Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZÎRAN 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 Kepenkler açddı • DtYARBAKIR — Hazro ve Lice ilçelerinde yaşanan gerginlik kalktı. Olaylan protesto amacıyla kepenklerini kapatan esnaf dün işyerlerini açtı. Hazro, Lice ve Silvan'da güvenlik önlemleri sürerken Hazro'da gazetecüerin çalışması, polisler tarafından engellendi ve fîlmlerine el konvddu. Hazro girişinde yapılan oturma eylemi sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan 20'yi aşkın yurttaşuı da Diyarbakır'daki sağlık kuruluşlannda tedavi altına alındıklan öğrenüdi. Devlet koruması • ANKARA (UBA) — Avukat HaJit ÇeJenk, Terörle Mücadele Yasası'nın, savunma hakkını son derece kısıtladığı gibi, getirdiği bazı tanımlamalarla ajan ve kontrgerilla görevlilerini de devletin koruması alüna aldığını söyledi. Çelenk, yasanın 15. maddesinin terörle mücadelede görev alacak memurları saydığını ve bunlara 've bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel' sözlerini eklediğini hatırlatarak "Böylece ajan ve kontrgerilla görevlilerini de yasanın getirdiği korumadan yararlanır duruma getirmektedir" dedi. Şah Turna bırakılclı • ANKARA (UBA)— 13 yıl önce aynldığı Türkiye'ye Alman vatandaşı kimliğiyle dönen, aacak siyasi polis tarafından 4 gündür gözaltmda tutulan âmâ ozan Şah Turna, dün Ankara DGM Savcılığı tarafından hakkmda herhangı bir tutuklama kararı bulunmadığı, herhangi bir yasadışı örgütle de ilişkisi saptanamadığı gerekçesiyle serbest bıraküdı. 12 Eylül öncesinde doldurduğu kasetleri, verdiği halk konserlerindeki siyasi tutumu nedeniyle tanınan ozan Şah Türna Türkiye'ye dönüş yaptığı 8 haziran tarihinden bu yana gözaltında tutulduğu emniyetten dün DGM savcılığına sevk edildi. Ozan Şah Turna, bu nedenle yaklaşık l.S saat süreyle ifade verdiği DGM Savcısı Arif ökemen tarafından serbest bıraküdı. SBP yönetim kuruhı toplandı • ANKARA (UBA) — Sosyalist Birlik Partisi (SBP) Genel Yönetim Kurulu toplandı. Toplantıda, ekonomi, anayasa, seçim ve infaz yasalanyla ilgili çalısmalar yapmak üzere komisyonlar oluşturuldu. SBP Genel Yönetim Kurulu toplantısında partinin ekonomi politikalannın belirlenmesi için Genel Baskan Sadun Aren, Yıldınm Koç, Kenan Somer, Yusuf Işık ve Hüsnü Okçuoğlu'ndan oluşan bir komisyon kuruldu. Yönetim kurulu aynca anayasa değişikliği konusunda çabşmalar yapmak üzere M. Şerif Felekoğlu, Sıtkı Coşkun, Ekin Dikmen, Kamil Ateşoğullan ve Erdal Talu'nun yer aldığı bir komisyon oluşturdu. Bu arada KemaJ Anadol, Hüsnü Okçuoğlu, Ekin Dikmen ve Kamil Ateşoğullan da yeni bir seçim ve infaz yasası hazırlamak üzere çalışma yapmakla görevlendirildiler. ÖLÜM Eski bakaıı • tSTANBUL (AA) — Eski devlet bakanlanndan, Istanbul Milletvekili tsmail Hakkı Tekinel dün tstanbul Ataköy'deki evinde öldü. 1925 yılında Kırklareli'nde doğan Tfekinel, I.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre hâkimlik yapan Tekinel, Anadolu'nun birçok yerinde görevde bulundu. 1961 yümdan 198O*e kadar 5 dönem milletvekilliği yapan Tekinel, aynca bir süre AP genel baskan yardımcüığı görevinde bulundu. Tekinel, 1973 yüında da Naim Talu hükümetinde devlet bakanlığı yaptı. Tekinel, 1980 yılından sonra politikayı bıraktı. Ismail Hakkı Tekinel'in bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. tsmail Hakkı Tekinel'in cenazesi yann Ataköy Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Akbulut ve Yılmazyanlısı bakanlar, eğilimlerini açıkça ortaya koyuyor Hükümet parça parçaANKARA (Cumhuri- yel Biirosu) — ANAP Büyük Kongresi'ne 4 gün kala, genel baskan aday- lanndan Başbakan Yüdı- nm Akbulut atağa geçti. Başbakan Akbulut ve ar- kadaşlannın baskısı sonucu eski bakan- lardan Ekrem Pakdemirii ve KüJtür Ba- kanı Namık Kemal Zeybek genel baş- karüığa aday olmamaya karar verirken, Hiisnu Doğan da adaylıktan çekildiğini açıkladı. Dogan'ın, "Adaylıktan taer- hangi bir aday leiıine feragat eünedim" şeklindeki açüdamasına karşm bu kara- nn Akbulut'un şansını arttırdığı belir- tiliyor. Akbulut, dun gece konutta gö- rüştüğü Ekrem Pakdemirti'ye, ekonomi- den sorumlu başbakan yardımcılığı öne- risini yüıeledi. Hükümet, Akbulut ve Yümaz yanlıları olarak bölündü. ANAP'ta dün günboyu ve gece yoğun kulis yaşandı. Bir basın toplantısı düzen- leyerek aday olmayacağını açıklayan es- ki bakanlardan Ekrem Pakdemirii, des- tekleyeceği adayı henüz belirlemediğini vurgulayarak, "Hangi tarafa ağıriık ko- yarsam o kazamr" diyerek gucunü art- tıncı mesajlar verdi. Pakdemirii'ye eko- nomiden sorumlu başbakan yardımcılığı teklif ettiği belirtilen Başbakan Akbulut, dün Van'dan Pakdemirii'yi telefonla arayarak bir görüşme yaptı. Akbulut'- un Ankara'ya dönmesinin ardından Pakdemirii dün gece Başbakanlık Konu- tu'na çıkarak başbakan ile göriiştü. Gö- rüşmede Akbulut'un, destek vermesi için Pakdemirii'yi ikna etmeye çalıştığı kaydedıldi. Pakdemirii 01.00'de konut- tan ayrıldı. Zeybek ve Pakdemirli'nin önceki ge- ce geç saatlerde bir araya gelerek, "aday olmama" konusunda anlaştıklan belir- tildi. Ancak hangi tarafın destekleneceği konusunda bir anlaşmaya varılamadığı belirtildi. Namık Kemal Zeybek dün ge- ce geç saatlerde bazı delege ve milletve- killeri ile bir toplantı yapü. Toplantıya Akbulut yanlısı Devlet Bakanı Cemil Çi- çek'in de katılması dıkkat çekti. pçek'in de Akbulut'u desteklemesi için Zeybek'ı iknaya çalıştığı belirtildi. Dogan çekildi Ankara Çiftlik Lokantası'nda dün ak- şam Yusuf Bozkurt Özal'ın da araJann- da bulunduğu 15 milletvekili ile yemek yiyen Husnu Doğan, ANAP genel baş- kan adaylıgından çekildiğini söyledi. Doğan şöyle konuştu: "Arkadaşlanma adaylıktan çekildigi- mi açıkladun. Aday olduğum gttnlerde ileri dunımda görünen arkadaşiar tara- fından meselelere çoziım bulunamaya- cağını, birleştirici olmanın sart oldugu- nu düşünüp adaylığımı koymuştum. Partiyi daha ileri gotürmenin mümkün olup olma>acağını gormek istemiştim. Ama bugiin geldiğimiz durum itibany- la bunun mümkün olmadığııu gördüm ve bu saftaada adayugımı sürdünneyi uy- gun gönnedim. Diğer adaylar konusunda herhangi bir şey söylemek istemiyoram. Tek diyece- ğim benim de herkes gibi tek bir ovum var, onu da zamanı geldiğinde kullana- cagım." Doğan sadece kendi göriişlerini açık- ladığıru belirterek, arkadaşlannın ba- ğunsız davranacağını ifade etti. Doğan, "Şu andaki adaylar birleştirici mi?" so- rusunu, "Hayır. Böyle oldugunu görsey- dim zaten ben aday olmazdım" yanıtı- m verdi. Partiden istifa etmeyeceğini söyleyen Doğan, "Muhafazakârlann oyian bölünmesin diye mi adayüktan çe- kildiniz?" sorusuna da "Hayır, hayır" karşılığım verdi. Hükümet bölündü ANAP kongresi, devlet çarkını dur- ma noktasına getirirken Bakanlar Kuru- lu'nu da ikiye böldü. Kongre yanşının başında Akbulut'un yarunda yer alan bazı bakanlar, "Yılmaz'la hareket etme- ye başladılar. Hükümette Yümaz ile birlikte hareket eden bakanlar şunlar: Devlet bakanları Mustafa Taşar, Er- cüment Konukman. Hüsamettin Örüç, tsmet Özarslan, tbrahim Özdemir, Işın Çelebi, Bayındırlık ve Iskân Bakanı Cengiz Altmkaya, Turizm Bakanı Ühan Aküzüm, Tanm Orman ve Koyisleri Ba- kanı Lütfullah Kayalar, Sağlık Bakanı Halil Şıvgın. Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı Imren Aykut, Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer. Akbulut'tan >ana tavır koyan ve yurt gezilerine katılan bakanlar ise şunlar: Devlet Bakanlan Mehmet Keçeciler, Şukrii Yüıür, Güneş Taoer, Cemil Çi- çek Kemal Akkaya, Kâmran Inan, Ada- let Bakanı Oltan Sunguriu, İçişleri Ba- kanı Abdülkadir Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Togay Gemalmaz. Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemo- çin'in ise Akbulut'a eğilim gösterdiği, ancak kesin karannı henüz vermediği belirtiliyor. "Mesut Yılmaz'a karşı olmadığııu" vurgulayan Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler, Milli Savunma Baka- nı Mehmet Yazar ve Maliye Bakanı Ad- nan Kahveci, henüz iki aday arasında saflannı belirlemediler. MKYK bugün ANAP MKYK, kongre öncesindeki son toplantıanı bugün saat 12.30'da ya- pacak. MKYK'da blok liste yerine car- şaf listeye dönülmesi konusunda tüzük değişikliği yapılmasının gundeme gelme- si bekleniyor. Ancak MKYK bu konu- da karar verse bile, bunun kongrenin onayına sunulması gerekiyor. Toplantı- da aynca kongre divan başkanlığı konu- sunda da bazı kararlar alınması bek- leniyor. Başbakan Akbulut akşam Istanbul'a gelerek delegeler ve tstanbul ile civar il- lerin teşkilatlanna Tarabya Oteli'nde bir akşam yemeği verecek. Genel baskan adaylanndan Hasan Celal Güzel, "icazetü adayın" Hüsnü Doğan oldugumın anlaşıldığını belirte- rek, Başbakan Akbulut'u çekilmeye çağırdı. Başbakan Akbulut, Cumhurbaşkanı'nın eşini eleştirdi: Aile efradı OzaPa uymuyorTUNCAY ÖZKAN K.MARAŞ/G.ANTEP / VAN — Başbakan Yıldınm Ak- bulut, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "Ben ve ailem ANAP lideriik yarısında tarafsız kala- cağız" açıklamasına karşın eşi Semra Özal'ın buna paralei ha- reket etmediğini öne sürdü. Ak- bulut, Istanbul'da Mesut Yıl- maz için düzenlenen yemeğe ba- kanların da katılması için Sem- ra Özal'ın çağnda bulunduğu- nu söyledi. Akbulut, Yıtmaz adına adaylığını geri çeken Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuıt cer'i de eleştirerek "Birine des- tek için aday olunmaz" dedi. Başbakan Akbulut'un Van'daki toplantısında, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Kürtçe anons edilerek tanıtıldı. Akbulut, Kahramanmaraş'ta yaptığı bölge toplantısında ls- tanbul'da Mesut Yılmaz'ın du- zenlediği toplantının Semra AKBULUT — Kahramanmaraş'tan, Van'a geçti. 60 miUetvekiliyle gövde gösterisi yapü. (Fotoğral: AA; Yıbııaz'dan Ozal'a övgü "Türksiyasi hayatının gelmiş geçmiş en büyük ismi" U Politika Servisi — ANAP genel baskan adaylarından Me- sut Ydmaz, bu hafta yapılacak kongrede partiye yeni bir ruh, yeni bir kadro ve yeni bir heye- can kazandınlmaması halinde bu şansın bir kez daha ele geç- meyeceğini söyledi. Önceki ge- ce The Marmara Oteli'ni doldu- ran 12 bakan, 150 milletvekili ve yüzlerce partiliye hitap eden Yıl- maz. "ANAP'ın yapılacak ilk genel secimlerde uğrayabileceği bir başansızlığın vebali 1200 de- legenin omuzlanndadır" dedi. Mesut Yılmaz'ın yemekte Özal'ı 'Türk siyasi hayatının gelmiş geçmiş en büyük ismi' olarak ni- telemesinden sonra dün de eki- bine yaptığı değerlendirmede Turgut Özal'ı öven mesajlar vermesi dikkat çekti. Istanbul'da önceki günkü gövde gösterisinden sonra 'de- lege kulisini' hızlandıran Yümaz ekibi, Başbakan Yüdınm Akbu- lut'a 'nükümeti kongreye sokmamaya' çağırdı. Yılmaz, dünü Ankara'da değerlendirme toplantılanyla geçirdi.Yümaz yanlısı milletvekilleri, son geliş- melere iüşkin olarak şu değer- lendirmeyi yaptılar: "Devlet imkânlannın kulla- •ulması, hükümet olma avantaj- larının kongreye alet edilmesi partiye yarar getirmez. Kongre, genel baskan adaylan arasında- ki bir yanş havasının dışına çı- kanlmamalı. Sanıyoruz, MKYK toplantısında da bu konu gün- deme getirilecektir." Mesut Yılmaz'ın Başbakan Akbulut'la bugün bir görüşme yapması bekleniyor. Yılmaz yanbsı milletvekilleri, Pakde- mirli'nin aday olmayacağını açıklamasına karşın kimi des- tekleyeceği konusunda net bir tavır belirlememesini eleştirerek "Kendisi Sayın Akbulut'la ters düşerek bakanlıktan istifa et- misti. Kongreye kısa bir süre ka- la destekleyeceği aday konusun- da kararsız kalmasını anlamak çok zor" dediler. Öte yandan Yılmaz ekibinin tarafsız kalacağmı açıklamasın- dan sonra Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'ı savunan demeçler vermesi dikkat çekerken ekibi- nin de 'Cumhurbaşkanı en doğ- nı tavn takındı' yolundaki de- ğerlendirmeleri 'Yılmaz ekibi işaret mi aldı' yorumlarına ne- den oldu. Yılmaz'ın önceki ge- ce ANAP İstanbul il teşkilatına verdiği yemekteki kalabahk ka- tılım partililer tarafından 'kong- re provası' şeklinde değerlendi- rüdi. Mesut Yümaz, yemekte yaptığı konuşmada genel baş- kanlık için yapılan yarışın eşit- siz bir yanş oldugunu baştan be- ri bildiğini belirterek, şunları söyledi: "Benim sırümda başbakanlık sıfatı yok. Benim arkamda parti yok. Genel merkez yok, parti- nin imkânlan yok. Hükümetin imkânlan da yok. Asunda uyar- dım, dedim ki, 'Bu yanş, parti içi yarıştır. Adaylan bütun de- legeler tamyorlar. En iyi de sa- yın Başbakan'ı tanıyorlar. 1.5 yıllık icraatini biliyorlar. Onun için devleti bu yanştan yara al- dırmadan çıkaralım' dedim. 'Bu yanştan devlete yara aldırtmayalım' dedim. Şimdi Özal destekli oldugunu söyledi. ler İstanbul'daki toplantıya ha- Akbulut, bu konuda şu göruş- nımefendinin çağn yapüğı şek- leri savundu: lindedir. Bazı bakanlar, bize "Sayın Cumhurbaşkanı yap- 'hanımefendinin bizzat çağnsı tığı açıklamada, 'Ben ve aile ef- üzerine yemeğe katüdıklanm' radım tarafsız kalacağız' dedi. aktardılar. Kimsenin bu toplan- Ancak aile efradı bu açıklama- tıya neden katıldığınrsormuyo- ya paralei hareket etmiyor. Bu- rum. Ancak hanımefendinin bu na uymuyor. Aldığımız haber- tutumunu biz değil, kamuoyu değerlendirecektir.'' Akbulut, bölge toplantısında diğer illerden gelen genel kurul delegeleri ile il başkanlannı ve milletvekillerini kabul ederek dinledi. Adana, Gaziantep ve Hatay il başkanları, bu toplan- tüara katılmazken, bu illerin ge- nel kurul delegelerinden bazıla- nnın toplantıya katılmalan, Ak- bulut'un moralini yukseltti. Ak- bulut, DSt tesislerinde basınla yaptığı sabah kahvaltısı sırasm- da kendisinin guçlü olduğunü ve sandıktan çıkacağım söyledi. Mesut Yılmaz'dan yana adaylıktan feragat eden Cengiz Tuncer'in kazanma şansı hiç bulunmayan bir aday oldugunu kaydeden Akbulut, Tuncer'in Mesut Yılmaz'la gireceği ittifa- kın her iki tarafa da bir şey ka- zandırmayacağını kaydetti. Kendisinin Ekrem Pakdemirii ve Namık Kemal Zeybek ten destek isteyeceğini kaydeden Başbakan Akbulut, güçlü oldu- gunu ve kazanacağım sık sık yi- neledi. Akbulut, bir gazetecinin, ga- zetelerde kendisine yüdız veril- mesiyle ilgili sorusuna, "Gaze- telerde benden daha iyi oyuncu- lar var, onlann yıldızı daba fazla" yanıtını verdi. Akbulut, Cumhurbaşkanı özal'ın bugün topianacak olan ANAP MK\"K toplantısında tü- zük degişikh'ğine gıdilerek kong- rede çarşaf liste hazırlanması yolunda bir isteği kendisine ilet- mediğini söyledi. Akbulut, "Tüzük değişikliği yapılsa bile, aynı kongrede uygulanabilir mi, büemiyonım" diye konuştu. Başbakan Akbulut, daha sonra Kahramanmaraş'tan Ga- ziantep Havaalanı'na geçti. Ak- bulut, buradan Van'a giderek bir bölge toplantısı düzenledi. Akbulut, bölge toplantısında yaptığı konuşmada deiegelere, bugüne kadar partinin bölün- memesi için çalışuğını, bugün- den sonra da buna çalışacakla- nnı söyledi. Van'da bölge toplantısımn ya- pıldığı spor salonunda, Başba- kan Akbulut'un teknik damşmanı Erkal Zenger'in İçiş- leri Bakam Abdülkadir Aksu- yu salondakilere Kürtçe anons ederek tanıtması, büyük ilgi uyandırdı. Anons üzerine Aksu salonu dolduran kalabahk tarafından bir süre ayakta alkışlandı. kulağıma geliyor ki deiegelere yönetim kurulu üyelikleri dagı- tıiıyor. Kulağıma geliyor ki dev- let memurianna baskı yapüıyor- muş, genel müdürier delege ko- valıyoriarmış. Degerli arkadaş- larun, bunlarla hiçbir yere var- mamız mümkün degildir." Mesut Yümaz'ın konuşması sık sık kendisini izleyen partüi- ler tarafından alkışlarla kesilir- ken 'Büyük baskan' sloganları da atıldı. Genel başkanbğa aday olma nedenlerinin başında par- tisinin durumunu iyi görmeme- sinin geldiğini belirten Mesut Yılmaz, diğer nedenleri ise şöy- le sıraladı: "Hak etmediğimiz, müsta- hak olmadığımız, ustümüzdeki ölü toprağını arnk kaldırmak için aday oldum. ANAP'ın ge- çen 8 yıl boyunca Türkiye'ye yaptığı hizmetlerin ülkeye ka- zandırdığı eserlerin karşılığının bugün içinde bulunduğumuz durum olmadığına inandığımız için aday oldum. Kısacası ANAP'ın bugünkü durumun- dan memnun degilim." H A Z İ R A N ' D A ANKARA 08.00 14.17,18,19,20,21.24,27,28 16:00 16,27,28 17:00 17.18,19,20 DALAMAN 08:00 15^2,23,29,30 16:00 14,21 1800 22,23,24,26,29.30 20:00 27,28 REZERVASYON: • İSTANBUL: (1) 574 83 33 (10 hal) (1)574 76 50 (10 hu) • DALAMAN (6119)28 75 • ANKARA . (4)127 43 91 (4 hat) • ANTALYA: (31)21 20 16 ANTALYA 12:00 22,27,28.29 21:00 17,18,19.20,23.30 22*0 14.15.16,21.22,23.24.26.29.30 D A L A M Û N d a İSTANBUL 10 00 15.22,23.29.30 20 00 16.22,23.24,26.29.30 2200 27,28 ANKAKA 18.00 14,21 A N K A R A İSTANBUL 1000 14.17.18.19,20.21,24.27,28 18 00 27.28 1900 17.18.19,20 2000 14.21 DALAMAN 18:00 16 A N T A L Y A d a n ISTANBliL 1400 22.27.28.29 23.00 17.18.19.20.23,30 23.55 14,15.16,21,22. 23.24.26,29,30 V l P 7\ I K^ operutedby SUITJLN%AH> V I P AIR Tunzm A.Ş Florya Asfaltı No. 68 Şenlıkkoy 34810 Islanbul Telefon (1)573 7171-573 75 75-573 77 77 Telex 21100 kj trsıta ısttosl Telefax (1)574 7979 CÜNEYT ARCAYUREK YAZIYOR Çankaya'dak. Deha ile larafsızlık ANKARA — Yıllardır saydıkları, yakıştırdıklan nitelikleri yeterli bulmadıkları anlaşıiıyor. Bir süredir yazdıklanna ba- karak ilan etmelerini beklediğimiz tanımlama, nihayet, evet nihayet açıklanıyor. Kendi ifadelerine bakarak söylüyoruz. Köşk'le gece gün- düz içli dışlı görûşmeler yapan gazetecilerimizden Ertuğ- rul Özkök, dünkû Hûrriyet'te Çankayalı Bay TÖ'nün "bir deha" oldugunu kıvançla yazıyor. Ohhh, dünya varmış! Gelişmiş ülkelerdeki dehalar kıs- kançlık duygularımızı kışkırtırdı. Sonunda bizim de bir de- hamız oldu. Kırk bir kerre maşallah, yakında Tanrı oldugu- nu da ilan eyierler inşallah. Göğsümüz gururla kabarıyor. TÖ'yü olağanüstü varlık diye tanımlamak kolay, ama ka- nıtlamak gerekiyor. Bu görevi unutmuyor, yerine getiriycr gazeteci Ozkök. Yılmaz ve Akbulut'la görüştükten sonra kongrede "tarafsız kalacağmı" duyuran TÖ'nün "kimseye bir şey vermeden her tkisini de sevindirdiğini ve ANAP kong- resinde sorunu kendisinin çözdüğü hissini verdiğini" yazı- yor ve soruyor: "İşte TÖ dehası da bu değil mi?" Oysa TÖ'nün iki lider adayı ite yaptığı görûşmeler özkök'- ün yazdığı gibi yorumlanırsa, siyaset diliyle bu üsluba bir dehanın eseri demek çok zorlaşıyor. Kimseye bir şey ver- meden iki tarafı da sevindirme yöntemine özellikle sıyaset- te "mürailik", öz- ^ _ _ _ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ ^ _ türkçesi alabıklık, ikiyüzlülük gibi ta- nımlamalar getirili- yor. TÖ'nün sözümo- na tarafsızlığını du- yuran dört paragraf- lık resmi açıklama, dûn yayımlanan yo- rumlann tersine, bir yerde bal gibi "taraf tutacağını" gösteri- yor. Tarafsızlık falan fi- lanından sonra ge- len üçüncü parag- raf, TÖ'nün özellikle ANAP kongresi gün- celleştiğinden beri öne sürdüğü savı yi- neliyor. Uzun süre ANAP genel başka- nı ve başbakanı gö- revlerinde hizmet et- me gururunu "asla unutamayacağım" özenle vurguluyor. Daha önceleri ANAP'ı kuran kişi olarak elini partiden, ka- fasını ANAP görüşlerinden çekemeyeceğini yineler durur- du. Şimdi -yutturabilirse- tarafsız Cumhurbaşkanlığı oyna- maya kalkıyor ya, partinin babası olduğuna değinemiyor. İşte o kadar! Gazeteci Özkök yazılarında kullanmadığı kimi öğeleri bir haberle aktarıyor. Haberine göre TÖ, "başbakanın kim ola- cağını çok önemîsemiyor." Yani mutlu Mesut Bey veya TÖ'- ye kırgın Yıldırım Bey başbakanmış, fazla bir şev değişmez demeye getiriyor. Öyleyse, önemli olan nedir TO'ye göre? "Başbakanın altındaki ekip!" Mutlu Mesut Bey'le kırgın Yıldırım'ın TÖ ile görüşmele- rinden "memnun kalmayan" yok ortada. Aslında sadece TÖ istediğini eJde etmişe benziyor. İki aday gerek hükümetin kurulmasında gerekse MKYK'ya gireceklerin seçilmesinde TÖ'nün isteklerine şapka çıkaracaklannı kabul etmiş izle- nimi veriyoriar. Bir süre önce TÖ'nün hükümetin kurulmasıyla MKYK'nın düzenlenmesi olanağını elinde tutmayı hedef aldığını yaz- mıştık, son gelişmeler bunu doğruluyor. Köşk açıklamasırvda "Ben ve aile efradım" denildiğine göre TÖ de hanedan yakıştırmalarını benimsemiş görünü- yor. Bütün bunlar TÖ'nün tarafsız gibi görünürken eşiyte, becerikli büyük oğluyta kuliste oyun kurarak taraf olmayı yeğlediğini kanıtlıyor. Akbulut, siyasal oyunbazlarla güreşe çıkarken ne yazık ki açıkça tuzağa düşüyor. Bu koşullarda bakalım kongre ilk turda lider seçebilecek mi? Delege ortada diyoıiar. Yoksa ikinci turda da gereken oyu adaylar alamayacaklar mı? Fazla kafa yormaya değmez. Nasılsa Çankaya'daki de- ha bir yolunu bulur. Nihat Behram'a kitaplan geri verildi "Yürekleri Şafakta Kıvılcıırf 9 aklandı Köşk açıklamasında "Ben ye aile efradım" denildiğine göre TÖ de hanedan yakıştırmalarını benimsemiş görünöyor. Bütün bunlar TÖ'nün tarafsız gibi görünürken karısıyla, becerikli büyük oğluyla kuliste oyun kurarak taraf olmayı yeğlediğini kanıtlıyor. Akbulut, siyasal oyunbazlarla güreşe çıkarken ne yazık ki açıkça tuzağa düşüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Yurtdışında yaşayan sanatçı Nihat Benram'm, "Yü- rekleri Şafakta Kıvücımlar (Da- rağacında Üç Fidan)" kitabının toplatüan İS bin nushası, Anka- ra LKîM'nin verdiği beraat ka- ran üzerine dün iade edildi. An- kara DGM'nin emanetinde 3 yıldn" bekleyen kitaplan, Beh- ram'm avukatı Hüsnü Öndül teslim aldı. Behram'ın kitabı, Yurt Ya- yınları tarafından 1989 yılıda basüdı. Ancak henüz piyasaya çıkmadan Ankara DGM Savcı- lığı'nın talimatı ile kitaplara po- lis tarafından matbaada el ko- nuldu. Yazar Behram hakkında "halkı sınıf, ırk, dil, mezbep ve bölge farkldıfı gözeterek kış- kırttığı" gerekçesiyle TCK'nın 312. maddesi uyannca dava açı- lırken kitap için de toplatma ka- ran verildi. Karar üzerine henüz cütlenmemiş kitabın 15 bin nüs- hası matbaadan alınarak DGM emanetine konuldu. 3 yıl süren yargüama sonun- da Ankara DGM, yurtdışında bulunduğu için sorgusu bile ya- pılamayan Behram için 22 Ma- yıs 1991'de beraat karan verdi. Kesinleşen karar üzerine dün DGM'ye giden Behram'ın avu- katı Öndül, düzenlenen "teslim tutanağı" ile kitaplan aldı. ANA1ASA MAHKEMESİ Özden: Anlayış ve hoşgörü topkunda yerleşmeli ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine seçilen Yalçıa Acargün, dün yemin ederek gö- revine başladı. Anayasa Mah- kemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, "Demokrasiyi tüm ni- telik ve gerekleriyle ulusal bir olgu, dogal bir yaşam geregi kılmak her kurumun, her yurt- taşın görevidir" dedi. Özden'in Anayasa Mahke- mesi Başkanlığı'na seçümesiy- le boşalan başkanvekilliği için de Anayasa Mahkemesi'nde bugün seçim yapılacak. Yaş haddinden emekli olan Necdet Darıcıoglu'nun yerine Askeri Yargıtay Genel Kurulu'n- ca seçilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı Turgut Ozal tarafından Anayasa Mahkeme- si'ne asil üye olarak atanan Hâ- kim Albay Yalçıa Acargün, dün düzenlenen törenle yeni görevi- ne başladı. Törende konuşan özden, Baü'da olduğu gibi Türkiye'de de kapsamlı, düzeyli ve yönte- miyle yapılacak eleştirilerle iş- levlerin daha doyunıcu biçim- de yerine getirileceğini, sakın- ca, aykınhk ve çelişkilerin gide- rek azalacağını söyledi. Bunun da organlar, kurumlar ve yetki- lüer arasındaki Uişkilerin uygar- hk gereklerine, uygun gidişine, anlayış ve hoşgörünün toplum- da yerleşmesine bağlı oldugunu kaydeden özden şöyle dedi: "Demokrasi, yahuz hukuksal yönden bir yapılanma biçimi degil, genelde bir yaşam biçimi ve gerçekte bir ozdür. Ulusal egemenlik kavramma dayanan cumhuriyetin, insan hak ve öz- güriaklerine baglılıkla güçlen- dirikn hukuk devleti niteliginB çağdaş aşamaadır."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog