Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhunyel Matbaacılık ve Gazetecılık Turk Anonım Şırketı adına N«lir Nnli 0 Genc! Yayın Muduru H>su Ccmıl, Mu«se« MudunJ EmİM VşlkUgil. Yazı islen Muduru Ok«y Göııeılsn. 9 Haber Mtrkezı Mudurj Yaiçın Ba)*r. Sa>ta Duzenı ^ûne'menı Alı Anr 0 Temsı/cıler ANKARA Aamel T«n. IZMİR Hifcncl Çclmkaya. ADA\A Çnın Vif.riHjjr|u I, Polıııka CcU ••*••«, Dıs HatKrlcr Efpı Mn. Ekonomı Cnpı I M H . !S Sfndıka Ş«lı» faod. Kulıut CcU l*f. Itunbu] HlbCTİen bnal b n L EİJIım Gnay Ştyltm. V'Jf Hıbnicrı NcrtM Dotu Spof Danjsmını ADMMfc I m l n ı . Dızt Tftzılar krrcn rılpH. \ra*lınna Ş*H« Mpay. Duzcllme \MsHah ^uwı % KoonlınaUM Akan konisu 0 \Uİ. Isic- tn>l Eıt.l 0 Muha^be Balnt lracT 0 Butçe PUnUma Sof* OMBUbCKOfta 0 Rcklam An* feru 0 Ek Yavmlar Holv, »k.ol 0 Idart N « | i ı Gırar 0 Isletm* (Mtr ÇıUlı # Bı gı lslem Vd I d # Ptrv"d S MJHPÎ X«n>Aı Baıton NMIrNMİ OUn Utai. Ydp. •>**. H a u OtuL H l t M ÇMfakm, Ok» l|ar N m İKu B*a>n vt Ytmn Cunlmnycl MllbaKlllk « GazcKoU T A £ TortocHı C » l 39^41 Cafeloib 34334 I» PK 2 « IsUnbul Td 512 05 05 (20 hll), Tde*. 22244 F»x (1) 526 «0 72 % Buntor A H a ı Zıy. GOkılp Blv lnkıUp S No I9'4. T<± 133 II 4M 1 fck» 42344. F«x. « ) 133 05 65 0 b_Jr H Zj,» Bl» 1352 S. 2 3. Td IJ 12 30. Tttot 523S9, F«. (!l) I» 53 ( 0 # « • « . İUMÜ Cad I H 5 No I K u l B 19 37 52 (4 tM). TMeı 62I5J. F«x (71) I» 25 1» TAKVİM: 1 HAZİRAN 1991 lmsak: 3.32 Güneş: 5.27 Öğle: 13.06 tkindi: 17.05 Akşam: 20.35 Yatsı: 22.22 tstanbul ve Hacettepe üniversitelerinin öğretim üyeleri ile öğrencileri bölünmeye karşı çıkıyorlar 'Ünîveratelerin başıkesiliyor'Haber Merkezi — TBMM Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçen ve baza üniversitelerin bo- lünmesini 43 yeni üniversite ku- rulmasını öngören yasa tasarı- sına büyûk kentlerdeki üniver- sitelerin rektörleri tepki gösterir- ken, taşrada kurulu üniversite- lerin rektörleri "scak" bakıyor- lar. Hacettepe Üniversitesi Rek- törü Prof. Dr. Yüksel Bozer, Hacettepe'nin bölünmesini ön- leyebilmek için Cumhurbaşka- nı Turgut Özal'dan randevu is- teğinde bulundu. Istanbul Üni- versitesi'nde de bölünmeye karşı açılaıı imza kampanyası sürü- yor. Beytepe Kampusu'nun Ha- cettepe Üniversitesi'nden aynl- masma karşı çıkan rektör Yttk- sel Bozer, "Tasanyla üniversi- tenin Uga edildiğini" söyledi. Bu uygulamarun "üniversiteniıı ba- şının kesUmesi" anlamına geldi- ğini söyleyen Bozer, bölmenin gerçeklerini haklı bulmadığmı belirterek şöyle dedi: "Merkez kampusuna bir ya- ünm yaptıysak Beytepe'ye beş yaptık. 'Üniversite yeterince kalkınmamış' diyorlar. Kalkın- manıış bir yer nasıl üniversite yapüır. Eğer idari bir sakatlık varsa beni degiştirsinler. Bunu düşüameyip de bölünmeyi dtt- şiinuyorlar." Bölünmenin Hacettepe'yi çö- kertme pahasma gerçekleştiril- mesini "aa ve dikkat çekici" bir durum olarak niteleyen Bozer, üniversiteye olduğu kadar öğ- rencilere de yazık olacağını söy- ledi. Bozer, "Bütün dünvada tanınan Hacettepe ibareli diplo- malannı yitirecek olan öğrenci- lere üzülüjorum. Beytepe"nin teknik üniversite olarak kendi- ni tanıtması çok zor" diye ko- nuştu. Prof. Bozer'in, bölünmeyi önleyebilmek için Cumhurbaş- kanı Turgut Özal ile görüşmek istediği, bu amaçla randevu ta- lebinde bulunduğu öğrenildi. Bu arada Hacettepe'nin bö- lünmesine üniversite içinden farklı tepkiler de çıkıyor. Bölün- meyi 6 fakülteden ikisinin des- teklediği, ötekı fakultelerin öğ- retim üyelerinin ise karşı çıktık- lan öğrenildi. Bozer'in girişimlerinden so- nuç çıkmaz ise bölünmeye kar- şı çıkan öğretim üyelerinin pro- testo eylemleri düzenleyecekle- ri kaydediliyor. Hacettepe'nin yanı sıra tstan- bul Üniversitesi'nde de bölün- meye karşı tepkiler büyüyor. İştanbul Üniversitesi'nde durum ne olacak? İstanbul Haber Servisi — Ya bancı öğrenciJer dahil 51.228 öğ rencinin eğitim gördüğü Istan bul Üniversitesi'nden aynlarak Fatih Sultan Mehmet Üniversi- tesi'nebağlanacak fakülteler bel- li oldu. "Bölünme" ile yaklaşık 19 bin öğrenci Fatih Sultan Mehmet'e aktanlacak. Avcılar Kampusu'nda bulu- nan Işletme'de 2.383, Veteriner- lik'te 1.262, Mühendislik'te 2.541, Teknik Meslek Yükseko- kulu'nda 935, Beyazıt'taki Ede- biyafta 7.640, Fen'de 2.759, Or- man'da 1273 öğrenci okuyor. İstanbul Üniversitesi'nde 2.570 öğretim elemanı bulunu- yor. Bunların 570" i profesör, 397'si doçent, 1277'si asistan, 131'i öğretim görevlisi, 1.277'si uzman ve 96'sı da okutman ola- rak görev yapıyorlar. Fen-Edebiyat Fakültesi yeni üniversiteye kalacağından, 1Ü- nün yeni bir fen-edebiyat fakül- tesi kurması gerekiyor. Orman fakültesinin bir bölümünün Fa- tih Sultan Mehmet'e bağh bir n- raat fakültesi oluşturulacağı be- lirtiliyor. Prof. Yüksel Bozer Üniversitenin yeterince kalkınmadığını söylüyorlar. Kalkınmamış bir yer nasıl üniversite yapılır? Eğer idari bir sakatbk varsa beni değiştirsinler. Bunu düşünmeyip bölünmeyi düşünüyorlar. Prof. Tayfnn Akgüner Ben nüfusu 500 binden az olan yerlere üniversite açılmasına karşıyım. Bu yasayı yapanlar ilkokulla üniversiteyi birtutuyorlar. Prof. Çetim Boleal tstanbul Üniversitesi maddi ve manevi bir bütündür. Bölünme halinde ortaya birçok idari sorun çıkar. t.Ü. Basın Yayın Yüksekokulu müdüru ve rektör yardıması Prof. Dr. Tayfun Akgüner, bö- lünme için öğrenci sayısımn ge- rekçe gösterildiğini, ancak İs- tanbul Üniversitesi'nin metro- pol bir üniversite olduğunu söy- ledi. Bazı fakultelerin öğretim üyelerinin de katıldığı basın top- lantısında konuşan Akgüner şöyle dedi: "Anadolu'ya 31 üniversite açılacağıoa, Istanbul'a 2 yeni üniversite açtlsın daha iyi. Çün- kü Anadolu'dan gelen çocuk ts- tanbul'da yaşayarak kimi şeyieri ögrenmeli. Ben nüfusu 500 bin- den az olan yerlere de üniversi- te açılmasına karşıyun. Bu yön- temle öğretim üyesi ve öğrenci sayısı artmıyor ki sadece göster- melik bir sayı artışı var. Bu ya- sayı yapanlar ilkokulla üniver- siteyi bir tutuyortar." Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurban Atasoy, üni- versitelerin gelişmiş Batı top- lumlannda önemli bir yere sa- hip olduklarını, l.Ü.'nün üni- versite kavramı ve tarihle özdeş- leştiğini, bölünmesinin yanlış bir düşunce olduğunu söyledi. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Bokal da 1933 üniver- site reformuyla kurulan l.Ü.'- nün maddi ve manevi bir bütün olduğunu ve parçalanmasının imkânsız bulunduğunu kayde- derek bölünme halinde ortaya birçok idari sorun çıkacağım be- lirtti. Bu arada tstanbul Üniversite- si Diş Hekimliği ile Tıp Fakül- tesi öğretim üyelerince yapılan yazılı açıklamada, "bölünme" teklifinin yasalaşması durumun- da üniversitenin bilimsel yapısı- nın tumüyle zedeleneceğini be- lirttiler. Teklifın "oldubitti" ol- duğu savunulan açıklamada, bu konuda öğretim üyelerinin gö- rüşlerinin alınmaması da eleşti- rildi. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Balkır, örnegin Balıkesir'in, üniversite bulunan birçok ilden daha nitelikli oldu- ğunu belirterek "Balıkesir Üni- versitesi çok kısa sürede kunı- larak kısa sürede gelişecektir" dedi. 19 Mayıs Üniversitesi Rektö- rü Prof. Dr. Mehmet Saglam, Sinop'a üniversite kurulmasını sevindirici olarak niteleyerek şunları söyledi: "Zaten bu iMe bizim yükse- kokulumuz var. Hertıangi bir ile üniversite kurulacaksa oradaki mevcut yüksekokulun bu üni- versiteye baglanması kadar do- ğal bir şey yoktur. Yeni Üniver- sitelerin kurulmaana nlkemizin ihtiyacı vardır." Karadeniz Teknik Üniversite- si Rektörü Prof. Dr. AydınDu- manoglu da "Bize bağlı Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de meslek yüksekokulla- n var. Bunlann bu illerde kunı- lacak üniversitelerin bunyeleri- ne aunmalan dogaldır" diye ko- nuştu. Rektörleri devre dışı bırakacak öneri HAKAN AVGÜN ANKARA — ANAP'ın, Milli Eğitim Komisyonu'ndaki etkin muhafazakâr milletvekillerince, bütün rektörlerin görevlerinin 31 temmuzda sona ermesine ilişkin bir yasa önerisi hazırlanacağı öğrenildi. Yasa önerisiyle, yeni üniversite kurulmasına ve üniversitelerin bölünmesine karşı çıkan rektörlerin "devre dışı" bırakıLmalannın amaçlandığı öne sürülüyor. Hacettepe ve İstanbul üniversitelerini bölen ve yeni 43 üniversite açılmasını öngören tasanya bazı rektörlerden gelen tepkiler ANAP'h muhafazakârları harekete geçirdi. Milli Eğitim Komisyonu'ndaki muhafazakâr ANAP'h miUetvekillerinin "isyancı rektörleri devre dışı bırakmak" için yeni bir öneri hazırlayacağı öğrenildi. Üniversite rektörlerinin görevlerinin 31 temmuzda sona ermesi seklinde duzenleme getiren önergenin, yeni kurulacak üniversitelere ilişkin yasa tasarısımn Plan ve Bütçe Komisyonu 'nda görüşülmesi sırasında verilebileceği belirtiliyor. Hazırlanacak önergede halen 5 yıl olan rektörlük görev süresinin 3 yıla indirildiği, ayrıca rektörlerin 3. kez atanmamalan seklinde duzenleme getirileceği ifade ediliyor. Yddız'da öğrencilerin her şeyi eksik Yıldız Üniversitesi'nde 16 bin 500 öğrenci öğrenim görüyor. Üniversite yöneticilerine göre en önemli konular "öğrenci sayısımn çokluğu, ekonomik sıkıntı ve personel alımındaki güçlükler." Öğrenciler sorunların dağ gibi olduğunu söylüyorlar. Çözümler için ise pek iyimser değiller. FtGEN ATALAY AKADEMtK BAKIŞ, PROLETER GOZLER — lzmir'de tütün fabrikasııun kadın iscikri alkıslı protesto eyleminde. Üııhcni. teü genç kızla genç erkek çay bahçesinde sohbcrte. Önlerinde sozliik, sınavlan döşanüyor gibiler. (Fotoğraf: Zafer Aknar) "Ot geldik, sap gidiyoruz." Bu söz, Yıldız Üniversitesi Ma- kine Muhendisliği son sımfında öğrenim gören bir ogrenciye ait. Bu üniversitenin öğrencileri de çok sorunlu. Üniversitelerinde pek çok ek- sik bulunduğunu, mezun olduk- larında ellerinde diplomadan başka bir şey bulunmayacağını belirten öğrenciler, "Üniversite- de para var ki polis kulübesi ya- pılıyor, duvarlar yükseltiliyor, duvarların üzerleri tellerle çevriliyor" dediler. Bulunduğu semtle aynı adı ta- şıyan Yıldız Üniversitesi'nde fen- edebiyat, mimarhk ve iki mü- hendislik fakültesi ile iki ensti- tu ve iki yuksekokulda toplam 16 bin 500 öğrenci öğrenim gö- rüyor. Üniversitenin, Yıldız'ın dışın- da Kocaeli, Şişli ve Ayazağa'da da kampuslan var. Kapaîı ve açık spor sahalan, sinema ve tiyatro salonlan bu- lunan üniversitenin Şişli'deki kampusunun yeni binalarının yapımıdevamediyor. Bu kam- pustaki mühendislik fakülte- sine bağlı kimya muhendisliği bölümünün hali içler acısı. Üniversite yetkilileri, bu bö- lümün yeni kampus yapımı ne- deniyle ihmal edildiğini, ancak kısa bir süre sonra buradaki so- runların çözümleneceğini belirt- tiler. Yıldız Üniversitesi yöneticile- rine göre üniversitenin en önera- li sorunları, "ögrenci sayısımn çokhığu, ekonomik sıkıntı ve personel alımındaki güçlükler." Öğrencilere göre ise sorunlar dağ gibi ve çözümler konusun- da pek iyimser değiller. Görüş- tüğümüz öğrenciler içinde yal- nızca biri üniversite hakkında olumlu bir şey söyledi. Bu da okulun manzarasının ve ortamı- nın güzelliği idi. tşte, Yıldız Üniversitesi'nin çe- şitli fakültelerinde öğrenim gö- ren öğrencilerjn, "üniversite öğ- renciligi", "YÖK", "Yüdız Üni- versitesi'nde eğitim, sosyal vc kültürel etkinlikler", "öğrenci dernekleri" konularında söyle- dikleri: Arzu Tandogan (Elektrik mu- hendisliği 3. sınıf öğrencisi): Ho- calanmız tTÜ ve ODTÜ ile kı- y*slandığmda iyi değil. Dersle- re profesörler girmiyor, genellik- le asistanları geliyor. Araştırma yerine ezberciliğe yönlendiriliyo- ruz. Okulun en güzel yanı çev- resi, manzarası, ortamı. Şiikrü Özen (Elektrik muhen- disliği 3. sınıf öğrencisi): Kütüp- hane yetersiz. Kültür faaliyetle- ri öğrenciye yönelik değil, Yapıl- mak istenen bazı etkinlikler en- gelleniyor. Spor tesisleri yetersiz, olanlar bizden uzakta. Kapıda- ki kontrollerin kalkmasını isti- yoruz. Kimliğimizi evde unutur- sak içeriye giremiyoruz. Bizi bi- ze karşı mı koruyorlar? Bayram Evran (Makine mu- hendisliği son sınıf öğrencisi): Türkiye'de üniversite öğrencisin- den korkuluyor, üniversite öğ- rencisi olmanın dezavantajlan var. Üniversite kımliğimız bizim için bir tehlike. Laboratuvarla- rımızda araç-gereç çok eksik. Sosyal etkinlik çok az. Üniver- siteye ot geldik, sap gidiyoruz. Askeri harcamalar biraz azaltıl- sa, üniversitelere para yardımı yapılsa iyi olur. Selim Gümüş (Makine mu- hendisliği son sınıf öğrencisi): Öğrenci derneklerinin hatası akademik sorunlara eğilmeme- leri. Öncelikle üniversitelerin so- runlannm çözümlenmesi gerek, öteki sorunlann çözümü için bundan sonra çalışılması gerek- tiğine inanıyorum. YÖK bilim- selliğe darbe vurdu, ortaya ucu- be gibi bir şey çıkardı. Şimdi pa- ralı öğretim gündemde. Işçi ço- cukları, dar gelirli ailelerin ço- cuklan nasıl okuyacaklar? Üni- versitemizde kütüphane eksik, yeni kitap alınmıyor, laboratu- var araç-geTeçleri çok eksik, pa- ra var ki üniversitenin etrafı çev- riliyor, polis kulübesi yapılıyor, duvarlar yükseltiliyor. Bu öğrenciler muhendisliği mezun olduktan sonra girecek- leri işyerlerinde öğrenmeyi umu- yorlar. Basın krizi paneli • İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) — tzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nun ortaklaşa düzenlediği "Basında Kriz" konulu sempozyum dün yapıldı. TBMM Başkanı Kaya Erdem, basın çalişanlanmn özgur olduklarına inandıklan zaman basının özgür olabileceğini söyledi. 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de konuşmasında, basına lotarya yakışmadığım, bu konuya bir çözum getirilmesi gerektiğini savundu. Devlet Bakanı Kemal Akkaya, son 10-15 yılda basında reel bir tiraj artışı olmadığını kaydetti. Sempozyumda tzmir Buyükşehir Belediyesi Başkanı Yüksel Çakmur, TGS Genel Başkanı Orhan Erinc, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent, TGSS Genel Sekreteri Remzi Erkürem ve Devlet Bakanlığı Başdanışmanı Aydın Dündar da birer konuşma yaptılar. Kayısı gecesi • Haber Merkezi — Malatya Eğitim Vakfı tarafından duzenlenen Geleneksel 46. Kayısı Gecesi, Hilton Convention Center'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eşi Semra OzaPın da katıldığı gecede İstanbul Valisi Cahit Bayar, eski Milli Eğitim Bakanı ve ANAP Malatya Milletvekili Metin Emiroğlu'nun da aralannda bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu da hazır bulundu. Gecede Malatya türkuleri okundu, konuklara Malatya Eğitim Vakfı'nın çalışmalan ile ilgili bilgi verildi. Ozel eğitim okulları • ANKARA (AA) — özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulan 'özel eğitim okulları' yaygınlaştırılıyor. Milli Eğitim Bakanhğı'ndan yapılan açıklamaya göre, özürlü çocuklann eğitimini gerçekleştirmek üzere Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinde yatılı sağırlar ilkokulunun açılması kararlaştınldı. Tarım ilacı çevreye zararlı • ADANA (AA) — Tarımda yüzde 25-30 oranında üriin kaybına yol açan bitki hastalıklarına karşı kullanılan biyolojik mücadele yönteminin çevreye zarar verdiği belirtildi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedim Uygun, kimyasal mucadelenin doğa tahribatı ve canülar üzerindeki etkilerinin, alınan önlemlere karşın devam ettiğjni kaydetti. Hostesler Gtinti • İstanbul Haber Servisi — "31 Mayıs" bundan boyle "Dünya Hostesler Günü" olarak kutlanacak. Türk Hava YoUan'nda görevli hostesler, ilk kez kutlanmaya başlanan Dünya Hostesler Günü nedeniyle dün bir araya geldiler ve Taksim Atatürk Amtı'na çelenk koyarak saygı dunışunda bulundular. Daha sonra Atatürk Havalimanı Hostesler Derneği odasında toplanan hosteslere, Türk Hava Yollan Hostes ve Kabin Memurlan Derneği (TASSA) Başkanı Neşe Kocaoğlu tarafından çiçek hediye edild'. Uluslararası Gençlik Tiyatrolan Festivali bu akşam başlıyor Sahneye ekilen gençlik tohumuBakırköy Belediyesi tarafından duzenlenen festivale 6*sı yabancı 11 topluluk katılıyor. Kültür Servisi — Bakırköy B<lediyesi'nce duzenlenen 1. lluslararası Gençlik Tiyatrola- n Festivali, btgün saat 2O.3O'da Zûrih Tiyatro Akademisi'nin uhneleyeceği W'Uliam Shakes- pare'in 'Bir Yaz Dönümtt Ge- osi Rüyası' adlı oyunuyla açı- tjor. 12 haziraaa kadar sürecek fes- ııvale 6'sı yabana, 5'i Türk ol- ıak üzere 11 topluluk katılıyor. Sanservatuvsr ve üniversitelerin i/atro oyunculuk bölümlerinin ja alacağı >«nlikte ikisi Bakır- Uy'de, ikisi üeyoğnı'nda 4 tiyat- • salonunda 25 gösteri sunula- cak. Aynca Hollanda ve Isviç- re'den gelen ekipler 'workshop' (atölye) çalışmalan yapacaklar ve bu çalışmalann ürürılerini iz- leyicilere sunacaklar. 1. Uluslararası Gençlik Tiyat- roları Festivali'nin gösterileri Bakırköy'deki Adile Naşit ve Aziz Nesin sahnelerinde ve Be- yoğlu'ndaki Karaca Tiyatro ve Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştiri- lecek. Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna, kultur ve sa- nat alanındaki çalışmalannı yo- ğunlaştırarak surdüreceklerini belirterek festivalın amacmı şöy- le açıkladı: "Bu festivali, insanı temel al- mamız gerçeğinden hareketle, yerel yönetimlerin yalnızca yol yapan, su getiren yerier değil; demokrasi, özgürlük ve barış özlemlerinin de kaleleri olmasmı sağlamak amacıyla gerçekleşü- riyoruz." Bakırköy Belediye Tiyatrola- rı Genel Sanat Yönetmeni Zeli- ha Berksoy ise festivalle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ge- rek Belediye Tiyatrosu'nda ge- rek Konservatuvar'da izleyici ve oyuncu olarak beraberliği pay- laştığımu genç kuşağın sanat özlemi, tiyatro tutkusu bizi bu yolda tiyatro eğitimi sonınunu da gündeme getirerek özellikle konservatuvarlararasıbirfestrval *-/ r'Ci'T'frrA T T~< TS ATvrr A x TT A r> duzenlemeve yöneltti' dedi 1 ESTIVALE KATILANLARduzenleme>e yöneltti' Zeliha Berksoy, yeni bir yüz- yıla geçilirken, yeni yaşamın oluşmasında genç kuşağın kül- türel ve sanatsal biçimlenmeye ve biçimlemeye aday olduğunu, tiyatro sanatında da bu festiva- lin evrensel kültürle bütünleşe- rek çağdaş ve özgün bir tiyatro yaratılmasına ışık tutacağını söyledi. Bericsoy, Uluslararası Gençlik Tiyatrolan Festivali'nin yalnız- ca oyuncular için değil, bütün ti- yatro meraklılan ve izleyiciler için de ahşılagelmişin çok dışın- da, yeni bir tiyatroyu klasik eği- timin yanında denemeye alan, irdeleyen bir etkinlik olacağını belirtti. Yartdışından: Hollanda Amsterdam Güzel Sanatlar Yüksek Okulu / Scapin'in Dolaplan - Moliere. HoUanda Gösteri ve Kabare Okulu / Blues'da Buluşalım-Thomas Acta. tagiltere Londra Guildhall Müzik ve Tiyatro Okulu / Beğendiğiniz Gibi - Shakespeare. lsviçre Zürih Tiyatro Akademisi / Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası - Shakespeare. SSCB Moskova Gençlik Tiyatrosu / Üç Kızkardeş - Anton Çehov. Azerbaycan Yuğ Tiyatro Stüdyosu / Selam-Şehriyar. Y ortiçinden: Hacettepe Üniversitesi / Üç Kuruşluk Opera - Brecht ve Kuşlar - Aristophanes. Bflkent Üniversitesi / Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası - Shakespeare. İstanbul Üniversitesi / Yalancı - Goldoni. Miraar Sinan Üniversitesi / III. Selim-Turan Oflazoğlu ve Lysistrata - Aristophanes. 9 Eylttl Üniversitesi / Kül Altındaki Kor - Çehov.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog