Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SEHreSTrtYASADADÛVfe ABODobn Alnan hbrta Isvıçre Frangı HoHandı Ftorinı IngibSttM Franstz Frangı 100 I Lıneü SARıyak Avus Şilını Akş 4200 2365 2765 2100 7010 695 319 1100 337 Saoş 4210 2375 2775 2110 7060 703 323 1110 342 ALTHISÛHOŞ Cumhunyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar tnleak 900 ayar gümûş Vakrfbank Attını ZiraatArtmı Halkaltın Ahş 332 000 335 0 » 50.300 45 000 600 246 000 252.000 245 000 Saöş 337.000 350000 50500 49 700 630 251.000 257.000 250 000 M.BAMKAS1 PİYASALARI TL Pfyasaa Dflve Attn Piyasası OrtFac <%) IşlHac (MüyvTLJ fW»r lapamş (Tl) M HK.(Wyon «) Kapanç (ons/S) Işlem Hacm (ko) 72.79 1.576 6 4206 33 81 3715 288 Gazete reklamlan • Ekonomi Servisi — Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Idare Meclisi Başkan Vekili Can Kıraç, gazetelere verilen reklamlann daha işlevsel ve yararlı olduğnnu söyledi. Uluslararası Reklamcılık Birliği'nin Türkiye bölümü olan Reklamalar Derneği'nin düzenlediği toplantıda bir konferans veren Can Kıraç, reklamlann kalıcılığı ve etkileri Uzerinde durdu. Türk Sanayicileri ve Işadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 1979 yılmda gazetelere verdiği "Enflasyon", "Yokluğu paylaşmak mı? Bolluğu sağlamak mı?", "Ulus bekliyor" ve "Gerçek çıkış yolu" başhklı ilanlannı etki ve kalıcılık bakımından örnek gösteren Kıraç, "Yazılı olarak verilen reklamlar, gazetelerde yer alan reklamlar daha kalıcı ve etkilidir" dedi. Şekerbank Genel Müdürü • ANKARA (ANKA) — Şekerbank Genel Müdürü Orkun Erol yönetim kurulu karanyla görevinden aündı. Erol'un yerine Doç. Dr. Aydın Ayaydın atandı. Erol'un görevinden alınmasıyla ilgili gerekçeler hakkında ise bügi verümedi. Para yön tayînînde T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMER Para ve sennaye piyasalarını etkileyen faktörlerdeki gelişme, önümüzdeki günlerde paranın yönünü belirleyeceğini gösteriyor. Tasarruf araçlan içinde borsanın şansı daha fazla. gelmeye başlaması da borsayı 'siyasi alanda netleşmeye doğru canlandırıcı etki yapacak. gidildiği' şeklinde algıladı. Çok „ . . • , , . . durgun ve satış ağırhk başlayan Borsa ıçın bu olumlu ışaret- _, . ler dün siyasi belirsizliği azaltı- seansta daha sonra alıalar or- cı etkilerle birleşince, İMKB en- *& Ç!ktI ve tahtalann saüş ha- deksi yeniden yukselişe geçti. nelen kapaûlmaya başlandı. Bu Odak noktası müşteri... Ekonomi Servisi — Uzun va- deli mevduat faizleri ve devlet iç borçlanma faızlerinin duşürül- mesinin ardından 'siyasi etkenlerle' bekleyiş içine giren paranın, önümüzdeki günlerde yönünü tayin etmesi bekleniyor. Faizlerin indirilmesinden son- ra para piyasasından sermaye piyasasına ve oteki alternatif ya- tınm araçlarına önemli bir kay- ma olmadı. Faiz politikasında- ki netleşmeyi ve iktidar partisı- nin bu hafta sonu yapılacak ge- nel kongresini ve kongre sonrası gelişmeleri bekleyen para, ne fa- izden kaçtı ne doğru dürüst bor- saya yöneldi. Ama para ve ser- maye piyasalarını yakından et- kileyen faktörlerdekı değişme, Önümüzdeki günlerde paranın borsaya doğru yönelebüeceğinin işaretlerini veriyor. — Hisse senedi piyasasında beklemeye yol açan 'siyasi belirsizliğin' sonuna geliniyor. ANAP'ın genel kongresi bu hafta sonu yapılacak. — Piyasaya arzedilen para artma eğiliminde. Bu ay içinde 3.4 trilyon lira Hazine Bonosu anapara ve faiz geri ödemesi var. Ay ortasında 2.4 trilyon li- raya memur maaş ödemesi ya- pılacak. Aynca, bayram tatili de ekonominin paraya ihtiyacı- nı arttıracak. Emisyon genişle- mesi kuvvetli bir olasılık. — Borsada hisse senedi fi- yatları 1989 ağustosundan son- ra en düşük düzeyinde. Alun için cazip şirketierin altı aylık bilançolanna üişkin haberlerin Borsamn harekete geçmesine arada bankalann da aJımlara Cumhurbaîkanı'mnANAPge- g e ç t İ l d e r İ g ö z k n d i " S a t l c ı l a r l a nel başkanlık yanşmda 'taraf- alıcılann yoğun kapışmasından alıalar galip çıktı ve borsa en- deksi kaparuşta 3650 puana sız' kalacağını açıklaması ve başkan adaylanndan Mesut Yıl- maz'ın 130 mületvekili ve 12 ba- yükseldi. Onceki gün 3544 pu- kanla gövde gösteroinde bulun- andan kapatan IMKB endeksi ması etkili oldu. Piyasa bunu dün yüzde 3 prim yaptı. Para ve sermaye piyasalannı etldkyen gelişme, öniuniizdeki gunlerde paranın yönönii betiıieye ğini gösteriyor. Tasarruf araçlan içinde borsanın şana daha fazla. Sanayi üretimi ocak-nisan döneminde yüzde 03 oranında geriledi Sanayi sektörüyorgun ANKARA (AA)— Sanayi sektörunde görülen üretim artışı nisan ayında hız kesıi ve sadece yüzde 0.7 oranında arttı. Sanayi üretimi, ilk dört ayhk veriler dik- lcate akndığında ise geçen yüın aynı döne- mine göre yüzde 0.3 oranında geriledi. Geçen yüla kıyaslandığında sanayi Üre- timi, bu yd ocak ayında yüzde 7.2 oranın- da gerilerken, şubat ayında yuzde 3.0, mart ayında da yüzde 2.4 oranında artmıştı. Devlet tstatistik Enstitüsü'nün 112 önemli sanayi maddesinin üretim bilgilerinden oluşturulan 1986:100 bazlı ayhk sanayi üre- tim endeksine göre nisan ayında ana sek- törler itibanyla üretim sadece madencüik sektörunde yüzde 38.7 oranında arttı. Bu- na karşılık imalat sanayii üretimi yüzde 1.6, enerji üretimi de yüzde 0.3 oranında ge- riledi. Nisan ayında alt sektörler itibanyla ma- dencilik ve taşocakçılığında yüzde 38.7, ham petrol-doğalgaz üretiminde yüzde 71.4, gıda sanayiinde yüzde 12.7, taş-toprağa da- yah ürünlerde yüzde 19.3, makine sanayi- inde yuzde 19.9*luk üretim artışı oldu. Ni- san ayında uretimin gerilediği alt sektörler Yılın ilk ayında yüzde 1.2' gerileyen, şubat ve mart aylarında ise canlanmaya başlayan sanayi üretimi, nisan ayında hız kesti. Yıhn 4. ayındaki üretim artışı yüzde 0.7'de kaldı. ise şöyle: "Kömür madenciliği yüzde 1.6, demir cevheri madenciliği yüzde 33.0, diğer ma- dencüik yüzde 32.5, mensucat sanayii yüz- de 24.6, kâğıt ve basım sanayii yüzde -8.2, kimya sanayii yuzde 8.5, metal ana sanayii yüzde 9.7, elektrik yüzde 0.31' Bu arada bu yılın ocak-nisan ayları or- talamasma göre ise sanayi üretiminde top- lamda yüzde 0.3'lük azalma görülürken, üretimdeki gerileme imalat sanayiinde yüz- de 1.9, enerji sektörunde de yüzde 2.5 ora- nında gerçekleşti. Buna karşılık ilk dört ayda madencüik sektörunde yüzde 16.9'luk üretim artışı oldu. Ote yandan nisan ayı sanayi üretimi, bir önceki mart ayı ile karşüaştinldığmda ise önemli oranda geriledi. DlE'nin açıklamasına göre nisan ayında bir önceki aya göre sadece madencüik sek- törunde yüzde 2.3 oranında üretim artışı ol- du. Nisan ayı üretimi, imalat sanayiinde yüzde 17.2, enerji sektörunde yüzde 19.0, toplam sanayi sektörunde ise yüzde 16.4 oranında mart ayının gerisrnde kaldı. Gazeteye gelen mektupla- nn arasından Garanti Banka- sı Dergisi çıktı. Dergıyı karış- tırırken ilk sayfada yeni Genel Müdür Akın Öngör'ün yazısı gözüme iliştı. Yazının başlığı "Odak noktamız müşteri"y- dı ve yazı boyunca tüketiciye iyi hizmet vermenin banka- nın ne denli yaranna olaca- ğı, Garanti Bankası'nın tüm kademelerındeki personele anlatılmak isteniyordu. Zaten dergi piyasada satılmıyor. Ağıriıklı olarak Garanti Banka- sı'nın iç bünyesine yönelik bir yayın. Yazıyı okudukça önce çağ- daş bir bankacı nasıl oimaJı dı- ye düşünmeye başladım. ar- dından sadece bankacı değıl, çağdaş bir üst düzey yönett- cı, bir genel müdür de böyle düşünmeli noktasına vardırn. Akın öngör, yazıda bir hiz- met sektörü olan bankacılıkta her müştenyı teker teker memnun etmenin önemıne değinmiş, ama tekstil sektö- runde ya da beyaz eşyada da bakış açısının böyle olması gerekmez mi? Sadece pazar- lamada değii, üretim nokta- sında bulunanların da tüketı- cinin talebine göre mal üret- melerı daha sağlıklı değıl mi? Bu bakış açısının gerek mal gerekse hizmet üreten kuru- luşların üst düzey yönetıcileri arasında yerleşmesi dileğıyle size Akın Öngör'ün Garanti Bankası'nın yenı genel müdü- rü sıfatıyla bankanın dergisin- de yayımlanan ilk yazısını ak- tarmak ıstiyoruz. "Odak noktamız müşteri ve müşteriye en iyi hizmeti götü- rerek onu memnun etmektir. Bankamızda yenı görevime başlamamdan ıtıbaren ilk de- fa yayımlanacak olan Garanti Dergimizin başyazısında baş sözcüğü 'müşteri' olarak seç- tim. Sizlere bu satırlar aracılı- ğıyla seslenırken bir bankacı olarak neden başka bir anatv tar sözcük değıl de 'müşteri' sözcüğünü seçtim?. Çünkü bankacılıkta en önemli unsur müşteridir. Bi- zim vereceğimiz hızmetin, müşterinin talep ettiği hız, et- kinlik ve eksiksizlikten daha jyi olması gerekır. Müşterinin hizmetlerimizden memnuni- yeti, bize daha başka işler ve müşteriler gelmeslne im- kân verir. Bankacı olarak her talep eden muştenye kredi verme- yi tabii ki kasdetmıyorum, Öngör: Kredi vermediğimiz müşteriye en kısa zamanda gerekçeleriyle cevap ulaştırmak da iyi hizmettir. ama kredi vermemeye karar verdiğlmiz müşteriye en kı- sa zamanda gerekçeleriyle cevap ulaştırmak da tyl hiz- mettir. Genelde hizmet kuruluşla- n 'müşteriye' hizmet ettikle- rini gözardı edeıier veya ihmal ederler. Kendi bildıklerini empoze etmeye calışırlar. Halbukı hızmetı talep eden ve bunun karşılığında bedelini ödemeye hazır olan yıne müş- teridir. (...) Bankalarımızda ilgimi- zin odak noktası genelde 'kendi yapöğımız işlemin nasıl ele alındığı'dır. Halbu- ki ilgimizın odak noktası müş- teri olmalıdır. Bankalar ve bankacılar ilgılerini müşteri üzerine yoğunlaştırdıklarında, müşterıyi yakından tanıyıp iz- lediklerınde, onun ıhtıyaçlan- nı doğru saptadıklannda etkin çözümler önerebilıyor ve müş- teriyi memnun edebıkjıkleri gi- bi, söz konusu bankacılık iş- lemini de geliştirebitiyorlar. Bankamız geçmış seneler- de bu yönde önemli adımlar attı, mûşteriyie daha yakın ve aktif bir ilişkı ıçine gırdi Ancak bu yeterli değıl. Her şubemiz- de, her birimimizde, her ka- demede yüksek ve yekne- sak standartlı müşteriyi memnun edecek hizmeti ve- rebiliyor muyuz? işte hedef budur. Aynı bankanın şubeleri ara- sındaki hizmet farkı, o şube- lerde görevli yöneticı ve per- sonele bağlı olarak ortaya çı- kıyor. Halbukı hedefimlz kls4- torte bağlantolı olmadan, ku- rumun müşteriyi llgi odak noktasında tutup her şube- sinde yüksek kalitede hiz- met vermesini sağlamaktır. Bunu gerçekleştiremeyen kuruluşlar, rekabetçi ortam- da geri kalmaya mahkûm- duriar. önümüzdeki dönem benim birinci öncelikli işim, bu bilin- cin bankamıza ve her kade- mesine yerleşmesini sağla- mak olacaktır. Pazariama disıplıninden ge- len ilk genel müdürü olarak pazarın ve müşterilerin ban- kalann ve dığer hizmet kuru- luşlarının oluşmasında, şekil- lenmesinde yön verdiklerine ınanıyorum ve ılgı odak nok- tamı yıne 'pazar'da ve müş- teri'de tutuyorum Bu yaklaşı- mı bütün Garanti Bankalılara önerıyorum." T U K E T I C I N I N S E S I PTFnin 1 nisan şakası mı? 1991 nisan başında PTT tüm telefon aboneterine 9.600 lira tutarında makine kirası fa- turası gönderdi. Halbuki yeni aboneler ve çevirmeli telefo- nunu tuşluyla değiştirenler makinelerini kiralamış degil, satın almış durumda. Bu hu- susu postaneye söyleyınce satın alma ve makine kirası fa- turalanyla müdürlüğe başvur- mamızı salık verdıler. Halbu- ki coktandır bilgısayara gectiğı bilinen PTT'nin kendi hatası- nın sıkmtısını binlerce abone- sine yüklememesi beklenırdi. Böyle uygulamaların tekrar- lanmamasını ve yapmaya zor- landığımız fazla ödemenın te- lafisini ıstemek hakkımızdır sanıyorum. A. Mahir Toktan 4stanbul URETICIYE TEŞEKKÜR BMW 518i. SASIRTICI MOTOR 6ÜCÜNÜN SIRRI: V12 TEKNOLOJİSİ Kalıteye, estetığe ve dınamızme olağanüstü önem veren bir ınsansınız. Zekı bir yatırımcısınız. Bir karar vermeden once, konuyu en ınce ayrıntılarına kadar ınceler, daıma en iyiye en uygun şartlarla ulaşmak ıstersınız. Öyleyse, sızın otomobılınız BMW 518ı. ' BMW 518ı'nın en olağanustu yanı, motoru. 115 BG'lık 4 sılmdırlı, 1800 cc'lık bu mucızevı motor, BMW 7 Serısı'nde bulunan VI2 teknolojısının urunu. Duşuk devırlerde bıle maksımum gucune ulaşabilıyor. Rolanb devrının bıraz üzerınde kendını hıssettıren çekış gucunun yuk- seklıği yanında, sessızlığı gerçekten şaşırbcı. Otomobıl, hareket halındeyken kolayca hızlanıyor. Dinamızmı ve sessız çalısmasıyla ideal bir surus zevkı veriyor. Ustelık son derece dusuk (90 km sabıt hızla 100 km'de 6,2 It) yakıt harcamasıyla. BMW 518ı, mükemmel dızaynından Motor Kumanda Sıstemı-Motronıc'e, hıdrolık dıreksıyonun- dan uzaktan kumaiıUı alarm ve merkezı kılıtleme sıstemıne, sert celık govdesınden deformasyona dayanıklı, guvenlı yolcu bolümüne ve tum donanı- mına* kadar her seyıyle tam bir BMW 5 Serısı. Ve bu govdenın dunyanın en sağlam, en guvenılır govdesı olduğu ceşıtlı testlerle saptanmıs bulunuyor. Si^en lyısı BMW 518ı'yı bızzat kullanın; gucunu, cekısını, verdiği süruş zevkını deneyerek gorun. Ve lütfen, bu konforun fıyatını da bir kıyaslayın. Deneme surusu ıcın Borusan Oto'dan ya da dıled:£ınız Borusan Oto Yetkılı Satıcısı'ndan randevu almanız yeterli. Sıze yar- dımcı olmak bıze mutluluk verecek. *BMW 518Tnm donamım: 205/65 genış lastıkter, klıma, mık- rofıltre, hıdrolık dıreksıyon, uzaktan kumandalı alarm, merkezı kıttt. elektrıklı ve yeştl renklı 4 cam, velur paspaslar, arka ve on koltuk baslıklan, sır far.irı, dtş ısı gosterg«k dıjrtal saat, yan sınyaller, Bavarıa C Busıness ladyo-teyp, tropıkal donanım, arka camda gızlı anten Yollorda fforklı bir dünya BMW Tûrkive Cenrl MumeıttU Bonum Oto Srrviı ve Ticarrt AŞ Geml MOdürtflk. Meclısı Mebusatı Caddesı 103 Sakpazafhlstanbul Tel 152 44 05 Avcdar Serv» ve Yedek Parça Markezi: Lon*a Asfaft 109-110, Avcılar-istanbul Tel 591 30 56 Ankan TeşNr w Sataf kbğaza» Ataturk Bulv?" 1QO " KavaklıdereAnkara Tel 128 25 69 Borusa. Oto •jetkiU Sattalan. Araç Ticaret ve Sanayi AŞ Barbaros Bulvarı 131/A. Bafmumcu-lstanbul Tel 166 06 96 97 Merun Şuftasc Gazı Mustafa Kemai Butvarı 255 Tel 502 06 Autonum Motortu Araçlar Servıt <n Tıcaret Ud. Sti. Sahdyolu. Kennedy Cddesı J Balurkoy-lstanbul Tel 542 95 00 Baran OtomobılcıUk Ltd. ŞO. Nıspebye Caddesı Cabkuşu Sokak 7, LevenMstanbul Tel 169 59 83-84 Baapmariar Otontoüv San. ve Tic. AŞ Buyukdere Caddesı. Yencerı Sokak 1,4 LeverrHstanbol Tel 180 26 72 (3 hat) B«a Otomotiv Servit ve Ticaret AŞ Kayısda|ı Caddesı 30, <...«>rbey Kadıkoy-lstanbul Tel 348 48 62 ÇTOikSoğlu Oto Yalova Yokı 5 km, Bursa Tel. 12 19 00 13 hat) Ege Servit Motorlu Araçlar TK. ve San. Ltd. Stl. Gazıosmanpaşa Buluarı 1/E Alsancak4zıw Tel 25 37 86 Koıffl* Oto Servta ve Ticaret AŞ Bağdat Caddesı 242/5, Çıftehavuzlar Istanbul Tel 359 99 464" MEKAN'a teşekkür 31 Mart 1990 gunü satın al- mış olduğum ve 24 Hazı- ran 1990 tanhınden ıtiba- ren kullandığım KISMET ti- pı yatağım kısa sürede kul- lanılamaz hale geldı. Yata- ğın hiçbır garantısi olma- masına rağmen MEKAN fabrıkaları genel müdürü Zekai Ateş ve Köroglu Mobilya'dan Recep Klraz yatağımın değiştirılmesini sağladılar Sabri Özkan - İstanbul Karamürsel'in jesti Şişli Yeni Karamürsel'- den 3 ay kadar önce kredili satışla aldığım REEBOK marka spor ayakkabı, topu topu 15 gün gıydıkten son- ra burun kısımlarmdan açıl- maya başladı. Aldığım ma- ğazaya gotürdüğümde spor reyonundakı görevli Hühya Koç yakından ılgı- lendı ve bir hafta sonra ye- niden mağazaya gittiğimde REEBOK'la bağlantı kurul- muş, benım ayakkabılar sağlamıyla değiştirılmişti, hem de fiyat farkı öden- meksizin. Yaşar Uçar - İstanbul PUMA sevindirdi3-4 ay önce Antalya'dan 260 bin lira vererek ithal malı "PUMA Tennis Davis Cup" armalı spor ayakka- bısı almıştım. Tahminim o ki, derisindekı kalitesizlik yüzünden sol ayakkabıda yırtık, her ıkisinde de defor- masyon oluştu. İthalatçı fir- ma Levent Plastik'in İs- tanbul'dakı adresine baş- vurum sonucunda Pazaria- ma Müdürü Mustafa Gür- büz, hemen yenisini gön- dereceğıni biidirdi ve ayak- kabılanm geldi. Ercan Gündoğdu Antalya
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog