Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

MAYIS 1991+*** HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYET/17 8. tnsani amaçlarla sıgınmacılara yapılan yardımın dünya kamuoyuna yansıtılmasi maksadıyla, tüm basın ve yayın kuruluşları mensuplarına hudutlarımızla ilgili yasal kuralların gereği kısıtlamalar getirilmesi gerekirken, devleümizce buna başvurulmamış, her türlü çalışma kotaylıkları saglanmış ve silahlı kuvvetlerin imkflnlan onlar için de tahsis edilmiştir. Hudutsuz serbesti tanınmış olmasına roğmen ne yazık ki özellikle bazı yabancı basın ve yayın kuruluşlannın esef verici yayınlannda birliklerimiz mensuplarının kendilerini konımaya ve düzeni sağlamaya yönelik olarak almak zorunda kaldığı bazı önlemler kasıtlı olarak çarpıtdarak boyuflan büyütülmüştür. Hatta yardım malzemesini alıyorlar gibi maksatlı ve çirkin ifttralara da başvurmuşlardır. Bütün bunlara rağmen her itham, önyargı Ue iftira denmeden çok dikkatli ve ütizlikle, defalarca tahkikata tabi tutulmuş ve sonuçta bunlann hepsinin yalan olduğu meydana çıkmıştır. Ancak her zaman olduğu gibi silahlı kuvvetlerin seçkin mensuplan bu mesnetsiz iddia ve ithamlara rağmen sabır ve vakarla şerefli görevlerinin başında ve aziz mttletinin hizmetindedir." Sessiz Çoğunluğun Tepkisi... Türkiye'yi yeniden kendi turnikesinden ge(Baftarafı 1. Sayfada) iece tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon yüz çirmek istiyor. Maiiye ve ekonomiden sorumlu yüksek bürokratlar birbirlerine girmiş dude 62.1 düzeyinde seyrediyor. Tüketici fiyatları açısından İstanbul'un du rumdalar. Mızrak çuvala sığmaz artık. Gidiş iyi değil. rumu da hiç iç açıcı değil. Ticaret Odası'nın yeni endeksine göre nisanda fiyatlar yüzde Demin de belirttiğimiz gibi, bu durumu en 9.8 oranında sıçrama kaydetmiş. iyi bilenlerin başında, enflasyon ve hayat paYalnızca bu kuru rakamlar bile insanımı nalılığının çilesini yıllardır çekmekte olan sazın nasıl bir cendere içinde kıvranarak ya de vatandaş geliyor. Bugün sessiz çoğunluşam kavgası verdiğini göstermek için yeter *ğu oluşturuyor bu insanlar. Bağırıp çağırmılidir. Her ay fiyatlar, bu denli yükselirken, üc yorlar, sokağa dökülmüyorlar. Oysa, kamuoyu yoklamalarına göre en retleri, maaşları yerinde sayan insanların çaresizliğini yorumlamak belki de gereksiz çok konuşulan konuların başında hayat pahalılığı var. Gündemde birinciliği hiç bırakçabadır. mayan konu budur. Ekonomik gidişin nasıl olduğunu anlamak için ille de iktisatçı ya da uzman olmak geO zaman bu sessizlik, bu uysallık neden?.. rekmiyor. Neyin ne olduğu konusunda bir Bu topraklarda yaşayan insanın bir başyargıya varabilmek bazen sokaktaki adam kaldırı geleneğinden yoksun oiduğu söyieiçin daha kolaydır. Çünkü sade vatandaş, nir. Bunda gerçek payı yok değildir. kendi gündelik yaşantısından, çarşı pazarAma denilebilir ki, hiç olmazsa son 40 yılda sürekli değişen fiyat etiketlerinden gidi dır oy hakkına sahip çıkmayı şu ya da bu ölşin anlamını daha iyi kavrayabilir. çüde öğrenmiştir Türk insanı. Oy sandığının Buna kuşku yok. başında tepkisini belli ettiği çarpıcı örnekler Ayrıca şu günlerde artık genel ekonomik yaşanmıştır bu ülkede. Sonuncusu, 26 Mart gidişe olumlu bakabilen aklı başında kimse 1989'da yaşandı. gözükmüyor ortalıkta. Seçim araştırmalarının da işaret ettiği enfGelinen noktanın baş sorumlusu Cumhur lasyon ve hayat pahalılığını ekonomide yabaşkanı Özal bile 'Durum kritik!' diyebiliyor. pısaliaştıran ÖzalANAP iktidarının siyasal Ekonomi yönetimi, tam bir kaos içinde. IMF, geleceği o yüzden karanlık gözüküyor. Genelkurmay'dan uyarı (Baştarafı 1. Sayfada) yönelik bu yayınlarla Ugili olarak kamuoyuna aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 1. Körfez savaşını müleakip güney hudutlarımıza doğru çok kısa bir süre içerisinde, çok değişik ve çeşitli noktalardan yığılan yüzbinlerce Irakh sığınnıacılar, başlangıçta hudutlannuzın güvenliğini sağlamakla görevli olan Türk Silablı Kuvvetleri tarafından karşılanmıstır. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan hudut güvenliği görevini sürdUıürken, diğer yandan da mevcut mütevazı olanaklan ile tamamen insani amaçlarla bu çaresiz ve her türlü yardıma muhtaç insanların yardımına koşmuştur. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede görevli birlikleri ilk günlerde fedakâr ve vefakâr halkımızın, bölgedeki idari ve mahalli yönetimin hemen sağlayabildiği yiyecek, giyecek, sağlık ve barınma malzemelerinin dağıtımını, bu zavallı insanların acılannın paylaşılmasını, güvenliklerinin sağlanmasını, arahksız devam eden olağanüstü bir hizmet anlayışı içerisinde düzenlemiş ve yerine getirnüştir. 3. Bu çalışmalara bölgede mevcut güvenlik güçlerinde görevli subay, astsubay, erbaş ve erlerinin tamamına 6. Sıgınmacılara yapılan yardımla Ugili olarak her turlü ikmal maddesinin tedarik, depolama, dağıtımı ve bölgeye yönelik tiim faaliyetlerin koordinesi; kriz yönetimi ile Ugili olarak kurulan ve içerisinde silahlı kuvvetler temsilcisinin de bulunduğu bir teşkilat (arafından alınaıv kararlar doğrultusunda ve bir sistem içerisinde yüriitülürken talep edilen her türltt araç, gereç ve destek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanmış ve sağlanmaya da devam edilmektedir. 7. Öte yandan sıgınmacılar için hudutlannuz ötesinde oluşturulan kampların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye gelen yabancı ülkelere mensup askeri personel Ue Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplan arasında anlaşmazhk bulunduğu şeklindeki iddialann gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Verilen izinle geçici olarak Türk devletinin hükümranlık bölgesi içerisinde konuşlandırılan devletlerin askeri unsurlarının belirlenen çerçeve dahttinde Türk Silahlı Kuvvetieri'nin kontrol ve otoritesi dışında hiçbir yetkiye sahip kdınmadıklan, kılmmayacaklan ve böyle bir hayale kapılanların gerekli tepkiyi alacaklan bilinmelidir. UGUR MUMCU (Baştarafı 1. Sayfada) GÖZLEM tüphane ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan istenilmiş ve dava dosyasına 70637121 dizi sayısına da kaydedilmişti. "Olrnaz" demeyin sakın, oldu bunlar... Deli Petro'nun vasiyeti mahkemece istenince sanıklar ve avukatlar şaşırmışlar. Ne desinler? Deseler ki: Deli Petro delidir; ne derse yeridir. Tabii olmaz. Ne desinler? Avukat Turgut Kazan şöyle konuşmuş: Deli Petro ne zaman yaşamış? Bolşevik Partisi ne zaman çarlığı yıkmış? Stalin ile Petro aynı görüşleri mi paylaşmış? Yoksa farklı görüşler için mi savaşmış, önemsenmiyor. Birbirinden farklı iki malzeme aynı teraziye konur mu? Petro çar. Stalin? Çarlığı yıkıp komünizmi kurmuş. Bir insan Deli Petrocu ise komünist sayılmaz. Komünist olarak suçlanıyorsa Petro'ya bağlanmaz. Konuşmuş ama ne fayda? Duruşma yargıcı Atilla Ülkü'nün karara yansıyan mantı VEIJEFENDİ HİPODROMU'NDAN Elif 4 kazanacak güçte Deli Petro'nun vasiyeti varmış; bu vasiyette "Istanbul ve Hindistan'a mümkün olduğu kadar yaklaşılması" isteniyormuş; ayrıca "Karadeniz'de deniz tezgâhları inşa ederek buraları e/e geçirmek" de vasiyette yer alıyormuş, Petro, "Burada hâkim olan herhangi bir güç, cihanın gerçek bir hükümdarı olur" diye düşünürmüş. Rus Çarı "kuzeyden batı ve doğuya doğru vaki olacak istila hareketinin mukadder bir hareket" olduğunu bildirmiş, Deli Petro "Türklerin Avrupadan kovulmasınt" da istermiş; "Türkiye'de yaşayan bütün Katolikleri" kendisine bağlamayı da... FİKRBTMCUOCUI İşte bu gerekçelerle bu Barış Derneği sanıkları savundukları görüşlerle Rus Çarı Deli Petro'nun vasiyetini yerine getirmeye çalışıyorlarmış. Öyleyse Allah ne verdiyse bastır cezayı! Bir insan hem çarcı hem Leninist olur mu? Demek olu1. AYAK: Adana'dan form uçunculüğü ile Missisipi ilk lerini bu insani göreve mesai (Baştarafı 1. Sayfada) 4. AYAK: Elif 4, rakiplerinin yormuş. İşte bakın; "Türk milleti adına karar veren" Sıkıyödedi ve Independent'in haberida gelen Filika, son yarışında şansa sahipürler. Karındaş, da formsuz olmasından dolayı ilk mefhumu ve doğa koşullan tanetim Askeri Mahkemesi kararı ile olmuş! ni yalanladı. Bush dün Michiki ikinciliği ile hazır bir tay iz ha sonra düşünulebilir. Son şansa sahiptir. Diğer atların nımaksızın vakfetmişlerdir ve yigan eyaletindeki Ann Arbor'a Mahkeme kararı Askeri Yargıtay'ca onansaydı, bu "Deli lenimi verdi. Yanşm en şansh is sprintinde 37, 24.5 rahat yapan mucadelesi daha çok ikincilik ne bu hizmetin yüriitülmesinde giderken uçakta yaptığı açıklaPetro teorisi" de böylece kesinleşecekti. Biliyorsunuz, Bamidir. Roza ve çalışmalannı be Bacanak'ı surprizde tutuyoruz. için olacaktır. Bu mücadelenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mada, "Gazetenin yazdıklan, rış Derneği sanıklarını ağır hapis cezalarına çarptıran Sıkığendiğimiz Aslangülü'nü rakip 3. AYAK: Bulduğu formunu de Demirbey, tlkgenç ve Oya imkân ve kabiliyetleri ile çeşitli lerinin güvenli bölgeden çekil ABD'nin resmi politikasını yönetim Askeri Mahkemesi kararı Askeri Yargıtay'ca bozulmesi ardından, buranın güven yansıtmıyor" dedi. Başkan olarak görüyoruz. Son sprintin muhafaza eden Polat'ın biri nci can arasında geçeceğini varsa araç, gereç ve diğer imkânlan da muş; mahkeme bozma kararına karşı direnmişti. lik ve yönetimini Bağdat'a bırak Bush, "Irak'ı parçalanmış görde göz dolduıan Pacika'yı sürp Hğe uzanacağını varsayıyoruz. yıyoruz. seferber edilmiştir. Bu "Deli Petro Teorisi" Atilla Ülkü'nün yazdığı her iki kamadan, Kürtlerin bizzat sağla mek istemediğimizi Körfez burizde öneririz. Gönul II, iyi durumunu koru4. Silahlı Kuvvetler mensup ması, bir olasüık şeklinde ortararda da yer aldı. Bu arada mahkeme kurulunda değişiklik 5. AYAK: A Grubu Arap atnalımı patlak verdiğinden bu ya 1 oldu ve son kararı veren mahkeme herhalde "eh bu kadar lannın yardımla ilgili tüm faa ya çıkmaktadır" dedi. 2. AYAK: Bu yarışı için yap yan Dorutay ve çim piste yat larının katıldığı TBMM Kupana birkaç kez açıkladık" biçiliyetlerin cereyanı sırasında tığı idmanlarında diri görünen kın olan Sonkoz, sırasıyla şans sı yarışında Foçah ve Beyazda olmaz" diye düşünmüş olacak ki Deli Petro bölümünü sıgınmacılara dağıtılan yardım Şeyh Çoban ve son yanşındaki verdiğimiz adlar. "Independent", söz konusu minde konuştu. martı arasında ayırım yapamıkarardan çıkardı. malzemelerine el koyması söz rapor hakkında, Amerikan yöyoruz. İyi durumunu İcoruyan Yargıç Binbaşı Atilla Üikü yerine atanan sivil yargıç İskonusu olmamış, aksine erbaş netimi kaynaklarımn, "Resmi Irak'ın talebi: Emiroğlu ve son galobunu bekender Tepebaşılı'nın yer aldığı mahkeme, yeni gerekçeli TAHMÎNLER ve erlerimiz her türlü olumsuz görüşleri yansıtmıyor" dediğini Tazminat ertelensin ğendiğimiz Erbey de netice alakararda "Deli Petro Teoris/"ni şöyle çürütüyor: koşuüara rağmen şahsi ve birük aktarıyor. Ancak gazete, rapo1. KOŞU: F: Can 1 (2), P: Ge 5. KOŞU: F: Polat (9), P: Gö bilirler. Berkoş ile Izmir'den Nitekim Barış Derneği Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını Irak'm, BM'den savaş tazmiistihkakı olan iaşesini, ilacını ve run "Washington tarafından ne Kelly (4), PP: On The Till nül 11 (4), PP: Dorutay (5), S: formda gelen Kalamış'ı sürprizistiyor. Sovyetler Birliği'ne yanaşmamızı öneriyor. Oysa Sovdiğer malzemeJerini bu insanlar saptanan amaçlar doğrultusun natı ödemelerinin 5 yıl ertelende öneririz. (5), S: Amoretti (1). Sonkoz (7). yetler Birligi öteden beri "Deli Petro'nun vasiyetnamesinde la paylaşmıştır. En Ucra karako da Amerikan askeri strateji mesini istediği bildirildi. AA'nın 2. KOŞU: F: Gonzo (1), P: Se 6. KOŞU: F: Elif 4 (2), P: De 6. AYAK: Son yarışında stilumuzda görevli personelimizin planlamasını yansıttığı"nı sa haberine göre talebin. BM Ge tespit edildiği üzere Türkiye üzerinde toprak talebinde bufer (3), PP: Demir Lady (6), S: mirbey (4), PP: tlkgenç (5), S: linin dışmda koştuğu için başalunmaktadır. O halde Deli Petro'nun vasiyetnamesi bir delil malzemelerini sıgınmacılara da vundu. Gazetenin haberinde, nel Sekreteri Javier Perez de CuJay (7). Oyacan (6). oluşturur" biçimindeki kanaat beyanı, delillerin mantıklı yorısız olan Melike, idman duruğıttıklan müşahede edilmiştir. "Kürt özerkliğinin, Irak'ın öde ellar'a Irak'ın BM'deki temsilcisi 3. KOŞU: F: Filika (5), P: Ro 7. KOŞU: F: Foçalı (6), P: Be muna göre yarışın en şansh isrumlanması değildir. (s.400) mesi gereken savaş tazminatmın Abdül Emir ElAnbari tarafın5. Yaşanan krizin ilk etkisinin za (8), PP: Aslangülü (1), S: Pa yazmartı (3), PP: Emiroğlu (5), midir. Bu tip mesafeye yatkın Türkiye'nin seçkin aydınları, bu mantıkla bu ideoloji ile bu şekilde karşılanmastnı müte bir parçası olması Güvenlik dan yazıh olarak iletildiği öğreçika (7). PP: Erbey (10), S: Berkoş (2). olan Zumrüthanun ve Şarlo dayargılandılar. Üç yıl tutuklu kaldılar. Duruşmalara getirilip akip, devletimizin yönetim ka Konseyi'nde tartışma yaratacak nildi. Adlannı açıklamayan dip4. KOŞU: F: Şeyh Çoban (4), 8. KOŞU: F: Melike 1 (9), P: ha sonra düşünulebilir. New götürülürken bileklerine takılan kelepçeler yetmedi, "sevk demelerince, organize edilen tır. Bu aynı zamanda müttefik lomatlara göre Irakh yetkililer, P: Missisipi (8), PP: Karındaş Zümrüthamm (10), PP: Şarlo Halo'yu surprizde tutuyoruz. zinciri" ile birbirlerine bağlandılar. Bu "sevk zinciri"n\r\ bir bütün kamu kurum ve kuruluş lerin, Saddam Hüseyin'i yöne bu talebe gerekçe olarak beş yıl (2), S: Bacanak (1). (7), S: New Halo (4). ucu da birbirlerine bağlanan sanıklardan en son sıradakilan seferber edilmiştir. Bunun timden uzaklaştırmak için bas boyunca Irak'ın giderlerinin genin boynuna dolandı. üzerine başlangıçta yukanda kıyı sürdürme isteklerini göster lirlerinden yılda 30 milyar dolar fazla olacağı hesaplamalarını açıklanan görevi de yürüten mektedir" dendi. Ölümcül hastalığın pençesinde can çekişen Istanbul BaOTORİTELERİN GÖRÜŞLERİ gösteîdiler. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisirosu Başkanı Orhan Apaydın, Sağmalcılar Cezaevi'nden F. Dağlıoğlu 58 2148 57 2 3625 97 ne tahsis edilen ve asli görevi Bush yalanladı Haydarpaşa Hastanesi'ne götürülürken bindirildiği vapurKuveyt'in BM'deki temsilcisi olan hudutlanmızın ve toprakda elleri arkasından kelepçelendi! Muhammed Abdülhasan, AP9 2481 5469 2356 Kemal Akyer 5 2 ABD Başkanı George Bush ye verdiği demecte, Irak'm talelanmızda bulunan sıgınmacılaSavcılar, kelepçeler, sevk zincirleri de yetmedi. Devlet 2 652 94 Orhan Özsu 9 5483 8217 nn güvenliğini sağlama görevine da dün bir açıklama yaparak bini doğruladı ve bu isteği Başkanı Kenan Evren devlet televizyonundan sanıkları suç4109 "Irak'ı parçalamak istemiyonız" "aptalçal' Alâtâk,nitekdi .. 10 5 4821 6754 5624 ynnelmiştir. Maip Yılmaz layan konuşmalar yaptı. v Bu "Deli Petro Teorisi"m, devrin, her biri Harp Akademisi mezunu, kimi yabancı dil bilen, kimi Amerika'da okumuş, master yapmış, orgeneral rutbesindeki yöneticilerine arma(Baştarafı 1. Sayfada) ğan ediyoruz! dolu kasalar dizilmiş kirli sarı duvarların önüne. Içeride "party" kahkahaları. Burası Katolik Ermenilerin 1847 yılında kurdukları ilk Anarat Higutyan Manastın. tstanbul'da, Ermeni nüfusuyla paralel, bir (Baştarafı 2. Sayfada) bir yok olan binalardan biri. önce işlev değiştirip, rahibe yepılıyor, kitaplar toplatılıyor, sobalarda, ocaklarda yakıhyordu. tiştiren bir manasürdan ilkokula Ya da kuyulara, denize atılıyor, topraklara gömülüyordu. Bir dönüşmüş, 1981'de ise boşaltılıp emekli subay dostum kitaplarını naylona sarıp evinin yakınkapısına bir kilit asılmış. larındaki bir türbede saklamıştı. Yaklaşık iki yıldır "tstanbul Acıları çabuk unutuyoruz gibi geliyor bana... 12 Mart, 12 Sanat Merkezi" olarak anılıyor Eylül dönemleri Türk tarihinin en karanlık günleridir. En saçbu bina. Yarı karanlık, sessiz ve ma en anlamsız en yararsız, anımsadıkça kişiye utanç veterk edilmiş haliyle ilk kez Caren günler. Bir sabah eve gelen bir 12 Martçı grupla geçen hide Sonku'nun yaşamını telekonuşmam belleğimde bütün canlılığıyla durur. Genç görevli, vizyona uyarlayan Fılm ekibinin bir aşağı bir yukarı dolaşarak elindeki kâğıda bakıp bir şeyilgisini çekmiş. Cahide'nin son ler sormuştu. Sabahın altısıydı. Kapının dışmda daha yükTAKSİT *günleri, ölümün kıyısındaki sek rütbeli biri, o birkaç başka görevli ile bekliyordu. Eyin yoksulluğu burada görüntüleniçinde de üç görevli. Biri üniformalı ikisi sivil. Sanki bir düşmiş. Ardından sinemacılara, foPEŞİNAT 18 AYVADELİ MODEL 3 6 AY VADELİ 12 AYVADELİ 2 4 AY VADELİ man yuvasında gibiydiler. Üniformalı soruyordu: "Siz Taştoğrafçılara açılmış manastır18 X 2,850,814 24 X 2,475,515 36 X 2,146,132 kent'e gitmişsiniz. Bizi oralarda seviyorlar mı?" Yanıt olarak 9,302,910 12 X 3,598,938 okulun kapıları. Şimdi smıflar, 'Herhalde seviyorlardır, ben çok sevgi ve saygı gördüm' de18 X 2,375,678 24 X 2,062,929 36 X 1,788,443 yatakhaneler, Hale Arpacıoğlu, 12X2,999,115 14,302,910 ALTO miştim. Üniformalı kişi 'Yani oraları kazanabilir miyiz?' diye Bedri Baykam, Şirin tskit, Em18 X 1,900,542 24 X 1,650,343 36 X 1,430,755 12 X 2,399,292 19,302,910 sormuştu. Anılarda böyle şeyler eskimeden kalıyor işte... re Zeytinoğlu, Naz Erayda, Elif 36 X 2,861,509 18 X 3,801,085 24 X 3,300,687 12 X 4,798,584 10,237,900 Nerden mi döndüm bu eski anıya? Askeri Yargıtay Barış Ayiter gibi sanatçılarm atölyele36X2,503,821 davası için aklama kararı vermiş. Demek Barış Derneği ye18 X 3,325,949 24 X 2,888,101 ri. 12 X 4,198,761 15,237,900 SWIFT niden çalışmalara başlayacak. Kimi üç, kimi bir yıl hapis ya36 X 2,146,132 18 X 2,850,814 24 X 2,475,515 20,237,900 12X3,598,938 Binanın onarımdan geçiriletan demek yönetıcilerinin de hiçbir suçu olmadığı kesinleşrek düzenlenen küçük ibadetha36 X 3,219,198 12 X 5,398,407 18 X 4,276,220 24X2,713,273 10,346,300 miş! Peki o değerli zamanın, o yitirilen ayların, yılların hesanesi ise bir süredir konser orga36X2,861,509 18 X 3*01,085 12 X 4,798,584 24 X 3,300,687 15,346,300 bını kim verecek? DİSK davası da bugünlerde sonuçlanaGS • v nizasyonlanna da açık. Oldukcak. Dört beş yıl hapislerde yatan insanlar, sendikalar, der18 X 3,325,949 36 X 2,503,821 24 X 2,888,101 12X4,198,761 20,346,300 ça sınırlı sayıda davetliyle, bir nekler yeniden yaşama dönecek. Ama insanların yaşamın"party" atmosferinde düzenle36 X 3,576,887 10,789,980 24 X 4,125,858 12 X 5,998,230 18 X 4,751,356 dan kopanlan yıllar, acılar içinde yaşamlarını yitirenler, danen bu konserlerin biri de önce36 X 3.219,198 24X3,713,273 15,789,980 12 X 5,398,407 18 X 4,276,220 SEDAN ha adalet önünde hesap verdikleri sıralarda onları kent ki gece "Oliver Lake DörÜüsü'y36 X 2.861,509 12 X 4,798,584 24 X 3,300,687 20,789,980 18 X 3,801,085 meydanlarında en ağır sözlerle suçlayanlar ne olacak? Bir le Bob Marley'e Saygı Gecesi" adı altında yapıldı. Bir gün Önutanma da duymayacaklar mı? Yalnız Orhan Apaydın'ın ölü36 X 3,576,887 18 X 4,751,356 24 X 4,125,858 15,695,100 12 X 5,998,230 ce Cemal Reşit Rey Konser Samünün sorumlusu böyle haksız suçlamaları yapanlar değil 18 X 4,276,220 36 X 3,219,198 20,695,100 12 X 5,398,407 24 X 3,713,273 GTI lonu'nda izleyici önüne çıkan, mi? Kent meydanlarında 'büyük hukukçu' diye Apaydın'ı afay18 X 3,801,085 25,695,100 12 X 4,798,584 36 X 2.861,509 24 X 3,300,687 bu akşam da lzmir'de Ataturk la yeren Bay Evren bir vicdan sızısı bile duymayacak mı? Kültür Merkezi'nde çalacak Birkaç gündür Edremit Körfezi'ni seyrediyorum pencereolan Oliver Lake Dörtlüsü, önden. Doğa bayram ediyor. İlkyaz, mayısla birlikte insanları k ceki gece bu ilginç atmosferde yaşamın tadını duymaya çağırıyor. İlk habercilerini gönderdi seslendi izleyicilere. bile kıpkırmızı gelincikleriyle... Ama acılar dinmedi daha, hapishanelerde binlerce genç insanımız yatmakta. ANAP'ın EMLAK BANKASI Konseri yaklaşık 300 kişi 70 şartlı saltnma yasası yalnızca sağcı katillere yaradı. 'Canım Taşıt Aracı Kredisi bin lira ödeyerek izledi. Oliver sıkılıyordu gidip bir solcu öldüreyim dedim' diye, cinayet işLake, gecenin ayininin olağaHEMEN TESLİM leyenler, nice güzel insana kıyanlar özgür, öte yandan kimnüstü başrahibiydi. Tavana resseyi öldürmemiş, yaralamamış gençler sekiz on yıldır zindanSUZUKİ OTOMOBİL PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. medilmiş Aziz Matteos ve Aziz larda çile dolduruyor. İşte Özal yönetimi, işte ANAP adaletil Hovhannes'in bakışlan altında, Dershane sok. Suzuki Han Harbiye/İstanbul Telefon: 132 95 74 ( 4 Hat) Fax 130 53 30 Bir balıkçı teknesi sabahın beşinde körfezde dolaşıyor. Yağyerde diz çökmüş izleyicileri mur sabahleyin dindi. Güneş açtı açacak. Çıkmalı, kıyı bokendilerinden geçiren nefis ilayunca yürümeli. İlkyazın esintisini duya duya... Ne var ki bunhiler üfledi saksofonuyla. Mihca acı, bunca utanç verici durum, bunca insanlık dışı durum SUZUKİ SATIŞ BAYİLERİ: rapta dört siyah rahip vardı asİSTANBUL KARACAN PAZARLAMA Turkocağı Cad Basın Sarayı No 1 Cağaloğlu 511 42 65 TEROTO TERCÜMAN 577 25 40576 96 40 NUROTO ortadan kalkmadan mutlu olmak, huzur duymak olanağı var lında o gece. Davulda Andrew Ebulullah Cad No 9 EtılerLevent 164 51 0016404 52 OTAŞ Buyukdere Cad AytarSk OzturkPalas 10/1. Levent 1721642 AKSEL Buyukdere Cad mı? Cyrille, basta Santi Debriano, Emlak Kredı Blokları 166, Konut C2, D 1 Levent 169 45 58 RALLİ Buyukdere Cad No 88, Gayrettepe 166 99 99 GÖZ OTO Bağdat Cad IMo 178 Fenergitarda Anthony Michael Peteryolu, Kadıkoy 346 17 81 KENT Bağlarbaşı Cad Setbaşı Durağı No 27/2 Uskudar 342 03 69 AUTO CENTER Bağdat Cad No 132 Kuçukyah 367 67 30 son ve saksofonda cazın hırçın ÜÇL.ER Kayışdağı Cad Dervtşoğlu iş Merk 30/1 Zıverbey 338 25 45 MOTOMAR Kuruçeşme Cad No 60/B, Kuruçeşme 1 57 00 03 TEKAY Talatpaşa Cad No10/1 SAĞKOL Cemalettın Efendı Sk No11, Unkapanı 532 37 85 DALYAN Yıldızposta Cad Akın Sıtesı No12 4 blok, D 65 Gayrettepe çocuğu Oliver Lake. 175 84 55 CÖRKEM Alemdağı Cad No 6Umranıye 33514 37GEYAŞMılasHan, Errunonu 512 53 50GENÇPA Mıllet Cad No 176Şehremını 52328 53 Frekazi ile Kaptan Cüneyt başaBAKIRKÖYEMREIncırlıCad No 18 Bakırkoy 542 97 41 BEYLEROtım Yolu, AyazmaCad No.17 Gayrettepe 1 740542 ATILSAN Mıllet Cad Hasekı Oliver Lake Dörtlüsü, 2 saat (Baştarafı Spor'da) Hastanealtı Beledıye dukkanları No 1 2 Hasekı 589 11 81 KAROEŞLER Muhıttın Aslan Sk No 28, ÇORLU 9185138 68 İNTERKON Belh Cad süren konserin ardından "Bob dana gelen penaltı ve Aykut'un nlıydüar. Galatasarayülan 4 golNo 5153, KONYA 93314 16 42 METİN Inonu Cad Beyaz Saray karşısı, SILIVRİ 9188745 24 GÜNAY Ismet inonu Bulvarı. No 154 MERSİN Marley'e Saygı Gecesi"ne de kal usta bir vuruşla attığı golle göl lü yengi kadar sevindirmesi ge9741 520 92 PİYA Yenı Mahalle, Istasyon Cad No 10/A, LUL6BURGAZ 9183132 52 ENİS Şaır Eşref Bulvarı No 68 AlsancakİZMİR 9516338 06 reken bir başka olay da Rotadılar. Gecenin geç saatlerine dek gelendi. OMURVıseCad No 5/A. ÇANAKKALE 919612 909 ERİNTAŞ 1393 Sk No 25/A İZMIR 95121 68 14 UZAKDOÖU Hurrıyet Cad No143/AİZMİT riu'nun uzun bir sakatlık dönesüren partide, ölümünün 10. yı92112 79 98OTOMARCınnah Cad No 37/AÇankayaANKARA 94140 83 0001 MURATCemal NadırCad No 37 BURSA92420 91 77 YAĞAN Galatasaray'da dün kalesinde minden sonra oyuna girmesiydi. lında Bob Marley'in anısına, Yenı Sanayı Celalettın Efendı Cad No 84, KAYSERİ 935162 352 YAKUT Ulucamı Cad No 29 Tavşanlı, KUTAHYA 9239120 08 KARADAG Kazım KarabekırCad No 7, ORDU 9371120 22 ÇAĞOAŞ Sarayaltı Mah Oto Sk No 20, UŞAK 964132 999 RIZA TOKMAN Sanayı Çarşısı, 2 blok No 18, reggae, soca, salsa, Brezilya ve emin Hayrettin, son derece ça Son 15 dakikada oyuna giren AFYON 949111 996 TARIM UZMANLARI Gazı Bulvarı No170, AYDIN 9631131 81 SUYOLCU Ragıpbey Mah 1 5 Sk No 122 9558112 56 Afrika müzikleriyle dans etti hşkan Muhammed, uzun bir Rotariu, kendisini fazla sıkmaÖZKAN OTO Nunus Emre Cad No 30/A, ESKİŞEHİR 92211 31 41 KOŞARER Ankara Cad Otobus Termınalı karşısı, İNEGÖL 9253138 29 aradan sonra takıma giren T\ı masına karşın umut verdi. ŞaLake Dörtlüsü ve diğerleri. SABKOR Kenan Evren Cad Sınan Bey Mah Bayrak apt altı INEGÖU 925330 113 MEHMET SÜZEN Ataturk Cad No 307/2, BANDIRMA gay, Bülent, ilk yarının aksine mpiyonluk umudu kalmamış 9198128 22 NİLÜFER Mustafa Guleç Stadyum Cad No 36/B, Ipekış karşısı. BURSA 13 54 77 YAKUT Ataturk Bulvarı, No 72 KUTAHYA 116 11 ikinci yanda etkili olan Kosec Galatasaray, bu yengiyle hem PEKŞEN YATIRIM Ankara Cad. No 88/D ADAPAZARI 26114 836 KONUK OTOMOTİV Etıler Mah Emrah Cad 857 sk Şebnem Ap ANTALYA 31 ki, 90 dakikayı tamamlamayı çarşamba günü için moral ka17 00 66 Ehliyetimi kaybettim. başaran Metin ve oyuna girer zandı hem de ezeli rakibi Fener'i Hükümsüzdür. girmez maçm gidişini değiştiren yenmenin keyfini yaşadı. YILDIZ ERÇETtN Savaş tazminatı özerk S e k e r gibi Suzukiler . . . . . . 9 ^^ T . sızlerı bekler. Manastırda EVET/HAYIR OKTMAKBAL Fırsatı kaçırmayın! Tüm kredi işlemlerinlz bayilerimiz tarafından yürütülecektir. Fiyatianmız Istanbul anahtar teslimidir. SUZUKI Tüm satış bayilerimiz Cumartesi ve Pazar günleri de açıktır. Büyük galîbiyet Merkez Bankası'nın ilgili tebliğine uygun olarak ithalatçı firma garantisiyle yürür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog