Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SERBEST PİYASADA DÛVİZ ABDDolan AHnaı Maıta Isviçre Frangı Hotanda Ftorinı ingiiz Steriini Fransız Frangı 100 l.üret S A.Füyali Avus Şilini Altş 4220 2365 2765 2100 6980 697 317 1110 335 ALTIN 8UMUŞ Satış 4230 2375 2775 2110 7030 702 322 1120 340 Cumhunyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bîlezık 900 ayar gûmûş AJış Satş 334 000 335 000 50.500 45 000 648 337 000 350 000 50 650 49 700 675 M.BANKAS) PİYASALARI TL Phrasaa Dftvc Piyasası Albn On Faz (%) IşlHac iMıiyaıTL) Ootar kapanış (TL) Işl.Kac (Ulyon İ) Kapanış (ons/S) Işlsm Hacmr (kg) 7011 2 9412 4212 103 42 372 25 180 Zoruıılıı tasarrufl 9.2 trilyon • ANKARA (AA) — Tasarruf teşvik hesaplarında bugüne kadar toplam 9.2 trüyon lira birikti. Tasarruf sahiplerine yapılan nema ödemeleri için belirlenen oran, yüzde 22'den yüzde 44'e yüİcseldi. Tasarruf sahiplerine, nemalannın üçte birinin her yü ödenmeye devam edileceği bildirildi. KOÎ yetkililerinden alınan bilgiye göre tasarruf teşvik hesaplarında bugün itibarıyla biriken paranın, 506 milyar 56 milyon lirası çeşitli ödemelerde kullanıldı. Bu ödemeler şöyle: 128 milyar 658 milyon lirası anapara, 244 milyar 417 milyon lirası nema olmak iizere toplam 373 milyar 75 milyon lira hak sahiplerine ödendi. 22 milyar 966 milyon lira yanlış tahakkuk nedeniyle kurum veya firmalara iade edildi. 100 milyar 50 milyon lira YPK karan ile Ziraat Bankası'na komisyon olarak ödendi. 9 milyar 965 milyon lira da bu iş için bilgisayar ve bina alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası'na ödendi. Toplam Kalite Semineri • Ekonomi Servisi— Vestel Şirketler Grubu ile Yönetim Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen "Toplam Kalite Semineri"nde konusan Vestel Şirketler Grubu Başkanı * Tahsin Karan, 2000 yılında yurtiçi tüketünin ikiye katlanacağını söyledi. Şu anda 14 milyon olan tüketici nüfusun, 9 yıl sonra 27 milyona çıkacağını belirten Karan, "Bir Kore gibi bir Japonya gibi verimliliği arttırma yolunda çalışmalıyız" dedi. TKB sermaye arttırıyor • ANKARA (ANKA) — Türkiye Kalkınma Bankası sermayesini 1.5 trilyon liraya yükseltecek. TKB Genel Kurulu 20 haziranda Ankara'da toplanıyor. Şu andaki sermayesi 1 trilyon lira olan TKB, 1990 yıhnı 125 milyar 526 milyon lira kârla kapattı. Bankanın vergi sonrası net kân ise 79 milyar 447 milyon lira olarak belirlendi. Sonıon balığı piyasada • ANKARA (AA) — Bio- Akva Kültür Balıkçıhğı Yatırımlan A.Ş. Gencl Müdürü Aslan Akuzüm, somon balığını 20 hazirandan itibaren piyasaya vereceklerini söyledi. Satış fiyatlannın daha önce açıkladıkları gibi 30 bin lira doiayında olduğunu belirten Akuzüm, bu fiyatın dolar üzerinden hesaplandığmı, dolardaki hareketlerin flyatı da etkileyeceğini sözlerine ekledi. \azar kasa kııllanımı • ANKARA (AA) — Katma Değer Vergisi oram yüzde 6 olan mallann teslimi ile uğraşan vergi mükellefleri, yazar kasalannı 1 ağustostan itibaren yüzde 8 oranına uyarlayacaklar. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'mn dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, bazı mallann tesliminde uygulanan yüzde 6 KDV oranının 1 hazirandan itibaren yüzde 8'e çıkarıldığı, ancak bu tarihin Bakanlar Kurulu karan ile 1 ağustosa kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Tebliğde, yüzde 6 KDV oranına tabi olan mallann teslimi ile uğraşan mükeüeflerin, 1 haziran itibarıyla cihazlarında herhangi bir program değişikliği yapmayacaklan ve 1 ağustosa kadar raevcut haliyle kullanacaklan belirtildi. İMKBEndeksi'nin iki günlükprimi %4.8 oldu Borsada canlanmaAlternatif yatınm araçlanndaki durgunluk, piyasadaki para miktarının artması ve siyasi alandaki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birleşince borsa canlanmaya başladı. Ekonomi Servisi — Para yö- nünü belirliyor. Alternatif yatı- nm araçlanndaki durgunluk pi- yasadaki para miktarının art- ması ve siyasi alandaki belirsiz- liğin ortadan kalkmasıyla birle- şince Borsa canlanmaya başla- dı. Geçen haftayı 3565 puanla kapatan İMKB Endeksi son iki günde yüzde 4.8 prim yaptı. Hisse senedi piyasasında karam- saruk tablosunun dağılmaya başladığı ve ANAP Kongresi'- ne doğru alımlann yoğunlaştı- ğı gözleniyor. Önceki gün ANAP Genel Başkanlık yanşın- da Cumhurbaşkanı'nın tarafsız kalacağmı açıklaması ve aday- lardan Mesut Yılmaz'ın gövde gösterisinden sonra dün de iki başkan adayının daha çekildiği haberi borsada başlayan canlan- maya olumlu etki yaptı. Endeks önceki gün yüzde 3'lük primi- nin üzerine dün de yüzde 2.3'lük bir artış koydu. 86 pu- an artış kaydeden ÎMKB Birle- şik Endeksi kapanışta 3739 pu- ana yükseldi. Sanayi Endeksi'- nden daha hızlı düşen Mali En- deks, çıkışta da aym hızlılığını sürdürüyor. Mali Endeks'teki yükseliş dün de Sanayi Endek- si'nin üzerinde gercekleşti. 3066 puandan 3156 puana yükselen İMKB Endeksi (31 Mayıs-12 Haziran) 3739 3626 31 MAY Mali Endeks yüzde 2.93 prim yaparken 4010 puandan 4097 puana çıkan Sanayi Endeks'te- ki artış yüzde 2.16'da kaldı. Iş- lem hacminin de artmaya baş- ladığı görünüyor. Dün seans başladığmda tah- talann çoğunda fiyatlar tavan yaptı, ama ilerleyen dakikalar- da gevşedi. Düşen fiyatlardan yeniden alımlar başlayınca En- deks kendini tekrar toparladı. Dünkü seansta Koç Topluluğu hisselerine, özellikle de Oto- san'a talep büyuktü. Hemen tüm Koç kâğıtlan prim yapar- ken Otosan'ın bugün halka arz edilecek "Tofaşlar"dan dolayı prim yaptığı belirtildi. özellik- le büyük ahcılann Otosan ve Arçelik tahtalannda işlem yap- tıklan kaydedildi. Dünkü seansta ki işlemierden iyimserlik havasınm geri gelme- ye başladı, ama henüz Borsa'- ya güçlü bir taze para girişinin olmadığı dikkati çekiyor. Buna karşıhk yatınmalann ANAP Kongresi'nin sonucunu bekle- meden kâğıda girdikleri ve "si- yasi belirsizlik" bulutunun Bor- sa üzerinden kalkmaya başladı- ğı gözleniyor. Hisse senetlerinin dünkü yük- selişiyle haziran ayının 12 gü- nündeki değer artışı yüzde 3.1 oldu. Öte yandan dün yapılan 9 ay- lık ve yuzde 62.99 faizli Hazine Bonosu ihalesinde 286 milyar li- ralık bono satıldı. Hazine'nin geçen aylık 9 aylık bono ihale- sinde faiz oranı yüzde 76.35 idi. Egeli işadamlan-- Biz deştiriyorsak Bcşbakm'dm yarut gebnesi laznn 6 Mııhatabımız hükümet'tZMİR (Cumhunyet Ege Biirosu) — Egeli işadamlan, Cumhurbaşkanı Tur- gut özal'ın 'ötmeye meraklı horozlar' benzetmesinden sonra da uygulanan ekonomik politikaya yönelik sert eleş- tirilerini sürdürdüler. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 'Türkiye'de ötmeye merakJı çok boroz var' sözlerinin ardından başlayan tartış- malar sürerken Egeli işadamlan, Cum- hurbaşkanı Turgut özal'ı değil, hükü- meti 'muhatap' alarak 'ekonomik gidişat' hakkında uyanlarda bulundular. EBSO Meclis Başkanı ve TOBB Sanayi Konseyi Başkanı Şinasi Ertan Cumhur- başkanı Turgut özal'ın son zamanlar- da çelişkili tavırlar içinde olduğunu be- lirterek "Çifte standart degil, öç, dört standart uygulanıyor. Biz eieştiri yapı- yorsak, Başbakan'dan yanıt gelmesi la- zım. Muhatabımız Cumhurbaşkanı de- ğil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'anaya- sa gereği, hukuken ilışkimin kesildiği, ANAP'ın genel başkanı seçecek bu kongresinde taraf tutmam söz konusu değildir' açıkiaması beni çok mutlu et- ti. Biz de aynen onu savunuyomz. Bu sözünün sahibi olsun. Türkiye Cumhu- riyeti'nin Cumhurbaşkanı olsun" dedi. Yiice Ertan Şarlak Egeli işadamlan, Cumhurbaşkanı Tbrgut Özal'ın ötmeye meraklı horozlar benzetmesinden sonra uygulanan ekonomik politikaya sert eleştirilerini sürdürdüler. EBSO Yönetim Kurulu Başkaru Uğur Yıice de öncelikle Cumhurbaşkanı Tur- gut özal'ın sözlerinden 'alınmadığını' vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanı o ifadelerinde, bilmeden konuşuvorlar, di- yor. Biz bilmeden konuşmuyoruz. Ora- da kastedilen daha çok belirli birtakım derneklcr ki Sayın Cumhurbaşkanımız, bunlan teşvik etmişlerdi. Anlıyonım ki şimdi o dernekler de muhatefef davra- nışlan içine girince Sayın Cumhurbaş- kanı herhalde hayal kınklıgına uğradı" diye konuştu. Yüce, bu yıl enflasyonun yuzde 65-70'ler sevivesinde eerceklesme- sinin beklendiğni vurgulayarak sözleri- ni şöyle sürdürdü: "Yüzde 65-70 beklentisi, yüksek bir enflasyon beklentisi değil, normal, tü- ketici fryat endeksleriyle yapdmış enflav yonu kastediyoram, hayat pahalılığmı kastediyorum. Geçen yıldan az olmaya- cak. Her şey gösteriyor ki biitçe açıgı 30 trüyonlan asacak. Faizlere yapılan mii- dahale, devletin ekonomik konularda karar veren mercilerinin birbirinden ne kadar kopuk, ne kadar koordinasyon- suz oldugunun göstergesidir. Ekonomi- nin plan, programdan yoksun, giinübir- lik kararlarla yönetildiğinin kanıtıdır. Bu gayri ciddi oiay üzerinde yorum yap- mak da gayri ciddidir." Izmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şarlak da enflasyonun ge- çen yılki seviyelerin altına inmesinin ola- naksız olduğunu, 'beş puan ve daha yu- karı seviyede olmasının' beklendiğini söyledi. Şarlak, aynca banka faizlerine yapılan mudahaleyi eleştirerek "Ekono- mide polisiye tedbirler netice vermez. Faiz hadleri talebe göre oluşur, talimatla değişmez. Kanuni kılıflanna uydurula- rak bu faiz yine verilir. tsmi 'faiz' ol- maz da 'servis' olur" dedi. Savunma SanayiiMüsteşarı VahitErdem, "Araçlardaki hatalar düzeltilecek" dedi Zırlılı araç ihalesi iptal edilmiyorANKARA (ANKA) — Sa- vunma Sanayii Müsteşan Vahit Erdem, Türk SilahJı Kuvvetle- ri'ne 1700 zırhlı muharebe ara- cı alınmasıyla ilgili ihalenin ip- tal edilmeyeceğini bildirdi. Er- dem, Nurol - FMC ortaklığının Türkiye'de ürettiği ve ABD'den hazır olarak getirdıği zırhlı araç- lar üzerinde yapılan test- kabulde bazı araçlarda "ufak- tefek hatalar tespit edildiğini", bu nedenle araçlann kabulünün yapılmadığını belirtti. Vahit Er- dem, araçlarda belirlenen hata- lann giderileceğini kaydetti. Vahit Erdem, Türk Silahh Kuvvetleri'nin modernizasyonu için ABD'nin FMC firmasıyia Türk ortağı Nurol A.Ş.'nin ürettiği zırhlı araçlar hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili so- rulan yamtladı. Araçlann yapı- lan testinde "su sıantısı, motor gücünde kontratta yer alan hü- kümlere uygunsuzluk" gibi kü- çük hatalar tespit edildiğini doğ- rulayan Erdem, bu tur hatala- ra dünyanın en modern ordula- nna yapılan araç gereç teslimat- larında bile rastlandjğmı kay- detti. Erdem, "Hatalar abartıl- dığı kadar büyük değil. Bu tip hatalar dunyanın bütün ordula- nnda görülür. Biz Türkiye'ye savunma sanayii kuruyoruz. Teşvik edileceğirniz yerde bize suçluymuşuz gibi yaklaşıyorlar" dedi. Vahit Erdem bu konuda- ki sorulan şöyle yamtladı: SORU — Zırhlı araç ihalesi- nin iptal edileceği söykniyor? ERDEM — Bu haberler ta- mamen yanlış. Eğer böyle Tür- kiye'de savunma sanayii kur- mak yerine, Silahh Kuvvetler'- in ihtiyacım sadece dışandan te- darik etmek gibi bir poütikamız olsaydı kimseden ses çıkmazdı. Bize 'alın' denirdi. Biz de ahr- dık. Almanlann, tngüizlerin yıl- larca kullandıklan araç gereçler ahndı, kimseden ses çıkmadı. Kendi ülkemizde bunlan ürete- Um, Silahh Kuvvetler'e sıfır ki- lometrede teslim edelim diyo- ruz. Bu kolay iş değil. SORU — Kara Kuvveüeri'- nin araclan kabul etmediği be- UrtiHyor? ERDEM — Araçlan kabul etmeyen Türk SUahlı Kuvvetle- ri değil. Kabul etmeyen biziz, kabul ve test heyeti Savunma Sanayii MüsteşarüğVmn bünye- sindedir. SORU — Peki, ihalenin FMCye vcfftnh oteaanm van- lış oldnğuna söyleyebilir miyiz bu asamada? ERDEM — Değerlendirmede FMC'nin araçlan en yüksek pu- anı aldı. Bugün bile bir ihaleye çıkılsa yine FMC seçilirdi. Bu sistemi secmemizin doğru oldu- ğunu söylüyorum. SORU — Araçlann atışlarda başanlı olmadığı da söyleniyor? ERDEM — Araçlann 650'sine dünyaca meşhur Oer- likon toplan takıhyor. Baa aüş- lar isabet etmemiş olabilir. Bu araçlar tank değil ki tüm atışla- nnın isabeti beklensin. Borsada büyük çapta alım-satım yapanlar, aracı kurumlardan neler bekliyorsu^ nuz? Yapı Kredi Yatınm beklentilennizi bilir. Borsada büyük çapta alım-satım yapanlara çok uygun olanaklar sağlar. YAPI^CKREDi YATIRIM Telefonlar: 169 61 43-169 05 98-179 83 69 Butçe açıgı 5 ayda 5.3 trilyon Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre geçen yıl 3.5 trilyon lira olan bütçe açığı yüzde 52.4 artarak 5.3 trilyon lira oldu. ANKARA (AA) — Yıhn ijk beş ayındaki bütçe açığı 5.3 tril- yon olarak gercekleşti. Maliye ve Gümrük Bakanü- ğı Muhasebat Genel Müdürlü- ğü, 1991 yılı mayıs ayı sonuna göre beş aylık bütçe uygulama sonuçlanm belirledi. Buna göre yıhn ilk beş ayın- da 37.9 trilyon liralık gidere karşıhk, 32.6 trilyon liralık ge- lir kaydedildi. Konsolide bütçe geürleri geçen yıla göre yüzde 72.4 artarak, 18.9 trilyon lira- dan 32.6 trilyon liraya yüksel- di. Bu durumda bütçe gelirleri geçen yüa göre yuzde 72.4 ora- mnda artış göstererek 18.9 tril- yon liradan 32.6 trilyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de geçen yıhn aym dönemine oranla yüzde 69.3 artarak 22.4 trilyon liradan 37.9 trilyon liraya çıkrmş bulu- nuyor. Geçen yü 3.5 trilyon üra olan bütçe açığı da yüzde 52.4 arta- rak 5.3 trilyon lira oldu. Hesaplamalara göre bütçe ge- lirleri tahsilatında önemli artış sağlandı. Konsolide bütçe gelirlerinde beürlenen en yüksek tahsilat ar- tışı, yüzde 107.5 ile özel gelir ve fon kaleminde görüldü. özel gelir ve fonlardaki tahsilat, ge- çen yıhn ilk beş ayında 2.5 tril- yon lirayken bu yıl yüzde 107.5 artarak 5 trilyon 225 milyar li- raya çıktı. Vergi gelirlerindeki artış ise ikinci sırada yer aldı. Geçen yıl 15 trilyon 261 milyar lira olan vergi gelirleri tahsilatı bu yıl yüzde 69.1 artarak 25 tril- yon 811 milyar liraya yükseldi. İŞÇİNİN E\TtENt\DEN ŞUKRAN KETENCİ 'İşçi Burada, Gazeteler başka önemli (I) konularla uğraştıkları için say- falarında görünmüyor. 600 bin kamu işçisinin toplusözleşme uyuşmazlığı ile ilgiii olarak önce işyeri düzeyinde, giderek yay- gınlaşarak binler, on binler, derken yüz binler çeşitli pasif ey- lemler, direnişler koyuyorlar. Dünya işçi sınıfı ve sendikacılık tarihi içinde yeri olmayan bize özgü eylemlerle seslerini du- yurmaya çalışıyorlar. Örgütlü, sendikalı işçinin toplusözleşme masasında sorunu varsa, hakkını alamadığı sonucuna varmışsa, işvereni cay- dırmak üzere grev silahı vardır. Gerçek grev hakkınm var ol- duğu ülkelerde işçiler aslında öyle çok sık greve çıkmak ge- reğini de duymazlar. İşçinin grev gücü, grev silahı caydırıcı etkisi ile çoğunlukla iş banşının gerçekleşmesini, işçinin gre- ve çıkmadan makul ölçüler içinde hakkını almasını sağlar. Türkiye, sendikaları ve de grev hakkı var göründûğü halde, işçilerin kendi çaresizliklerinin ürünü özel eylemler, pasif di- renişler yaratarak seslerini duyurmaya çalıştıklan tek örnek. Neden mi? Çok basit, çünkü anayasasında 'grev hakkı' diye bir pa- ragraf açılıp altında grev hakkınm sadece toplu pazarlık pro- sedürüne bağlı çok sınırlı ve bol yasaklı düzenlendiği, rejimi demokrasi olan, sendikal hakların ve grev hakkınm tanındı- ğı söylenen bir başka ülke modeli yok da ondan. Geçen dönem sözlesme uyuşmazlıklarında 1989'da, 15 aylık bir döneme yaydıkları, yüz binlerin katıldığı, aralıksız ve çok renkli gerçekleştirilen 'bahar eylemleri' ile dünya işçi sı- nıfı tarihine özel bir eylem türü ile giren kamu işçilerimizin önemli bir bölümü için aynca yasadaki özel yasaklamalar ile grev hakkı zaten hiç yok. Grev hakkı var olanlar için de grev hakkı, işvereni anlaşmaya zorlayıcı, caydırıcı silah olma ni- teliğini bir dize yasaklamalar, kısıtlamalar nedeniyle yitiriyor. Sorun sadece yasalardaki yasaklı düzende mi? Anayasa ve yasalardaki yasaklar kadar etkili olan, Türkiye'de gecerli olan bir de sendikal düzen var. Kamu işverenleri, kamu işveren sendikalarının özgür ira- deleri anlamında bir gerçeği arasanız mumla bulamazsınız. Kamu sözleşmeleri dendiğinde akla siyasi iktidar, daha da kötüsü eskiden Başbakan, şimdi de Cumhurbaşkanı geliyor. Herkes iki dudağın arasından çıkacak sözlere bakıyor. Ka- mu işveren sendikaları yürürlükteki anayasal düzene de ay- kırı olarak özerklikleri yok edilerek kurulmuş. Kimin umurun- da? Siyasi iktidann, hükümet, başbakan hele de cumhurbaş- kanının sözleşmelere müdahalesi hukuka, toplusözleşme özerkliğine aykın imiş. Ne farkeder? Bizim demokrasimiz bize özgü. Yapanz olur biter. Bir de işçi sendikalanmız ve Ankara'da Türk-İş'imiz var. Sendika başkanlarımızın 'sehven' diyerek altına imza attık- ları sözleşmeler ile işçiler 1984 yılından itibaren her yeni söz- leşme ile hak alacak yerde, hak kaybedip yoksullaşmışlar. Yoksullaşmaktan bıkmışlar. 12 Eylül'ün yarattığı korkuyu, kö- leleştirme düzenini bile açlık, yoksullaştırma bastırır olmuş. Kime ne? Sendikacının düzeni sürsün yeter. Yıllardır alışıl- mış rahat bozulacak, bu zorlu düzende hak mücadelesi gibi dikenli bir yola girilecek değil ya. Bu düzen hep böyle sürüp gider mi? Gttmez elbet, gitmedi de, 12 Eylül'ün yasaklan, korkutma- ları, caydırmaları, siyasi iktidar uygulamalan ve sendikacıla- nnın ıttıfakında sürekli hak kaybeden işçi, çaresizlik içinde çare aradı. Dünya işçi sınıfımn aklına gelmeyen, daha doğ- rusu sendikalı ve örgütlü iken gerçek haklannı kullanmak var- ken, kullanmayı düşünemeyeceği, gerek duyamayacağı pa- sif eylemlerle ses duyurmaya çalıştı. Yasaklı düzen içinde her- halde renkli, pasif eylem türlerı yaratmada dünya rekorları- na ulaşıyoruz. 'Bahar eylemleri'ne katılan kitle sayısı, sürek- liliği ile pasif eylemlerin en güçlü en etkili olanı idi. Türkiye 1 de 12 Eylül sonrasının düzeninde ilk kez işçilerin hak alma- sına, hükümetın dikte ettirdiği rakamlar üstünde toplusözleşme imzalanmasına yaradı. Ancak özal'ı, hükümeti, işverenleri olduğu kadar tabanın tavanı aşmasının göstergesi olarak profesyonel sendikacıla- n da korkuttu. İlk kez 12 Eylül düzenini sarsan işçileri geri pûskürtmek üzere önlemier, ittifaklar gelişti. En güçlüsü 'aşın istekler' kampanyası çerçevesinde alınan önlemlerdi. Söz- leşmelerin hemen ardından Şevket Yılmaz'ın sendikası Tek- sif'te 35-40 bin işçinin birden atılması ile yaratılmak ıstenen caydırma, yıldırma oldu. İşçi nerede hak istese, karşısına_ 'iş- letme kapatılır, kapıya kilit vurulur' tehdidi yerleşti. En güçlü tehditlerden biri de bizzat Özal'ın ağzından, maden işçileri- ne yapıldı. Tehdidin büyüklüğü, gücü karşısında maden iş- çisi tek başına grevie de hak alamayacağını gördü. Zongul- dak halkı ile bütünleşerek grevle birlikte her gün yüz binle- rin katıldığı 50 günü bulan ve dünya işçi sınıfı rekorları arası- na girecek bir direniş gerçekleştirdi. Ancak böylesine güçlü bir direnme ile sadece madenlerin kapatılmasını ve de kötü- nün iyisi bir sözlesme imzalanmasını sağlayabildi. Türk-İş'ten, sendikalardan sendikal destek, siyasal partılerden olması ge- reken siyasal destek eksik kalmış, dahası yıkıcı bile olabil- mişti. İşte bu ortamda 600 bin kamu işçisinin yeni sözleşmelert- ne sıra geldi. Türk-iş oyalaya oyalaya baharı geçirdi. Yaza ge- lindi. İşçi bunaldıkça bunaldı. Baskılara, tehditlere rağmen yine işyeri işyeri binlerle başlayarak on binlere yayılan ve son iki gündür yüz binlerle sayılan pasif direnişlere geçti. Pro- testo eylemlerinde hükümet, Özal kadar sendikacılar da pay- larını alıyorlar. 'İşçi burada, Tûrk-İş nerede?' sloganı hiç ek- silmiyor. Türk-İş Başkanı Şevket Yılmaz dün açıklamış. Hü- kümet istediklerini vermezse bayram öncesi pasif direnişle- ri başlatacaklarmış. Üyelerinin haftalar önce başlattığı, her gün dozunu arttırdığı eylemler olurken, onlar nerede idiler acaba? ILO'ya turistik seyahat listesinde 29 sendika başkan ve uzmanının adı var. Cenevre'deler mi yoksa? Çoğu gitti. Kamu işçilerinin toplusözleşme uyuşmazlığı yüzünden gide- meyenler için için, eylem yapan işçilere sevgilerinı yolluyor olmahlar. Her şey ve bütün duygular karşılıklı olmalı değil mi? Tofaş hisseleri bugün piyasadaANKARA (AA) — özelleş- tirme programı çerçevesinde Tofaş Türk Otomobil Fabrika- lan AŞ ile Tofaş Oto Ticaret AŞ'nin, Kamu Ortaklığı Idare- si'ne (KOl) ait hisseleri bugün halka arz ediliyor. Halka arz kapsanunda Tofaş Türk Otomobil ve Tbfaş Oto Ticaret hisseleri birlikte satüa- cak ve yatınmcılar her iki ku- ruluştan da "aym miktarda" ta- lep edebilecekler. Tek başma bir şirketin hissesini aunak isteyen- lerin talepleri karşılanmayacak. Nominal değeri 5 bin lira olan Tofaş Türk Otomobil his- selerinin adedi 95 bin liradan, nominal değeri bin üra olan To- faş Oto Ticaret hisselerinin ade- di ise 15 bin liradan satılacak. Söz konusu kurulüşlann his- se senetleri 14 Haziran 1990 ta- rihine kadar İş Bankası'mn elektronik hizmet veren yurtiçi ve yurtdışı şubelerinde satışa sunulacak. Hisse senetlerinin arzmda leletaş örneğinde oldu- ğu gibi "tahsis" yöntemine baş- vurulacak. Küçük taleplerden başlamak üzere yatınmcüara 10 günlük srfre içinde hisse senet- leri verilecek. Yatınmcılar, Tofaş Türk Oto- mobil Fabrikalan AŞ hissele- rinden en fazla 152 milyon lira tutannda 1.600 adet, Tofaş Oto Ticaret hisselerinden de 24 mil- yon lira tutannda yine 1.600 adet satuı alabilecekler. 160 milyar üra sermayeli To- faş Türk Otomobil ile 20 mil- yar üra sermayeli Tofaş Oto Ti- caret'in satışından KOl toplam 200 milyar lira tutannda gelir bekliyor. KOl'nin Tofaş Türk Otomo- bil AŞ'de yüzde 23.1, Tofaş Oto Ticaret AŞ'de ise yuzde 23 ora- nında hissesi bulunuyor. Şirket- lerin diğer sermayedarlan Koç Grubu ile Fiat Auto. Tofaş Türk Otomobil geçen yıl 304 milyar, Tofaş Oto Tica- ret ise 34 milyar lira kâr etmiş- ti. Her iki kuruluşun maü da- nışmanhğuu da Citibank yapı- yor. Tofaş Türk Otomobil ile To- faş Oto Ticaret'ten sonra Ne- taş'ın kamu hisseleri halka arz edilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog