Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1991 DIŞHABERLER CUMHURÎYET/U Ledsky KKTCde • ANKARA (AA) — ABD Kıbrıs özel Koordinatöriı Büyükelçi Nelson Ledsky, Türkiye'den aynlarak KKTC'ye gitti. Ankara'ya pazar günü gelen Ledsky, önceki gün Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin tarafından kabul edilmiş, aynca Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Buyukelçi Hüseyin Çelem ve Kıbns Dairesi Genel Müdflrü Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile görüşmüştü. Ledsky, KKTCdeki temaslan sırasında Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve parti liderleri ile birer gönişme yaptıktan sonra Kıbrıs Rum kesimine geçerek Rum yönetimi lideri Yorgo Vasiliu ile bir araya gelecek. Ledsky, Lefkoşa'dan sonra Atina'ya da gidecek. Rıunen nıuhalefeti • BÜKREŞ (AA>— Romanya'da muhalefette bulunan beş partili ittifakın Ulusal Selamet Cephesi (USC) hükıimetüıe ortak olması konusunda yapılan göruşmeler başansızlıkla sonuçlandı. USC Başkan Yardımcısı Ion Solcan, dün yaptığı açıklamada, "Muhalefetin bizi uzaklaştınnak istemesı nedeniyle göruşmeler başansızlıkla sonuçlandı. önerileri, ulkenin bugttnkü siyasal yapısma uymuyor" dedi. Arnavutluk'ta koalisyon • BELGRAD (AA) — Arnavutluk'ta Yılı Bufı'nın 24 üyeli bir koalisyon hükümeti oluşturduğu bildirildi. Yugoslav Tanjug Ajansı'run, Tiran'daki iyi haber alan kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, Bufı'nın muhalefet partileriyle bir hafta suren göruşmelerden sonra oluşturduğu kabinede, parlamentoda temsil edilsin edilmesin tüm muhalefet temsilcileri bulunuyor. Yeni kabinede içişleri ve dışışieri de dahil olmak üzere 11 bakanlığı Emek Partisi'nin aldığı bildiriliyor. Ambargo hafiflemedi • NEW YORK (AA) — Irak'a uygulanan ambargo konusunu ele almak üzere dun akşam toplanan BM Güvenlik Konseyi, ambargonun hafifletilmesi ya da kaldınlmasına yönelik hiçbır karar almadı. Toplantıda söz alan üyelerin çoğu, Kuveyt'i işgal ettiği 2 Ağustos 1990'dan bu yana hakkında alınan kararlardaki hükumlerin tümunü yerine getirmediğı için Irak'ı eleştirdıler. Irak'a karşı oluşan koalisyona aktif olarak katılan ülkelerin temsilcileri, özellikle Kuveytli tutukluların tümünün henüz serbest bırakılmadığını, Irak'ın terörden vazgeçtiği yolunda resmi bir açıklama yapmadığını ve Kuveyt'te çaİınan malları iade etmeye başlamadığını vurguladılar. Rolandis'ten eleştiri • LEFKOŞA (AA) — Kıbrıs Rum yönetiminın eski Dışişleri Bakanı ve Liberal Parti Başkanı Nikos Rolandis, Rum Ulusal Konseyi'nin Yunan hükümetinin teşvikiyle yaptığı "9'lu Konferans" önerisini eleştirdi. Son genel seçimde Klerides'in DtSt partisinden milletvekili seçilen Rolandis, yaptığı açıklamada, Rum Ulusal Konsey karannm "ciddi bir esas hatası" teşkil ettiğini belirterek, "uluslararası konferans" önerisini uygulama olanağı bulunmadığmı söyledi. Rolandis, BM anayasasına göre, genel sekreterin hiçbir hükumetten direktif ya da öneri kabul edemeyeceğini, ancak BM örgütünıin kendisinden öneri ya da direktif alabileceğini vurguladı. Sanberk müsteşar • ANKARA (AA)— Buyukelçi Özdem Sanberk'in Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı görevine atanmasına ılişkin karar, dunku Resmi Gazete'de yayımlandı. Tugay Ozçeri'den boşalan musteşarlık görevine getirilen Sanberk'in atama kararı, 3 Haziran 1991 tarihini taşıyor. Sovyetler Birliği'nin en büyük cumhuriyetinde halk, ilk devlet başkanını seçmek için sandık başında Rusyada tarihibaşkanhkseçimiCumhuriyetin ilk devlet başkanlığı için en güçlü aday, Boris Yeltsin. Yaklaşık 105 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde Yeltsin'in oylann çoğunu toplayacağı kesin olmakla birlikte, gerekli yüzde 50 çoğunluğu sağlaması beklenmiyor. SEÇtM KAMPAiNY ASLNDAKİ TEK GÖSTERİ — Baü'daki seçim kampanyalanndu çok farUı gcçen kampan>a su-asındaki tek gös- teri, önceki gün yapıldı. Yaklaşık 30 bin Moskovalı, Kud Meydan'da Yeltsia içm göeteri yapö. (Fotograf: AFP) Dıs Haberler Servfei — Sovyetler Birli- ği'nin en buyük cumhuriyeti olan Rusya Fe- derasyonu bugün ilk devlet başkanını seçi- yor. Cumhuriyetin ilk devlet başkanı olmak için yanşan altı adaydan en şansh göriine- ni, cumhuriyetin şu anki lideri Boris YcH- sta. Yaklaşık 17 milyon kilometrekarelik ge- niş bir alana yayılmış olan cumhuriyette 105 milyon seçmen oy kullanacak. Soyyet ya- salarına göre adaylardan herhangi birinin devlet başkanbğına seçilebilmesi için oyla- nn yüzde 50'sini toplaması gerekiyor. Se- çimin en güçlü adayı olarak görülen Boris Yeltsin'in, oylann büyuk çoğunluğunu ala- cağına kesin gözüyle bakılmasına karşın, yuzde 50'lik çoğunluğu sağlayıp sağlayama- yacağı belirsiz. Seçimde Boris Yeltsin'in dışında beş aday daha başkanlık için yanşıyor. Bu adaylar- dan hiçbirinin Yeltsin'i ciddi olarak zorla- yamayacağı kabul edilmekle birlikte, bu adayların en güçlüsu, Sovyetler Birliği es- ki Başbakanı Nikolay Rijkov. Geçen ocak ayında başbakanlık görevinden aynlan Rij- kov, muhafazakâr eğilimleriyle tanınıyor. Başbakanlığı suasında reformculann şid- detli tepkileriyle karşüaşan Rijkov, muha- fazakâr komünistlerden ve ordu çevrelerin- den oy toplamaya çahşıyor. Sovyetler Birliği eski İçişleri Bakanı V«- dim Bakatin ise seçime Sovyetler Birliği Başkanı MUıail S. Gorbaçov tarafmdan itil- diği düşünülmekle birlikte 'bagınuu' bir aday. Liberal eğüimli olan Bakatin'in, hiç- bir şansa sahip olmamasına karşın seçime katüması, Yeltsin yanulan tarafmdan, 'YeHsin'in oylannı bölmek için nyguluaa bir taktik' olarak değerlendiriliyor. Başkanhk secimleri için adayların kam- panyalan önceki hafta başladı. Başından beri oldukça sönük geçen ve Baü ülkelerin- deki seçim dönemlerine hiç benzemeyen kampanya, Yeltsin yanlılannın önceki gün yaptıklan gösterilerle hareketlendi. Başkent Moskova'da önceki gün 30 bin kişi Kremlin'in önunde toplanarak Yeltsin'e destek verdi. Seçim kampanyasmın başın- dan beri yapılan ilk sokak gösterisi olan gösteri sırasında, ellerinde Yeltsin'in port- relerini taşıyan gostericiler, Yeltsin'in lehin- de sloganlar attılar. Gösteri sırasında Mos- kova Belediye Başkanı Gavrfl Popov da ka- labahğa hitap ederek Yeltsin için oy istedi. Şevardnadze'den destek Sovyetler Birliği'nin eski Dışişleri Baka- nı Eduard Şevardnadze de önceki gün Vi- yana'da bir açıklama yaparak başkanlık se- çiminde Boris Yeltsin'i desteklediğini ilan etti. Dışişleri Bakanlığı görevinden geçen aralık ayında istifa eden ve istifasından ön- ce Başkan Gorbacov'un yakın çevresine da- hil olan Şevardnadze, Boris Yeltsin'in Rus- ya Federasyonu devlet başkanlığına seçil- mesinin, 'dogru yönde atılmış bir adım' olacağını söyledi. Rusya'nın en büyük iki kenti olan Mos- kova ve Leningrad'da seçmenler aynı za- manda ilk kez belediye başkanlarını da seç- mek için sandık başına giderken bu seçim- ler Leningrad için ayn bir anlam taşıyor. Leningrad halkı, kentin Bolşevik Devrimi'n- den sonra değişdrilen adının yeniden eski eski haline döndürülerek St Petersburg olup olmamasım da oyluyor. Başkan Mihail Gorbaçov dahil, ülkede- ki rejünin sahipleri, bu rejimin kurucusu olan Lenin'in adının kentten çıkanlmasının 70 yühk Sovyet devleti tarihine ihanet ola- cağını savunurken liberaller, "yaloızca bir hükömet darbesi yapügmı" savunduklan bir kişinin adının, Rusya'nın tarihsel baş- kentinin tanunlanması için kullanılamaya- cağını öne sürüyorlar. Türkiye'degenelotomobilpiyasasının % 40'ına veyerli otomobilpiyasasının % 55'ine sahipbulunan TOFAŞ'ın hisseleri, kuruluşunun20. yıldönümünde halkaaçılıyor.: Tasarrufsahiplerine, ülkemizin dünya çapında önemli sanayi ve ticaret kuruluşlarına ortak olma imkânı! Bugün Türkiye'de 1000kişiye 30 otomobildüşmektedir. Bu oranAmerika'da 556, Avrupa Topluluğu'nda 325, Japonya'da238'dir. Ve tahminler, 1995 yılında Türkiye'deki otomobil talebinin yılda 300.000 adedi aşacağını göstermektedir. FUffS.ıUl. Ismırla Unk ı^ hisseleriaw ata tasamrisahiplerinin isütidesiM mııluyor TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL MBRİKASI A.Ş. Sermayesl: 160 MİLYAR T L Çalışma Alanı: 950.695 m? açık, 245.216 m 2 kapalı Çalışan Sayısı: 6.168 kişi Üretlm Kapasltesi: 100.000 adet 1900 Clrosu: 1.799 MİLYAR TL 1000 Net Kân: 304 MİLYAR T L 1000 Temettii Oranı: % 41,3 5.000.- TL nominal değerde beher hissenin satış fiyatı: 95.000.- TL Bir kişinin talep edebiieceği azami hisse adedi: 1.600 adet. TOFAŞ 010 TİCARET A.Ş. Sennayesl: 20 MİLYAR T L Blrtmlerl: 127 Ana Bayii, 146 Yetkili Satıcı, 189 Yetkili Servis 1900 Clrosu: 1.829 MİLYAR TL 1000 Net Kân: 34 MİLYAR TL 1000 Temettü Oranı: % 47,1 1.000.- TL nominal değerde beher hissenin satış fiyatı: 15.000.- TL Bir kişinin talep edebiieceği azami hisse adedi: 1.600 adet. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. VE TOFAŞ 0TO TİCARET A.Ş. HİSSE SENETLERİ13-14 HAZİRAN 1991 TARİHLERİNDE HALKA ARZ EDİLİYOR. ELEKTRONİK İŞLEM YAPAN BÜTÜN ŞUBELERİYLE HİZMETİNİZDE OLAN BANKA: TÛRKİYE İŞ BANKASI A^. (YURTİÇİ VE YURTDIŞI ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİYLE BİRLİKTE) Bu halka arz kapsamında yapılacak satışlarda TOFAŞ Türk Otomobil fabrikası A.Ş. ve TOFAŞ Oto Ticaret A.Ş. hisselermin birlikte ve Resmi Başvuru Formunda belırtilen aynı kategoride talep edılmesı zorunludur. Münfent olarak bir Şirket hissesıne yapılacak talepler karşılanmayacaktır. ' Satışa ılişkin broşürler, adı geçen Banka'nın şubelerınden temın edilebılır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog