Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 SERGİ Neveser Aksoy'un 'pencereler'i • Költttr Scrvisi — Paris'te yaşayan genç ressamlanmızdan Neveser Aksoy son yapıtlannı Fransa'nın Lyon kentinde "Espace Floral Perraud" galerisinde sergiliyor. Türkiye'yi kültürel ve turistik yönden tanıtmak amaayla 6 aydan beri Lyon'da çalışmalannı sürdüren "La Maison de la Turquie" (Türkevi)nin girişimiyle gerçekJeştirilen bu sergi sanatçının yurtdışında açtığı 14. kişisel sergisi oluyor. Amerika, Fransa, Japonya ve Lüksemburg'da sergUer açan Neveser Aksoy, Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu'ndan mezun. Geçen yıl Paris Sorbonne Universitesi'ndeki plastik sanatlar doktorasını da pekiyi dereceyle veren sanatçının "Pencereler" konusundaki resimleri büyük Ugi gördü. 13 yıldan beri çalışmalannı bu konu üzerinde yoğunlaştıran Neveser Aksoy, sergisinde özellikle Türkiye'den pencere resimlerine yer verdi. Bahar sergisi I KiUtör Servisi — Boğaziçi Sanyer 91 Çevre ve Kültür Günleri çerçevesinde Sadberk Hanım Müzesi'nde, dört genç ressamın çalışmalarından oluşan bir sergi, bugün açüıyor. Bahar sergisi kapsamında MÜ öğrencilerinden Hülya Botasun, Zafer Mintaş, Aydan Murtezaoğlu ve Bülent Şangar'ın yapıtlarına yer veriliyor. Genç kuşak ressamlann çalışmalannda söz ön planda. Dört genç ressamın çabşmalan Sarıyer'deki Sadberk Hanım Müzesi'nde ay sonuna dek görülebilecek. 'Kitap5 New York'ta • Költür Servisi — Ferit Edgü ve Bülent Erkmen'in birlikte tasarlayıp gerçekleştirdikleri "Kitap", 5. International Art Directors Club sergisine seçildi. "Kitap" aynca başan plaketiyle ödullendirildi. Şu sıralar New York kentinde sürmekte olan sergi, 1991 yılı içinde Amerika ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde tekrarlanacak ve 70. Art Directors Annual'da basılacak. Geçen yıl Mas Matbaacılık tarafından Türkçe ve İngiJizce olarak sınırh sayıda yayımlanan "Kitap"ın aynca "Kitap'ın Oluşumu" adını tişıyan bir sergisi de açılmıştı. SİNEMA Yılın en iyi filmleri • İSTANBUL (tÜHA) — Sinema yazarlan, her mevsimİD sonunda yakiaşık 25 yıldır geleneksel olarak sürdürdükleri yıün en iyi yabancı ve yerli filmlerine ilişkin değerlendirmelerini açıkladılar. Buna göre yüın en iyi yabancı filmleri sırasıyla Meflsto, Düşler, Ran, Kurtlarla Dans, Cennet Sineması, Bağdat Cafe, Cyrano, Güneş tmparatorluğu, Vahşi Duygular, Brooklyn'e Son Çıkış. Yılın en iyi üç yerli filmi ise Camdan Kalp, Iki Başlı Dev, Bekle Dedim Gölgeye. Yılın en iyi kadın ovuncusunun belirlenmediği ve Necmettin Çobanoğlu'nun Umuda Yolculuk'taki basanlı oyunculuğunun değerlendirildiği açıklamada diğer sıralamalar ise şöyle: Yılın en iyi yönetmeni Fehmi Yaşar, en iyi senaryo Fehmi Yaşar, en iyi görüntü yönetmeni Orhan Oğuz, en iyi fîlm müziği Serdar Ataser ve Ayşe Tütüncü, en iyi erkek oyuncu Fikret Kuşkan, yardımcı erkek oyuncu Cüneyt Çalışkur, yardımcı kadın oyuncu Füsun Demirel. MÖZİK Vaya Con Dios konseri • Kültür Servisi — Vaya Con Dios topluluğu bu gece saat 21.00'de Hilton Convention Center'da bir konser verecek. Topluluk şarkıa Dani Klein ve arkadaşlan tarafından üç yıl önce Brüksel'de kuruldu. Vaya Con Dios 'Night Owls' adh ikinci albümleri ile ünlendi. Caz ve soul muziğinden Edith Piafa dek uzanan 12 şarkıdan oluşan album büyük başan kazandı. Topluluk şu anda Türkiye de dahil olmak üzere 12 Avrupa ülkesini kapsayan bir konser turunda bulunuyor. ÖDÛL Praemium Odülleri • PARİS (AP) — Praemium Uluslararası ödülleri'nin bu yüki sahipleri belli oldu. fsveçli film yönetmeni Ingmar Bergman, Polonya asıllı ressam Balthus, Italyan mimar ve tasanmcı Gae Aulenti, Ispanyol heykeltıraş Eduardo Chilhda ve Avusturyalı besteci Gyorgy Ligeti.u bu yılın ödüllerine değer görüldüler. Japonya'nın dev basın kuruluşu Fujusankei tarafından desteklenen Uluslararası Praemium Odülleri, sanat alanmda ömür boyu yetkinlik göstenniş kişilere veriliyor. Bu yılın seçici kurulunda dört eski başbakan yer aldı: Ingiltere'den Edward Heath, Italya'dan Amintore Fanfani, Almanya'dan Helmut Schmidt ve Fransa'dan Jacques Chirac. Resmi ödül töreni 30 ekimde Tokyo'da yapüacak. Tiyatro sanatçısı Ulvi Uraz'ı onyediyıl önceyitirmiştik Salmede kendi insanımızKEMALBEKİR "tlk kuruMuğumuz giınden beri ama- cunız açık. Sahnemizden kendi insanı- mızın kendi sorunlannı, soluğunu, gü- litşnniı, ağlayışını gostermek. Tiyatroya sokagunızı, günlük yaşayışınuzı, tarihi- mizi, oluşnuuaızı, kompiekslerimizi, ha- sılı tiımıi ile bizi biz yapan her şeyi sok- mak. tstijoruz ki sevircimiz kendine gül- sün, kendine ağlasın. Aynada kendini çirkin bulursa aynaya kızmayıp guzel ol- manın yollannı yine tiyatrodan eglene- güie öğrensin." Ulvi Uraz, tiyatrosunun dergisi Pas- tav'da (ekim 1968, s. 20) "tfeni Yıl" baş- lıklı sunuş yaasına böyle başlamış. Tiyatro yaşamı süresince, kısaca özet- lediği bu ilkeye bağlı kalan Ulvi Uraz, ne yazık ki genç denebilecek bir yaşta (1921-1974), on yedi yıl önce 25 mayısta aramızdan aynldı. sürüluyor. Refik Erduran soruyor: "...Varsayalım ki Türkiye'de tiyatro ya- zan yok ve olmadı, şimdiye kadar dog- nı düriıst bir şey yazılmadı... Bu, insan- lan, aydınlan, sanatseverleri çok uzecek bir durum degil midir? En bıiyiik boş- luk degil midir? Bunun giderilmesi için bir caba hareanması gerekmez mi? Böyle bir caba göniyor musunuz berbangi bir yerde?" (Cumhuriyet, 30 Nisan 1991) Sanırun, Ulvi Uraz'm önemi, bu bağ- lamda ortaya çıkıyor. Türk oyun yazar- hğuıın geliştirilmesi için beklentiler onun tiyatroya yaklaşımında yanıt buluyor. Yaklaşık on dört yıl süren, 1974'te ölü- müyle sona eren özel tiyatrosunda ser- gilediği oyunların yazarlanna bir baka- lım: Haldan Taner, Refik Erduran, Ok- tay Rifat, Aziz Nesin. Rıfat Ilgaz, Or- han Kemal, Necati Cumalı, Recep Bil- giner, Sermet Çogan (bir Orhan Kemal uyarlaması), Kemal Bekir (bir Hüseyin Ulvi Uraz, yerli yazarlara örnek bir özveriyle yaklaşmıştı. Uraz'ın oynayıp da seyircinin belleğine yerleşmediği rolü yok gibidir. Tiyatromuza ulusal rengini vermek için çabalamıştı. Bu yıl on beşincisi verilen ödüller, onun adını yaşatmayı amaçhyor. Rahmi uyarlaması), Melih Cevdet-Oktay Rifat ikilisi, Orhan lyiler, Güner Nam- h, Mehmet Akan, Zeki Ozturanlı... örnek bir özveriyle yaklaştı yerli ya- zarlara. Oyunun eksikleri varmış, uzun- luğu kısalığı, tutarsızlığı varmış, yapısın- da dengesizlik göze çarpıyormuş, aldır- madı, üstün bilgisi, sezgisiyle açıklannı kapatmasınr bildi. Haldun Taner, onun bu yönü için şunu yazmıştı: "Yazara saygı ilkesinden hareket eder, yazann tecrüoesiziiğini, (eknik eksikli- ğini hiç yüzüne vunnadan dostça duzel- tir, hatta onlara kendi kendilerini diizel- tiyonnuş hissini verecek ustalıkiar gös- terirdi." (Bir Ulvi Uraz Vardı, Milliyet, 28 Ekim 1984) Ben, Ulvi Uraz'ı 1944 yüında Devlet Konservatuvan öğrencisi olduktan son- ra tanıdım. O zamanlar konservatuvann sürekli oyun gösterileri yokru. Okulu bi- tirenler, Carl Ebert'in yönetiminde "Tat- bikat Satanesi Temsilleri' adı altında yıl- Bugün tiyatromuzun genel gidişine şöyle bir baktığımızda neler göruyoruz? OIup bitenleri nasıl değerlendiriyoruz? Yazarlanmızca, tiyatroculanmızca or- taklaşa vanlan yargı, paylaşılan gözlem şu: Tıkamklık. Sonra da bu ukanıkhğın aşüması yönünde görüşler, öneriler... Tartışma önümüzde. Yerli yazarlara ye- terince olanak tanınmıyor, önlerine set çekiliyor, yasak savarcasına seçilen oyun- ların da sunuluşlarına gerekli özen gös- terilmiyor. Oysa değeri su götürur yabancı oyun- lara, müzikallere, tiyatromuza ne kazan- dıracağı uzun boyiu araştınlmadan yı- ğınla emek harcanıyor, para harcanıyor. Ote yandan tiyatro yöneticilerimizden, eleştirmenlerimizden kimileri, yazarlan- mızm Batdı yazarlar düzeyinde oyun ve- remediklerinden yakınıyor. Onların ye- terince sahnelerimizde değerlendirildik- leri, yine de yapıtlarıyla kendilerine sağ- lanan olanağın gerisinde kaldıkları öne da bir iki oyun sunarlardı. Biz öğrenci- ler de bu gösterilerde ya figüran olarak ya da küçük küçük rollerle görev ahrdık. Işte, gerçek Ulvi Uraz'ı o zaman tanıdım. "Yanhşhklar Komedyası", "Kahvehane", "Anasınm Kuzosu", "Köşebaşı" oyunla- nndaki olağanustü başanlan, yalnız be- nim için değil, o günleri yasayanlarca unutulur gibi değildi. Ister küçük, ister büyük, Ulvi Uraz- m oynayıp da belinnediği, seyircinin bel- leğine yerleşmediği rolü yok gibidir. Ça- lışmalan yalnız oynadığı rollerle sınırlı kalmazdı. Daha o zamanlardan, Türk ti- yatrosuna katkıda bulunmak için çırpı- mr, okoır, inceler, araştınr, Batı'dan bes- lenen tiyatromuza ulusal rengini vermek için kendi kaynaklarımızdan, Karagöz- den, ortaoyunundan, meddahtan yarar- lanmak gerektiğini söyler, bunun yönte- mini bulmaya çabalardı. Çoğu zaman "halktiyatrosu"ile "har- aâlem (bayağı) tiyatro" birbirine kanş- Unlır. Bir yandan gelenekten yararlana- rak halka yönelmek, öte yandan çağdaş tiyatronun estetik düzeyini konımak. Zor, çetin bir yoldu tuttuğu yol. Bıçak sırtında bir işti ki Ulvi Uraz, kendi özel tiyatrosunu kurduktan sonra hem yönet- men, hem oyuncu olarak bunu başardı. Şimdi her biri alanmda üne ulaşmış birçok sanatçıyı düşünüyorum. Ne za- man karşılaşsam, Ulvi Ustalarının adı- nı anarlar, onun çırağı olmakla duyduk- lan övüncü dile getirirler. Elbette bun- lar yalnız sözde kalmayacak, bir gün ge- lecek, yazıya da dökülecek. Bir başka özelliğini daha belirtmek is- terim. Bu konuda da sözü, yukanda adı geçen yazısından bir alıntı yaparak yine Haldun Taner'e bırakıyorum: "Heie dü- riistlügü, rekor dereceye çtknuşü. Yazar- lar hiç ummadıklan, beklemedikleri bir anda, postadan bir para havalesi alırlar ve neden sonra bunun Ulvi Uraz'ın kuy- tn bir Anadolu kasabasında yaptığı bir tumedeki yazar teiif iicreti oMnğunu öğ- renlrlerdi. Korsan tiyatroculugun alıp yiirikJügü, tefif hakJannın üstüne orurul- dogn, eserterden parca parca asırntalar yapıldığı bogttnkü ortamımızda büsbü- tön deger kazanan bir durastlük." ORHAN KEMAUİN MURTAZA'SIN- DA — Ulvi Uraz, 1960ların sonlannda Orhan Kemai'in 'Murtaza'suıı sahnele- miş, Murtaza roliinü de üstknmişti. 'DetiDumruVun yönetmeni ve oyuncusu Ulvi Uraz Ödülü'ne değergörüldü Ipek Ifolu üstünde bîr geçit"Deli Dumruria Güngör Dilmen yalın anlatımı, ince taşlamalan ve akılcı söz oyunlarıyla emek üstüne, can davası üstüne, tanrı-insan-Dede Korkut adaleti üstüne ve yaşamın özü üstüne keyifli, şiirsel bir oyun yaratmış. DELİ DUMRUEA ÖZGÜN YORUM — Ankara Devlet Tiyat- rosu sanatçısı Selçuk Yöntem 'Deli Dumnıl' oyunundaki özgün yonımuyla bu yılın Ulvi Uraz Ödülü'nu aldı. DtKMEN GÜRÜN UÇARER Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Deli Dumnıl' tiyaı- romuzda gelenekselden cağdaşa uzanan yolda bir köşe taşı. Yü- cel Erten'in de belirttiği gibi 'Ipek Yolu' üstünde bir geçit... Deli Dumnıl'u ITI Kongre- si'nin bitimine ramak kala izler- ken kendi kendime sormadan edemedim: Neden böyle bir oyun Uluslararası İstanbul Ti- yatro Festivali'ne katılmadı? 'Deli Dumnıl' hem bu festivale katılmalı hem de ITI Kongresi'- ne çağnh delegelere duyurulma- h, gösterilmeüydi, kongre süre- since sahnelenmeliydi. 25-30 mayıs tarihlerinde Uluslararası Eleştinnenler Bir- liği'nin 15 kişilik yönetim kuru- lu da tstanbul'daydı. Yanılmı- yorsam, hemen hiçbiri izleye- medi bu güzelim olayı! 'Deli Dumnıi'un böylesi önemli et- kinlikler sürecinde gerektiğince yer alamanjış olması her şeyden önce kendi kaybımız... Kimbi- lir, belki de yurtdışı turnelere bu yıl 'Deli Dumnıl' gönderilerek bu kayıp biraz olsun hafifletile- bilir... Güngör Dilmen yalın anlatı- mı, ınce taşlamalan ve akılcı söz oynnlanyla emek üstüne, hak- sızlık üstüne, erdem üstüne, can üstüne, can davası ustıuıe, tann- insan-Dede Korkut adaleti ustü- ne ve de yaşamın özü üstüne ke- yifli, şiirsel bir oyun yazmış De- de Korkut'un 'bir yeni cağ' bek- lentisini gunumuze tasıvarak. Yücel Erten, düş gücünün zengirüiklerine kapılanm kolay- ca acabilecek bir yapıya sahip olan oyunu fanteziİeriyle alabil- diğjnce yoğurarak ortaya gele- nekselin çağdaş, çağdaşın gele- neksel içinde eridiğj bir bütün çıkartmış. Erten'in sahne dili oyuncuların dinamizminde da- ha da boyutlanırken görsel ve işitsel açıdan çok hoş sonuçlar elde edilmiş. örneğin, köprüden geciş sah- nesi, örneğin kervan sahnesi... develerin canlann ritmine uya- rak yürüyüşleri... Bu egzotik ge- çitteki çengi, kervanbaşı ve tefleriyle-zilleriyle-sesleriyle onu izleyen bezirgânlar sanki masal dünyamızdan pınltüar... Ya yi- ğit pazan; kişinin kişiye kıymet btçtiği, türlu hünerlerin sergilen- diği insan pazan?.. 'Deli Dumnıl' kısır döngüle- rin dışına tasan, seyirlik kay- naklan çağdaş sahne dîliyle kul- lanan, takım oyunculuğunun önemini vurgulayan bir çalışma. Erten'in, Dede Korkut'u iki sesli olarak yorumlaması, onun alışılagelmiş görunumünü kıra- rak grotesk eğlendirici bir biçım kazandırmanın ötesinde, sanki deyişlerimn mesajlar haünde ya- yılmasını da vurguluyor. Azrail'in cinsiyetsiz yorumla- mşı da Erten'in hoş buluşlanh- dan biri olmanın ötesinde doğ- nı bir bakış da. Ana'nın buna- lımlanm, ölüm korkusunu iple- re dolanarak âktardığı can iste- me sahnesine yönetmen drama- tik bir yonım getirmiş. Bu yak- laşun, sahnenin bütünunde var olan ironinin altı çizilmeden ya- kalanmasını sağlamış ki, bu da ana figürünün vericiliğin simge- si oluşu gerçeğini yıpratmamış. 'Deli Dumrul' bir DumruPun ya da Elirin, Azrail'in, Dede Korkut'un oyunu değil, birbiri- ni tamamlayan 17 kişinin oyu- nu. Selçuk Yöntem'den Ayşenil Şamlıoğlu'na, Berrin Ötenel'- den Tank Ünlflotia'na, Hida- yet Daş'a, Sabri Ozroener'e dek tum sanatçılann oyunu... Ve de öncelikle Yücel Erten'in oyunu. Ulvi Uraz Odülleri Erten ve Yöntem'inKülriır Servisi — 1974'te yitir- diğimiz tiyatro sanatçısı Ulvi Uraz'ın adını ve anısını yaşat- mak Uzere ailesi tarafından ku- rulan Ulvi Uraz Tiyatro ödül- leri'nin 15!si sahiplerini buldu. ödüllere yönetmen dalmda Yü- cd Erten, oyuncu dalında Sel- çuk Yöntem değer görüldü. 1990-91 sezonunda, Güngör Dilmen'in yazdığı, Ankara Dev- let Tiyatrosu yapımı olan ve Is- tanbul'da da sergilenen "Deli DumnıP'u sahneye koyan Yücel Erten ve aynı oyundaki yonı- muyla Selçuk Yöntem bu yılın Ulvi Uraz Tiyatro Ödülleri'nin sahipleri oldular. Haluk Sevket Ataseven, Ha- yati Asıiyazıcı, Kemal Bekir, Ce- vat Çapan ve Orhan Alkaya'dan oluşan seçici kurul, Yücel Erten Tatilde programım: Güneş... dinlenme... Yamaha! G/.iemle bckJenen yaz geldi; Yamaha'dan size harika bir öneri var! 7'den 70'e tüm müzikseverlcr... Koşun bir Yamaha Yetkili satıcısı'na! Seçin Yamaha'nızı, hayatınıza yeni bir heyecan,bır melodi katın... Üstdik, sakın unutmayın;keyboard'unuzu Yetkili satıcımızdan aldığınızda, hem yaz kurslanmızdan indirim avantajı kazanacak hem de yararlanacağınız diğer kolaylıklan öğreneceksıniz... YAMAHA^ İ ^ İ H H I M MUZIK ENSTRUMANLABI ^ ^ ^ M H ^ B TÜRKTre GENEL DÎSnUBCTÖRLERl U m u n B&gat Bunı vc Munk Suıcmlcn 1 K ^ ^ « * k > Humret C jd Hi.Mi.twbr I, Mdkıyı kjı 5 ^ 1KU7U tambJ Tıl 1.1.11 2'--2 ^6İJ> İ I İ 4 1 I 2 M H K M a . V : > \^iMKik3S22OlamT*'-,\ 22 IK 78 214404 05 has lit I 22 206« E p Balgc MüdUOge l î S i v ü k N . . l»/\ fc,>İS!»U.r Td M 214401 0S (Vu Amdcta MİBc MMürtüJS H ^t-a l >U.^ S., Vî-( ^ A»r>ın, yVslart Id 4 I.W12VU ! » < - < : I4O08OT Günty.\n«lcJuB>KıçıM0dürK*ıi/j,4UVjBul>j>.hnıTuıAf< N,. 78 Adjna TU - ] 1.10"^ I4İ3 37 Kındcmz ve D Anadcıju Bfilffe Madttrtügâ < umhnrnrT Mndın kjptxruf3 < *1 Sc» 6,^7 Sunsun T\I (.16) 11 14 te II Ifl 27 ve Selçuk Yöntem'i şu gerekçe- lerle ödüllere değer buldu: "Eski bir söylenceden esinle- nerek yazılmış başanlı bir yerli oyunu, Anadolu törelerinin bi- çimsel özelliklerinden de yarar- lanarek çağdaş tiyatroyla gele- neksel tiyatronun özelliklerini bağdaştıran bir anlatım zengin- ligıyle ileten sahndeme çahşması ve sahne üzerinde Dede Korkut masaUannın dün>asını >eniden üretmedeki başansından otünı 'Deli Dumnıl' oyuounun yönet- meni Yücel Erten'in, 1990/91 Ulvi Uraz Tiyatro Odülleri 'Yönetmen' ödulujle değerlen- dirilmesi; 'Deli Dumnıl' oynnunda, ka- lıplaşmış o>unculuk anlayışlan- nın dışındaki özgün yonımu ve yönetmenin sahne üstü düşün- cesini ustalıkla yanstan oyuncu- luk çalışmasından ötürii Selçuk Yöntem'in, 1990/91 Ulvi Uraz Tiyatro Odülleri 'Oyuncu' ödü- Ittyle degerlendirilmesi Seçici Kurul tarafından uygun görül- mnştür." bulundurularak her yıl İstan- bul'da sahnelenen bir yerb' oyu- nu tiyatro estetiğine en uygun biçimde yonımlayan, yaratıcılı- ğı yetkin bir yönetmene ve her yıl tstanbul'da sahnelenen bir yerli oyunda rolunü yetkin bi- 1990-91 Ulvi Uraz Tiyatro Ödülleri'ne yönetmen dalında Yücel Erten, oyuncu dahnda Selçuk Yöntem değer görüldü. İki sanatçı da Güngör Dilmen'in 'Deli DumruPundaki başanlanyla ödülün sahibi oldular. Ulvi Uraz Tiyatro Odülleri, Ulvi Uraz'ın tüm tiyatro yaşamı boyunca yerli oyun sahneleme ve ülkemiz tiyatrosuna yeni ya- zar, yeni oyun kazandırma ko- nusundaki özeni göz önünde çimde yonımlayan bir oyuncu- ya veriliyor. ÖdüUer, 1991-92 sezonu ba- şında, Istanbul'da sahnelenen bir yerli oyunun açılışında sa- hiplerine verilecek. ULVİ URAZ TÎYATRO ODÜLLERİ Y a m a h a f i v a t ı v l a , ö d e m e k o ş u l l a r ı v l a 1 n ı ı m a r a ! 1976-77: Yönetmen: YUmaz On«y / Oyuncu: Ye- sûn Donnan / özel ödüllen Yönetmen: Erol De- miröz/ Oyuncu: Tomris Incer 1977-7& Yönetmen: Ergin Orbey/ Oyuncu: Gen- co Erkal / Özel ödüller: Yönetmen: Macit Ko- per / Yönetmen: Başar Sabuncu / Oyuncu: Şe- ner Şen. 1978-79: Yönetmen: Verilmedi/ Oyuncu: Münir Özkul/ özel ödüller: Yönetmen: Cüneyt Türel / Oyuncu: Kenan Işık. l!>79/80: Yönetmen: Verilmedi/ Oyuncu; Suna Pekuysal. 1980/81: Yönetmen: Raik Almaçık/ Oyuncu: Möşfik Kenter. 1981/82: Yönetmen: Mehmet Akan / Oyuncu: Zeki Alasya ve Metin Akpınar. 1982/83: Yönetmen ve oyuncu odülleri verilme- di.» Onur ödülü: Ankara Sanat Tiyatrosn. 1983/84: Yönetmen: özdemir Nutku/Oyuncu: Işık Venersu/Onur ödülü: Vasıf Öngören. 1984/85: Yönetmen: Genco Erkal/Oyuncu: Ze- liha Berksoy. 1985/86: Yönetmen: Ali Poyrazoflu/ Oyuncu: Yıldız Kenter. 1986/87: Yönetmen: Nurhan Karadag/ Oyuncu: Feyha Çelenk. 1987/88: Yönetmen: Ferhan Şensoy/ Oyuncu: Hikmet Könnükçü. 1988/89: Yönetmen: Kenan Işık/ Oyuncu: Serptt Tamur 1989/90: Yönetmen: Ergin Orbey/Oyuncu: AH Sürmeli/ özel ödül: Bilsak Tiyatro Atölyesi. 1990/91: Yönetmen: Yücel Erten/ Oyuncu: Sel- çuk Yöntem. Akademi odülleri • Kültür Servisi — Akademi Kitabevi Edebiyat ödülleri'ne katılma süresi 1 temmuz günü sona eriyor. 1980'den beri verilmekte olan Akademi Kitabevi odülleri bu yıl yine roman- öykü-şiir-inceleme ve çocuk yazını dallannda verilecek. Sami Karaören, Okay Gönensin, Yalvaç Ural, Onat Kutlar, Refik Durbaş, Aziz Çalışlar, Hüseyin Haydar, Ûlkü Ayvaz, Feridun Andaç*ın oluşturduğu seçici kurul bu yü aynca 'A. Kadir ödülü' de verecek. Umut tüccanna mahkûmiyet • CENEVRE (AA) — Bu yıl *en iyi yabancı film' dahnda Oscar ödülü alan 'Umuda Yolculuk' Fılminde öyküsü anlatılan Türk aileyi felakete sürükleyen Mustafa ödün, ltalya'da bir yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Milano Mahkemesi'nde gıyabında yargılanan Mustafa ödün, ihmal yüzünden ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu. Bir adam kaçırma şebekesinin başı olduğu büdirilen 26 yaşındaki ödün, Enhas ailesini kaçak olarak Isviçre'ye sokmayı vaat ederek para almış, daha sonra aileyi Splügen geçidinde terk ederek kaçmıştı. Tezhip seı^isi • Kultür Servisi — Çiçek Derman ve öğrencüerinin tezhip sergisi, İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi etkinlikleri kapsamında Yıldız Sarayı Çit Kasn'nda açıldı. Tezhip meraklıları için sergi, 20 hazirana dek surüyor. Schwarzkopra 20 milyar • Dış Haberier Servisi — Amerika'mn 5 buyük yayınevi, Körfez savaşının ünlü komutanı General Norman SchvrarzkopPun hayat hikâyesinin telif bedeli olarak 2.5 milyon dolar ile 5 milyon dolar (yaklaşık 20 milyar lira) arasında değişen teklifler sundular. Herald THbune gazetesinde yer alan habere göre Bantam, Harper CoUinsi, Alfded a Knopf, William Monow ve Randotn yayınevleri The New York Times gazetesinde yayımlanmaya başlanan Schwarzkopfun hayat hikâyesini yayımlamak istiyorlar. Onerilen miktarların bu kadar farklı olmasının sebebinin yayınevlerinin kitabın 'dünya haklan'nı, 'Ingilizce haklan'nı veya 'Kuzey Amerika haklan'nı satın almak istemeleri olduğu bildiriliyor. TYB'den yayıncılara ödtil • Kültür Servisi— Türkiye Yayıncılar Birliği, yayın dünyasına 40 yılı aşkın süre emek veren yayınevlerini onur plaketiyle ödullendirecek. 18 Haziran günu Mulkiyeliler Birliği lokalinde duzenlenecek yemekli toplantıda aynca 80. yaş günu dolayısıyla yazar Rıfat Ugaz'a da bir onur plaketi verilecek. Bu törende ödüllcndirilecek yayınevleri şunlar: Remzi Kitabevi, Inkılap kitabevi, Varhk Yayınlan, Dost Yayınlan, Özyurek Yaymlan, Ingiliz ve Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul Maarif Kütüphanesi, Arkın Kitabevi. BUGÜN ' • Kongar'la Dotora Dobra Atatürk Kitaplığı'nda Dobra Dobra'mn bu haftaki konuğu Emre Kongar. Kongar'ın söyleşisi saat 16.00'de başhyor. • Japon Tiyatrosu Japonya Geleneksel Noh Tiyatrosu'nun gösterisi saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da. • Şan Resitali Yunanistan'dan Batko- Marda Ikilisi'nin ve SSCB'den lmanov Lutfiyar ile Zohrab Adıgüzel'in şan resitah" saat 21.00'den itibaren Rumelihisarı'nda. Siyah Beyaz Fotoğraflannız kaliteli vc ucuza basılır. 384 12 08
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog