Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZÎRAN 1991 CUMHURİYET/9 INSANLAR FÜSUN ÖZBtLGEN OoofL oF-r . G Ö R Û Ş Yorgunluk Her /'şten yorulup bıkıp usandığınız günler vardır; ama böyle günlere yenilip sürekli olarak iş değiştirirsenız, her yaptığı işi kötü yapan uyumsuz bir kişi olursunuz. Kral Hûseyin MALATYALILAR, BASINDAN OZALLARA HAKARET BEKLIYOR Tazminat paraları okulaMALATYA'lılar basın mensuplarımn özal'lara bol bol hakaret etmesini istiyor. — Bunu da nereden çıkar- dınız diye soranlara anlatalım. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Sepetçi Kasn'nın açüı- şında yabancı basın mensup- lannı nasıl korkuttu? — Türkiye'de basından al- dıgım tazminat paralan ik zenginleştim. Boyle giderse hiç kimse zenginligiın hakkında sual soramaz. Uluslararası Basın Merkezi oluştu diye sevinen dış basın- mensuplarına böylece aba al- tından sopayı göstermiş oldu. — Bizden yana olursanız buralarda çahşabiUrsiniz, yok- sa nasıl iç basında aynm yapıp buranın açüışına veya Başba- kan'ın basın toplantıianna bi- ze karşı çıkan vazarlan davet etmemek için çeşitli oyunlar çevirtiyorsak, sizi de izleriz. Hem bu merkezden >ar*rlana- mazsınız hem de dolar üzerin- den tazminat aimanın yollan- nı buluruz... Özal'lar basından aidıklan tazminatla zenginleştiklerini söylüyorlar. Demek ki kendi- lerinin ve oğullan ile kızlannın arabalan, yatlan ve katlan ba- Efe ve Turgut Özal'ın. düğünde Kernek Dergisi yayımlayabüdi. sından alınan tazminatlarla sağlanmış. 800-900 milyon tu- tuyormuş bu tazminatlar. 800-900 milyon lira ile hem bu zengin yaşam düzeyi tuttu- rulduğu gibi hem de Malatya'- ya okul yaptırılacakmış. Bu bilgileri özal'lar kendi- leri açıklıyorlar. Malatyah ya- oynarken fotograflannı sadece kınlan işadamı Vedat Erdo- gan'ın çıkardığı Kernek Der- gisi'ne yapıyorlar. Kernek Dergisi basının gire- mediği ve fotoğraf çekemedi- ği Efe'nin düğününden de çe- şit çeşit pozlar yayımlıyor. Derginin haberler mudurü ise SEMRA OZAL DURDURDU Kücük Emrah'a iltifat HASEKİLİLER'in 424. kuruluş yıldönümü gecesi için kalabalık bir davetli grubu Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nu doldurmuştu. Semra özal geldi ve herkesin elini sıkmaya başladı. Yuzünde bir yapay gülümseme ile kimseyle konuşmadan el sıkarken birdenbire durdu. Sırada Küçük Emrata vardı. Hemen sordu: — Evladım, nasılsın? — fyiyim hanımefendi.. — Çok sevindim burada olduguna, — Ben davetliyim, sabneye çıkmavacagım. ama siz emrederseniz en güzel şarkımı sizin için söylerim. Semramm bunun üzerine gulerek Emrah'ın yanağını okşadı ve yoluna devam etti. (Fotoğraf: Günduz İmşir) ILETIŞIM UMAHLARIISTANBULA GEUYOB Körfez savaşında haberler Malatyah film yönetmeni Ünal Küpeli. Derginin son sayısına yaptı- ğı açıklamada Turgut Özal, an- nesini anlatırken vaktiyle na- sul fukaralık çektiklerinin de ipuçlannı veriyor: "O tarihlerde Mardin'de idik. Ortaokuldan sonra bir li- se yoktu. Babam gondermeye- lim gibi laflar da etmişti. An- nemin her şeyimi satar, yine oğlumu okutunım dediğini hiç unutmuyorum.'' Ozal bu açıklamalardan sonra basından aidıklan taz- minat paralan ile Malatya'da Hafize Özal tlkokulu yaptırıl- ması için girişimlerde bulun- masını dergi sahibinden istiyor. Semra Özal da aynı dergıye yaptığı açıklamada gazetecüer- den aldıgı tazminat paralan ile Semra Ozal Lisesi kuracağını belırtıyor. özal'lar bir yandan basın- dan tazminat alarak zenginle- şip bir yandan da aidıklan taz- minat miktannın çok çok üze- rinde bir harcama eğilimi için- de gorundüklerine göre bu taz- minatların ilkokula ve liseye dönüşmesi için Malatyahlara tek bir iş kahyor: Basında özal'lara bol mik- tarda hakaret edilmesıni bek- lemek ve gelecek tazminat pa- ralarının artması için dua etmek. ERGUN GÖKNEL'İN EŞİ Meteoroloji uzmanıgibi İSKİ Genel Mudüru Ergun Göknel ve eşi geçen yıl sular akmadığı sürelerde büyük sı- kıntılar yaşıyorlardı. Susuzlu- ğun hesabını neredeyse butun çevreleri onlardan soruyordu. Nurdan Göknel, mevsim değişip ilk yağmur mujdesıni aldıklannda gece sabaha ka- dar oturup yağmurun sesini dinlemiş, sonra yavaş yavaş meteoroloji uzmanı kesilmiş. Geçen cumartesi günü îstan- bul'da ilk kez sıcak mı sıcak bir yaz akşamı yaşanıyordu. Emirgan Korusu'nun bahçe- sınde ağaçların altında bile in- sanlar konuşurken bir yandan terlerini siliyorlardı. Nurdan Göknel, sıcaktan soz edenlen dinlerken başını gökyuziıne çevirip biraz ince- ledi Sonra şoyle dedi: — Bu gece saat 01.00'den sonra yağmur bekleyebi- iirsiniz. Gerçekten de gece yağmur başlamıştı, sabah uyandığı- mızda çisil çisil bir yağmur ya- ğıyordu. 1 YILINI DOLDURAN BAYULGEN DUNYANIN 40 kadar ülkesı- nin iletişim uzmanları 17-20 haziran arasında tstanbul'da bir araya geliyorlar. Uluslara- rası tletişim Araştırmalan Bir- liği (IAMCR) ile İletişim Araş- ürmaları Demeği (İLAD) ta- rafından düzenlenen toplantı- larda Körfez savaşı sırasında medyalarda yer alan haberler inceieme masasına yatınlacak. 17-19 haziran tarihlerinde toplantının birinci bölumü olan Uluslararası Konsey Top- lantısı yapılacak. 19-20 haziran tarihlerinde ise daha geniş katılımlı konfe- rans toplanacak. "Uluslararası Anlaşmazlıklarda Medyalann Rolü" konulu konferans 8 pa- nelden oluşacak ve şu konular inceleneceİc: — Propaganda: Uluslarara- sı İletişim Bölumu'nun duzen- lediği bu panelde savaş sonra- sı propagandaya ne ölçüde ağırlık verildiğı tartışılacak. — Sansün Hukuk bölumu- nun hazırladığı bu panelde Körfez haberlerinin nasıl san- sür edildiği vurgulanacak. — Medyalann Sosyal Etki- leri: Bu panel sosyoloji bolu- münce düzenlenecek. — İletişim Teknolojisindeki Gelişmelerin Rolu: Bu panel- de teknolojik gelişmelerin Kor- fez haberlerıni nasıl yansıttığı değerlendirilecek. — Medvalann Ekonomi Po- litikasındaki Etkileri: — Siyasal İletişim: Medya- ların siyasal alanda ne gibi rol- ler oynadıkları incelenecek. — İletişim Meslegi Ahlak Kurallan: Savaş haberlerinin ve özellikle TV haberciliğinin ortaya çıkardığı meslek ahlakı sorunlan uzerınde durulacak. — Değerlendinne ve sonuc- lan Uluslararası alanda tanın- mış unîu iletişim araştırmacı- larının başkanlık edeceği pane- le Turk iletişim uzmanları da katılacak ve panellerin her bi- rinde dörder bildiri sunulacak. Körfez savaşı yaşandı, kimi- leri haberleri sansürledi, kimi- leri haberleri çarpıttı. Zannedilmesin ki her şey ya- şandı, bitti ve unutuldu. Uz- manlar şimdi bunian inceleyip gelecek için dersler çıkarıyor- lar. Insanoğlu geçmişı incek- yerek geleceği daha iyı kurabi- îiyor. KISIKU'DA CAMI KAVGASI Belediye engel olamıyor ÜSKÜDAR Kısıklı'da 1156 metrekarelik bir alan üzerinde temelsiz, eski bir mescit vardı. Mülkün sahibi Kısıkb Sefa Ca- mii Yaptırma ve Koruma Der- neği bu mescidi yıkıp yerine bir camii yapmak istiyordu. Yer önceden bir dere yatağıy- dı ve toprakla doldunümuştu. Her an kayma tehlikesi bulu- nuyordu. Bu nedenle dernek yöneticileri, yapmayı düşün- dükleri caminin temelinin sağ- lam olması için mühendislere incelettirip, projesini haznla- tıp Üsküdar Belediyesi'ne gön- derdiler. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinç'in söy- lediğine göre imam Sefer Fırat 20 mayısta alanı işgal edip bir inşaat yapmaya başlamış. Hü- seyin Dinç, hem yerlerinin iş- gal edildiğini hem de plansız bir inşaat yapıldıgını gerekli makamlara bildirdikleri halde bir cevap alamadıklarından yakımyor. Şöyle diyor Dınç: "Orası dolgu, o eski mescit yıkılıp saglam bir şekilde inşa- at yapümalı. Oysa imam Sefer Fırat hem yeri işgal edivor bem de cami yapıyorum diye gecekondu gibi bir yer yapı- yor. lleride burada insanlar ibadet ederken bir çökme ol- sa kaç kişinin hayatı tehlikeye girer? Bu duşünülmıiyor. Üs- telik yerin tapusu da derneği- mize ait. Saglam bir yer yap- salardı yine bir şey demezdik, ama insanlann hayatını da tehlikeye atıyorlar. Belediye Başkanı Niyazi Yurtseven ise durumu bildirdiğimizde bize 'Biz bu inşaatı engellersek SHP'li belediye camiye karşı çıkıyor derler. Biz caminin gölgesinden bile geçemiyomz' diyor. Elimizde de tedbir alın- madan inşaat yapılmastnın sa- kıncalı olduguna dair raporlar mevcut. Durumu valiliğe, Imar ve İskân Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na bildirdik. Kim buna engel o(abilir? lle- ride toprak kayarsa tapu bizün ttzerimize olduğu için sorum- luluğu da bize yiiklemeye kal- kacaklardır." Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Yurtse- ven'e durumu sorduk. Şöyle dedi Yurtseven. "Bu tabii hassas bir konu. Yıkmaya gidiyoruz, müftii, muhtar birlik oluyor. Biz de şaşırdık. Cami olarak ttstune gitmekte zorluk çekiyoruz. Kararsız kaldık. Müftü yapıl- sın diyor. İki taraf birbirine girdi. Ortalıgın yatışmasını bekliyonız. Sonra gereken iş- lemi yapacağız." Bayülgen Kan çıbanı cıkardı DOĞUDAN Bayülgen, bir zamanlar Dalan'ın gozlerıne şiir yazmıştı. Daha sonra Da- lan, belediye başkanlığı seçim- lerini kaybedip parti kurdu- ğunda Bayülgen'i DMP'nin Istanbul II Başkanı yaptı. Bayülgen böylece Türkiye'- nin ilk kadın il başkanı olarak DMP'de yer aldı. Geçen haf- ta DMP il teşkilatının birinci yıldonumu kutlandı. Kadınla- rın DMP'de nasıl etkin görev- lerde yer aldığı anlatıldı. Hat- ta DMP İstanbul İl Teşkilatı siyasette kadınlara verdikleri onemi vurgulamak amacıyla 17-18 eylül tarihlerinde Türki- ye'de ilk defa bir ulusal kadın kongresi duzenleyecekti. Fa- kat Doğudan Hanım birinci yıl kutlamasına katılamadı. Kan çıbanı çıkarmış, evinde hasta yatıyordu. DMP kadınlara önem veri- vordu ama bir yılda çıban çı- kartmıştı, ikinci yıl mazallah neler gelecekti Doğudan Hanı- mın başına? HAYVANLAK tSMAİL GÜLGEÇ i n ı " ı \{ ı» ı r * w *t 'f ' ı KİM KİME DUM DUMA Bfiitfç ^IK Oydurrn'a J PÎKNİK P/> ALE MADKA HIZIJ GAZETECİ ISECDET PENSIZ-v» /MÜNA'S£B6TLl SoRU5Tu(?«A ÇİZGİLİK KÂMİL MASAK4CI GARFIELD JIM DAVIS KAR&LI 6OZl£ lEZZETTESti/ (DBŞEgÜ GÖ RlNİZ «M H B H H | SİYASAL BİLGİLER Fak. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Öğr. Bşk. (10.6.1979) • H H H H ^ H SEVGİLİ YAVRUMUZ |10.6.1979) SENİ 12 YILDIR ARTAN HASRET VE ÖZLEMLE İÇİMİZDE YAŞATIYORUZ. Toplumu sindirmek için yasal dernek yöneticilerinin ve aydınların teker teker öldürtülmesi kararını alan satılmışlarla, kışkırtıcı ajanlar ve kiralık katiller elbet bir gün YÜCE ADALETE HESAP VERECEKLERDİR. Bu yarım kafalı, yaşam ve insan hakları katilleri, derr.okrasi düşmanları hainlerle, onların gunumüzdeki sapık uzantılannı, gıyabi tutukluyu NEFRETLE K1NIYORUZ VE LANETLIYORUZ. E.General ve Bayan İ. HAKKI ŞENYUVA BAŞSAĞLIĞI Yaşamının bütün ayrıntılanru benliğinde şekillendirerek yorulmayan, değerli hemşerimiz, büyük ozan AHMED ARİFi ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Onurunu ve sevgisini halkın yaşamıyla bütünleştiren Diyarbakırlı hemşerimiz Ahmed Arifin aramızdan ayrılışının hüznüyle ailesine, dostlanna ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. TURGUT ATALAY DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI MİLLETİNİN BAĞIŞLARINI ORDUSUNUN GÜÇIiNMESİNDE KUUANMAKTADIR.TURK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKR FİÜSTIN SOKAK NO: 23 06700 GAZJOSMAMPAŞA/AHMRA TEU »»4»146 12 28 (5 HAT) FAJt 9M»146 31 98
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog