Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

1 HAZİRAN 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 SEMESTPİYASADADâVİZ ABO Dolan AlmanMartı isvıçre Frangı Hotenda Ftonra ingKz SteriH Fransa Frangı ICOİLket SARryaJi Avus. Ştünı AJış 4095 2380 2775 2100 7010 697 318 1090 335 Saaş 4105 2390 2785 2110 7060 705 322 1100 340 ALTMEOMOŞ Cumhuriyet Reşat 2 y Zayvtita* 900 ayar gûmû; Vakjftank Altıra Ziraat Altnı Halkaftn Abş 313.000 330 000 47 650 42.400 595 242 000 243.000 242 000 Saftş 316.000 340.000 47.750 46.700 620 247.000 248.000 247.000 M.BANKASI PİYASAÜUU n. Piyaası Dtaz Piyasısı Mtm Plysası OtFaz(%) Işl.Ha: (Kyar TL) Dotar kapmj (TL) W H ( M i t $ Kapamş (ons/J) Işfcm Haon (kg) 75 36 2.086.6 4126 68 57 Iş Bankası Genel Kurulu • ANKARA (AA) — tş Bankası Olağanüstü Genel Kurulu dün Ankara'da yapıldı. Genel Kurul'da bankanın sermayesinin 250 milyar liradan 2.5 trilyon liraya çıkartılması karara bağlandı. Edinilen bilgiye göre, A, B ve C tertibi hisse sahiplerinin ayrı ayrı gerçekleştirdikleri toplantıda, gündem maddelerinin tamamı kabul edildi. Gündemde sermaye arttırımırun dışında temettü dağıtımı ve olağanüstü yedek akçelerin kullanılması konulan ile banka anasozleşmesinde yapılacak değişiklikler bulunuyordu. Sermaye aktanmının 416 milyar liralık kısmı yeniden değerleme fonundan, kalanı ise apeller halinde nakden tahsili suretiyle gerçekleştirilecek. Hissedarlar sahip olduklan her bir hisse için 1 adet bedelsiz C tertibi hisse alabilecekler. Genel Kurul'un aldığı bir diğer karar uyarınca da muvakkat senetlerin ilmuhaberleri borsada işlem görebilecek. Aynca, toplantıda C tertibi muvakkat senetlerinin ilmuhaberlerinin asli hisse senedine dönüştürülmesine ve kurucu A ve B tertibi senetlerin yeniden bastırılan senetlerle değiştirilmesi işlernlehne de yakın bir tarihte başlanması karan alındı. IAA toplantısı • Ekonomi Servisi — International Advertising Association'ın Türkiye bölümü olan Uluslararası Reklamcıhk Derneği'nin düzenlediği konferanslann bu ayki konuşmacısı Koç Holding yöneticüerinden Can Kıraç. 11 haziran sah günü saat 12.00'de Divan Oteli'nde yapılacak olan toplantıda Kıraç, "Ferdin Serbestçe Bilgilenme ve Seçme Hürriyeti ve Reklam" üzerine konuşacak. Lot altı işlem • ANKARA (UBA) — Türkiye Vakıflar Bankası'nın Ankara, lstabul, ve lzmir'de bulunan menkul kıymetler merkezleri, sermaye piyasası kurulundan borsa dışı lot altı işlem yapma yetkisi aldı. 3 hazirandan itibaren talepler yerine getirilecek. Esbank, Derimod, Gima ve TireKutsan sırayagirdi Halka arz sürüyorEkonomi Servisi — Halka arzlar ardı ardına geliyor. Bu hafta başında Petrol Ofisi ve Tüpraş'ın halka arzından son- ra önümüzdeki hafta da 4 şir- ketin hisseleri satılacak. Es- bank, Derimod ve Gima pazar- tesi, Tire Kutsan da salı günü halka sunulacak. 4 şirketin hal- ka arzedeceği hisselerin piyasa değeri toplamı 107.6 milyar li- rayı buluyor. Pazartesi günü kamu kesimi Gima'nın hisselerini satacak. Ama Gima hisseleri, Tüpraş ve Petrol Ofısi hisseleri gibi cazip fiyatlardan halka sunulmuyor. 4000 liradan Iş Bankası şubele- rinde satışa çıkartılacak Gima'- nın rasyoları şö'yle: Cari oranı 1.05, piyasa değe- ri / defter değeri 2.36, fiyat / kazanç oranı 77.0. Şirketin 10 milyarlık ödenmiş sennayesine ve 16.2 milyar öz varlığına kar- şıhk 1990 yılında 519 milyon li- ralık kâr sağladığı ve fiyat / ka- zanç rasyosunun borsa ortala- masırn" olumsuz anlamda 7 ka- tı tutulduğu dikkati çekiyor. Hisselerden en fazla 8 milyon li- rahk (200 adet) ahnabilecek. özelleştirmeyi yürüten Kamu Ortaklığı Idaresi'nin elinde 54.68 oranında Gima hissesi bu- lunuyor. Gima'nın satış topla- mı 21 milyar 872 milyon ürayı buluyor. Pazartesi günü Esbank'ın yüzde 9 hissesi Türkiye Iş Ban- kası tarafından borsada satışa çıkartılacak. 150 milyar lira ser- mayeli bankanın bir hissesinin fiyatı 4000 lira. Bu fiyat üzerin- den Esbank'ın fiyat / kazanç oranı 9.43, piyasa değeri / def- ter değeri 2.24. Banka halka arzdan sonra sermayesini 200 milyar liraya cıkartacak. Bunun 25 milyar lirası yeniden değer- leme fonundan, 25 milyar lira- sı da nakden karşılanacak. Es- bank'ın halka arz tutan 54 mil- yar liraya vanyor. tKTÎSATÇI VE YATIRIM UZMANI TUNCAY ARTUN; 'Saracoğlu istifa etmeli' Ekonomi Servisi — Değer Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı iktisatçı Tuncay Artun, Merkez Bankası Başkanı Rüşrii Saracoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. tstanbul Mülkiyeliler Vakfı'nca düzenlenen "Son 10 Yüda Türkiye'de tsletmecffigin Problem- leri ve Çözümleri" konulu sempozyumun dün öğleden sonraki otunununda konuşan Artun sunlan söyledi: "Uznn yıUanhr serbest piyasa ekonomisiııi uy- gulayan Baü iilkcierinde bile merkez bankalan özerk degfl. Bunun son öroeğini Almaaya'da gör- dük. Hökttmetle çetiskiyc düşen Bundesbank gu- vernörü istifa etti. Bu nedenle Merkez R«nlta«ı başkanlannın çok fazla konuşmamalan gerek- tiğni düşiinüyorum. Ya da eger bdli odaklaria çelişki ve ceidşme içiadekrse bunu ortaya koy- mamaiıiar Rıanıi» Merkez Bankası'nın DFT ve Hazine'yle anlaşm«»iıit içinde oldağunu okuyo- ruz. Bu durumda Sayın Merkez Banltgüi Başka- nı'mdan özür dileyerek söyliiyorum, o da Bun- desbaak guvernöriinün yapbgını yapmalrydı. Gö- revi ve konnmu itibariyla en özerk kurumun menkul kıymetler borsalan olması gereldr. Ama bizde tMKB, SPK ve Hazine arasmda da çok dd- di cddşmeier var." Pazartesi piyasaya çıkacak başka bir şirket ise Derimod. 5 milyar lira sermayeli şirketin yüzde 15'i.Garanti Bankası ta- rafından borsada satışa sürüle- cek. 16 bin lira değer biçilen his- se senetleri üzerinden Derimod'- un fiyat / kazanç oranı 10.6, pi- yasa değeri / defter değeri 4.02, cari oranı 1.2. Derimod'un sa- tış tutan 12 milyar lira. Deri- mod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim düzenlediği basm toplantısında, kendisini deri sektörünün "Koç'u, Sabancı'sı" olarak tanıttı. Za- im, "Ürünümüze verdigimiz öoemi hisse senedine de verece- giz. Kâğıdımızın peşinde olacagız" dedi. Tire Kutsan Oluklu Mukav- va ve Kâğıt Sanayii AŞ'nin ser- maye arttırımından doğan rüç- han haklannın satışı yoluyla halka acılması salı günü başla- yacak. Şirketin 23 milyar 327 milyon lira sermayesi 6 milyar yükseltilerek 29 milyar 327 mil- yon liraya çıkarılıyor. Türkiye Halk Bankası'nın aracılık ede- ceği satışta hisselere 3300 lira değer biçildi. Bu fiyata göre his- senin fiyat / kazanç oraru 22.8, piyasa değeri / defter değeri 2.20, cari oranı da 1.01. Böyle- ce şirket sermayesinin yüzde 20.45'ini halka açacak ve kar- şüığında 19.8 milyar lira kaynak sağlayacak. Vehbi Koç'tan uyarılarEkonomi Servisi — Koç Hol- ding Şeref Başkanı Vehbi Koç, TOBB'nin Ingilizce yayını Tur- key Economy'ye verdiği demeç- te, Türkiye ekonomisinin uğra- dığı yapısal değişimi ve ekono- minin değişik alanlarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. İthaiat - ihracat: İthalatın ser- bestleştirilmesinin devamı Türkiye'nin ithaiat için gereken dövizi kazanabilme gücune bağ- lı olmalıdır. Lüks tanm ürünleri ithalatının yapılması büyuk bir hatadır. Borçlanarak ithalatın arttınlması memlekete zarar ve- rir. Sanayiyi tehdit eden aşın it- haiat kotalar ile kontrol altına alınmalıdır. Türkiye'nin ihraca- tına karşı uygulanan engellerin devam etmesi halinde, Türkiye'- nin ithalatını arttırma gücü yük- selemeyecektir. İthalatın ser- bestleştirilmesi Türk sanayiinin ithal girdi temini için büyük bir kolayhktır. Aynca ithaiat reka- betı arttıraraİc yerli sanayinin geliştirilmesi için itici bir güç ol- maktadır. nna bu konuda önemli vazife- ler duşmektedir. Yabancı sermaye: Yabancı sermaye gelecekse amacı sizi ih- ya etmek değil, kâr sağlamak- tır. Onun için yapılacak anlaş- Vehbi Koç tçvedış borçlar çok yüksektir, vergi sistemi adil bir şekle sokulamamıştır. Sanayiyi tehdit eden aşın ithaiat, gerekirse kotalarla kontrol altına alınmabdır. Türk sanayii ihracat yapabildiği takdirde ithaiat ile rekabet edebilir. thracatımızda yeni bir hamleye ihtiyaç vardır. Hem devlete hem de iş adamla- malara çok dikkat etmek la- zımdır. ÖzeHeştinne: Devlet bundan sonra artık uretim işinden çekil- meli, yeni yatınmlara gitmeme- li, sadece eğitim, sağlık ve alt- yapı işlerine girmelidir. Özelleş- tirme siyasi partilerin asgari müştereklerde birleşmesi gere- ken meselelerden biridir. Mem- leket menfaatlerine en uygun şe- kilde yapılması kaydı ile özelleş- tirmeye karşı çıkılmamahdır. özelleştirmeyi kamu finansman açıklarını duşürmenin bir ens- trümanı olarak görmemek gere- kir. Zira kamu açıkları harca- maların konrolü ve her şeyden önce vergi vermeyenden vergi ahnarak kapatılabilir. Çevre: Tabiat bir defa kirlen- di mi temizlenmesi için yapılan masrafların temiz tutmaktan çok daha pahalıya mal olduğu hakikati ortaya çıkmıştır. Sana- yi kuruluşlanna ilave mali bir yuk getirse de çevre sorunu mec- buriyetleri gözardı edilme- melidir. Serbestbölge kavgasıESİN SUNGUR Serbest bölgelerde 1990 yıhnda getirilen "yap-islet-sahip ol" formülü çok tutunca DPT, Istanbul Trakya Serbest Bölgesi'ni is- tekli firmalar arasında pay etmekte zorlan- dı.tstanbul'da yoğunlaşan tekstilcilerin ta- lepleri üzerine bir sure önce tstanbul civa- nnda iki ayn serbest bölge kurulmasuıa ka- rar verilmişti. Geçen yıhn eylül ayında Ata- türk Havalimanı sahası içinde faaliyete ge- çen ticaret serbest bölgesinden sonra Çatal- ca'da da imalat serbest bölgesinin kurulması hazırlıklarına başlanmıştı. Çatalca'da aynı zamanda işletmeciliği de üstlenecek olan Is- baş'ın kendi arazisi üzerine kurulacak olan serbest bölge için bundan önceki serbest bölgelerden farklı olarak "yap-islet-devret" formülü yerine, "yap-işlet-sahip ol" formülü benimsendi. Buna göre firmalar serbest böl- gede kuracaklan tesislerin kiracısı değil, sa- hipleri olacaklar ve buradaki araziyi istedik- leri şekilde değerlendirebilecekler. 10 milyar üra sermayeyle özel sektör ta- rafmdan kunılan Isbaş, Istanbul Trakya Serbest Bölgesi'nin kurulacağı 374 bin met- re karelik arazinin bir bölümünü kendisi ka- palı alan olarak değerlendirirken yaklaşık üçte birlik bölümünü de firmaların kendi tesislerini kendileri kurabüecekleri şekilde açık bıraktı. Firmalar tsbaş'm toplam 250 bin metre kare üzerine inşa edeceği en kü- çüğü 500 metre kare olmak üzere çeşitli bü- yüklükteki kapalı alanlan satın alabilecek- leri gibi 10 yil süreyle kiralayabilecekler. Açık bırakılan arazide de isteyen firmalar satın alacaklan arsa uzerinde kendi tesisle- rini kurabilecekler. DPT'nin karanna göre tsbaş'tan kapalı alan kiralayacak olanlann ödemeleri gereken kira metre kare başına 5 dolan, satın alacaklann ise 500 dolan ge- çemeyecek. Kendi tesisini kunnak üzere alı- nacak açık arazinin birim fiyatı ise metre kare başına 150 dolan aşamayacak. 1 mart tarihinden itibaren Istanbul Trak- ya Serbest Bölgesi için başvurulan kabul et- meye başlayan DPT, başvuru süresi 30 ni- sanda sona erdiği ve sonuçlann 15 mayısta açıklanacagı daha önce deklare edildiği hal- de bugune kadar firma isimlerini kesinleş- tiremedi. Sonuçlann açıklanmasındaki ge- cikmenin, firma taleplerinin açık arazide yoğunlasmasından kaynaklandıgı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre birim fiyatlann düşük- lüğü ve kendi ihtiyacına uygun tesis kurma isteği firmalann açık aıaziden yer isteme- lerine neden oldu. DPT Serbest Bölgeler Başkanı Yalçın Alaybeyoglu, firma isimlerinin haziran ayı ortalannda açıklanacağını behrterek açık arazide yoğunlaşan başvurulann tsbaş'm yapacağı kapalı alanlara kaydınlmasına ca- lışıldığını söyledi. tsbaş Genel Müdürü Tuncer Ogttn de şöyle konuştu: "DPT'nin bettriediğiflyaUartavan fiyat- lardır. Bu rakamlar firmalan ürküttü. Bu- nun için biz maliyetimizi aşafıya çekerek daha düşük birim fiyat oluşturmaya çalışı- yornz. Aynca henttz şartlan befll oimamak- la birUkte vadeli ödeme de miimkün olabi- lecek." Bu arada tstanbul Trakya Serbest Bölge- si'nden yer alabilmek için ilk başvuruda 10 bin dolar ödenmesi ve yer alındıktan sonra da tesis yapuru için büyük bir yatınm ge- rektiğini hatırlatan özel tekstilden Mehmet Kombaracı, büyük bölümü orta ve küçük boy işletmelerden oluşan konfeksiyoncula- nn bu kadar büyük bir yatınmı gerçekleş- tirmesinin mümkün olmadığını söyledi. SON BEŞ YILDA LIKIT DEĞERLER Likit değerleriîmiz ESBANK "Tedbiıii ve Kararlı 1986 30.411 EKONOMİDE KULIS MERAL TÂMER Bankalar Taner'erestçekti Devlet Bakanı Güneş Ta- ner'in Almanya'dan telefon talimatıyla faizleri düşürmesi, İş Bankasi, Akbank ve Yapı Kredi gibi sektörün 'büyüklerini' başlangıçta pek memnun etmişti. Ama bu memnuniyet kısa sürdü. Çünkü faızlerin düşürülme- si talimatının ancak önemsız bir-iki küçük banka tarafın- dan delineceği düşünülürken çok şubeli mevduat bankala- rından Pamukbank ve Türk- bank da yüzde 75 faizlerde kaJarak haksız rekabet yarat- maya başlamışlardı. Bu yet- miyormuş gibi, faizlerin düşü- rüldüğü ilk hafta düşük faizli bonolarını satamayan Hazi- ne, çarşamba günü faizleri yeniden yükselterek banka- larla âdeta alay ediyordu... Çünkü tasarruf sahibi İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi gibi düşük faiz veren bankalardaki vadesi doian mevduatını çözüyor, başka bankaya ya da Hazine bono- suna koşuyordu. Geride bı- raktığımız hafta içinde Yapı Kredi ve Akbank'tan her gün ortalama 25'er milyar lira, İş Bankası'ndan ise kabaca günde 50 milyar lira mevdu- at çekilişi söz konusuydu. Sektörün büyükleri, bu mevduat kanamastna ne ka- dar dayanabıiirdi? Çarşamba günü yüksek faızle piyasaya sürülen ve iyi satılan Hazine bonoları bardağı taşırdı. Ban- kalar Taner'e restlerini çekti- ler. Ya Sayın Taner, kendile- rine verdiği talimata dığerle- rinin de uymasını sağlayacak ve aynı zamanda Hazine bo- nolarını önümüzdeki çarşam- ba makul faizlerie' piyasa- ya sürecektı va da... Evet ya da İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi faizleri yeniden yükselteceklerdi. Çünkü mevduatın daha fazla kaç- masına göz yumamazlardı. Zaten bu arada ufak ufak ön- lemlerini de almışlar, 1 ve 3 ay gibi kısa vadeli mevduatın faizlerini yükseltivermişlerdı. Taner, yeniden kollan sıva- dı.Özellikle büyüklerin yakın- dıkları ve haksız rekabet ola- rak niteledikleri çok şubeli yüksek faizli bankaları uyar- dı. Bu bankalar Türkbank ve Pamukbank tı. Bu 2 banka faizlerini aşağı çektiler. Ger- çi 2 banka da bu aradaki za- man süresince, nakite olan ihtiyaçlarını mükemmel karşt- lamış oldular ya artık yapa- cak bir şey yoktu... Aynca sa- nırız çarşamba günü piyasa- ya çıkacak Hazine bonoları- na uygulanacak faizlerin 'fahiş' olmayacağı yolunda da söz alındı ve işler şimdilik yatıştı. Şimdi gözler gelecek haf- ta çarşamba gününe çevril- miş durumda. Sigorta sektöründe lider değişti Çukurova Gru- bu'nun patronu M*hmetEminKa- r a m e h m e t , 1937 yazında Halk Si- gorta'yı İktisat Bankası sahibi Erol Aksoy'a satacaktı. Hatta satışa ramak kaldığı ıçın Ak- soy'un adamları Halk Sigorta'da dolaşmaya başlamışlardı bile... Son anda satıştan vaz- geçikji. Karamehmet Halk Sigorta'yı satmadığına şimdi çok memnundur herhalde... Çünkü 0 stralar 17 milyar liralık yıllık cirosuyla sektör- de yedinci durumda olan Halk Sigorta, 1991'in ilk 3 ayiık verilerine göre 1 numara olmuş. Halk Sigorta, önceki gün Svvissotel'- de verilen davetle yeni bir şirket doğurdu: Halk Yasam. Halk Sigorta Genel Müdür Yar- dımcısı Abdullah Kavacık da Halk Yaşam'a Genel Müdür oldu. Yıllık cirosu 17 milyar olduğu dönemde 1987 sonunda Halk Sigorta'nın başına ge- çen Genel Müdür Erhan Dumanlı, bu yil Halk Yaşam'la biriikte 600 milyar lira ciro he- defleditderini belirtiyor. Bu cironun 485 mil- yar liralık bölümü Halk Sigorta'nın olacak- mış. Yıllardır sektörün lideri durumundaki Iş Bankası kuaıluşlarından Anadolu Sigorta'- nın ikinciliğe düşmesinin bir nedeni de kuş- kusuz Anadolu Hayat'ın geçen yil yuvadan ayrılması, yani cironun geçen yıldan bölün- müş olması. Ancak Dumanlı iddialı: "Blz bu yıhn İlk 3 ayında yakaladgımız blrinclHği, Halk Yaşam'ı ayırdıktan sonra da sürdürecağiz" dryor. Halk Sigorta 1990 yt- lını, Anadolu Slgorta'nın ardından sektö- rün Iklnd buyüğü olarak kapatmıştı. Almanlann Doğulusu iç parçalattı oradakilere talip olmaya cesaret edemiyor- lar. işadamlanmız Almanları dinledikten son- ra SHP'ye iyice kızmışlar. "Doğu Almanla- rm haüerlne bak, bir de bizim SHP'nin yet- killsl Onur Kumbaracıbası'ya bak. Basın- da y«r alan d*meçl«rinde hâlâ 'iktidar ol- duğumuzda özelleştirmeden vazgeçeceğiz, satılan KİT'leri de geri alacağız' dlyerek in- sanı dell edh/or. Otur saçını-başını yol...", İş dünyası, geride bıraktığımız hafta Do- ğu Almanlann hücumuna uğradı. Artık Do- ğu Alman demek doğru değil, ama anlatım kolayiığı sağlıyorl Çünkü size "Almanya'dan aralannda ekonomi bakanının da bulunduğu 22 ki- silik heyet geldi ve LaleU'dek] Hozaik Ote- li'nde kaidılar" desem, herhaide pek sasar- sınız,, ama gelen heyet Almanya'nın doğu kesiminden Mecklenburg Vorprommern eyalet yetkilileri olunca iş değişiyor. Doğu Alman heyeti ülkelerindeki KİT'leri özelleştirmek için Türkiye'de müteşebbis an- yor. Türkiye'de aradığı gibi kuşkusuz başka birçok ülkede de arıyor. Ellerinde çantaları atıl devlet tesislerini pazariamaya ugraşıyor- lar. Heyet bu çerçevede çarşamba günü TÖ- SİAD'la, perşembe günü de İSO ve İTO yet- kilileriyle görüştü. Doğu Almanlann hali, bizimkilere pek do- kunmuş. Özellikle bugüne kadar dısiplinli, bi- raz da mağrur Batı Alman yetkilileriyle haşır- neşir olmuş işadamlarımıza pek dokunmuş. "Ağlayan bir Alman", hiç kuşkusuz yerle- şik Alman imajına pek ters düşüyor. Heyet Başkanı Ekonomi Bakanı hem Al- manca konuşuyor hem de "Bize okullarda Rusça öğrettller, bu yüzden size İnglltz- ce httap edemlyorum" diye özür diliyor- muş. Aynca kendi bölgelerinde çalışan Al- manların tembelliğinden, insanları çalıştıra- madıklanndan yakınıyormuş. Doğu Alman- lar KİT'leri özelleştirecek müteşebbis bulur- larsa o denli mutJu olacaklar kı bizim işadam- larımızın izlenimine göre "Sırtlanndaki yük- ten kurtulmayı çok istlyorlar. Bizden evet diyen olsa, yok pahasına devredecek- ler..." Ama bizden pek istekli de yok gali- ba... Buradaki KİT'lerin halini bildikleri için 5 milyon dolara ABD'de banka İktisat Bankası sahibi Erol Aksoy, ardından Çu- kurova'nın patronu Meh- met Emln Karamehmet, son olarak da Sabah gaze- tesi sahibi Dinc Bilgin'in de aralannda bulunduğu bir yatırımcı grubu Ameri- ka'da banka sahibi oldu. İş dünyasında Amerika'da banka satın almaya hevesli olanlar olabilir. Varsa, ceplerine 5 milyon dolar koyup, Dinç Bilgin'i izlesinler. Bir Amerikan bankası olan Manifacturers Hanover'in Türkiye Müdürü olarak yıllarca görev yapan Atllla Uras, geride bıraktığımız günlerde yöneticilikten patronluğa adımını atarken Amerika'da kurulu tek şubeli bir ban- kanın Dinç Bilgin'le biriikte ortağı oldu. Uras, aynca Türkiye'de kurduğu Uras and Uras müşavirlik şirketiyle çeşitli danışman- lık hizmetleri verecek. Amerika'da satın aldıkları bankayı "deği- şik bir model" olarak niteleyen Uras, "Ba- na güvenen işadamı dostlanm paralannı koydular. Ben de emeğimi koyuyorum. Banka bize toplam 6.1 milyon dolara mal oluyor. Hisseleri yaklaşık 2 dotardan aldık. Ama Amerlka'daki masraflan da üstüne koyarsanız hisseler 3 dolara mal oluyor. Özerdim DEGERE'de Sümerbank Genel Mü- dürlüğü görevini 1990 sonlarında bıraktıktan sonra geçen ay da Sü- merbank Yönetim Kuru- lu Baskanlığı'ndan ayrı- lan Ahmet Ozerdlm, iş hayatına yeniden İstan- Ahmet özerdim bul'da ve özel sektörde devam etme karan aldı. Özerdim Sovyet- ler Biriiği'nin daha Türk işadamları tarafın- dan keşfedilmediği yıllarda bu ülkeyte tica- ret yapan DEGERE Holding'e Genel Koor- dinatör oldu. DEGERE Holding, yıllardan beri Sovyet- ler Birfiği'nden ithaiat yapıyor ve bunu üçüncü ülkelere satıyor. ithalatın ağıriığı khnyevi maddetorde. SovyetJer'le bu iliş- kiyi DEGERE'nin sahibi Ertürk Deger 198CIİ yıUann hemen başlannda başlatmış. Şimdi meyvelerini topluyor. Sovyetler'in Türkiye'deki ilk ortak yatınmı 2 yil önce DE- GERE ile yaptlmış,SoyuT-Khn Export firma- sı DEGERE Holding'le biriikte Istanbul'da So-De şirketini kurmuşlardı. AtMlaUras Bu bankayı geHştlrtp 3 yil kadar sonra Wall Streef- te satacağız" dtyor. Uras'ın anlattığına göre "Zaten Amerlka'daki yöntem bu. Zor duruma düşen bir şirketi makul bir fiyata ahp geHştlrtyor, sonra da borsada satı- yorsunuz." Uras'a sor- duk, 3 yil sonra borsada sizin bankanın his- seleri kaça gider diye... "Ben ihtiyatlı ada- mımdır. Asgari 10 dolar diyorum. Demek kl mutlaka 10 doların üzerine gider" de- di. Biz ticarerten anlamayız, ama bugün 3 do- lara mal olan bir hissenin 3 yil sonra Wall Street'te asgari 10 dolardan satılması, an- laşılan iyi bir iş. Uras, Amerikan bankalarının Latin Ame- rika bunalımmdan sonra bu kez de ticari gayri menkuller nedeniyle büyük bunalımda olduğunu ve şu sıralar sermaye yetersizliği çeken pek çok bankanın ucuza satın alına- bileceğini anlatırken kendisine sorduk: "Şu gunierde Amerika'da banka aknak için kaç para lazım? Uras, "5 milyon dolar ve üze- ri yeterikMr. Cebine bu parayı koyan, Ame- rika'da banka sahibi olabilir" dedi. Bizden aktarması... KlSA KISA 1987 102.690 1988 207.250 1989 428.528 1990 677.037 1991 • TÜRKİYE KALKINMA BANKASI nın 1990 yılı kârı, 160 milyar TL oldu. Banka 34.6 milyar TL tutarında kurumlar vergisi ödeyecek. • MED Menkul Değerler AŞ'nin kârı, 670 milyon TL'ye ulaştı. Kuruluş yılı olan 199O'ı zararla kapatan şirket bu kâra 1991'in ilk 5 ayında ulaştı. • TÖBANK Alman futbolcu Schumacher'in jübile biletlerini 19 şubesinde satmaya başladı. Jübile gelirleriyle yapılacak olan çocuk hastanesine yardım yapmak isteyenler de Tobank'm Caddebostan şubesindeki hesaba para yatırabilecekler. • GOODY saç aksesuarlan ' Türkiye'de. ABD'nin ünlu markası Goody'nin Türkiye • distribütörlüğünü Pinkim Kozmetik üstlendi. • DEVA 5 milyar 2S0 milyon TL kâr dağıtıyor. 30 mayısta başlayan kâr dağıtımında her bin liralık hisse için 600 TL ödeniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog