Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 12 HAZİRAN 1991 Kaddafi'den ödül • TRABLUS (AA) — Libya lideri Muammer Kaddafi, 250 bin dolarhk insan haklan ödülünü 'özgürlük için savaşlanndan' dolayı bir grup Amerikan Kızılderilisine verdi. ABD, Kanada, Meksika, Şili, Bolivya ve Panama'dan gelen 21 değisik kabileden oluşan gruba odülleri Trablus'ta önceki gün düzenlenen bir törenle verildi. Mohavvk, Chippewa, Dakota ve Choctaw gibi kabilelerin temsil edildiği törene bazı Kızılderililer, geleneksel giysileriyle katıldıiar. ABD-SSCB randevu karmaşası • Dış Haberier Servisi — SSB Dışişleri Bakanı Aleksandr Besmertnih'in resmi bir ziyaret için gideceği Bonn'da bugün ABD Dışişleri Bakanı James Baker ile görüşeceğıne ilişkin dttn Moskova'dan yapılan açıklamanm ABD'nin Bonn Büyükelçiliği'nce yalanlanması, iki Uikenin süper zirve öncesinde dışişleri bakanlan düzeyinde yürüttükleri temaslarda karışıklığa neden oldu. SSCB Başkanhk Sözcüsü VitaJi Ignatenko dün Moskova'da yaptığı açıklamada Bonn'da gerçekleştirilecek görüşmelerin 3. turu oluşturacağını belirterek öncekiler kadar verimli geçeceğini umduğunu soyiedi. Ancak ABD'nin Bonn Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Şu anda böyle bir görüşme yapılmasımn planlarunamış olduğu" bildirildi. Bu arada Ignatcnko, Bush-Gorbaçov zirvesinm gecikeceğine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayı "yalanlayabilecek ya da doğrulayabilecek durumda olmadığını" söyledi. Kürtlere yardım • WASHINGTON (AA) — ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki yüzbinlerce sığınmacıya yönelik, müttefık kuvvetlerce sağlanan yardım operasyonunun (provide comfon), hedeflerine ulaştığmı bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Margaret Tutwiler önceki gün yaptığı açıklamada, bölgedeki müttefik kuvvetlerin çekilme tarihini ise belirtmedi. 1\ıtwiler şöyle dedi: "Sığınmacılara yardım operasyonu başlıca amaçlarım yerine getirdi. En az iki ay içinde çokuluslu güçlerce sağlanan yardımlar sayesinde dağlık arazide bulunan sıgınmacıların çektiği acılara ve ölümlere son verildi. Bu insanlara 15.000 tondan fazla yiyecek yardımı yapıldı. Sıgınmacıların kamplardan aynlarak evlerine geri dönmeleri için gerekli orlam sağlandı" Gazze'de asker indirimi • KUDÜS (AA) — lsrail Ordusu Güney Komutanı General Matan VUnay'ın işgal altındalfi Gazze şiridinde asker sayısımn azaltılması karan aldığı bildirildi. Askeri kaynaklar, kararın Kurmay Başkanı General Ehud Barak'ın işgal topraklarındaki askeri kaynaklarda ve personelde indirime gidilmesine ilişkin uygulamaları çerçevesinde alındığını kaydetti. General Vilnay'ın, Gazze şeridindeki Şatti mülteci kampında bulunan bir askeri merkezi kaldırdığı belirtildi. Ertelenen secimler • YENİ DELHİ (AA)— Hindistan'da, Kongre Partisi lideri Rajiv Gandi'nin üç hafta önce öldürülmesi nedeniyle ertelenen seçimlerde oy verme işlemi bugün başlıyor. 106 milyon seçmen, 545 sandalyeli parlamentonun iki kanadı olan Halk Meclisi ve Lok Sabha üyelerini belirlemek için 13 eyalet ile federal bir bölaede oy kullanacak. ABD Başkanı, Türkiye'yeyapacağı ziyaret öncesinde Ankara'ya ekonomik destek sağlamaya çalışıyor Bııslı,Ankara'ya yardım için devredeABD yönetimi, Körfez krizi sırasmda bölge ülkelerinin Ankara'ya vermeyi vaat ettikleri ekonomik yardımm gerçekleştirümesi için bu ülkelerle temasa geçti. Washington'daki Körfez Krizi Yardım Koordinasyon Kurulu, Türkiye'ye yapılacak yardımı görüşmek üzere bir toplantı yaptı. UFUKGÜLDEMİR Washington'un Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik duruma doğrudan bir katkıda bulunması, uzak bir ihtimal olarak görülüypr. Bu bakımdan, Bush'un Ankara'ya yapacağı ziyarete dönüîc ekonomik beklentilerin yüksek tutulmaması yönünde uyarılar yapılıyor. WASmNGTON — ABD Başkanı Geor- ge Bash, temmuz ortalannda gerçekleşecek Ankara ziyarcti öncesinde, Körfez ülkeleri- nin kriz sırasmda Türkiye'ye vaat ettikleri yar- dımlan sağlamaya çalışıyor. Geçen gunlerde ABD yönetimi bu konu- da Körfez ülkeleri ile temaslarda bulundu. Aynca Washington'daki Körfez Krizi Yardım Koordinasyon Kurulu, bu amaçlı bir toplantı yaptı. Amerikan yönetimi, Türkiye'nin için- *de bulunduğu ekonomik duruma gerek Camp David görüşmeleri gerekse de geçen günlerdeki temaslar sırasmda duyarlı hale ge- tirildi. Hatta konunun aciliyetini hissettirmek için Körfez ülkelerinin Türkiye'ye vaat ettiği yardıma mahsuben ABD'den nakit istendi. Tüm bu girişimler, Ankara'mn bir numaralı önceliğinin ne olduğu konusunda Bush yö- netimine bir fikir verdi. Yönetim şimdi Kör- fez ülkelerinin vaatlerini hızlandınnası yö- nünde girişimler yapıyor ve Bush'un ziyareti öncesinde Türk Savunma Sanayii Fonu'na bir Arap katkısı bekJeniyor. ABD Savunma Ba- kan Yardıması Paul Wolfowitz ay sonunda Türkiye'ye gelecek. Bu ziyarette de Türkiye^ nin acil gereksinmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak ABD'nin Türkiye'nin içinde bulun- duğu ekonomik duruma doğrudan bir kat- kıda bulunması, uzak bir ihtimal olarak gö- rülüyor. Bu bakımdan da Bush'un zivareti- ne dönük ekonomik beklentilerin yüksek tu- tulmaması yönünde uyanlar yapılıyor. Bu zi- yaretin daha çok "psikolojik ortamı" rahat- latması nedeniyle ekonomiye katkıda bulu- nabileceği düşünülüyor. Ziyaret esnasında Bush'un Türkiye'nin AT üyeüği hedefi konu- sunda güçlü bir açıklama yaparak Amerika 1 nın bu alanda da desteğini göstermesi bek- leniyor. Diğer yandan "ABD'nin Türkiye'ye arka çılayor görnuncsiııin dahi" uluslararası ban- ka çevrelerinde yaratacağı etkiye dikkat çe- kiliyor. Aynca Bush'un vereceği mesajlann bölge ulkelerinde Türkiye'ye karşı ekonomik ilgiyi "canlandırabileceği" düşünülüyor. Su- udiler bir süreden beri sözu edilen Ortado- ğu Bölgesel Kalkınma Bankası düşüncesini "Araplar arası" tutmak istiyor. Bush'un ve- receği mesajlann, Türkiye'nin bu tür oluşum- larda yer almasını kolaylaştırabileceğine işaret ediliyor. Aynca tstanbul iş çevreleri ile önü- müzdeki dört yılda da iktidarda kalacağına kesin gözüyle bakılan Bush yönetimi arasın- da bir sıcakhk doğması arzulamyor. Bu ba- kımdan Bush'un "Tiirkiye'nin olanaklamu, potansiyelini yerinde gönnesi" için çaba sar- fediliyor. Bunun Türkiye'ye Amerikan özel sermayesinin girişini de arttırabileceği düşü- nülüyor. TARIK AZİZ ANKARA'DA Ankara, Bağdat'a 'kiılak verecek' Irak Başbakan Birinci Yardımcısı'mn bugün başlayacak iki günlük ziyareti ile Bağdat ve Ankara arasında "yeni bir zemin" oluşturulmaya çalışılacak. ANKARA (Cnmhuriyet Bü- Paris'te toplanan Batı Avrupa rosa) — Körfez krizi nedeniyle Birliği Asamblesi'nde yaptığı âdeta 'sıfır noktasına' inen konuşmada bu tutumunu Ankara-Bağdat ilişkilerine, Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tank Aziz'in bugün başlayacak iki günlük ziyareti ile 'yeni bir zemin' oluşturulmaya çalı- şılacak. Körfez krizinin başından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzeydeki teması gerçekleştire- cek olan Aziz'in, ziyareti sıra- smda Ankara'mn 'bazı beklen- tilerini hissettinnekle biriikte', daha çok 'Bagdat'tan yansıyan mesajjan dinlemeyi yegleyecegi' bildirildi. Ziyareti çerçevesinde Başba- kan Yıldınm AVbulut ve Dışiş- leri Bakanı Akmet Kurtcebe Alptemoçin ile bir araya gelecek olan Aziz'in bugün Cumhur- başkam özal tarafından da ka- bul edileceği belirtiliyor. Aziz'in kabul sırasmda özal'a Saddam Hüseyin'den bir mesaj iletip iletmeyeceği ise me- rak konusu. Cumhurbaşkanı özal, Körfez krizi sırasmda Saddam Höseyin aleyhinde en sert ifadelerde bulunan liderler- den biriydi. Ancak geçen hafta 'yurauşattığı' gözlenmişti. Bağdat'm, Körfez krizi çerçe- vesinde Irak'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun bir Uyesiyle böylece ilk kez masaya oturacak olması ise başta ABD olmak üzere Batı'nın dikkatini de bu ziyarete çevirmiş bu- lunuyor. Beyaz Saray'ın Yakındogu ve Güney Asya'dan sorumlu baş danışmanlanndan Richard Ha- mss"ın, Tank Aziz'in ziyaretinin hemen öncesinde VV'ashington tarafından Ankara'ya gönderil- mesi bu bağlamda diplomatik çevrelerde 'ilgi çekti.' Cumhurbaşkanı Özal tarafın- dan da kabul edilen Haass'ın önceki gün Ankara'da yaptığı temaslarda, ABD'nin, Saddam Hüseyin'in işbaşında kaldığı bir Irak'la ilişkilerini 'nonnalleştir- meyecegini' ve Irak'a karşı uy- gulanan ambargonun sürmesi için çalışacağını bildirdiği öğre- nildi. Haass'ın böylece Türki- ye'ye, Irak'la ilişkilerini nor- malleştirmeye yönelik adımlar atmaması için dolaylı bir telkin- de bulunduğu ifade ediliyor. BîRLEŞMlŞ MİLLETLER Rumların gözü genel kurulda Kıbns Rum kesimi, eylül ayında başlayacak yeni dönemde BM Genel Kurul Başkanlığı'm kazanmak için yoğun lobi faaliyeti sürdürüyor. KAYBEDEN, DÜNYA OLDU'— Amerikalı askeri ve sivil yetkililer, önceki gön, Irak'ın Koveyf- ten çıkanlmasını New York'ta dttzenledikleri zafer yüriiyüsü ile kutlarken onlarğibi düşünmeyen Amerikahlar, savaşta kaybedenin diinya okhıgunn onlan protesto ederek savnndalar. (Fbtograf: AP) ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Eylül ayında yeni başlayacak dönemde Birleş- miş Milletler Genel Kurulu Baş- kanhğı için Kıbns Rumları yo- ğun lobi sürdürüyor. 46. Genel Kurul'da başkanlık sırası Asya grubunun. Asya grubu içinde şu an üç aday kesinleşti. Kıbns Rum kesimi Dışişleri Bakanı Ya- kovu, Papua Yeni Gine Dışişle- ri Bakanı ve eski Cumhurbaşka- nı Somare, Yemen BM Daimi Delegesi Al-Asthal Asya grubu- nun adayları. Kıbnslı Rum diplomatlar, Ge- nel Kurul Başkanlığı için bir yıl- dır yoğun lobi faaliyetini sürdü- rüyorlar. Genel Kurul lobisinde her gün aksatmaksızın hazır bu- lunan Kıbnslı Rum diplomatlar, şanslannın "hayli ynksek" oldu- ğunu vurguluyorlar. Kıb/ıs Rum BM temsilcisi Mavromatis "Bu yıl için şansımız yüksek, yalnız Türkiye'nin aleyhimizde yoğun bir kampanya surdurmesinden şikâvetçiyiz" şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Yakovu ise bu yıHki kez BM'yi ziyaret etti. Ya- kovu, ziyaretlerinde Asya grubu üyeleri ve Güvenlik Konseyi dip- lomatları ile göriiştü. Genel Kurul başkanlığı, Ge- nel Kurul'daki ülke gruplanmn kendi aralannda bir konsensü- se varmalanyla beürleniyor. An- cak bazen bu konsensüs sağla- namazsa, Genel Kurul'un açüdı- ğı ilk gün yapılacak bir seçimle başkan belirleniyor. Önceki yıl Arjantin ve Barbados arasında anlaşma sağlanamadığı için Ge- nel Kurul'da seçim. yapıldı ve Arjantin kazandı. Türkiye, aslında Avrupa gru- bunda olmasına rağmen Asya grubunun da toplantılanna ka- tılıyor. Türk diplomatlar, Rum tarafının adaylığını cekmesi için yoğun lobi sürdürüyor. Papua Yeni Gine'yi destekleyen ülkeler- le biriikte Rum tarafına adayh- gını çekmesi için baskı yapılıyor. Mavromatis şimdilik adayhğı çekmek için bir neden görme- diklerini, şanslannın yüksek ol- duğunu vurguluyor. Asya gru- bunun her ay yapDğı toplantılar- da adayın seçimi ele alınıyor. Mavromatis'e göre aday temmuz ortasında belirlenmiş olacak. Mükemmelî yaratan 4 halka Tasanm.... Konfor.... Güç.... Güven.... Audi'de dünya standartlannın çok... ama çok ötesinde bulacağınız dört temel özellik.. Audi'yi dünyanın en iinlü markalan için referans otomobil haline getiren, en büyük markalann ulaşmak için çabaladığı, ulaşılmaz Audi özellikleri... A u d l l l i n l u r k i y e d e k l t e k Tasanm: Audı 80m dış gonjnumundekı mukemmellık aerodınamık yetkili saticısı Çiftçiler, yeni Audi 80'le bu ulaşılmaz özel- likleri, mükemmele ulaşmak isteyenlere sunuyor. Bu dört halkayı... Audi amblemini. yakından tanıyın, ulaşümaza ulaşın... yapısından kaynaklanıyor. 0 29 Cd'lık çok duşük surtürıme katsayısı, yüksek hız duşuk yakıt tüketımı, sessız ve rahat bir suruş, üstün t«r yol tutumu sağlıyor Konfor: Audi 8C'ın tasarım ustuntuğu ıç mekanda şaşırtıcı hr konfora donjşuyor Tum venlerı aym anda kontrol altında tutabıleceğınız ön panel. rahat koltuklar, sessız ve gûvenlı suruş, kendı kategorısınde en geniş goruş alam ve ıç hactm Güç: Audi teknoloıısının ürettığı motor ve önden çekışın getırdığı yüksek performans . Motor gucünde genış seçım olanağı.. Audi 80'ın muthış gücu daha rahat, daha keyıflı yolculuklar ıçın. Güven: Sınıfındakı tek tumuyle galvanız kaplı, korozyona karşı korunmuş govde Ve Audi nın otomobıllenne duyduğu gûvenın gostergesı Kılometre sınırı olmaksızın 1 yıl motor ve mekanık aksam 3 yıl boya ve tam 10 yıl paslanmaya karş' garantı . Audi T ü r k ı y e 6 e n e l O ı s t r ı b û t ö r û Ç İ F T Ç İ L E R Ş i r k e t t e r G u r u b u Zinatlıkuyu Meydanı Barbaros Bulvarı No 62 Tel 175 07 55 (5 Hat) Fax 166 50 77 Sanata dönüşen Teknotoji Audi'leri görüp inceleyebileceğiniz Çiftçiler bayileri: •ANKARA:OTONAM Tel Mj?J33002«ANTALVA:DOĞANeR W ^))f27093>BURSA:OTOTEZIŞre/ (24)146*27 • ESKİŞEHİR:ERKARAOTOMOTIV Tel (2!) 172160' İSKENOEBUN: ANILTtCARET Tel [881) 13573'İSTANBUL: ÇtfTÇILER TeJ. 175 0755 (5Hat)•SEm\SOTO Tel 174S834Z Kuyu • ENKAROTOMOTIV Tel 528 2161-522 85 24 SRKEd • ŞAĞULLAR OTOMOTIV 349 80 51ZIVERSEY • IZMIR VENA OTO Tel (51) 73 87 76 ÇANKAYA«SERVTSOTO Tel- (51) 25 01 58 • KONYA: GUNDÛ2LER TH (33) 131 942 • MERSİH: ATERTAŞ A.Ş Tel- (741) 13 280 Tahran olası birsaldınyı önlemek için girişim başlattı Şiiler tehdit altındaIran Cumhurbaşkanı Rafsancani, Federal Almanya Başbakanı Kohl'ü arayarak Güney Irak'taki olayların bir faciaya yol açmasını önlemek için girişimde bulunmasını istedi. Iran aynca BM'ye başvurarak Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi'nin derhal harekete geçmesini istedi. Dış Haberier Servisi — Iran, Irak ordusunun Guney Irak'ta yaşayan Şiilere karşı başlatma- ya hazırlandığı saldırının bir "fadaya" yol açmasını önle- mek amaayla uluslararası kuru- luşlar ve devletler nezdinde gi- rişimlerde bulunuyor. İran Cumhurbaşkanı Haşimi Raf- sancani dün bu amaçla Federal Almanya Başbakanı Helnut Kohl'ü telefonla arayarak ko- nuyla ilgili endişelerini dile ge- tirdi ve girişimde bulunmalan- nı istedi. Kohl, Rafsancani'ye her türlü yardıma hazır olduğu- nu iletti. Federal Ahnanya Dı- şişleri Bakanlığı da dün bir açık- lama yaparak Irak'ı, Şiilere "ta- savvur edüemez vahşjlikle" dav- ranmak ve toplu idamlar ger- çekleştirmekle suçladı. Bağdat yönetimi Şiilere karşı saldırı başlattığına ilişkin haberleri ya- lanlarken Washington'dan ko- nuya ilişkin olarak yapılan açık- lamada, söz konusu saldırının doğruluğuna ilişkin kanıt bu- lunmadığmı bildirdi. Tahran radyosunun haberine göre İran Cumhurbaşkanı Raf- sancani, Almanya Başbakanı Kohl ile yaptığı telefon görüş- mesinde, Güney Irak'ta Şiilere karşı hazırlanan saldırılardan "ciddi endişc" duyduğunu be- lirterek Bonn yönetiminin muh- temel bir faciayı önlemek ama- ayla girişimlerde bulunmasını PRAG istedi. Başbakan Kohl de olayın ciddiyetini vurgulayarak hüİcü- metinin facianın önlenmesi amacıyla her türlü yardıma ha- zır olduğunu bildirdi. Radyo- nun haberinde Rafsancani'nin uluslararası kuruluşları bir an önce harekete geçmeye çağırdı- ğı da kaydedildi. Federal Abnanya Dışişleri Bakanlığı, dün bir açıklama ya- yımlayarak Bağdat yönetimini Irak'ın güneyinde yaşayan Şii- lere "tasavvur edilemez vahşilikle" davranmak ve böl- gede toplu idamlar gerçekleştir- mekle suçladı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıkla- masmda, F.Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Gens- cber'in Bonn'da bulunan Şii he- yetinin anlattıklanndan sonra Irak'taki Şiilere karşı girişilen bu kötü davranışlardan büyük kaygı duyduğu bildirildi. Bakanlığın açıklamasında başka kaynaklardan da Irak'ta Şiilere karşı girişilen vahşi ey- lemlerden haberdar olunduğu belirtilerek "Bu raporlara göre yabancı gözlemcilerin ulaşama- dıgı, Irak'ın gıineyindeki şehir- lerde toplu idamlar gerçekleşti- riliyor" denildi. Açıklamada konunun Al- manya'nın diğer AT ülkeleriy- le biriikte BM'ye götürüleceği kaydedildi. İran, Cumhurbaşkanı Raf- sancani'nin girişim ve çağnlan doğrultusunda BM Genel Sek- reteri Perez de Cuellar'a başvu- rarak Irak'ın Şiilere karşı toplu bir saldın başlatmaması için Ge- nel Sekreter'i ve Güvenlik Kon- seyi'ni derhal harekete geçmeye çağırdı. Iran temsilcisi Büyü- keiçi Kemal Hamui, BM Genel Sekreteri De Cuellar'a dün gön- derdiği mektupta, Irak ordusu- nun Güney Irak'ta "genel bir temidik" harekâtına hazırlandı- ğı yönünde "inanılır kanıUar" olduğunu beürtti. Harrazi, "Bu koşullarda binlerce Irak vatan- daşuun öMurülmesinden korku- lurken yüzbinlercesi mutateme- len tran'a sıgınacakür" dedi. Harrazi, uluslararası yardım ol- sun ya da olmasın, Iran'ın baş- ka bir Irakh mülteci akını ile ba- şedemeyeceğini kaydetti. ABD: Kanıt yok ABD Savunma Bakanlığı, tran'ın Irak birliklerinin güney- deki Şiilere yönelik büyük bir saldırı başlattığı iddialannı des- tekleyen kanıtlar olmadığını bil- dirdi. Savunma Bakanlığı söz- cüsü Pete VVilliams, dün yapü- ğı açıklamada "Bölgede alt dii- zeyde askeri hareketlilik gözle- niyor, Şülerie Irak biriikleri ara- sında geçen haftalarda ban ça- bşmalar oldu, ancak büyük bir saldın olduğunu gösteren kanıt- lar yok" dedi. Bağdat yalanladı Irak Savunma Bakanlığı, ül- kenin güneyinde Irak ordusuy- la Şii muhalefet arastnda çarpış- malar olduğunu yalanladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin güneyinde "durumnn sakin olduğunu, bu bölgede ça- tışma olmadığını" açıkladı. Haverden Ecevit'e davet MİNE G. SAULMER PARİS — Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da 4-6 eylül tarih- leri arasında yapılacak olan 'Uluslararası Demokrasi ve Kıil- tür Forumu'na Türkiye'den aralannda Bülent Ecevit'in de bulunduğu üç kişinin davet edil- diği öğrenildi. Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Vaclav Havel ile UNESCO Genel Müdurü Fe- derico Major'in söz konusu fo- -uma Türkiye'den, 'demokrasi- ye kişisel katkılanndan ötiirii', Bülent Ecevit'in yanı sıra Prof. Miimtaz So\sal ile Prof. Ergun Özbudun'u da davet ettikleri bildirildi. Foruma tüm dünya- dan 100 davetlinin katılacağı kaydedildi. Prag'da Havel'in başkanlı- ğında yapılacak olan foram, BM ve UNESCO örgütlerinin desteğinde gerçekleşecek. Fo- rumda, "dünyadaki son on yıl- lık kultürel gelişme" BM etkin- likleri çerçevesinde değerlendi- rilecek. 'Kiıltiir ve demokrasi' ana başhğı altında toplanacak olan forumda, "Demokrasi yalnız bir kurumlar dizisi değil, kok- lerini inanç ve değer >argılanna, tavır ve geleceğe uzatan bir ya- şama biçimidir" teması işlene- cek. Üç gün sürecek olan foruma katılacağı kesinlik kazanan ün- lüler arasında Ispanya'dan Adolfo Suarez ve yazar Jorge Semprun, Yunanistan'dan Me- lina Mercouri gibi isimler var. Medya yönetmenlerinden Fran- sız devlet televizyonları A2 ve FR3'un genel müdürü Herve Bourges, Le Nouvel Observate- ur dergisinden Jean Danile, CNN ve NBC yöneticileri var. Almanya'dan Will> Brandt, Nelson Mandela ve SSCB'den Şevardnadze katılması beklenen kişiler arasında yer alıyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog