Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER '13 HAZÎRAN 1991 Erşad'a 10 yıl hapis • DAKKA (AA) — Bangladeş'in eski Devlet Başkanı Huseyin Muhammed Erşad (61), yasadışı süah bulundurmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarpünldı. Erşad'm 12 arabkta gözaltma aünmasından sonra evinde yapılan aramada ele geçirilen 16 silahtan 8'inin izin belgesi bulunmadığı kaydedildi. Dün yapılan duruşmada Erşad'ın suçsuz olduğunu iddia ettiği, bu silahların kendisine yabancı konuklan tarafından hediye edildiğini söylediği belirtiliyor. Reichstag kundaklandı • BERLİN (AA) — Berlin'deki unlu meclis binası "Reichstag", dün kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kundaklandı. 19-20 haziran tarihlerinde AGtK dışişleri bakanları toplantısının yapılacağı "Reichstag" binasının kundaklanmasından sonra çeşıtli haber ajanslanna telefon eden kişiler, kundaklama olayını "Devrimci Hucreler" adlı örgutün gerçekleştirdiğini öne sürdüler. Berlin polisı, olayın az miktarda maddi hasara yol açtığını, yaralanma ve can kaybı olmadığını büdirdi. Yıınanistan'da adalet felç • ATİNA (AA) — Yunanistan'da avukatlann grevi adalet mekanizmasmı felce uğrattı. Hükümetin işyeri olarak kullanılan dairelerin kiralarını serbest bırakan yasa tasarısını protesto eden avukatlar önceki gün yedi günlük yeni bir grev kararı aldılar. Yaklaşık 15 bin üyesi bulunan Atina Barosu'nun 18 haziranda yeniden toplanarak greve devam edilip edilmemesini kararlaştıracağı öğrenildi. Avukatlann grevi, ülkenin en önemli duruşmalannın da ertelenmesine yol açtı. Yunanistan'da son yılların en buyük yolsuzluğu Koskotas skandaü ile ilgili olarak eski Başbakan Andreas Papandreu ye iki PASOK'lu eski bakanm yüce divanda yargılanmalanna da devam edilemedi. 6 Filigtinliye sınırdışı • ATİNA (AA) — Yunanistan'ın büyük şehirlerinden Patras'ta nisan ayında özel bir posta şirketinde meydana gelen ve yedi kişinin ölumüne yol açan patlama ile ilgili olarak Filistin Kurtuluş örgütü Atina temsilciliğinde görevli altı diplomatın Olkeyi terk etmelerinin isteneceği öğrenildi. Erdem MacaristanVia • ANKARA (AA) — Macaristan'daki temaslannı sürdüren TBMM Başkanı Kaya Erdem, Macaristan Cumhurbaşkanı Arpad Göncz tarafından kabul edildi. Macaristan Cumhurbaşkanı Göncz, Cumhurbaşkanı Ttırgut özal'ı ulkesine davet etti. Rusya Federusyonu'ndayapılan ilk devlet başkanlığı seçiminde Yeltsin öndegidiyor \eltsiıı, başkanlık yolundaCumhuriyetin doğu kesimlerinden alınan ilk sonuçlara göre Boris Yeltsin'in oy oranı yüzde 49.85. Bu oranın, batıdaki büyük kentlerde yükselmesi bekleniyor. Dış Haberier Servisi — Sovyetler Birliği- nin en büyük cumhuriyeti olan Rusya Fede- rasyonu'nun ilk devlet başkanını belirleyecek olan ilk doğrudan seçim dün yapıldı. Cum- huriyetin doğu kesimlerinden alınan ilk so- nuçlara göre seçimin "favorisi" olarak görü- len Boris Yeltsin, oylann büyük çoğunluğu- nu topladı. Yaklaşık olarak 105 miryon seçmenin bu- lunduğu Rusya'da, seçime katıhm oranının yüksek olduğu bildiriliyor. Pasifık Okyanu- su'ndan Baltık Denizi'ne kadar uzanan ge- niş topraklara yayılan ve içinde 11 saat dili- mini banndıran cumhuriyetin doğu kesimle- rinden alınan ilk sonuçlar, Boris Yeltsin'in oy- lann yüzde 49.85'ini topladığını gösteriyor- du. Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerindeki yer- leşim birimlerinden alınan bu sonuçlar, Yelt- sin'in popülaritesinin çok daha yüksek oldu- ğu büyük kent merkezlerinde zorlanmayacağı şeklinde yorumlandı. Bu ilk sonuçlara göre Yeltsin'in en önemli rakibi olarak görulen Ni- kolay Rijkov'un oy oranı, yüzde 23 civann- da kaldı. Adaylann ikinci tura gerek kalmadan baş- kanlık koltuğuna oturabilmeleri için, oylann yüzde 50"sini toplamalan gerekiyor. AA'nın haberine göre Rusya Merkezi Se- çim Komisyonu Başkanı Vasily Kazakov, dun yapılan Rusya Devlet Başkanlığı seçimi- nin hukuki geçerlilık kazanmasını sağlaya- cak katıhm oranının aşıldığını açıkladı. Kazakov, resmi ajans TASS'a yaptığı açık- lamada, Rusya Federasyonu'ndaki tüm yer- leşim merkezlerinde katıhm oranının ortala- ma yuzde 64'ü aştığının belirlendiğini büdir- di. Oy verme işlemi gece saat 22.00'ye kadar devam edeceğinden katıhm oranının daha da anması bekleniyor. Seçim öncesınde yapılan son kamuoyu yoklamaları, Yeltsin'in yüzde 61 oranında oy alabüeceğini gösteriyor. Yeltsin yüzde 50 ora- nını tutturamazsa, en geç iki hafta içinde, en fazla oy alan iki aday arasında ikinci tur oy- lama yapılacak. Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov ise oyunu kime verdiğini açıklamaktan ısrarla kaçınarak "Rus halkı kimden yuıa olnrsa oU sun ben işbirliği yapmaya hazınm" dedi. Sovyetler Birliği'nin ve aynı zamanda Rus- ya'run en büyük iki kenti olan Moskova ile Leningrad'da da seçmenler, ilk kez belediye başkanlannı doğrudan seçmek için oy kul- landılar. Bu oylamalarda, Yeltsin yanlısı adaylann rahat bir ustünlük sağlamalan bek- leniyor. Başkent Moskova'da Gavril, Popov- un, Leningrad'da ise AnatoU Sobçak'ın, şimdi sürdürdükleri belediye başkanlığı görevleri- ne yeniden seçilme sanslannın çok yüksek ol- duğu bildiriliyor. Rusya Federesyonu'ndaki devlet başkanhğı seçimi, diğer cumhuriyetler tarafından da dikkatle izleniyor. Rusya gibi egemenlik pe- şinde olan cumhuriyetler, Rusya'da Yeltsin- in secimi kazanmasının, bu cumhuriyetin ege- menliğini ilan etmesinin önündeki engelleri kaldıracağını ve diğer cumhuriyetlere de ege- menlik yolunu açacağım umuyorlar. Sovyet- ler Birliği'nin ikinci büyük cumhuriyeti Uk- rayna'nm merkezi hükümetle görüşmelerde- ki temsilcisi Vladimir Grinyov, Reuter ajan- sına yaptığı açıklamada, Yeltsin'in seçimde kazanacağı bir zaferin, tüm cumhuriyetlerin egemenliğinı sağlayacağını savunarak şöyle dedi: "Yefcan youetimindeki bir Rusya ile ba- ğımsızlıgını isteyen bir Ukrayna'nın olnstu- racagı güç birliğini kırmaya, merkezi hükü- metin gücü yetmeyecektir." Leningrad'da isim oylaması Rusya'nın en "Avnıpah" kenti Leningrad'ın halkı dün kentin adının yeniden St. Peters- burg'a döndürülüp döndürulmemesini de oy- ladı. Seçim öncesinde yapılan kamuoyu yok- lamalanna göre Leningrad halkımn yüzde 45'i kentin adımn değiştirümesinden yana. 1703 yıhnda kunılan kente, dönemin çan Büyttk Petro (Deli Petro) tarafından St. Pe- tersburg adı verilmişti. Birinci Dünya Sava- şı'nda Alman işgaline uğrayan ülkenin yöne- timi, kentin adının Alman isimlerini andır- masından rahatsız olmuş ve St. Petersburg adı "Rnslaştmlarak", 1914 yıhnda "Petrograd" haline getirilmişti. Kentin adı, 1924 yıhnda bir değişikliğe daha uğrayarak, Vladimir lliç Lenin'in anısına, "Leningrad" yapılmıştı. MOSKOVA, YELTSİN'DEN YANA — Seçim öncesinde başkent Moskovaıun dört bir yanı, Yeltsin'in fotograflanyla donatıldı. Kentin kurucusu Yuri Dol goruki'nin heykelinin üzerine fotograflannı yapışüran Moskovalılar, Yeltsin'e, "Moskova'yı ve Rnsya'yı yeni baştan kuracak kişi" olarak bd baglıyorlar. Yıl sonunda boşalacak olan BM Genel Sekreterliği koltuğunun yeni sahibi aranıyor Cuellar'ın selefi kim olacak? ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK— Körfez kriziyle birlikte yıldızı yeniden parlayan Birleşmiş Mıl- letler'in Genel Sekreterlik koltuğıı yü so- nunda boşalacak. Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi yakın bir zamanda ara- lannda yeni aday konusunda anlaşamaz- larsa Genel Sekreterlik koltuğu bir süre boş kahna tehlikesiyle karşı karşıya. Pe- rez de CueUar BM Genel Sekreterliği'n de 10. yıhnı tamamlayıp sene sonunda emekliye ayrüacak. Güvenlik Konseyi'nin Körfez savaşı sı- rasında gösterdıği aktif tutum, BM Ge- nel Sekreterliğini gölgeledi. Cuellar'ın bölgesel konularda büyük başanlar sağ- layamamış ohnası da Genel Sekreter'in yeterince 'yırüa' olmadığı şeklinde eleş- tirilere neden oldu. CueUar artık süresini tamamladı- ğını, yorgun olduğunu, bir daha adaylı- ğa niyetli olmadığını söylüyor. Deneyimli bir diplomat olmak, çok iyi Ingilizce. Fransızca konuşmak, çok da- yanıklı ve sağlıkh olmak, uluslararası olaylarda 24 saatlik çalışma dayanıklılı- ğını göstermek, Birleşmiş Milletler Ge- nel Sekreterliği için aranan nitelikler. Körfez krizi ve Sovyet blokunun parça- HlNDİSTAN Kanlı seçimde ikinci turDış Habeıier Servisi — Hindistan'da eski Başbakan ve Kongre Partisi lideri Rajiv Gandi'nin geçen ay öldurülmesi uzerine ertelenen seçimlerin ikinci turu dun yapıldı. tlk turu, iktidann en önemli adayı olan Gandi'nin öldürülmesiyle göl- gelenen seçimin ikinci turu da kanlı baş- ladı. Seçim bölgelerinde alınan sıkı gü- venlik önlemlerine karşın, sokak catış- malarında çok sayıda kişi öldü. Keşmir- de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hindistan'ın 13 eyaletinde ve bir fede- ral bölgesinde, yaklasık olarak 106 mil- yon seçmen sandık başına gitti. Seçmen- ler, 545 sandalyeli parlamentonun iki ka- nadı olan Alt Meclis ile Lok Sabha'nın 113 üyesini belirlemek için, 1.800 aday arasından seçim yaptılar. Hindistan ha- ber ajansı PTI, seçim bölgelerinde ola- ğanüstu güvenlik önlemleri alındığını, binlerce polisin ve federal özel guçlerin görev yaptığını duyurau. Seçim öncesinin en kanh olaylan, Keş- mir eyaletinde yaşandı. Eyaletin başkenti Srinagar'da bağımsızlık yanlısı Müslü- man mihtanlarla güvenlik güçleri arasın- da önceki gece boyunca meydana gelen çatışmalarda, 46 kişi öldü. öte yandan, Gandi suikastıyla ilgili soruşturma sürerken, Gandi'ye bomba- lı saldınyı düzenlediği sanılan Thanu isimli kadına yatakhk ettikleri gerekçe- siyle iki kişi tutuklandı. Polis, Tamil Na- du eyaletinde tutuklanan iki kişinin, su- ikast öncesinde Thanu'yu evlerinde ba- rındırdıklannı açıkladı. lanmasının ardından Genel Sekreteriıic için yeni bir özellik daha aranıyor şim- di: Gerektiğinde 50 yıllık BM mekaniz- masının dışına çıkarak yeni yüzyılın so- runlannı kaldırabilecek yeni bir ulusla- rarası ortam oluşturabilmek. Körfez kri- zinde BM bürokrasisi ile dişe diş çatışan ABD ve Ingiltere, BM'nin artık reform- dan geçirilmesi görüşünü şiddetle sa- vunuyor. Genel Sekreter adaylık Ustesinde yak- lasık 40 kişi olduğu söyleniyor. Bunla- rın arasında birçok Afrikah da var. An- cak Genel Sekreterlik için kuhs dediko- dulajında en çok adı geçenler şöyle: Nor- veç Başbakam Gro Hariem. Böylece ilk kez bir kadın en azından Genel Sekre- terlik için aday durumda. Şu an Irak'ta insani yardım operasyonunun başmda bulunan, BM Multeci Yüksek Komiser- liği eski başkanı Prens Sadreddin Aga Han; Nikaragua'da seçimleri getiren ba- nş planını oluşturarak Nobel Banş ödü- lü kazanan Kosta Rika'nın eski Cumhur- başkanı Oscar Arias Sanchez; halen Fin- landiya dışişlerinde ikinci adam duru- mundaki, BM Genel Sekreteri eski yar- dımcısı Martti Ahtisarri ve Zimbabve 1 nin Maliye Bakanı Bernard Chidzero ise diğer adaylar. \DlŞBASIN Irak'a ambargo sürmeli Savaşlann temiz bir şekilde sona erdiği nadirdir. Körfez'deki 100 saatlik savaş da öyle. Askeri açıdan tartışmasız bir zaferle sonuçlandı, ancak banş hâlâ uzakta. Kürtlerin durumu, en ivedi sorun. Dağlara sığınan Kürtlerin aşağıda ovalık alana indirilmesi amacıyla güvenli bölge fikri ortaya atılmıştı. Bu yapıldı: Amerikan, lngiliz, Fransız, Italyan ve Hollandah askerler, Kürtleri evlerine ya da güvenli yerlere dönmeye ikna ettiler. Sayüan 4.000 kadar olan lngiliz kuvvetleri ise artık kendileri geri dönmeye başladılar. Amerikahlar, daha da hızla dönüyor. Oysa ortada kutlama gerektirecek bir durum yok. Kürtler, ihanete uğradıklanndan söz ediyor. Bunda haklılar. Müttefıkler, çadırlarını toplayıp aynldıklannda onlar da yeniden dağlara kaçacaklar. llkbaharda gözlenenden de ağır bir bunalım olacak. Iran'daki 1 milyon 200 bin Kürdün ise geri dönmeye henüz niyeti yok. Müttefiklerin yerini almaya çalışan Birleşmiş Milletler muhafızlan güven yaratmıyor. Cenevre'de Milletler Cemiyeti Sarayı'nda devriye gezmeye ahşkın bu muhafızlar, Saddam Hüseyin'in askerleri, gizli polisi ve BAAS milislerine karşı duracak gibi değil. Birleşmiş Milletler, her şeye rağmen 500 kişüik bir muhafız grubu göndermek istiyor. Ama bunu bile gönderecek parası yok. 35 milyon dolar gerektiği halde, örgutun elinde bu işe ayırabileceği miktar sadece 4.5 milyon dolar. Kürtleri, kimlerin eline teslim ediyoruz? Ingiltere, Kürtlerin yanında yer aldı ve yükümlülük altına girdi. Şimdi bundan geri dönemez. Saddam'm kim olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Kuzey Irak'ta Kurtlere özerklik vermesine bel bağlayamayız. Saddam'ın aniden ortadan kalkması için dua da anlamsız. Ordusu kendisine sadık. Petrol geliri yeniden akmaya başlayınca ödüllerini alacaklarını biliyorlar. Batı ise Kuzey Irak'ta sürekli kalamaz. Amerikahlar olmadan zaten bunun anlamı da yoktur. Ancak elimizde BM Ekonomik Yaptırımları var. Saddam, kimyasal ve nükleer silahlannı yok etmeden ambargo kaldınlmamah. Kürtlerin banş ve güvenlik içinde yaşamalanna izin verilmeden Irak bir damla petrol ihraç edememeli, bir çuval çimento alamamalı. (12 haziran) ÜNİVERSİTE ADAYLARINA Önkayıt Duyurusu Bir yıllık İngilizce Hazırlık Sınıfından sonra dört yıllık lisans eğitimi yapmak istiyorsanız Üniversitemiz İletişim Bilimleri Yüksekokulu'nun (Açıköğretim Fakültesi eski örgün bölümleri) eğitim dili İngilizce olan; * Sinema ve Televizyon • Basım ve Yayımcıltk, it İletişim Sanatları, bölümlerine önkayıt için başvurabilirsiniz. Bu bölümlerde devam zorunluluğu vardır. • Önkayıt için 1989-1990-1991 ÖSS Sınavında en az 140 ve üzeri puan almış olmanız gereklidir. • Önkayıtlar 17 Haziran - 3 Temmuz 1991 tarihleri arasında ve çalışma saatleri içinde Yüksekokulun Eskişehir Yunusemre Kampüsündeki binasında yapılacaktır. • Başvurunuzu kendiniz ya da bir yakınınız aracılığı ile şahsen Eskişehir'deki Önkayıt Bürosu'na yapabilirsiniz. • Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. • Önkayıt için ÖSS Sonuç belgesi fotokopisi ve iki adet veşikalık fotoğraf yeterlidir. • Önkayıt Sonrası sınavlar ile ilgili belgeler, başvuru sırasında verilecektir. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TüRKİYRKKTC BAYKUŞLAR ELELE BALİNALARI KURTARALIM Newsweek ten Pasaport uygulaması kaldırıldıLEFKOŞA (AA) — Türkiye Ue KKTC arasında pasaport uygulaması kaldırıl- dı. İki ülke arasındaki giriş çıkışlarda yalnızca nüfus cuzdam yeterli olacak. Turkiye adına Lefkoşa Buyukelçisi Er- rugrul Kumcuoglu, KKTC adına Dışiş- leri ve Savunma Bakanı Kenan Atakol tarafından imzalanan anlaşmayla iki ül- ke arasındaki mevcut ekonomik, siyasal ve kültürel bağlann güçlendirilmesi amaçlanıyor. KKTC Başbakam Derviş Eroglu'nun da hazır bulunduğu bir törenle imzala- nan anlaşma, teati edilmesinden sonra yürürlüğe girecek. Anlaşma uyannca Türkiye Cumhuri- yeti vatandaşlan KKTC'ye, KKTC vatan- daşlan da Türkiye Cumhuriyeti'ne üç ay- hk süreler için "kimlik bdgderi" ile se- yahat edebüecekler. Kimlik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlan için "nüfns cözdanı". KKTC vatandaşlan için de doğum kâğı- dına veya vatandaşhk belgesine dayalı olarak verilen "kimlik kartı" olacak. Taraf ülkelerde herhangj bir nedenle üç aydan fazla kalmak isteyenler, giriş çı- kışlannda yine pasaport kullanacaklar. Seferberlik ve savaş hali ilan edilmesi durumunda ise iki ülke arasında ancak pasaport ile seyahat edüebilecek. iki ülke, milli mevzuatlan uyannca ül- keye giriş veya ülkeden çıkış yasağı bu- lunanlarla ilgili olarak uygun gördükle- ri tedbirleri almaya devam edecekler ve bu konuda işbirliği yapacaklar. İki ülke arasında pasaport uygulama- sının kalduıhnasma ilişkin anlaşma, bir yıl süreyle geçerli olacak. Sürenin biti- minden uç ay önce taraflardan biri ta- rafından fesih bildirimi yapılmadığı tak- dirde anlaşma kendiliğmden bir yıl da- ha uzayacak. H A Z İ R A N ' D A S T A N B U L d a n ANKARA 08 00 14,17.18,19.20.21.24^7.28 16:00 16.27.28 17:00 17,18,19,20 DALAMAN 08 00 15,22,23,29.30 16:00 14,21 18 00 22,23,24.26,29.30 20:00 27.28 REZERVASYON: • ISTANBUL (İ) 574 83 33 (10 hat) (1)574 76 50 (10 hal) • DALAMAN. (6119)28 75 • ANKARA (4)127 43 91 (4 htt) • ANTALYA. (31)21 20 16 VE SEYAHAT ACENTELERİNtZ. ANTALYA 12.00 22,27.28.29 2100 17.18.19,20,23.30 22.00 14.15,16.21,22.23.24.26.29.30 D A L A M A N d o n ISTANBUL 10 00 15.22.23.29.30 20 00 16.22.23.24,26,29,30 22 00 27,28 ANKARA 1800 14.21 A N K A R A ISTANBUL 10 00 14.17.18.19.20.21.24.27.2 18.00 27,28 19:00 17.18.19.20 20:00 14.21 DALAMAN 18 00 16 A N T A L V A ISTANBUL 14 00 22.27.28.29 23 00 17.18.19,20,23.30 23 55 14.15.16.21.22. 23.24,26.29.30 operatedby SULT*N%AM V I P AIR Tunzm A.Ş Florya Asfaltı No 68 Senlikköy 34810 Istanbul Telefon (1) 573 71 71-573 75 75-573 ~H 77 Telex 21100sltn tr sıta ısttokj Telefax (!)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog