Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURÎYET/8 lSTANBUnDA BUGÜN • Sanyer Belediyesi tarafından düzenlenen "Çevre ve Kültür Günleri"nin ikincisi saat 18.00'de Emirgân Beyaz Köşk'te kokteyl ve defileyle başlayacak. • "Yaz 1991" Mayo ve yazlık giysiler defilesi saat 14.00'te Ataköy Galleria'daki Printemps Magazası'nda yapılacak. • Çevre ve Sağlık Kulübü'nce düzenlenen "Çevre Günleri" etkinlikler çerçevesinde "Çevre ve İktisat İlişkisi" konulu konferans İstanbul Universitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde verilecek. • 2. Uhısal Balneoloji ye libbi Biyometeorolpji Kongresi, saat 09.00'da İstanbul Üniversrtesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde başlayacak. KENTYAŞAM 12HAZİRAN 1991 TJEREKLI TELEFONLAR BîRMEKTUP Tüp saüolan gürültülü • Acıbadem'de oturuyorum ve her sabah tüp satıcılarının bağırtılanyla uyanıyorum. Sokak satıcılannın uyuyanlan uyandıracak, insanlan rahatsız edecek kadar gürültü yapmalarının engellenmesi gerekiyor. Yetkililerin bu konuyla ilgüenmelerini ve sokak satıcılannın çok erken saatlerde gürültü yapmalarını engellemelerini istiyorum. HASAN VELİCAN Arap okul gemisi İstanbul'da • tstanbnl Haber Servisi — Arap Denizcilik Akademisi'ne ait AİDA-3 adlı okul gemisi dün 104 stajyer öğrencisiyle İstanbul Limanı'na demirledi. Gemide bir basın toplantısı düzenleyen kaptan Adel Kandil, Heyet Başkanı Ahmet Elwak.il ve protokol müdürü Mustafa El Nahas gemi ve akademi hakkında bilgi verdi. Heyet Başkanı Ahmet El Wakil 30 yaşındaki geminin daha önce stajerleriyle birlikte 5 kez Türkiye'ye geldiğini söyledi şöyle dedi: "Ticari 1 haftadan 5 yıla kadar değişik süreli eğitim programlannın uygulandığı AİDA-3 adlı Mısır okul gemisinin, dünyanm değişik denizcilik kuruluşlanndan yardım aldıgı belirtildi. (Fotoğraf: Cumhuriyet) Girik'ten inşaat açıklaması • tstanbul Haber Servisi — Şişlı Belediye Başkanı Fatma Girik, bazı gazetelerde yer alan Şişli Esentepe Mahallesi'ndeki yapılaşma ile ılgili haberierin doğru olmadığını söyledi. Esentepe'te yapılaşma izninın planda tadilat yapılarak, ANAP'lı belediye yönetımi tarafından verildiğini belirten Girik, dün yaptığı yazılı açıklamada, sözkonusu mahalledeki parselle ilgili "Çevre yolu kamulaştırma sahasında kaldığmdan inşaat yapılamaz" şerhinin, 1 Haziran 1987 tarihinde kaldırıldığını belirtti. Girik açıklamasında şöyle dedi: "Başkanlığımız, ortada zorlayıcı bir karar bulunmazken ve inşaatı durdurulan parsel maliki başkanlığımız aleyhine 300 milyon liralık tazminat davası açmış olmasına rağmen, ilgili parselde inşai faaliyette bulunulmasını önlemiştir. ANAP'lı milletvekilinin beyamnı, inşaatın ortaya koyduğumuz panaroması karşısında ANAP'a özgü bir yavuz hırsızlık örneği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyorum" Asfalt kampanyası stirüyor • istanbul Haber Servisi — İstanbul'da sürdürülen doğalgaz, su şebekesi ve kanalizasyon borusu yenileme gibi altyapıya dönük çalışmalarla, kış aylanndaki kar yağışı nedeniyle dökülen tuzun yollarda yarattığı bozukluklan gidermek amacıyla başlatılan asfalt kampanyası, istanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Müdürlüğü'nce yürütülüyor. Bölge IdareMahkemesi'nden sonraDaruştay da Aiarko Hokfing'in itinmru reddetti Bilezikçi Çiftliği üniversitenin BERAT GÜNÇIKAN Damştay 6. Dairesi Sanyer Bi- lezikçi Çiftliği 'nde Alarko Hol- ding'e ait 4 bin dönüm arazinin İstanbul Üniversitesi'ne bırakıl- masını kararlaştırdı. Danıştay- ın kararıyla birlikte Bilezikçi Çiftliği'nin toplam 12 bin dö- nümlilk alanı tstanbul Univer- sitesi Orman Fakültesi'nce araş- tırma ve eğitim ormanı olarak kullamlabilecek. Mimarlar Oda- sı ve Sanyer Belediyesi'nin Bile- zikçi Çiftliği'nden kamunun da yararlanması önerisini, İstanbul Universitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Akgüner, "Otabilir" diye yanıtladı. Çift- likteki ağaçlann çevrede oturan- larca yakacak gereksinmelerini karşılamak uzere kesildiğini ammsatan Sanyer Belediye Baş- kanı thsan Yalçın, Orman Fa- kultesi'nin bir an önce belediye ile işbirliğine giderek çiftliği ko- rumasım istedi. Orman Fakulte- si Dekanı Hasan Çanakçıoglu ise Yalçın'ın iddialannı yalanla- yarak çiftliğin korunduğunu söyledi. Alarko Holding Yöne- tim Kurulu Başkanı İshak Ala- ton ıse Danıştay'ın karannı, "Yasalarda haklılıgımız açık se- çik yazılı olmasına rağmen da- vayı kaybettik" sözlenyle değer- lendirdi. Sanyer Çayırcıbaşı'nda Bah- çekoy yolunu ikiye bölen Bile- zikçi Çiftliği'nin güney bölümü, 1977 yılında, geri kalan bölümü ise dört yıl önce İstanbul Üni- versitesi'nde kamulaştınlmıştı. Daha önce Karaali ailesine ait olan çiftliğin kamulaştınlma iş- lemleri tapuya kaydedilmemış, bu arada söz konusu 12 bin dö- nümlük alan Dalan döneminde hazırlanan 1/5000'lik planlarda konut alanı olarak yapılaşmaya ldare Mahkemesi'ne başvur- muş, üniversiteyi kamulaştırma karannı tapuya kaydettirmeye- rek, 4 bin dönümlük alanı satın almalanna yol açmakla suçla- mıştı. Holding aynı başvuruda 1977;den 1987'ye kadar gecen 10 yıl içinde söz konusu alanın ka- muya yaranrun geçerliliğini yi- tirdiğini de savunarak kendile- rine iadesini istemişti. 3. ldare Mahkemesi, holdingin savlannı tesi'ni hem de ilgili diğer kuru- luşlan sevindirirken bu kez çift- liğin gecekondulaşmadan nasıl korunacağı gündeme geldi. Sa- nyer Belediye Başkanı thsan Yalçın çiftlikteki ağaçlann çev- rede yaşayanlarca yakacak ge- reksinmelerini gidermek ama- cıyla kesildiğini anımsatarak ko- rumamn bir an önce kendileri- nin de katılırruyla sağlanmasım istedi. Yalçın'ın, Bilezikçi Çift- liği'nin piknik, yürüyüş, gezi Damştay 6. Daireşi'nin karanndan sonra Sanyer Bahçeköy'deki Bilezikçi Çiftliği istanbul Üniversitesi'ne bırakıldı. 12 bin dönümlük alan Orman Fakültesi'nce araştırma ve eğitim ormanı olarak kullamlabilecek. Karar hem tstanbul Universitesi'ni hem de ilgili diğer kuruluşlan sevindirdi. Ancak şimdi de çiftliğin gecekondulaşmadan nasıl korunacağı gündeme geldi. açılmıştı. Alarko Holding de bu planlara dayanarak çiftliğin 4 bin dönümlük bölümünu ya- bancüann çocuklanna okul, vil- la, kültür ve sanat merkezi ile golf sahasını içeren bir projeyle değerlendirmek uzere satın al- mıştı. tstanbul Universitesi ise 1977 yılındaki kamulaştırmayı gerekçe göstererek 1987 yıhnda tapuya şerh konulmasını ve ala- nın kendilerine bırakılmasını is- temişti. Üniversitenin bu talebine kar- şın Alarko Holding, İstanbul 3. yerinde bulmayarak davanın reddine karar vermişti. Bölge ldare Mahkemesi'nin 11.4.1989'da aldığı bu karardan sonra Alarko Holding, karann iptali için Danıştay'a başvurdu. Damştay 6. Dairesi ise önce 31 Ocak 1990'da, Alarko'nun bir kez daha itirazı üzerine de 11 mayıs 1991'de aldığı kararlarla Bilezikçi Çiftliği'nin tumüyle Orman Fakültesi'ne araştırma ve eğitim ormanı olarak bırakıl- masını sağladı. Karar hem İstanbul Üniversi- alam olarak halkın kullammına açılması önerisine, Mimarlar Odası tstanbul Şubesi Başkanı Yöcd Gürsel de katıîdı. Gürsel, Orman Fakültesi, Mimarlar Odası ve yerel yönetimin ortak- laşa çahşmasıyla çiftliğin halk- ta orman kültürünün gelişmesi- ne, ormanın değennin anlaşıl- masına yönelik değerlendirüme- sini istedi. Gürsel'in önerisinde Bilezikçi Çiftliği'nin taşıdığı özelükler nedeniyle orman mü- zesi olarak kullarulması da yer aldı. Mimarlar Odası ile Sanyer Belediyesi'nin önerisine sıcak bakan İstanbul Universitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tây- fun Akgüner de kendisine talep- lerin iletilmesi halinde yetkili kunımlar götüreceğini belirte- rek, "H&lkımızın yararlanması- na açıgız. Neden olmasın" diye konuştu. Bilezikçi Çiftliği'nin 4 bin dö- nümlük bölümunü kendilerine ait dönemde silahlı ve telsizli 22 görevliyle korumaya alan Alar- ko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton ise "açık seçik haklı olmalanna karşın" davayı kaybettiklerini savundu. Davanın aleyhlerine sonuçlan- masının nedenlerini, "Türldye1 de 60 yıldır oluşagelmiş bir zih- niyet var, devlet-özel sektör. Özel sektönin boyle ağaçlık bıi- yük bir araziye sahip olması bü- rokrasiye ters getiyor. Buoun için gözii kapalı karar vererek özel sektörden alıp devlete veriyortar" sozleriyle özetleyen Alaton, lsveç'te ormanlann özel sektöre ait olması sonucu kâğıt sektörünun geliştiğini savundu. Alaton, "Turkiye'de ise devlete ait ortnanlar Uhrip edüiyor. Ya- kılıp yıküıyor. Biz 22 kişilik ko- nıyucumuzu karardan sonra cektik. Şimdi gecekonduiaşma başladı" diye konuştu. Ifeni köprüde ilk bağlanü Yeni Galata Köprüsü'Dün iki yakası birbirine kavuştu. Yapı- mına 1987 yılında başlanan köprünıin 30 Agustos Zafer Bay- ramı'na yetiştirileceği belirtilirken her biri 500 ton ağırlığında 4 adet çelik kanattan oluşan "Baskiil Kopru'nun iki ayagı dun monte edilerek Karakoy'e olaıı ilk baglantısı sağlandı. Diğer ikisinin de 16 hazintn pazar günü monte edilecegi açıklandı. Baskiıller rüzgânn dunımuaa göre maksimnnı 600 ton kapa- sitelik hidrolik silindirier yardımı ile 3.5 dakikahk bir zaman- da kaldınlabilecekJer. Köprüde "seynısefer yolu"nun sürekli kuUammı amacıyla su düzeyinden yaklaşık 6 metre yuksekli- ge kadar olan deniz araçlannın geçmelerine olanak tanıyan 80 metrelik bir açıklık yer alıyor. (Fotoğraf: Suat Kozlukln) 055 056 527 57 00 172 13 73 -74-75 ve 088 • taüanza: 068 077 511 89 18 T»: 588 48 00 t»: 534 00 00 (100 hat) T*: 340 01 00 yp 345 46 80 **• Hhfc13122 09 588 44 00 132 30 00 358 67 60 • TMrtb Traflk «*• N t : 176 24 14 (tst), 356 04 85-86 (Kadıkoy) Ht|t TraHc: 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehınçi), 314 36 (B Çekmece) • TNY: IflMtar. 573 13 31, •* IMtar 574 23 00 (25 hat). 574 73 00, 574 82 00 (45hat) • DIV: M a d İ M t a r 527 00 50, LPaş* tapc 336 20 63 LF*a Sariral 348 80 20 • VATtM: $Mr Mtac 526 40 20. 144 42 33. M z Tttei (teMto): 145 53 66, 144 25 02. 149 18 96 149 15 58 Jfc (Hava tahımnı ûjrenme) 573 89 80 • TBbO69 • SUMCA: 522 97 03, 147 51 10. p 345 03 04. •fcnSH. m.: 145 07 20 (17 hat) Memo's'ta yine silah sesleri tstanbnl Haber Servbi — Istanbul'un ünlü gece kulüp- lerinden Ortaköy Memo's'ta yine silahlar konuştu. Gece kulübünde dün gece meydana gelen olayda, ülkücu çek-senet mafyası olarak büinen grubun üderlerinden Alaattin Çalua'- nın, işadamı Nevzat Türköı'ü tabancayla bacaklanndan vur- duğu öne sürüldü. Türköz, Amiral Bristol Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha önce de bazı olaylara sahne olan Ortaköy Memo's gece kulübünde, dün 22.30 sı- ralannda oto yedek parçacıu- gı yaptığı bildirilen Nevzat Türköz (32), her iki bacağın- dan tabanca kurşunuyla vurul- du. Nevzat Turköz'ün masa- sında Fenerbahçe Spor Kuiü- bu Başkanı Metin Aşık'la, adı hayalı ihracat ve uyuşturucu kaçakçılığına da karışan Ma- latyaspor eski Başkanı Nuret- tin Güven'in de bulunduğu be- lirtildi. Edinilen bilgiye göre Nevzat Türköz, Metin Aşık ve Nurettin Güven aynı masada otururken karşı masadaki bir gruptan Nevzat Türköz'e ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Nevzat Türköz iki bacağından birer kurşun yarası aldı. Tür- köz Amiral Bristol Hastanesi'- nde tedavi altına alınırken kendisini vuranlan tanımadı- ğını söyledi. Sinema • Tiyatro • Gösteri ^M^ MKHAB.J FOX JAMES WOODS MH«oy SUIKT»» 'ir0O.i33O-160O-'JX-2U. 15-16 15-18 45-2115 \ % «TUS (1437S75)12l»-i<i5-163l>1»45-2ti5 H tS7J0*M> 5100-133O-160CM83D-2130 »ETmHıi?'<7!)'20(HJ3O-'7«:-19'5J130 " ^ rumur smnm TEL 130 40 41 .„ il-.-ıı , .". 1 OSCAR ÖDÜLÜ 13 ODULLU 1O C E S A R Ö D Ü L Ü 2 CANNES ÖDÜLÜ Bcyoğlu BEYOĞLU (151 32 40) 11.30-14.00-16.30-19 00-21.30 T O N Y D A N Z A „-*-_ "SHE S OUT O f CONTROL" Koüe'nin * yenıhobisi oğlonlordı! 0nun kendinı Itoybettigini düsünüyorsanız, bir 6e babcsını gönjn! «. „ ^ İ %"\ r "14Haziran'daSinemalarda" 5 WEMTRAUB f ROBERTDENIRD RDBIN ¥IUİAMS UYANISIAR Iıri 1-18 45-21 15 Wm 1-18 45 21 15 ır 1-1830-21 15 . *•-*. -AVPAKENINGS" Şlşlı NOVA BARAN (140 35 5») 12 00-14 30-16 30-1 Kadıköy REKS (336 0112) 12 00-14 15-16 30-1 B evler ÜNVERDİ (575 45 83) 1100-13 30-16 00-18 30-2115 AnfcaraAKÜN (1277656) 1215-1430-1645-19X2115 4 . Y a p ı K r e d i U l u s l a r a r a s ı G e n ç l i k F e s t i v a i Festival'de bugün Tiyatro var!.. Orhan Asena Sahnesı/Diyarbakır Rumelihısan, Saat: 21.00 YAPINTKREDi "hizmette sınır yoktur" 146 97 38 • 132 64 26 YanLşîttiîîendmalıallderine Işe bir (k yaogmı barûkieyen gaoıed ... Smdi se>#ddim bo ateşttn çdoo (144 M 39) 12 00 U 15 16X-1645-21 *5 1100 13 30 »600-1840-ÎT !S (21<3<1) 12 15- »30 16 «-19 00 21 15 ETRO (14 « M ) 12 00-14 15-'645-19 00 21 15 KMjtköy RCKS, Ankan AXON Baknicflr 74 Sinemtfvinda Yalnızca, yoğun bir öğrenme arzusu ve "göniUlü" olma inancı karşılığında; AÇOICun 19 yülık birikiminden yararlanmak, yeni projelerinde görev almak ister misiniz? Lütfen, 161 82 84-85 no'lu telefondan A.Ferbat KARAÇAK'ı arayımz. İlk buluşma; 14.6.1981 Cuma Saat 11.00'de Üsküdar Müsahipzade Celal Tiyatrosu'nda. Ö w ™ rnı Kr Harbıye AS 2 1147 63 151 11 00 1345-1630-19 15 21 -15 Ksdıkcy AS 1336 00 5DI I I 00 13 45 1630 19 15-21 9 1 2 H A F T A v a Ö L D Ü R E N C A Z I B E N I N 2. HAFTA YONETMENI ADRIAN LYNE Jacdbs Ladder Dehşetin Nefesi MACAULAY CULKIN (Evde Tek Bajıno nın KEVIN'İ) TIM ROBBINS ELIZABETH PENA 1991AVORIAZFANTASTIKFILMLERFESTIVALİ ODULU Beyoglu SİNEPOP (143 70 71) 12 00-14 15-16 30-1845-21 00 ŞıJkSİTE (147 69 47) 1100-13 00-1515-1945-2145 Çlaj ŞAFAK 1 (516 26 60) 1100-13 30-1600-1830-2115 Kadıköy MOOA (337 0128) 12 00-14 15-16 30-1900-21-30 Bakırkfiy KARYA (542 1172) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 Ank»f» 0ER YA (229 96 18) HER ZAMAN...HER YERE...HER ŞEY TAŞINIR a HAFTA MEL GIBSON • ROBERT DOVVNEY JR. ATEŞ ALTINDA FtLMlNIN YONETMENI ROGER SPOTTISWOODE ÇlaşŞAFAK2 (516 26 60) 1130-14 00-16 30-1845-2115 BakırfcSy RENK (572 18 63) 1100-13 00-15 00-17 00-19 00-2100 Ank»r» BATI (116 83 23) ; Yatağımdaki Düşman JUUA ROBERTS KadlkBy KSM (337 80 82) 11 00-1330-16 00-19 00-21 30 ŞifliSİTE (14769 47) 17-30/ IzmirŞAN-BuruBURÇ-AdanaÖZEN bAK âU DA KONUŞUYOU -Look Who's Talking Toe" Horbiy. AS 1 (147 63 15) 1300 1500-1700-19.0021 30 KKMM FİLMİ DAfilTIMINO» 149 50 33 Sinema Tiyatro Gösteri Duyvrolanmz 146 97 38 132 64 26 YAMAHADAN YAZ SÜRPRİZİ: Notayla Keyboard ve Gitar çalmayı 3 ayda öğrenin! Yamaha'nın hızlandırılmış yaz kursları 1 Temmuz'da başlıyor. • Pazartesi'ndan Cuma'ya haftada 2 uygulama. • 12 ya^ ve üstü herkese açık! • Kayıtlar devam ediyor. YAMAHA LYGULAMAU TANITIM MEgjCEZLERl TCRKIYE SO&UMLUSU BUR.0 VE MÛZtK SİSTEMLERİ A.Ş Abıdc-ı Humyct Cad Hacıonba^ıUr lş Mcrkczı Kat B Şljlı / Isonbui Tel ı 1 131 27 52 / 5 hat UYGULAMAL1 TANITIM MERKEZLERİ İstanbul Şişli: Abıdc ı Humvct ( jd Hacıonbu^ıUr t> Mcrkczı Kaı 3 Tcl 11) 131 27 52 / 5 hat 148 95 35 Şaşkınbakkal: Kjzım Ozjlp Sok. Ha\at İ5 Ham No 26 (Mıgros uslu) Kjt 2 TeU 1) 358 03 54 îzmir Alsancak: I jlatpaşj Buivan No 78/2 Kat l Tcl (5H2I 65 05 -63 02 2^ Ankara Yukan Ayrancı: Ho^dcrc Cad No 88/3 4 A\ran«.ı tlkokulu vını) Tcl (4) 140 87 82/83 Bursa AJtıparmak Sjkjn j C jd No 97 D 23 Bun, Sıncnusı jrkjMj Tcl (24) 24 19 52
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog