Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1991 KÜLTÜR-SANAT L ULUSLARARASIGENÇLİK TİYATROLARIFESTİVALİ Gençlerden 'çıplak' yorumlar CUMHURİYET/7 KARİKATÛR 'Herkes Tıııist' yanşması • Költür Servisi — Eminönü Belediyesi'nin KarikatUrcüler Deraeği ile ortaklaşa düzenledikleri 'Sultanahmet'te Herkes Türist' başlıklı karikatür yanşması sonuçlandı. Yanşmada Kadir Doğruer, Mustafa Akyol, Mustafa Bilgin, Varol Yaşaroğlu ve Fehmi Akyüz başan ödülüne değer görüldüler. Çeşitli kuruluşların verdiği özel odüller ise şöyle: Tan Oral (Yılmaz Yayınlan), Necmi Rıza Ayça (Mahmutpaşa Esnaf ve Sanatkârlan Derneği), Mümin Durmaz (Joker Yayıncüık), Kamil Yavuz (Metis Yayınahk), Hüseyin Oyar (Karikatürcüler Deraeği), Hüseyin Çakmak (Kelaynak Mizah Dergisi) ve Oğuz Gürel (Hürriyet Gazetesi). Yanşmada başan ödüllerini belirleyen seçici kurul, Arif öztürk (Eminönü Belediye Başkan Yardımcısı), tsmail Gülgeç (Karikatürcüler Derneği Başkanı), Seral Çelik (Eminönü Belediye Basın-Yayın ve Halkla Ilişkiler Müdürü) ile karikatürist Orhan Doğu, karikatürist Ferrih Doğan, karikatürist Eflatun Nuri ve karikatürist Hasan Seçkin'den oluşmuştu. TİYATRO Yiığ Tîyatrosu'ndan ISelaın' • Kittir Servisi — Azerbaycan Yuğ Tiyatro Stüdyosu Azerbaycanlı Şehriyar'ın Haydar Baba'ya Selam şiirinden tiyatroya uyarlanan Selam adlı oyunu Bakırköy Belediye Tiyatrolan'nın Adile Naşit Kültür Merkezi'nde 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 haziranda sergileyecek. Topluluk aynca 17 haziranda özel bir konser verecek. "Selam" adlı oyunun yönetmenliğini Vagıf tbrahimoğlu yaptı. Dekor ve kostümlerini ise Reşid Şerif gerçekleştirdi. Oyun Tttrklüğıin tarihini ve kurduklan devletlerin yıküışlannı anlatıyor. Şehriyar'ın Haydar Baba'ya Selam şiirinden dizelerle süslenen oyun Yunus Emre'nin "Şol Cennetin Innaklan" ilahisi ile son buluyor. ÖLÜM Yereors' öldü • Kültür Servisi — Asıl adı Jean Bruller olan Fransız yazar Vercors, Paris'te dün öldü. 2. Dünya Savaşı'na asker olarak katılan Vercors ateşkes sonrası Paris yakınlarında bir köyde inzivaya çekilmişti. Kısa bir dönem direnişe katılan ebedi çevrelerle ilişki kuran yazar, Pierre de Lescure'le yasadışı bir yaymevi "Edition de Minuit"yi kurdu. tlk hikâyesi Türkçeye "Denizin Suskunluğu" adı ile çevrilen "Le Sijence de La Mer" bu yayınevinden çıktı. Bu hikâye direniş edebiyatının tanınan yapıtlanndan sayılır. 89 yaşında ölen yazann "La Marche a l'Etoile" ve "Les Armes de la Nuit" adlı hikâyeleri de Direniş'e adanmıştır. EDEBİYAT PEN, kongreye kaüimıyor • KüHür Servisi — Kültür Bakanlıgı ve İLESAM tarafından düzenlenen "3. Yayın Kongresi ve Telif Haklan Kurultayı" dün Atatürk Kültür Merkezi'nde basladı. Bu arada PEN Yazarlar Derneği Başkanı Şükran Kurdakul, bir biidiri yayımlayarak deraeğin toplantıya katılmayacağını açıkladı. Bildiride şöyle denildi: "Kültür Bakanhğı'ndan gönderilen 'Toplanma ve Çalışma Usulleri Kılavuzu' incelendiğinde, kurultayda üye çoğunluğun resmi kurum ve kuruluşlardan gelen kişilerden oluşacağı anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle kurultayda çogunluk, demokratik bir yöntemle belirlenmiş kişilerde değil atanmış kişilerde olacaktır. Kılavuzun 11. maddesine göre kurultayın gundemi Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile İLESAM Başkanlığı'nca belırlenmektedır. Böylece kurultay çalışmalan da yönlendirilmektedir..." Dogan yeniden başkan • ANKARA (ANKA) — Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanbğı'na yeniden Mehmet Doğan seçildi. Türkiye Yazarlar Buiiği'nden yapüan açıklamaya göre 7'nci olağan genel kuruldan sonra ilk toplantısını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, Genel Başkanlığa tekrar Doğan'ı seçti. M. Cemal Çiftçigüzeli ve M. Çetin Baydar genel başkan yardımcıbklanna, Bayram Bilge Tokel genel sekreterliğe, Ismail Haa Fettahoğlu, Celil Güngör genel sekreter yardımcıhklanna, Hüseyin Ceylan genel mali sekreterliğe getirildi. FESTİVAL Bursa Festivali başhyor • BURSA (Cumhuriyet Bürosu) — Bu yıl 30'uncusu yapüacak Uluslararası Bursa Festivali bugün başhyor. 12 haziran-12 temmuz tarihleri arasuıda yapüacak festivalde Bursalılar ulusal ve uluslararası alanda ünlü sanatçılan izleme olanağına kavuşacaklar. Açıhşı Ahmed Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu" ile yapüacak festivalde sanatseverler, Neco-Leman Sam, Okay Temiz, Zeynep Hanlarova, MFÖ, Hale Gür, Inü Illimani-Paco Pena-John WUliams, Tanita Tikaram ve Banş Manço konserlerini izleyebüecekler. KİTAP Kuchler'in kitabı • FRANKFURT (AA) — Alman kadın yazar UUa Kuchler'in "Fadime-Almanya'da Bir Türk Ailesi" adlı yeni kitabı, pivasaya çıktı. Kuchler, 20 yılhk gözlemi sonunda yazdıg: kitabında, 5 çocuğunu tek başına büyüten, kendi gelenekleri ile yaşadığı yabancı ülkenin kültürü arasında bocalayan Fadime adlı bir Türk kadırunın öyküsünü anlatıyor. Antje Kunstmann Yaymevi tarafından piyasaya sürülen kitaba, Der Spiegel dergisinin bu haftaki kültür köşesinde de yer verildi. Yağhboya resim sergisi Kazım Kavur Ayla Algan Nevzat Kasman Sevi Algan • 10 Haziran - 5 Temmuz 91 * EMLAK BANKASI Sanat Galerisi f Sok r « m H m 4 2 Tunei B e v c j u T«, 1 : 2 6 1 0 0 (Serp Pmrre» Cjmjrtea jrwnda her guı 11 00 ' 9 0 0 u a f * r < jrisndagejJetur t Gençlik Tiyatroları Festivali, öncelikle genç tiyatrocular arasındaki alışveriş açısından önem taşıyor. Ama Batı tiyatrosu estetiği üstüne gödemde bulunmak isteyenler için de çok ilginç. AYŞIN CANDAN Oyunculuk eğitimi veren yük- sekokul öğrencileri, bugünlerde Bakırköy Belediye Tiyatrosu'n- ca düzenlenen Gençlik Festiva- li'nde bir araya geliyorlar. Öğ- tenciler hazırladıklan oyunlan sunuyorlar. Bunlar genelde ya- n profesyonel nitelikli yapımlar. Dekor ve kostüm açısından ya- lın, ama oyunculuk, sahneye konuş açısından ilgi çekici gös- terimler izlenebiliyor. Aynca Hollanda, Ingıltere, İsviçre, Avusturya gibi Batı ülkelerin- den gelen oyunculuk okullannın kimi eğitmenleri genç Türk oyunculara açık birkaç saatlik eğitira uygulaması içeren atölye çalışmalan da yapıyorlar. Geçen günlerde Amsterdam'- dan, eğitmenleri arasında Meral Taygnn'un da bulunduğu De Toonel Aktörlük Okulu öğren- cileri Moliere'den Scapin'in Do- laplan'nı oynadılar. Son dere- ce dinamik bir tempoda gelişen gösterinin başlıca özelliği, Mo- liere oyunlarının Commedia dell'arte bağlantısmı ortaya ko- yan açık bir biçimde sahnelen- DISCO EŞLİĞİNDE SCAPİN'İN DOLAPLARI— Amsterdamdan gelen De Toonel Okulu öğ- reocüeri, Moliere'in "Scapin'in Dolaplan" adlı oyununu disco müziği eşliğinde sahnelediler. mesiydi. üyun öylesine drama- tik yorumdan uzaktı ki her bir rolün tek bir oyuncuyla özdeş- liği uzlaşımı bile kınlarak oyun kişüeri o kişiye ait giysi ya da ge- reçlerin el değiştirmesiyle üç dört oyuncu tarafından oynanı- yordu. Bu sırada erkek rolleri de büyük rahatlıkla kızlar tara- fından üstleniliyordu. Scapin'in DolaplarTna eşlik ederrsahne muziği olarak Afri- ka ritmli bir disco müziği oyu- nu iyiden iyiye renklendirdi. Scapin'in yanı sıra tek kişiiik bir gösterimde bu okula bağb bir kabere biriminin öğrencilerin- den Thomas Acda'nın özgun yazarlık, bestecilik ve oyuncu- luk ürününü izledik. Acda, ka- bare türüne özgü olan izleyiciy- le yakın ilişki kurma becerisini kendisi için yabancı dil olan ln- gilizcede büe gerçekleştirebildi. Kısacası Amsterdamlı genç oyuncular her yönuyle üst dü- zey bir gösteri sundular. ' Şenliğin bir başka yabancı konuğu Shakespeare'in Begen- diginiz Gibi'siyle Ingiltere'den Guildhall Drama Okulu'ydu. Yakın geçmişte Ankara Devlet Tiyatrosu'nda kusursuz bir sah- nelenişini izlediğimiz bu güzel komedinin oyunculuk eğitimin- den de gelseler, bir öğrenci top- luluğunca oynanırken söz konu- su yonımla kıyaslanabiür bir tat verebüeceğini düşünmüyordum. Bununla birlikte genç Ingiliz oyuncular, çok ölcülü bir oyun sundular. Kullandıklan tek ge- reç, ağaç yerine geçen açüır ka- panır üç merdivendi. öte yandan oyunculuklanyla izleyiciyi Shakespeare îngilizcesi iızerinden bile tutsak alabüecek yetenekteydiler. Erkek kılıklı Rosalind üe Orlando'nun garip aşk ilişkisinin betimlenişindey- se Batı'ya özgü bir erotizm öz- gürlüğü sergiledüer. Bu oyunlarda profesyonellik gereği olan karmaşık sahne dü- zeni, dekor-kostüm ve pek çok ayrıntıya yer olmadığından oyunculuk estetiğine ilişkin göz- lemler ön plana çıkıyordu. Bun- dan ötürü her iki oyunun çıplak yorumunda çağdaş Batılı bir es- tetik düzey hayranlık uyandın- yordu. Gençlik Tiyatrolan Fes- tivali öncelikle genç tiyatrocular arasındaki alışveriş açısından, ama aynı zamanda Batı tiyatro- su estetiği uzerine gözlemde bu- lunmak isteyenler için son dere- ce ilginç. FESTİVALDE BUGÜTN • Selam / Azerbaycan Yuğu Tiyatro Stüdyosu (Bakırköy Adüe Naşit Kültür Merkezi, 18.00) • III. Selim / Mimar Sinan Üniversitesi (Karaca Tiyatrosu, 20.30) Çalışmalarını 1982'den beriAvrupa'da sürdüren Meral Tayguru Türkiye'ye dönmeyi dtiştinebilirim DtKMEN GÜRÜN UÇARER Bakırköy Belediyesi 1. Uluslararası Gençlik Tiyatrolan Festivali kapsamın- da Istanbul'a gelen Amsterdam Güzel Sanatlar Gösteri ve Kabare Okulu Mü- dürü Meral Taygun'la Ses Tiyatrosu'nda görüştük. Önce biraz kendinden, en ve- rimli yülannda gidip oralarda kalmasın- dan söz ettik sanatçıyla: — 1982'de 'tnsan Manzaralan'nm bir turnesi için dışarı gittim. O sıralarda memlekette ortalık biraz karıştı. "Gelme" dedi arkadaşlar, "biraz ora- da kal." Tabii biraz kalmak diye bir şey olmuyor. Kalmaya başlaymca çalışmak gerekiyor. Her seferinde oyunlan uzat- tık ve yeni angajmanlara girdik. Batı Berlin'de Vasıf'la (öngören) birlikte ye- niden Birlik Sahnesi'ni başlattık. Yine 'tnsan Manzaralan'yla Holİanda'ya git- tigimde Kültür Bakanhğı'ndan orada ders vermem için bir öneri aldım. Al- manya'da yaşamaktan hoşnut olmadı- ğım için sevinerek kabul ettim. Benim için de iyi bir deney olacaktı. Kültür Ba- kanlığı yeni nesil Türk cocuklan için bir proje başlatıyordu. Günde 8 saatten iki yıllık tam bir tiyatro eğitimiydi bu. Amacı da şuydu: lkinci nesil Türk cocuklan eninde so- nunda o ülkede yerleşecekler. Bu neden- le Hollandaca dilini mükernmel kullamr hale gelip ülkenin eğitim kurumlanna gi- rebilme olanaklan otaıalı. O ülkenin ti- yatro üstyapısı içinde yer alabümeliler. Nitekim iki yılın sonunda 14 ögrencim vardı, bunlann 10 tanesi dağüdı, sine- ma ve dans akademilerine, tiyatro okul- lanna. Bu okulda ders verirken de Ams- terdam Tiyatro Okulu'ndan teklif aldım ve kabul ettim. — Bu arada oyunculugu bırakünız mı? — Hayır. Oynamaya devam ediyor- dum. O güne kadar yaptığun bütün Nâ- zun'lan Ingilizce olarak Londra, Paris, Atina'da oynadım. "Taranta Babu'ya Mektuplar"ı zenci bir Hollandalı aktörle züyle bakıyorum. Bir antrenörüm ben. öğrencilerle ilişkimiz eşit bir seviyede yürüyor. — Biraz okulunuzun >apısından, eği- tim sisteminizden soz eder misiniz? Üni- versite ayannda meslek okulu değil mi? — Evet, okulumuz universite ayann- dadır. Gymnasium (yüksek Use) ve lise mezunlan girebüir ancak. Bu okula öğ- renciler çok uzun bir elemeden geçirile- rek almırlar. Yani "başka üniversiteyi tuttnramadım, bari buraya gireyim" ya Meral Taygun, 6 yıldır Amsterdam Tiyatro Okulu'nun müdürü. "Dönsene, Türkiye'nin sana ihtiyacı var" sözüyle Meral Taygun çok sık karşılaşıyor. Sanatçı "Türkiye'ye de benim çok ihtiyacım var. Ama Türkiye nerdeydi? Ancak çok iyi. bir öneri alırsam dönmeyi düşünebilirim" diyor. birlikte yaptık. Bunu ben kendim bile hâlâ 'çok güzel bir gösteriydi' diye an- latıyorum. Simultane iki düde oynandı. Birbirimizle kendi düimizle diyalog ku- rarak oynuyorduk. Ardmdan Hollanda- lılann bazı oyunlannda oynadım. O ül- kede Ingilizce dili o kadar yerleşmiş ki Ingilizce oynayanı kimse yadırgamıyor. Öğretmenlik ve oyunculugu birlikte gö- turürken okulun müdürü olmamı iste- diler. Alü yıldır Asterdam Tiyatro Oku- lu'nun müdürü olarak çahşıyorum, ama kendime ne öğretmen, ne de müdür gö- da "ben çok severim artist olmayı" di- yen giremiyor. Başvuran öğrenciler bir yü boyunca kursa tabi tutuluyor. Cuma aksamı başlayarak cumartesi ve pazar bütün gün ders görüyorlar. Dört eleme süresi var. Belli dönemlerde sınavlara gi- riyorlar ve elene elene haziran ayına ka- dar geliyonız. Son sınavlara hak kazâ- nan 50 öğrenci arasından okula sadece 10 kişi ahmyor. — Hazırlık sınıfı gibi bir şey. — Evet. Okulun 50 öğrencisi, 35 öğ- retmeni var. Zaman zaraan konuk öğ- retmenlerimiz de oluyor. Teke tek ders- lere çok önem veriyoruz. özellikle dik- siyon, şan ve düzeltme (vücut kullanı- mı) dersleri hep teke tek yapüıyor. Gün- de 8 saat çalışıyonız, prova saatlerinin dışında. Birinci sınıfta sahneye çıkmak yasaktır. lkinci sınıfta sadece okul içe- risindeki gösterüere çıkabilir öğrenci. Üçüncü sınıfta okul dışı gösterilerin yanı sıra kamera eğitimi de başlar. Sahne oyunculuğuna sinema oyunculugu da eklenir. Dördüncü sıruf genellikle bağımsız bir sımftır. Nereye eğilimi varsa kişi o yön- de destelflenir. Bu sınıfta kendi başma çalışma yapma hakkı da vardır. Staj dö- neminde öğrenci mutlaka bir tiyatrodan teklif almak durumundadır. Bunu yapa- mazsa diploma alamaz, bir yıl daha oku- mak zorunda kalır. — Ya teori dersleri? — Onlar da çok ağırhkh. Bu nedenle de mezun olurken öğrenci doktora tezi düzeyinde bir tez vermekle yükümlüdür. Felsefe, tiyatro tarihi, reji tarihi, drama- turji, repertuar, üzerinde önemle durdu- ğumuz dersler. — Meral Taygun orada çok iyi bir po- zisyonunıu var. Yine de Türkiye'ye dön- meyi dnşünnyor masunuz? — Bana çok sık söylenen bir şey: "Dönsene, Türkiye'nin sana ihtiyacı var." Türkiye'ye de benim çok ihtiya- cım var, ama "Türkiye neredeydi?" diye kendi kendime sorduğum çok oldu. An- cak çok iyi bir teklif alırsam dönmeyi düşünebilirim. Türk haftası • (tÜHA)— Almanya'nın Münih kentinin doğusundaki bir yüksekokulda, 14-19 temmuz tarihleri arasında "Türk Kültür Günleri" düzenlenecek. Süddeutsche Zeitung'da yer alan habere göre etkirüiklerin ilki belediye binasındaki "Sürgün Türkiye" adlı gösteriyle başlayacak. Türkiye'nin kültür ve coğrafyasını tanıtıcı dia gösterileri ve panellerin yanında, Almanya'daki Türk ailelerinin sorunlan üzerinde de dunılacak. Kültür müziği ise Almanca olarak oynanacak "Yabancı Işsiz" isimli kabare çerçevesinde sergilenecek. Altenıatif gezi • Kültür Servisi — Yeşil Bizans bayram boyunca alternatif bir "Doğa- Arkeoloji" gezisi düzenledi. 24 haziran - 29 haziran günleri arasındaki gezi Milas çevresinde tasarlandı. Gezi süresince Bafa golü, Euromos, Iassos, Labranda, Stratonicea, Alinda, Alabanda gezilecek. Gezi programı üzerine kapsamlı bilgi Yeşil Bizans'tan edinilebılir (151 89 25.) Pop-rock sahne çahşması • Kültür Servisi — "Barışa Şans Verin" adü pop-rock sahne çahşması 19 haziran günü saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sunulacak. Yönetmenliğini Can Doğan'ın, müziklerini Ali Otyam'ın, dekorunu Nihal Kaplangı'nın hazırladıklan "Banşa Şans Verin" adlı oyun, ağustos ayında da Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. BüGÜN • Ahmet Hamdi anılıyor "Doğumunun 90. Yıhnda Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Anma Toplantısı" saat 16.00'da Aşiyan Müzesi'nde. Katılanlar: Hulki Aktunç, Konur Ertop. • Duygu Asena sohbeti Duygu Asena saat 19.00'da Tünel'deki Kadın Kültür Evi'nde kadınlarla sohbet edecek. • Tango konseri Quintet Hamann'm tango konseri' 19.30'da Fransız Kültür Merkezi'nde izlenebilir. • Dia gösterisi NETAŞ Fotoğraf Kolu'nun karma dia gösterisi 19.00'da Kadıköy Kütür ve Sanat Merkezi'nde. • Seyirlik sanat Geleneksel Seyirlik Sanatımızın Bugünu ve Geleceği konulu söyleşi saat 17.00'de Türk Edebiyatı Vakfı'nda. Konuşmacılar Taceddin Diker, Zeki Alpan, Ünver Oral, Metin özlen, İhsan Dizdar ve Orhan Kurt. Tatilde programım: Güneş... dinlenme... Yamaha! Özlemle beklenen yaz geldi; Yamaha'dansize harika bir öneri var! 7'den 70'e tüm müzikseverler... Koşun bir Yamaha Yetkili satıcısı'na! YAMAHA Seçin Yamaha'ruzı, hayatanıza yeni bir heyecan,bir melodi katın... Üstelik, sakın unutmavınıkevboard'unuzu Yetkili satıcımızdan aldığınızda, hem yaz kurslarımızdan indirim avantajı kazanacak hem de yararlanacağınız diğer kolaylıklan öğreneceksiniz... MÜZİK ENSTRÜMAIMLARI TURKtYE GENEL DtSTFJBtTÖRLERİ Mannan B<gp» Bun> vc Muat SoKinkn 1-1312752 5ÛFM.{1) 141 1220 A-5 214404 05 F» (51)2230*8 Tct t51)2144 04 05 C«UcaNa9S/CT AjnnaA^mTd (4)13132 90 1394743 1400849 14S3 37 bCarfNaâ/ZSHMTcfcOtmMfe 113*27 Rölgcnizdcki yetkili Vanıaha satıctları: Alıhcvlu>T A\xû*r ST9 11 W 5*1 29 U ı 1 >«t 550 S3 » . Ijtl İZ~ V2 10- MS 81 44 m/136 1ü*l 33111 41 TK / 591 |f 5S 3ö3 4a 13 Eartal G Irmr \r>knLu U Aki /3J4 37 «0 IZKI Muak Rj«t,/333 16 4) l s klckmicMk / 5^5 A3 4 \$ / 572 060» t / 571 12 12 kscnrT KctsnLbi 50 /5«6 OaJız Tıurct 5«S S77466I =.»" 12 *S Lrallü**crv 57*59 3 Tn. /' 160 41 02 / 16041 11 ,'160 13 24 a raun /»?« 4150 1 17 15 ÇftF >aâİM H Mcrkn . 140 TV 5? hlvmfckk 33D»*-" Kâcftknlı 366 04 01 4. Uvvnl BinTnjrei / 16fl lt >2 Levcnt i o.ian 1 xara / 164 95 63 O<jkdrrc Ud Şn / £M 2"" 011 Vlnb Oek- / 33* -M \2 178 53 32 ' >uk k.* ' 539 65 43 Ramı t. Vnacj '5*1 « " 1 . / 3S6 » 40 Erafcây iı^en bv^ı 1 350 0" "^0 4j<aK3 Th. / 3S0 40 74 Sckm Tınra / 3&Î 59 0~ / 56» 3l"0 , %81 IM8S m TK kail / S24 06 l * Utnıak 52137 84 tnupı T«jrct , H" İ3 62 k * TK/134 rofi 141 75 86 /l«6601 Sehkby KnûJuAJ* 5»0O0~ ^ M ' 6 4a \kın Twatn / 579 24 76 Slffcecî ^^-MldD \ Ş »U 20 Î7 »li JO« Oılen L\M1 / 5"** 43 O" Scflu* \ > - 5,Î7 62 62 Tunı M**>hj 578 85 62 \-n.\ \$ St 16 ^1 Gozıcpc Oıkn Kfstiik / 359 W *fi Gu»suv UJ / 369 44 *7 K T 3 8 5 â9 a Pu. '553 78 21 Suadnc 163 68 60 368 6" 90 Amu Tk. $~2 04 91 Şbnevkr İ L Ud yı î5l TS 54 5*4 06 44 SırcKfrn MaMvı sR4 0^ 60 Oafcn hnjpvl >7* 59 €>3 141 57 2" 14-"348 l knnMind/148 41 20 Şcfik l-«an 144 OS 57 338 1041 346 09 56 (dScnıMnjk *İ6 08 73 76 11 Uünn Lıd &O 3.: <7 2 iîann fl / 13ft 41 03 335 43 13 335 2X35 Nıb. Hrt/'3^47 r ÜsMdar 1M.Î2 64 İMCHS7 1-^»^LITIL Mİ 58 09 trdcm tktmiftik ' 3U7S0İ ılTitaro Ud. /582O2 82 Yamaha kalitesiyle, fiyatıyla, ödeme koşullarıyla 1 numara!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog