Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 1 HAZİRAN 1991 09.58 Açılış - Haberler 10.05 ÇİZgİ Film: Rob Roy lskoçya'yı yöneten derebevlerinın klanlan arasında bazı düşmanlıklar vardır 11.00 Pakt (11.00'de haber bülteni yayımlanacak.) 1100 Haberler 12.05 DİZİ : Sevimli Kangum Babası başka bır bölgeye tayın olan Clancy, okulu dolayısıyla ailesiyle gidcmez. 12.30 Startı Bugün köşesinde) 13.10 DİZİ: Şut ve Gol Pıerre'ın dizi yavaş yavaş iyüeşmektedir. 14.00 Haberler 14.10 Belgesel: 1945'ten Sonra Japonya Japonya'mn petrol knzıni atlatmak içio ne gibı çarelere başvurduğu anlatüıyor. 15.10 Haberler 15.15 Hafta Soou (16.00'da haber bûlteni yayımlanacak) 17.00 Haberier 17.15 GençÇizgi Levıs 18.00 Haberier 18.05 Tarihte Bu Hafta 18.20 DİZİ: Senfonİ Jean Claude, işe yenı aldığı Pierre'le Dussalult'un muhalefetine rağmen fabrikayı yenileme planlan yapar. 19.10 Ahm Yıllar 19.30Yaşayan Şürimiz 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Cumartesi Cumartesi (Bugün köşesinde) 22.15 TV'de Türk Sineması: Cumartesi Cumartesi (Aynntılı bılgı vandakı sütunlarda) 00.00 Haberier 00.15 Caz: Mavi Kfire 01.00 Haberler 01.15 TV'de Sinema: Büyük Yanş Bugün köşesinde (Akı; ıçensınde 02.00 ve 03.00' te haber bülteni yayımlanacak.) 03.10 DİZİ: Eşit Ama Ayn (Aynnulı bılgı yandakı sütunlarda) (04.00,05.00, 06.00 ve 07.00 de haber bülteni yayımlanacak) 07.05 TV'de Sinema: Cinayet Hikâyesi (Bugün köşesinde) (Akış ıçensınde 08.00' de haber bülteni yayınlanacaktır) 11.00 Lisans Tamamlama Programları 13.00Kapanış 15.00 Açdış-Marco ve Anoesi Marco tiyatroda annesının adını taşıyan kişınin annesinın olmadığmı anlar. 1530 Çizgi Film: Polis Akademisi 15.55 Tatil Sineması: Henry'nin Gölgesi (Bugün köşesinde) 17.25 Son 7 Gon Türkiye 17.55 Belgesel: Kayıp Şehirler 18.50 GeçmİŞ Zaman Olur ki Turgut Masatçı'mn hazırladıgı programda Cantekın-Zafer ıkıhsı parçalar seslendıriyorlar. 19.00 Haberler 19.15 DİZİ: Adalet Yoksul bir mahallede yapılan küçük bir soygunda klinikteki bûtün übbi malzeme tahrip olur. 20.00 Dfinya Listeterinden (Bugün köşesinde) 20.30 Bizim tnsanlanmız 21.05 Müziğimizde Kadm Programın konuğu lstanbul Devlet Opera ve Balesı sanatçılanndan Melek Çeliktaş. 21.30 Mozaik 22.00 Haberler ve Ingilizce Haberler . 2230 Portreler John Huston (Aynntıh bılgı yandakı sütunlarda) 19.59 Açılış - Dizi: Yukandakiler Aşağıdakiler Genç yasta yeüm kalan Çlemence Dumar. iş bulma kurumu vasıtasıyıa Lady Marjorie'nin malikânesine gıder. 20.55 Dünya Sinemalan: San Francisco 22.12 Video Müzik Türkiye 18.13Açılış 18.15 Gençlik Konserleri 18.35 Dizi: Batman Batman'm elınden kacmayı başarar. Joker. Batman'la Robin'i küçük düşünneyi başanr. 19.01 Arkası Yann: Yıldıza Ulaşmak Gençlerin, Liliananm "Yıldıza Ulaşmak" adlı programında açıklanmasma karar verihr. 19.25 Arkası Yann: Hayat Ağacı 19.45 Belgesel: Science In Focus 20.10 Yarışma: Bir Kehme Bir Işlem 20.40 PopSaati 21.10 Micro At Work 21.30 Alkanzar Klipleri 22.15 Cumartesi Eğlencesi Atilla Demircioğlu, Canan Başkaya, Meral Mansuroğlu yer alıyor 23.00 Dizi: 21 Sokak-Kapamş 18.00 TRT Çocuk Korosu ve Halk Oyunlan IOÖ Gençlik 19.00 Haberler 19.15 Dizi: Perihan Abla 20.00 Konuların tçinden 20.25 Türk Sineması: Sevgiye Hasret FUmde Tolga Savacı ve Serpıl Çakmakb başrol oynuyor. 22.00 Haberler, Ingilizce ve Almanca Haberler 22.45 Bir Başka Gece Tekrar program. 00.45 Dizi: Bizimkiler - Kapanış 10.00 Açılış. Haberler 10.05 Çizgi Film: Süperier 10.30 Siyah Yele Bir atın maceralan 11.00 Sinema: Kotch (Aynntılı bilgı yandakı sütunlarda) 12.55 Moda Magazin 13.15 Belgesel: Ufolar 14.05 VVestern Dizi: Asırlık Efsane 15.00 Hızlı ve Estetik 15.30 Spor Magazin: Suıır Tanımayanlar 16.00 Magazin: Hayatm Cilveleri 16.30 BigBreak 17.00 Haberler 17.05 BigBreak 1730 Youngstar Galaxy 18.00 \merikan Gureşı 18.55 Dizi: A Takımı 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dirisi: Genç Politikacı 20.35 Bir Cumartesi Eğlencesi 22.05 Bİ2 Her Şeye Karşıyız 22.35 Haberler 22.40 Polisiye Dizi: Simon ve Simon 23.40Sinema: Korku Parkl (Aynntılı bılgi yandakı sütunlarda) 01.40 Gerilim Dizisi: Otostopçu 02.10 Gece Jimnastiği-Haber TV1 TÜRK SÎNEMASI: CUMARTESİ CUMARTESİ 21.00 İki dünyanın çatışması Cuuu-tesi C u u u t e s l / Yönetmen-Senaryo: Tunç Okan / Görûntü yönctmeni: Ramon Suarez / Müzik: Viladimir Cosma / Oyuncular: Francis Huster, Carole Laure, Jacques Villeret, Tunç Okan, Michel Blanc, Jean- Luc Bideau, Therese Liotard, Catherine Alric, Zouc / 1984, Türk-tsviçre (Evren Film-Helios Film) yapımı / Süresi: 85 dakika. TV2 PORTRELER: JOHN HUSTON 22.30 TV Servisi — Yönetmen Itanç Okan'ın "Otobüs"ten sonra yurtdışında kendi senaryosun- dan çektiği ikinci filmi "Cumar- tesi Cumartesi"de, Isviçre'nin küçük Neuchâtel kentinin alaru ve çevıesinde, bir cumartesi gü- nü bir Türk karı-kocanın karşı- laştığı sinir bozucu, ama aynı zamanda gülünçlü olaylann öy- küsü anlatıbyor. Bu kentte ya- şayan birazcık Batıhlaşmış genç Türk çifti Ayşegül ve Sümer'in cumartesi günlerini dolduran alış veriş gibi günlük olağan iş- leri arasında tanık oldukları olaylarla, iki ayn toplumun ça- tışması, iletişimsizliği gösteril- meye çalışılıyor. Tarunmış Fran- sız oyunculannın rol aldığı film- de Ayşegul ve Sümer çiftini Ca- rok Laure ile Francis Huster oy- nuyor. Filmin tek Türk oyuncu- su ise Tunç Okan. "Cumartesi Cumanesi", konu olarak bir bakıma "Otobüs"ün devamı. Ancak "Otobüs"teki kırsal kesimden gelen kişiler, Batılı toplumdan ürkmüş, umutsuz göçmen işçilerdi. On- dan sekiz yıl sonra çevrilen "Cu- martesi Cumartesi"dekiler ise daha bilinçli, çevrelerine alışmış- lar gibi, daha sakin, daha bir uyum içindeler. İki fılmde de iki ayn toplumun insanları çatışı- yorlar. Ikisinde de Doğulu- Batılı, Avrupalı-Asyah diye ay- nlabilen iki dünyanın başkaldı- rısı, çatışması, tepkisi anlatıh- yor. "Otobüs"te bu çatışma da- ha belirgin, çarpıcı, vurucu, dra- matik ve ses getirici; "Cumartesi Curaartesr'de ise daha yumu- şak, sevecen, ölçülü. Portreler kuşaguun bn akşam eknuu gekcek bölümde ABDTi ânJü yönetmen John HustoD var. John Huston'un yaşamı STARl StNEMA KORKU PARKI 23.40 KorkumerakhlannaK«rka Parlu (Funhouse) / Yönetmen: Tobe Hooper / Oyuncular: Elizabeth Berridge, Cooper Huckabee, Miles Chapin, Sylvia Miles / 1981 yapımı / 94 dakika. TV Servisi — 4 genç, geceyi gezginci bir gösteri sirkinin kahkahalar pavyonunda geçir- meye karar verirler... Günümüz ABD patentli kor- ku sinemasının önde gelen ad- laruıdan biri olan Tobe Hoo- per'in ilk fümlerinden biri. Yö- netmen, oldukça zengin bir görsellik içeren Uslubunu, da- ha ilk fılmlerinden belli ediyor. Tanınmamış oyuncularla çev- rilmiş bu biraz amatör işi film, yine de belirli korku anları içe- riyor. Korku sineması merak- bları için belli tatlar içeren ve izlenmesi hoş olabilecek bir gösteri. Ama tüm Hooper film- leri için olduğu gibi bunun için de aynı şey söylenebilir: Ço- cuklannıza izlettirmeyin!.. TV Servisi — Sinema dünya- sının ünlülerine ayrılan "Portreler" kuşağının bu geceki bölümünde, dört yıl önce yitir- diğimiz Amerikalı unlü yönet- men John Huston yer alıyor. Si- nemanın en zeki ve şaşırtıcı us- talarından biri olan Huston'ı, yapımcılığını Jotau Levin, yö- netmenliğini Frank Martin'in üstlendiği iki saatlik yapımda iz- leyeceğiz. Irlanda kökenli bir aileden gelen John Huston, 5 Ağustos 1906'da ABD'de Nevada'mn Montana kentinde doğdu. Ba- bası Walter Huston tiyatro oyuncusu, annesi Thea Gore ga- zeteciydi. Annesiyle babası kü- çük yaşındayken ayrılan Hus- ton, 14 yaşında okulu bırakıp boks yapmaya başladı. Hafif sıklet boks şampiyonu oldu. Ba- basının etkisiyle bir sure Nevv York'ta tiyatro oyunculuğu yaptı. Meksika'ya gidip bir Panço Villa serüveni yaşadıktan sonra ülkesine döndü. 1928'de babasının arkadaşı VVilliam Wyler'm filmlerinde oynamaya başladı. Wyler'ın yazarhk yete- neğini ortaya çıkardığı Huston, Warner Bros'un sürekli senar- yoları arasına katıldı. 1941'de Dashiell Hammett'- in "The Maltese FaJcon - Mal- ta Şahini" romanından uyarla- dığı senaryoyu çok beğenen Warner, Huston'a, ileride poli- siye türün başyapıtlartndan sa- yılacak olan bu filmin yönet- menliğini önerdi. Film umulma- dık bir başan sağlayınca Hus- ton'a "Across The Parifk - Pa- sifîk Kahnunanı" nimi yaptırıl- dı. t İkinci Dünya Savaşı başla- yınca teğmen rütbesiyle askere alınan Huston, ordu propagan- da servisi için üç film yaptı. Sa- vastan sonraki ilk filmi, başro- lünde babası Walter Huston'ın oynadığı "The Treasure Of The Sierra Madre - Altın Hazine- leıi" (1947) ile en iyi senaryo ve yönetmen Oscarlannı aldı. Yö- nettiği fılmlerde küçük roller de alan Huston, sonfilmi"The Dead' 'ı tekerlekli sandalyede ta- mamladıktan sonra 29 Ağustos 1987'de öldü. Huston, 1964'te Amerikan yurttaşlığından çıka- rak Irlanda'ya yerleşmişti. Her biri ayn bir değer taşıyan Huston'ın bazıfilmleri:"Key Largo - Ölüm Gemisi", "The Asphalt Jungle - FJmas Hırsız- lan", "The Red Badge of Co- urage - Kanlı Zafer", "Afrika Kraliçesi ", "Sanşıa Seytan", "Moby Dick", "Moulin Rou- ge - Kırmızı Deginnen", "The Unforgiven - AffedUmeyen", "Misrıts • Uygunsudar", "Fre- ud", "Ignana Geceleri", "Kremlin Mektubıı", "The Bible - Peygamberkr Tarihi", "Zafere Kaçış", "Pınltüı Göz- ler", "Annie", "Volkanın Al- tonda", "Uyawk", "Prizzüerin Onuru". TV1 DtZİ: EŞİT AMA AYRI 03.10 Ünlü oyuncular zencilerin öyküsünde Eşit Amu A y n (Separate But Equal) / Yönetmen: George Stevens / Oyuncular: Sidney Poitier, Burt Lancaster, Richard Kiley / Süresi: 4 bölüm, 180 dakika. TV Servisi — ABD'nin Gü- ney Carolina bölgesindeki bir kasabada beyazlarla zencilerin giderek savaşıma dönüşen çatış- masımn öyküsü. özgün adı "Separate Bnt Equal" olan ve "Eşit, Ama Ayn" adıyla ya- yunlanan mini dizinin yönetmt- ni George Stevens. Başrolde si- nemanın Uç ünlü oyuncusunu izleyecegiz: Yıllar süren çabala- nyla ırk sorununun ynmuşama- sında önemli bir rol oynayan si- nemanın ilk zenci starı Sidney Poitier (1924), bir dönemin yıl- dız oyuncusu Burt Lancaster (1913) ve müzikal dünyasından geldiği sinemada önemli roller üstlenen Richard Kiley (1922). STARl SİNEMA KOTCH 11.00 Matthau-Lemmon ikilisi R«teh / Yönetmen: Jack Lemmon / Oyuncular: Walter Matthau, Deborah Winter, Felicia Farr, Charles Aidman / 1971 yapunı / 110 dakika. JACK LEMMON TV Servisi — 72 yaşındaki bır yaşh adam, ailesiyle bir türlü ge- çinemez. Ve bir çocuk bakıcısı genç kızın sorunlanna yardım- cı olur... Jack Lemmon'un kamera ar- kasında olmayı yeğJediği bir film. Ünlü oyuncu, bu yönet- menlik denemesinde, birçok filmde birlikte oynadığı 'kadim dostu' Walter Matthau'yu yö- netmeyi seçmiş. Büyük oyuncu Matthau, bu filmi çevirdiğinde 50 yaşındaydı. Ama makyaj ve oyun gücüyle, tam 20 yaş büyük bir adamı canlandırmakta faz- la zorlanmamışa benziyor. Mat- hau'ya güzel Deborah Winter ve özel hayatında 'Bayan Jack Lemmon' olan Felicia Farr eş- lik ediyorlar. Daha önce TRT'nin de gösterdiği bu film, sonuç olarak iyi bir oyunculuk ve duygusalhkla komedi arasın- da gidip gelen gösterişsiz bir film izlemek isteyenler için... RADYOLAR R A D Y O 1 0435 Açıhj, program. 05i» Ha- berler 05.05 Tılrkuler ve oyun havalan. 0SJ0 Beraber ve solo şarkılar. 06.00 Denız hava ra- poru 06.05 Bölgesel yayın. 0630 Günaydın. 07J0 Haberler 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuğun dünyası. 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Reklamlar. 10.40 Bir şiirin hikâyesi. 11.00 Haberler 11.05 Hafta so- nu. 1Z35 Reklamlar ve radyo programları. 13M Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. UJO Bölgesel yayın ve reklamlar 15.00 Haber- ler. 15.05 Hafif muzık. \SM Solistler geçıdı. 15^45 Bando muzığı. 16M Haberler. 16.05 Turk- çe sözlu hafif muzik. 16J0 Turkuler geçidi. 17X10 Haberler. 17.05 Okuldan 15 hayatına. 17J5 Di- lek kutusu. 1&25 Bölgesel yaym. ISSS Reklam- lar. 1940 Haberler.19J0 Çeşıtü müzik. Z»M Be- raber ve solo şarkılar. 20.25 Turkçe sözlü hafıf müzik. 20.40 Türk halk müzıği sanatçılanmız. 21.00 Haberler. 21.05 Hafıf müzik. 21.20 Şarkı- lar. 21.40 Turkuler. 22.00 Mercek. 23.00 Habcr- ler. 23.15 Cumartesiden pazara (I). 00.55 GOnun haberlerınden özetler. 01.00 Program ve kapa- nış. 01.05 - 04.55 Gece yaymı. RADYO 2 07.00 Açmş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 tki solistten turküler. 0935 Çeşitli müzik. 10.00 Kültürumüz, dilimiz, tarihimiz. 10J0 Bizden sesler. 11.00 Haberler. UM Genç- lerle baş basa. 12.00 Şarkılar. 12.20 Yüce Uke- ler. 12.40 Bağlama grubundan türküler. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Geçmişten günümuze çalgılarımız. 13.45 Çocuk korolan. \4M Sanat dergısı. 1430 Muzıkle gezinti. 15.00 Haberler. 15.05 Şarkılar. 15.20 Turkuler geçidi. 15.40 Arkası yann 16.00 Turk müzıği özel prog- ramı. 1630 Fransa'dan müzik. 17.00 Haberlcr. 17.05 Erkekler topluluğundan şarkılar. 1730 Er- kekler topluluğundan türküler. 1S.00 Konulann ıçinden. 1130 Türkçe sözlü hafif mttzik. 18.45 Turküler. 19.00 Haberler. 1930 Solistlerden bi- rer sarkı. 20Ü0 Müzik dünyasmdan. 2045 Türkçe sözlü hafif müzik. 21.00 Radyo tiyatrosu. 22.00 Türkülerden bır deme». 2230 Şarkılar. 22.45 Bir roman / bır hıkâye. 23.00 Haberler 23.15 So- listler geçıdı. 23.40 Hafıf müzik 23.55 Genç so- hstler 90İ5 Günün haberlerinden özetler. 0038 Program ve kapanıs. RADYO 3 07.00 Açıhş, program vehaber- ler. İ7J5 Güne baslarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Mimatür muzik. 10J0 Nevv Age dünyasından. 11.00 Şimdı muzık vak- tidir. 12.00 Haberier. 12.15 Müzik şöleni. 13.00 Müzik bahçesınden. 14.00 Haberler. 14.15 Mu- zık mozaik. 15.00Yorumculanmiz.1530 Armo- m. «J0» Müzik evrcni. 17J0 Haberler. 17.15 Gö- rünüm. 17.20 Günbatımı. 18.00 Her cumartesi. 19.00 Haberler. 19.15 Görünum.l9J0 Roman- tiklerden günümuze. 24.00 Gramofon. 21J0 Gü- nümüzde caz. 22.00 Haberler. 22.15 Görünüm. 22.20 Oda müzıği. 23.00 Müzıkte iz bırakanlar. 24.00 Samanyolu. 00^5 Günün haberlerinden özetler. 0OJ8 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhs, program ve haber- ler. 07.05 Türkfller ve oyun havalan 0730 So- listler geçidi. 0UN Turküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkülerden bir demet. 0940 Haberler. 0945 Be- raber ve solo şarkılar. 0930 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler 1045 Sabahın getirdık- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 So- listlerden seçmeler. 11.45 Bır ses bir saz. 12.00 Haberler. 12.05 Muzık bahçesi. 1340 Sohstler geçidi. 1330 Yurdun dört bucagından 1440 Ha- berler. 14.05 Solisüer geçidi. 1430 Turküler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için seçtiklenmiz. 16.00 Haberler 16.05 Yurrtan sesler. 1630 Be- raber ve sok) şarkılar 17.00 Haberler. 1745 Ezgı kervanı. 1730 Kadınlar fash. 1840 Yurrtan ses- ler. 1830 Solistler geçidi. \%St Program ve ka- panış. POLİS İS1ÂNBUL ram. 0840 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk- lan. 09.15 Sevilen Melodiler. 1040 Müzik Dün- yası. 114* Kayıp Haberieri. 1145 tşte Saz Işte Soz. SoUst: Belkıs Akkale. 1130 Bir SoUst: Pe- ter Gabriel. 1240 tstekkr. 134* Turkçe Sözlü Hafıf Müzik. SoUst: Nü Burak. 13.15 Solistler- den Birer Şarkı. 13ÂS Bir Tbpluluk: Europe 50/1. 14.15 Solistler Geçidi. Î4.4S Bir Sanatçıyla Be- raber. Solist: Zekai Tunca. 15.10 Ayse Ttmalı- dan Şarkılar 15J5 Kayıp Haberieri. 1535 Turk- çe Sözlü Hafıf Muzik. 1640 Hafıf RM.D. ts- tekleri. 1740 Müzik Dagarcığı. 1730 Gün Bi- terken. 18.15 Muzik Denince. 19.00 Program ve Kapanıs. POLİS TÜRKİYE o^Aç^prog- ram. 0740 Dril S«h«h 07^45 Enstrumantal Mü- zik. 0840 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Duru- mu. 0*35 Işte Saz Işte Söz. Solist: Belkıs Ak- kale. »9.00 Sabahın Getirdikteri. 0930 Yol Du- nımu. 0935 Süheyla Erentalıç'tan Şarkılar. 9*36 Hava Durumu. 10.00 Müzik Dünyası. 11.00 Bir Sanatcıyla Beraber. Solist: Zekai Tunca.ll25 Ni- vazi Yümaz'dan Türküler. 11^45 Kayıp Haber- ieri. 11.50 Sizin Seçtikleriniz. 1X55 Turkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Alpay. 13.20 SoUstlerden Birer Şarkı. 13.50 Hafif Müzik Dünyasından. 14^0 Yol Durumu. 14.45 Türküler Geçidi. 15.15 öraer Faruk-Safıye Erdeğer'den Şarkılar. 1535 Müzik Dagarcığı. 16.05 Kayıp Haberlen. 16.10 Solistler Geçidi. 16.40 Kâmil Abalıoğlu'ndan Turkuler. 1740 Turkçe SözKl Hafıf Müzik. 17J0 Gün Btterken. 18.00 Program ve Kapanıs. Ankara'ya sttidyo • ANKARA (Camhuriyet Bürosu) — "Hilal 1" televizyonu kurucularından Şaban Karataş'ın "Ankara'da yayın yapacaklan yer" olarak gösterdiği Üner Televizyon Merkezi haziran ayı sonunda hizmete girecek. Ankara'ya 18 km. uzaklıkta Gölbaşı yakınlarında kurulan stüdyonun sahibi Erol Ünal Karabıyık, "TRT, Starl ve kurulacak diğer özel TV kuruluşlanna, istedikleri takdirde hizmet verebilex;eklerini" söyledi. Televizyon merkezi için şimdiye değin 10 milyar liranın üzerinde harcama yapüdı. Türk yürüyüşü • ANKARA (Cumhuriyel Bürosu) — TRT, ABD'deki "Türk Haftası" etkinliklerini 50 milyon lira ödeyerek izleyicilere ulaştırdı. Geçen salı akşamı TVl'de 20.00 ana haber bûlteninin "Büyüteç" bölümü içinde 27 dakika süreyle ekrana gelen görüntüler, Eurovision kanalı aracılığıyla Türkiye'ye ulaşü. Hafta boyunca yapılan etkinliklerden özet görüntülerin yer aldığı programı TRT Washington muhabiri Ali Kırca sundu. UGUN • Start TV1 12.30 Karacan TV'nin Türk Petrol-Castrol için hazırladığı Stan programının bu haftaki bölümü Portekiz Rallisi ile başhyor. Portekiz Rallisi'nin ardından 19501i yıllarda Formula 1 heyecanı ve zamanın yanş otomobilleriyle ilgüi görüntuleri içeren "Otomobiller ve Yanşlar" dizisi gelecek ekranlara. Ayşe Gürzap'ın sunduğu "Motor Sporiarından Haberler" dizisi ise Start'm bir sonraki bölümünü oluşturuyor. • Cumartesi Cumartesi TV1 21.00 Munir Özkul ve Mediha Şen Sancakoğlu'nun konuk olacakları programda Tele Bulmaca ve En Büyük Eğlence adlı bölümler yer alıyor. • Sinema: Büyük Yans,', TV1 01.15 John Badham'ınt yönettiği nimde Kevin Costner ve David Grant başrol oynuyorlar. Filmde bisiklete binmeyi çok seven David'in ağabeyi Marcus, babalarının ölümünden sonra ilk kez David'i ve annesini ziyarete gelir. David, gün geçtikçe asi ve başansız bir genç olmaktadır. • Tatil Sineması: Henry'nin Gölgesi TV2 15.55 Jon Linstrom'un yönetip Thomas Heliberg ve Josta Hagelback'ın başrol oynadıklan nimde, Sovyetler'den kaçmaya çalışan bir KGB ajanının macerası konu ediliyor. • Dünya Llstelerinden TV2 20.00 Programın sanatçı topluluklan ile şarkıları şöyle: Nomad; Devotion / Betty Boo; Doin The Do / Roxette; Fading Like a Flower / Rod Stewart; Rhthm of My Heart / Chris Isaak; Blue Hotel / The Doors; Rood House Blues / Mika And The Mechanics; Word of Mouth / Michael Oldfiold; Heaven's Open / Freddie Jackson; Love Me Down / Sting; The Soul Cages. 37 yıldan beri MUHASEBE veya DAKTİLO kurlannda Orta ve İlkokul mezunlarına bile İŞ ÇOK; ELEMAN YOK !.. LİSE MEZUNLARI, BEKLEMELİ ÖCRENCİLER, İŞSİZ GENÇLER : AYLAR, YILLAR CEÇİYOR; SİZ HÂL BOŞ MU BEKLİYORSUNUZ ?. HİÇ Olmazsa BİLCISAYAR ÖCRENİN; İNCİUZCENİZİ KURTARIN !.. sahasında DÛNYA ŞAMPİYONU olan ® ÖZEL DAKTİLO SEKRETER VE BİLCISAYAR KURSLARI Mevzuatın izin verdiği sürelerde î İSterseniZ İŞE YERLEŞTİRME OLANAKLARIYLA Hiçbir bağlayıcı ödeme zorunluğu olmaksızın BONOSUZ + TAAHHÜTSÜZ veya ÖNCE ÖÖREN; SONRA ÖDE usulüyle ya da ÖNCE ÖĞREN; SONRA ÇALIŞ; daha SOnra da ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDE AİLENE YÜK OLMA; KENDİ KAZANCINLA ÖĞREN seçenekleri ve her türlü odeme kolayiiKian ile sizleri belclivoır Merkezi : Beyazıt, Mithat Paışa Cad. 14/1 Tel Kadıköy : Altıyol, Kuşdili Caddeai, 6/8 Tel Beşilctaş : Çırağan, Asariye Cad. 7/2-3 Tel Şişli : Afaidei HUrriyet C. Hasat Solc. 15 Tel Bakırköy : Hüsreviye S. 18/4 (Migros sırası) Tel 817 92 57 - 517 92 58 338 O8 42 - 336 11 50 158 24 97 - 158 24 98 130 90 37 - 175 43 14 571 31 31 - 561 29 06 Dıkkat Bu S adresten başka ŞAMPIYON adıyla çaltşan tııçbır DakDlo Sekreter ve Bılgısayar kursu şubemız de&Mır CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ BEYOĞLU BELEDİYESİ işbirliği B E Y 0 £ I I I KİTAP GÜNLERİ MisSokak'ta ROMANDANŞİİRE, BESTSELLER 'DENMÎZAH'A BAŞVURUKİTABINDANGÜNCELYAPITLARA 100'ÜAŞKIN YA YINEVİNİNBİNLERCEKİTABI • Uyelere indirim * Her türden binlerve yapıt HER GÜN 10.30-19.00 İSTİKLAL CADDESİ MİS SOKAK (BEYMEN YANI)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog