikr'deki evinde taban- cayla ağır yaralandı. Sevgilisi tarafından hastaneye kaidınlan Altan, kurtanlamayarak öldü. Emniyet Mudürluğü'nden aünan bilgiye göre Gulçagla- yan'ın Nispetiye Caddesi, Fec- ri Ebcioglu sokak 18 numaralı dairesinde gece saat 0200'de iki sevgili tartıştıiar. İddiaya göre, tartışma sırasında Altan, Gü- lağlayan'ın ruhsatsız tabancası- Irmak Kıraç nı karnına dayadı ve bu sırada patlayan tek kurşunla yaralan- dı. Gulçağlayan tarafından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldınlan Altan, kan kaybından öldü. Kaçtıklan sonra poüs tarafın- dan yakalanan Gulçağlayan, sevgilisinin kendini vurduğunu iddia ederken, polis olayın baş- ka yönleri olup olmadığım araştınyor. Yetkililer, olayla il- gili parmak izi ve otopsi rapo- runun beklendigini belirttikr. Hiirya Altan, magazin basının- da Efe özal'ın eski sevgilisi ola- rak belirtilmişti. TARABYA Çevik Kuyvet'e ait araç devrildi 2 ölüTarabya Hacı Osman çıkışında şarampole yuvarlanan midibüste Ali Karakuş ile annesi Hamide Karakuş öldü, olayda 9'u polis 11 kişi de yaralandı. tstanbul Haber Servisi — Tarabya'da Çevik Kuvvet'e ait bir midibus devrildi, altında kalan iki vatandaş yaşamını yi- tirdi. Midibüste bulunan 9 po- lisle 2 vatandaş da yaralanarak çeşitli hastanelerde ayakta te- davi edildiler. Memo's'ta olay Çakıcı ve Karaduman aranıyor İstanbul Haber Servisi — Ortaköy'deki Memo's Resto- ran'da önceki gece M. Nevzat Türköz adlı kişinin bacaklann- dan tabancayla vurulması ola- yıyla ilgili, yeraltı dünyasının tanınmış adlarından Alaattin Çakıcı ve Enis Karaduman'm arandığı belirtildi. Asayiş Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre ihalelerin va- nısıra çeşitli işlerle uğrasan tüc- car M. Nevzat Türköz'ün önce- ki gece Salana Sokak 10 numa- rada bulunan Memo's'da ayak- lanndan vurulması olayı geniş sekilde soruşturuluyor. Polis, Türköz'ün ilk ifadesinde resto- ranın çok kaiabalık olması yü- zunden kendisini vuranı tanı- madığını söylediğini belirtti. Başbakan Yıldınm Akbu- lut'un bulunduğu Tarabya Oteli'nde çevre güvenliğini al- mak üzere Sanyer Tarabya'da- ki Hacı Osman Çıkışı'ndan asağı doğru inen Çevik Kuv- vet'e ait bir midibus, aşın hız- la giderken yolda yürüyen ay- m aileden 4 kişinin üzerine dev- rildi. Midibüste bulunan polis memurlanndan biri, acı içinde telsizle merkeze durumu bildi- rerek, "Frenimiz patladı, şara- mpole yuvarlandık. Yardım istiyornz" seklinde anons yap- tı. Anons uzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edil- di. Tarabya Karakolu'nun yak- laşık 300 metre ilerisinde mey- dana gelen olayda, midibusün altında kalan Ali Karakuş (28) adlı kişinin olay yerinde, annesi Hamide Karakus'un (51) da ts- tinye Devlet Hastanesi'ne kal- dınlırken yolda öldükleri öğre- nildi. Aynı aileden Ernrah ve Mustafa Karakus'un da yara- lanarak hastanede tedavi altı- na alındıklan bildiridi. Midi- büste bulunan polislerden do- kuzu da Şişli Etfal ve lstinye Devlet Hastaneleri'nde ayakta tedavi edildiler. Olayın görgü tanıklan, Çe- vik Kuvvet midibüsünün hızla bir aracı soüadıktan sonra sağ şeride geçerken toparlanama- yarak devrildiğini söylediler. Kanarya'da dur üitartna uymadığı gerekçesiyle vurulan öğrendnin cenazesi dün kalduıldı Polis içîn suç chıyıırusuİstanbul Haber Servisi — Ka- narya'da, yasadışı bir örgüt adı- na bildiri dağıttığı one sürülen ve"dur" ihtanna uymadığı ge- rekçesiyle görevli polislerce açı- lan ateş sonucu hayatını kaybe- den lstanbul Üniversitesi öğren- cisi Murtaza Kaya'nın cenazesi, dun adli tıp morgundan alına- rak, toprağa verilmek üzere memleketi olan Kars'a gönderil- di. Kaya'nın avukatlan, polisin ateş açmasının "infaz" olduğu- nu ileri sürerek, savcılığa suç du- yurusunda bulundular. Kanarya'da 5 gün önce poli- sin açtığı ateş sonucu ölen Mur- taza Kaya'nın otopsisi Cerrahpa- şa Adli Tıp Morgu'nda yapıldı. Murtaza Kaya'nın Adli Tıp'taki Cenaze töreninde 3 gözaltı 5 gün önce tntnı iddiası Murtaza Kaya'nın avukatlan, yasadışı bir örgüt adına bildiri dağıttığı öne K.Çekmece Cumhuriyet Savcüığı'na polisler sürülen ve dur ihtanna uymadığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulundular. açılan ateş sonucu ölen İstanbul Üniversitesi Avukatlar polisin kaldınmda yürüyen üç gence öğrencisi Murtaza Kaya'nın cenazesi dün Adli Tıp sadece "şüpheli gördükleri için" ateş açtığını öne Morgu'ndan alındı ve toprağa verilmek üzere sürdüler. İHD İstanbul Şubesi'nin de olaya katdan memleketi Kars'a gönderildi. Olaysız geçen cenazede üç kişinin gözaltma alındığı öğrenildi. görevliler hakkında yasal işlem yapılması için başvuruda bulunacağı bildırildi. cenazesi dün yakınlan tarafın- dan saat 15.00 sıralannda alın- dı. Cenaze, lstanbul Emniyet Mudürlüğü'ne bağlı Siyasi Şube, Çevik Kuvvet ve Fatih Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplerin aldığı sıkı önlemler altında Topkapı^ daki Trakya Otogan'na getiril- di. Kars Birlik Seyahat Şirketi^ ne ait otobüsün bagajına konu- lan Kaya'nın cenazesine fstanbul sırurlannı terk edene kadar po- lisin eşlik ettiği göruldu. Cena- zenin Adli Tıp'tan götüriilmesi sırasında herhangi bir olay çık- mazken, 3 kişinin "şüpheÜ" ol- duklan gerekçesiyle sivil ekipler- ce gözaltına alındığı öğrenildi. İHD lstanbul Şubesi'nde dun bir basm toplantısı duzenleyen Kaya'nın avukatlan Mehmet Yıl- mazer, Coşkun Durmuş ve Ka- mil Sürek K.Çekmece Cumhu- riyet Savcılığı'na pofosler hak- kında suç duyurusunda bulun- duklannı bildirdiler. Cumhuri- yet Savcısı'nın kendilerine resmi evraklan göstermedigini belirten avukatlar, polisin, kaldınmda yüriıyen uç gence sadece "şüp- heli gördükleri için" ateş açüğını öne sürduler. İHD lstanbul Şu- be Başkanı Ercan Kanar da ola- ya katılan görevliler hakkında yasal işlemier için başvuruda bulunacaklarını bildirdi. 8 0 0 V>inP TTIflVn Yazl»lnıayoveplajgiysil«ri, Galleria Priotems'-uv/v/ u u ı v ıııcı^ \J d a d u z e n je n e n bir d e f i l e ile a^,^. printeınps ma- ğazalarının duzenlediği 'tropikal hafta etkinlikleri' kapsamında gerçekleştirilen defi- lede, Speedo, Bain de Champaigne, Gotex, Triumph ve Zeki Triko gibi dünyaca ün- liı mayo markalan ile Printemps Boutigue '91 koleksiyonu yer aldı. Yaklasık bir saat süren defllede, Nese Erberk Ajansı'na bağlı mankenler Ebru Sanlı, Şebnem Özinal ve Esra Tıilek, fiyatlan 190 bin ile 800 bin lira arasında degişen 72 parça mayo ve plaj giysisiHİ, çoğunluğunu hanımlann olusturdugu izleyicilere tanıttılar. Defilede, en çok fosforlu renklerden oluşan ve işlemeli bikiniler hanımlar tarafından befenilir- ken, gece elbisesi olarak kullanılabilen klasik mayo modelleri ile aksesuar olarak sn- nuhan ve denize düşunce ıslanıp batmayan, plaj çantalarıyla, terlikler de ilgi topladı. UYUŞTURUCU DAVASI Hayri Küçük'e beraat, damada 8 yd SAHTE DOLAR tstanbul Haber Servisi — Te- şekkül halinde uyuşturucu ka- çakçılığı yaptıklan gerekçesiyle yargılanan ünlü organizatör Hayrettin Sagır (Hayri Küçük) beraat ederken, damadı Aziz Kelpetin 8 yıl 4 ay hapis 133 bin 400 lira para, evinde eroinle ya kalanan Seüm Aslan da, 4 yıl 2 ay hapis 64 bin 300 lira pa- ra cezasına çarptınldı. ls- tanbul 2 Nu- maralı Devlet Güvenlik Mah- kemesi'ndeki d u r u ş m a d a son savunma- lannı yapan sa- nıklardan Hay- ri Kuçuk, eroin olayıyla bir il- gisi olmadığını ve damadının "kurban" ol- duğunu söyle- di. Küçük, bir- çok ünlü sa- natçıyla birlik- te "şereflyle" çalıştığını da belirterek bera- atını istedi. Kü- çük'ün damadı Aziz Kelpetin de, kayınpede- rinin otomobi- linde ele geçiri- len eroinlerin kendisine ait olduğunu, an- cak teşekkül halinde kaçak- çılık yapmadı- ğını savundu. Evinde 23 kilo eroin ele geçiri- ien öteki tutuklu sanık Seüm Aslan da, evindeki eroinlerin kendisine ait olmadığı iddiasını tekrarladı. Mahkeme heyeti de, sanıkiardan Aziz Kelpetin'i yurt- dısma uyuşturucu madde kaçır- maya teşebbus etmek suçundan Yunanhya suçüstü tSTANBUL (AA) — ls- tanbul'da Mali Şube ekiple- rince duzenlenen operasyon- larda, Yunan uyruklu bir ki- şi, 4016 adet lOOMük sahte Amerikan Dolan, 3 kişi de 250 adet sahte 50 bin lirayla yakalandı. Yunan uyruklu bir kişinin, Ipsala sırur kapısından çok miktarda sahte Amerikan Dolarım piyasaya sürmek amacıyla yurda giriş yaptığı belirlendi. Menelaos Avrami- dis adlı Yunanın İstanbul Ka- dıköy'de müşteri aradığını saptayan Mali Şube ekipleri, bu kişiyle alıcı gibi davrana- rak temas kurdu. Dahasonra dolarlann teslim yerine ope- rasyon duzenleyen polis, sa- mğın, 96 değişik seriden 4016 adet sahte 100*luk Amerikan Dolanylayakalayarak gözal- tına aldı. Avramidis'in sorgusunda, sahtedolarlan ulkesinde İtal- yan uyruklu bir kişiden aldı- ğını söylediği bildirildi. Kadı- köy Adliyesi'ne sevk edilen sanık tutuklandı. 8 yıl 4 ay hapis, 133 bin 400 lira para, Seüm Aslan'ı da uyuştu- rucu madde bulundurmak su- çundan 4 yıl 2 ay hapis, 64 bin 30 lira da para cezasına çarptı- nrken, organizatör Hayri Küçuk ile Ümit Aslan'ın beraatlerine karar verdi. Mahkeme üye- lerinden Ala- mettio Akar, Hayri KüçükL ün teşekkül ha- linde yurtdısı- na uyuşturucu kaçırmaya te- şebbUs ettiğini beürterek bera- at kararına "Muhalefet Şerhi" koydu. Geçen yıl ekim ayında Etiler- de, Hayri Kü- çük'ün otomo- bilinde 21 kilo, Selim Aslan'm da Fatih'teki evinde yapılan aramada 23 ki- lo eroin ele ge- çirilmişti. Renkli kişiliği ile tanınan Hayri Küçük, yaptığı evlilik- lerle tanınıyor- du. Organiza- tör olan Hayri Küçük, uyuştu- rucu olayı orta- ya çıktığında, kendisi ile ilgi- li iddialan ya- lanlamıştı. Hayri Küçük adıyla bilinen Hayrettin Sağıroğlu'nun adının olaya kanşması sanat çevrelerin- de o zaman "şok etkisi" yarat- mıştı. Hayrettin Sağır tanınmış bir kişi olduğunu, otomobilde bulunan uyuşturucu ile ilgisi ol- madığını söylemişti. 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 068 • İSKİ mzx 068 «e*077 511 89 18 > * 588 48 W Ç«p* T*: 534 00 00 (100 hat) » t a y Ty 340 01 00 Üfl Bht 131 n 09 Triota tfeıanhK 152 43 00 SM ttmttfK 588 44 » I H M M T t a : 132 30 00 SM BİTtıpı: 358 67 60 • TMfk: Tıatt | M l IM.: 176 24 14 (Ist). 356 04 85-86 (Kadıköy) •«%• TıaMk: 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehınçıl 314 36 (B Cekmece) • TMT: k M t a n 5 7 3 13 31, r 574 23 00 (25 hat). 574 73 00, 574 82 00 (45hat) • ••Y: 527 00 50, 336 20 63 LP*a SaMıal 348 80 20 • vwwt StHr IMtan: 526 40 20, 144 42 33, •Mb Tttan (AcMto): 145 53 66, 144 25 02, 149 18 96 •Mb Wltlıl. 149 15 58 • METE0MUUİ: (Hava tahmını Ağrenme) 573 89 80 • TEK: 069 SUMOA: 522 97 03, 147 51 10. p 333 02 20, • feTT fiM. IH.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: •11 (Bılınmeyen nurnaralar ve Döbetçı eczane sorma). •21 (anza) •2C (danışma) 131 ışehıriermsı}. M1 (sıra soma). 93t ımılletterarası), M2 (sıra sorma), 0M (masal anlatma), 672 (uyandırma) BUGÜN • İsviçre Konfederasyonu'nun 700. yıl kutlamaları çerçevesinde İstanbul'daki İsviçre firmaları, Kadıköy Belediyesi'ne KaJamış Çocuk Parkı'na yerteştırilmek üzere saat 11.00'de dev bir salmcaklı at armağan edecekler. • Anne Dergtol'nin duzenlediği "Çocuklararası Beceri ve Sempati Yanşmasrnın finali, saat 15.00'te President Otel'de yapılacak. MEKTUP Gürültülü saöş önlenmeli • içerenköy'de oturuyoruz. Güntln her saatinde geçen ve hoparlörle bağıran satıcılann gürültülerinden şiddetle rahatsız oluyoruz. Ozellikle bebeklerin uyuması mümkün değil. Çünkü gün ağaru- ağarmaz bangır bangır bağırmaya başlıyorlar. Akşama dek sürüyor. Belediyenin bu duruma bir çözilm bulmasını istiyorum, SAKtNE DEMtRCAN Sinema • Tiyatro • Gesteri MtCHAELJ FOX İ4MES ko» SBKTt* (33606«?|JT0C-T33tH60O-1»i30-î145 Şı-ı «£»I 0416203ı 1200-1415-16 ^1845-7115 Beyoç* «TUS 1143757611200-1415-1630-Î845-2115 3*ıı:kcy 74 r573M44) 1100-13 30-1600-18 3C-2130 AKCARA IKT»m.li25747Bl12<l0-14J0-1700-S15-2130 ~" ~"" rumuT I«WT TEL. 130 40 41 13ÖDÜLLD kyoğlu BEYOÖLU (151 32 40) 11.30-14.00-16 30-19.00-21 30 1 OSCAR OOULÜ 10 CESAR ODULU 2 CANNES ODULU T O N Y D A N Z A ~«* •SHE'S OUT OF CONTROL' Kotie'nin yenihobisı oğlortlordl! 0nun kendini lcoybettiğini düşünvyorsanız, bir de babasmı görün! "14 Haziran'da Sinemalarda" ROBEKTDENIRO ROÖN MJJAN4S UYANISIAR S"AUAKENINGS" Şıtdı NOVA BARAN (140 35 SS) 12 0O-14 30-16 30-1845-21 15 KadıUy REKS (136 01 12) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 B ol«r UNVEROİ (575 45 33) 11 00-13 30'6 00-1830-21 15 Ank»a AKÜN (127 76 56) 12 15 14 3C '6 45-19 00 21 15 isebfftkyangmıkörüJdeven Şiındi seytaklim bu atestcn çıkaa kmkunlan 8*yogiM EMEK (144 M 39) 12 00*4 15 16X1845 2 Ç.U(ŞAF1K (516 M 60) 11 00 1330 1600-18X1-21 İS bn*IZK > Jll (214281) 12 15-14 X-1S45 1900-21 15 AdanaMETRO I14G996) 12 00-14 15-1645-19 00 2115 HafUya KatıUr REKS, JbAan AKON BahtfkOy 74 Si 146 97 38 • 132 64 26 4 . Y a p ı K r e d i U l u s l a r a r a s ı G e n ç l i k F e s t i v a l i Festival'debugün hem Resital.hemSan vaıL ital: Batko-Marda İkilisi/ Yunanistan Şan: İmanov Lutfiyar, SSCB Devlet Sanatçısı. Zohrab Adıgözelzade. Azerbaycan Devlet Sanatçısı Rumelihısarı.Saat:21.00 YAPI^CKREDi "hızmette sırfTr yoktur" Yalnızca, yoğun bir öğrenmc arzusu ve "gÖnüUü" olma inancı karşılığında; AÇOICan 19 ydlık birikiminden yararlanrnak, yeni projelerinde görev almak ister misiniz? Lütfen, 161 82 84-85 no'lu telefbndan AJerhat KARAÇAK'ı arayınız. llkbuluşma; 14.6.1981 Cuma Saat 11.00'de Üsküdar Müsahipzade Celal Tiyatrosu'nda. 16 yoşındon HLA HAFTA v/ınqcn xrn AALf\ovım Hjrbiye AS7I147 63 151 I I 00-13 45-16.30-19.15-21 45 Kad'kiv AS 1336 00 50| I I 00-13.45 16 30 19 15-21 45 2. HAFTA 9 12 HAFTA ve ÛLDÜREN CAZIBENIN YONETMENİ ADRIAN LYNE MACAULAY CULKIN (Evde Tek Basına nın KEVIN'i) TIM ROBBINS ELIZABETH PENA Dehşetîn Nefesİ 1991AVORIA2FANTASTİKFİLMLER FESTİVALİ ODULU BayoOhl SİNEPOP (143 70 71) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 ŞlflSİTE (1476947) 11 00-13 00-15 15-1945-21 45 Ç.U.ŞAFAK1 (516 26 60) 11 00-13 30-16 00-18 30-21 15 KadlkSyMODA (337 0128) 12 00-14 15-16 30-1900-2130 Anfcara OEBYA (229 96 18) HER ZAMAN...HER YERE...HER SEY TA5INIR 3. HAFTA MEL GIBSON • ROBERT DOVVNEY JR. ATEŞ ALTINDA FILMININ YONETMENİ ROGER SPOTTISWOODE Ç.t«şŞAFAK2 (516 26 60) 1130-1400-16^0-1845-2115 BafcırkSy RENK (572 1163) 11 00-13 C»-15 0O-17 00-19 00-21 00 , Anfcar» BAT1 (118 g3 23) = Yatağımdaki DüşmanjuuA ROBERTS| KlAk&y KSM (337 80 82) 1100-13 30-1600-19 00-21 30 Ştf» SİTE (1417 S9 47) 17 30 B«Jurt.öy KARYA (542 11 72) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 bAKDUDA KONUŞUYOH -Look Wbo s Talking Too" Horfaiy* AS 1 (147 63 15) 1300 1500-1700-1900 21 30 REKUM FİIMI 0A6ITIMIN0A FİDfl Fîim149 50 33 Sinema Tiyatro Gösteri OvymvlanMH 146 97 38 132 64 26 YAMAHA'DAN YA2 SÜRPRİ2İ: Notayk Keyboard ve Gitar çalmayı 3 ayda öğrenin! Yamaha'nın hızlandınlmış yaz kursları 1 Temmuz'da başlıyor. • Pazartesi'ndan Cuma'ya haftada 2 uygulama, • 12 yaş ve üstü herkese açık! • Kayıtlar devam ediyor. YANIAHA UYGULAMALI TANITIM ME&KEZLERJ Tt'RKÎYE SORLMLLSL 1 BÜRO VE MLZlK SİSTEMLERİ A.Ş. Abıdc ı Hurnvcl Cad Hdcıonbaştlar Iş Mcrkezı Kat 5 Şışlı / tstanbul Tcl (1 j 131 27 52 / 5 hat UYGULAMALI TANTTIM MERKEZLERİ lstanbul Şişli: Ahıdc ı Hurnm C ad Hacıonbaşılar Iş Mcrfcczı Kat 3 Te! (1 ı 131 27 52 / 5 hat 148 95 35 Şatkınbakkal: Kazım O/Jİp Sok Ha\at lş Hanı \*o 26 f Mıgro* ustu Kat 2 Tcl (1 358 03 54 lzmir Alsancak: Talatpaşa Buhan No 78/ 2 Kat 1 Tcl (51)21 65 05 63 02 22 Ankarı Yukan Ayrancı: Hosdcrc C ad No 88/3 4'(Aıram.1 llkokulu varıi) Tcl ı4! 140 87 82/83 Bursa AJnparmak Sakan a C ad No 97 D 23 ( Burv SıiKnusı jrkası) Icl (24;24 19 52
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog