Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

"jT^p^ Pamukbank K t E D I S I Taksi ve Taksi Plakası Krediniz Pamukbank'ta Cumhuriyet "İyi Banka" destegini Taksi Kredisinde kullanın MUKBANK iyi ba n ka d ı r PAMI 68. Yıl; Sayı: 23996 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL, (KDV dah,u 11 Haziran 1991 Salı Adaylıktan çeküen TUncer, Çetebi ve Kaycdan Mesut Yûmaz'ın yarundayer aldı OzaPdan yeni manevra 1 Akbulut ve Yılmaz ile ayn ayn görüşen Özal, kongrede f ^ Özal, adaylarla yaptığı görüşmede MKYK listesini kimseyi desteklemeyeceğini açıkladı.Ozal, "En doğru ^ ^ gündeme getirerek önerüerde bulundu. Özal'ın adaydan karan, delegeler verecek" dedi. çok MKYK'ya hâkim olmayı amaçladığı belirtiliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Cumhurbaşka- nı Turgut Özal, dün yaptığı ya- zıL bir açıkla- ma ile "ANAP kongresnde ta- rafsız kalacağını" bıldirdi. Ge- nel başkan adaylanndan Yıldı- run Akbulot ve Mesut Ydmaz ile ayn ayn görüşen Özal'ın, ANAP için ikili sistemden vaz- geçtiği, ancak kongrede belirle- necek olan parti üst yönetim lis- tesinin oluşmasında ağırlık ko- yacağı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı'nın Akbulut ile önceki akşam, Ydmaz ile dün yaptığı görüşmede tek liste ko- nusunu "ilke duzeyinde" günde- me getirdiğini taraflar doğrula- dılar. Bu arada "çarşaf liste" çı- kanlmasına olanak tanımayan yürürlüktekı ANAP tuzuğunun degiştirilmesi için MKYK yann toplantıya çağrıldı. özal'ın genel başkanlık yarı- şında önde giden iki adayla yap- tığı görüşmelerin ardından "tarafsu" kalacagını açıklama- sı, ancak MKYK listesini ön pla- na alması, ANAP kulislerinde "Özal kongre öncesi parti için- de katı çizgiler oluşmasını iste- ANAP'ta adaylar yükleniyor Akbulut: Artık mücadele eşitşartlanda G. Antep ve K.Maraş'ta moral bulan Başbakan Akbulut, Cumhurbaşkanı ve "aile efradı"nın da tarafsız kalacagını belirterek, "Eşit şartlarda herkes sandıktan gücü oranında çıksın. Bizde küsmek, kızmak yok" dedi. 5. Sayfada Yûmaz'dan Akbulufa Çekilsin Istanbul'daki yemeğe 12 bakan ve 130 milletvekili ile çıkartma yapan Mesut Yılmaz, kongre güvenliği açısından endişeleri olduğunu söyledi. Semra Özal'ın çiçek gönderdiği yemekte, Yılmaz, Ahmet özal'la oturdu. 5. Sayfada BAŞKENT1 AHMETTAN ANAP'ta koalisyona doğru ANAP'm başı kim olursa olsun gövdeye ve organlara özal egemen olmak istiyor. Bunun yolu MKYK'da koalisyon oluşturmak. Koalisyonun ana ortağı kendisi, öteki ikisi, en yüksek oylu iki aday. 5. Sayfada miyor. MKYK listesini de den- geli yaptırarak kim kazanırsa kazansın, parti yönetim organ- lanna hiçbir eğilimin hâkim ol- mamasını hedefliyor" biçimin- de yorumlandı. Mesut Yılmaz'ı Cumhurbaş- kanı ile görüşmeye giderken evinden çıkışında Rize Milletve- kili Şadan Tuzcu ve Mustafa Parlak uğurladı. Yılmaz, BMW marka özel arabasıyla saat 10.55'te Cumhurbaşkanlığı Köş- kü'ne girdi. Köşk'te yaklaşık iki saat kalan Yılmaz, 12.50'de Köşk'ten ayrüırken kapıda gaze- tecilere şu açıklamayı yaptı: "Sayın Cumhurbaşkanı ile yapügım görüşmede, kendileri- nin 15 haziranda yapdacak olan biıyük kougremfcde tarafsu ka- lacaklan intibaını edindim. Zan- nedi>orum, Sayın Başbakan ile dün (onceki giın) yaptığı goriiş- mede de av nı goruşleri ifade et- mişler. Benim oteden beri iste- diğim bu idi. Onun için benim açımdan son derece olumlu bir göriışme olduğunu söjleyebili- rim." Yılmaz, görüşmede ele alınan konulara ilişkın bır soruya, "Takdir edersaniz ki bu ikili bir gorüşmedir. O konularda tek başıma açtklama yapmaya me- zun defilim. Sayın Cumhurbaş- kanımız, zannediyonım gün içe- risinde bir açıklama yapacaklar" yanıtını verdi. Özal'ın kongreye ve sonrasına ilişkin bir isteği olup olmadığı (Arkası Sa. 19. Su. 4'de) MEMURUN GÖZÜ POLİTİKADA 1». Sayfada Sosyalist Enternasyoncd toplantisında Ortadoğu sorunu tartışddı SHP'den Körfez'e 4'lü paketSHP'nin Ortadoğu sorununun çözümüne ilişkin sunduğu öneriler şu ba$hklarda toplandı: 1- Israil'in devlet olarak yaşama hakkının tanınması, 2- Fiiistinlilere bağımsız devlet hakkı tanınması, 3- BM kararlarının bir an önce gerçekleşmesi, 4- Bölgeye özellikle nükleer ve kimyasal silah satışının yasaklanması. şekilde Ürdün'de yapılması önerisi genel kabul görürken, Lubnanlı Dürzi lider Velid Can- bulat da bugün yapılacak kon- sey toplantısına katılmak üze- re dün tstanbul'a geldi. Bu ara- da DSP Genel Başkanı Bülent Exevit yaptığı yazılı açıklama- da toplantıya Irakh Türkmen- lerin çağnlmamasım eleştirdi. Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na karar ta- sarılan hazılayan komitelenn toplantısı dun Hilton Oteli'nde gerçekleşti. "Ortadoğu" ve "Or- (Arkası Sa. 19, Su. Vde) ŞENAY KALKAN ASLANBAY Sosyalist Enternasyonal'in bugün İstanbul'da başlayacak konsey toplantısı öncesinde dün Ortadoğu ve silahsızlanma komiteleri bir araya geldi. Ko- mite toplantılarında Ortado- ğu'daki banş, güvenlik ve istik- rar konulan kapsamında Kürt- ler ve Arap-lsrail-Filistin sorun- ları tartışıldı. Toplantıya ev sa- hipliği yapan SHP'nin, Irak ve Ortadoğu sorunlanna ilişkin çözüm önerileri, komitelerin konseye sunmak üzere hazırla- dığı karar tasansında yer aldı. Konseyin eylül ayında yapıla- cak ikinci toplantısınm tsrail delegasyonunu da kapsayacak WILLY BRANDT: GLOBAL UYARI SİSTEMİ KURULMALI 3. Sayfada Inönü ev sahipliği yaptı Sosyalist _ _ Enternasyo- nal üye ve temsilcilerine SHP Genel Başkanı Erdal tnönü ev sa- hipliği yaptı. Sosyalist Enternasyonal Başkanı VVilly Brandt'ı, Hil- ton Oteli Havuzbaşı'nda verilen kokteylde, girişte karşüadı. Inö- nü, Brandt ile bir süre başbaşa sohbet etti. Daba sonra yanlan- na Kurdistan Yurtseverler Birtigi lideri Celal Talabani gelince, hep birlikte foto muhabirlerine poz verdiler. Bundan sonra da çok sayıda davetli, WU1> Brandt Ue fotoğraf çektinnek için sıra- ya girdiler. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu) Ücretsiz festival eki yarın Cumhuriyet'le biriikte 6 Ruşkulu ölüm'e protesto Polis tarafından vurulduğu öne sürülen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Murteza Kaya'run ölümünü protesto etmek isteyen bir grup öğrenci, çevik kuvvete ait minibüse molotof kokteyli attı. Fakülteye girip arama yapmak isteyen polisleri bir grup taş yağ^nuruna tutarak içeri sokmadı, polis 15 kişiyi gözaltına aldı. tstanbul Haber Servisi — Küçükçekmece Ka- narya'da, geçen cuma günü iki arkadaşıyla bir- likte bildiri dağıtırken polisçe vurulduğu öne sü- rülen ÎÜ Edebiyat Fakültesi öğrencisi Murteza Kaya'nın (18) hastanede ölmesi, dün olaylara yol açtı. Edebiyat Fakültesi önünde gösteri yapan bır grup öğrenci, Çevik Kuvvet polis ekibine ait bir minibüsu kundkkladı. Gösterüer strasmda öğren- cileri 'uyan ateşi' ile dağıtan polis, 15 kişiyi göz- altına aldı. Kaya'nın arkadaşlarınca polisin tav- nnm, Terörle Mücadele Yasası'nın çıkmasından sonra sertleştiği belirtilerek Kaya'nın ölümünden polisin sonımlu olduğu ileri süruldü. Kars doğumlu Edebiyat Fakültesi Tarih Bö- lümü 3. sınıf öğrencisi Murteza Kaya'nın cuma gününden beri tedavi alünda tutulduğu Tıp Fa- kültesi Acil Servisi'nde dün sabah ölmesi, yakın- lan ve öğrenci arkadaşlan arasında tepkilere yol açtı. Edebiyat Fakültesi kantininde öğle saatlerin- de toplanan bir grup öğrenci, Murteza Kaya için forum düzenledi. Forumdan sonra dışanya çı- kan öğrencilerden bir bölumü karşı kaldınmda bulunan 34 A 6260 plakalı Çevik Kuvvet mini- (Arkası Sa. 19, Su. Tde) SOLDA 'ANTİTERÖR' İTTÎFAKI 4. Sayfada TÜSİADBaşkanı'ndan Özal'a trorevınıızı yapıyoruz'( Erken öten horoz' Bülent Eczacıbaşı, özal'ın "Türkiye'de ötmeye meraklı çok horoz var" sözlerini yanıtlarken "TÜSlAD'ın hazırladığı öncü göstergeler endeksi önümüzdeki dönemin kötü olacağını gösteriyor diye bize horozlanıyorlar mı diyeceksiniz? Şimdi biz o zaman açıkladığımız bu göstergelerle erken öten horoz durumuna düşüyoruz. Erken öten horoza ne yaparlar biliyorsunuz" dedi. Ekonomi Servisi — Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın meslek kuruluşu temsilcilerini kastederek "Türkiye'de ötme- ye meraklı çok horoz var" de- mesiyle başlayan tartışma sürûvor. TÜSİAD Başkanı Bülent Eczacıbaşı, dun derneğin ba- sın toplantısında, gazetecilerin yönelttiği sorular üzerine Cumhurbaşkanı Turgut özal'- ın sözlerine yanıt verdi. TÜSİ- AD olarak eleştiri ve göruşle- rini kamuoyuna duyurmayı görev bildiklerini söyleyen Ec- zacıbaşı, şöyle dedi: "Demokrasilerde saglıklı, doğru göruşlere varmamız için kuruluşlann görüş ve eleştiri- lerini açıklaması bir gorevdir. Eger Sayın Özal bunu kendi- lerine karşı yapdmış bir horoz- (Arkası Sa. 19. Su. S'de) EKONOMİ GERİLEME SÜRECİNDE Ekonontlde Zırhlı araç alımı Dıale iptal yolunda TSK'nın modernizasyonu için ABD'nin FMC firması ile Türk ortağı Nurol AŞ tarafından üretüen 60 dolayında zırhlı araç, mayıs ayı başında yapılan testlerde başarıh olamadı. 16. Sayfada ÖYS'YE EN İ Y İ B İ L D İ Ğ İ N İ Z TESTTEN BAŞLAYIN Meslek seçiminizi yaparken yeteneklerinizi göz önünde bulundurmanız yararlı olur. Arka Sayfada İSLAMDA KADIN VE CİNSELLİK 'Kadın, hafifçe dövülmek ister 5 İslamiyete göre karısına yumuşak davranan erkek, işlerin karışmasına, düzenin bozulmasına neden olur. ORAL ÇALIŞLAR'm araştırması 15. Sayfada KAPALI KAPILAR A R D I N D A K İ C İ N S E L L İ K Mahallenin namusu kimden sorulur? Toplum olarak cinselliğe nasıl yaklaşıyoruz? IŞIL ÖZGENTÜRK'ün yazı dizisi Yann Cumhuriyetfe f Roman / 5 'Kadının AdıYok' aklandı Şeyh Sait / 1 4 KörSadi polis tuzağını göremedi Uğur Mumcu Kazakistan / 20 Kımız,azad pazahn oncüsü Kerem Çalışkan Sosyalist Enternasyonal... Başkanlığını seçkin devlet adamı VVilly Ecevit'in amacı, yaklaşttğını gördüğü CHP Brandt'ın yaptığı Sosyalist Enternasyonal'- iktidannın dış ilişkiler ağını oluşturmak... Bu in İstanbul toplantısı 16 yıl öncesine götür- cerçevede temel hedeflerden biri de Sosya- dü beni. list Enternasyonal'e CHP'nin üye olabilmesi. 1975'in mart ayı; Bonn'da Ecevit-Brandt Bonn'daki Tulpenfelt Oteli'nin lobisinde buluşması. CHP liderinin gezisini Cumhuri- Alman sosyal demokratlanyia birlikte Sosya- yet adına izliyorum. list Enternasyonal'in de liderliğini yapan Sosyaldemokrat bir parti olarak CHP, Ba- VVilly Brandt'a sormuştum o zaman: tı'nın an büyük sosyal demokrat partısi SPD ile ilk kez resmen ilişkiye geçiyor. Bülent (Arkası Sa. 19, Su. î'det HASAN CEMAL • Üç evli çiftln yaşamı 13 bölümlük dizi • NATO'da sıra askeri stratejide "Evli însanlar"da, aynı evde oturan evli Kopenhag'daki toplamı ittifakm siyasi geleceği çiftlerın öykuleri anlatıhyor. 6. Sayfada uzerındeki tartışmalan noktaladı. 10. Sayfada • Nostalji düşkünlerine Jfn Mf-^ât B E r i v a n d a bağımsızlık savaşı Ermem Peter Ustinov imzalı 'Leydi K S S H yöneticiler bağımsızlık ilanından sonra L' adlı filmde, Sophie ^ J ^ ^ ^ ^ ^ H ekonomide büyük çaba harayor. 11. Sayfada Loren başrolü oynuyor. B ^ V ^ ^ I * Deterjan kavgası îzmır'de TANSAŞ Film TV3'te saat 20.00'de ^K «. J ^ ^ H mağazalarına yonelıkriişvetiddiaları yayımlanacak. 6. Sayfada Wtk'~! ~mfKKi ortahğın kanşmasma neden oldu. Ekonomide • Pslkolojik dram Yönetmen Fred • Abdülhamit'in yüzüğüne 2.5 milyar Zinnemann, yapım yılı 1980, fılmin adı Bir Paris'te yapılan müzayedede Sultan tkincı YazBeşGun. TVS'te saat 20.00'de. 6. Sayfada Abdülhamit'in elmas yüzüğü 2 milyar 660 • Feshane'de çağdaş sanat Feshane milyon lirava satıldı. 16. Sayfada binasınm 'Çağdaş Sanat Müzesi' haline • Tanju doğru, Engin yanlış Tanju'yu getirilmesi için geriye sayma başladı. 7. Sayfada renklerine katıp gol sorununu çözümleyen • Türkmen köyünde galeri Tahta Fenerbahçe, savunmayı guçlendiremezse Kuşlar'da bir müze-galeri açıldı. 7. Sayfada Engin'den istedıği verimı alamaz. Sporda GÖZI ,FM UCUR MUMCU Seçenek... Bir sağ parti, bir başka sağ partinin seçeneği olur mu? Olursa, bu saglıklı bir gelişmenin işareti midir? Sol partiler, kendi aralarında anlamsız bir iç savaşa gi- rerlerse, elbette bır sağ parti bir başka sağ partinin seçe- neği olur.Olunca da toplum yeniden kısırdöngülerın içine itilir. (Arkası Sa. 19. Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog