Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahlbı Cumhunvet Matbaacılık ve Gazetecılık Turk Anonım Şırkelı adına Nadir Naftı 0 Genel Ya\m Muduru Hftsan O n a l . Muesscse Muduru Emimt L>aklıgil, Yaz Işlen Muduru Ok*} Cornnsın. 0 Habcr Merkezı Muduru Valçın Ba>cr, Savfa Duzenı Vönetmenı AH *car 0 Temsılaler ANKARA AhmM Tu, IZM1R Hikmct Çttuüuys, \DASA Çtfln Vıtcnoglu Iç PolıtıU CHll •Uİ»IK. Dq Haterlcr t^tm Mct. U-SaKİık». Şttna KeMcl. Kultılr Cdal Catr, Isunbd femal *»t«k. EJUım O«c«> » H . . Yuıt Haberfcr N«c*l Dotn. Spor D«ms""m AM.Jk.dk I M U L Duı Yazılir b n a Çalıtk», *ras ırma Ş»hia Alpa), D j d m t « H r i U Yıaı 0 koordıIKlö' UaKI l a n t u # MıJı Itleı Eml Ertın 0 Mujıajrt* a«l«l l w r # Bj çt.PlaJtlama Snp O_uİK9ro«iı 0 Rrklan An> Tonu # Ek livnlar H l l » AİJOİ 0 ldat H.icyi» Ganr 0 Ij.ome Öıuto Ç>lık 0 Bılp-tskm >•« Inl 0 Pcrconrl SCTJI Kıvfi JTufu/u Baskan Nadk Nwll OkUy Aktal »mKı. t,yn. H m ı Ccml. Hlknrl ( f l U u l , Okı. l|>r Uuca. Ittu AU Stfroe*. Afcaef Tu Basa* w Krnsı CmnhımyR Mubuoht vc Guraatık T.A-J Türt OcaS Od 39/41 W3U Is, PK 246 Isunbu] Tc! !12 0? 0< (20 hajj TDCT Z2246, Fu. (1) 526 «0 72 Q Survlar- Aıkan. Zıyl GOkalp Bh înkılap S. No 19* 4, Td 133 11 4M"\ Tdec 42344. Fıx (4) 133 05 65 0 lıalr H Zw Bh 1352 S. 2'3. Td 13 12 30. TtfcL 523». F« (51) 1» 53 60 : loOnâ Cad 119 S. No I Ku I, Tet 19 37 !2 (4 hatl Tdet 62155. FBX' O ) >9 25 71 TAKVİM: 12 HAZİRAN 1991 Imsak: 3.25 Güneş- 5.24 öğle: 13.09 lkındi: 17.08 Akşam: 20.42 Yatsı: 22.33 Türkiye'de Kürt bayramına dönüşen 21 martı SSCB'de Türki halklar milli bayram olarak kutluyor Tatargençlerin'Nevruz'kavgasıTataristan'da Gençlik Teşkilatı son iki yıldır 'Nevruz'u giderek artan bir katılımla kutluyor. Korkunç Ivan'ın Kazan'ı zaptettiği 15 ekim tarihi Milli Hareket tarafından iki yıldır 'Vatan Günü' ilan edilmiş. Tatar Komünist Partisi, Moskova'dan suverenlik (egemenlik) isterken İttifak Partisi gibi radikal muhalefet akımları 'tam azadlık' peşinde koşuyor. KEREM ÇALIŞKAN KAZAN — Çarhk Rusyası'n- dan bir kasaba! Upuzun ana caddenin iki yanında bir zaman- ların görkemini düşleyen, iki katlı Hollanda stili binalar. Ma- vi, pembe pastel renkleri iyice solup grileşmiş, sıvalar yer yer dökulmuş. Kulesi göklere yuk- selen kızıl-kahverengi tuğlalan ile çansız bir kilise Patlamış bo- rudan kaldırımlara yayılan su- lar, sokaktan 'şak şak' nal ses- leri ile geçen bir at arabası. Yü- rümekte zorluk çeken eski tram- vaylar. Her köşeye her taşa sin- miş bir köhnelik, terk edilmiş- lik duygusu... Rus taşrasının o kasvetli, ağır tempolu havasın- da gezinen insanlar. Sapsanşın Ruslar, elmacık kemikleri çıkık Tatarlar. Yiızler ifadesiz, bakış- lar donuk... Tataristan'ın başkenti, Mos- kova'ya ^lnızca 800 km. uzak- lıktaki Kazan işte böyle bir yer. Sanırsınız zaman bu yüzyılın başlarında bir yerde donup kal- mış. Tarihi bir Rus fılmi çekmek için bulunmaz bir mekân. Biraz- dan Doktor Jivago şu köşeden çıkıp, Lara'nın peşinden koşa- cak. Lenin, Kazan Üniversitesi'nden atılmadan ön- ceki son toplantısına yetişmeye çalışacak... Ya da Rusya'da panslavizme karşı ilk kez pan- türkizm mucadelesine girişen İs- mail Gaspıralı ve Kazan doğum- Iu Yusuf Akçura, "Rus>-a Miis- lümanlan tttifakı"nın üyeleri ile birlikte şu sokağın başından ay- yıldızlı yeşil bayraklan dalgalan- dırarak görunecekler. Isınan tarih Kazan'da son birkaç ay için- de yaşanan olaylan duyup öğre- nince bu 'donmuşluk' duygu- sunda pek de yanılmadığınızı anlarsınız. Çünku tarih sanki 1917'lerde uğradığı kesintiden sonra 21. yüzyıla 9 kala, yeniden yaşanmaya başlamış... TATAR GENÇLERİ— Tataristan'ds iki yıl önce kurulan Gençlik Teşkilatı, Tatar milli kiiltürüne sahip çıkmaya, kendi dilini ve dinini ögrenmeye çalışıyor. iki yıl önce Kazan'daki Ruslar, Tatarca konuşanlara 'terbiyesiz' derken, şimdi 7 tane Tatar dili ögreten okul açılmış durumda. Gençlik Teşkjlatı Ba^kanı Irik Arif Idrisoğlu (Arka sıra soldan 5.), milli yeşil ay yıldızlı Tatar bayrağı ile birlikte. Tataristan Meclisi, oniimuzdeki aylarda resmi bayrağı için yanşma açacak. (Fotograflar: Kerem Çalışkan) Çok değil, iki ay kadar once burada toplanan Doğu Halkla- rı Kongresi, •'Tiirk Halkları Assarablesi" adını alarak faalı- yetlerine yeni bir yon verdı. 21 Mart 1991 tarihinde Tatar Milli Hareketi'nin ay yıldızlı ye- şil bayraklarını taşıyan gençler sokağa dokülup "Nevruz" bay- ramını milli direniş günu olarak kutladılar. 1989'da kurulan Tatar Genç- lik Hareketı, 440 yıl önce Kor- kunç îvan tarafından Rusya'nın egemenliği altına alınan Tatar- ların milli uyanışını simgeleyen derneklerden bırisi. Biraz geç mi kalmışlar? Aynı kavaaların 1905-1917 yıllarında verildiğinı bılenler için belki yalnızca tarıh- sel bir "ertelemenin" kaçınılmaz devamı.. Gelin bunu başında işlemelı kepi, goğsunde 'gucci' tişortu ile yanımıza oturan Tatar Gençlik Teşkilatı Başkanı 26 yaşındakı İrik Arif İdrisoğlu'nun ağzından dinleyelim: "Bizler iki yıl önce toplandık. Biz kimiz, sovumuz nedir dedik. Aramızdan birçok kişi dilini >e dinini unutmuştu. Ruscadan başka dil bilmiyordu. Onlara 'Mankırt' diyoruz. Yani özunu bilmeyen Tatarlar. 4-5 yıl once Tatarca konuştuğumuz zaman Ruslar bize kızar, azarlarlardı. 'Terbiyesizlik' derlerdi. Tatarca ogreten okullar yoktu. Biz yığınlastık. İki yıl once 21 martta bizim geleneksel bayra- mımız Nevruz'u kutladık. Aslın- da bunu ma>ıs ayında kutlardık, ama Rusların kutladıgı 'Kar Kalktı Bayramı'nm onünu kes- mek için 21 rnarta aldık. Bir alanda toplandtk. Hep birlikte şarkılar soyledik. Sonra a>nı yıl 15 ekimi 'Va- tan Günu' ilan ettik. 1552'de 15 ekimde Yavuz İvan (Korkunç İvan), Kazan'ı zaptederken ala- lanmızdan 100 bin kişiyi oldur- ımiştu. Biz o gun Baku'den imam çağırdık. Hep birlikte ca- mide toplanıp, lekbir getirerek yuruduk. Geçen yıl Vatan Gü- nü 30 bine yakın insan toplan- dı. Bu >ıl daha çok toplana- cak..." Kazan Veterıner Enstıtusu 5. sınıf oğrencisi olan Idrisoğlu, ti- pik bir kasaba delikanhsı goru- numünde iri, sağlam yapılı bir genç. Nevruz öyküsu ilginç. Türkiye'de Nevruz'un son yıl- larda benzer tarzda 'Kürt bayramı' olarak kutlanmasını anımsayıp gulümsuyorum. Türkiye'de Kürtler, Sovyetler Birliği'nde Tatar ve diğer Turki halklar 'Nevruz' kutlama kavga- sındalar. Aslında Orta Asya'dan Kafkaslar'a uzanan bir coğraf- yada, köku ateşe tapılan Zerduşt dininden eskilere, şamanizme uzanan bu 'ateşli bahar bayramı' belkı de halkların kar- deşliğine giden yola ışık tutuyor. Tura katılan Turkçuler' 'Kürt Fevziye Bayramova- 20 günluk açlık grevinden sonra. tttifak Partisi önderi yazar-gazeteci Fevziye Bayramova (41), Tataristan'ın, Birlik Anlaşması'nı imzalamaması için 20 gün açlık grevi yaptı. Bayramova'ya 'Günümüzün Süyümbike'si diyenler var. Süyümbike, 1550'lerde Korkunç Ivan'a direnen talihsiz Tatar sultanı. sorunu' açılınca biraz sınirleni- yordu, ama belkı gittıkçe yayı- lan bu 'Nevruz bilinci' butun halkların, bırbirini ezmeye çalış- madan hep birlikte "ateşten at- lamasını" sağlar. Bayramova direniyor Tataristan'da milli mücadele- ye sanlanlar yalnızca gençler de- ğil. Radikal muhalefet duru- mundaki İttifak Partisi'nin 41 yaşındaki başkanı, gazeteci ba- j-an Fevziye Ba> ramora, Tataris- tan'ın Sovyet birlik anlaşmasını imzalamaması için 20 güne ya- kın açlık grevi yaptı. ittifak Par- tisi 360 kişilik parlamentoda yal- nızca 2 üyeye sahip! Kazan'da Türkçe 'Çalıkuşu' oyunu FERİDE-KÂML'RAN— Feride rolünde Rus-Tatar kanşımı Marina ve sapsan saçlanvla Kâmuran rohindeki Rus delikanhsı Denis, eseri Türkçe oynadılar. Kazan'da taruk olduğumuz ilginç olaylardan biri de Rus ve Tatar öğrencilerin Reşat Nuri'nin unlu "Çalıkuşu" eserini Turkçe olarak sahnelemeleriydi. Tiyatrodaki bu gösteride Feride"yi anası Rus, babası Tatar Marina Safina (17) ve Kâmuran'ı da sapsan saçlı Rus delikanhsı Denis Kniazev (16) canlandırdı. ÇaliKuşu, Sovyet TV'sinde Rusça oynayınca büyiik ilgi toplamış ve Kazan'da bir lisenin Turkçe bölümü oğrencileri hocalanna eseri sahnelemeyi önermişler. Genç hasan kız rolündeki Feride'yi bütün doğallığı ile canlandıran 17 yaşındaki Marina bir anda Turkiye'den gelen grubun sevgilisi oldu. Kâmuran rolündeki Denis ise Sovyetler'de bu dili konuşan çok halk olduğu gerekçesi ile Ingilizcenin yanı sıra Türkçe öğrenmeyi seçmişti. Denis, 'Tatar Milli Hareketi'nin bağımsızlık istekleri konusunda ne düşundüğü sorusunu, aynı yaştaki birçok Rus gencinin sakin mantığı ile yanıtladı: "Ekonomik bağımsızlıgı bu şartlarda çok zor göniyonım. Üstelik iki balk yıllardır birlikte yaşamış, birbirine kaynaşmışlar. Ama bağımsızlıgı çok isüyorlarsa (gülumseyerek) buyursunlar..." Bayramova'yı, açlık grevini bıraktıktan iki gün sonra Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Başkanı Turan Yazgan ve küçuk bir gmpla birh'kte ziyaret ediyo- ruz. Duvarda haldan, köşede pi- yanosu ile bu küçük mütevazı evde, Bayramova'nın küçük oğ- lu, Arapların açtığı bir kursta öğrendiği şekilde Kuran okuyor. Bayramova, Rusların "Sen öl, biz seni gömeriz" demeleri ve dostlannın uyarılan üzerine aç- hk grevini bırakmış. "Başka yöntemler denemek gerek" di- yor. Süyümbikeler Milli hareket içinde Bayramo- va'ya "Günümüzün Süyürabi- kesi" diyenler var. Süyümbike 1550'lerde Kazan HanlığYrun ta- lihsiz sultanı. Çok akıllı ve gü- zel olduğu söylenen Süyümbi- ke'nin kocası öluyor ve küçuk yaştaki oğlu ile ülke yönetimi ona kalıyor. Korkunç îvan'ın baskısı üzerine Kazanblar, ülke- yi kurtarmak için Süyilmbike- yi 155O*de Korkunç îvan'a teslim ediyorlar. 1551'de Kazan'ı fethe- den İvan, Süyümbike'yi Kazan'a vekil tayin ettiği biri ile evlendi- riyor. Kazan Kalesi'nin en görkem- li yerinde hâlâ Süyümbike mina- resi adını taşıyan kule duruyor. Geçen >ıl 'Azad Hatun' adlı der- gınin adı 'Süyümbike' olarak değiştiriliyor ve 'Milli Hareket'in yaym organı olan bu gazete 4 milyonluk Tataristan'da 500 bin satıyor. Tataristan'ın 4 milyonluk nü- fusunun yansı Rus, yansı Tatar. Parlamentoyu ve hukümeti yö- neten Komünist Partisi içinde de aynı oranlar geçerli. Ancak Ta- tar komunistler, Ruslann da 'da- ha iyi bir ekonomik yaşam için' Tataristan'ın ekonomik egemen- lik mucadelesini destekledigini söyluyorlar. Kazan'da yaşayan sıradan Ruslar ise Tatar 'milli hareketi'ni radikal ve aşın uç olarak görü- yorlar. Çatışma ve huzursuzluk yaratacağından çekiniyorlar. Hanlann çelişkisi Tataristan Komünist Partisi- nin bugünkü konumu biraz es- ki Tatar hanlarının klasik çeliş- kisine benziyor. Gecmişte de Ta- tarlar Moskova'ya çok yanaşan hakanlarına kızıp alaşağı eder- lerdi. Eğer hanlar kendi halkı- nın yanında yer alıp, Moskova 1 ya kafa tutarsa bu kez Mosko- va 'demir yumruk' ile hanları ezerdi. Komünist Partisi şimdi 'suverenlik' isteyerek Moskova 1 ya kafa tutma eğiliminde... 21. yüzyılın eşiğinde "Uyan Tatar, uyan indi / Uyaomanın vakti geldi" diye diline, özune, külturüne sahip çıkmaya çaüşan Tatarlann mücadelesi bakalım bu kez nasıl sonuçlanacak? Tercîh formunu doldurmak da sınavdırTercihlerinizi sıralarken girmeyi en çok istediğiniz programı en başa yazmalısınız. Çünkü yerleştirme işleminde tercihleriniz arasında puanınızın tuttuğu ilk program dikkate alınır. Prof. YILDIZ KUZGUN Ankara Unı. Eğınm Bıhmlerı Fakultesı Tercih bildirim formunu dol- durma, OYS'nın başlangıç aşa- masını oluşturmaktadır. Yani o da bir sınavdır ve bu sınavın cid- diye ahnması çok önemlidir. Tercihleri yaparken nelere dikkat etmelidir? Program tercihlerinizi belirle- meden once: 1-1991 Öğrenci Seçme ve Yer- leştirme Ikinci Basamak Kılavu- zu'nu dikkatle okumalısımz. Bu kılav uz, OSYM ile aday arasın- da bir kontrat sayılabilir. OSYM ancak bu kılavuzda yazılanlar- dan sorumludur. Onceki yıllara ait kılavuzlara bakılarak tercih- ler hatalı olabilir. Çunku OSYM bazı programların kodlarında değişıklik yapabilmektedir veya bir programa özel bir koşul ge- tirilmiş olabilmektedir. Bu ba- kımdan sınava gireceğiniz yıla ait kılavuzu okumamz ve tercih- lerinizi buha göre yapmanız şarttır. 2- Sizı ilgılendiğıniz mesleğe hazırlayan programlardan tercih ettiklerinizi saptarken, bu prog- ramların kod numaralarının ad- lannı, hangi yuksek öğretim ku- rumlarında yer aldıklarını, pu- an türlerini ve yüzdelik sıraları- nı temiz bir kâğıda yazınız. Her programın gerektirdiği bir özel koşul olup olmadığını, kılavu- zun 33 ve 34. sayfalarındaki açıklamaları okuyarak kontrol etmelisiniz. Orneğin "kayıt için konuşma özüriı bulunmaması gerekir" önkoşulu olan bir prog- ramı tercih listesine yazan ve programı kazanan bir kişi, eğer konuşma özürlu ise o vıl yerleş- tirildiği programa kayıt yaptıra mayacak ve hakkını kaybede cekıir. 3- Tercih edilen programların sıraya dizılmesı de çok önemli- dir. Tercihlerinizi sıralarken gir- meyi en çok istediğiniz progra- mı en başa yazmalısınız. Yerleş- tirme ışlemi, tercihleriniz arasın- da puanınızın tuttuğu ilk prog- rama kabulünuz şeklinde ol- maktadır. Eğer seçtiğiniz 18 programın hepsi sizin için aynı derecede çekici ise o zaman bun- lan, taban puanlarına gore sıra- lamalı, en kuçük yiızdelik sıra- ya sahip olan programı en başa yazmak suretıyle belirlemelisi- nız. 4- Eğer tercihlerinizi oluştu- ran programların sizin için one- mi aynı değilse, o zaman tercih sıralamanızı, isteklerinizi dikka- te alarak yapmalısınız. İki prog- ramdan taban puanı daha dü- şük ve dolayısıyla yüzdelik sırası daha gerilerde olan bir progran: sizin girmeyi daha çok istediği- niz bir programsa o programa daha ust sıralarda yer vermeli- siniz. 5- Yerleştirme işlemi, adayın puanının tuttuğu ilk programa kabulü şeklinde olduğu için ka- zanacağınız programın sırala- madaki yerinin önemi yoktur. Bazı öğrenciler, iki adaydan bi- rincisinın belli bir programı 1. sı- rada, diğerini de 5. sırada gos- termesi halinde bu programı bi- rinci tercihinde gosteren adava öncelik verıleceğini duşünmek- tedirler. Kılavuzun 5. sayfasının sonunda ve 6. sayfasının başın- da ve 12. sayfasında açıklandı- ğı gibi, yerleştirme işleminde pu- anlar esas olup, puanı büyuk olan adaya oncelik verilmekte- dir. Bu fark virgülden sonraki uçuncu basamakta dahi olsa, iki adayın aynı puanı alması ve kontenjan smırında bulunmaları çok çok zayıf bir ihtimalle or- taya çıkmaktadır. Kılavuz, bu durumun şimdiye kadar birkaç kez olduğunu ve ağırlıklı puanı yüksek olana öncelik verilerek problemin çözüldüğünü belirt- mektedir. 6- Kesinleştirdiğiniz tercihle- rinizi bildirim formuna geçirir- ken çok dikkatli olmalısınız. Bir kere programın kodunu kılavuz- dan doğru aktanp aktarmadığı- nızı çok iyi kontrol etmelisiniz. 7- Programın kodlanması da dikkat ve titizlik isteyen bir iş- tir. Heı rakamın altındaki doğ- ru aralığı karalayıp karalamadı- ğınızı kontrol etmelisiniz. IORMU DOLDURMAK İLK ADIM — Pazar gunu Üniversite Yerleştirme Sınavı'na girecek adaylann tercih bildirim formlarını doldururken çok dikkatli olmalarını oneriyor uzmanlar. Öğrenci, hangi programları seçeceğine karar verdikten sonra, bunları bildirim formuna geçirirken de çok litiz davranmalı. OSYlVrnin yenilikleriÖSYM, bu yılki öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'- na yönelik bazı yenilikler getir- di. 607 bin 538 adayın yarışa- cağj sınavda yapılan yenilikler Yıldız Dersanesi'nin yaptığı in- celemeye göre şöyle: • Bundan önceki yıllarda In- gilizce, Almanca, Fransızca ya- bancı dil testlerinin cevap anahtarlan ayruydı. Bu durum oğrencilere avantaj sağlıyordu. Örneğin, Ingilizce bilen bir aday, İngılizce sonılanru yanıt- layıp, daha duşuk puanla oğ- renci alan Fransız Dili ve Ede- biyatı Bölümü'nü kazanabili- yordu. Ancak 1991 ÖYS'de buna bir kısıtlama getiriliyor. Yabancı dil testlerinin artık ce- vap anahtarlan farklı olacak. Böylelikle aday, bildiği dilin so- rulannı yanıtlayıp o dilin eği- timini yapan okulu kazanabi- lecek. • 1991 ÖYS puanıyla alan yeni yükseköğretim programla- n açıldı. Bunlardan bazılan sa- dece bir üniversitede yer ahyor ve bu yıl ilk öğrencilerini ala- cak. Bu programlar şunlar: EnformatıK Marmara Çağdaş Yunan Dılı ve Ed Ankara Hollanda Dili ve Ed Ankara Uygulamal/ Yab Oiller Y 0 Bılkent (Bankacılık-(ınans) UygulamaJı Yab Oiller Y 0. Dokuz CTunzm Işletmecıliğı, Eylül Bulgar Dılı ve Ed Ankara • ÖSS puanıyla alan iki yıl- lık önlisans eğitimi yeren yeni bir bölum, Istanbul Üniversite- si bünyesinde "Piyasa Araştır- malan ve Reklamcılık" adı al- tmda 1991-1992 öğretim yıhn- da açılacak. • önceki yıllarda (S) puan türü ile öğrenci alan Çaişma Ekonomisi ve Endustri llişkile- ri Bölümü, 1991 ÖYS'de (TM) puanı ile öğrenci alacak. Yine önceki yıllardan farklı bir pu- an türüyle öğrenci alacak baş- ka bir bölum de Latin Dili ve Edebiyatı. Geçmis yıllarda (TS) ile öğrenci alan bu bölum, 1991 ÖYS'de (D) puan turüne göre öğrenci alacak. Puan turü de- ğişen diğer bir program da Sağ- hk tdaresi Yüksek Okulu. Bu okul, (S) puanı ile değil (TM) puanına göre öğrenci alacak. • Anadolu Üniversitesı bün- yesindeki Eğitim lletişimi ve Planlaması bölümü önceki yıl- larda özel yetenek sınavı ile öğ- renci ahyordu. Bu yıl öğrenci- lerini ÖYS'ye girenlerden seçe- cek. • Geçmış yıllarda ÖSS so- nuçlanna göre öğrenci alan Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okulu 1991 'de ÖYS sonuçlarına göre ve (TS) puanıyla öğrenci ala- cak. Bu yuksek okula bağü bö- lümler de şöyle: "Anaokulu ögretmenligi, gi- yim öğretmenliği, nakış öğret- menliği, çiçek-trikotaj öğret- menliği, kuaförtuk öğretmenli- ği, çocuk geiişimi ve eğitimi öğ- retmenliği, aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği." Sanat Eğitimi Yüksek Oku- lu'na bağlı kalıpçılık öğretmen- liği, tesviye öğretmenliği, me- tal işleri öğretmenliği, ağaç- işleri öğretmenliği, elektrik iş- leri öğretmenliği bölümleri ise 1991 'de ÖYS (M) puanına gö- re öğrenci alacak. Küçükler satranç • Haber Merkezi — Türkiye 1991 Küçükler Satranç Birinciliği başladı. Türkiye Satranç Federasyonu ile Kültür Koleji'nin işbirliği ile Istanbul'da düzenlenen yarışmaya 158 küçuk satranççı katıldı. 16 haziranda sona erecek oian turnuva sonunda 8, 10, 12, 14 ve 16 yaşın altı kategorilerinde Türkiye birincileri belirlenecek. Beş ayn turnuva halinde düzenlenen Türkiye Küçükler Birinciliği karşılaşmalan Kultür Koleji'nde pazartesi saat 14.30'da başladı ve izleyicilere açık. Türkiye Satranç Federasyonu'nun son iki yıldır surdUrduğu 8-12 yaş grubuna yönelik eğitim calışması sonucu, yalnız İstanbul'da yaklaşık 6 bin kuçuk satranççı, bu spor dalında ilerleme uğraşı veriyor. Miss Globe ^91 • ANTALYA (AA) — Miss Globe "91 uluslararası guzellik yanşmasına 32 ulkenin guzellerinin katılacağı bildirildi. Onur başkanlığını Serik Belediye Başkanı Mehmet Bankoğlu'nun yapacağı Miss Globe '91 guzellik yarışması 22 haziran cumartesi günü antik Aspendos Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon başkanı Süha Özgermi, dün Ofo Otel'de yardımcılanyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, yarışmaya katılan güzellerin "Uluslararası Dostluk ve Türizm Haftası"na da katılacaklannı belirtti. Kızılay 123 yaşında • Haber Merkezi — Kızılay'ın 123. yıldönumü kutlandı. Bu nedenle düzenlenen torende bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Kuzey Iraklı sığınmaalar olayında Kızılay'ın bölgede çok etkili bir organizasyon gerçekleştirdiğini bildirdi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kemal Demir de son yıllarda ozellikle birbirini izleyen sığınma olayları ve onların getirdiği sorunlarla karşı karşıya kaldığını bildirdi. Törende daha sonra Devlet Bakanı Vehbi Dincerler tarafından Türkiye'ye yardım yapan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nai Sung Kim'e plaket verildi. Fatih'e kardeş belediye • tSTANBUL (AA) — Yugoslavya'nın Saraybosna Belediyesi ile Fatih Belediyesi "kardeş belediye" oldular. Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, karann dün yapılan Fatih Belediye Meclisi toplantısında oybirliği ile alındıgı kaydedildi. Fatih Belediye Başkanı Dr. Yusuf Günaydın, daha önce belediyelerini kardeş belediye ilan eden Saraybosna Belediye Başkanı Selim Hacıbayriç'e cevap verdiklerini belirterek, "iki kardeş belediyenin bundan sonra ortak çalışmaları olacaktır" dedi. Çevre ve Ktiltür Günleri • İstanbul Haber Servisi — Sarıyer Belediyesi'nce düzenlenen "Çevre ve Kültür Günleri"nin ikincisi, bugün Emirgrî Beyaz Köşk'de kokteyl ve defileyle başlayacak. Festivalin açılış törenini ise yarın Bakırköy Bandosu eşliğinde Rumelihisan'ndan Sarıyer'e kortej yürüyüşunden sonra Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda yapılacak. Saloz koyunu korumada • İZMtR (AA) — Ege Bölgesi kıyılarında yetişen yüksek verimli, 'sakız koyunu', tzmir Valiliği tarafından koruma altına alındı. Proje, tzmir Valiliği denetiminde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bilim adamları tarafından hazırlandı. EÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, proje ile ilgili olarak şunlan söyledi: "Ismini Sakız Adası'ndan alan bu koyun, dünyada sadece bu adada ve Ege Bölgesi kıyılarında yaşayabilmekte. Sakız koyunu, yüksek gen ve süt verimine sahip."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog