Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

1 HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/17 HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÜN DfMet Meteoroky İşleri Genel Mü- dürlûğü'nden alman btlgiye göre, yurdun kuzey kesımlerı çok bulut- lu, Trakya, Marmara, Karadenız ile İç ve Dofiu Anadotu'nun kuzeyi sa- fianak ve gökgûrûltûlû sajanak ya- O^^y^çkgeçeceHA VH SKAKLIĞI: Artacak. RUZGÂfl GOney ve batı yönterder orta kuv- vette, yağış anında kuvvetli olarak esecek. Deneiefde: Gûney Ege ve Bab AMeniz-de kıbte ve teşişleme, dfler denizlente günbatea ve todos- tan 2-4, Karademzlde 5 kuvvefincfe, saatte 4-16. KaraderHz"de 21 deniz müi höa esecek. Dalga yûteektigi Û5-1 m , Karadenız'de 15-2 m dolayında bulunacak Van Gûlü'ndehava Açık geçecek Rüzgâr gûney ve batı yönler- den orta kuvvette esecek Göi kûçük daigalı olup, görüs uzak- lığı 10 km dolayında olacak Bokı Bufsa ÇaoHaie Çoram Oeföi A 24° 13° OıyartHMr Y 21° 13° ESme A 23° 9°Eraincan A 16° 7°Emmım Y 17° PEsHşahr Y 18° rGananep A 2S° 15° Sresun A 22°12°Gümf0aneY Y 17° 9°HaMdn B A 22° 13° Ispifta A Y 23° 8"lstaı*ul Y Y 18° 8"İ2™ A B 16° 7°(Care V B 16° rKasBmonu Y Y W> 8°Kaysen B Y 22»WKrtlarel Y Y 22°WKmy« B Y 19° 4°KÜW*» A A 21° t p Matrtya 24°10°Maınsa 20° 11° K Maraş 18° 8°Mersın 16° 7°Mujla 18° 5°Muş 8°Nte 18° B°Fta» 18° 9°Sjmsun 18° 8°S«rt 20°12°Sınop 23°12 c Sıvas 17° 2°Tekmüğ 16° 7°Waon 18° 8°Imc«li 19» 9°L)şal< 17° 8°Van B 20»W°Zbnguttak A 22°W A 21° 13° A 24° 15° A 20° 7» B 17° 8» B 18° 9° Y 18° 11° Y 17° 9" Y «°11° A 23» 14° Y 19° 12° Y 16° 7° Y 19° 12° Y 19° 10° B 18° 8" A 18° 6° B 16° 7° Y 14° 5° Y 18° 10° : açık , butuDu •^ vaOmurlu j j | sıst /?tort A-aç* B-bukıDu G-guneşt K-torlı S-ssiı Ankara a • Tebrız • Sam DÜNYA'DA BUGÜN AmstentonıB 16° Araman A 33° Atra Bajdai Barctlona Bdgnd Btrfn Bonn Brüttel Budapeşfe Cvmrt Cerayır Odde Dubaı Franklurt Katm KDpoKag K&ln Ldtoşa B 18° A 41° A 20= A 1S° Y 14° A 14° A 1S° B 16° B 16° A 14° Y 22° A 38° A 34° A 16° A 23° B 14° A 24° B 15° A 15° A 24° Umngrad Loodra Madnd MBano Montreal Moskova Uünft NaoYoctı Oslo Pans Prag Rıyad Roma Solya Şam W Vv lünus Vıyana Zûrtı Y 13° B 14° A 18° A 21" Y '4° A 15° 8 16° A 19° B 14° A 36° B 19° Y 15 A 22° B 13° A 17= A 16 A 15° BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Değirmene su ve- ren oluğun eğimi. 2/ Bayram... Tiyatro, sinema gibi yerlerde sahnenin bulunduğu ilk kata ve buradaki koltuklara verilen ad. 3/ Bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm... Bir nota... Neonun sim- gesi. 4/ Hatay ilinde bir göl ve ova... Altı dttz, küçük gezinti vapuru. 5/ Çam ağacımn çiğnenip emilen iç kabuğu. 6/ Akdeniz böl- gesinde bir akarsu... Sırur nişanı. 7/ Değişiklik. 8/ önceden açılmış bir deliğe sokulan ve burada hareketsiz kalan tespit öğesi... Uzakhk anlat- makta kullanılan söz. 9/ Oturulacak sedir biçimde taş ya da set... "Lp di- linde yumurtalığa verilen ad. YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Mali- ye, tapu ve vakıflara ilişkin kayıtlar- da kullanılmış bir yazı türü. 2/ Ger- çekleşmiş iş... 'Akılsız, bön' anlamında eski sözcük. 3/ Bir vadi ya da nehir üstüne kurulan yüksek ve uzun köprü. 4/ Kalın bü- külmüş sicim... Seydi Ali Reis'in şiirlerinde kullandığı mahlas. 5/ Sergen... Meyve koparrnak için ucuna üçlü ya da dörtlü bir çatal geçirilmiş sınk. 6/ Tiyatro niteliği taşıyan radyo ya da te- levizyon yayını... Telefon sözu. 7/ Köpek... Yılmaz Güney'in önemli bir fılmi. 8/ Yayılmış, dağıulmış... Bir cetvel tüni. 9/ Bir nota... Asya'da bir ülke. 60YIL ÖNCE Cumhuriyet Taşdelen suyu 1 HAZtRAN 1931 Taşdelen suyunun ıslah ve tezyidi için Belediye ile Evkaf muştereken tetkikatta bulunmaktadırlar. Evkaf idaresine ait olan bu suyun tezyidi için evvelce bazı tedbirler alınmış ve su, bugün evvelkine nisbetle iki misli artmıştır. Dün Belediye erkânından bazılan AlemdağVna giderek tetkikatta bulunmuşiardır. Belediyede suyun tezyidi için Evkafa lâzım gelen muavenette bulunacagını vadetmiştir. 30 Y1L ÖNCE CumhuriYeT Toprak Reformu Tasansı 1 HAZİRAN 1961 Toprak Reformu Kanunu tasansı hanrlanmış olup muhtemelen İS haziranda Temsilciler Meclisine sunulacaktır. Tasanya göre toprak dağıtımından ilk partide 600 bin çiftçi faydalanmaktadır. Toprağa muhtaç 600 bin çiftçi için hazırlanan tasanya ilişik programlar için Amerikan yardımJanndan faydalanılacaktır. Devrimin en önemli tasanlanndan biri olarak yorumlanan ve bir yıldan beri üzerinde çalışılan Toprak Reformu Kanun tasansmın tatbiki için bütçeye her yıl 1 milyar lira ödenek konacaktır. Gene tasanya göre memleketimizde toprağa muhtaç 600 bin çiftçiye dağıtılacak olan topraklann bedeli 20 yıl taksitle alınacaktır. GEÇEN YEL BUGUN Cumhuriyel Gorbfye destek 1 HAZtRAN 1990 ABD Başkanı Bush'la Sovyet lideri arasında tüm dünyada merakla beklenen zirve toplantısı dün başladı. Bush karşılaşma töreninde yaptığı konuşmada Başkan Gorbaçov'a "açık destek" verdi. Başkan Bush dün TSİ 17.05'te Beyaz Saray'a gelen Nlihail Gorbaçov'la eşi Raisa'yı sıcak bir şekilde karşıladı. Karşılama töreni sırasında 21 pare top atışı yapüdı. İki liderin yaptıklan kjsa konuşmalarda Almanya ve Libya gibi tartışmah konulara değınmedikleri ve banş için isbirliğini vurguladıklan dikkati çekti. ölümünün 28. yılında nâzım hikmet aramızda açılış konuşması yaşar kemal güzelim dünya elvedâ ve merhaba kainat... açık hava tiyatrosu - 2 haziran 1991 pazar saat: 20 Davetıyeler Seyoğlu DÜNYA Sıneması. Kadıkoy Evrim Kitabevi Vakkoroma Takiim /Suadıye, Almdemı Kjiabevi Nışantaşı, Sosyal Ya>inlan Kilap Sarap Cagaloglu. TYS. PEN. Mulkıyelıler Bırlıjrnden alınabıiır Sultanahmet Teknik Okullan Mezun ve Mensupları Derneği'nin geleneksel "Talaş Böreği Günü" 2 Haziran 1991 Pazar günü (yarın) saat 14.00-17.00 arasında kutlanacak. Tüm mezunlar davetlidir. Yen Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi Selimpaşa Demirören Sitesi'nde dayalı-döşeli kiralık yazlık. Td: 580 09 46 (Öğlcden sonra) T4RITSMA Költör-Sanatta Vnkünıliilük ve Tiyatro Kalıcı olan, yalnız bugünü değil geleceği de kurtaran, tiyatro açısından bu yeni salonlar olacaktır. Son günlerde tiyatro alanında sevindiri- ci girişimlere tanık oluyoruz. Kimi yerel yö- netimler ulusal ve uluslararası şenlikler, fes- tivaller düzenliyor, dahası yeni tiyatro sa- lonlanna kavusuyoruz. Yerel yönetimJerin tiyatroya yapacağı en büyük katkı bu yeni tiyatro yapılandır. llgili sevindirici sonuçlar bakımından özellikle üç yerel yönetim öne çıkıyor: \z- mir Büyiıkşehir Belediyesi, Bakırköy Bde- diyesi ve Salihli Belediyesi.. Izmir'de gerçek bir tiyatro olayı yaşanı- yor. öyle bir olay ki tiyatronun o insanı sa- np sarmalayan büyüsünü dört bir yana taşıyor. Bu bir kamyon tijatro... Sahnesini, kulislerini, makyaj odasını sırtuıda taşıyor. Açıldjgj zaman 7x7 metrelik bir sahnesi bu- lunuyor. Ülkemizdeki ilk örnek olmanın onurunu, gururunu duyumsatıyor bu sah- ne. Prof. Dr. Özdemir Nutku'nun girişimi ile gerçekleşen kamyon tiyatro, tiyatromuz için gerçekten bir kazanç! Seyirci beklemi- yor, bu tiyatro -zaten bir gişesi de yok- se- yircisinin ayağına gidiyor. Sahne açtığı her bölge bir şenlik yerine dönüyor. Şimdiler- de "Vasasın Gökkuşağı" adh bir çocuk oyu- nunu ilçeden ilçeye, köyden köye taşıyor. Kültür ve sanat alanında yükümlıilüğü yerine getiren bir diğer yerel yönetim de Sa- lihli Belediyesi. Salihlililerin 500 kişilik ha- rikulâde bir tiyatro salonlan var. Salihli Be- lediyesi her yıl Oyun Yazma Yanşması dü- zenliyor. Salihli'de mayıs aylannda Çocuk Tiyatrolan Şenliği gerçekleşiyor; bu yıl şen- lik, 5. yüını kutluyor. Bakırköy Belediyesi de seçkin yerel yöne- timler arasında. Kentimizi yeni bir tiyatro salonuna kavuşturdu çünkü. Güngören semtinde Aziz Nesin Sahnesi, seyircileriyle bütünleşiyor her gün. Bu salonlarda hazi- ran ayında Uluslararası Gençük Tiyatrola- n Festivali gerçekleşecek. Dahası var: Ba- kırköy Belediyesi, AUköy'de bir kültür evi açıyor; içinde 700 kişilik bir de salonu ola- cak. Işte üç seçkin, anlamlı örnek! Seçkin ve anlamlı, çünkü tiyatro alanında en önemli gereksinim tiyatro salonlandır. Kalıa olan, yalnız bugünü değil geleceği de kurtaran, ti- yatro açısından bu yeni salonlar olacaktır. Unutulmamalı, kamyon tiyatronun teker- leklerinin her dönüşünde, salonlann kapı- lan her açılışta duyacağımız kıvancı onlan bizlere armağan edenlere borçlu olduğumu- zu yüksek aesle söyleyeceğiz! ÜLKÜ AYVAZ tstanbol Galeri •Atölye 146 97 38 • 132 64 26 SUREKLI YAZ SERGİSİ PERTEVNIYAIÜSESİKARŞISI- Tel: 522 73 52 526 52 39 TOPRAK SANAT GALERISI TEŞMKHE SANAT GALLERİSİ AKA GÜNDÜZ TEMUR Resım Sergısı 8 Moyıs-31 Moyıs91 AMİ Ipetcı C»i Nc 48/1 Ttsitklyı UfO4 58 f u 146 67 6B NAZLI DAMLACI 24 MAYIS-20 HAZİRAN Galeri Nev Ml SANAT ODASI ORHAN BENLI Resim Sergisi • 23 Mayıs - 9 Haziran '91 11 00-1900 Arası Pazar Dahıl General Necmettin öklem Sok. 13/1 ErenkSy 355 35 87 BERİL ANILANMERT Seramik Sergisi 7 Mayıs - 1 Haziran SOYAH SANAT GALERISI BüyOkdem C«d. No. 3» MecMytkfty 17S 09 10;20 H»t ARKEONSANAT GALERISI MUSTAFA ATA STAUFEN GÜNLUĞU P«t«( Sarin 15 Moyu - 15 Hoziron '91 lık»to Cad. Sahan* Sk No: 19 OrtaköyT*l:159 93S7 DADYADOS-T SANATEVİ Resim Sergisi • 15 Mayıs-4 Haziran Kufdifi Cad. Oer.gazino Soic. No: 4 (Esk, Alhneller) Kadıköy 345 40 30 - 345 40 28 5GENÇRESSAM Sergisi 23 Mayıs - 13 Haziran '91 AYŞE TOPBAŞ EDİBESANSAR MELEK BAYDAR EKİN ORMANLAR NALAN ÖZTÜRK (MtfmM Gütaryüz TOPKAPI SARAYI ALAY KÖŞKÜ VİNCj HASAJTRÂSTGELDİ Sergisi 22 Mayıs -14 Haziran 1991 Teşvfkiye (Camı orVcuı) Ihtamur Yolu Gûnol Apttel 1İ3 04 19-140 30 77 Seyyit fiozdogan SabnBerkil SergiCiıal bmk FahtAiaor Adnon Va™co 27 Moyıs - 20 Temmuz 1991 ö HÛMyv Ertınç Fuat Acoroglv UalEnR i Yübd Aralan tfaktang, Cod Prat Ot OrKon Eract Sok Mdm Tolaymn r+VJTas V [11 'J7 08 99 Selmo Gıubu! QKXp"*tIVD SANFA SANAT GALERİSİ TUĞRUL SELÇUK Heyke) Sergısı 8 Mayıs- 4 Haziran GORBON SANAT BILGEHAN UZUNER SERAMİK SER(JISI 9 Ma\ıs - 9 Haaı-jn 1991 Antika Onarım Antika eşya onarımı, Eski yapı ıç kaıde onarımı ve Altın varakta Ozenlı çalışma 312 38 91 galeri 146 97 38 • 132 64 26 -~ • 5 lU ^Yeşille mavinin= stiâ cennet Restaıırant-Etar 1 Hazirandan itibaren yine sizlerle ^ * ^ Tel:(1999) 30 ŞİLE - Ahmetfi KARAMAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN KARAR ÖZETİ Esas No Karar No Karar Tarihi Yargıç Yazman 1991/8 1991/73 4.4.1991 Ziya Bülent öner 21778 Cevdet Şakirgün Karaman ili merkez Yeşildere kasabası Derindk mevkiiıSdeki 8050 M2 geenişliğindeki 2509 parsel sayılı taşmmaz hakkındaki Kadastro tutanağı ile bu konudaki Karaman Tapulama komisyonunun 13.3.1973 gün ve 1973/1308 sayüı karannın iptaline ve dava konusu taşınma- zın paylan oramnda Ahmet Kamil oğlu 1926'da doğup 1989 yılında ölen Mustafa Celal'in mırasçılan adına ve iştirak balinde mülkiyete konu olarak tespit ve tapuya bu şekilde tesciline, 26.565 TL. karar harcıyla resen yapılan 16470 TL. yargılama giderinin davalı Bahti- yar Akurt'tan alınarak hazineye gelir yazılmasına, keza davacılar ta- rafından yapılan 263.866 TL. yargılama giderinin de aynı davalıdan alınarak davacılara verilmesıne, karar veriimiştir. Yukandaki karar bir suçtan dolayı gıyabi tutuklu bulunan ve fı- rarda bulunan Karaman Yeşildere kasabasından Arif oğlu Bahtiyar Akkurt'a tebliğ edilemedığınden ve dunışma gununde adı geçene ila- nen tebliğ edilmiş olduğundan adı geçen davalı Bahtiyar Akkurt'a bu ilanın yayıraından 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayüacağı 7201 sa- yüı yasa hükumleri uyannca ilan olunur. Basm: 47344 K U T L A M A 1-7HAZİRAN MUHASEBECİLER HAFTASI TOPLUMUMUZA, MESLEĞİMÎZE VE MESLEKTAŞLARIMTZA KUTLUOLSUN MAIİMÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRIİĞ1 GENELMERKEZÎ VEEAT Merhum Haa Refık Kendiışık'ın eşi Gülümser, ROştü Altaner, Gençer Füsun Kendiışık, Efser Bülent Kutlu'mın anneleri, Sermet Kendiışık'uı babaannesi, Meriç Mustafa Kutlu'nun anneanneleri Hacı HAIİSE KENDÜŞIK vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 1 Haziran 1991 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Yeşilköy Mecidiye Camii'nden kalkacaktır. Çelenk gönderilmemesi rica olunur. AİLESt Türk El Sanatlannın Yeri doldurulmaz uzman araştırmacısı Av. GÜRAN ERBEK'i ölümünün ikinci yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI VAKFI 2 Haziran 1991 günü saat 14.00'te Karşıyaka Mezarlığı'nda ve 15.00'te GESAV Sanatevi'ode tOren ve söyleşı düzenlenmiştir. BUgi için Tel.: 4. 117 78 97 — 4. 324 38 73 POLÎIİKA VE OTESİ MEHMED KEMAL 141 ve 142 Kalktı mı?... Ceza Yasası'nın 141,142,163'üncü maddelerini kaldırmak- la övünüyorlar. Bu maddeler kalkınca özgürlükler mi geldi? Yo, hayır, bu maddeler Ceza Yasası'nın başka yerinde gene </ar. Bu maddeler terör suçlannın arasına girdi. 141, 142, 163'üncü maddeler kalkınca bu suçlar affa mı uğradı? Soz- de af yasası çıktı ama, sağcılar kurtuldu, solcular gene içe- rideler... Af Yasası'nın sakariığından doğan uygulamalar sonucu bir- çok kişi hâlâ içeride yaiıyor. Hiçbiri de affın kapsamına gir- memiş. Hapishanelerden mektuplar alıyoruz, affın güdüklü- ğünden ötürü niceleri hâlâ içeride yatıyor. Yanlışlığın düzel- tilmesi için baş vuracak yerler arıyorlar, bir türlü de bulamı- yorlar. Bulabilenler ise (Mataracı gibi) ağırdan ağıra dışan sü- zütüyorlar. Bu yasayı hazırlayanlar öyle görünüyor ki kimilerinin çık- maması için özen gösiermişler. İnce eleyip sık dokuyarak maddeleri başka yerlere sıkıştırmışlar. Türkiye'de zaman zaman bırçok genel af ilan edildi. Ge- nel af nedir, nasıl çıkarılır? Elbette birçok deneyimimiz var- dır. İlk anılacak olan genel af, cumhuriyetin onuncu yılında çtkarılandır. Cumhuriyet'in sevinci öyle bir coşku yaratmış ki içeride kimse kaJmamış. Hele siyasal suçluların tümü bağış- lanmıştı. Şöyte ya da boyle suçlular diye hiçbir aynm yapıl- mamıştı. Bugün hem af çtkanlryor, siyasal her türlü aynm gös- teriliyor Geçende affın mağdurlarmdan biri anlatıyordu. Af çıkmış, ama beklenen huzuru getirmemişti. Şöyie diyordu: 'Af çıktı, ama hiç de bekleneni getirmedi. öyle ki içerde ne kadar it kopuk varsa dışan çıktı. Şimdi buniar işsiz güç- sûz ortalıkta dolaşıyoriar. İçeride iken zarartan biiinmiyordu, şimdi gözlerönüne seriliyor. Hırsızlık, yankesicilik, her türlü alavere dalavere aldı başını gidiyor. Sorun ilgililere, otobüs- lerde yankesıciliğjn sayısı ne kadar kabardı. Otobüsler za- ten alacağından fazlasını yüklüyor, tam da yankesicilere gün doğuyor, dilediklerı gibi uğraşlarını yerine getiriyorlar." Geçende bir dostumuzun başından geçti. Bir kır kahve- sinde otururken tam kalkacaklan sırada bir de bakıyorlar can- ta yok... Kaşla göz arasında çanta yitiyor. Karakola gidiyorlar, ilgilinin soylediği, "Artık hırsızı, yanke- cisiyi üstü başı yırtık pırtık olanlarda aramayın! Buniar geliş- tiler, üstü başı temiz, şık geziyorlar. Yanınıza yaklastığında hiç kuşkuya düşmüyorsunuz. Çok dikkat etmeniz gerekir." Dostumuz, yiiirdikleri için karakola, mahkemeye başvur- du. Ehliyetini, banka kartını, değerii evrakını yitirdiğini belir- leyen işlemlerle uğraşırken bir gün baktı postadan bir paket çıktı... Bay hırsız (ya da yankesici) alacaklarınt almış, işine yaramayanlan da postayta göndermişti. Çaianlann böyie uy- gar olanları var Affı çıkaranlar 141,142'yi dillerinden düşürmezlerken si- yasal bir uygariık jestinde de bulunuyorlar. Demek istiyorlar ki, solcular bunca yıl uğraştılar, bu maddeleri kaldıramadt- lar, bakın biz nasıl kaldınyoruz? Bakın, bu maddelerin kaldh nlması nasıl kolaymış!.. Solcular bu maddeleri kaldıramayan sosyal demokratlara değil, dört akımı da yapısında barındı- ran partiye oy vermelidirler. Dincilerle Kürtçe türkü çığırabi- lecek olan Kürtler de bunu unutmamalıdırlar... Şöyle çevrenize dönüp bir bakın 141, 142 gerçekten kalktı mı? İçeride yatanlar, içeri alınanlar yalan mı? Bunca kişi hâ- lâ niye hapishanelerde yatıyor! ^ANLARIN SORULARI/SORUNLARI YÜJVIAZ ŞtPAL "Kanun Önünde Eşidik" SORU: Üç yıl önce SSK'dan emekli oldum. Göstergem 1400 olup bana 175 bin lira emekli aylıgı bagladılar. Super emeklilerin de gostergeleri 1400'dü ama onlar 500 bin lira aldılar. Ben de onlar kadar prira öde- dim. 28 yıl çalıştım. Arabgım, boşlugum yok. Çalışırken aylığımdan prim kesUiyordu. Mesai alıyor- duk ondan da prim kesiliyordu. Hem aylıktan hem mesaiden niye prim kesiliyor diye sordugumuzda, "Emekli olurken faydasını göriırsün" dediler. Hiç faydasını da görmedim. Mesaimin yana kesintive gh- ti. Gazetedeki yazınıza göre süper emeklilerin gösterge- kri 1400'den 4.050'ye çıkmış. Ben hâlâ 1400den emekli aylığı alıyorum. Bunun nasıl oldugunn bir an- latan çıksa da ben de rahatlasam. B.A. YANIT: Bugün, aynı süre (28 yıl = 10.080 gün) sigortalı çalış- mış ve son 5 takvim yılının primini de tavandan ödemiş SSK emeklileri kaç gruba ayrılmıştır ve bu gruplarda yer alanlara, kaç lira emekli aylığı ödenmektedir? 1. GRUP: Bu grup 2422 sayılı yasarun yurürlüğe girdiği 1 Nisan 1981'den önce emekli olan gruptur. Bugün bu grupta yer alanlar, 3395 sayılı yasa ile tanınan borçlanma hakkını kuUa- namadıkları için 28 yıl karşılığı Vt 70"ten ve 1.560 göstergeden sosyal yardım zamrru ile birlikte ayda 674 bin 384 lira emekli aylığı almaktadır. 2. GRUP: 1 Nisan 1981'den sonra emekli olan ve borçlanma hakkını da kullanamayan bu gruptaki sigortalılar, 28 yıl için °7» 81 orandan ve yine 1.560 göstergeden 734 bin 787 lira emekli aylığı alırlar. 3. GRUP: Bu grup 1.400 göstergeden emekli olup 3395 sayı- lı yasadan yararlanarak 1987 yılında 70 katsayı üzerinden borç- lanıp, 4 milyon 200 bin lira yatıranlardan oluşmaktadır. Ayhklan % 81 oran, 1.580 gösterge üzerinden ödenmektedir. Ayda, 330 bin lira "telafi edici ödeme" ve sosyal yardım zam- mı ile birlikte 1 milyon 64 bin 787 lira ahrlar. 4. GRUP: Bu grupta yer alanlar 1988'de 84 katsayıdan borç- lanarak 5 milyon 40 bin lira yatınp 400 bin lira "telafi edici ödeme" ve sosyal yardım zammı ile birlikte 1 milyon 104 bin 787 lira aylık alırlar. 5. GRUP: Bu grupta yer alanlar 3395 sayılı yasanın ileriye dönük hükümlerinden yararlanarak 1988 yılında emekli olan- lardan oluşur. Aylık oranları •% 71 ve göstergeleri ise 2.050'dir. Aldıkları emekli aylığı 802 bin 338 liradır. 6. GRUP: Bu grup 1989 yılında ve 3395 sayılı yasaya göre emekli olanlardan oluşur. Aylık bağlama oranlan % 71 olup göstergeleri 3.050'dir. Emekli ayhklan tutan ise sosyal yardım zammı ile birlikte 1 milyon 52 bin 256 liradır. 7. GRUP: 1990 yılında emekli olanlar bu grupta yer alır. 3395 sayüı yasa uyannca göstergeleri 4.050, aylık oranlan yine %71'dir. Sosyal yardım zammı içinde 1 milyon 302 bin 176 lira aylık ahrlar. 8. GRUP: Bu grup 1991 yılında emekli olan ve olacaklardır. Ayhklan da % 71'den ve 3395 sayılı yasa uyannca 5.100 gös- tergeden bağlanacaktır. Bu aylığın tutan da 1 milyon 564 bin 592 liradır. 9. GRUP: Bu grup 1992'de emekli olanlardan oluşacaktır. Bu grupta yer alanlar 3395 sayılı yasanın en üst göstergesi olan 6.400'den ve % 71'den emekli olacaktır. Bu grapta yer alanla- ra bağlanacak yaşlılık aylığı günümüz katsayısı 352 ve 290 bin lira sosyal yardım zammına göre 1 milyon 889 bin 489 lira ola- caktır. Anayasanın 10. maddesi herkesi yasa önünde eşit kılmıştır. Aynı maddeye göre "Devlet organlan ve idare makamlan bü- tün işlemlerde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak ha- reket etmek zorundadırî' Aynı koşullarla ayru yasadan (506 sayüı Sosyal Sigortalar Ya- sası) emekli olanlardan birinin 675 bin, bir diğerinin 1 milyon 890 bin lira emekli aylığı alması anayasanın 10. maddesine yer alan "kanun önünde eşitlik" ilkesine ters düşmüyor mu? DÜNYA ATASÖZLERİ Derleyip sunan: M. Türker Acaroğlu (Dünyanın 155 ulus ve dilinden 16 bin 175 Atasözünü kapsar) Kaya Yayınlan: 520 66 65, 511 07 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog