Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ın yarışma programı Penaltı-91 her Pazar 19.15'de TV2'dei Penaltı'yı kaçırmayın! %%n PAMUKBANK Cumhuriyeti l • \ Gönül Üyesi Kartı'nız Pamukbank'ta. Taraftara selam: İşlem tamam! ;r BANK24İ Ş L E M T A M A M ! 68. Yıl; Sayı: 23986 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL OCDV dah,ı/1 Haziran 1991 Cumartesi Tiyatro / 7 Gürcülerden ozgün bir Brecht yoıumu Dizi/14 Ölüme rağmen yaşam tutkusu Acı ve mutiuluk, Kûrtier arasında en keskin çelişkjlerte iç içe Söyleşi/16 Caz, özgürlüklerin müziği Son 10 yıldır en popüler dönemini yaşayan cazTûrkiye'de ne durumda? Katlaniar Neşet Ruacan, Nükhet Ruacan, Can Kozlu YİMtea: Sadettin Davran Cumhurbaşkaniy ANAP genel başkan adaylarının artması eğiliminde ÖzaPm aday oyıuıuÖzal'ın aday sayısının çok olmasını Cumhurbaşkanı Özal'ın son günlerde sağlayıp üst yönetime değişik kesimlerden görüştüğü ANAP'lılara "Kongrede herkes isimlerin girmesini amaçladığı öne gücünü görsün. Oradan çıkan kişi işi sürülüyor. Doğan, özal'ı herkesin içindeki toparlayamazsa olağanüstü kongreye adaylık arzusunu istismar etmekle suçladı. gidilir" dediği öğrenıldi. Başbakan Yıldırım Akbulut Tokat'ta, Mesut Yılmaz Bursa'da delegelerle bölge toplantısı düzenledi. Kültür Bakanı Zeybek ile Köyişleri Bakanı Kayalar'ın da adaylığını açıklamaları bekleniyor. ANKARA (Cumhuri>et Bu- rosn) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal, ANAP'ta aday enflas- yonunu köruklüyor. özal'ın olabildiğınce çok aday çıkması- nı sağlayıp kongreye kısa bir sü- re kala kendi aralarında anlaş- maJannı isteyeceğı ve böylece farkh eğilimlerden çok sayıda is- mi ANAP üst yönetimine sok- mayı amaçladığı öne suruluyor. Genel başkan adaylarından Hiısnü Doğan, özal'ı eleştirerek "Herkesin içindeki adajlık ar- zusunu arttırdıgını ve bu duygu- lan istismar ettigjni" söyledi. Başbakan Yddınm Akbulut To- kat'ta, diğer genel başkan ada- yı Mesut Yılmaz da Bursa'da bölge toplantıları yaparak kongre kulısıni Anadolu'ya ta- şıdılar. Kultür Bakanı Namık Keraal Zeybek ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar'ın da onumuzdeki gün- lerde adaylığını açıklamaları bekleniyor. Cumhurbaşkanı özal, aday- lığını açıklamak ısteyen Ulaştır- ma Bakanı Cengiz Tuncer baş- ta olmak üzere kendisiyle görü- şen Namık Kemal Zeybek ve Lütfullah Kayalar'ı kongre kav- gasına itti. özal'ın, lider aday- larının sayısını pompalayarak kongre gunü için bazı hazırhk- lar içinde olduğu kaydediliyor. Cumhurbaşkanı'nın her kanat- tan adayla girilecek kongrede ılk gun adaylardan hiçbirinin genel başkanlık ıçın yeterlı oyu topla- yamayacağını duşunduğu belir- tiliyor. özal'ın bundan sonra kendisinin de uygun göreceği bir aday etrafında toparlanılmasını, bu sırada adaylann da birbirle- riyle görev alanları ıçin pazar- lıklannı tamamlamaiannı bek- leyeceği kaydediliyor. Kongre- nın ikinci gunu yapılacak MKYK seçiminde de özal'ın bu yöntemle ıstediği çok sayıda is- mi partinin ust yönetimine sok- mayı planladığı öne sürüluyor. Cumhurbaşkanı ile göruştük- (Arkası Sa. 19, Su. l'de) ADAYLARIN KURMAYLARI 5. Sayfada Tarım ürürüerindefıyatlar enflasyonun gerisindekalacak Çiftçiye yenî şok dalgası Kamudaki finansman açıklan ve kooperatif birliklerindeki mali darboğaz, Para Kredi Kurulu'nun ayçiçeği, pamuk, pancar ve fındık fiyatlannı düşük tutmasının en önemli nedeni olarak gösteriliyor. ANKARA (Cumhurivet Bttrosu) — Buğdaya verilen düşük ta- ban fiyattan sonra ayçiçeği, pamuk, pancar ve fındık destekleme alımlannda da fiyatlann enflasyonun gerisinde tutulacağı belir- tlliyor. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'mn fiyat önerileri, Para ve Kredi Kurulu'nda daha da düşurüluyor. Geçen yıhn pan- car bedellerinin tümüyle ödenmesi için şeker şirketine fonlardan kaynak aktarıldı. Buğday bedellerinin de Körfez hi- beleriyle ödenmesi öngö- rülüyor. Ürün fiyatlannın düşük tutulmasının en önemli nedeninin kamu- nun fınansman açıklan ve kooperatif birliklerindeki mali darboğaz olduğu bil- diriliyor. Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin başkanlı- ğnıdaki Para ve Kredi Ku- rulu'nda yapılan tartışma- lı görüşmelerden sonra buğday fıyatlan, kurulun 700 liralık ortalama fiyat önerisi doğrultusunda ilan edildi. Onümüzdeki günlerde de ayçiçeği, pa- muk, pancar ve fındık fi- yatlarının açıklanacağı bildirildi. Para ve Kredi Kurulu, tarımsal ürün destekleme fiyatlan konu- sunda bir de rapor hazır- layarak Başbakan Yıldı- rım Akbulut'a sundu. Buğday fiyatlannın or- talama 700 lira olarak be- lirlenmesi ve ödemelerin de dört ayda ve iki taksitte yapılması önerilen raporda ayçiçeği için de 1.175'le 1.230 lira arasında bir fiyat verilmesi öngörulu- yor. Para ve Kredi Kurulu'nun raporunda, tanmsal ürünlerin des- tekleme fıyatlan ile ilgili olarak Tanm Orman ve Köyişleri Ba- kanlıjı'nca yapılan maliyet araştırmalanna da yer veriliyor. Ba- kanlık, ürün fiyatlannın en az maliyetin yüzde 30 üstünde be- (Arkası Sa. 19, Su. 8'de) Buğdayfıyatına protesto hazırlığı Traktörlü mitingEkonomi Servisi — Hükume- tin ûncekı gun açıkladığı, enflas- yon hedefınin altında kalan hu- bubat taban fiyatlan, kırsal ke- simde hareketlenmeye yol açtı. ANAP kongresine 14 gün kala, erken seçım tartışmalannın yapıl- dığı bir ortamda, anketlerde oy oranını arttıran Doğru Yol Par- tısi de geleneksel tabanı olan çiftçi kesiminin tepkilerini yönlendir- meye hazırlanıyor. DYP'ye yakmlığıyla tanınan Türltiye Ziraat Odalan Birliği, bir süre önce, "hükumetin lanm po- (4rtası Sa. 19, Sü. 4'de) İstanbul'da tango Tangonun böyük ustaUnndan Raul Garello yönetimindeki Arjanüo Tango Orkestrası, Ankara'dan sonra tstanbul'- da. Üç gece art arda Fitaş'ta konserier veren iinlii toplu- luk, tstanbuTdald ''son tango''lannı bu akşam İTÜ Maçka M a d e n F«kültesi Salonu'nda çalacak. Arjantin'in tanın- mış tango ozanı ve gazeted Horacio Ferrer'in de yer aldı- gı tango orkestrası, 1 saat 40 dakika süren "Viva B Tango' adlı gösterilerinde Alicia Ortando - Oaudio Barneix dans ikilisiııi de sunuyor. (Fotograf: tbrahim Günel) Özel okııl giriş smavmda fiyasko Sınav kartları ellerine ulaşmayan öğrenciler ve velileri büyükpanik yaşıyor Istanbul Haber Servisi — özel Türk veyabancı okullann yannki sınavına öğ- reıciler sınav giriş kartsız alınacaklar. Bdcaılık Ölçme Değerlendirme ve Yer- leşdrme Merkezi'nin smav belgelerini ge- çeı çarşamba akşamı postaya vermesi nefcuyle dün akşama kadar binlerce öğ- reıci kartlannı alamadı. Anne-babalann ve öğrencilerin yaşadığı panik ve telaş İLzrine Sınav Yürütme Kurulu bir açık- lama yaparak, smava resimli v "Öze! Okullar Sınavı Kimlik Kartı"nın göste- rilmesiyle girebileceklerini bildirdi. özel okullar sınavı yann Izmir, An- kara, Tarsus, Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi ile İstanbul'da Bakırköy, Kadı- köy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sanyer ilçelerindeki 50 özel okulda yapılacak. Sınav takvimine göre adaylann smava gi- recekleri okulu ve numarasını belirleyen "sınava giriş belgeleri"nin de en geç 29 mayıs gününe kadar öğrencilerin adres- lerine ulaşması gerekiyordu. Ancak du- ne kadar bu belgeleri postadan gözleyen öğrenci ve veliler, "sınav giriş kartlan- 'nı alamadılar. Bu nedenle önceki gun- den beri veliler arasında büyük bir telaş ve tepki doğdu. Velilerden bakanlığa ve okullara telefon yağdı. İstanbul'da sınavı yöneten özel Okul- lar Sınav Yürütme Kurulu Sekreteri Mehmet Çamoğlu, "Velilerin panige ka- pıtanasma gerek yok" dedi. Çamoğlu, ge- cikmeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Postalama islemindeki gedkme, Ba- kanhk Ölçme Değerlendirme, Yerlestir- me Merkezi'nden kaynaklanmış. tş yıi- künden ve teknik bazı nedenlerle, sınav belgeleri ancak çarşamba akşamı Anka- (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) 9 tıöııü ve DeıııireTden Ecevk'e suçlama tnönü, Ecevit'in özal'ı desteklemek için Köşk'e çıkacağını öne sürdü. Demirel, "lktidar partisi değnek arar, ama değnek de değnek olmalı" dedi. tç Politika Servisi — DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in son gunlerde ANAP, Özal, SHP ve DYP ile ilgili demeçlerine Inonü ve Demirel'den sert yanıt- lar geliyor. SHP Genel Başkanı Erdal İnoniı, Kuşadası'ndan Selçuk'a (Arkası Sa. 19, Su. 6'da) Beşikçioğlu- İşBankası 20 ıııilyarlık borç davası düştü Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dünüru Alpaslan Beşikçioğlu hakkında açılan dava, bankanın "anlaşma sağlanmca feragat etmesi" uzerine düştü. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bıi- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'ın dunuru Alpaslan Beşikçioğlu hakkında tş Banka- sı'nca açılan dava, taraflar an- laşıhnca duştü. Bankanın hu- kuk muşaviri Refik Er, "Anlaş- ma sağlanmca davadan feragat ettik. Dava düştü" dedi. Alpas- lan Beşikçioğlu da yaptığı açık- (ArkasıSa. 19, Sü. 3'de) BAŞKENT'TEN AHMETTAN Kurtcebe Baker'a Ne Yazdı?.. ANKARA — Türkiye haa- ran ayına çok hızlı giriyor. Kıb- ns konusunda atağa geçiyor. Atağı Cumhurbaşkanı Özal- ın ilgisi ve bilgisi çercevesinde Dışişleri Bakanı Alptemoçin şahsen gerçekleştiriyor. Üç gün önce Alptemoçin ABD Dışişleri Bakanı'na bir mektup yazıyor. Bu mektup, diplomatik kanallardan Was- hington'da Baker'a iletiliyor. Neden ABD Dışişleri Ba- (Arkast Sa. 19, Sü. 7'de) ÛNCESİ VE SONRASIYLA ŞEYH SAİT AYAKLANMASI îngiliz, Fransız, Amerikan gizli belgeleri, TBMM'nin gizli tutanaklan, Genelkurmay Harp Taribi yayınlan ile Kûrt kaynaklan ve îstiklâl Mahkemesi savcısı Avni Doğan'ın yayımlanmamış anılarından yararlanılarak hazırlanan yazı dizisi. Kûrt ayaklanmasımn liderlennden Şeytı Abdütkadır ve oğlu. MUSTAFA KEMAL PAŞA "Kürtlerin yaşadığı yerlerde hem iç siyasetimiz hem dış siyasetimiz bakımından yavaş yavaş yerel bir yönetim biçimini gerekli görüyoruz." UâUR MUMCU araştırdı, yazdı Y A R I N C U M H U R İ Y E T ' T E KlBRIS ABD açü çözüııı istiyor 'ABD hazır* ABD Başkanı George Bush'un bu yaz sonuna kadar Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunduğunu gönnek istediği ve BM gözetimindeki görüşme ve temaslarda bir 'katalizör' olarak katkıda bulunmaya hazır olduğu büdirildi. 11. Sayfada BUSH ANKARA'DA KIBRIS'I KONUŞACAK UFUK 6ÛU)CM>R'tn haberi 11. Sayfada CUMHURBAŞKANI ÖZAL'IN DÖRTLÜ ZÎRVE Ö>4ERİSİ TARTIŞILIYOR 11. Sayfada MITTERRAND NATO İÇİN ABD'YE SERT ÇIKTI MİME G.SAUmiERIi haberi 10. Sayfada GALVIN: ALAN DIŞI MÜDAHALE BELİRSİZ EDİP EMİİ ÖYMEM'ln haberi 10. Sayfada Bugün/Bilim Teknik Yann/Dergi Azrail yoüardaydı: 15 ölü iaker Merkeri — Yurdun çe- şin yerlerinde dun meydana ge- leıtrafık kazalannda 15 kışı öl- d v 48 kişi yaralandı. ğdr'dan Izmir'e gıden Kâ- n ı Guneş yönetimindeki oto- b>v., Konya'ya 50 kilometre mıklıkta yağjştan kayarak şa- ranpole yuvarlandı. Kazada o>tbu> surücüsü Kâmil Guneş uVtyoiculardan Zeynep Deniz- taa ve Hasan Özkaya olay ye- ride öldu. Kaza sırasında ya- ralanan 36 kişiden 13'ü Konya, ll*ı Aksaray'dakı hastanelerde tedavi altına alındılar. 12 yara- lının tedavisi ise ayakta yapıldı. AA'nın haberıne göre Kara- buk DYP Beledıye Meclisı uye- sı Ahmet Yılmaz yonetimınde- ki özel otomobıl, Kemal Oyman mevkiinde sabaha karşı Musta- fa Ujgur ıdaresmdekı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobılde bulunan Rafet Pehlivan olay yerınde, DYP Belediye Meclisi uyesi Ah- met Yılmaz da kaldırıldığı An- kara Ibni Sina Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Izmit'te bir kamyon şoföru anıden onune çıkan 10 yaşında- kı kızını çiğnedi. Kızının olumu- ne neden olan baba, kazadan sonra sinir krızleri geçirdi. Kullandığı kamyonla Yenido- ğan Mahallesı Kaleustu Sokak'- taki evıne gitmekte olan Meh- <Arkası Sa. 19, Su. H'de) • Kayıp yıllann davası 26 vali boşta geçırdikleri 8 yıhn kayıplarını alabılmek için Bakanlığı mahkemeye verdi. 3. Sayfada m Matthau-Lemmon Ikilisi 72 yaşmdakı yaşh adam ailesiyle geçinemez ve bir genç kızın sorunlarına yardımcı olur... Star l'deki "Kotch" adlı 1971 yılı yapımı fılmin yûnetmeni Jack Lemmon. 6. Sayfada • Nâzım şerefine yenlden Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Semıha Berksoy 'Ivan tvanoviç' ile yine sahneye çıkıyor. 7. Sayfada • Tersane Işçileri 'hastalandı' Kamuya an işyerlerinde direnışler yayıhyor. Tekel ışçileri Adana'da da toplu viziteye çıktı. Ekonomide • KDV zammı ertelendi Gıda maddeleri, gazete, kitap ve doğalgazda KDV'nin yuzde 8'e yükseltilmesi 2 ay ertelendi. Ekonomide • Halka arz sürüyor Halka satış atağına Derimod, Esbank, Tire Kutsan da katılıyor. Gima hisseleri de satılacak. Ekonomide • Ordu Takımı, A Milll Takımı gibi Beşiktaş'tan 5, Trabzon'dan 6, Galatasaray'dan 2, Fenerbahçe, Aydınspor ve Gazıantep'ten l'er futbolcu var. Sporda • 'Üniversltelerin bası kesiltyor' Istanbul ve Hacettepe üniversitelerınin öğretim üyelen bölünmeye karşı çıkıyorlar. Arka Sayfada • Yıldız öğrencllerlnln her şeyi eksik Yıldız Ünıversitesı'nde 16.500 öğrencı öğrenım görüyor. Öğrencilere göre sorunlar çok. Çözüm için karamsarlar. Arka Sayfada COZTEM UGUR MUMCU Tıp Eğitimi... Türkiye'de tıp eğitimi ne düzeydedir? Bu konuda TBMM'de Dr. Mustafa Kalemlı başkanlığında bir "Araştırma Komisyonu" kurulmuş: Komisyon da 23 de- kan, 1277 öğretim üyesi ve yardımcısı ve 1507 öğrenci ile görüşerek bir rapor hazırlamıştır. Rapordan bazı bölümler sunalım: — Intemler, tıp fakülteterinde okutulan dersleri genel ola- (Arkosı Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog