Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 1991 CUMHURÎYET/9 "VE V GÖRÜŞ Kırk beş yaş kırk altıya kırkdörtten daha yakındır. Simone Signoret HAYVANLAR tSMAIL GULGEÇ İNSANLAR F Ü S U N Ö Z B t L G E N MECLİS TEKİ AVCILIK YASASINI UVEYIKLER VE KARACALAR OKUSUN "ÜVEYİK bu raevsimde yumurtaya yatar. Avcıyı gorünce kaçmaz, oylece bakar. Avcı tüfeğini yuvanın ustiine yatnuş üveyik kuşuna doğrultup vuramaz ki. Yureği dayanamaz.." Gazetemizin "Rasgele" yazan ve avcısı avukat Raif Ertem, Lübnanh bakanın haf1 ı sonunda Türkiye'ye üveyik avına gelip 200 vurduğunu duyunca hayretini Tavşan gizkyemiyordu.Bu mevsimde Üveyik Geyik hem de yasak varken üveyik yuında çıkan Kara Avcıhğı madı ve uzun yıllar elden ele lanmasını da yasakhyordu. avlatur mıydı? Kanunu düzenüyordu. Bu ya sürundükten sonra bugünku Ancak av tufeği üreten MKE'Bu olay olmuştu hem de Dı sanın eksik kalan yönlerini gi yeni tasarı hazırlandı. Meclis den av malzemesı satıcılarına şişleri'nin "özel izni" ile. Tam dermek üzere 1980'li yıllarda gündeminde bulunan tasarı ve avalara kadar çesitU kesımda kara avcıhğının ıki yıl ya bir yeni yasa taslağı hazırlan eğitim, fon, zabıta gibi konu lerin tepkisini çeken bu tasarı saklanmasına ilişkin yasa tasa mıştı. Avcılann ve konu ile il lara yeterli ağırlığı vermiyor ve daha sonra "yerli hayvanlann rısı TBMM'de komisyonlar gili çevrelerin olumlu karşıla avcıhğm denetimini Orman av yasagı" olarak yumuşatıldan geçip Meclis gündemine dığt bu taslakta avcılann, av Bakanhğı görevlilerine bırakı dı. Böylece göçmen olarak girmişken. cılar birliği çevresinde örgut yor. Orman olmayan bölgeler Türkİye'den geçen hayvanlar Türkiye'de çok geniş bir av lenmesi, avcılann eğitimi, av de avlanan tavşan, kuş gibi yasak dışına çıkanldı. Ayı, gecı, av sanayicisi, av turizmcisı cılık fonu kurulması ve av za hayvanlar böylece denetimden yik, karaca, tavşan, keklik, çil kesimini ilgilendiren yasa ne bıtası getırilmesi gibi gönümüz tamamen kaçabilecek. gibi yerli hayvanlarımız yasak getirip ne öngöruyordu? Av koşullannda çok gerekli hükapsamında kaldı. cılığımızın yasal düzenlemesi kumler yer alıyordu. Peki bu yasak yerli av hayYeni tasan azalan av haynin hali pür melali nasıldı? vanlarmın yeniden •çoğalabil vanlanmızı kurtarabilecek mi? Bunları soruşturduk: TurkiAncak Danışma Meclisi'nde mesine olanak vermek uzere Avcılar bu konuda da pek ye'de avcıhk konulannı 1937 hazırlanan bu taslak yasalaşa iki yıl kara hayvanlarının av ümitli gözükmuyorlar. Birincisi avcıyım diye tufeği kapan eğitimsiz pek çok kışinin bu hayvanlan bilinçsiz bir biçimde avlamasından ve ciddi bir kontrol yapılamamasından. tkincisi ve daha da önemli olanı ise av hayvanlarımızın ŞİLE sımrlan içensinde yer cını karşılamak için yapdacak dık. Herhalde şimdi tek care artık avcılardan da daha büalan Yeşilvadi, Üvezli Ve Avcıbaraj suları altında kalacağı bu olacak. yük bir tehlike ile karşılaşmakoru köylüleri Yeşilçay Barajı söylenmektedir. Evlerimizin, İstanbul'un su sorununu ya îanndan. Tarım ilacı, kımyaprojesinden büyük tedirginlik köylerimizİD etrafında sondaj kınen biliyoruz. Köylerimiz ve sal gübre ve sanayi artıklannm duyuyor. Henuz etüt safhalar yapdmakta ve kimse, hiç köylülerinüzin feda edümesiyle karıştığı yemleri yiyen, suları sında olan baraj için kamulaşbir yetkili ağız bize gelip 'Du tstanbul'un su probleminin bi içen hayvanlar, öbek öbek can tırma başladığı takdirde 113 rum şudur, köyünuz sular al teceğine inansak belki kaderi veriyor. yıldır oturdukları topraklanntında kalacak, size şöyle bir mize de razı oluruz. Ancak keBu arada özel avlak kurma dan ayrılmak zorunda kalaçözüm getireceğiz' deme sinlikle biliyoruz ki Marmara ile ilgili duzenlemeler de zencaklarını, buna rağmen Istanmektedir. Bölgesi'nde bizim gibi 50 köy gin avcılann dıkkaüni çekmebul'un su probleminin yine de Herhalde yakında gelip, daha feda edflse bile sonın bit ye başladı. Ali Üstay ve Ömer çözümlenemeyeceğini anlatan hayvanlan bir ahırdan diğer meyecek. Çünkii Marmara Borovalı Birleşik Avcıhk Merköylüler hukuki ve demokraabıra nakleder gibi 'Sizi şura Bblgesi yeterince yağış almı kezı kurarak çahşmalara baştik yollara başvuracaklarını ya nakledıyoruz' diyeceklerdir. yor. Yağış almayınca da butün ladılar. özel avlak kuranlara söylüyorlar. 113 yıldır birkaç donum tar barajlar, bentler boş kalmaya devlet yumurta verip av haylamızla, 34 ineğimiz ve 1520 mahkum. 1112 mayısta bir de çevre vanı yetiştırilmesini teşvik editavuğumuzla yaşam savaşı veşenliği duzenleyecek olan köytstanbuTun su kaynağım ar yor. Yurtdışmdan da av turizrirken diğer bazı köylülerin tık Marmara Bölgesi dışında mi olarak çok zengin bir kesim lüler "Hazin Hikâyemiz ve yaptığı gibi etrefımızdaki yeşil aramak gerek. İstanbul'un ih ava Türkiye'ye geliyor. Ancak Siz" başlığı altmda gönderdikdagları tarla açmak için yakıp tiyacı olan gaz, borularla ta avcıhğımız ve av hayvanlarıleri mektupta şöyle dıyorlar: çoraklaştınnadık. Köyümüzü Rusya'dan getirüebüiyorsa ne mız Batılı ülketerin yaptığı gî"Yemyeşil, fakat yaşam koterk edip İstanbul'da gecekon den suyu da Sakarya veya Kı bi ciddı bir takıp, eğıtım, koşullan çok zor olan giizel koydu mahalleleri de oluşturma zdırmak'tan getirilmesin." ruma ve ilgi bekliyor. lerimizin İstanbul'un su ihtiva Aman avcı vurma beni KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK ber». kurt Mor. 'eiirn zaman ıse, eündeki ve ğunurnvZck. l>v ofan herkes qgrr//ycr. HIZLI GAZETECİ NECDET Ş l v/c SALOiaSArJLlĞl T e < TfeK BIREYLeR MüTlU 8l(? KAVATı öARAHTtLEMtYO KÂNSa? DE &UZULTU P£ 5 0 SUI3477MA uFLBOI&lbi PUMAM TgA.FiK KAZAS.I,^B^AYA< KÖKUSO, KuFuR SVAŞ NE ? OUJM KUSMASI 9 ŞIU'DE UÇ KOYUN HAZIM ÖYKUSU Suya feda olan köyler M< > e JETL / OA YAPIUP <3üü KUUAMM4K SENCE BÛRIŞ i ÇİZGtLİK KÂMtL MASARAC1 [ f T CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ KıtapKulubu YAZAN ÇOK, OKUYAN AZ 1. POESIUM KONUKLARI IMZA GUNU BUGÜN • 9 Mayıs 1991 Perşembe, 16.0018.00 •• •• Şiirin lezzeti İSTANBUL Belediyesi'nin duzenlediği 1. tstanbul Şiir Forumu'nun açıhş kokteyli, şiirli bir ortamda yapıldı. Kentın curcuna trafiğinden kurtulup, kendini Yüdız Parkı'na atabilerler Malta Köşku'ndeki kokteylde hem söyleştiler hem de erguvan ağaçlan ile yeşilin bin bir türunün yarattığı dingin ortamda şiire dokundular. Şiir ne kadar seviliyor ne kadar okunuyor diye konuşulurken yayıncı Salim Şengi) şöyle bir örnek verdi: "Türkiye'de 75 bin kişi şiir yazıyor. Bunların çoğu şiir defterlerinde kalıyor. 5 bin kadar kişi şiir kitabı yayımlıyor. Bin kişi de şiir kitabı satın alıp okuyor." Şair Kemal Özer de bir başka örnek verdi: "Varhk Yayınları'na şiirlerini gonderen şairler şöyle bir not ekliyorlarmış. (Lutfen şiirimin yayımlandığı sayınızdan bir adet gonderir misiniz?) Yani başkasının yazdığı şiir ve öykttyu okumak istemiyor da sadece kendi şiirini okumak için dergiyi istiyor. Ben kendi kitaplanmı basıyorum ve ancak 500 kadar satıyor." Kemal özer'in kitabına ilgi göstermeyen okurun neler kaçırdığını, Poesıum (Şiir Forumu) için yayımlanan kitaba verdiği bir şiiri okurken anlıyoruz: AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GOKHAN GURSES H. NORDBRANDT ABDELLATİF LAABİ t> Cumhurıyet Kıtap Kulübü, Merkez Sergı Salonu Türk Ocağı Cad. 3941 CağaloğluIstanbul TJC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ • İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ERTELEME DUYURUSU Aşağıda özellıklen behriılen kapalı zarf ile teklıf alma yömenundekı ıhale ile ılşılenenler, ıhale dosyasım tSKİ Genel Mudurluğu Tıcarel lşlen Daıre Başkanlığı'nda görebılır ve dosya bedelını, ISKl Genel Müdurlüğü merkez veznesıne yatırarak alabılırler tsteklılerm şartnameye uygun hazırlayacakları kapalı teklıf mektuplarını ıhale tarıhınde saat 11 00'e kadar aşağıda belırtılen adreste Genel Evrak Mıldurlüğü'ne gırış, tarıh ve numansını ıçeren alındı makbuzu karşılığmda teslım etmelerı getekmektedır Teklıf zarfları saat 14 OO'te Ihale Komısyon Başkanlıgınca açılacaktır tskı No lşın adı T9013 21 adet elektropmp alımı Keşıf bedelı 5 460.000 DM thale tarıhı Geçıcı temınat Dosya bedelı GARFIELD JlM DAV1S Dilsiz öfke Yaya geçidinde bir ağustos sabahı bekliyoruz ınsafa gelsin de araçlar geçelim karşıki kaldınma Yaya geçitinde bir ağustos sabahı bekliyoruz ilk adımı atsın da biri yürüyelim hepimiz arkasından. Beklediğimiz oluyor sonunda işte gözüpek bir adam atıyor kendini araçların önune Hem yürütuyor, hem bağırıyor öfkeyle sesi var ama sözcukleri yok anlamıyoruz ne dediğini. Anlamıyoruz, araçlara karşı mı, soyleyecek sözu olup da susanlara karşı mı bu dilsiz öfke. 07 6 1991 Teklıf bedelının %S 1 600 DM (Eşnıspetınde değer 3 350 000 TL ) TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAN 9 Mayıs NOT 21 adet elektropmp grubuna aıt 30 04 1991 gününde yapılacak olan ıhale 07 06 1991 gününe ertelenmıştır llgılılere duyurulur Not 1 Yurtdışmdan şartname almak ısteyen ılgılıler tSKl'nın Garantı Bankâsı Odakule Şubesı'ndekı 4 0000416 no 'lu hesabına $ olarak (veya eşdeğerı) yatırmalıdırlar 2 Ayrıca, DHL servısı ile gönderılmesını ısteyenler 30 $ (veya eşdeğerı), posta ile göndenlmesını ısteyenler 10 $ (veya eşdeğerı) şartname ucretını eklemelıdırler 3 Postadakı gecıkmeler dıkkate alınmaz 4 lSKt 2886 sayılı Devlet thale Kanunu'na tabı olmayıp ıhaleyı yapıp yapmamakta, dıledıjıne kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelın tespıt ve takdırınde serbesttır ADRESİ .İSKİ GENEL MÜDÜRLÜGU Aksaray Meydanı 34300 AksaraytSTANBUL TEL 588 38 00 TELEX 23923 ısu tr 31293 ısu tr FAX 588 38 94588 38 83588 39 18 ANNELER GÜNÛ.. tSOt'PS BU6UN, ILKANNELBR 6U« U KUTIANPI. SıeteşiK AMBRlKA ' NIN PHILAPELPHlA EyALBTlNDE WŞAMAKTA OLAAI ANNA JAgVlS A0U BM &BNÇ KIZIN, KAYBETTtGt ANNESİNİN ÖLUM SUMÛNU, 7ÛU AHNELER IÇlM BlR SAY&I VEStV 61 GUNU OLAHAK GeNELLEŞTIRMEyi PUŞUhlMESlYL£ "AMNELER GÜfjÜ"' FIKfil DOBMuÇTU. filSA SÜREbe BU F/K/e YAYGINLAŞA/IAK, 1314'TEN SONRA, MAYIS AYININ IKIfJCt PAZAR GUNU, OMC£ AME RlKA'DA VE. GIDE.REK TUM DUNYAPA "AHHELER GUNU" OLMUÇTU SOVYETBİRLİKLERİ 1944 'T£ BUGUN, SOVYEr BlBUKLEtil SIVASTDPOL KEMTrUI ALMAN IŞALINDEU KUemRMtŞrt. 1941 HAZıgANINOA ALMAN O£ OULARtUtN SOVY5TL££ 8/KUĞt'NE "SAR8AROSSA HA REKATl" İLE SALOlfZMASI SONUCU SlVASTÖPOL OA IŞSALB ü6RAMlŞr/. ANCAK SOVYETLER, 1942 SOML4RI NA OOâdli TOPARLANAÇ Şl SALÛI/ZlLAR. PU~ BAÇLA SIVASTOPOLVGERİALOI..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog