Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/16 HABERLERİN DEVAMI 13 HAZİRAN 1991 Açhk grevi sona erdi • Haber Merkezi — Cumhuriyet Gazetesi'nde geçen hafta iş akitleri feshedilen 3 kişinin protesto eylemi dün sona erdi. Bir gün süren eylem sonunda teknik servisin eski 3 çalışanı tazminatlarını toplusözleşme hükümlerine uygun biçimde almayı kabul ettiler. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Müessese Müdürü Emine Uşakhgil, şu açıklamayı yaptı: "İş akitlerinin hangi zorunlu nedenlerle fesh edildiği yazılı olarak kendilerine bildirilen arkadaşlarımızdan üçünün gazetemizin binası önünde 1 günliik protesto gösterisi yapmalarını üzüntü ile karşıladık. İşlerine son verilen arkadaşlarımıan duygularım anlayışla karşılamakla birlikte, gösterilen tepkinin yöntemini ve içeriğini hak etmedigimiz kanısındayız." Gtinaydın'ın Ankara Bürosıı kapatıldı • tSTANBUL (AA) - Günaydın Gazetesi Genel Yayın Müdürü Saruhan Ayber, Asil Nadir'in sahibi olduğu Ankara'da yayımlanan Ulus Gazetesi ile Günaydın'ın Ankara Bürosu'nun bugün kapandığım bildirdi. Saruhan Ayber, yaptığı açıklamada, Günaydın'ın bundan sonra merkezde (tstanbul) basılarak Ankara'da dağıtımının yapılacağını kaydetti. Ayber, Ulus Gazetesi'nin kapamşıyla ilgili olarak da "Gazetenin satışı düşüktü. Biz sonuna kadar direndik. Kapatmak zorunluluk oldu. Başka çaremiz yoktu. Çalışanlara para veremiyorduk. Ulus, ne kapanan ilk gazete ne de son gazetedir" dedi. Günaydın Gazetesi Ankara Bürosu çahşanları, dün sabah ödenmeyen maaş ve ikramiyeler için vezne önünde bekleme eylemi yapmışlardı. Aziz: Petrol hattı açılsın (Baştarafi 1. Sayfada) davanağı kalmadıgına göre pet- rol boru hattı derhal açıimalıdır" dedi. Tarık Aziz'i getiren Irak Ha- vayollan'na ait özel uçak Ür- dün'ün başkenti Amman üze- rinden saat 12.25'te Ankara'ya indi. Aziz burada Dışişleri Ba- kanı tarafından "sadie" bir tö- renle karşılandı. Az sayıda yet- kilinin katıldığı törende Türk tarafında Dışişleri Bakanlığı Or- tadoğu Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Önder Özar ile söz- cü vekili Ferfaat Ataman hazır bulundular. Irak tarafından ise Irak'ın Ankara Büyükelçisi Rafı Daham Müjvel El Tikriti ile bü- yukelçilikten diğer yetkililer karşılama torenine katıldılar. Beraberinde sadece özel Ka- lem Müdürü, tercümaru ve 5 gu- venlik görevlisiyle gelen Tank Aziz ile Dışişleri Bakanı Alpte- moçin daha sonra Esenboğa Havaalanı'nın büyük şeref salo- nuna geçerek bir süre dinlendi- ler. Burada basma kısa bir açık- lama yapan Alptemoçin, bu zi- yaretin, Irak tarafından gelen istek üzerine gerçekleştiğini anımsattı. Türk ve Irak halkı arasında eskiye dayanan dostluk ilişkile- rinin ileride de süreceğini belir- ten Alptemoçin, Tank Aziz'den alınacak bilgileri BM kararlan çerçevesinde değerlendirecekle- rini söyledi. Türkiye'nin politi- kasuıın söz konusu kararlar çer- çevesinde sürdürüldüğünü vur- gulayan Alptemoçin, "Temen- nimiz, BM kararlannın yerine getirilmesidir" dedi. Tank Aziz de Türkiye'de bu- lunmaktan duyduğu memnuni- yeti dile getirerek ülkesi ile Türkiye arasında çok eskilere dayanan ilişkilere işaret etti. Bu ilişkilerin süreceği inananda ol- duğunu kaydeden Aziz, "Irak taükümeti ve halkının Türkiye ile ilişkilerin nonnal seyrine dö- niiştürülmesini içten arznladı- gını" söyledi. Aziz, "ortak çıkarlardan" ve "içişlerine kanşmama" prensibinden de söz ederek "Zi>aretim ilişkile- rin yeniden başlaülmasına yöne- liktir" dedi. Dışişleri Bakanı Alptemoçin ile Tank Aziz başkanlıfındaki resmi görüşmeler dün öğleden sonra yapıldı. Bir buçuk saat kadar süren bu göriişmelerde, Tank Aziz, Türkiye ile Irak ara- sındaki ilişkilerin geçmişine ve ortak çıkarlara işaret ederek, bu ilişkileri düzeltme arzusunda ol- duklannı yineledl. Bu çerçeve- de, Türkiye'nin Bağdat Büyü- kelçisi Necati Utkan'ın bir an önce işbaşına dönmesini arzula- dıklarım söyleyen Aziz, ikili ti- caretin de yeniden başlamasını istediklerini belirtti. Resmi go- rüşmelerin bu ilk turunda Irak'- ın Ankara Büyükelçisi El Tik- riti katılırken, Türkiye'nin Bağ- dat Büyükelçisi Utkatn'ın hazır bulunmaması dikkat çekti. Öte yandan görüşmeler devam eder- ken Botaş Genel Müdürü Oktay Vnral'ın bir başka odada bek- lediği gözlendi. Ancak Vural'- ın göruşmelere çağnlmadığı bil- dirildi. Nitekim Kerkük- Yumurtalık petrol boru hattı konusunun bu ilk turda ele alın- dığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki gö- be Alptemoçin, konuk Başba- kan Yardımcısı onuruna verdi- ği yemek öncesinde, gazetecile- rin somlarıru cevaplandırdı. Alptemoçin, "Petrol boru hattınm açılmasını kesin sözlerie istediler mi" şeklindeki bir so- ruya şu karşılığı verdi: "Evet, istendi, biz de dedik ki, BM Güvenlik Konseyi karar- lan çerçevesinde biz de isteriz, ama ambargo kararının kalk- masına bağlıdır, bu karar kalk- tığı andan itibaren petrol boru hattı çalışmaya başlar." Alptemoçin, Türkmenler ko- nusunun giindeme gelip gelme- diğine ilişkin soruyu cevaplan- dırırken de şöyle dedi: "Tabii ki geldi, Irak'taki de- ğişik etnik kökenli halklann du- nırau, bu arada Kurtlerle yap- açıklamada şunları kaydetti: "Görüşmede, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi kararla- n çerçevesinde, Irak'a gıda ve Uaç yardımı yapabileceği ve am- bargo komitesi müsaade ettiği takdirde. petrol boru hattının da hazır olduğu keyfıyetinin göz önünde bulundurulacağı be- lirtildi. Tank Aziz'in "gerek göriil- mesi halinde" bugün Alptemo- çin ile yeniden bir araya gelebi- leceği kaydediliyor. Aziz bugün ayrıca gazetelerin yazar ve dip- lomasi muhabirleri ile görüşe- cek ve ardından bir basın top- lantısı düzenleyerek Türkiye'- den aynlacak. EcevitMn açıklaması DSP Genel Başkanı Bülenl TARIK AZİZ ÇANKAYA'DA çekleşti. Aziz, Cumhurbaşkanı — Irak Dışişleri Bakanı Tank Aziz'in Ankara randevusu dün ger- Özal tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edildi. (Fotoğraf: AA) rttşmelerden sonra Başbakan Yıldınm Akbulut, Tank Aziz'i kabul etti. Dışişleri Bakanı Alp- temoçin'in de katıldığı ve bir sa- at 10 dakika kadar süren görüş- meden sonra herhangi bir açık- lama yapılmadı. Botaş Genel Müdürü Vural'ın burada da bir yan odada beklemesine rağmen göruşmelere çağınlmadığı belir- tildi. Cumhurbaşkanı Özal ise Aziz'i akşam saat 18.30'da Çankaya Köşkü'nde kabul ede- rek bir süre görüştü. Irak Başbakan Birinci Yar- dımcısı Tank Aziz'in, Cumhur- başkanı Turgut Özal tarafından kabulünde, petrol boru hattının açılmasını istediği bildirildi. Cumhurbaşkanı özal'm, Ta- nk Aziz'i kabulünde bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtce- tıkları miizakereler, Türkmen- lerin, durumu, hepsi, tarafımız- dan dile getirildi, onlar da bu konudaki gelişmeleri ve düşün- celerini bize aktardı." "ABD'ye ulaşmasını istedik- leri bir mesaj verdüer mi" yo- lundaki bir soruna Alptemoçin, "hayır" yanıtını verdi. . Toperi'nin açıklaması Bu arada, Cumhurbaşkanlı- ğı Sözcüsu Büyükelçi Kaya To- peri, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Irak Başbakan Yar- dımcısı Tank Aziz'i kabulünde, Irak'taki meselenin esas çözu- munün, Irak'ın demokratik sis- teme geçmesiyle mümkün olabi- leceğini vurguladığını bildirdi. Toperi, iki buçuk saate yakın süren kabülden sonra yaptığı Ecevit, Irak Başbakan Yardım- cısı Tank Aaz'le yapılacak res- mi görüşmelerin kırgınhklann dargınlığa donüşmeden sona er- dirilmesi ve iki komşu ülke ara- sında yaklaşık bir yıldır kilitli kalan ilişkilerin yeniden açılma- sı için önemli bir fırsat olduğu- nu belirterek "Şu sırada bu ki- lidi açacak anahlar petrol boru hattıdır" dedi. BM Güvenlik Konseyi kararlarında, Bush'un "Saddam Hüseyin iktidardan aynlıncaya kadar ambargo sürmelidir" dediği gibi bir ko- şul bulunmadığını belirten Ece- vit, "Başkan Bush'un her iste- ğine u)mak gibi bir viikümlülü- ğiimiiz de yok" dedi. Amerika'- nın bir yandan Irak'ın kuzeyin- de surekli kalmayacağını belir- tirken bir yandan da "Kürtler :Ssak'tantstanbul'aFındıklı'da bir rıhtım... Fransız mutfağının Bilsak zarafetiyle buluştuğu öğle ve akşam saatleri îstanbul'unda... Denizin üzerinde, içkinizi ya da kahvenizi yudumlayarak, bir akşamüstü îstanbul'unda... Otoparkı ve ulaşım kolaylığıyla, hemen yanıbaşımzda... Uygun fiyatları, seçkin müziği, leziz yemekleri, özenli servisiyle, özlediğiniz bir buluşma yeri... Y a z İ st anb ul'd a d a gü zeldir BİLSAK FINDIKU Cafe-( Bar-%estaurant Mimar Sinan Oniversitesi Yanı-Deniz Tıcaret Odası Rıhtımı-Fındıklı Rezv: 143 54 95-152 01 30 Bayram gûnlerinde, bütün Tüılriye'nin gazetesi Gazeteciler Cemiyeti'nln yayınlacbğı İstanbul Bayram'dır. Nerede olursanız olurt, bu güzel tatil gü&lerini gazetenizle renklendirebilininiz. BAYRAM'DA Gazeteciler Cemryetı Cağaloğlu-İstanbul Tel: 513 83 00 (3) Teleks: 23508 yeti tr Fax: 526 80 46 Ankara Tem«ilcüiği: Te!:117 2 4 05 • 117 3 0 87 ELEMAN ARANIYOR Kitap ve ansiklopedi pazarlamasında maaş + prim sistemiyle çalışacak bay ve bayan elemanlara ihtiyaç vardır. İsteklilerin 512 05 05 / 516 numaralı telefondan randevu almaları gerekmektedir. CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ SAĞUK ve GÜZELÜK REHBERİ ÇANAJANS 1510044 FAX: 1514155 PROKTOLOGIE HEMOflOİD-FİSTÛL VARİSLERİN INFAROT, İĞNE İLE TEDAVtSİ Op. Dr. Hayat! F. KOCAL Bankaiaria anlaşma vardır Rumei Cd. Ogan Ap. No. 16-2 Nişantaş) Tel: 141 35 89 1320120 PSİKOLOJİK DANIŞMA veTEDAVİ MERKEZİ PSİKOLOG Dr. B. Inal PSİKİYATR Dr. H. Seiendi Hasat Sok. No: 3/6 (Şişli Camii karşıs) ŞİŞLİ Tel: 148 32 10-14861 44 Tele Sekreter: 1480153 UMUT OPTlK Artüc Birden Fazla Gözlüğe gerek yok. VARİLUX CAM Her uzaklıktan net göfüş sağlar ORGANİK CAM Normatcamdan % 50 hafif, kınlmaz LENTİLUX CAM Normal camdan % 80 daha irrce ANTIREFLE CAM Işığa karşı gözü kocuyan TİTAL CAM Normal camdan % 40 daha ınce Çalışma slstemimiz bilgisayarlıdır Gözlüğünüz PHOTOCENTRON cihazıyla resim çekilip, merkezlenerek yapılır. Umut Optikte güleryüzle tonışuu Kayıjdoö Cad. No Î28-3 (Fahrettın Kenm Gokay Köşkü Karşısı Zrverbey Yolu) GözfepeTel:36öO3 91 Fax:368 03 91 DİŞHEKİMİ LOZAN KAYNAK Dr. Med. Dent. SEVGİN KAYNAK (Univ.BONN) Muayene saat 10-16 KLODFARER CAD. 40/6 Çembertitaş- IST TEL: S20 83 16 aynlmamızı istemiyor" bahane- siyle, oradaki silahlı varhğını sürdürme niyetinde göründüğü- nü kaydeden Ecevit, "ABD'nin gizli hesabı varsa o hesabı boz- mak, belirgin ve tutariı poliüka- sı yoksa, ülkemizi tehdit eden politika boşluğunu doldurraak bizim elimizdedir" dedi. Ecevit, ambargo konusunda ilginç bir oyun oynandığını, biz ambargo- ya uyarken Irak'ta çarşılarda Amerikan sigarası ile birçok ya- bancı malın bulunduğunu söy- ledi ve şöyle devam etti: "Bu gerçekler karşısında, bi- zim hiçbir yasal dayanağı kal- mamış ambargova uymaya de- vam etmemiz ve petrol boru hattını kapalı tutmamız, kendi kendimize ambargo uygulamak gibi alıyor. Tank Aziz'le Anka- ra'da yapılacak görüşmeler, bu Amerika'dan çok Amerikalı tu- tumuzu sona erdirmek için iyi bir fırsaltır ve bu fırsal mntla- ka değerlendirilmelidir" dedi. Diplomatik trafik Bu arada, Ankara'daki diplo- matik trafik de hızlandı. Dışiş- leri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Sosyalist Enternas- yonal toplaritısuıa katılmak üze- re, tstanbul'da bulunan Kürdis- tan Yurtsever Birligi lideri Celal Talabani ile Lübnan tlerici Sos- yalist Partisi Başkanı Velid Cumblat'ın görüşme talebinde bulunduklannı bildirdi. Alpte- moçin, "Bu konuda kendilerine yarın (bugün) bir yanıt verecegiz" dedi. Talabani ile Cumblat'ın bugün Ankara'da olmaları bekleniyor. Öte yandan Dışişleri Bakan- lığı sozcüsü Murat Sungar Dışiş- leri Bakanlığı Musteşar Vekili Büyükelçi Hüseyin Çelem'in, Sosyalist Enternasyonal toplan- tısı dolayısıyla tstanbul'da bulu- nan Cumblat ile Arap toprakla- rında yaşayan Filistinlilerin lide- ri Faysal Hüseyni ile görüştüğü- nü bildirdi. Sungar, Çelem'in temaslan hakkında sorulan bir soru üze- rine Faysal Hüseyni ile yapılan görüşmeye El Fecr Gazetesi sa- hibi Hanna Siniora ve Gazze bölgesi temsilcisi Abu Rahme- nin de katıldığını belirterek "Ve- lid Cumblat ile başta Lübnan ve Irak'taki durum, Faysal Hüsey- ni liderliğindeki Filistin heyetiyle de banş süreci olmak üzere, böl- gemizde vukubulan son gelişme- ler hakkında yararlı görüş tea- lisinde bulunulmuştur" dedi. Istikrar için silahsızlanma (Baştarafi 1. Sayfada) mokrasinin nelerle uğraştığını, banşı demokrasiyi, sosyal ada- leti korumak için hangi yöntem- ler, hangi kısa ve uzun vadeli hedefler peşinde koştuğunu kendilerinden duymuş olur." VVilly Brandt, daha sonra ga- zetecilerin sorulannı yanıtlarken Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la bugün yapması beklenen görüş- meyle UgiU olarak şöyle dedi: "Toplantıya gejlmeden önce Cumhurbaşkanı Özal'ın onunı- muza bir resepsiyon vermek is- tedigini öğrendik. Ancak prog- ramımız çok yüklü olduğu için bu gerçekleşemedi. Daha sonra benimle Ankara'da görüşecegi- ni bildirdiler. Sayın Ozal, Orta- doğu'da önemli bir rol oynadı. Bu nedenle bizim Ortadogu'ya ilişkin olarak aldığımız kararlar- la ilgilenebilir. Bir ülkeyi ziyaret ettiğimizde o ülkenin devlet baş- kanı ya da cumhurbaşkanı ile görüşmek bir protokol gereği- dir." Brandt, bir soru üzerine de Inönü'nün Sosyalist Enternas- yonal başkan yardımcılarından biri olmasının, mantıklı olaca- ğını belirterek "Bu konu önü- müzdeki kongrede belli olur" diye konuştu. Brandt, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki çözüm önerilerini nasıl bulduğuna ilişkin bir sonı- ya da şu yanıtı verdi: "Kanımca her iki loplumun yasal haklanna dayah bir çözüm bulunmalıdır." Brandt, KKTC Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş'la görüşme- siyle ilgili önerinin SHP Genel Başkanı Inönü'den geldiğini, Kıbrıs'taki her iki toplumun temsilcileriyle görüşmeye her za- man açık olduğunu söyledi. Dün sona eren Sosyalist En- ternasyonal Konsey Toplantı- sı'nda önceki gün açıklanan Or- tadoğu bildirisinin yanı sıra Af- rika, Güney Afrika, silahlann kontrolü, Şili, El Salvador ve Baltık ülkelerine ilişkin olarak da birer bildiri kabul edildi. Afrika'yla ilgili bildiride kıta- da son yıllarda demokrasi yö- nünde atılan adımlann mem- nunluk verici olduğu kaydedil- di ve "Sosyalist Enternasyonal, Afrika'da çoğulcu demokrasi ve demokratik sosyalizm için veri- len mucadelevi destekleyecektir" denildi. Bildiride Angola'da ba- rışın sağlanmasının da olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı. Sosyalist Enternasyonal, Gü- ney Afrika'da yaşanan son geliş- melerin olumlu olduğuna dikkat çekerek "ırkçılığm önündeki bü- tün engellerin kaldırdması" çağ- nsında bulundu. Silahlann kontrolü adlı bildi- ride de Stratejik Silahlann Smır- landırılması Görüşmeleri'nin (STAKT) sonuçlandınlmasından sonra, nükleer silahlann yeniden iiretiminin kesin olarak yasak- lanması istendi. Bildiride dünya- da istikrarın sağlanması için si- lahsızlanmamn temel koşul ol- duğuna işaret edilerek bu konu- da AGİK sürecinin önemine de- ğinildi. Sosyalist Enternasyonal, Şili ve El Salvador'la ilgili olarak ka- bul ettiği iki ayrı bildiride de bu ülkelerdeki gelişmeleri olumlu olarak değerlendirdi. Sosyalist Enternasyonal, Şili'de demokra- si yolunda atılan adımlann, El Salvador'da da banşa yönelik çabalann desteklendiğinı bildir- di. Baltık cumhuriyetleri ile ilgi- li bildiride de bu ülkelerdeki de- mokrasi hareketinin desteklen- diği ve Letonya, Litvanya ve Es- tonya'nın "sdf-determinasyon" hakkının tanındığı vurgulandı. Bildiride, SSCB'ye yapılacak yardımın, bu ülkenin demokra- si yolunda atacağı adımlara bağ- h olduğuna da işaret edildi. Sosyalist Enternasyonal Kon- sey Toplantısı'nın dün sabahki bölümünde de oturumlar bo- yunca ele alınan Birleşmiş Mil- letler'in yapısal değişimi ve güç- lendirilmesi konusunda şu öne- riler geliştirildi: • BM yapısı içinde, dünyada- ki olağanüstü durumlaıla ilgili bir özel uyarı sistemi oluştu- rulması, • BM'nin mutlaka askeri güç- lerle de desteklenen yapunm gü- cüne sahip olması, • BM'nin örgütsel ve parasal yapısının güçlendirilmesi, • BM'nin AGlK örneğinde olduğu gibi dünyanm her yerin- de benzeri örgütler oluşturma- sı, • BM'nin dünyadaki silahsız- lanmayı izlemek için özel bir ça- ba göstermesi. İstanbul Trafik Müdürlüğü'nden aJdığım ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. • GÜLDEHEN ARCA Haydut'u kaybettik. Üzüntümuz sonsuzdur. Arkadaşlaıı Özel Orkestrosı E$lığinde FERHAT TUNÇ KARTAL KONSERI 16 HAZİRAN PflZAR MATİNE: 19.00 SUARE: 21.00 Yer:HASAN ALİ YÜCEL KÜLTÜR MERKEZİ 353 37 78 Yerter numaralıdır. BJefler 15 000 TL Bllgl İçin 374 16 66 CAN AJANS SATILIKVOLVO 1991 Model, 0 Km. Plakalı 460 GLE Volvo. Gri Mavi Metalik, Air condition, merkezî kilit, otomatik cam, elektrikli ayna, orijinal radyo-teyp, hidrolik direksiyon. Telefon: 512 05 05 / 20 hat SATILIKOTO GOLF 83 sonu, ckonomik modcl, beyaz, iki kapılı, ilk sahibinden, 80 bin km., çok temiz, sigortası kazasızlık indirimli, net 25 milyon TL. 512 05 05 / 485-486 Ortam SATILIK DAİRE Kaloriierli, Hidroforlu 95 ra ! . giriş kah 95 milyona acele sahhkhr. Faik B«y Cad. C-Blok D.l Basın Sitcsi Acıbadem-Kadıköy Td: 325 22 17 İLAN tSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK HÂKİMLtĞtNDEN Dosya No: 1988/270 Davacı Maliye Hazinesi adına tstanbul Muhakemat Müdürlüğü ta- rafından, Gaip Civani Çeçeviçi aleyhine açılan gaiplik davasının ya- pılan açık durusması sonunda; davanın kabulü ile, Civani Çeçeviçi- nin gaipliğine, adına kayıtlı laşınmazlann hazineye ıntikaline 28^.1991 tarihinde karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanununun ilgili mad- deleri gere|ince, işbu karann tebliğinden itibaren 1 ay sonra kesinleş- miş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 28473 BAKIRKÖY 2. SULH HUKUK HÂKİMLtĞl'NDEN İLAN Dosya No: 1982/955 Davacı maliye hazinesine iza- feten (tst. Muhakemat Mudilr- lüğü) vek. Av. Nurkan Ergül ta- rafından 3.8.1982 tarihinde da- valı Ahmet özatbakan aleyhine açdan Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkeraesi'nin 981/619 es. 982/252 karar sayüı ve 23.3.1982 günlu veraset Uamının iptaline ve hazinenin rnırasçıhğına karar ve- rilmesini talep etmiş, toplanan delıllere göre mahkememizin 30.12.1988 tar. 982/955 es. 988/2110 sayıl. kararla Fatih 3. Sulh Hukuk Mahkemesı'nin 9.4.1985 tar. 985/106-1 sayüı ye- ni bir verasetin mevcut olduğu ve bu verasete göre tereke hâkimi- nin de dosyadan el çektiğı ve bu veraset ilamı ve tavzih karşısın- da Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu verasetin hükümsüz kaldığı ve murisin (üm mirasçılanrun vera- set ilamında açıklandığı bu du- rumda hazinenin herhangi bir mirasçılığımn söz konusu ola- mayacağı bildirilmiş olup bilir- kisilerce verilen rapor mahkeme- mizce yerinde göruldüğünden talebin reddine karar verildiği, Bakırköy Park önü Sk. No. 10'da ikâmet eden davalı Ahmet Özatbakan mirasçısı Zehra De- miray çocuklarından Muzaffer Demiray'a karar tebliğ edileme- diğinden davalı Ahmet özatba- kan'ın mirasçısı Muzaffer Demi- ray tarafından veya kendisini temsil eden bir vekil tarafından işbu karar süresinde temyiz edil- mediği takdirde karann kesinle- şeceği hususu ilanen tebliğ olu- nur. Basın: 28472 İLAN TC GEBZE İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞt Esas No: 1989/29 Davacı S.S.Kurumu Genel Mdr. tarafından davahlar Nuh Çimento Sanayii AŞ, Tünay Birol ve Ahmet Sabri Oral aleyhlerine açılan taz- minat davasının sonunda verilen karar gereğince: Kirazlıyah Köyü Gebze adresinde ikamet ettiği anlaşılan davah- lardan Ahmet Sabri Oral adına çıkartılan tebligatlann bilâ ikmal ia- de edildiği birçok aramalara rağmen bulunamadığı ve adına ilanen duruşma gilnü verilerek dunışmada hazır bulunmadığı ve mahkeme- mizin 24.10.1990 tarihli duruşmasında dava sonuçlandırüarak kuru- mun yapmış olduğu 21.388.962 TL'nin gelir baglama ve onay ve ödeme günlerinden başlayacak yasal faizi ile birlikte davalılardan da- yanısmalı olarak alınarak davacı kuruma verilmesine. keza 3000 TL basvurma hara, 213.889 TL ilam harcı, 29.000TL postagideri, 29.900 TL ilan yollama ücreti, 80.000 TL bilirkişi ücretinin kısmı kabule göre 1/7'sinin davacı bakiyesınin dayanışmalı olarak davalılardan alın- masma, 652.779 TL vekalet ücretinin dahi dayanışmalı olarak dava- lılardan alınarak davacı kuruma verilmesine. karar verilmiş olduğundan i; bu ilanın ilan tarihinden itibaren 8 gün içerisinde da- valı Ahmet Sabri Oral tarafından temyiz edilmediğı takdirde ılamın kesinleşeceğinin bilinmesi ilanen tebliğ olunur. 10.4.1991 Basın: 47603 İLAN ÜSKÜDAR ASLİYE 2. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1990/1021 Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davahlar Nurettin Berk- sun, Nebahat Berksun, Sebahat Berksun, Adalet Berksun aleyhine açılan tesçil davasında: Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesıyle Üsküdar Y.Dudullu köyü 7240 nolu parselin davalırar adına olan tapu kaydımn iptali ile davacı hazine adına tescüine karar verilmesini talep etmiş olmakla: Davalılardan yukanda isimleri yazılı olan şahısların adreslerine gön- derilen dava dilekçesi tebliğ edilmeyerek bila geri iade edilmiş olup, bu kerre davalılara duruşma gttnunOn ilanen tebligine karar verilmi^tir. Duruşmanın atüı bulunan 8.7.1991 günü saat 10.00'daki duruş- maya davahlar Nurettin Berksun, Nebahat Berksun, Sebahat Berk- sun, Adalet Berksun'un dunışmaya bizzat gelmeleri veya kendileri- ni bir vekille temsil ettirmeleri, gelmedikleri veya bir vekille kendile- rini temsil ettirmedikleri takdirde davanın usulen 213-377 maddeleri gereğince yokluklarında karar verileceğinden dava dilekçesi ve gün- lü davetiye yerine kâim olmak üzere de ilanen tebliğ olunur. 27.5.1991 Basın: 28469 ŞİŞLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN 1989/988 Davacı Hazine vekili tarafından davalı Mamados oğlu Yordan aley- hine açılan gaiplik davasının yapılan durusması sonunda: Tapuda imar ıslah planı uygulaması ile meydana gelen Şişli, Kap- tanpasa Mah. kain 246 DY IV pafta, 10293 ada, 39 parselde kayıtlı 108/133 hisse maliki Mamados oğlu Yordan'ın GAİPLİĞİNE, tapu- daki 108/133 hissesinde üzerindeki mükellefiyetlerle birlikte davacı hazine adına tesciline, mahkeme masraflannın hazine üzerinde bıra- kılnniina, Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Yo/dan'a ila- nen tebliğ olunur. 15.3.1991 Basın: 28468 SATILIK 68 Model Volkswagen 350 75 59 359 69 85 İLAN KADIKÖY 5. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1990/566 Esas Turgut BUlent Kıbnsoğlu tarafından Mahperi Kıbnsoglu aleyhine açılan boşanma davası sonunda verilen 4.4.1991 tarihli ve 1990/566 -1991/239 sayılı kararla Zonguldak, Ulus, Kaldırım Mah. Cilt: 001, sahife: 90, Kütük: 28'de nüfusa kayıth Ismail Hakkı ve Emine'den olma, 25.9.1937 doğumlu Turgut Bülent Kıbnslıoğlu ile Ibrahim kı- zı Zeycan'dan olma, 15.1.1942 doğumlu Mahperi Kıbnslıoğlu'nun M.Y.'nin 134. ve 157. maddeleri uyarınca boşanmalanna karar ve- rilmiş olup, davalımn adresinin meçhul olması ve duruşma günü ile dava dilekçesinin de ilanen tebliğ edilmiş olması nedeni ile Ali Nihat Tarlan Cad. No: 62 D: 16 Afşin Apt. Bostancı Kadıköy adresinde ikamet ettiği bildirilen ve ancak adresi meçhul olan davalı Mahperi Kıbrıshoğlu'na boşanma karan yerine kaim olmak üzere tebliği ilan olunur. 23.5.1991 Basın: 6894 SATILIK Halı sahada çay bahçesi TEL: 323 11 21
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog