Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

6 MAYIS 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U tranFransa yakınlaşması • TAHRAN (AA) Iran ve Fransız yetkililerinin Paris'te Fransa ve tran devtet başkanları arasında yapılması planlanan zirvenin iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesini sağlayacağı görüşünde olduklan bildirildi. Cuma günü Jran'a giden Fransa Dışişleri Bakanı Roland Dumas ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen tran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, söz konusu zirvenin yakın bir tarihte gerçekleşeceğini bildirirken Fransa Dışişleri Bakanı da "Son iki yıl içinde dostluk alanında büyük ilerleme kaydettik. tran Fransa'ya, Fransa da Iran'a güvenetilir" dedi. Kafkasya kaynıyor Ermenistan Devlet Başkam Ter Petrosyan, Sovyet yöneticilerini Ermenistan'a karşı "devlet terörü" uygulamakla suçladı. Dış Haberler Servisi Azerilerle Ermeniler arasında geçen hafta patlak veren çatışmalarda 36 kişinin hayalmı yitirmesinden sonra gerginlik tırmanırken Ermenistan Devlet Başkam, Sovyet yöneticilerini Ermenistan'a karşı 'devlet terörü' uygulamakla suçladı. Sovyet ve Azeri yöneticiler ise Ermeni militanlarııun sınırdaki bazı köyleri 'saldın iissü' olarak kullandıklarım bildirdiler. Onbinlerce Ermeni, önceki gün Ermenistan'm başkenti Erivan'm merkezindeki Bağımsızlık Meydam'nda toplanarak, geçen haftaki çatışmalarda ölenler için yas tuttu. Sovyet televizyonu, binlerce kişinin omuzlannda yükselen iki tabutun görüntülerini yayımladı. Ermeni yetkililer, Azerbaycan ve Sovyet birüklerini, sınır bölgelerinde yaşayan Ermenileri göçe zorlamaya çabşmakla suçladılar. larını Sovyet Başkanı'na ilettiğini, bunun üzerine Gorbaçov'un yaralılann helikopterlerle bölgeden taşınması önerisini olumlu bulduğunu bildirdi. AP'nin haberine gore, geçen ağustos ayında Ermenistan Devlet Başkam seçilen Ter Petrosyan, saldınlann Ermenileri, Azerbaycan'daki tartışmak Yukarı Karabağ bölgesinden göçe zorlama planının bir parçası olduğunu öne sürdü. Ter Petrosyan son saldırıların Sovyetler Birliği'nden ayrılmaya yönelik bir siyaset izleyen Ermenistan'ı, Moskova yanlısı Azeri liderler eliyle cezalandırmak amacını taşıdığını da öne sürdü. Petrosyan, "Ermenistan bağımsızhk sürecine girdi... Tabiaüyla Moskova'daki totaliter rejim buna hoşgörü ile bakamaz, cezalandırma sürecek" dedi. Geçen yüki Azerbaycan'm Bakü ve Samgait kentlerinde Ermenilere yönelik saldınlarla, geçen haftaki saldınlar arasında temel bir fark olduğunu öne şüren Petrosyan şunları söyledi: "Samgait ve Bakü'deki olaylar, öfkelt kalabalıklann üriinttydtt. Geçen haftaki olaylar ise Sovyet Içlşleri Bakanlıgı ve Sovyet birlikleri tarafından örgütlendi. Bu yepyeni bir olgudur ve devlet terörüdür." Sovyet ve Azeri yetkililer ise olaylann çıktığı Ermeni köylerinin Ermeni silahlı saldırganlar tarafından üs olarak kullanıldığını belirtmişlerdi. bir savaşın başladığını" ve bunu gizlemenin lir anlamı olmadığını söyledi. Satalin, Sovyet Parlamentosu'nun yayın organı olan tzvestia gazetesine verdiği demeçte, Ermenilerin kendisine yönelttiği, "Azerbaycan'daki Ermenileri sınırdışı etme" suçlamasının haksız olduğunu ve Moskovada görevi başındayken bu suclamaya nasıl hedef gösterilebileceğini bilmediğini bildirdi. tç savaş Korgeneral Satalin, sınırdışı SSCB Içişleri Bakanhğı Bir etme iddialannın da tümüyle likleri Komutanı Korgeneral Yu dayanaktan yoksun olduğunu ri Satalin, Azerbaycan'da "artık vurguladı. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerginlik dorukta POLITIKADA SORUNLAR ERGUNBALa Kim Kime Yardım Batı Avrupa, Körfez krizinde çok kötü bir sınav vermişti. Irak'a karşı koalisyonu kuran, Birleşmiş Milletler'i harekete geçiren, Sovyetler Birliği ile Çin'in desteğini sağlayan, Körfez'de muazzam askeri yığınağı gerçekleştiren ve zaferi kazanan ABD idi. Batı Avrupa ise kriz boyunca kararsızlık içinde bocalamış, ortak bir siyasal tutum ya da askeri politika oluşturamamış, sonunda ABD'nin peşine takıtmıştı. Bu afada İngiltere, Belçika, Fransa ve Almanya arasında sürtüşmeler de eksik olmamıştı. Körfez krizi, Arap Birliği hayallerini yıkmakla kalmamış, A w rupa Birliği düşüne de ağır darbe indirmişti. Irak'ta iç savaşın patlaması ile yüzbinlerce Kürt sığınmacının Türkiye sınırına yığılması, Avrupa için bir anlamda can kurtaran simidi oluşturdu. Körfez krizinin verdiği eziklik duygusunu üzerinden atan Avrupa, sığınmacılara yardım konusunda girişimi ele aldı. Avrupa ABD'nin, İngiltere Başbakanı John Major ise Bayan Margaret Thatcher'ın gölgesinden kurtulmak istiyordu. John Majpr'ın bu ortamda nisan ayında Lüksemburg'daki AT zirvesinde ortaya attığı Kürt sığınmacılar için 'güvenli bölge' kurulması önerisi, Avrupa Topluluğu tarafından hemen benimsendi. Öneri, aslında Cumhurbaşkanı Özal'ın daha önce ortaya attığı tampon bölge formülünün geliştirilmiş şekli idi. Avrupa, Körfez krizinin başlangıcından beri ilk kez ortak birtutumla sahneye çıkıyordu. AT'nin morali düzelmişti. Daha da önemlisi, öneriye önceleri soğuk bakan ABD'nin de bir süre sonra aynı çizgiye gelmesi idi. Böylece roller değişmişti. Bu kez girişimi Avrupa başlatmış, VVashington, yaşlı kıtanın peşinden gelmişti. AT Komisyonu Başkam Jacques Delors, geçen ay Fransız televizyonunda bir programda, 'mülteciler krizinde, önce Avrupa harekete geçti' derken duyduğu kıvancı dile getiriyordu. Avrupa, bundan sonra peşpeşe girişimlerde bulunmaya başladı. Nisanın sonlarına doğru Lüksemburg'da toplanan AT Dışişleri Bakanlıgı toplantısında, Saddam Hüseyin'in savaş suçlusu olarak yargılanması karan alındı. Kararın kuşkusuz pratik bir değeri yoktu. Saddam'ı yargılayacak uluslararası bir mahkeme olmadığı gibi, Saddam da Bağdat'ta bulunuyor. Ancak karar, Avrupa'nın ortak bir tutum takınabileceğinin yeni bir göstergesi olarak anlam taşıyordu. AT, uluslararası bir krizde 'tek sesle' konuşabileceğini göstermişti. Bundan sonra İngiltere'nin ortaya attığı 'güvenli bölge'nin BM polis gücüne devredilmesi önerisi gündeme getirildi. Bu öneri de AT içinde hiçbir görüş ayrılığı çıkmadan benimsendi. ABD'nin Körfez savaşında, şu ünlü Vietnam sendromundan kurtulduğu gibi, Avrupa Topluluğu da mülteciler krizinde 'Körfez sendrornu'ndan kurtuldu. Kendine güvenini yitirmiş, ABD'nin peşinde ikinci planda kalmış, morali bozuk AT'nin imdadına Kürt sığınmacılar yetişti. Çatırdayan Avrupa Birliği'ni bir bakıma sığınmacılar kurtardı. Avrupa'nın sığınmacılara yaptığı yardım, Türkiye'ninkinin yanında devede kulak kalırdı. Bu yardım Batı basınının manşetlerinden günlerce düşmedi. 'Savaşı kazanan' Batı Avrupa, şimdi 'barışı da kazanıyordu.' Bu arada yüzbinlerce sığınmacının oluşturduğu ekonomik ve sosyal yükü omuzla"maya çalışan Türkiye hakkında ise basında eleştiriden başka bir şey çıkmıyordu. Avrupa, sığınmacılara yardım etmenin kıvancını kimse ile paylaşmak istemiyordu. Ama galiba, asıl yardtmı sığınmacılar, Batı Avrupa'ya yapmışlardı. Bangladeş'>e yardım • DAKKA (AA) Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Bangladeş'te meydana gelen kasırgadan etküenenlere acil yardım malzemesi götürmek amacıyla İslamabad'dan ayrıldı. Pakistan resmi APP ajansının haberine göre, Şerif, havaalanında yaptığı açıklamada, Bangladeş'teki kasırgayı "Benzeri az bir trajedi" olarak niteleyerek, "Milyonlarca kardeşimiz evsiz kaldı. Yüz binlercesi öldü. Daha fazlası da ellerindeki her seyi kaybetti" dedi. Butto'nun eşi aklandı • KARAÇt (AA) Pakistan eski Başbakanı Benazir Butto'nun kocası Asif Ali Zardari'nin yargılandığı özel nıahkemede, banka yolsuzluğu suçlamasından aklandığı bildirildi. Bu açıklama, Zardari'nin avukatı tarafından yapıldı. Ancak, Zardari, halen baska suçlardan da tutuklu olduğu için hapiste bulunuyor. Moskova'da Sovyetler Birliği Devlet Başkam Mihail Gorbaçov'la görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenleyen Ermenistan Devlet Başkam Ter Petrosyan, Ermenilerin Azerbaycan'daki Yukarı Karabağ bölgesinden kitle halinde göçe zorlanmalanrun iki taraf arasındaki çatışmaları daha da tırmandıracağı konusunda Gorbaçov'u uyardığmı bildirdi. Petrosyan geçen haftaki çatışmalarda 36 kişinin öldüğünü, birçok kişinin de yaralandığmı, Sovyet ve Azeri birliklerirün Ermeni köylerine saldırdıklarmı öne sürdü. Petrosyan, Sovyet birliklerinin yaralı Ermenilerin tedavi edilmelerine engel olduk ERİVAN'DA GÖSTERtLER Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Sovyet yönetimi ve Azerbaycan aleyhinde göstenler sıklasıyor. Çirîden Kuzey Kore'ye güvence • TOKYO (AA) Çin fiaşbakam Li Peng, Ülkesinin Kuzey Kore'ye desteğijıin surecelani sÖ>ledı. Kuzey Koretye yaptığı 4 günlük iyi niyet ziyaretinde başkan Kim tl Sung ve yarım milyondan fazla coşkulu bir kalabauk tarafından karşılanan Li, Kuzey Kore'nin güneyle "Tek devlet çatısı altında iki ayrı sistem olarak birleşme" önerisinin yanında yer aldığını söyledi. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da devlet başkam Kim tl Sung ile görüşen Li'nin bu ziyaretinin, Güney Kore ile ekonomik bağlaruu geliştirmeye çahşan Çin'in Kuzey Kore'ye ilişkilerinin bozulmayacağma ilişkin güvence vermeyi amaçlayan bir jest olduğu bildiriliyor. Gürcistan'da mafya ağır basıyor Hamaz Naşkidaşvili, Le Monde gazetesinde yazdığı yazıda Gürcistan Devlet Başkam Gamsakurdîya ve yakın çevresinin mafya ile iç içe olduğunu, Osetler'i yok etme kampanyasımn uygulandığını öne sürdü. Dış Haberler Servisi Gürcistan'da demokratik secimlerden beş ay sonra ülkeyi ve demokrasiyi yeniden inşa çabaları yoğunlaşırken, ülke içindeki ve dışındaki bütün Gürcüler bu çabalara katkıda bulunmaya çahşıyorlar. Büttin bu çabalar, Gürcüler Derneği eski başkam suçladı: GüRCİSTAN~ Nüfusu: 5.3OO.OOO Yüzölçümü: 69.000 km : Başkent: Tiflis Devlet Başkam: Zviad Gamsakurdiya Ekonomi: Dunyanın en zengin manganez madenleri, kereste, kömur, buğday, çay, tütün, meyveler, üzüm. günlük yasamın giderek zorlaştığı (elektrik ve yiyecek maddeleri kısıntılan) ve genel durumun giderek gerginleştiği koşullarda gerçekleşiyor. Yurtdışındaki Gürcüler de ülkelerindeki bu gelişmeye ellerinden geldiğince destek olmaya çalışıyorlar. Ancak bunlardan bazıları Devlet Başkam Gamsakurdiya ve çalışma arkadaşlarım faşizan eğilimler taşımakla ve mafya benzeri güçlerle işbirliği yapmakla suçhıyorlar. Fransa'daki Gürcüler Derneği'nin eski başkam Hamaz Naşkidaşvili, Le Monde gazetesine yazdığı yazıda Gamsakurdiyayı suçladı. Faşizan eğilimlerin ve mafya ilişkilerinin iç içe yürüdüğünü öne süren Naşkidaşvili "Gamsakurdiya ve adamiannın Güney Osetya'da tam anlanuyla bir yok etme savaşı yürüttüklerini, bu savaşta Osetlerin düşmanlan ve Kafkasya'da esrar ticaretini eHerinde bulunduran tnguşları öne sürdüklerini" iddia etti. Tarihinde hiç soykınmı, din savaşı ve etnik çatışma yaşamamış olmakla övünen Gürcistanda Osetlerin dövüldüğünü, ka çmldıklarını, işkence gördüklerini ve öldürüldüklerini belirten Naşkidaşvili, dikkat edilmezse sıranın Acarlara, Abazalara, Mesketlere, Kürtlere, Yunanhlara ve Ermenilere geleceğini savundu. . Engellenen bildiri Naşkidaşvili, Gürcistan'da birçok kişinin giderek Gamsakurdiya ve çalışma arkadaşlanna karşı çıkuğmın, ancak iktidarın bu kişileri "kötü Gürcüler ve halk düşmanları" diye suçlayarak sindirmeye çalıştığını belirtti. Naşkidaşvili, aralarında milletvekillerinin, yazarlann, sinemacılann da bulunduğu 50 aydının yayımladığı bildirinin Gürcistan'da dağıümuun engellendiğini ve imzaaların bu bildiriyi ancak Moskova'daki bir gazetede yayımlatabildiklerini duyurdu. Bıısh\ııı, kalbi düzensiz atıyor ABD Başkam'mn kalp kulakçıklarmdaki rahatsızlığm sürdüğü, bu nedenle kendisinin dün de hastanede tutulduğu açıklandı. VVASHİNGTON (Ajanslar) Cumartesi günü koşu yaparken solunum rahatsızlığı geçirmesi Uzerine hastaneyc kaldırılan ABD Başkam George Bush'un kalp kulakcıklarındaki rahatsızuğın sürdüğü, bu nedenle kendisinin dün de hastanede tutulduğu bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Martin Fitzwater, doktorların Başkan'a verdikleri ilacın sonuçlannı görmek için beklediklerini ve henüz, kalp kulakçıklarmdaki rahatsızlığm giderilemediğini, o nedenle Başkan'ın daha birkaç gün hastanede kalması gerektiğini söyledi. Fitzwater, Başkan'ın yoğun bir "checkup"tan geçirüeceğini, tahlil sonuçları alındıktan sonra görevi başına döneceğini söyledi. Fitzwater, Bush'un kalbi için Digoxin almaya devam ettiğini, şimdi bunun yanında Procainamide almaya başladığını belirtti. Fitzvvater, Bush'un hasuneden ne zaman aynlacağı konusunda ise bilgi vermedi. Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan'ın enfarktüs geçirdiğine ilişkin hiçbir işaret yok. Kendisini gayet iyi hissediyor" dedi. Başkan'ın Bethesda Hastanesi'ne gelişinde kendisini muayene eden doktor, Başkan'ın kalbinde düzensiz bir artış olduğunu, bunun kan dolaşımını etkilediğini ve nefes darlığına yol açtığım bildirdi. Doktor, Başkan'ın durumunu "istikrarlı" olarak niteledi. Camp David'de Başkan'ın rahatsızlandığı koşu sırasında yanında bulunan görevliler, normal tempoda koşan Başkan'ın soluk alamamaktan yakınarak durduğunu ve hemen ardından Camp David'deki özel doktorunun çağrıldığım söylediler. İlk müdahaleyi yapan doktor, daha sonra Başkan'ın helikopterle hastaneye götürulmesini istedi. Görgü tamklan Bush'un helikopterden yürüyerek indiğini belirttiler. öte yandan Başkan Bush'un eşi Barbara Bush, geçirdiği solunum yetmezliğinden sonra eşinin önceki gece "bir bebek gibi" uyuduğunu söyledi. Hıırd, Gdde'den ayrıldı • CtDDE (AA) îngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd bölge ülkelerine yaptığı gezinin son durağı olan Suudi Arabistan'daki temaslarvnı tamamlayarak dün Cidde'den ayrıldı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Hurd'ün Kral Fahd tarafından kabul edildiğini, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Suud ElFaysal'la bir araya gelerek bölgedeki durumla ilgili temaslarda bulunduğunu kaydetti. Gorbaçov'dan soğuk savaş uyarısı Başkan Gorbaçov, Murdoch'la yaptığı söyleşide, ABD'nin, ülkesine karşı izlediği politikada yeni bir ayar yapmaya başladığı yolundaki belirtilerden kaygı duyduğunu belirterek sürecin yeni bir 'soğuV. savaş'a yol açmasmdan endişe duyduğunu belirtti. dün Moskova'da, dünyanm baa büyük gazete ve televizyon şirketlerinin sahibi olan Avustralyalı "basın kralı" Rupert Murdoch'u kabul ederek uzun bir görüşme yaptı. TASS ajansı, Gorbaçov Murdoch görüşmesi ne ilişkin olarak alışılmamış uzunlukta bir haber yayımladi. Ajansın haberine göre GorbaMOSKOVA (Ajanslar) SSCB Başkam Mihail Gorbaçov, dünya kamuoyuna, ülkesindeki gelişmeleri yanlış değerlendirmemesi, ABD*ye de ikili ilişkilerini "gereksiz sınavlardan geçinneye çalışmaması", aksi takdirde yeni bir "soğuk savaş" sürecine girilebileceği uyarısında bulundu. Başkan Gorbaçov, çov, görüşmede önce SSCB'deki iç gelişmeler hakkında Rupert Murdoch'a bilgi verirken, SSCB gibi çok büyük bir ülkedeki değişim sürecinin sancısız olamayacağını vurgulayarak değişim sürecinin yarattığı bunalımların kontrolden çıkmasını engellemek için alınan önlemlerin "reform yolundan sapma" olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağını bildirdi. Sovyet lideri, Rusya lideri Boris Yeltsin de dahil olmak üzere dokuz birlik laşmanın bunahmın aşılmasında uygulanacak yöntemler konusunda varılan uzlaşmanın en somut göstergesi olduğunu bildirdi. SSCB lideri tasın kralı' Rupert Murdoch'la uzun bir söyleşi yaptı Amerikan ilişkilerini "gereksiz sınavlardan geçirmek istemesi halinde" bunun ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceği uyarısında bulundu. Gorbaçov bu sürecin yeni bir 'soğuk savaş'a yol AP'nin haberine göre Mihail açmasmdan endişe duyduğunu Gorbaçov, Rupert Murdoch'a belirtti. SovyetAmerikan ilişkileri konuGorbaçov görüşmede, Sovyet sundaki görüşünü aktarırken ABD'nin Ülkesine karşı izlediği tarafının ABD ile varılan uzlaşpolitikada "yeni bir ayar yapma ma noktasına hâlâ bağlı kaldıya başladığı yolundaki belirtiler ğını ve bu yilın ilk yarısı içinde den kaygı duyduğunu" söyledi. yapılması kararlaştınlmış olan TASS'ın verd<*i bilgiye göre SovyetAmerikan doruk toplancurnhuriyetinin liderleriyle ge Gorbaçov, ABD yönetiminin tısmın gerçekleşmesini hâlâ isteçen ay sonunda imzaladığı an tüm dünyayı etkileyen Sovyet diğini vurguladı. YUNANÎSTAN Beyin kanaması ihtimali Bir askeri hastanede bulunan ABD Başkam George Bush'un sağhk durumu konusunda ayrıntılı rapor yayımlanmazken, kalp uzmanları TV kanallannda çeşitli tahminler yapıyorlar. Uzmanlar, çarpmtının sürmesi halinde, Bush'un beyin kanaması ihtimali olduğunda birleşiyorlar. Kalbin üst kulakçıklanmn normal çalışmasırun, bu bölgede ve damar girişlerinde kanın birikmesine ve pıhtılaşmaya yol açtığı kaydediliyor. Oturduğunuz yer gerçekten rahat mı? lîlîstinli öğrenci avı Yunanistan'da güvenlik makamlarımn 10 Filistinli öğrenciyi daha gözaltına almasıyla son iki hafta içinde "terör olaylarına kanştıkları" kuşkusuyla gözaltına alınan Filistinli öğrencilerin sayısı 15'e ulaştı. Aynı gerekçeyle yakalanan 40 kadar Filistinli öğrenci de sınır dışı edilmiş bulunuyor. Atina'daki FKÖ temsilciliğı gözaltına alınan Öğrencilerin örgütle ilişkileri olmadığım söyledi. STELYO BERBERAKÎS ATtN A Yunanistan'da güvenlik makamları 10 Filistinli öğrenciyi daha gözaltına aldı. Böylece son iki hafta içinde "terör olaylarına kanştıkları" kuşkusuyla gözaltına alınan Filistinli öğrencilerin sayısı onbeşe (15) çıktı. Aynı gerekçeyle yakalanan 40 kadar Filistinli öğrenci ise sınır dışı edilmiş bulunuyor. Atina'nın 300 km batısındaki liman kenti Patras'ta üç hafta önce meydana gelen ve 7 kişinin ölümüne yol açan şiddetli patlamadan sonra başlatılan aramalarda bombanın Ahmed Hashaykeh adlı Filistinli bir öğrencinin elinde patladığı sonucuna varıldı. Hata sonucu meydana gelen patlamada parçalanarak can veren Hashaykeh'in arkadaşlannın yardımıyla bu bombayı Patras'taki tngiliz konsolosluğuna yerleştirmeye hazırlandığı olasılığına ağırlık veriliyor. Patras'ta tüm Arap öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarmda aramalara başlayan polis bu kentte dördü Filistinli biri Yunanh kız öğrenci olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Filistinlilerin evlerinde Kalaşnikof marka makineli tüfekle, bomba yapımı için kullanılan maddeler ele geçirildi. Aramalannı Yunanistan çapında sürdüren güvenlik makamları önceki gün de Selanik kentinde 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Bu 10 Filistinli öğrencinin evinde de el bombaları ve ateşlemeye yarayan borular bulundu. Güvenlik makamları Filistinli öğrencilerin Yunan terör örgütleriyle işbirliği yapıp yapmadığım araştırıyor. Bu arada Atina'daki Filistin Kurtuluş Örgütu <VKÖ) temsilciliği gözaltına alınan öğrencilerin FKO ile ilgileri olmadığım ve yapılan araştırmalara yardım ettiğini açıkladı. Öte yandan Yunan hükümetinin yasa haline getirdiği teröre karşı mücadele ile ilgili önlemler, yapılan araştırmalann basına açıklanmasına engel oluşturuyor. Batı'nın kokmuş yardımı yakılıyor LEFKOŞA (AA) Iran Sağlık Bakanhğı'nın, Batı ülkeleri tarafından Irakh sığınmacılar için gönderilen bozuk, kokmuş gıda maddelerini imha etmeye başladığı bildirildi. tran haber ajansı İRNA'nın dünkü haberine göre, Batı ülkeleri tarafından gönderilen 4,300 kutu bozuk balık imha edildi. Haberde, geçen hafta da bozuk konserve yiyeceklerin imha edildiği kaydedildi. tRNA, bozuk yiyecek maddelerinin hangi ülkeler tarafından gönderildiğini belirtmedi. tran tarafından daha önce yapılan açıklamada, Almanyanın bozuk yiyecek gönderdiği ve ABD tarafından gönderilen kullanılmış battaniyelerin de iade edileceği bildirilmişti. IRAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog