Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

13 HAZİRAN 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U Tatbikatta 4. saflıa • TURGUTREİS FIRKATEYNİ (AA) — Denizkurdu-2 '91 Tatbikatı'nın Ege Denizi'nde süren dördüncü safhası sırasında, bir Yunan savaş uçağı, Türlc deniz karakol uçağının yakınından, bir başka Yunan savaş uçağı da "TCG Yüdınm" firkateyninin uzerinden geçti. Donanma Komutanı Oramiral Vural Bayaat'ın sevk ve idare ettiği Denizkurdu-2 '91 Tatbikatı'nın Sakız Adası'nın kuzeybatısında süren dördüncü safhası sırasında, Yunanistan'a ait "Mirage 2000" tipi bir savaş uçağı, bir Turk deniz karakol uçağının oldukça yakınından geçti. Saat 19.45'te meydana gelen bu olaydan kısa bir süre sonra ise, yine Yunanistan'a ait F-l tıpi savaş uçağı, TCG Yıldınm fırkateyninin üzerinde bir tur attıktan sonra gerı döndü. öte yandan Yunan muhbiri "Miaoulis"in de, tatbikatın Ege Denızı bölumunde, donanmaya bağlı gemileri uzaktan izlemeye başladığı görüldü. Herzog Macaristan'da • BUDAPEŞTE (AA) — Israil Cumhurbaşkanı Haim Herzog, 6 gunlük resmi bir ziyaret için Macaristan'a geldi. Bir Doğu Avrupa ülkesini ziyaret eden ilk Israil Cumhurbaşkanı olan Herzog, Macarıstan Devlet Başkanı Arpaf Goncz ile görüşecek. Kuveyt'te işkence • WASHINGTON (AA) — önde gelen insan hakları savunucusu kuruluşlar, Kuveyt'te sistemli işkence, tutuklama ve ortadan kaybolma olaylarının devam ettiğini bildirdiler. Uluslararası Af örgutu, insan hakları gözlem ve insan hakları avukatlar komitesı adlı kuruluşların sözcüleri, Kuveyt'te Irak ile işbirliğiyle itham edilen kişilere karşı, yönetimin duzenlemesi ya da teşvıkıyle sistemli ve örgütlü bir şiddetin yöneltildiğini söylediler. Arnavutluk'ta KP'ye yeni isim • TtRAN (AA) — Arnavutluk'ta 1945 yılından bu yana iktidarda bulunan Emek Partısi'nin (Komunıst Parti) ismi Sosyalist Parti olarak değiştirildi. Bu konudaki karar, parti kongresinin uçuncü günunde duzenlenen oturumda alındı. Partinin adının değiştirilmesine ilişkin kararın, Merkez Komitesi Sekreteri Xhelil Gjoni'nin önerisi üzerine ve Amavutluk'un eski lideri Enver Hoca'nın dul eşi Necmiye Hoca'nın muhalefetıne rağmen alındığı kaydedildi. Enver Hoca'nın dul eşi Necmiye Hoca'nın (71), partiden aynlmayı duşündüğü belirtildi. ABD Başkanı, SovyetlerSirliği'ne U milyar dolarlık hububat kredisi verilmesini onayladı Bush'tan Gorbaçov'a yeni destekMoskova'daki yönetimin krediyi geri ödeyeceği ve bu yolla aldığı tahılı ülkede adil olarak dağıtacağma dair söz vermesi, Bush'un kararında etkili oldu. ABD Tarım Bakanlığı'mn garanti ettiği kredinin 600 milyon dolarlık ilk dilimi bu ay verilecek. Dış Haberier Servisi — Washington'un, ekonomik sorunlannı çözmesi için Mosko- va'ya verdiği desteğe önceki gün bir yenısi daha eklendi. ABD Başkanı George Bush, Sovyetler Birliği'ne 1.5 milyar dolarlık hu- bubat kredisi verilmesini onayladı. Beyaz Sa- ray Sözcüsü "Marlin Fitzwater, önceki gûn yaptığı açıklamada, Başkan Bush'un, Mos- kova'ya en çok kayrılan ulke statüsü tanın- ması kararım almasının da "an meselesi oldugunu" belirtti. ABD Başkanı bu ayın 3'ünde, Sovyetler Birliği ile ticareti sınırla- yan Jackson - Vanik Kanunu'nda Moskova AVRUPA lehinde bir değişiklik yapmış ve bu ülkeyle ticarete konan kısıtlamaları kaldırmıştı. Jackson-Vanik Kanunu, seyahat özgurluğü hakkını tanımayan ülkelere ticarette sınırla- ma getiriyor. Beyaz Saray Sözcüsü Fitzwater, açıklama- sında Başkan Bush'un kararının, "ABD- Sovyeüer Birliği iliskikrinde yaşanmaya baş- lanan ulumln ha^ayı sttrdıirme isteginden kaynaklandıgım" belirtti. Fitzwater, "Sov- yetler'ın aldıkları kredileri ödeyebilecek du- rumda olduklannı ve ödeyeceklerini" de kaydetu. Sözcü .Moskova'daki yö- netimin kredi karşüığında alınacak hububa- tın adil bir biçimde dağıtılacağına dair söz verdiğini bildirdi. ABD Tanm Bakanlığı, Sovyetler'e ABD piyasasından hububat almalaruıa olanak ta- nıyan kredilerin tekrar Amerikan bankala- nna ödenmesi garantisini üstlendi. Kremlin'- in ödeyememesi durumunda geri ödemeler bakanlık tarafından yapüacak. Moskova, al- dığı 1.5 milyar dolarlık hububat kredisini uç yıl sonra geri ödemeye başlayacak. ödeme- ler 10 yıla dağıtılacak. Washington'un Moskova'ya vereceği açık- lanan hububat kredisi Uç taksitte ödenecek. 600 milyon dolarlık ilk dilim bu ay içinde, 500 milyon dolarlık ikinci dilim ekim ayın- da, son 400 milyon dolar da önümüzdeki vıl şubat aymda ödenecek. ABD Dısisleri Bakanı James Baker, geç- mişi ile bağını kopanr, demokrasi ve serbest paz.u ekonomisi yönunde ilerlerse SSCB'ye yardım yapacaklannı söyledi. Baker, Senato ödenekler Ait Komisyonu'- na sunduğu açıklamasında, "Sovyetler, bu alanlarda gûchi duzenkmelere giderse bu ko- nuda tepkisiz kalmayı duşunmeyiz. Sovyet lideriiği şimdi geçmişte işlcrsizliği kanıtlanan yontemleri bırakma fırsatını oncekinden de buyiık bir istekle degerlendirmelidir" dedi. Zirve temmuzda SSCB lideri Gorbaçov, stratejik silahlarda yapüacak indirimlerle ilgili puruzlerin gide- rilebilmesi için zamana gerek olduğunu, bu nedenle süper zirvenin temmuz sonunda ger- çekleşebileceğini belirtti. Rusya Federasyonu devlet baskanlığı için dün oy verirken yaptı- ğı açıklamada Gorbaçov, Başkan Bush'tan "olumlu" bir mektup aldığını söylerken, iki ulke dışişleri bakanlarını START anlaşmasın- daki puruzlerin giderilmesi amacıyla bir ara- ya geleceklerini kaydetti. Gorbaçov, Londra- da 15-17 temmuz tarihlerinde yapüacak ge- lişmiş ülkeler (G-7) zirvesinden önce Bush ile görüşmelerinin mumkün olmadığını da be- lirtti. Gorbaçov'un G-7 zirvesinden önce, Al- manya Başbakanı Helmut Kotal ile bir ara- ya geleceği açıklandı. Açıklama, Almanya hukümeti tarafından, SSCB Dışişleri Baka- nı Alexander Besmertnib'in meslektaşı Hans Dietrich Genscher ile yaptığı göruşmeden sonra yapıldı. PARLAMENTOSU Türkiye, ATde ara formülü kabullenmelF Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Raymonde Dury, AT'ye üyelik konusunda Türkiye'nin 'tam üyelik' dışındaki seçenekleri de göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. SABETAY VAROL STRASBOURG— Bir haftaük Türkiye ge- zisinden salı gecesi dönen Avrupa Parlamen- tosu'nun Türkiye Raportörü Bayan Raymon- de Dury, "Turkiye'de göruştügum >etkililer ATye tam üyelik dışındaki formulleri benim- semiyor. Üçiıncü bir yol üzerinde durduğum zaman kabul etmiyorlar" dedi. Avrupa Par- lamentosu toplantısı surerken dun basın men- suplanyla kısa bir göruşme yapan parlamen- tonun sosyalist grup üyesi Belçikalı Raymon- de Dury, bu arada Kuzey Irak'a yaptığı gezi izlenimlerini de aktardı. Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusu hakkında Avrupa Parlamentosu'na bir rapor sunacak olan Dury, SHP'li miUetvekillerinin Türkiye'deki Kürt meselesine yaklaşımlann- dan etkilendiğini belirtti. Dury, yasalara gö- re uluslararası bir sıyasi kuruluşla ilişkiye geç- mesinin suç oluşturduğunu anımsatarak Sos- yalist Enternasyonal Konsey toplantısının ls- tanbul'da yapılabilmiş olmasıru "olumlu bir gdişme" olarak niteledi. Raymonde Dury Türk yetkilüerin 5 hazi- randa başlayan ve 11 haziranda sona eren ge- zisini çok iyı organize ettiğım belirterek "Bu süre içinde istediğim kişilerie görflşebildim. Yogun bilgiler elde ettim. Bunlan degerten- dirrnek için zamana gereksinimim var. Tem- muz ayında Avrupa Parlamentosu'nun Siyasi tşler Komisyonu'na ilk raporumu vereceğim. Ekim ayında daha ayrıntılı bir rapor sunacagım" dedi. Belçikah sosyalist Avrupa parlamenteri Dury bu konudaki görüşlerini öncelikle si- yasi komisyona sakladığını ifade etti. Ancak Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin tam üye- lik başvurusu hakkında aralık 1989'da ver- diği "mütalaa raporu"nun anahatlarım mu- hafaza edeceğini sözlerine ekledi. Dury, "hem komisyon mutalaa raporunda ifade edilen ne- denleıie hem de toplulugun genişleme sonın- lan yüzunden Türkiye'nin tam üyeligi konu- sunda önemli gelişme beklenmemesi gerektiğini" ima etti. Kuzey Irak'taki gezi izlenimlerini aktaran Bayan Dury, "Türkiye, Iraklı Kürtlere 20 bin ton malzeme yardımı yaptı. AT'nin yardımı 4 bin, ABD'nin ise toplam 10 bin toı civa- nnda. Türkler bu olaylarda yapüan yardunm kamuoyuna yansıyısıyla ilgili haksızlıga ug- radıklanna inanıyorlar" dedi. FERYAT — Yanardag 600 yıllık suskunlugunu bozarken FUipinlileri sevdiklerini yitinne korkusu basü. (Fotograf: Reuter) Yanardağ faciaları 182 bin ölü Dış Haberier Servisi — Filipinler'de Pinatubo volkanmın 600 yıllık bir aradan sonra faaliyete geçmesi volkan patlamalannm yol açtığı felaketleri gundeme getırdi. Assosiated Press'ın yaptığı bir listeye göre 79 yılından gunumüze kadar yaşanan belli başlı volkan felaketlerinde toplam 182.340 kişi yaşamını yitirdi. Ajansın listesinde şimdiye kadar yaşanan en büyuk yanardağ faciası 35 bin kişinin ölumüne yol açan Endonezya'daki Krakatau volkanının patlaması sonucu meydana geldi. 1883 yılındaki bu faciayı 30 bin ölü ile Martinik'teki Pelee volkanının 1902 yılındaki patlaması izliyor. 22.940 kişinin ölduğu patlama Kolombiya'da 1985 yılında Nevado de Ruiz volkanının faaliyete geçmesi ile yaşandı. Dörduncu en büyuk can kaybı 79 yılında Italya'da Vesuvius volkanının patlaması ile yaşandı. 16 bin kişi öldu. 15 bin kişinin öldüğü patlamalann biri 1169 yılında Sicilya'da Etna yanardağının, diğeri 1792 yılında Japonya'da Unzen yanardağının harekete geçmesi ile meydana geldi. FîLtPİNLER'DEKÎ PİNATUBO YANARDAĞİ 600 yıl sonra'uyandı' MANILA/TOKYO (AA) — Filipinler'aeki Pinatubo volkanında bir dizi şiddetli patla- ma olduğu, 3 yaşında bir erkek çocuğûn öl- duğu bildirildi. Manilla Bulletin gazetesinde dün yer alan, ancak diğer kaynaklarca doğrulanmayan ha- berde, çocuğun boğularak ölduğu belirtildi. Pinatubo volkamnm kraterinden çıkan mantar şeklindeki gri bulut ve patlamanın şid- detinden paniğe kapılan binlerce kişi, Ange- les kentinden aynlmak için yollara döküldü- ler. Volkanın 600 yıldan bu yana meydana ge- lenilk buyuk patlamasının TSİ 03.40'ta baş- ladığı ve ilk patlamayı, birkaç dakika sonra ikinci ve uçuncüsunun izlediğı bildirildi. 100 kılometre uzaklıktaki başkent Marüla'- dan da görulebilen volkandan yayılan duman bulutunun güneşı kapattığı kaydedildi. Filipinler Sismoloji Merkezi, gaz, kul ve erimiş taşlardan oluşan bır nehrin volkanın bau yamaçlanndan aşağıya doğru aktığmı bil- dirdiler. Merkez, volkanın çok miktarda magma urettiğini ve daha şiddetli patlamalann mey- dana gelebileceğini kaydetti. Filipinler Yanardağ ve Sismoloji Enstitu- sü Başkanı Kayrnnnda Punongbayan, "Kriz henuz sona ermedi. Volkanda yeni bir patla- ma olasıhgı belirtileri goriıjoruz. Şimdiye ka- dar olanlar belki de sadece bir başlangıç" de- di. Punangbayan, yanardağın 20 kilometre çevresinde bulunanların kaçması uyarısında bulunarak en az 30 kilometre uzaklığın gü- venli olabüeceğini söyledi. Volkanda pazartesi gunü meydana gelen ilk patlamadan sonra ABD'nin ülke dışındaki en buyük ussu olan Clark ÜssU'ndeki yaklaşık 15.000 Amerıkab aıleleri ile birlikte Subic Bay Donanma Ussü'ne gönderilmişti. Volkanın 16 küometre doğusundaki Ame- rikan Clark Hava Üssu sözcusu Joy Sanchez, uste kalan 1.500 Amerikalı ve Filipinli görev- linin de alarm sırenlerinın çalması uzerine tah- liye edildiğıni kaydetti. Bu arada Japonya'nın başkentı Tokyo'nun 930 kilometre guneybatısında bulunan Unzen volkanının dün yenıden lav puskürtmeye baş- ladığı bildirildi. Volkanın puskurttüğü lav, volkanik kül ve taşların dağın butun yuzeyini kapladığı, Shi- mabara kentindeki bazı evlerin yıkümasına ve bazı araçların camlanmn kırılmasına yol aç- tığı belirtiliyor. GüNEYIRAK BekoZigzag dikişmakinesi; hemtaksitle.hem Bu fırsatı kaçırmayın' Zevklı şeyler dıkmek, zevkli gıyınmek Beko Zigzag dıkış makınesıyle mumkün. Hemen bir Beko Yetkılı Satosma uğrayın üstün Beko Zigzag dıkış makınelerını yakından görün. ütümaşası hediyeli Şiilere de güvenlik BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Irak ordusunun saldırılarına karşı Güney Irak'taki Şiiler için güvenlik kamplan oluşturulabileceğini söyledi. Dış Haberier Servisi — tran hüküme- tinin, Irak ordusunun Güney Irak'ta ya- şayan Şiilere karşı girişmeye hazırlandı- ğı 'katliamın' önlenmesi yolundaki çağ- nlan, Birleşmiş Milletler Genel Sekrete- ri Perez de Cuellar'dan yankı buldu. De Cuellar, Irak ordusunun Şiilere saldırı- lar düzenlediği yolundaki haberleri endi- şeyle karşılandığını belirterek gerekirse Şiiler için Guney Irak'ta kamplar oluş- turma yoluna gidılebileceğini söyledi. AFP'nin haberine göre Perez de Cu- ellar, dün Cenevre'de yaptığı açıklama- da, Iran yönetiminden, Guney Irak'taki Şiilere silahlı saldırılar düzenlendiğı ve bu saldırılann bir 'katliama' dönuşebilece- şeklinde bir nota aldığını söyledi. ran'ın uyarısının üzerine konu hakkın- da incelemelere başladığını ve Bağdat'- taki BM temsilcileriyle temasa geçtigini belirten Cuellar, Güney Irak'a yeni bir gözlemci heyeti gönderümesi için girişim- lerde bulunacağını açıkladı. 'Gerekli olması durumunda', Kuzey Irak'taki Kürtler için yürütülen yardım operasyonunun kapsamının genişletilerek Güney Irak'ta Şiiler için kamplar oluş- turulmasını desteklediğini söyleyen Cu- ellar, "Kuzeydeki halkla guneydeki halk arasında hiçbir fark gozetmi>oruz" de- di. Cenevre'de açıklama yapan BM Genel Sekreteri'nin özel temsilcısı Sadrettin Agahan, Guney Irak'tan ikı gun önce dö- nen BM heyetinin, Şiüerle ilgili "alarm verici" haberleri doğrulayan bir şey gör- mediğini söyledi. Ağahan, "Şülerie ilgili haberlerin abarüldığını sanıyoruz" dedi. Rafsancani, Avusturya Devlet Başka- nı Kurt VValdbeim ile dün Tahran'da dü- zenlediği ortak basın toplantısında, Irak'- ın Şiilere karşı saldırılarına seyirci kalma- yacaklarını söyledi. Irak Dışişleri Bakanı Ahmed Hüseyin Hüdayer, dün yaptığı açıklama- da Şülere karşı saldın gerçekleştirilmedi- ğini belirterek iddiayı ortaya atan Iran'ı, 'Irak'ın topraklannda gözu olmakla' suçladı. lr an Cumhurbaşkanı Haşi- mi Rafsancani, Almanya Başbakanı Hel- mut Kohl'e ve BM Genel Sekreteri Pe- rez de Cuellar'a başvurarak Şiiler için yardım istemişti. SBKP Beko Beko Beko Zigzag Kabinli Zigzag Delux Zigzag Çantalı HEMEN PEŞİNAT 280.000 - 325000- 260 000 - TESLİM 1. SEÇENEK 5xTAKSİT 270.000 - 300000- 240 000 - FİYAT 1.630000- 1 825.000 - 1460000- , HEMEN PEŞİNAT 178000- 199.000- î 160.000- TESLİM 2. SEÇENEK • 10xTAKSİT • 178 000- 199.000- 160.000.- TOPLAM FİYAT 1 958.000 - 2189 000- 1 760 000 - BEKOTİCARETA.1 İSTANBUL Mernez Tel 152 49 00 7 hat Ş s Mağazas Tel 146 21 49 146 64 06 ANKARA BUHOSU Tel 11 7 31 25/ 6 hat İZMIR ŞUBESİ Tpl 18 20 00 18 03 30 ADANA ŞUBESİ Tel 28 02 65' BekoBir dünya markasıdır Şevaıdnadzetye soruşturma Dış Haberier Servis — Sov- yetler Birliği Komünist Partisi, eski Dışişleri Bakanı Eduard Şe- vardnadze hakkında dün bir so- ruşturma açılması emrini verdi. Soruşturma emrınin, Şevard- nadze'nin daha önce yaptığı ve Komünist Partisi'ne paralel ye- ni bir parti kurulması şeklinde- ki çağruından kaynaklandığı belirtildi. Reuter Ajansı'nın, TASS'a dayanarak verdiği habere göre, Eduard Şevardnadze hakkında- ki soruşturma emri SBKP Kont- rol Komisyonu Başkanlığı tara- fından verildi. Kontrol komis- yonu, parti uyeleri arasında di- siplini sağlamaktan sorumlu. TASS haberinde, alınan ka- rar, "Parti Merkez Komitesi üyesi olan Şevardnadze'nin ka- muoyuna yaptığı ve Komünist Partisi'ne paralel bir işlev göre- cek bir partide birleşilmesi için tüm demokratik guçlere yaptı- ğı cagn" nedeniyle alındığı kay- dedildi. Eduard Şevardnadze, hak- kında soruşturma açılması ile ilgili olarak "Böyle bir tepki bekliyordum. Bu, bir ölçüde es- ki düzene geri dönüş anlamına gelir" şeklinde konuştu. Viya- na'da ders verdikten sonra gö- ruşu alınan Şevardnadze, bun- dan sonra ne yapacağız konu- suna açıklık getirmedi. Sovyetler Birliği eski Dışişle- ri Bakanı Eduard Şevardnadze, pazartesi günu Avusturya'nın başkentı Viyana'ya yaptığı bir gezi sırasında "hareket, is ve umuC'ların partısini kurma is- teğir.i dile getırmişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog