Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 13 HAZİRAN 1991 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'dafutbolcu arıyor 3 büyükler yabancı peşindeKalecisi Engin'i F. Bahçe'ye kaptıran Beşiktaş, solaçığı Walsh'un da mukavelesinin bıtmesiyle boşalan bu yerlere futbolcu bulmak için Macar pazarına yöneldi. Siyah-Beyazlı takımın izlediği Macar kaleci Szolt Petry beğenilirken santrfor Jozef Groger ağır bulundu. Tanju ve Engin'i renklerine kattıktan sonra ) yabancı futbolcu için Romanya'da Ban Petrescu ve Ilie Stan ile görüşmeleri sürdüren F. Bahçe bu kez gözünü Çekoslovakya'ya çevirdi. Çek teknik adam Venglos'la anlaştıktan sonra bu kez Çek milli takım kaptanı Josef Chovanec.'i listelerine aldılar. Galatasaray, santrforu Tanju'yu F. Bahçe'ye kaptırdıktan sonra yeni yabancı santrfor için İsviçre'de arayışlarını sürdürüyor. Gündemde olan İsviçre milli takımı oyuncularından Türk asıllı Kubilay Türkyılmaz'ın maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle arayışa devam edilivor. Spor Servisi — tç transferi ta- mamlayan uç büyukler şimdi de yabancı futbolcu için kolları sı- vadılar. Arka arkaya patlattığı transfer bombalan ile Tanju, Engin, Ümit gibi oyunculan renklerine bağJayan Fenerbah- çe, Rumen ve Çekoslovak paza- rına yönelirken, Walsh'u gön- deraıe kararı alan şampiyon Be- şiktaş, Macar; Galatasaray da İsviçre'de futbolcu anyor. Aylar önce Rumen futbolcu- lar Dan Petrescu ve kaleci Stin- gaciu ile anlaşan Fenerbahçe, yeni teknik direktör Venglos'un istekleri doğrultusunda, PSV'de oynayan Çek Chovanec'i de transfer listesine aldı. Aynca Romanya'da futbol hayatını sürdüren Ilie Stan'ı da izleyen Fenerbahçeliler son kararlarını önümüzdeki günlerde verecek- ler. Iç transferde Tanju'yu Fe- nerbahçe'ye kaptıran Galatasa- ray, Italya'da top oynayan Ku- bilay Türkyılmaz'ın yanı sıra îs- viçre'de top koşturan ve adı giz- li tutulan bir santrforla da tema- sa geçti. Beşiktaş ise Macar ka- leci Petry ve Josef ile görüşü- yor. Beşiktaş CepheSİ: Be- şiktaş, iç transferde Ali ve Ulvi ile anlaşarak rahat bir nefes al- dı. Kaleci Engin'in sürpriz yapa- rak Fenerbahçe ile mukavele im- zalaması ise Siyah-Beyazlı ku- lüpte kaleci arayışının başlama- sına neden oldu. Beşiktaş'ın diğer bir sorunu ise solaçık. Iki sezondur Beşik- taş'ta bu görevi üstlenen Alan VValsh, mukavelesinin sona er- mesi ile ülkesine döndu. Beşik- taşlı yöneticiler, Walsh'un tekrar Beşiktaş'a dönmesinin söz ko- nusu olmadığını belirtirlerken arayışlarını surdürdüklerini söz- lerine ekliyorlar. önceki hafta Macaristan'a gi- derek solaçık ve kaleci arayışını sürdüren teknik direktör Gor- don Milne, antrenör Bahattin Baydar ve teknik kunıl üyesi Ce- lal Soydan, Macar futbolcular için yönetime ofumsuz görüş verdiler. Macaristan'da Vasas- Honved karşılaşmasına giden Gordon Milne, Honved'in kale- Özcan Oal Şenoi Guneş Güneş yılın antrenörü "11 altın adam" yarışmasında özcan Oal, Nurettin Dehmen ve Ali Kunak da yılın hakemi oldular. Spor Servisi — Parsan'ın düzenlediği "11 Altın Adam" yarışmasında sezonun son jü- ri toplantısı yapıldı. Amatör Futbol Kurulu Baş- kanı Halim Çorbalı ve Milli Takım Antrenörü Fatih Te- rim'in de konuk olarak katıl- dığı jüri toplantısında Erdem Tuğal, Şenol Güneş, Gordon Milne, Samet Aybaba ve Mus- tafa Oenizli "Yılın Antrenör- liiğü" ne aday olarak gösteril- diler. Gazetelerin spor servisi yö- neticileri, spor yazarları ve otoritelerinden oluşan jüri, Boluspor'un antrenörü Şenol Güneş'i 17 oyla "Yılın Antrenörü" secerken, Beşik- taş'ın teknik direktorü Gor- don Milne 10 oyla 2. oldu. Ahmet Çakar, Özcan Oal, Erman Toroğlu ve Oğuz Sar- van'ın aday gösterildiği top- lantıda yanşma jürisi bu sezon' hakemliği TSYD Kupası fina- linde yapacağı jübileyle bıra- kacak olan FIFA kokarth ha- kemimiz Özcan Oal'ı 15 oyla "Yılın Hakemi" secerken, Ahmet Çakar 9 oyla ikinci, Erman Toroğlu ise 5 oyla ücüncü oldu. Istanbul Bölgesi'nden Nu- rettin Dehmen ve Ankara Böl- gesi'nden Ali Kunak aday gös- terilen 6 hakem arasından Yı- lın Yan Hakemi seçilerek "Yı- lın Hakem ÜçlüsiT'ne dahil oldular. Ordu milliler Almanya önünde Spor Servisi — Hollanda'- da yapılan Dünya Ordularara- sı Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım bugün Almanya ile karşı kar- şıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi son hazırlı- İını dün yapan Ordu Milli Ta- kımında Kaptan Mehmet ve Hamdi'nin hafîf sakatlıklan Var. Teknik Direktör Yüzbaşı Erol Tok, galibiyete gereksi- aimleri olduğunu belinerek, ''Iran beraberliği işimizi zora soktu. Almanlar tran'ı yenin- te penaltı avantajımız da or- tadan kalktı. Bu nedenle Al- jnanlan yenip finalist olmak Şstiyoruz" dedi. Bakırköyspor'da kongre heyecanı ; Spor Servisi — Bakırköy- Jpor'u hafta sonunda yapıla- yak olağan genel kurulun he- yecanı sardı. . Genel kurula 3 gün kala Ba- kırköyspor'da başkanlığa Yıl- dırım Aktuna'dan başka aday çıkmadığı bildirildi. - Bakırköyspor Kulübü As- başkanı Yakup Akyüz, şu ana kadar başkanlığa başka talip Çikmadığını ve yeni yönetim kunılunun 23 üyeden oluşaca- ğını söyledi. Asbaşkan Akyüz föyle konuştu: '. Cumartesi günü yapılacak fclağanüstü genel kongrede başkanımızın dışında aday yok. Zaten kulübe büyük hiz- metleri olan Aktuna'nın dışın- Sa başka isim düşunemiyoruz. ANTRENÖR FATIH TERTMT Tanju-Rıdvan Milli Takımda çok iş yapar Antrenör Fatih Terim, Türk futbolunun iki yıldız futbolcusu Rıdvan ve Tanju'nun aynı kulüpte oynamasının Milli Takım için avantaj olduğunu söyledi. cisi Szolt Petry ve santrforu Jo- zef Groger'i izledl Milne, santr- for Groger'i ağır bulduğunu be- lirtirken kaleci Petry'nin yer tu- tuşunu ve tecrübesini beğendiği- ni söyledi. Bahattin Baydar ve Celal Soy- dan ise MTM-Pecs arasındaki maçı izledi. Bu maçta da isteni- len nitelikte futbolcu gözlene- medi. Beşiktaşh yöneticiler, şim- di tngiltere'den dönecek teknik direktör Gordon Milne'i bekli- yorlar. Milne, Macaristan ve In- giltere'de sürdürdüğü futbolcu arayışırun raporunu yönetime verecek. Yönetim ve Gordon Milne daha sonra Beşiktaş için en uygun futbolcuları bulmaya çahşacaklar. Beşiktaş'ın diğer bir sorunu ise Ordu Milli Takımı'nda bulu- nan ve sözleşmeleri sona eren Zeki, K. Metin, Turan. 19 hazi- ran günü Türkiye*ye dönecek futbolcular ile yöneticiler en kı- sa sürede anlaşmaya varmaya çalışacaklar. Galatasaray cephesi: Galatasaray'da Tanju'nun Fe- nerbahçe*ye kaptınlması yeni santrfor arayışlarına neden ol- du. Sarı-Kırmızı yöneticiler, Tanju'nun yokluğundan kay- naklanacak golsüzlük sorunla- rını engellemek için kaliteli ya- bancı bir golcünün peşine düştüler. Gecen hafta içinde Isviçre'ye giden ve burada Kubilay Türk- yılmazia temasa gecen Başkan Alp Yalman, maliyetin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Yöneti- me yakın çevreler, Başkan Alp Yalman'ın İsviçre'ye Kubilay için değil, ismini açıklamadığı bir yabancı için gittiğini söyluyor- lar. Başkan Yalman'ın büyük bir gizlilik içinde arayışını sürdür- düğü santrforun Tanju'yu arat- mayacak niteliklere sahip oldu- ğu vurgulanıyor. Teknik direktör Mustafa De- nizli'nin, Util yaptığı Çeşme'den yöneticilere mesaj göndererek mutlaka kaliteli bir yabancı ARtF KIZILYAL1N Milli takımlar antrenörü Fa- tih Terim, Türk futbolunun son yülarda yetiştirdiği yıldız futbol- culardan Tanju ve Rıdvan'ın ay- nı takımda oynamalannın ken- dileri için büyük avantaj oldu- ğunu söyledi. Bu iki futbolcu- nun zaman zaman milli takım- da çok başanlı maçlar çıkardı- ğını beliften Fatih Terim, "El- bette bu ikilinin aynı takunda oynamalan bizim için avantaj. Birbirierine daha çok uyum sag- layacaklar ve ortaya çıkacak ba- şan milli takıma da yansıyacak. Üstelik Rıdvan'ın son maçtaki perfonnansı, Tanju'nun da transfer rekorlannı kınp Fener- bahçe')e geçmesi bu iki futbol- cuyu başanlı olmak için mecbur kılan faktörler. Bu fldli hırslanıp iyi oynadıkca milU takım da avantajlı konnma geçecek" di- ye konuştu. Parsan'm düzenlediği "11 Al- tın Adam" yarışmasına konuk jüri olarak katılan (A) milli ta- kım antrenörü Fatih Terim, tek- nik direktör Sepp Piontek'le bir- likte 'geleceğe' yönelik çalışma- lar içinde olduklannı ve göreve geldikleri 1 yühk süre içinde so- nuca yansımasa bile bir aşama elde ettiklerini söyledi. lstikrarb bir milli takım yaratmak istedik- lerini kaydeden Terim, konuş- masmı şöyle sürdürdü: "Evet, sonuç olarak başanlıyız diyeme- yecefim. Ama oynadığımız bir iki maç var ki unutmak mıim- ktin degil. Yugostavya, Polonya ve tngiltere maçiannda iyiye git- tiğimizi söyleyebilirim. Biz göre- ve gcldiğimizde 1992 diye bir laf etmcdik. Asü hedefimiz 1994. 1992 sonuna kadar 12 özel ma- çınuz var. Eğer biraz sabreder- sek bir yerlere geUriz." Milli takımın bir değişim sü- reci geçirdiğini de vurgulayan Fatih Terim, Tugay, Ogün, Ha- mi, Ülken gibi 20-23 yaş ortala- malı futbolculann kadroda yer aldığını belirtti ve "Şimdi yaşı 27-28 diye Rıdvan, Tanju, Rıza gibi oyunculan milli takım kad- rosuna almayacak degıliz. Üste- lik Gökban, Bülent, Mehmet gi- bi oyuncular da 25 yaş civann- dalar. Ama biz geleceğe yatınm yapıyoruz. Parlayan gençleri nıilli takıma ahyoruz. 2. ligden, 3. ligden biri gelip milli takıma girebiliyor. Bu bir aşamadır" dedi. Fatih Terim, temmuz ayında- ki milli takım hazırlık kampına tepki gösteren kulüplerin bu tu- tumlarına bir anlam veremedi- ğini de söyledi ve konuşmasını şöyle tamamladı: "Biz bu kamp karannı 4 büyük kulübün ant- renörü ile göruşüp aldık. Şimdi 19 mayısta lig bitti. Temmuzun ortasına kadar hiçbir futbolcu antrenman yapmayacak ve kon- disyonlar stfıra inecek. Eger fut- bolculanmız Avnıpalı meslek- taşlan gibi iki haftahk dinlen- meden sonra aktif dinlenme yapsalar bu tür kamplara gerek kalmaz, ama biz oyunculann form diişmemesi için bu kampı yapma gereği duyduk. Üstelik sezonu açıp ertesi gün Avrupa^ ya çıkan ve 10 gunde 8 maç oy- nayan kulüplerimiz de var. Bu uygulama > ıldız futbolculann sakatlanmasına da neden olu- yor." Toplantıya Fatih Terim ile birlikte katılan federasyon Uyesi Oğuz ökem, 1. Ligin önümüz- deki yıl 16 takımla oynanacağı- nı söyledi. Okem, "Takım sa- yısının arttınlması yolunda bir çalışmamız yok. Lig 16 takım- la oynanarak" dedi. AYNI TAKIMDA OYNAMANLN AVANTAJI — Fenerbahçe forması alunda birlikte oynayacak Rıdvan-Tanju ikilisi, MilB takım için bir avantaj oluştunıyor. AMATÖR FUTBOL KURULU BAŞKANI ÇORBALI: Bayan futboluna büyük ilgi varSpor Servisi — Futbol Federasyonu es- ki başkanı Halim Çorbalı, bayanlar futbol liginin kısa süre içinde kurulacağmı söyle- di. Federasyondaki görevinden aynldıktan sonra Amatör Futbol Kurulu başkanlığma getirilen Çorbalı, bayanlar liginin kurulma- sı için yurdun dört bir yanından kendisine teklifler sunulduğunu ve bayanlar liginin futbola yeni bir hava getireceğini belirtti. Eylül ayında bayanlar ligini kurmayı planladıklannı da açıklayan Halim Çorbalı, "Bugttn Avnıpa'nın 18 ülkesinde bayanlar ligi var. UEFA blri sürekü sdaşünyor. Av- rupa Toplulugıi'na gûmenin yollannı an- yoruz. Laik ve demokratik bir ülke oldu- gumuza göre bayanlar ligini kurmamamız için hiçbir neden yok" dedi. Futbolun bir seyir sporu olmaktan çıkıp sosyal faaliyet kimliğme büründüğünü de kaydeden Çorbalı, konuşmasını şöyle sür- dfirdü: "Bitlis'te bayanlar, Bitlisspor'un kazanması için dua ediyor. Benim futbol oynadıgım dönemlerde, yani 30-40 yıl ön- ce eşim, kız kardeşim maçlara gelirdi. Ba- yanlanıı futbola daha aktif biçtmde gfarmesi elbette bu spor dalı için kazançür." Halim Çorbah, 16 takımlı 1. ligin 18 ta- kıma çıkanlmasının da bircok açıdan ku- lüplere yarar sağlayacağını belirtti. Eski başkan, "Hem lig takrinıi uzar, futbolcu- lar milli maçlar için daha formda olurlar, hem de toto gelirleri ve hasdat artar... Bu transfer piyasasında kuliipler para kazan- manın yoUannı anyorlar. Üstelik Avrupa'- da birçok iilkede ligler 18 takımla oynanı- yor." Hollanda'da özel maç yapan Dostlukspor bayan futbol takımı ve bayan hakem Lale Orta'nın büyük ilgi gördüğünü de sözleri- ne ekleyen Çorbah, "Bu tür dış temaslar arttırılmalı" dedi. santrforun almmasında ısrar et- tiği sızan bilgiler arasında. Yerli futbolcular var öte yandan Denizli yönetici- lere "Santrfor alın" mesajını gönderirken kendisi de Ege*de yeni isimlerin peşinde koşuyor. Denizli'nin, ikinci lig takunla- rından Nazilli'de oynayan Ka- dir'le görüştüğü öğrenildi. Yö- neticiler, Kadir'in 27 yaşında ol- masının önemli sayılmadığını belirterek "Kaliteli futbolcu ve 40'ın nzerinde golü var. Yaşı de- ğil attıgı goller onemli" dediler. Denizli'nin görüştuğu Kadir'i, Nazillisporlu yöneticilerin ver- mek istemedikleri bildirildi. Yalman divan toplantısında Bu arada Galatasaray'da he- saplar bugün inceleniyor. Sarı- Kırmızılı kulübün bugün yapı- lacak olan divan kurulu toplan- tısında Başkan Alp Yalman üye- lerin sorularını yanıllayacak. Yönetim kurulu üyeleri hesap- larda borcun 26 milyar lira ola- rak gözüklüğunü, ancak asıl borcun 19 milyar lira olduğunu belirttiler. Yöneticiler, alacakla- nn tahsilinden sonra borcun 12 milyar liraya düşeceğini sözleri- ne eklediler. Fenerbahçe cephesi: Galatasaray'lı Tanju ile Beşik- taşh Engin'i alarak yılın trans- fer bombalannı patlatan Fener- bahçe şimdi de gözünü Roman- ya piyasasına çevirirken Çekos- lovakyalı Chovanec ile de söz kesti. Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Josef Venglos'un ıs- rarla alınmasını istediği PSV'li Chovanec Fenerbahçe'ye yeşil ışık vaktı. Çekoslovak milli ta- kımımn kaptanı Josef Chova- nec, PSV'de yedek kalmaktan Bıktığını belirterek Fenerbahçe 1 de eski hocasının takımında se- ve seve forma giyebileceğini açıkladı. 30 yaşındaki libero Chovanec, jki yıllık sözleşme karşıhğı Fenerbahçe'den 2 mil- yar 500 milyon lira alacak. Fe- nerbahçe kulübü PSV'ye aynca 4 milyar lira ödeyecek. Teknik direktör Venglos ve menajer Ercan Aktuna bu haf- ta sonunda Romanya'ya giderek Dan Petrescu ve Ilie Stan için Romanyalı yöneticilerle son kez pazarlık masasına oturacaklar. Steaua Bükreş kulübü, Petres- cu'nun transferi için 8 milyar lira istiyor. Engin'in transferinden sonra Rumen kaleci Stingaciu- nun transferinden vazgeçen Fe- nerbahçeliler, Petrescu ile Stan- ın transfer ucreti için görüşme yapacaklar. Her iki futbolcu ke- sinlikle Fenerbahçe'de oynaya- caklannı ifade ederken Steaua Bükreş'in başkanı Cornel, San- Lacivertü kulübün teklifini ca- zip bulduklarını belirterek Dan Petrescu'yu Fenerbahçe kulübü- ne verebileceklerini açıkladı. Bükreş'in orta sahasında oyna- yan llia Stan'ı izleyen Fenerbah- çeli yöneticilerin "mukerarael" dediği Rumen futbolcu, Fener- bahçe*>i yakından tanıdığım, futbol hayatına Türkiye'de de- vam etmek istediğini belirterek "Kulübiim anlayış gösterirse Fe- nerbahçe'de seve seve futbol oy- nanm. Petrescu ile beraber Fe- nerbahçe'ye giiç katacağımıza inanıyonım" dedi. Chovanec ile söz kesen Fener- bahçeli yöneticiler Çek futbol- cu ile önümüzdeki hafta içinde mukavele imzalayacaklarını acıkladılar. San-Lacivertli yöne- ticiler, daha önce prensipte an- laştıkları Dan Petrescu ve tlia Stan'ın transfeT işlemlerini bu hafta sonunda tamamlayacakla- nnı umduklarını da aynca be- ürttiler. 12 milyara imza atan Ulvi buruk 'Başkan Seba'yı kıranıadım 9 4 maç sonra Beşiktaş'ta tarihe geçecek olan Ulvi, "Başkanıma olan sevgim saygım nedeniyle imza attım" dedi. ASENA ÖZKAN 12 YIL — Ulvi, 12 yıldır Beşik- taş formasını giyiyor. "Ben bu paraya Beşiktaş'ta kalmazdım. Ancak başkan Sii- leyman Seba'ya olan saygım ve sevgim, benim tekrar kulübüm- le mukavele imzalamama neden oldu". Bu sözler, Beşiktaş'ın for- masını kesintisiz olarak 12 yü- dan beri giyen "emektar Ulvi"- ye ait. Geçen hafta Beşiktaş transfer komitesi ile görüşen ve bu gö- rüşmede yöneticilere rakam ver- mekten kaçınıp "Benim hakkı- mı sizler belirleyin" diyen Ulvi, önceki gün kulübü ile anlaşma- ya vardı. Kendisini tekrar 2 yıl- İığına Beşiktaşh yapan mukave- leyi ise dün kulüp binasında im- zaladı. Önceki gün kulüp bina- sında transfer komitesinin "Ne kadar istiyorsun?" sorusuna ce- vap vermek istemeyen Ulvi, so- nunda ısrarlara dayanamayarak "1 milyar 750 milyon lira istiyonun" yanıtmı verdi. Beşik- taşh yöneticiler ise bu rakamı fazla bulup Ulvi'ye "Sana sade- ce 1 milyar 100 milyon lira vere- biliriz" dediler. Ulvi bu rakama imza atamayacağını söyleyince de herkesin suratı asıldı. Ancak daha sonra araya giren bazı yö- neticiler bu rakamı 100 milyon daha arttınp Ulvi'yi anlaşmaya razı ettiler. Aslında Ulvi 100 milyon lira- nın derdinde değil. Onu uzen şey, 12 yıllık kulübünün kendi- sine bu kadar hoyrat davranma- sı. "Böyle bir davranışla karşı- laşacagımı bilsem hiç uzatma- dan 1 milyar liraya imza atardım" diyen Ulvi sözlerini şöyle sürdurüyor: "Şimdi hiç bir yönetici 'Ulvi'ye 100 milyon li- ra fazla verip imza attırdik' de- mesin. Paraya düşkün olmadıgı- mı beni tanıyanlar bilir. 1 mil- yar 100 milyon liraya evet deme- memin sebebi, 12 yıllık emegi- min bu parayla ölçnlmesi oldu. tsterdim ki Beşiktaşh yönetici- ler bana daha candan davramp bakkımı versinler. 100 milyon li- ra benim hayatımı hiç bir şekil- de etküemez." 31 yaşındaki "emektar Ulvi" 4 maç sonra Beşiktaş tarihinin bir parçası olacak. K. Ahmet 1 in 569 maçlık rekorunu kıracak olan Ulvi, Siyah-Beyazh ekibin en çok oynayan futbolcusu un- vanını elde edecek. Camel Th>phy'cüere ve Burundi ülkelerinde yapılan 12. Camel Trophy'de "Dünya Şampiyonu" olan Türk ekibi, Bakan Ismet Özarslan tarafın- dan 10'ar milyon lira ile ödüllendirildi. Önceki gece düzenle- nen törende Bakan Ismet Özarslan, Bülent Özler ve Menderes Utku'dan oluşan Türk ekibini kutiarken "Bu başannızdan ötürtt sizieri 10'ar milyonla ödüllendiriyorum" dedi. Otomobil cami- asının katıldıgı gecede Bakan Özarslan, aynca rallicilere, "Siz- lere sevineceginiz bir haber verecegim" diyerek "İstanbul'da en kısa sürede bir ralli parknru yapacagız" sözünü verdi. (Fotograf: Asena Özkan) 'Şike dosyası' yeniden açıldı • Spor Servisi — Başbakanhk Teftiş Kurulu tarafından, Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik'e iade edilen ve önceki gün Tahkim Kurulu'na ' verilen, "şike dosyası" yeniden açıldı. Futbol Federasyonu, Ulus bürosunda dün Sait Güran başkanhğında toplanan Tahkim Kurulu, dosya üzerinde incelemeierde bulundu ve dosya ile ilgili ilk duruşmanın, 14 haziran cuma günü yapılmasını kararlaştırdı. Tahkim kurulu toplantısında aynca, Alpaslan Arat'ın istinkafı da göruşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. EBahçe'de Rıdvan kaptan • Spor Servisi — Fenerbahçe'de yeni Kaptan Rıdvan, Başkan Metin Aşık, dün Toni Schumacher, yönetici Yusuf Duru ve futbolcu Müjdat ile yaptığı görüşme sonunda takım kaptanlığına Rıdvan'ın getirilmesı kararlaştınldı. Bu arada yeni transfer Tanju ile Müjdat dün ilk transfer taksitlerini aldılar. GSGM'nin 53. kuruluş yıh • Spor Servisi — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 53. yıldönümü kutlamaları 13 ve 14 haziran günlerinde yapılacak. Yıldönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürü Tevfık Sarpkaya, federasyon başkanlan ile teşkilat üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet bugün Arutkabir'i ziyaret edecek, daha sonra da Devlet Bakanı lsmet özarslan tarafından kabul edilecek. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü toplantı salonunda öğleden sonra il müdürleri ve federasyon başkanlan toplantısı başlayacak. Doktorlar turnuvası • Spor Servisi — Roche ilaç firması tarafından düzenlenen devlet hastaneleri doktorları arasında düzenlenen futbol - tunnıvasnım finali bugûn" 0 .**' oynanacak. 22 devlet hastanesinin katıldığı turnuvada finale kalan Kartal Meslek Hastalıklan Hastanesi ile Haydarpaşa Numene Hastanesi finalde saat 18.00'de Türkay tesislerinde karşı karşıya geliyor. Final maçından sonra kazanan takıma verilecek kupanın yanı sıra en centilmen takıma, en az gol yiyen kaleciye ve en çok gol atan futbolcuya da ödüller verilecek. İYK yelken okulu • Spor Servisi — Istanbul Yelken Kulübü'nün (İYK), yaz dönemi eğitim çalışmalan 17 haziran pazartesi günü başlayacak. Aralıksız 39 yıldır faaliyet gösteren İYK Yelken Okulu'nda kayıtlann her gün 13.00-17.30 saatleri arasında yapıidığı ve 16 haziran pazar günü sona ereceği bildirildi. İYK, yaz dönemi eğitim çalışmalan, yüzme, optimist, kadet, windsurf ve yat sımflannda yapılacak. Yaz dönemi çalışmalarına yüzme, optimist ve kadet sımflannda 7-15 yaş arası gençler kaydedilecek. Windsurf ve yat kategorilerine ise isteyen herkes kayıt yaptırabilecek. Gazi Koşusu ekranda • Spor Servisi — At yanşlannın en önemlisi Gazi Koşusu, 16 haziran pazar günü, Istanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Gazi Koşusu, saat 17.00*de, televizyonun birinci programından naklen yayımlanacak. Toplam 750 milyon lira ikramiyeli, yılın en büyük yanşında start alacak 22 safkan şöyle: Abbas, Akar, Aslanım 1, Good VVinner, Gümşık, Hat's Off, How Can I Go, Inkos, Karaduman, King's Junior, Mister Mo, Misbey, Nati ve Prodicida, Serdarbey, Shetland, Şansbalpnu, Tycoon 1, Browinie, Gay Bride, Myra, North VVind, Seyda. At yanşı sonuçlan • Spor Servisi —Dün koşulan Istanbul at yanşlannda Altılı Ganyan: 1/8-8-J-6-16-5 şeklinde sonuçlandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog