Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

MAYIS 1991* CUMHURÎYET/19 Aüe Haftası kutlanacak ANKARA (ANKA) Devlet Bakanı Cemil Çiçek, bütün toplumların 21'inci yüzyılın eşiğinde yaşanan acı deneyimlerden yola çıkarak ailenin önemini kavradıklarını belirterek "Ailenin çözüldüğü, kadınerkek ilişkilerinin çerçevesiz kaldığı toplumlar güç kaybetmişler, hatta çökmüşlerdir" dedi. Cerail Çiçek, II. Aile Haftası dolayısıyla yaptığı yazık açıklamada, aile kurumunun sağlıklı olduğu toplumların daha güçlü bir sosyal yapı oluşturduklarını bildirdi. Çiçek, "Bu nedenle köklü kimlik sahibi toplumlar, ailenin giiçlendirilmesini hep politikalarının merkezi kabul etmişlerdir" dedi. 64sağkk semineri \Ci\xr l r r k m ı r » i ı l $ » m Olağanüstü Hal Bölgesi dışında bulunan Gaziantep'e, 150 köy İ V 1 V m j l U t ^ U l t l l 1 komcusu kadrosu daha verildi. tlde köy korucusu sayısı 300'e yükseldi. Suriye'den gelen bölücü örgüt üyesi teröristlerin genellikle sınınn tslahiye bölümünden geçip Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gittiklerini belirten yetkililer, tslahiye, Araban, Nizip, Yavuzeli ve Şehit Kamil ilçelerinde 300 köy konıcusunun görevlendirildigini söylediler. 1 Y « S l U l l l l c e s c 0 Cassiraghiiçin uzun süre yas tuttuktan sonra normal yaşaraa döndü. Caroline normal yaşamına döner dönmez de babası Prens Rainer'le birlikte geleneksel Monaco Uluslararası Çiçek Yanşması'ıun açüış törenlerine katıldı. (Fotoğraf: AFP) vaeı Vıitfî FRANKFURT (AA) 3 yıl önce kurulan TürkAlman Sağhk Vakfı, yeni bir girişim daha başlatarak bu yıl Almanya çapında Türk ve Almanlara açık 64 sağlık semineri düzenlemeye karar verdi. Seminerlerden ilki Frankfurt'ta yapıldı. Vakfın kurucu üyelerinden Dr. Yaşar Bilgin, AA'ya yaptjğı açıklamada halkın büyük ilgi gösterdiği seminerlerin ilkinde mide hastalıklan üzerinde durulduğunu, bundan böyle ağırlıkh olarak kalp, yüksek tansiyon ve şeker hastalıklan üzerinde Türk ve Almanlara yararh bilgiler verileceğini söyledi. Dr. Bilgin, merkezi Giessende bulunan vakfın seminerlerinin her birinin ayn bir kentte düzenleneceğini belirtti. HABERLERİN DEVAMI (Baştarafı 1. Sayfada) davanın hâkimlerinden biri tamk liğinde ve ondan sonra da taliarttırma düzenledi. Bu müzaye polisleri azarhyor ve "işkence matla alınan ifadelerinde Burlik var. Bu hükümetin müddetinin bittiği ka(Baştarafı 1. Sayfada) denin lslam eserlerine aynldığı m'ış parti kadrolarında dikkati çeken bu şaş nısı hâkim. Arkadaşlanmızda bir yılgınlık, bir ikinci günündeki Iznik eserleri yapma" suçu ile kendilerini tu sa'daki bu suçu kendilerinin iş (Baştarafı I. Sayfada) tuklatabileceğini mahkemede lemediklerini, zabıtada cebir ve kınlık doğal. İktidar nimetlerinden uzaklaş moral bozukluğu var." ve el yazması Kuran satışların vurguluyordu. şiddete maruz kaldıklan için rına soruyor. Meclis'in görevini yerine getiremediği böyma olasılığının verdiği tedirginliktir bunun da ulaşılan astronomik rakamÇeyrek milyar liralık iki tom bundan kurtulmak maksadı ile Yabancı askerleri çağıran kim? Hükümetin kendisi; dalesi koşullarda ne yapılır? İktidar partisi olaadı. lar Türk basınına geniş olarak bak şamdanın çahnması olayına bir çok suçu daha üstlenmek zoha doğrusu doğrudan doğruya Özal. Peki, hükümetin yaÖte yandan Bakanlar Kurulu üyelerini An rak milletvekillerinin disipline girmelerinin yansıdı. bakan yargıç Nihat Ömeroğlu runda kaldıklannı ileri sürerek bancı askerleri Irak'a çağırma yetkisi var mı? Nasıl olur? kara'da bulmak kolay değil artık. Daha çok sağlanması amaçlanmaz mı? Müzayede kataloğunda 990 nun 11 Nisan 1990 tarihli bera beraatlarını talep etmişlerdir. Elbette yok. başkent dışında çalışmayı yeğliyorlar. İstanDoğru olan budur. sıra numarasıyla kayıtlı 16. Yüz at kararı aynen şöyle: Sanıkların fiili işlediklerine Irak'ın nasıl Türkiye'ye asker çağırma yetkisi yoksa, Türbul'un çok revaçta bir mekân olduğu söyleAma gerçekte yapılan bu değil. Onun yeyıl Osmanlı altın kaplama "Sanıkların suç tarihinde ilişkin zabıtaca tespit edilen itikiye'nin de Irak'a yabancı askeri çağırma ve gonderme yetnebilir. Sık sık yurtdışına gezi programları da rine Meclis üyelerinin neredeyse üçte biri 'tombak' şamdanm satışının Bursa Osmanlı müzesindeki iki raflarından başka herhangi bir düzenleniyor. durdurulması olayı her nedense adet şamdan çaldıkları iddiası delil elde edilememistir. Zabıta kisi yoktur. Cumhurbaşkanı Özal'la birlikte New York Yoktur ve olamaz. Sayın bakanların zihni de kongre hesap seferine çıkmaya hazırlanıyor. ANAP'a 80, dünya basımrun dikkatinden ile haklannda kamu davası açıl daki itiraflannın ise serbest iraO zaman, "biz müsaadeyi sadece Irak için verdik" sözükaçtı. larıyla meşgul. Onlar da biliyor bu hüküme muhalefete 50 kişilik kontenjan ayrılmış. mışsa da yerine iki tane sahtesi delerinin mahsulü bulunmadığınün bir anlamı olamaz. Verilen izin Türkiye'den Kuzey Irak'a tin ömrünü tamamladığını, değişikliğin ister Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12 üyesi de Bu tombak için 30 bin sterli nin konduğu iddiası ile kamu na ilişkin savunmalan karşısın"geçiş hakkı" mıdır? Geçiş hakkı izni verilmiş de yabancı ne müşteri bulması durumunda davası açılmışsa da dosyada sa da tek başına suçun subutuna istemez geleceğini. Bakanlık koltuğunu mu iki hafta sürecek Amerika gezisine önceki askerler bu hakkı kötüye kullanıp, topraklarımızda Türkiye yüzde 10 müzayede evinin ko nıklann savunmalannın aksini yeterli görülmesi mümkün değilhafaza etmenin hangi politik formüllerden gün başlamış durumda. Cumhuriyeti'nin yetkilerini mi kullanıyorlar? misyonu ile birlikte yaklaşık çey gösterir delil olmadığı, suç ko dir. Çalıntı eski eserler elde edlgeçtiğini yakalayabilmenin peşindeler. Meclis'in tatilde olmadığı, doğru dürüst çaBöyleyse hükümetin bu yabancı askerleri zor kullanarak rek milyar liraya müzayedecinin nusu eşyaların ele geçirilemedi lemediği gibi hazıruk ifadelerinİşleri zor! lışmadığı bir sırada, Meclis üyelerinin üçte sınır dışına çıkarması gerekir. tokmağının ineceği tahmin edi ği, sanıkların hazırlıktaki kerhe de bunlann bir Ingiliz uyruklu Onun için orta yerde, Sayın Demirel'in de birinin toplu halde yurtdışına gitmelerine ne Birleşmiş Milletler kararı gereğince hükümet insani yarliyordu. müstenit ikrarlannın hükme ye şahsa satıldığına ve yurt dışına yişiyle bir "hükümet boşluğu" doğmuş du denilir? dım amacıyla yabancıları Türkiye'ye çağırdı. Her zamanki gibi uluslarara terli olmadığı, ceza mahallinde o suretle çıkanldığma dair beyan rumda. Bunun tek bir yanıtı vardır: Böyle mi? sı müzayedelerin kataloglannı, yapılan keşifte müzenin kapı ve da fazla inandıncı bulunmaMeclis de çalışmıyor. Çünkü onu çalıştır Skandal! Böyleyse; sığınmacılar için "insani yardım" amacıyla Türkibu tür açık arttırmalar bittikten kiliüerinde herhangi bir zorlama maktadır. Bundan daha önemmakla yükümlü iktidar grubu pek ortatıkta Evet öyle. ve "Atı alan Üsküdar'ı geçükten bulunmadığı ayrıca muzenin gü lisi hazırlık soruşturmasındaki ye'ye çağrıldıkları ileri sürülenyabancı askerlerin "stafüsü" gözükmüyor. ANAP milletvekillerinin devamParti, Meclis grubu ve hükümet... Bugün sonra izleme" beceri ve alışkan venlik sorumlularının ziyaretçi ifadelerinde eski eser mahiyetinnedir? sızlığı Meclisi kilitliyor. iktidar partisinin Mec üçü de tek kişiye, Cumhurbaşkanı Özal'a enlığında olan Türkiye Cumhuri lerle birlikte bulunduğu ve hır deki tuğralan olay günü sabah Hangi anlaşmaya dayanarak yabancı askerler Türkiye^ lis Grup Başkanvekili Yasin Bozkurt bu ko dekslidir. Hepsi onun ağzının içine bakıyor, yeti Anıtlar ve Müzeler Genel sızlığın gundüzleyin bu şekilde saat 06.00 sıralannda müzenin ye çağrılmışlardır? ABD ve İngiliz askerleri "Savunma ve nuda hayli açık sözlü; Cumhuriyet muhabi acaba bizi kurtarabilecek mi diye... Müdürlüğü bu tombak şamdan yapüdığının mümkün olmadığı, bahçesinin yanındaki sokağa Işbirliği Antlaşması" uyannca Türkiye'ye gelmiş değiller. Bu rinin sorusunu şöyle yanıtlamış: 0 yüzden siyasal iktidardaki dağınıklığın ile birlikte, bunun altın yaldızı gece giriidiğinin de sabit olma otomobülerini yanaştırarak bahkonuda NATO sözleşmeleri de söz konusu olamaz. "İktidar partisi grubu olarak bizim de gö odağında Sayın Özal yatmaktadır. Zaten daiyice dökülmüş ikiz eşi için de dığı ve tüm dosya kapsamına çeye girip çaldıklannı söyleyen Eldeki tek metin, ABD ile hükümetin imzaladığı revimizi layıkıyla yaptığımızı söyleyemem. ğınıklık onun tarzıdır. müşteri arandığını da yine fark göre sanıklann beraatlanna dair sanıkların bu beyanlan da inan"mutabakat" ve bu "mutabakaf'a dayalı notalardır. İngilizKongre öncesinde arkadaşlarımızda tedirginBöyle ülke yönetilmez, yönetilemiyor da. edemeyecekti. hüküm kurulmuştur." dıncı karşılanmamıştır. Zira zalerle ise böyle bir "mutabakaf bile yok.l bıtaca yaptınlan tahkikattan Ne var ki Türkiye CumhuriIrak'ın Kuveyt'i işgalinden sonra TBMM'nin hükümete verBursa tkinci Asliye Ceza müzenin bulunduğu sokağın yeti, bundan önceki bazı olay Mahkemesi'nde 7 Mayıs 1990'da diği "Yabancı askerleri Türkiye'ye çağırma" yetkistnin bu olaylarda olduğu gibi şanslıydı. Mü yine beraat kararı veren Sayın Bursa'nın en işlek sokaklannla hiçbir ilgisi olamaz. O yetki, sıcak savaş ile ilgilidir. dan birinde bulunması ve herkezayedeyi Londra'da izleyen ve iki Hükümet, TBMM'den yetki almadan yabancı askerleri ül(Baştarafı 1. Sayfada) vamsızhğı nedeniyle birçok bir "Parlamentodaki sıkıntıyı çoz tombak şamdanın çalmdığını Yüce Yargıç M. Hulusi Özek'in sin görebileceği bir şekilde tugkeye çağırabilir mi? Hayır, çağıramaz. Çağınrsa bu, büyük vamsızlığı bunda belirleyici rol leşimde çoğunluk sağlanamadı, mek için belki Başbakanı da bilen bir Türk sanatsever Sot Sultan Abdülaziz ve Abdülha raları çalmalan ve hele yaklaşık oynuyor. ANAP Grup BaşGenel Kurul toplanamadı. Hü devreye sokacağız" derken sö hebys's'in kataloğunda bu eser mid'e ait tuğraların işlendiği iki 60 kg. civarında bu taşları iki bir suç olur. mermerin çahnması ile ilgili ka metreye ulaşan duvardan indirip «. Ne yapıyor ABD ve İngiliz askerleri Türkiye'de? Gelen yarkanvekili Yasin Bozkurt bu kümetin siyasi gündemi hare zünü ettiği sıkıntmın nedenini leri görünce ilgilileri uyardı. rar ise aynen şöyle: dımı depolama ve dağıtım işlerini... konuyla ilgili olarak Cumhuri ketlendiren tasanlar ve kararlan de "Arkadaşlarımızda bir yılarabaya yüklemeleri mUmkün Adımn açıklanmasını isteme"Bursa Türk tslam Eserleri gorülmediği için hazırlık soruşTürkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bu gibi görevler, asyet muhabirine, "Arkadaşlan Meclis'e sevk edememesi üzeri gınhk, bir moral bozukluğu var. yen bu sanatsever Türk, ayrıca Muzesi'nin bahçesiriden eski turmasındaki ifadeler bu yftnkeri ve sivil kurumlar eliyle yapılacak birer "kamu görevf'dir. mızda ydgınlık ve moral bozuk ne, milletvekilleri Meclis'e gel Söyleyemeyeceğim başka neflefflCT TBT" ttîye açıklatTı. 362ve Sul den dahi ciddiye alınamamıştır. Her kamu görevi, bir yetkiye dayanır; yetki de sorumluluk luğu var. Ayncabu hükümetin da kar suyu kaçırtarak tombadoğurur. müddetinin bittiği kanısı da yonlannda ANAP milletvekille kurt, bu konudaki soruya şu ya ğın satışmı durduracaktı. Müza tan Abdülaziz ile Sultan Abdül Açıklanan nedenlerle delil yeterhamid'e ait tuğraların işlendiği sizliğinden sanıkların mfisnet riyle hükümet arasında anlaş nıtı verdi: Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bu depolama ve gıda dahâkim" dedi. "Bizim muhftlefetten de şikâ yede evi bir "skandal"dan çekin iki mermer başlık çalınır. Müze suçtan beraattanna karar verilğıtımını yapamıyor da bu görevi ABD ve İngiliz askerlerine Meclis Başkanı Kaya Erdem mazlıklar ortaya çıktı. Yetki tamiş olmahydı. Çünkü devreye müdürlüğünün zabıtaya mürami devrediyor? ile ANAP, SHP ve DYP grup sarısını Plan ve Bütçe Komisyo yetimiz var. Bizi sıkıştıranuyor giren kişi "sözü sayıhr" bir mek gerekmiştir." caatı üzerine olay teleksle Türbaşkanvekilleri bugün toplana nu'ndan istedigi gibi geçireme lar. Meclis'te o kadar çok araş Türktü. Evet, görünüş o, hükümet bu kamu gorevini açtkça, ABD kiye'deki bütün karakollara bilAnıtlar ve Müzeler Genel rak 100'ü aşkın milletvekilinin yen hükümet, vakıf üniversite tırma, gensoru önergesi, soru ve İngiliz askerlerine devretmiştir! 1983 yıhnda Ingiltere'deki tüm dirilir. Sanıklardan Süleyman Müdur Yardımcısı Tanju Özo25 mayıstaki Türk Günü'ne ka lerinin kurulmasına olanak ta önergesi verdiler ki bunlann da müzayede evleri ile bazı bellibaşABD ve İngiliz askerleri 'İiilimemur" adı verilen yasadışı tılmak uzere ABD'ye gidişinden nıyan yasa değişikliğinde, DPT bir önemi kalmadı. Eskiden bir lı sanat galerilerinin imzaladık Yücel Hatay'da bir başka olay ral'ın olaya el koyduğu ve Dışişstatü ile çalışıyorlar. Devletimiz de bu "yetki ve görev gasönce, Meclis çahşmalarının hız Kuruluş Yasasj'nda ANAP mU gensoru verilince bakanın ayak ları bir "ahlak yasasına" imza sebebi ile yakalanarak sorguya leri Bakanlığı'nın Londra'daki p/"na gözcülük ediyor! landırılması için alınacak ön letvekilierine ödünler vermek lan titrerdi. Şimdi görüşülüp ge koyan Sotheby's de "çalıntı, ka çekildiğinde bu ıiili de diğer sa Türk Büyükelçiliği'ni harekete Bir hükümet, kamu görevlerini yabancı askeri birliklere nıklarla beraber kendisinin işle geçirip Sotheby's müzayede zorunda kaldı. Son olarak çiyor. İktidar partisi grubu olalemleri görüşecekler. rak bizim de görevimizi layıkıy çak ve kökeni belirsiz sanat eser diğini söyler. Bunun üzerine evinde girişim yaparak bu iki vermek için yetki devrinde bulunabilir mi? ANAP tstanbul 11 Kongresi, Cumhurbaşkanı'nın kardeşi, Hayır, bulunamaz. Bulunursa ne olur? Bu da suç olur. lerini satmayacağına" söz hakkında dava açılır. tombağı bugün resmen geri isTerörle Mücadele Yasası ve ce Plan ve Bütçe Komisyonu Baş la yaptığımızı söyleyemem. vermişti. Hükümetin, gıda yardımı için yabancı askerleri ülkeye çaSanıklar bilahare sulh hakim teyeceği bildirildi. kanı Yusuf Bozkurt Özal, yet ANAP kongresi öncesinde arzaevlerinden tahliyeler ile hareğırma yetkisi yok. Bu bir... Hükümet, kamu görevlerini, bir Gariptir bu müzayede, Istanki tasansının Genel Kurul da kadaşlanmızda tedirginlik var. ketlenen siyasi gündem, anayayabancı askeri birliğe devredemez. Bu da iki... Hükümet, bul'da iki yılda bir yapılan ansa ve erken seçim tartışmalan hükümet tarafından değiştiril Bu hükümetin müddetinin bitkaymakam tokatlayarak suç işleyen İngiliz askerlerinin Türmesi girişimini önlemek amacıy tiği kanısı hâkim. Bu da hükü tika fuarlarmda "danışmanlık nın da hızını yitirmesi üzerine kiye'den ayrılmalarına izin veremez. Bu da üç. la, tasanyı komisyona geri çek met çalışmalanm etkiliyor. Bi ve değer takdiri yapan" ve Türboşaldı. Muhalefetin, erken sekiye'de ilk Türk ressamlar müBunlann yanında sorulması gereken bir başka ve önemçimi gerçekleştirme girişimleri ti. Bunun üzerine Basbakan Ak liyorsunuz, bakanlar istifa edizayedesini hazırlayan, Iznik li soru da şudur: ve muhalefet liderlerinin yurt bulut, komisyon üyelerinin se yor, bazdannın istifası beklenieserleri uzmanı Ingiliz Prof. ABD, Kuzey Irak'ta hangi statü ile bulunuyor? gezileri de siyasi gündemi hare çim bölgelerine yatırımlar vaat yor." (Baştarafı 2. Sayfada) John Carswell'in gözetiminde etti. Devletler hukukunda bu sorunun tek yanıtı vardır: ketlendirmeye yetmedi. DYP Genel Başkan Yardım düzenlenmişti. Her zamanki giBir balık lokantasına gitmişler, 145 bin TL vermişler. Otelde İşgal! cısı A. Şevki Erek de politik tı bi müzayede evi, bu olayda da ANAP'ta 1516 haziranda Akbulut'un ANAP milletvekendilerini korumaya aldırmışlar. Masal gibi bir yaşam! inABD, yarın ya da öbür gün "insan hakları çiğneniyor" diyapılması beklenen kongre ön killerini iknada yetersiz kalma kanıkhğın aşılmasının tek yolu işine geldiği için "ahlak san, Bay Özal'ın oğlu olursa bütün bunlar doğaldır. Öyle ya, ye dilediği ülkeyi de böyle işgal edebilir. cesi Fahrettin Kurt'un Enerji sı üzerine Cumhurbaşkanı özal, nun "erken seçim" olduğunu yasasna" koyduğu onur sözü ile bu ülkeye bir Atatürk geldi, bir de Özal! Bunu da rahatça söyIrak işgal i, bir de bu açıdan önem kazanıyor. Türkiye de Bakanlığı'ndan istifası, kendisinin ortaya attığı önerile savundu. Erek, ekonomi yöne attığı imzayı unutacak ve bu leyenler var. Başta kendisi inanıyor, öyle olmasa "Kimseyi ABD'ye hiçbir anayasal ve yasal dayanağı olmayan bu desANAP'taki genel başkanhk ya rin gerçekleşebilmesi için timine kargaşarun egemen oldu tombaklan da öteki kaçak Iznik tabulaştırmayalım" der miydi, "Atatürk'ün de hataları oldu" teklerle "işgal statüsü"ne katkıda bulunuyor. nşının hükümeti etkilediğini açı ANAP milletvekilleriyle toplan ğunu belirterek "Türkiye top ve el yazması değerli Kuranı Kebuyurur muydu? İngiliz askerlerini Şemdinli'ye çağıran kim? ğa çıkardı. ANAP içinde Başba tılar düzenledi. Terörle Müca raklannda 35 devlete ait asker rimler gibi çekinmeden satışa çıBay Canevi açıklıyor, Swiss Otel'deki düğüne 2 milyar TL Herhalde Şemdinli Kaymakamı, İngiliz askerlerini ingikan Yıldırım Akbulut'a dele Yasası da özal'ın girişim ler dolaşıyor. Türkiye Cumhu karacaktı. harcanmamış! Sekiz yüz davetli varmış, gider bu yüzden da"geçici" gözüyle bakılması ve leri sonucunda TBMM'den ge riyeti kaymakamuu dövüyorlar. lizcesini ilerletmek için ilçeye çağırmış değil. Çağıran hüMüzayede evinin alt düzey göha düşük olmuş. Şunu da önemle ekliyor Toperi: "Aile taraMeclis, halkın nabzuu yansıtmıkongre sonrasında hükümetin çebildi. kümetin kendisi! revlilerinden bir kaynağm bu iki fından karşılanan düğün masrafları mütevazı idi". Elektrik müdeğişmesi zorunluluğu, bakanNe devletler hukuku kalmış, ne anayasa, ne devlet sayTBMM'deki devamsızhk so yor. Anarşi furyası var. Hükü Osmanlı tombağının, astronohendisliği, DPT görevliliği, milletvekilliği, basbakan yardımların çalışmalanm yavaşlattı. runu giderilemezken Cumhur mette nemelazımcıuk hâkim. Bu gınlığı, ne diplomasi, ne de egemenlik hakları. mik fıyata satılan öteki bazı Oscılığı, başbakanlık, sonra Çankaya konukluğu... Bütün bu çaHükümetin; yeni politikalar ve başkanı'nın talimatıyla Basba durumda, tıkamklığı görmemek ingiliz askerlerinin Şemdinli'de ne işleri var? lışmalar Bay özal'ı nasıl olur da bu denli zengin bir kişi haliçözümler üretmemesi, bakanla kan Akbulut'un 130 milletveki için kör olmak lazım" diye manlı eserler ile birlikte MürseYeryüzünde bu soruyu soramayacak tek kişi varsa o da loğlu adlı bir Türk centilmenikonuştu. ne getirir? Oğluna milyarlık düğünler, milyarlık balayı seiarın yurtdışı gezilere ağırlık ver lini New York'taki "Türk GüÖzaPdır... ne ait olduğunu ve kendisinin meleri, bakanların bir bölümü n ü " n e katılmaları için ABD'ye sı... Bu bolluğun kaynağı nedir? Denecek ki otel büyük indiBir ANAP milletvekili de tı "müzayede evince çok iyi tanınnün günlerinin çoğunu tstan götürme kararı, her yıl haziran kanıkhktan ötürü muhalefeti rim yapmış! Cumhurbaşkanı oğlu evleniyor diye beş yıldızlı bul'da geçirmeleri, ANAP için ayında başlayan yaz tatilinin bu suçlayarak "Cumhurbaşkanı' dığı için bunlann satışa çıkartılbir otel nasıl indirim yapar. Her davranışın bir karşılığı vardır. de de eleştiri konusu olmaya yıl erkene ahnmasma neden ola na alışamamaktan söz ediyor masından çekinmediklerini" Acaba otel yönetimi bu güzel davranışının karşılığında neler söylemekle yetinecekti. başladı. Ekonomi yönetiminde cak. ANAP'tan 79, muhalefet lardı. Şimdi bu sözlerini unutelde edecektir? Ancak şu ana kadar "Centilki görüş aynhkları ve çatışma ten de 50 dolayında milletveki tular. DYP vitrin değiştirdi, Bir de Harbiye Orduevi olayı var. Askeri makamlar bir balara mudahale edemeyen Başba linin ABD gezisi, Meclis çalış ama bu tutmadı. SHP, temmen Mr. Mürseloğlu'nun yanın politika kulisini sürdürmesi için orduevi salonlarını, odakan Akbulut, kabinenin yeni ta malarını durduracak. Plan ve muzdaki kongresini bekliyor. kimligini" henüz tam olarak larını nasıl verir? OKAY GÖNENSİN sarılar ve projeler üzerinde yo Bütçe Komisyonu'nun 12 üyesi Yani bu tıkamkhğın sorumlusu saptama olanağı bulamadım. Parti politikasının yapıldığı bir yer midir Türk subaylarına ğunlaşmasını da sağlayamadı. de 15 gün sürecek ABD gezisi sadece ANAP degil" görüşünü Tombağm benzerleri tstanbul'(Baştarafı 2. Sayfada) ayrılmış orduevleri? Genelkurmay yetkilileri bu kuraldışı tuda Rüstem Paşa ve Sokollu savundu. Adının yazümasını istemeyen ne önceki gün başladı. tuma neden ses çıkarmazlar? Mehmet Paşa camileri ve özel1.500 Liralık Gazeteler bir nülletvekili, "Basbakan hüİktidar partisinin TBMM'deDahası var. Çankaya Köşkü'ne 5 milyarlık avize alınıyor. 140 likle Kanuni Sultan Süleymankümet islerini o kadar Cumhur ki çalışmaları hızlandıramamabin adet kristal taşlı, 24 ayar altın bağlantılı!.. Siparişi vereın Türbesi'ndeki bir çiftle ustaCumhuriyet 100.257 2.243 başkanı'na bıraktı ki binlerce sırun yanı sıra muhalefet milletnin de İstanbul ANAP İl Başkanı Bayan Özal olduğu söylenlık ve stil açısından büyük uyuSabah 862.426 53.896 Iraklınm sının aşıp Türkiye'ye vekilleri de bu yönde çaba har (Baştarafı 1. Sayfada) mekte... Demek bir partinin il başkanı Çankaya'ya avizeler şum sağlıyor. sıgnıması sırasında kılını büe kı camaktan vazgeçtiler. Muhale liliği için de yine Çetinkaya ile Hürriyet 603.000 +72.413 tşmarlayabiliyor... Dahası dahası da var, Cumhurbaşkanı Daha önce ara verdiğimiz pırdatmadı. Sadece Özal, fetin verdiği soru, gensoru ve Edirne Valisi Ünal Erkatfın adÖzal'la birlikte Yeni Zelanda gezisine katılabiliyor. İl başkanı Milliyet mahkeme olayma geri dönelim. 455.682 179.923 ABD'den dönünce dunımu ha araştırma önergelerinin zama ları geçiyor. olarak mı cumhurbaşkanı eşi olarak mı belli değil. Sanıklardan Fikret Süleyman vaalanında anlattı. Özal da he nında görüşülememesi, günCumhurbaşkanı lurgut Özal Görüyorsunuz işler çok karışık. Gittikçe daha da karışıyor. 1.300 Liralık Gazeteler men orada MGK'mn toplanma demden çıktıktan sonra ele alın ve Basbakan Yıldırım Akbulut Yücel'in Bursa'daki soygundan Alışılmadık, duyulmadık, akla hayale şığmaz işler gözlerimizin altı ay sonra Hatay'da yakalansı talimatmı vererek duruma el ması, denetim yollarının da tı tarafından sık sık ifade edilen il 682.500 Türkiye 4.100 önünde yaşanıyor. Basbakan, Bay Özal tarafından şu sözmasının ardından üç sanık verkoydu" diyerek Akbulut'un ça kanmasına yol açtı. sayısınm 100'e çıkarılmasının da diği ifadelerinde Hatay, Bursa, lerle azarlanıyor: "Semra'ya destek ol dediysek bu desteği Günaydın 4.414 115.426 lışma yöntemini değerlendirdi. bu yıl içinde gerçekleştirilebile Konya ve Edremit'teki olayları bu kadar açıkça yap demedik. Akbulut'un konuşması SemGöreve atandığı ilk günlerde, ANAP'tan da yakınma ceği belirtiliyor. 47.450 7.750 Yeni Asır bülbül gibi anlatmışlar ve İceşif ra'ya 150 oy kaybettirdi" bakanlar arasında "koordiANAP'ın "en önemli seçim sırasında "işte şamdanlan şuraANAP Grup Başkanvekili "Sen neymişsin be ağabey?" dememek zor. Gerçekten de natörlük" işlevi göreceği ve ka Yasin Bozkurt da politik tıkan yatınmlarından biri" olarak 1000 Liralık Gazeteler elektrik mühendisi, MESS Başkanı, MSP İzmir adayı Bay Turbineye ekip çahşması yaptıraca manın aşılması gerektiğini söy gösterilen ü sayısırun arttırılma dan aldık" diyerek doğru yeri yüzde yüz bir kesinlikle göstergut Özal'a bu sesleniş çok yakışıyor. Ne başbakanlar, cumFotospor 100.367 +10.250 ğı öne sürülmesine karşın Baş ledi. Bozkurt, Cumhuriyet'e, sıyla birlikte, Içişleri Bakanhğı hurbaşkanları geldi geçti, hiçbiri bir hanedan, bir aile saltabakan x bakanların birbirleriyle "Meclis Başkanı ile yarın (bu) bünyesinde daha kapsamh ata mişlerdi. Zaman 64.000 4500 Ancak daha önce Bursa natı kurmadı, kurmak da istemedi. Hem demokrasi olacak atışmalan karşısmda seyirci ko sabah 10.30'da ANAP grup malar gerçekleştirilebileceği diGüneş 45.654 2.397 numuna düştü. hem de sıradan bir aile beş on yıl içinde akıl almaz servetlerı başkanvekilleri olarak bir ara le getiriliyor. Bu kararın yakın Cumhuriyet Başsavcı yardımcıhğı yapmış ve iki sanığın avukatı harcayacak duruma gelecek! Karı koca, oğul kız, damat, eş 33.582 Tercüman 5.899 TBMM ^alışmaları, son üç ya gelecegiz. Öğleden sonra da bir tarihte alınması halinde, di Lütfü Yılmazer "Müvekkilleridost, hepsi en üst düzeylere tırmanacak. Bu korkunç başaDamşma Kurulu'nda Meclis'i ğer atamaların da bu yeni illere aydır, Terörle Mücadele Yasarıya ulaşan Özal ailesini kutlamak gerekmez mi? konusunu atanacak valiler belirleninceye me poliste işkence yapılmıştır" sı görüşmeleri dışında yavaşla çalıştırma 900 Liralık Gazete savı ile ortaya çıkmca iki Varsın terör olayları 12 Eylül öncesini aratır duruma geldı. ANAP milletvekillerinin de görüşeceğiz" dedi. Bozurt, değin bekletilebileceği kayBugün 172577 330.244 sin; varsın bir dolar 4000 Türk ürası'nı aşsın; varsın dış saydedildi. gınlığımız en alt çizgilere düşsün; varsın bir koyup on alacaIstanbul Emniyet Müdürü ğız derken elimizdekileri bile yitirecek durumlara düşelim, 800 Liralık Gazete Mehmet Ağar'ın da atamalarla işsizlik, yoksulluk, iktisadi yıkıntı halkı perîşan etsin... Önemli birlikte önce küçük bir ilden Meydan 256.231 226.491 NiVinlıi")! SaJSIık M e r k » i , Talip Apaydın olan Efe'nin düğünü, Semra'nın il başkanlığıyla politika merbaşlamak Uzere vali yapılacağı, > c n ı (' ı lı .ı /1 a r ı \ c 5.000 lira(KDV içinde) diveninden tırmanışı, ailece gidilen Uzakdoğu gezileri.. ardından kendisine daha büyük l / m J I I K.ıdrııs u »lc 600 Liralık Gazete Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 3941 Cağaloğtuİstanbul Tevfik Fikret yaşasaydı, herhalde bir "Yiyin efendiler yiyin. Hı/mclını/Ocüır bir ilde görev verileceği de söyÖdemeli gönderilmez. Tan 90.825 1.267 Bu hanı iştiha sizin" şiirinin ıkincisini yazardı. \ V\ : I 4 H 5 H 6 6 leniyor. Özal'a Endeksli İktidar... Bursa'dan çahnan tombak Londra'da UGURMUMCU Iktidarda tıkanıkhk • EVET/HAYIR OKTMAKBAL OKURLARA. Içîşlerinde KÖY ENSTİTÜSÜ YILLARI TİRK KALP VAKFI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog