Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 1991 HABERLER Gürkan döntiyor • lç Poütika Servisi — SHP'de genel başkanlık kulislerinde adı dolaşan HP eski genel başkanı Aydın Güven Gürkan, siyasete dönme karannda olduğunu söyledi. Maxig Box'da dün akşam haber bülteninde Gürkan'ın fotoğrafı yayımlanırken sesli olarak da mesajı okundu. Habere göre Gürkan, SHP'de yeni bir programa ihtiyaç olduğunu ve yaptjğı değerlendirmeler sonucunda aktif siyasete dönme karan oldığını söyledi. Dursun Akçam döndü • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — 12 EylüJ'den sonra Almanya'ya giden kapatılan Demokrat Gazetesi yazarlarından Dursun Akçam, dün 17.20'de Lufthansa Havayolları'ntn uçağı ile Ankara'ya geldi. Esenboğa Havaalanfnda yakınları, milletvekilleri Erdoğan Yetenç, Hüsnu Okçuoğlu, Zeki Önal ve Kâmil Ateşoğulları ve bazı. demokrat kitle organları temsilcileri tarafından karşılanan Akçam, şöyle konuştu: "öfkeliyim. Bunlar, bu çileler, bu zulüm niye? Bütün suçum, ne duşündümse onu söylemek, yazmak. Çağdaş düşünce açısından utanç verici bir durum. Yurtdışında ve Türkiye'de ne söylediysem hepsinin altına imza atarım. 11 yıl Türkiye'ye gelemedim. Şimdi ben yokken ölenlerin mezarlarım ziyaret edeceğim. Yüreğimin yansı orada kaldı. Bir çocuğum orada, bir çocuğum burada" Akçam daha sonra polisler tarafından 1. Şube"ye götürüldü. Eyüp Aşık'tan ziyaret • ANKARA (UBA) — TBMM tnsan Hakları Komisyonu Başkanı'yla görüşmek üzere Meclis'e gelirken tartaklanan 100'ün flzerinde tutuldu yakını gözaltında tutulurken komisyon Başkanı Eyüp Aşık gözaltındakilerle ilgilendi. Insan Hakları Komisyonu'nun ANAP'lı Başkanı Trabzoa Milletvekili Eyüp Aşık, 7 haziran cuma günU kendisiyle görüşmek üzere Meclis kapıstna gelen, ancak daha sonra tartaklanarak gözaltına alınan bir grup tutuklu yakını ile randevusunu neden iptal ettiğini soran UBA muhabirine, "Avrupa Topluluğu Sivasi Komisyonu Başkanı ile yapacağım görüşme için o günkü bütün randevularımı, hatta aynı gün Starl'le olan randevumu da iptal ettim" dedi. Güven Dinçer başkanvekili • ANKARA (AA) — Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Anayasa Mahkemesi üyesi Güven Dinçer seçildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör özden, Dinçer'in 3. tur toplantıda gerekli çoğunluğu sağlayarak başkanvekili seçildiğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçilen Güven Dinçer, 1934 Ankara-Haymana doğumlu. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Dinçer, 1960 yıünda Damştay'a girdi. 1960-70 tarihleri arasında Danıştay Tetkik Hâkimliği, 1970-79 tarihieri arasında Danıştay Savcılığı ve 1979-90 tarihleri arasında da Danıştay üyeliği yaptı. 'Döngele'de seçim' • KAHRAMANMARAŞ (AA) — 2 haziranda can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sandık kurulunun beldeden ayrılması üzerine iptal edilen Kahramanmaraş'ın Döngele Beldesi Belediye Başkanhğı seçiminin 11 ağustos pazar günü yapılması kararlaştınldı. Kahramanmaraş 1 Nolu ilçe Seçim Kurulu Başkanı Aziz Attaroğlu'ndan alınan bilgiye gore Döngele Beldesi Belediye Başkanhğı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimleri, ilanın yapıldığı 10 haziranı izleyen 60 gün sonrasındaki ilk pazar günü olan 11 ağustosta yapılacak. Döngele'de 2 haziranda yapılması gereken seçim, can güvenliği olmadığı iddiasıyla sandık kurulunun beldeden aynlması üzerine iptal ediknişti. ANAP'TA BÜYÜK KONGRE'YE 48 SAAT KALDI CUMHURİYET/5 Semra Özal kavgasıOANAP, MKYK toplantısında Hasan Celal Güzel, konuşma sırasının kura ile belirlenmesini önerdi. Başbakan Akbulut 'Ben Başbakanım en son konuşurum' diyerek kabul etmedi. Kongre divan başkanhğı için Aşık, Taşer ve Tunçsiper, tarafları ortak ad üzerinde uzlaştırmaya çahşacak. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — ANAP Kongresi'ne iki gün kala Mesut Yılmaz ekibinin divan başkanlığına Semra Özal'ı önermesi, Başbakan Akbulut ve taraftarlannın buyük tepkisiyle karşılandı. Akbulut, kongre di- van başkanlığımn oluşturulacak bir komite tarafından belirlen- mesinden yana olduğunu söyle- di. Hasan Celal Güzel ise Sem- ra Özal'ın divan başkanüğina se- çilmemesi için her turlü çabayı göstereceklerini, gerekirse oluş- turulacak komitede Akbulut'la birlikte hareket edebüeceğini bJ- dirdi. ANAP MKYK'run dünku son toplantısında kongredeki konuşma sırası konusunda da tartışma çıktı. Başbakan Akbu- lut, "Ben Başbakanım, en son konuşurum" dedi. Başbakan Akbulut ile Semra Özal'ın bu akşam aynı saatler- de delegelere yemek vermeye kalkışmalan, kongre öncesi ger- ginliği arttırdı. Yılmaz taraftarlannın, Semra özal'ın yemeğine katılacaklan- nı belirtmeleri, yemekleri, iki adayın güç gösterisine dönuştür- dü. ANAP MKYK, dün kongre öncesi son kez toplandı. ANAP Genel Merkezi, MKYK nedeniy- le tarafların gösterilerine sahne oldu. Toplantı saat 13.30'da baş- ladı. Toplantının başında söz alan Yümazcı Milletvekili Meta- inet Çevik, Başbakan Akbulut'u ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞINDA ÖZAL ŞOV — Sağlık Bakanlıgı'nın "Anne ve Çocuk Yaşatma Programı" acılış töreni, "Özallar'ın şovn"na dönüştiirüldu. Bakanhk tarafından yönetmen Türker fnanoglu'na hazırlattınlan çocuk konulu sineröyon gösterisinde, Özallann yaptığı konuşmalara geniş biçimde yer verildi. F'ılmde, 1985 yılında eski Cumhurbaşkam Kenan Evren tarafından bas- latılan aşı kampanyası, Cumhurbaşkam Turgnt Özal'a maJ edildi. partinin parasını "savurgan harcamakla" suçladı. Akbulut'a "Herkese kongre nedeniyle sa- at dağıtıyorsunuz. Bunun suyu nereden geliyor? Bunlara vere- ceğiniz parayı, parasızlıktan kı- rılan teşkilatlanmıza verin" de- di. Akbulut, saat dağıtma ola- yının kendisinden önce de yapıl- dığını ve zaman zaman bu uy- gulamaJarın göruldüğü yamtını vermekle yetindi. Söz alan Ha- san Celal Güzel de, Akbulut'tan kongre sırasında Iider adayları- nın konuşma sıralannın kura ile belirlenmesini istedi. Akbulut bu isteği reddederek "Ben. Baş- bakanım, geleneklere göre ben en son konuşurum" yanıtuu ver- di. Bunun lizerine Yılmazcı mil- letvekillerinden tlker Tuncay, kongrede devlet olanaklarının kullanılmamasını isteyerek adayların soyadı sırasına göre konuşmasını önerdi. Güzel, bu sözleri gayri ciddi bulduğunu belirtince Tuncay sustu. Mesut Yılmaz'ın hiç konuşmadığı MKYK toplantısı sırasında kongre divan başkanhğına ki- min seçileceği konusunda Eyüp Aşık, Mustafa Taşar ve Necati Tuncsiper'in bir araya gelerek ta- rafların görüşlerini uzlaştırma- ya çalışmasına karar verildi. Ko- mitede, Hasan Celal Guzel yan- lısı bir kişiye de yer verilmesi du- şünuluyor. Semra Özal'dan baş- ka divan başkanhğı için Mehmet Yazar ve Metin Emiroğlu'nun adlan bazı çevrelerce ortaya atıl- dı. MKYK toplantısı yarım saat sürdü. Toplantıdan sonra bası- na açıklama yapan Başbakan Akbulut, Iider adaylarına başa- rılar diledi ve kongreden ANAP'ın guçlü çıkacagını soy- ledi. Bu sırada Mehmet Ali Bi- lici ile Alaattin Fırat, Akbulut'a yönelik olarak "O milliyetçi de biz değil miyiz ki bo>le bağırt- tınp duruyorlar kapıda" diye çı- kıştıkları duyuldu. Toplantıdan sonra Hüsnü Doğan, Cumhuriyet muhabiri- nin sorulannı yanıtlarken "Ben kimsenin lehine ya da aleyhine feragat etmedim. Bir oyum var, kongreye gidip onu kullanacağım" dedi. Doğan, kendisinı destekleyenleri de ser- best bıraktığını vurguladı. Başbakan Akbulut ile bir kı- sım MKYK uyesi topluca fotoğ- raf çektirmeye hazırlanırken Mesut Yılmaz bunu görerek "Bunlar toplanmıs. fotograf çektiriyor. Bu fotoğrafa ginneyelim" diyerek arka asan- söre yoneldi. Yılmaz ile birlikte Mustafa Tasar ve İlhan Aküzüm de fotograf çektirmeden asansö- re bindiler. Cengiz Tuncer ise Akbulut'un yanına giderek fo- toğrafa katıldı. Kongrenin divan başkanlığı- nın kimin tarafından yapılaca- ğı da tartışmalara neden oldu. Yılmazcılar başkanlığa Semra Ozal'ı önerdiler. Bu istek Akbu- lut taraftarlarınca reddedildi. Akbulut'u destekleyen Talat Zengin, "Olmaz. Semra Hanım MKYK'ya aday. Divao başkanı tarafsız olmalı" derken, Eyüp Aşık da "Otacagını sanmıyo- nım, çiinkü MKYK'ya aday. Di- van başkanı başkası olur" yoru- munu yaptı. ANAP genel başkan adayı Hasan Celal Güzel, büyük kongre öncesi çalışmaların ta- mamen adaletsiz şartlarda de- vam ettiğini belirtti. Guzel, "Adaylardan Sayın Yılmaz, Cumhurbaşkanı'mn işareti ve Sayın eşi ve oğlunun açık des- teklerinin yanında bakanlann da >-ansının destegine sahiptir. Böylece devlet imkânlannı so- nuna kadar kuDanmaktadır" dedi. Akbulut'un da hem parti ge- nel merkezini hem Başbakanlı- ğı hem de birçok bakanlığı ken- di propaganda faaliyetlerinin merkezi şeklinde kullandığım söyledi. Devlet Bakanı Mustafa Taşar, ANAP kongresinde Mesut Yü- maz'ın birinci turda seçileceği- ne inandığını söyledi. Dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ANAP'ın miyadını doldurmuş bir parti gö- rünumüne girdiğini aktaran Ta- şar, "Partimizin önenıli meselesi 83 ruhunun ihyasıdı--. 83 ruhu tanımlanırken yapılan başlıca hatalardan bir tanesi, meselenin dört eğilimi bir arada tntmak gi- bi anlaşılmasıdır." dedi. Planlama ve Poütika Tespiti Başkanlığı'nca yapılan araştır- maya göre büyük kongre dele- gelerinden 600"ü Akbulut'u, 49O'ı ise Yılmaz'ı destekliyor. Akbulut'un Tarabya OteU'ndekiyemeğine 11 bakan ve 150 milletvekili katıldı IstanbuTda ıııoral bulduMesut Yılmaz'ın İstanbul'a üç gün önceki gelişmden daha çoşkulu karşılanan Akbulut, "Kimsenin gücümüzü kesmeye gücü yetmeyecek" dedi. Akbulut'un yemeğine 11 bakan, 150 dolayında milletvekili, 75 delege ile çok sayıda partili katıldı. GÜNDÜZ İMŞİR ANKARA/İSTANBUL — Başbakan Yıldırım Akbulut, bazı gazetelerin kendilerini güç- süz göstermeyeçalıştıklannı, Bi- zans oyunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Sizden (delegelerden) aldıgımız giıçle ve AUah'ın izniyle hiç kimsenin gü- cümüzü kesmeye gücü yetmeyecek" dedi. Akbulut, Is- tanbul'da, Mesut Yılmaz'ın üç gün önceki gelişinden daha bü- yük bir kalabalık ve ilgiyle kar- şılandı. Tarabya'daki yemeğe Yılmaz'a olduğu gibi Semra Özal'ın da çiçek gönderdiği ve Ahmet Özal'ın da katıldığı gö- rüldü. Akbulut, yemekten son- ra Ahmet Özal'la bir saate ya- kın süreyle göruştü. ANAP kongresine iki gün ka- la lstanbul'da son gövde göste- risini yapan Akbulut, uçakta gazetecilerin sorulannı yanıtla- dı. Semra Özal'ın kongrede di- ,van başkanhğına karşı çıkan Akbulut, başkan adayını bir ko- mitenin saptamasını, yoksa de- legelerin karar vermesi gerekti- ğini söyledi. MYK'da tek liste olanağının da getirildiğini, an- cak ayrı listeler çıkmasının da doğal olduğunu söyledi. Bakan- lar Kurulu'nda değişiklik yapı- lacağını da yineleyen-Akbulut, "partinin hızla onümüzdeki yıl yapılacak secimkre hazırianma- sı için dinamik bir hükümet programı hazırlanacağuu" bil- dirdi. Mesut Yılmaz'ın siyasi ki- şiliği hakkındaki bir soruyu "Bu konuda bir şey söylemek iste- mem. Ancak şunu sormak la- zun. Mesut Bey 7 yıla yakın ba- kanlık yaptı. Kendisinin tema- yüz eden, zihinlerde yer alan hangi icraatı var?" diye sordu. "Semra Özal'ın kendisine oy verip vermeyecegi" sorusuna Akbulut, "tstanbul il başkanı- mızın bana oy vermemesi için esasında bir neden yok" dedi Akbulut, Atatürk Havaala- nı'na inmeden önce kalabalık VİP salonundan taşarak apro- na geçti. Davul-zurnalar eşliğin- de partililer alanda horon tep- ti. Karşılama törenini Hayrettin Elmas ile Semra Özal'ın yar- dımcılarından Bakırköy ilçe başkanı Kadir Ramazan Coş- kun'un üstlendiği görüldü. Par- tililerin omuzlarında VİP salo- nuna alınan lçişleri Bakanı Ab- dülkadir Aksu'nun karşılama hazırlıklanyla ilgilendiği dikkati Akbulut, 'Sizden aldıgımız gıiçle kimse gücümüzü kesemez' dedi. çekti. Karşılama sırasında, "Sa- >ın genel başkanımız, zaferiniz kutlu olsun", "Akbulut senin- leyiz", "Erzincan'ın gunıru", "Başbakanımız hoşgeldiniz" yazılı pankartlan dikkati çekti. İlçe başkanlanndan beşi dışın- da tüm ilçe başkanları (Talat Yıünaz ve Necdet Tarık Pişkin dahil) karşılamada bulundu. Uzun bir araç konvoyu ile Tarabya Oteli'ne gelen Akbu- lut, büyük bir kalabalık tarafın- dan karşılandı. Akbulut'un ye- meğine 11 bakan (Mehmet Ke- çeciler, Şükru Yürür, Cemil Çi- çek, Kemal Akkaya, Vehbi Din- çerler, Oltan Sungurlu, Togay Gemalmaz, Güneş Taner, Ab- dülkadir Aksu, Mehmet Yazar ve Imren Aykut), 150 dolayın- da milletvekili ve 75 delegenin katıldığı bildirildi. Başbakan Akbulut, Tarab- ya'ya geldiğinde otobüsün uze- rinden kendisini bekleyenlere "Biz iktidanz, biz kazanacağu" dedi. Yemekte tam bir izdiham yaşandı. Akbulut, bir ara ken- disinden ayrılan masadan "Va- tandaşlarım ve partililerim ayakta, benim olurmam olmaz" diyerek ayağa kalkıp vatandaşların arasına katıldı. Daha sonra kürsüye gelerek, "Muhalefetle aynı paralellik- te fikirler ileri siirduler. Bunlar yanlış davranışlardır. Sadece muhalefet partileri de degil, bi- zim basın organları da, hangi maksatla hareket ettikleri belli olmadan, bizi daima kuçük gös- terdiler, güçsüz gostermeye ça- lıştılar. Bir nedenle de bilmiyo- ruz o nedeni, başkalanm des- tekleyip bizim onümüzü kesme- ye çalıştılar. Bizim önümüzü sizden aldıgımız gücü ve Allah'- ın izniyle hiç kimse kesemeye- cek. Hiç kimsenin buna gücü yetemeyecek" dedi. Akbulut, lideriikyanşuidaki rukibi Yümaz'ı yanıtladı, (t Çe-kil-mi-yo-rum yf : Sandıktan yîne ben çıkanm TUNCAY ÖZKAN ANKARA — Başbakan Yıl- dırım Akbulut, lideriik yarışın- da rakibi Mesut Yılmaz'ı sert bir dille eleştirdi. Yılmaz'ın, "ANAP'ı bir adım ileriye götüremeyeceğini" söyleyen Ak- bulut, "8 yıl kabinede görev yaptı, kayda değer bir görüşün- den istifade edemedik. Ama son bir yıl içinde iiham geldiyse bUemiyonım" diye konuştu. "Ben rahatım, sandıktan çıkacağım" diyen Akbulut, Yıl- maz'ın kendisine yönelttiği "çekil" çağrısını "Bu bir zaafi- yettir, netice sandıktan çıkacak. Buna kendisi karar veremez" dedi. Akbulut, Cumhuriyet muha- birinin ANAP içi liderlik yarı- şına ilişkin soruiarını şöyle ya- nıtladı: — Mesut Yılmaz ile HberaUik, milliyetçilik ve muhafazakârlık anlayışlannız konusunda epey tartçtınız. Ancak Sayın Yılmaz sonucu. O neticenin nasıl olaca- da milliyetçi ve muhafazakâr ol- ğı sandıktan çıkacak. Bu görıi- duğunu söylüyor. AKBULUT — Daha evvel kendisi şiddetle liberalliği savun- du ve çıkışını da bununla yaptı. Kendisini tanıtma amacı içinde de bu görüşü savundu. Şimdi ben liberal değilim demesi ya da bu görüşünü saklaması inandı- ncı. olamaz. Kongre için bir avantaj sağlamak amacıyla söy- lediği bir sözdür. Kendisi bu- nunla da etrafına bir kısım kim- seleri toplamaya gayret etti. Kongrede oy toplamaya matuf olarak böyle bir tutum sergili- yorsa, bunda da inandırıcı olamaz. — Yılmaz size, Meclis'e bir milletvekili olarak dönmeniz çağnsında bulundu. Bunu nasıl karşıli}orsunu2? AKBULUT — Bu bir zaafi- yet işaretidir, biz yarışıyoruz. Sandığa da az kaldı. Şimdi san- dık netice itibarıyla belirleyecek şun daha tutarlısı, geçerlisi san- dıktan çıkacak. Sonra buna ken- di mi karar verecekmiş? — Sayın Yılmaz, sizin parti genel merkezini ve olanaklarını kendisinin aleyhine kullandığı- IUZI ve tesldlatİann mağdur edil- diğini savunuyor. Genel merkez Mesut Yılmaz aleyhine mi ça- lışıyor? AKBULUT — Şimdi bu ka- dar hakikatleri çarptırdığına gö- re sıkıntı içinde olması lazım. Biz partinin hiçbir olanağını parti dışındaki faaliyetler için kullanmadık. Kendi taraftarla- rı genel merkez içinde çalışıyor. Bakanlar, kabinede kendisi için çalışıyor. Şimdiye kadar da iste- miyorum, yan cebime koy kabi- linden destekler ahyor. Ondan sonra da 'Ben kimseden destek, icazet istemedim' diyor. Bunlar delegenin gözünden kaçan hu- suslar değildir. Onun içine söy- lediklerine ıtıbar ediimez. Neti- ce sandıktan çıkacak. — 1983 ANAP rubunu kay- betmekle, Türkiye'yi iyi idare ederaemekle ve partinin gerile- mesine neden olmakla suçlanı- yorsunuz. Sizin doneminize iliş- kin bu eleştirilere ne di- yorsunuz? AKBULUT — Muhalefet de aynı şeyleri söylüyor. O da (Yıl- maz) aynı şeyleri söylüyor. Mu- halefetten farkı yok. Anlaşama- dığımız nokta da o zaten, mu- halefet gibi gerçekleri yansıtma- dan konuşuyor. Yapmış olduğu- muz her seçimde kazandık. Ka- zancımızı kabul edemeyen, ken- dine şansı sadece partiyi zayıf göstermek suretiyle arayan bir kişinin sağlıklı düşünmesi ve partiye yararlı olması inancını hiç taşımadım ve taşımıyorum. — Partinizdeki milliyetçi- muhafazakâr taban kimden yana? AKBULUT — Milliyetçi- CUNEYT ARCAYUREK YAZIYDR muhafazakâr taban benimdir- onundur diye bir şey yok. Bu ta- ban milliyetçi-muhafazakâr ola- nındır. Biz kendisini liberal di- ye tanıtan insanlar için bizim partimizin umdelerini, prensip- lerini anlatmaya çahşıyonız. An- cak Sayın Yılmaz'ın sözleri ken- disinin epey endişeli olduğunu gösteriyor. Biz partimizin kurul- duğu gunden bugüne kadar olan ruhu muhafaza ediyoruz. Kendisi son bir yıl hariç hükü- mette görev almış bir arkadaşı- mızdır. Eğer kayda değer bir fık- ri, icraatı, düşüncesi olsaydı, on- dan istifade edilirdi. Şimdiye ka- dar herhangi bir konuda istifa- de ettiğimiz yok. Eğer vardı da sakladıysa bu da doğru değil. Tam 8 sene saklayabildiyse de bravo yani... Ama bu bir sene içinde kendisine ilham gelmişse onu da bilemiyorum. Şahsıyla da çok ilgili değiliz. Ama inan- cımız odur ki idare edemez, ya- pamaz, partimizi goturemez. Çıkmamış Candaki Umııt: Mesut! ANKARA — Türk siyasal yaşamının gelmiş geçmiş en bü- yük liberallerinden Mesut Yılmaz, başlıca rakibi Akbulut'u, liderlik yanşına "devleti sokmakla" suçluyor. Mesut Yılmaz bir ANAP'lı. Uzun yıllar bakanhk yaptı. Ku- njlduğundan bu yana partinin yüksek düzey yönettcileri ara- sında yer aldı. Hatta genel başkan yardımcılıklarına kadar yükseldi. Mesut Yıimaz ister genel, ister yerel olsun hemen her se- çimden sonra muhalefetın yakınılanna kulak tıkayan ANAP- lılardan biri, iktidarda yüksek görevler üstlenenlerin belli- başlısı. Muhalefet, sağduyulu gazeteler, ANAP'ın her seçime "devleti soktuğunu" kanıtlarıyla, örnekleriyle söyleyip yaz- dıklarında, liderlik yarışında aynı yöntemin uygulandığından bugün yakınan Mesut Yılmaz o günlerde neredeydi acaba? Ayda mı?.. 'Partinin başansı için her yolu mübah gören, çuvaldız bile değil, küçücük bir iğne kendisine batınca yakınılarla birlik- te Akbulut'a aba altından sopa gostermeye çalışan tutarsız bir Mesut Yılmaz çıkıyor karşımıza. "Kulağına gelıyormuş kı" delegelere yönetim kurulu üye- liği dağıtılıyor, genel müdürler delege kcvalıyormuş. 1200 de- legenin dörtte birine ya da yarısına yönetim kurulu üyeliği dağıtılması inandırıcı olmaktan hayli uzak. Genel müdürie- rin delege kovalamasına gelince; üçe, hatta dörde bölün- müş kabinede bakanlann çoğu Mesut Yılmaz'ı destekliyor. Gazetelerde dün çı- . Son birkaç günlük Mesut Beyî destekie- gelişmeler Akbulufun J Bizegö- aleyhine çalışmıyor. Genel' ' J Mesut rnerkezin delegelerle Beye vereceğine gö- anket yaptırdığı doğruysa, resayı 14"e yükseliyor. sonuçlar hayli İlginç. sav doğruysa" MeSlt Akbulut'a destek, 600'ün Yılmaz'ı destekleyen ÜZerindeymİŞ. bakanlar da aynı yön- DÜn MKYK SOn kez \ temlen kullanıyor ol- . „ , _ . o . malılar. Örneğin Mus- toplandı. Son kez tafa Taşar veya istan- el enseler çekildi. "Şimdilik bui ii kongresinde yanS ız" olacaklannı SO yu seçtırmek ıçın . . . , «ı •_ . .. önüne geiene çağn soyleyenler Akbulut aracı sağiayan Cengiz cephesine katılırlarsa T U D C 1 r • kongre beklenenden daha Bir konuşmasını ele . .. .... alarak, Mesut Yıl- r e / 7 " " geçebilir. maz'ın TÖ desteğini istemez görünüp yan cebine attığına geçenlerde değinmiş- tik. Çankaya'nm tarafsızlığını sağlamakla övünen Mesut Bey yine yan cebe dönüyor. lstanbul'da delegelere konuşurken, "TÖ'nün tarafsız kalma kararının ne anlama geldiğini ANAP tabanı en basiretlı biçimde anlayacaktır" dıyor. Kısacası "TÖ ile anlaştım. Kabineyi kurarken, MKYK listesini yaparken dt- leklerini, isteklerini, bir yerde buyruklarını yerine getirece- ğimi duyurdum. Çankaya desteği yanımda" demeye getiri- yor. Ya da desteğe çağn çıkarıyor. Hani sadece aelegelerin sağduyusuna güveniyor, halkın desteğini gereksiniyordu? Aslında belirli iş çevreleri, bir bö- lüm basın, hatta destekleyicilen Mesut Bey'in partiye öyle ahım şahım bir yükseliş sağlayamayacağını biliyorlar. Ne var ki çıkmamış candaki umut, şimdi Mesut Bey. Buna oynu- yorlar. Kongre yaklaştıkça oy dengelerinde oynamalar izleniyor. Pakdemirli aday değil, yan tutmayacakmış; ama Mesut Bey'i tutacağına kuşkuyla bakılıyor. Hüsnü Doğan adaylıktan çe- kiliyor, Mesut Bey'i desteklemeyeceği ortada. Milliyetçi ka- nattaki bölünmüşlük şu anda kimin hesabına çalışıyor, bi- linmiyor. Son birkaç günlük gelişmeler Akbulut'un aleyhine çalış- mıyor. Genel merkezin delegelerle anket yaptırdığı doğruy- sa, sonuçlar hayli ilginç. Akbulut'a destek, 600'ün üzerin- deymiş. Dün MKYK son kez toplandı. Şon kez el enseler çekildi. "Şimdilik yansız" olacaklannı soyleyenler Akbulut cephe- sine katılırlarsa kongre beklenenden daha renkli geçebilir. Hele SÖ, muhterem eşlerini temsilen kongre başkanhğı- na getirilirse... Geniş hukuk ve içtüzük bilgisiyte her şeye, her yere egemen olur. SALON HAZIRLAMYOR Kongreden Köşkle naklen yayın ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Cumhurbaşkam Tur- gut Özal, cumartesi günü baş- layacak ANAP kongresini PTT'nin uydu yayını araahğıy- la Köşk'ten naklen izleyecek. ANAP kongresi öncesi kongrenin yapılacağı Atatürk Spor Salonu'nda hazırlıklara dün başlandı. Spor ve Gençlik- ten Sorumlu Devlet Bakanı ts- met Özarslan da dün spor sa- lonuna gelerek çalışmalar hak- kında salon yetkililerinden bilgi aldı. ANAP iki gün sürecek kong- re için Ankara İl Spor Müdür- lüğü'ne yaklaşık 60 milyon h- ra ödeyecek. Ayrıca salonun bir günlük kira bedeli olan 29 milyon lira da 'Salonun kong- re sırasında hasar gormesi ola- sılıgı'na karşı, güvence olarak yatırılacak. Kongre günü salona gelecek- ler, üç ayrı kapıdan alınacak. Dış kapılardan ikisi, izleyicile- rin içeri alınmasına tahsis edi- lecek. İzleyıcilerin salona gire- cekleri kısun, delegelerin ahna- cağı dört kapı ile protokole ay- nlan bir kapıdan tel örgülerle ayrılacak. Böylece, izleyiciler- le protokol ve delegelerin kanş- ması önlenecek. Kongre sırasında, salonun orta kısmına fotq muhabirle- rinden başka kimse alınmaya- cak. Özal'a naklen yayın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da kongreye davet edil- diği, ancak Özal'ın katılma olasıhğmın zayıf olduğu bildi- rildi. Cumhurbaşkanlığı kay- naklan, Özal'ın henüz birkarar vermediğini belirtirlerken, kongre günlerinde köşke nak- len yayın yapılacağı öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre PTT, uydu yayın aracıh- ğıyla kongreyi Köşke naklen verecek. Salondan çekilecek görüntüler, Ulus'taki merkez santrahna, buradan da Gölba-, şı'ndaki istasyona gönderile-' cek. Çankaya'daki santral, Gölbaşı'ndan alacağı görüntü- _ leri, kablo yayın aracıhğıyla' Köşke iletecek. ' ANAP kongresini, Gölbaşı. istasyonunun yansıtması nede-. niyle Ankara'da uydu anteni^, bulunan ya da kablolu yayınar abone olan vatandaşlar da top-~ lantıyı naklen izleyebilecek.^ Golbaşı'ndaki istasyonun İça- nadolu bölgesinden de kongre- nin izlenmesini sağlayabileceği ifade ediliyor. KAMUOYUNA Bunca yıldır el emeğimiz ve göz nurumuzla sırça saraylar inşa etmelerine rağmen bugün ücret ve sosyal yardımlarımızı ödemekten kaçınan MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş. iie bu şirketin en büyük iştirakçisi olup sorunu çözeceklerine dair söz verdiği halde hiçbir olumlu adım atmayan ZİRAAT BANKASI YÖNETİCİLERİNİ bir kez daha uyanyor ve kamuoyunu bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş. İŞÇİLERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog