Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 12 HAZİRAN 1991 DÛVlZ KURURI 12 1991 OMan CkBi 1 ABODotlfi 1 AJman Markı 1 Avustratya Dotarı IFranBFrav nounn nom 1 IsvBçKronu 1 bvıçf» Frmgı 100 b * » Urati 1 JaponYtn 1SMn 1 S-Arabist» fty* D6vÖ 4193.60 2368.59 3168.26 115.16 69882 2103 31 659 63 2770 80 318.90 29.70 6986.53 1118.29 06viz Satş 4202.00 2373 34 3174.61 115.39 700.22 2107 53 660.95 2776.35 319.54 29.76 7000.53 1120.53 Efcldif Akş 4189.41 2366.22 3114.40 113.20 888.12 2101.21 653.03 2768.03 313.48 29.40 6979 54 1090.33 Efefctrf SaDş 4214.61 2380.46 3184.13 115.74 702.32 2113.85 662 93 2784.68 320.50 29 85 702153 1123.89 $ 1.7705 Mnan Marto S 6.0009 Fr.frangı i 1 993B Hol.florim $ 1 5134 isv. F m p $ 1315.01 Ital Liretı 1141 20 Japon Yeni I 3.7500 SArab Riyaiı 11.6659* BORSADA 11 11L21US7.373 ___4I2 WttK MMtfCK H H J I SMflf MaMKK 4vi (ûnceM) Bftşifc «ndefcs: 3544 30 Mai endeta: 2962.68 Smai endeta: 3903.28 M1I.73 %mâ mttkK 39M.73 (önee«) Sıleşfk mteta 3556 57 Mai endeks: 2950.69 Smai endeks 3933.96 AdauÇm. (A) AdaıtCM. (Q AtyonftmnB Attpnttnto Msı MvnafeM 0 » OnoMte- 540000 105000 29500 5500 tt 3050 117S» 11000 «00 3750 tiM 3600 4150 iaao 3150 «100 5000 5800 1100 1600 7900 «50 ZTM 117* m» 33OO0 8200 mrn 1TM MM 2750 4300 * 1 M 1400 15000 85C 1700 (650 6300 135000 900 2050 1500 4400 3550 4650 2000 ffdM* 530000 100000 2*500 5*00 1560) »400 2950 10750 37» 3200 1800 SM •7M 3150 8100 5000 1050 1S50 MM 1950 t r 1» T' 6 \rm nsM 7700 1Z7B 3900 II 23O0 3250 4600 1750 410000 »M 0 2300 7500 tm 1HM I1M 2000 1MM 5500 1450 1150 3000 4100 2150 Itttt tm m 1*500 1850 1600 135000 875 2000 tm 17» 4*tt 1450 3500 4600 1950 2250 47M •650 2000 1450 1100 3000 4100 2100 BugüıM 540000 105000 30000 560C 16000 mm 6400 429* 117M 3100 11250 3800 3200 1800 3150 8100 5000 1100 1600 1950 6100 2750 3900 İTJ» S1» 15000 850 1700 1700 135000 900 2050 1500 «71 3650 2000 2250 2000 1223* 1500 1150 3000 4100 1MM Itfl 2200 Bvgunkü 540000 100000 29600 550C 16000 »Mt 6400 3050 11250 3750 • M 3200 1800 3150 «100 5000 1100 1550 1950 6000 2750 112M 3900 1H * İ7J 15000 825 1700 1650 135000 875 2050 1450 «7J 3500 4650 2000 11M tm 1MH HM 2250 4T« 1750 2000 1460 1150 3000 4100 2150 •ntta. 21656 28425 35625 37*14 11. 152165 1600 HM1 200 M 60200 447724 «900 14MH 2600 JT4J* 1000 «•71 36400 2500 12100 167800 7000 128800 7iin 27707 1*4*41 50075 11I7M 1000 *47tM 193150 19140 27O0O 156412 1680 7150 12900 ttum ttm 29B71 12090 24tin 3000 1UM 388» 660 7550 17M» 115800 7950 1000 15600 MJ7M 318100 17*» Ençoksta. i 540000 10*600 29500 5500 16000 8400 11OT 3050 nee TM* SM 11250 37» tiM 3200 m 1800 3150 6100 5000 1100 1550 1950 *2M 21M 6100 U7M 27» 3900 17M 1I7M JTSt m 14750 825 1700 1650 135000 900 2050 1500 «71 3500 4600 2000 I1M 2250 1700 19TM DM 2000 2150 MiSy 538651 100305 29736 3*1* MT1 5539 15750 MRJ 6400 4M7 11» 3047 1NM Jtil M» M7I M7» SM7 11156 3755 «M 3200 1M7 17M1 174 1«O0 3150 «100 I*t4 5000 1075 ntn 1560 1950 «21* 2171 tZM* 74S3 1Z7M 177M 2745 (7X4 3900 1(7)4 I7M «M 14727 82e 1688 1660 135000 894 2036 *M7 1774 4*22 14M (71 1*41 3506 (1M 4622 1979 3011 2250 47TI 1727 22» 2000 1177» 1450 1100 3000 4100 12ZM MM 1455 11» 3000 4100 ioaiUZT 2155 YATIMM FONÜUU uMMMtala*) ptaf t«H JşVtontn-1 IjYMnmJ ÜYMnnM b Yijmt4 ftrttt-1 bıferioıt-2 Intt1bfr3 k*ı*M İMrto* lkta(«(-1 te*ttt2 MMW3 İHMVtM MMtMtnıfoı 6mx* VamH Gnnl VKn»2 8«nlVttn»3 tatOMM eontntnnKS EsfanıfcRni Esbantt Fbn 2 EstankFonS YKBntmF. YKBSrtBrE YXB*sef YKBKamuF YKBUotF. YKBtirmf. YKBMraf YKBK^ralF YKBAMf F \ftMftm-1 WHFon-2 VMsf Fon-3 VSIoirtsse VMof Oûnyafon \9UIFwv6 ûS»*MwF(Ki 0«t»*Bms Oışbar* P»r*t TMiı Fon-1 Tufinfon-2 M 6 u Fon-1 M 6 u Fav2 ftonsfon-2 Rnans fnv3 AonsFoıM fhansfon-5 2raa Fon-1 aratForv2 Zjraai 8«s* f«l HmfaU H*Forvi H*fWh2 rVnuh Fon Pam*HBse EntikFon-1 Emökfon-2 Impaı Fon-1 InncK Foıv2 TOosik fon SûmerFon Oenzlün £çt Foft KriomBFon Dwrw Fon »rşFai OrMfoi THba*Fon NelFbn FJftn anB7 MO88 0MW 1Z0U0 04JKBO VH2JT 2OU> 07ÜUB oamao «0BB7 1002» 0BİCİ8 ZM1B H.12J9 22.10S7 100188 1 2 D 2 * 30059D 29Ü3S1 K11B7 31.1049 HÜR9D O2.ttB7 OnBBS 07Ü388 070188 07X088 07AU8 amm 190690 oaosat 24Ü4» 181089 22BZ90 260390 140ESO 2&0S88 1004» 2aosso 04İK88 101230 16JT58 2OK189 200739 181239 2O0330 dsnso 0910» VUBSO useso 200E90 01.1139 oaDuo 02D1S0 28İK90 nsnsû iao?9o 02 0250 O4O5S0 280190 120290 «0490 MİS90 oaasso 07JK90 110EM 270890 03Ü890 051150 011150 naa ttOBO ttOOD nsn 999 11200 «HOO 1764 9J06 SL59S 9390 10000 99K 9731 10437 9536 9.209 1038 tooop nooo 10477 978S 9713 9ı795 1693 3828 9294 10000 S542 10000 44279 «0444 3994 9S» nooo 10057 20558 1Û011 f1O21 10000 4Û0CC iaooo 9566 10428 9358 mooo 1Û100 10000 «ÛÛO «an11J97 10357 10724 1O46B 10000 mooo 10086 9962 1MO0 10406 10306 mooo iaooo »006 nooo nooo nooo nooo nooo H ı 31532 51JB4 2U07 17781 M 3 » «0482 52İD8 2S933 24.184 TI767 5Û666 41.445 «733 S934 14*10 62.236 26291 M948 11.194 U34S 62352 209B 14V5B7 52311 44517 65.452 44.250 37350 44.497 »067 M.445 14.106 44J84 1M531 20990 13791 17380 «722 39442 51299 14573 44.253 12393 160025 19358 21708 20152 11556 13266 23.473 17567 18463 «9*1. 22312 17550 21650 15997 19356 15.238 18332 1107» 16286 18140 19099 15857 16401 15458 1İ692 11723 11419 11245 12 777 IHMdUI 1991 79S39 50384 21X04 17.785 14349 80532 52.148 26364 24^12 11738 50735 41501 VL7B0 «961 14332 62319 26104 14389 «175 10361 62938 ' 20949 14£16 57301 44399 61319 44302 37903 44.494 «072 14.455 M.m 44336 114366 21013 13306 17355 13737 3940S 51375 15012 44306 12409 160258 19386 nm20179 11344 13.283 23.472 17583 16.481 »959 2340 17567 23JS76 16027 »388 15260 «360 11071 «306 «159 19.1B 1SSM «420 15479 15713 11737 11434 11263 12792 0.13 -037 013 014 0D 0.12 ûn 012 0.12 -026 0.14 Q14 014 au ais 0.13 •071 014 -Û17 Q15 014 au 013 •002 012 •Ü20 012 ai4 •001 003 007 004 0.12 012 an012 -014 an -009 QM 026 012 0.13 ai5 aM 0.M 013 Û7E ai3 -001 009 0.K) 011 ac an an a» 0.17 aM 015 •002 012 aio 0.10 an ac014 a u an an 014 012 GenelMaden-lş Sendikası Başkanı ŞernsiDenizer Türk-İş'i uyardı Türkiye ILO'da sorgıılanabilirtş-Sendika Servisl — Genel Maden- lş Sendikası Başkanı Şemsi Denizer, çaiışmalarına başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'da, sendikal hak ve özgürlükleri çiğneyen Türkiye'nin bir kez daha ciddi biçimde sorgulan- masırun gündemde olduğuna işaret et- ti. Türk-Iş'in bu yü ILO'da her kesi- min dikkatle izlediği bir sınav vermek durumunda olduğunu belirterek "Ba- şaruun yoJu, Türkiye'de işçi hak ve öz- güriüklerini korumak, aynmcıüğı ÖB- lemck tçin son 10 yüdır aralıksız mü- cadeie eden ILO'nun ve uluslararası sendikacüık hareketinin Ukeye dayalı beliriemeierini ve uyanlannı dikkate al- maktao, tutarlı olabUmekten geçer. Türk-tş'in başartlı olmasını dilerim" dedi. Türkiye, üye devlet olarak ILO'da XLO Anayasası ve onaylayıp uymakla yükumlü oldugu sözleşme ilkelerini çjgneıneye devam ettigi için iorgulanır- ken Türkiye'deki tüm emekçilerin tem- silcisi durumunda olan Türk-lş'e bü- yuk sorumluhıklar düştügunfl söyleyen Denizer, bu görevin en etkili ve ilkeli biçimde yerine getirilmesini istedi. Denizer, ILO'da gündeme gelecek konular iizerinde tek tek durdu. DÎSK'in malvarlığına el konmasının, soruşturma, inceleme ve takip konusu olacağını anımsattı. ILO'nun yüzde 10 barajı toplusözleşme hak ve özgürlü- ğüne aykin bulduğuna, hükümetin bu konudaki savunmalannı geçerli sayma- dığına işaret ederek Türk-İş'e düşen görevin bu konuda ILO denetim or- ganJannın görüşleri istikametinde yüz- de on baraja karşı çıkmak olduğunu söyledi. Yüzde on baraj tehdidi ile sen- dikalann Çalışma Bakanlığı'nın elin- de âdeta oyuncak edildikierini vurgu- ladı. Denizer, Körfez krizi gerekçesi ile hükümetin 300'ü askın grevi erteleme- sine de değindi. Işçilerin bu uygulama ile grev haklarının gasp edildiğini, ay- nca 500 bini aşkın işçi için yasadaki doğnıdan grev yasaklan ile uyuşmaz- lıklann YHK'ya, zorunlu tahkim sis- temine bağlandığını belirtti. YHK'nın tarafsızlığı, hükümete bagımljlığı da dahil grev hakkı önündeki bütün bu önemli yasaklar ve siyasi iktidar uygu- lamalarına kar$ı ILO'nun çok duyarlı olduğunu bildirerek şöyle devam etti: 'Tiirk-İş'in tüm bn unsurlan ILO sorgulamasında ortaya atması ve Türldye'nin 'kara listeye' wMma«anı is- temesi şartür. Kuskusuz bunu salt is- temiş olmak tek başına bir anlam taşı- maz. İşçi (ezinin, ELO denetim organ- lannın belirienmesi yöniinde, ödiinsüz bir biçimde ve sapma yapmaksızıa or- taya konması gereklidir." Denizer, Türk-lş'in aynı dikkat ve özeni 1402'likler konusunda, güvenlik soruşturması üzerinde göstermesi ge- reğine değindi. Danıştay'ın aksine ka- rarma, güvenlik soruşturması yönet- meliğinin iptaline rağmen uygulamarun siyasi iktidar eliyle sürdürüldüğünü, 1402 mağduriyetini ortadan kaldıracak yasa değişikliğinin çıkarılmadığını anımsattı. Denizer, karau çalışanlannın ve söz- leşmeli personelin örgütlenme ve top- lu pazarlık haklanndan yararlandınl- mamalanaın ise doğnıdan Türkiye'nin hesap vermekJe yükümlü olduğu 98 sa- yılı ILO sözleşmesi ilkelerine temelden aykın olduğunu söyledi. Hükümetin baskı yaparak kamu çalışmalannın sendikalaşma haklannı engellediğini, Türkiye'deki uygulamanın ILO Ana- yasası ve tarafı olduğu tnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi'nin de ihlaü anla- mına geldiğini belirterek tüm bu konu- Iarda Türk-lş'in, ILO'da etkili müca- dele vermesi zorunluluğu bulunduğu- nu açıkladı. "Türk-tş'e düşen, tüm bu konularda ILO denetim organlannın görüşleri istikametinde hükümetin sor- gulanmasını sağlamaktır" dedi. Yüzbinler eylemdeJ _ ^İs-Sendika Servisi — 600 bin kamu çalışanının toplusözleşme uvuşmazlığı kapsamında pasif direnişler dün Türkiye çapında yüzbinleri kapsayacak biçimde yaygınlaştı. Petrol işkolunda 16 bin işçi dün vizite eylemlerinı başlatırken enerji işkolunun 90 bin işçisi yemek boykotu ile pro- testo eylemleri kampanyasına katıldı. Enerji işkolu bugün vi- zite eylemleri ile protestosunu devam ettirecek. Yol-lş işkolun- da ise açlık ve grev eylemleri öne çıktı. Bütün sendikaların bölge yöneticiierini kapsayan Izmir toplantısında, bütün işkollann- daki işçilerin birlikte eyleme geç- mesi kararı alındı. Ankara Cumhuriyet Bürosu- nun haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğü, Köy Hizmet- leri Genel Müdürlügu, Bayındır- lık ve tskân BakanlığYna bağlı genel müdürlükler ve Devlet Hava Meydanlan Genel Müdür- lüğü (DLH) işyerlerinde çalışan 120 bin Yol-lş üyesini kapsayan sözleşme görüşmelerinin kilit- lenmesi nedeniyle Ankara, 1, 2, 3 ve 4 nolu şube yöneticileri Ke- mal Yılmaz, Metin Baygüneş, Tuğrul Aysal ve Bahzat Akdo- ğan uç gün sürecek açlık grevi baslattılar. Ankara 1 Nolu Şu- be Başkanı Kemal Yılmaz, amaçlannın toplusözleşme gö- rüşmelerinin kilitlenmesini pro- testo etmek olduğunu belirterek "Bugün ücretlerimu çıplak ola- rak ortalama 613 bin, giydiril- miş olarak da 794 bin liradır. Ücretlerimiz böyle oldugu kal- Türkiye geaeünde TEK'te çalışan Tes-tş Sendlkası'na üye 95 bin işçi yemek boykotn yaparken İs- tanbul Beyazıt Şebekesi işçileri yemek boykotu sonrasında işyerierine >Urüyerek "Tiirk-lş istifa", "Tes-lş istifa" sloganlan attılar. (Fotoğraf: Deuiz Topaloflu) de 4 kisilik bir ailenin yaloızca mutfak masrafı mayıs 1991 iti- barıyla 800 bin liraya yukselmiştir" dedi. Tes-lş Sendikası'na üye 95 bin işçi de dün yernek boykotu yap- tüar. Tes-lş Genel Başkanı Faruk Barul, eyleme "yiizde yiiz" ka- tılım olduğunu ifade ederek "Yanndan (bugün) itibaren sa- kal, vizite, orurma eylemleri >a- pılacak. Her gün bir şey üretip bildiriyornz. Eylemler disiplin içinde gerçekleşecek" dedi. Petrol-ls Sendikası'na üye, Türkiye Petrolleri'ne bağlı Bat- man, Kınkkale, Izmir ve Koca- eli rafinerileri, Petrol Ofisi AŞ- ye bağlı tüm işyerleri, Bandır- ma'da Etibank Boraks Tesisleri, Makina Kimya Endüstrisi Kuru- mu'nun Kuıkkaie ve Elmadağ- daki fabrikaları, Antalya'daki pil fabrikası ve Bursa Inegöl'de- ki Kibrit Fabrikası 'nda çalışan 16 bin işçinin geçen hafta baş- lattıklan yürüyüş ve alkışlı pro- testo eylemleri de sürüyor. Petrol-lş'e bağlı 16 bin işçi bu- gün ve yarın, her işyerinde işçi- nin yarısı vizite eyiemi yapacak. Toplu sözleşmelen uyuşmaz- kkla sonuçianan Yol-lş Sendika- sı'na üye Marmara bölgesinde çalışan Uç bin dolayında işçi dün akşam işyerlerini terk etmeme eyiemi yaptılar. lzmir'de uzayan sözleşmelere, işçi kıyımlarına karşı ayn ayrı eylemler yapan Türk-tş'e bağlı sendikalar "topyekûn" eylem karan aldı. Dün Türk-lş 3. Böl- ge Temsilciliği'nde toplanan şu- be başkanlan eylemlerin giderek yükseltilmesi, geniş kapsamlı ol- ması görüşünde birleşti. Memurlar telefonlu protesto eyleminde İş-Seadika Servisi — Me- murlar, hükümetin temmuz zammı olarak yüzde 20 gibi düşük ücret artışı öngörmesi üzerine telefonlu protesto ey- iemi baslattılar. Çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu memurlann yoğun telefonlan nedeniyle gazete telefonlan za- man zaman kiütlendi. Bastn ve ilgili kuruluşlan arayan me- murlar, öngörülen temmuz zammını protesto ederek sen- dikal hak istediklerini bildirdi- ler. Kuruluş basvumian Jstan- bul Valiliği'nce kabul edilme- yen memur sendikaları Tüm Bel-Sen, Tüm Sağlık-Sen, Eğit-Sen'in başvurulan üzeri- ne ilgili idare mahkemeleri yü- rütmeyi durdunna kararlan verdi. İstanbul Valiliği'nin, Eğit-Sen'in başvunısu üzerine alınan yürütmeyi durdurma kararına karşı yaptığı itiraz. Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Içişleri Bakanı Ab- dülkadir Aksu, yazılı bir soru önergesine verdiği yanıtta, Tüm Sağlık-Sen, Tüm Bel-Sen ve Eğit-Sen'in hukuken kurul- muş bulunmaması nedeniyle kapatıldığını söyledi. Memurlann temmuz zam- mına karşı telefonlu protesto eyiemi devam ederken Tüm Sağlık-Sen, Tüm Bel-Sen, Eğit-Sen ve Tanm-Sen tarafın- dan yapılan ortak açıklamada, enflasyonun yüzde İOO'lere da- yandığı bir ortamda memurlar için öngörülen ücret zammı 'onur kıncı' olarak nitelendi- rildi. Açıklamada hükümetin yüzde 10 ile 15 arasında bir üc- ret zammı öngördüğü; bu dü- şük rakamların, memurlann sendikal örgütlerunelerinin ol- maması ve seslerini duyurama- malanndan cesaret alınarak öne surüldüğü savunuldu. Cumhuriyet'te açlık grevi tSTANBUL (AA) — Cum- öne sürdüler. huriyet gazetesinde işten çıka- nianlardan üç kişi dün gazete önünde açbk grevine baş- ladılar. Gazetenin teknik servisinin eski elemanlan olan Ergin Saymaz, Nizamettın Özben ve Şerif Yacan, Cumhuriyet işve- reninin sendikasızlaştırma operasyonunun bir parçası olarak kendilerini işten çıkar- dığını, bununla da kalmayıp tazminatlannı toplusözleşme- ye aykın ödemeye çalıstıgını Bu arada yaklaşık 6 aydır maaş, ikramiye ve toplusözleş- meden doğan ücretlerinin önemli bir kısmını aiamayan Tercüman Gazetesi çalışanla- n dün İstanbul, Ankara, Ada- na ve lzmir'de bir süre işbaşı yapmadılar. Işverenin, 19 haziran günü 1 maaş, bayram öncesi de ya- rım maaş ödeyeceğini bildir- mesi üzerine çalışanlar saat 15.00'te yeniden çaiışmaya başladılar. TURİZM BAYRAM CEZILERIMI1 1FRANSAS 23- 30Haziran odatahvaltı I İTALYA20-27 Haziran yarım pansıyon Ru,aiat Paııs'le konakömalaı 0 l ' e ' s e n ' 2 lum transterle' ve senır tırrlan dahiMıt Lonöra veya Mıce » P e bağtanblı rezervasyon Venedık L dc y Jesoıo da Korıakla- Ayrtca: nalaı translertef sefııt lutu dahıldır ' v ı i u • P «* 3AY 1 050 765 6AY 579 613 PESl\ 2 750 000 3AY 994 628 6AY [ PESIN 549 095 1 2 600 000 Jslanbul hareket 18 00 Venedık hareket 20 2 0 yunrıcımm GEZILERIMIZ GUMULDUR TurbanTK 995000TL KEMER Roman Plaza 1 400000TL • Roman Beach 1 400 000TL Roman Vılta . . 625 000TL Kırıs VVorld 2110000TL Astena . 1660 000TL NovOtel Turquoıse 1 875 000TL Grand Preslıge 190O00OTL Sol Fulya 1320000TL Sol Kamelya. 995000TL. MARMARIS Altınyunus TK Munamar Blue Bay 1 750 000TL 1515000TL 925000TL BODRUM Napa Turpuofse (*) 785000TL 495.000T1 ULAŞJM: (Olobusle) Kısıbasına 30O.000TL C) Oda kahvalb Tur lıyatlanmıza belırtılen tesıslerde 7 gece. 8 gun yarım pansıyon esasına gore konaklamala' reh- berlık hızmellerı dahıldır Lamarhn cad 18 • 5 Taksun - İSTANBUL tğğri A-1769 EMLAK BANKASI Tatıl Kredısı 1536218-1536219 1539813 FAX: 153 10 80 TELEX: 25309 • KADIKÖY 338 22 22 23 • ETILER: 157 02 24 25 • GALLEBİA; 559 01 29 559 78 71 BA YRAM TURLARINIZI Minosla Renklendirin! YURTDIŞI YUNANİSTAN tCAVALA - SELANİK - ATİNA (8 gün) 1.490.000 TL RODOS 1.090.000 Metropofitan KapsisT" 'Cosmopoliton Otellerde Yonm pansıyon-*- Feribo*+TronsfeHer dahil KIBRIS 8 gün, uçaUa gidij-dönüş 1.480.000 TL KUŞADASI BODRUM MARMARIS FETHIYE ANTALYA-SİDE YURTİÇİ (7 gece) (7 gece) (7 gece) (7 gece) (7 gece) 775.000 TL 835.OOOTL 895.000 TL 825.000 TL 860.000 TL. Bodrum ve Mormans'te Apart Villalanmızdo da taiilinizi gefırebilimnız Totil gûnleri dahil hergün saat 21 00'e lıodar servû veriyoruz. Bufun yolculofimız Almon GOTHAER Sıgortası govencesındedır 1882 mînos1 « A V E L C O Cumhuriyet cad 295/5 Horbiye-lst.' Tel: (1)1406710-146 9521 - 146 03 22 Fax:14631 14 Irtıbor Burolan Trabzon 16 22 83 Bursa 20 91 32 (5 bat) Ankora 117 3980 İzmır 131700 Deniz otobüsü ile İstanbul'a 2 saat mesafede Vlarmara Adası Çınarfı gpPRAKOĞLÜ DEMOS Deniz görür çam möbleli odalarda 3ayramda 22/29 Haziran (7 gece/8 gün) 2 Kişi tam pansiyon 980.000 TL. + KDV 3 Kişi tam pansiyon 1.260.000 TL + KDV 4 Kişi tam pansiyon 1.600.000 TL. + KDV Rezervasyon: 165 89 88 - 165 22 51 583 80 97- 572 02 09 FETHIYE'DE TATDL Tamamı deniz gören tesislerimizde UCUZ - KONFORLU - GÜVENLİ - TAKSİTLİ UERI AVRUPA AMERİKA VE UZAK DOGU'YA EKONOMİK ÜCRETLER LONDRA I.1OO.OOOTL DÜSSELDORF 1.430.000 TL MÜNİH PARİS AMSTERDAM 1 BRÜKSEL ZURİH 1 CENEVRE NEW YORK ! 1.165.000 TL I.250.0OOTL .265.000 TL I.377.OOOTL .696.000 TL .696.000 Tl 1.911.000 TL FRANKFURT HANOVER MİLANO ROMA HONG KONG BANGKOK SYDNEY MELBOURNE SİNGAPUR TOKYO 459 DM 570 DM 424 UiD 350U»D 1100USD 748 USD 1374 uso 1429u«o 797 ü»D 1264uto PAZAR GÜNLERİ AÇIĞIZ Halaakargazl Cad. No: 85/1 Harbiy« Te<: 132 74 78 • 147 62 80 -146 80 34 -140 88 84 Anti-Arabesk Tatil. Deniz, kum, güncş mükcmmel. Ortam özentisiz vc samimi. Mekân güzd, müzik güzel, yemcklcr güzcl. İstanbul Erkek Liscsi mezunlarına, Opcra-Bale vc Konservatuar mensuplarına, öğretim üyclerine ve Cumhuriyet okurlanna indirimli. Tel: 9 (63=53) 2206 MOTELAMPHORA A l t ı n k u m - D i d i m 40.000.-TL. y/p Konaklama Bayram rezervasyonlarımız devam etmektedir. Adres: İzmır Cad Moda Işhanı A Bk* K 1 No 105 Kızılay-ANKARA Tel: (4) 118 46 41 -125 78 77 vs Guvsnlı- Fethiye Tel: (615) 120 34 124 43 fefar SEZONLUK YAZLIK EV Erdek Narlı Köyü'nde, bahçe içinde sezonluk kiralık ev. Tel.: 919771137 BOĞAZ GEZİSİ Okulların ve şirketlerin grup gezileri için HAREM 89 gezi gemimiz yemekli yemeksiz turları ile hizmetinizde. Rezervasyon için Tel: 160 49 38 Fax: 159 15 10
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog