Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK 188 24 24 İŞLEM:TAMAM! ALO24 68. Yıl; Sayı: 23961 Cumhuriyet Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL(KDVdahU)l Mayıs 1991 Sah Borsa, faiz, döviz, bireysel kredi ve kredi kartları konusunda bilgiyi Alo24'ten alın: 188 24 24İstanbul PAMUKBANKP ^eçmişe fokışır Bir Gelecek... Başyazanmız Nadir Nadiıin 11 Temmuz 1971'de bu cöşede çıkan yazısı geçmişten güzel bir yaprağı canlanİınyor ve Yunus Nadi'ye ilişün bir anıyı dile getiriyor: "Babamın Atatürk'e bağIdığı çok köklüydü. Kolağası Mustafa Kemal'le Selanik'te 'Rumeli' gazetesini yö« nettigi sıralarda, galiba 1910 ydında tanışmıştı. Düşünceİerini yürekten paylaştığım sonralan bana sırası düştttkçe söylemiştir. Akşamlan nbtım boyu gazinolanndan birinde birkaç arkadaş buluşur, yurt sorunlan üzerinde sonu gebnez tartışmalara koyulurlar ve Kolagası Mustafa Kemal'in o devir için bir Jules Verne romanı kadar düşsel saydabilecek düşüncelerini hayrenlıkla dinler, benimserlermiş. Anafartalar zaferi Uzerine babamın genç komutana karşı beslediği güven duygusu bir kat daha artmış, sarsdmaz bir inanç halinde güçlenmiş. Birinci Cihan Savaşı yenilgisinden sonra tstanbul'da çıkardığı 'Yeni Gün' gazetesini kapatarak ilk f ırsatta Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yurt hizmetine koşmast bu yüzdendir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın fikir bayraklanndan biri olan 'Yeni Gün'ü bu yüzden Ankara'ya taşınuştır. Karenlık günler, saltanat yönetiminin kışlurttığı isyanlar, ayaklanmalar, Birinci, tkinci tnönü zaferleri, Sakarya ve nihayet Dumlupınar ile 9 eylül... Bitti mi? Hayır, asıl Kurtuluş Savaşı'nın, ekonomik kalkınma ve çağdaş uygarlık savaşımn ondan sonra başlayacağını, Gazi Mustafa Kemal o gün, İstanbul'dan tebrike ve *arzı hizmete1 gelen bir kısım yazarlara kendi ağzıyla söylemiştir. Saltanatın, baiifeliğin kaldırdması, cumburiyet, eğitim blrttği, tekkelerin, zaviyelerin kapatılması, din işlerinin dünya işlerinden aynlması, Medeni Kanun, kadın haklan ve öteki devrimler... Bitti mi? Hayır, gene bitmedi!.. Devrimciliği ilke edilen bir rejimin devrimcilik felsefesinden cayamayacağını, her gerektiğinde ileri atıhmlara başvurmayı görev bileceğini Atatürk, emir verircesine değil, ama tarüşarak, inandırarak Eflatun'un sofrasını andıran akşam sohbetlerinde arkadaşlanna anlatmaktan vazgeçmemiştir." • Çağdaş insaıun taribsel bilinci, yaşanun sürekliliği içinde her bitmiş görünen olayut ardında yeni bir başlangıctn bulunduğunu algılıyor. Başyazanmızut dediği gibi hiçbir şey bitmiyor, bitmeyecek; çünkü dünü yanna bağlayan köprülerde yürüyüş sttrmektedir. 21'inci yüzyılın eşiğindeyken Türkiye'de neyin bittiğini düşünebiliriz ki? Demokrasi, insan haklan, temel özgürlükler alanında yapılacak yıgınla iş var, çağdaş uygarUk düzeyine ulaşmak için aşılması gereken uzun ve ince bir yol önümüzde duruyor. Cumhuriyet bütün bir 20'nci yüzyılı katederek 67'nci yıldönümüne ulaşmıştir. Ancak bu yıldönümü bir yaşın bitimini ne kadar vurguluyorsa, yeni bir yaşa girişi de o kadar gerçeklikle duyuruyor; her yeni yılımız taze bir başlangıcın ilk günüdUr. Cumhuriyet'in gerçek kuruluşunu da 1924'ten öoceye taşımak ve 'Yeni GUn'le başlatmak kimliğimizi saptamak bakımından daba doğru bir yaklaşımdır. "1910'da başlayan ve bir Jules Verne romanı kadar düşsel sayüabilecek" olağanüstü bir tarihe layık olabilmek kolay mıdır? 21'inci yüzyıla doğru, değişen gezegenimizde "bilim çağında, bilgi toplumunda, teknolojik devrim" sürecinde ve iletişimin küçülttüğü dünyada, Cumhuriyet onurlu geçmişine yakışır bir geleceğin güvenini okurlarıyla paylaşmaktan mutludur. Cumhuriyet 67 yaşında Gazeteyi bugünlere getiren okurlanmıza teşekkür ederiz THY grevi çözülüyor Taraflar m a s a y a oturuyor THY grevini bitirmek için taraflar bugün Ankara'da masaya oturuyor. Havaîş Genel Başkan Yardımcısı, hac ve turizm dönemini yakalayacak şekilde grevi bitirmek için anlaştıklarını açıkladı. Haber Merkezi THY ve HAVAŞ işyerlerinde, on bini aşkın çalışanın sürdurdüğu grev, 36. günü geride bırakırken taraflar toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dün devam ettiler. Havalş Sendikası ile işveren temsilcileri, uyuşmazlık konularmı gidermek için yoğun bir çalışma ortamına girdiler. Olumlu bir havada geçtiği belirtilen görüşmeler bugün de Ankara'da sürecek. Bu arada, THY'de 4 bin 147, HAVAŞ'ta da 1000'e yakın işçinin dilekçe vererek çahşmak istediklerini bildirdikleri belirtildi. Havatş Sendikası yetkilileri, açıklanan dilekçe sayısının doğru olmadığını söylediler. Önceki gun Devlet Bakanı Cemil Çiçek'le Ankara'da görtişen Havalş Sendikası ve işveren temsilcileri dün, Istanbul'da THY Genel Müdurlüğu'nde bir kez daha masaya oturdular. Taraflann gün boyu sürdürdüğü görüşmelerde grevin çöztilmesine yönelik "olumlu" bir havanm doğduğu belirtildi. 1 '4 BEKTAŞİLİK D i l e k ç e v e r d i l e r THY'de 4 bin 147, HAVAŞ'ta 1000'e yakın işçinin, işverenin verdiği ücreti yeterli bularak çahşmak istediklerini beürten dilekçe verdikleri bildirildi. Sendika, dilekçe sayısının doğru olmadığını kaydetti. olumluydu. Görüşmede parasal maddeler ele alınmadı. Ancak idari maddelerde yüzde 60 oranutda bir yaklaşım saglandı. Bu olumluluk TÜHİS ile birlikte yapdacak toplantıda, parasal ve idari maddelere de yansırsa grev biter. THY hac ve yaz sezonunu yakalar. İşveren tarafı ve biz, hac ve yaz sezonunda THY'nin uçmasını istiyoruz." Görüşmeler 7.5 saat sürdükten sonra 18.30'da sona erdi. Havatş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nabi Delice, "her iki tarafın grevi sona erdirmek noktasında bulunduğunu" büdirdi ve görüşmelerin bugün Ankara'da THY, Havalş ve TÜHİS yetkilileri arasında sürdürüleceğini büdirdi. Delice şunları söyledi: Tamtma ve Halkla tlişkiler Başkanı Çetin Özbey, düzenlediği basın toplantısmda, 7893 sendikalı THY çalışanından 4147'sinin THY Genel Müdürlüğü'ne dilekçe vererek çahşmak istediklerini büdirdi. özbey, THY'nin lokavtı kaldırmaktan çok toplu iş sözleşmesinin imzalanması için çaba gösterdiğini ifade etti. Dilekçelerde işcilerin, "işverenin verdiği ücreti yeterli bulduklannı ve çahşmak iste "Grevi kaldırmak için önemli Görüşmelerin başladığı saatadınüar atddı. Biz bu konuda lerde THY ve HAVAŞ'tan işçitiim adımları attığımız inancın lerin çahşmak istediklerine yödayız. Görüşmedeki diyaloglar nelik açıklamalar yapıldı. THY (Arkası Sa. 19, Su. 6'da) diklerini" söyleyen özbey, Kolera 'sınır'a davandı Kuzey Irak'taki salgın hastalık Çukurca'daki sığınmacı kampında 40 kişide görüldü Kampta gönüllü olarak bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü bugüne kadar kendüerine başvuran ishalli hastalar arasında 40 kolera olayının saptandığını belirterek "Paris'te Pasteur Enstitüsü'ne gönderdiğimiz örneklerde koleraya rastlandığı saptandı" dedi. Haber Merkezi Hakkâri'nin Çukurca ilçesi 49 nolu sınır taşının bulunduğu sığınmacı kampında 40 "kolera vakası" saptandı. Kampta gönüllü olarak bulunan "Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü", Fransız doktorlann organizatörü Guillaume Grande, hastalardan aldıklan örneklere Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nde kolera tanısı konduğunu bildirerek "Her kusma ve ishal belirtisi kolera (Arkası Sa. 16, Sü. S'de) 3O'lu ydlarda 'Bektaşi Babası' (solda) ve Bektaşi dervişi. Tarihte Bektaşiler Kaynağını insan sevgisi, hoşgörü, özgür ve sorgulayıcı düşünceden alan bir tarikat... Osmanlı döneminde ve Kurtuluş Savaşı'nda Bektaşiler... İnançları uğruna ölenler... BABANIN ACISI TürkiyeIrak sınırında 49. sınır taşının bulunduğu Çukurca'daki Kiirt mülteci toplanma merkezinde has BARZANt, SADDAM'LA talıktan ölen oğlunu taşıyan bir baba. Sığınmacı kamplannda pusuya yatan salgın hastalıklar büyiik tehlike oluşturuyor.(AFP) GÖRÜŞTÜH.Sayfada Günümüzde Bektaşiler Günümüzde Bektaşiliğin önde gelen isimleri, Bektaşiliği nasıl yorumluyor? Gençler Bektaşiliği nasıl değerlendiriyor? Öz/uVın cumhurbaşkanı seçilmesiyle birçok konuda devnedışı kalan TBMM 'ağır aksak'çalışıyor TBMM eylül ayından bu yana geçen 247 günde sadece 112güntoplanabüdi. İktidar partisi milletvekillerinin Meclis'e gelmemesi nedeniyle sözlü soru, soruşturma önergesi ve yasa tasansı ile öner ileri gündemde yığıldı. Akbulut başkanlığındaki ikinci dönem, ANAP iktidarlarının yasama çalışmaları açısından en başarısız yıl oldu. Bu dönemde sadece 37 tasarı yasalaşabildi. ABD'deki Türk Günü'ne katılacak milletvekillerinin 23 mayısta gitmesiyle Meclis 'fiilen yaz tatiline' girecek. Vleelis'te başarısız dönem FARUK BİLDtRtCt ANKARA Turgut Özal'm cumhurbaşkam seçihnesi ve Yıldmm Akbulut hükümetinin işbaşına geçmesinden sonra birçok önemli konuda devre dışı kalan TBMM, "ağır aksak" çalışıyor. TBMM, 1987'den bu yana en az yasayı bu yıl çıkardı. Meclis, eylül ayından bu yana geçen 247 günde sadece 112 gün toplanabüdi. İktidar partisi mületvekillerinin TBMM'ye gelmemesi nedeniyle Meclis'in çalışanıaması sonucu gündeme sözlu soru, araştırma önergesi ve yasa tasan ile önerileri yığıldı. Her yıl haziran ayında yasama yılını kapatan Meclis, bu yıl milletvekillerinin "Türk Günü"ne katılmak için ABD'ye gidişleri nedeniyle 10 gün kadar sonra "fiilen tatile" giriyor. 1983 yılında ANAP'ın iktidara gelmesinden sonra sürekli TBMM'nin çıkardıgı yasaların sayısının 12 Eylül dönemi öncesine oranla çok fazla olduğunu ve Meclis çalışmalarının hızlandığını seçim meydanlannda sık sık yineleyen dönemin Başbakanı Turgut özal'm Cumhurbaşkanı olmasmdan sonra Meclis çahşmalarmdan söz edilmez oldu. Bu geüşmede ANAP iktidannın 1987'de başlayan ikinci döneminde, Meclis çalışmalarının ilk döneme oranla daha yavaş olmasının rol oynadığı belirtiliyor. (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) înanışlar, gelenekler... Bektaşilikte Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli sevgisi neye dayanıyor? Gündelik hayatta Bektaşi âdetleri, cem ayinleri, fıkraları... İLHAN SELÇÜK, GENCAY ŞAYLAN, ŞENAY KALKAN yazdı Yarın Cumhuriyel'te Cumartesi günü koşu yaparken solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırüan Başkan Bush'un kalbi dün ilaçlara olumlu tepki verdi ve elektroşoka gerek olmadığı açıklandı. ŞEBNEM ATİYAS'IN haberi 19. Sayfada Başkan taburcu oldu ABD rahat nefes aldı Quayle'nin başkanlık yolu tıkandı OzaTdan ortak yatırıın önerisi Başbakan Bolger ile gorüşen Cumhurbaşkanı Özal, Yeni Zelanda'run. S.Birligi ve OrtadoSu ülkelerine yönelik ihracatını arttırmak için Türkiye'yî üs olarak kullanabileceğini söyledi. 16. Sayfada Cumhuriyet TARİH, FIRTINA VE ÖZAL O M N UUGAY'IN Y M S A E l ZELAMOA İZLEMİMLERİ16. Sayfada • İngilizlerden yine oiay Bodrum: Bayrak • Pravda: İç savaşın eşiğindeyiz yakıp 1 Türkıi başmdan yaraladılar. Fethiye: SSCB'de Azerbaycan ile Ermenıstan 2 Avusturyalıyı bıçakladılar. 3. Sayfada arasında gerginlik tırmanıyor. 11. Sayfada • Gable 'av' peşinde • Alman turizmci kızgın Türk hükümetinin TV3 'te Unutulmayanlar'da verdiği sözleri tutmadığı, Türk turizmcinin Mogambo adlı 1953 yapımı zarar göreceği ileri sürüldü. Ekanomide film yayımlanıyor. Ava • Borsa tatsız, dolar hasta' Borsa bir Gardner İngilizABD ortak ileri iki geri gidiyor. Dolar dun tüm yapımı olan filmde başrolde dunyada sarsıntılı bir gün yaşâdı. Ekonomide oynuyor. 6. Sayfada • Güreşte hedef olimpiyatlar Avrupa • Sting'den 'basit gerçek' 12 mayıstakı uçuncusu serbest gureş milli takımı Kürt sığtnmacılara yardım konserine Sting Ankara'da coşkuyla karşılandı Sporda de katılıyor. 7. Sayfada • Türkler ortada kaldı Berhn Duvarı • Ortadoğu'ya silah yağmuru Amerikan yıkıhnca Türk semti Kreuzberg, Doğu'dan Kongresi'nin raporuna göre Guvenlik gelen sorunlarla karşı karşıya. Arka Sayfada Konseyi'nin 5 daimi üyesi bölgeye 14 yılda • Kuluçka bölgeleri Kaplumbağaları 162 milyar dolarhk silah sattı. 10. Sayfada korumak için çalışma başladı. Arka Sayfada .FM UĞURMUMCU Banka Çeteciliği İsviçre yıllardır "karapara cenneti"d\r. İsviçre bankalarında kara para aklanır; İsviçre'nin Ren Nehri kıyısındaki Liechtenstein Prensliği de şirketlerin "vergi cenneti"d\r. "İsviçre bankaları" ve "Liechtenstein'da kayıtlı şirketler" uluslararası sermayenin yeraltı adresleridir! Yeraltı dünyası, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığın(Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog