Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 KENTY4ŞAM îstanbuTun 1. derece deprem bölgesi olduğunu belirten uztnanlar ortak çalişma önerdiler Panel BüGÜN • Yeşiller Partisi'nce düzenlenen "Uçurtma Şenliği", saat 14.00'te Büyük Çamhca Tepesi'nde yapılacak. • S.S. Mert Kent Konut Yapı Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı bugün saat 10.00'da Cağaloğlu'ndaki Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu'nda yapılacak. Deprem kaçmılmaz ya önlem? tsUnbul Haber Servisi anımsatan Prof. Dr. Ansal, yaptıkları Marmara Bölgesi ha hanesi ve Deprem Araştırma Richter ölçeğine göre 10 şidde bundan sonra kentte depreme ritası hakkında bilgi verdi. Mar Enstitüsü görevlilerinden Doç. tinde son büyük depremi 1894 dayanıkh konutlann yapılmasıy mara Bölgesi'nin her yıl yakla Dr. Aykut Barkan'dan sonra söz yıhnda yaşayan Istanbul'un bi la on yıl içinde tstanbul'un yüz şık 20 milimetre sağa, 7 milimet alan t.Ü. Mühendislik Fakülterinci derecede deprem bölgesi de 50'sinin depremden koruna re de kuzeye doğru hareket etti si öğretim üyesi Dr. Selçuk Siğini belirten Doç. Dr. Eyidoğan, pahioğlu, İstanbuPdaki tarihsel içinde değerlendirilmesi istendi. bileceğini savundu. Prof. Dr. Ansal, doğalgaz bo Sarayburnu, Üsküdar ve Bo yapılarda deprem izleri hakkınlstanbul için bir deprem senaryosu hazırlayan Bayvndırhk rularının döşenmesinde de dep ğaz'ın Ust kısımlannda hareket da bilgi verdi. Dr. Sipahioğlu, ve Iskân Bakanhğı Afet tşleri remin dikkate alınmadığını be oranının yüksek olduğunu söy surlar ve camilerin bir bölümüGenel Müdürlüğü görevlisi Je lirterek olası bir depremde ha ledi. 1976 1988 yılları arasın nün geçmişteki depremlerden etofizik Müh. Oktay Ergttnay ise sar riskinin yüksek olduğunu ve da tüm Marmara Bölgesi'nde kilendiğini örnekleyerek geledokuz şiddetinde bir depremle yangın çıkabileceğini söyledi. 12131 deprem olduğunu sözleri cekteki depremlerin de benzer Istanbul'da ölüm sayısının dün"Sismolojik Bulgular Açısın ne ekleyen Doç. Dr. Eyidoğan hasarlar yaratacağına dikkat ya istatistiklerinin 57 katı ola dan tstanbul'da Deprem Tehli da tstanbul'un, deprem için çekti. bileceğini vurguladı. TMMOB kesi" hakkmda bir konuşma ya mikro bölge çalışmasının yapıl"Istanbul'u Etkileyecek YıkıInşaat Mühendisleri Odası tara pan İTÜ Maden Fakültesi öğre masını istedi. fından düzenlenen "lstanbul ve tim üyesi Doç. Dr. Haluk Eyilstanbul'u etkileyen deprem cı Bir Deprem önceden Haber Deprem" konulu sempozyuma doğan, Baymdırhk ve tskân Ba lerin Kuzey Anadolu fayından Verilebilir mi?" konusuyla ilgibir mesaj gönderen Anakent Be kanlığı'nın hazırladığı deprem kaynaklandığına değinen Boğa li bilgiler veren Boğaziçi Üniverlediye Başkanı Nurettin Sözen haritasını eleştirerek analizini ziçi Üniversitesi, Kandilli Rasat sitesi Kandilli Rasathanesi ve de deprem konusunda ilgili kurum ve kunıluşlarla ortak çahşmaya hazır olduklarını açıkladı. İTÜ Maçka binası (G) Amfisi'nde lnşaat ve Mimarlar Odası tarafından gerçekleştirilen "tstanbul ve Deprem" konulu sempozyum dün yapıldı. Sempozyumun "tstanbul'da Deprem" konulu ilk konuşmacısı İTÜ, înşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Ansal, MS 325 1894 yılları arasmda bir değerlendirmeyle tstanbulun en kısa 47, en uzun 350 yıl zaman arahğı ile büyük depremler yasadığına, bunun da ortalama 143 yılı bulduğuna dikkat çekti. 1991 yüında yüzde 31.6, 1992 yıhnda ise yüzde 31.9 oranında deprem riski taşıyan Istanbul'un mikro deprem bölge T U n P a l ^ U n f i a c i Uluslararası düzeyde kutlanan "Dünya Trafik Haftası" dün leri üzerinde ilgili kurumların l r U l l H n < l l I A M çeşitli etkinliklerle başladı. tstanbul Trafik Tescil Şube Müdürlüortak çahşmalarını da öneren ğii'nde yapılan bir törende, ilkokullararası resim, kompozisyon yarışması ödülleri ile başarılı traProf. Dr. Ansal, Türkiye'de bir fik polisleri ve yılın sürücüsüne ödülleri verildi. lstanbul Trafik Tescil Şube Müdürlüğii'nde saat çok alanda yatınmlara önem ve 10.00'da kutlanan "Dünya Trafik Haftası" nda bir konuşma yapan Trafik Denetleme Şube Mürilmesine karşın deprem mühen dttrü Mehmet Çetin Alp, hafta boyunca tüm okullarda, trafik kazalannın önüne geçilmesi için disliğinin önemsenmemesini gerekli eğitimi yaptıklannı, asıl etkin çözümün ise trafik bilincinin ilkokul çağından başlayarak eleştirdi. Istanbul'da her yıl 15 topluma öğretilmesi, benimsetilmesi olduğunu belirtti. Toplantıda, tstanbul Emniyet Müdürü Mehbin yeni konutun yapıldığını da met Ağar ve tstanbul Valisi Cahit Bayar da günün önemi ile ilgili birer konuşma yaptılar. BiRMEKTUP Gece eve dönüş • Küçttkçekmece, Soğuksu'da oturuyorum, semtimizdeki gece lambaları yanmıyor. Geceleri işten eve dönerken korku içinde gidiyoruz. Konuyu birçok defa ilgili makamlara ilettik ancak hiçbir sonuç alamadık. EROL CANTASLI KadıköyModa kolektörü • tstanbul Haber Servisi KadıköyModa kolektörü tünelinin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Nurettin Sözen, Marmara Denizi'nin bütün insanJann malı olduğunu belirterek, "Mamıara Denizi'ni kurtarmak için önce kirlenmeyi durdurmak lazım" dedi. tstanbul kanalizasyon projesinin önemli bir parçasını oluşturan tünelin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen kokteylde konuşan Sözen, göreve gelmelerinden bir süre önce durdurulan altyapı projelerini yeniden başlattıklarını belirtti. OSTUNır* Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi Mete Işıkara, depremin zararlarını azaltma çalışmaları içinde değerlendirilen depremin önceden haber verilebilmesinin kıstaslarını açıkladı. Depremin birkaç saat ya da gün içinde olabileceğinin söylenebilmesi için çok güvenilir kaynaklara gereksinme duyulduğunu belirten Prof. Dr. Işıkara, depremi önceden belirleme ve değerlendirme komisyonu kurulmasını önerdi. 1939 Erzurum depreminden başlayarak 1957 Adapazarı depremine kadar büyük depremlerin batıya doğru akış gösterdiğini de belirten Prof. Dr. Işıkara, bundan sonraki depremin tstanbul çevresini etkileyeceğini söyledi. Depremin tespiti kadar bunun halka haber verilmesinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Işıkara, toplumun büinçlendirUmesinin olası paniklerin önüne geçeceğini anlattı. Sempozyuma lstanbul için hazırlanan bir deprem senaryosuyla katılan Baymdırlık ve tskân Bakanhğı Afet Işleri Genel Müdürlüğü görevlisi Jeofizik Mühendisi Oktay Ergünay, dokuz şiddetindeki bir depremde lstanbul'un elektrik ve telefon hatlarının yüzde 25'inin hasar göreceğini, su, gaz ve kanalizasyon hatlarında ise her yüz kilometre uzunluk içinde, 15 kınlma olayı görüleceğini bildirdi. Kış mevsiminde gece olacak bir depremde Bakırköy'de 17, Fatih'te 12, Kartal'da 12, Üsküdar'da 10 yangımn meydana geleceğini de sözJerine ekleyen Ergünay, Ambarh'daki enerji üretim ve dağıtım tesislerinde de önemli hasarlar olacağını ve uzun süreli elektrik kesintilerine yol açacağını söyledi. 100 çocuktan u ozurlu doğuyor lstanbul Haber Servisi Zihinsel özürlü çocukların sorunlarının tartışıldığı " 1 . Zihinsel Özürlii Çocuk Sempozyumu"nda hamileliğin ilk üç aylık döneminde zihinsel özürlü olarak doğacağı belirlenen bebeklerin, anne ve babasırun onayı alınarak doğumlanna engel olunması gerektiği belirtildi. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı lstanbul Şubesi tarafından Caddebostan Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma katılan aileler, anormal bir doğum yapmak istemediklerini, zihinsel ve bedensel özürlü olarak doğacağı belirlenen bebeğin, doğunıunun engellenmesinden yana olduklarını söylediler. Türk Spastik Çocuk Derneği Başkanı Prof.Dr. Hıfzı Özcanm yönettiği ve Prof.Dr. Vildan Ocak, Prof.Dr. Ayten Erginel, Prof.dr. Günay Ezer, Uzman Dr. Biilent Madi'nin konuşmacı olarak katıldıkları panelde her 100 çocuktan üçünün özürlü olarak doğduğu ve bu bebeklerin yüzde 88'inin verilecek eğitimle topluma kazandınlabileceği belirtildi. Sağlıklı olarak çocuk doğurmamn bir mucize olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan konuşmacılar, hangi kesimden olursa olsun herkesin ortak isteğinin sağlıklı bir çocuğa sahip olmak yönünde olduğunu kaydettiler. özürlü doğum vakalannda nedenlerin ancak yüzde 35 oranında saptanabildiğini açıklayan konuşmacüar, yüzde 65'inin bilinmediğini, bu yüzden hamileliğin ilk üç ayında ultrasonografi yaptınlması gerektiğini söylediler. 5 MAYIS 1991 (jTEREKLİ TELEFONLAR m Paüs briat: 055 • Jandansa: 056 • Zakıta MOdatttta: 527 57 00 • M«tariıkUuM«Htt(tt«a: 172 13 73 7475 ve 088 • İSKİ »nza: 068 • UfillK: Hızır »cll: 077 Satltk MMOıUiA: 511 69 18 Cffnfcpap Tıp: 588 48 00 Çapa Tıp: 525 92 30 Mamara Tıp: 340 01 00 Hayoaıpata NınnuM: 345 46 80 SlfH Etfal: 131 22 09 Taks» llkyarim: 152 43 00 SSK SaMtya: 588 44 00 SSK OtaMydaıu: 132 30 00 SSK BAztopt: 358 67 60 • TBAFU. Trafik Sabt M.: 176 24 14 (Ist.), 356 04 8586 (Kadıköy) BMft Trafik: 377 22 07 (E5). 356 04 86 (Şehıriçi), 314 36 (B.Oekmece) • DOY: Shlnd Otmpu: 527 00 50, H.P«ş« DMMtnn: 336 20 63 H.P»ş» Smtnl 348 80 20 • VAPUR: ŞtMc Hatton: 526 40 20, DMb YeHın (AcMtı): 145 53 66, 144 25 02, 149 18 96 DMriz OteMsa: 149 15 58 • METEOROUMİ: (Hava tahmını öfirenme) 573 89 80 144 42 33, Vef a'da boza gtinti • Haber Merkezi Vefa Lisesi'nin 119. kuruluş yıldönümü bugün kutlanıyor. Eski ve yeni mezunlar ile öğretmenlerin buluşarak am tazelediği yıldöntimünde geleneksel olarak boza içilecek. Yıldönümü törenleri saat 13.30'da Şehzadebaşı'ndaki okul bahçesi ve salonlarında gerçekleştirilecek. Kuruluş çalışmaları tamamlanan Vefa Vakfı'nın yemeği bu gece saat 20.00'den itibaren Sheraton Oteli'nde yenilecek. HABERLERIN DEVAMI Körfez savaşı sırasında bile bölgede bu kadar müttefik ülke askeri yoktu G.Doğu'ya yabancı asker yığınağı Iraklı sığınmacüara kargo uçakları ile yardım malzemesi atışları durduruldu. Son olarak 1 mayısta İncirlik'ten 29 sortide 84.3 ton yardım malzemesi atıldı. Zaho yakınlannda oluşturulan kampa425 aile yerleştirildi. Zaho'ya gönderilen sığınmacılardan 798'i iç kesimlerde bulunan evlerine döndüler. 1 ABD sivil: 71, Hava kuvetleri: 3 bin 276, Kara kuyvetjeri: 4 bin 206, DenLz kuvveüeri: 180, Deniz piyadeleri: Bin 831. (Toplam 9 bin 493 asker.) 2 Almanya: 201 3 Fransa: 677 4 Ingiltere: 2 bin 942 5 Kanada: 101 6 ttalya: 89 7 tspanya: 101 8 Hollanda: 828 öte yandan Zaho'daki kampta sığınmacılar için bin 530 çadır kuruldu. Kampa 3 bin 982 kişi yerleştirilirken 800 kişi da Enflasyon korkutuyor ları endeksine göre nisan ayı fiyat artışlarında Erzurum ve Diyarbakır'ı yüzde 7.6 ile Bursa, Yıllık yüzde 7.5 ile Eskişehir, yüzde 7.2 Endeks Nisan 4 aylık 12 aylık ortalama ile Kayseri, yüzde 7 ile Samsun DİE Tuketici '91 6.6 22.9 62.1 60.9 izliyor. Mart ayında en yüksek 6.6 63.5 63.0 '90 21.6 fiyat artışının yaşandığı KonyaDİE Toptan '91 5.4 21.6 55.1 50.3 da ise geçen ay fiyatlar yüzde 5.1 17.7 56.1 '90 3.1 62.7 arttı. Konya, nisan ayı itibarıyla son bir yılda tuketici fiyatlaİTO Tuketici '91 8.6 23.1 66.8 63.7 rında en fazla artış kaydeden il '90 5.7 26.5 71.5 oldu. Konya'da son bir yılda fiİTO Toptan '91 4.4 19.3 49.8 45.9 yatlar yüzde 70.3 artarken bu sı3.1 10.8 65.7 '90 ralamada Konya'yı yüzde 68.7 64.1 9.8 24.9 67.6 İTO Ücret G.En. '91 ile Kayseri izledi. Başkent A»»fca' 22.2 <1985 bazlı) '90 1*.3 ra'da fiyatlar son bir yılda yüzda en yüksek fiyat artışı yüzde madencilik sektöründe oldu. de 64.4, İstanbul'da ise yüzde 65 8.9'la tarım sektöründe oldu. Fi Ait sektörler itibanyla ise son arttı. Nisan ayında bölgeler bazınyatlar madencilik sektöründe bir yılda enerji sektörünün ait yüzde 4.1,' imalat sanayiinde grubunda yer alan su fiyatları da en yüksek fiyat artışları Doyüzde 4.5, enerji sektöründe ise yüzde 153.3, elektrik fiyatları da ğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşandı. Nisanda bu bölgelerdeki yüzde 2.1 arttı. yüzde 34.7 oranında arttı. Ait sektörler bazında da en Yıllık fiyat artışları enerji sek fiyat artışlan yüzde 7.2'yi buldu. yüksek fiyat artışı yüzde 19.1'le töründe yüzdf 53.5, tanmda Diğer bölgelerdeki nisan ayı ficanlı hayvanlar grubunda oldu. yüzde 54.5, imalat sanayiinde yat artışları ise şöyle: Ege ve Sebze meyvede yüzde 13.4 ora yüzde 54.8 olarak kaydedildi. Marmara yüzde 6.9, Akdeniz yüzde 5.4, tç Anadolu yüzde nı nda fiyat artışı yaşanırken Nisan ayında ana harcama hayvansal ürünler yüzde 10.3'le gruplaıı itibanyla en fazla fiyat 6.0, Karadeniz yüzde 6.9. bunları izledi. Nisan ayında su artışı yüzde 9.2 ile giyim ve tstanbul Ticaret Odası (İTO), ürünleri fiyatlannda da yüzde ayakkabıda görüldü. Bunu, yüz 1985 bazlı ücretliler geçinme en16.5'Iik bir azalma görüldü. de 8.6 ile gıda, yüzde 8.1 ile sağ deksine göre nisan ayında İstanAit sektörler itibanyla diğer lık ve kişisel bakım, yüzde 3.8 ile bul'da tuketici fiyatlarmm yüzbazı ürünlerdeki nisan ayı fiyat de ulaştırma ve haberleşme har de 9.8 arttığmı açıkladı. İTO'nun 1963 bazlı eski endeksine artışları ise şöyle: Tahıllar yüz camaları izledi. de 1.2, tekstil yüzde 6.0, orman Nisan ayında ayrıca ev eşyası göre ise tuketici fiyatları yüzde ürünleri yüzde 3.3, kâğıt ürün giderleri yüzde 3.3, kültür, eği 8.6, toptan eşya fiyatlan 4.4 artleri ve basım sanayij yüzde 6.7, tim ve eğlence giderleri yüzde tı. kimyapetrol ürünleri yüzde 4.1, 3.1, konut giderleri de yüzde 3.3 öte yandan Türkiye Odalar metal eşya, makine sanayii yüz oranında arttı. ve Borsalar Birliği (TOBB) Başde 3.2, su yüzde 0.4, elektrik İHer bazında nisan ayında en kanı Yalım Erez, geçen yıhn eryüzde 2.8. yüksek artış yüzde 8.6 ile Diyar telenen enflasyonunun yavaş yaToptan eşyada nisan ayı itiba bakır ve Erzurum'da gerçekleş vaş ortaya çıkmaya ve bu yıhn nyla son 12 aylık dönemde en ti. DlE'nin seçilmiş bazı iller iti enflasyonunun üzerine eklenmeyüksek fiyat artışı yüzde 71.1 ile banyla belirlediği tuketici fiyat ye başladığmı belirtti. (Baştarafı 1. Sayfada) Güneydoğu'da Körfez savaşı sırasında bile bulunmayan sayıda ABD askeri var. ABD'nin 9 bin 493, Ingilizlerin 2 bin 942, Hollanda'nın da 828 askeri bölgede görev yapıyor. Bunları Fransa'nın 677, İspanya ve Kanada'nın 101 'er, îtalya'nm 89 askeri izliyor. Kuzey Irak'ta bulunan müttefik asker sayısı 4 bin 107. EVREN DEĞER DtYARBAKIR Türkiy<£ nin Diyarbakır'dan başlayarak Irak sınırına kadar uzanan bölgesine başta ABD olmak üzere 8 ülkenin 14 bin 432 askeri yerleşti. Kuzey Irakh sığınmacılar için yürütülen yardım operasyonu çerçevesinde Körfez savaşı sırasında bile bulunmayan miktarda ABD askerinin bölgede görev yaptığı saptandı. Körfez savaşı sırasında Türkiye'de toplam 8 bin kadar ABD askeri bulunurken bugün bölgedeki ABD askerinin sayısının 9 bin 493'e ulaştığı bildirildi. Bu arada Zaho yakınlarında Kuzey Iraklı sığınmacüar için oluşturulan kampa 425 aile yerleştirildi. Zaho'ya gönderilen sığınmacılardan 798'i ise iç kesimlerde bulunan evlerine döndüler. Bölgede görev yapan askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre müttefik güçlere mensup askerler Diyarbakır, Yüksekova, Silopi ve Batman'da konuşlu bulunuyorlar. Sığınmacılar için devam eden operasyon çerçevesinde tncirlik Ussü'nde 4 bin 88, Silopi'de 4 bin 720, Diyarbakırda 921, Yüksekova'da 530, Batman'da ise 192 müttefik askeri bulunuyor. Kuzey Irak'ta bulunan müttefik asker sayısı ise 4 bin 107'ye ulaştı. tncirlik Üssü'ne yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Kuzey Iraklı sığınmacılar için kargo uçakları ile yardım malzemesi atma operasyonu durduruldu. Son olarak 1 Mayıs çarşamba günü 29 sortide 84.3 ton yardım atıldı. Bugüne kadar atılan yardım malzemesi toplamının 2 bin 203 sortide 10 bin 82 tona ulaştığı bildirildi. Karayoluyla da müttefikler tarafından toplam 1544 ton yardım malzemesi gönderildi. Şu anda bölgede bulunan müttefik kuvvetlere mensup askerlerin, ülkelere göre dağılırru şöyle: ha iç kesimlerde bulunan evlerine dönüş yaptı. Zaho'daki kampa yerleştirilen aile sayısının ise 425 olduğu bildirildi. Müttefik kuvvetlerin tmadiye'de çadırkent oluşturma çalışmaları da sürüyor. Edinilen bilgiye göre bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından Zap Suyu yakınlarında ikinci çadırkent oluşturulacak. Çadırkentin Zap Suyu kenarında kurulmasının nedeni ise ABD'lilerin sığınmacıların su gereksinimini karşılamak için bir su antma tesisi kurma niyetlerinden kaynaklanıyor. Şırnak'ta pusu: 3 er şehit ŞIRNAK (Cumhuriyet) Dağlık kesimde arama ve operasyonlar yapan güvenlik güçlerini pusuya düşüren teröristler üç eri şehit etti. Şırnak'ın Kızılsu kasabası ile Alkemer köyleriarasındaki dağlık kesimde arama ve operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri önceki gün 15.00 sıralarında PKK militanları tarafından pusuya düşürüldü. Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında üç jandarnıa eri şehit oldu. Ateşe karşılık veren güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasındaki çatışma akşam saatlerine kadar sürdü. Teröristlerin daha sonra havanm kararmasından yararlanarak bölgeden kaçtıkları belirtildi. Kaçan teröristlerin yakalanabilmesi için Gabar Dağı bölgesinde karadan ve havadan operasyon başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan teröristlerin şehit ettiği jandarma erleri Mustafa Kara, Önder Ayıklı ve Aydın Karakaç'ın cenazeleri dün Şırnak 23. Jandarma Tugayı'ndr. düzenlenen törenden sonra memleketlerine gönderildi. Bu arada 50 kadar köy korucusunun Irak topraklarında bulunan yasadışı örgüte ait Hirror kampında gerçekleştirdiği operasyonda 23 PKK'lmın ölü olarak ele geçirildiği öne sürüldü. Ancak Olağanüstü Hal Bölge Valiliği bu konuda bilgileri olmadığını bildirdi. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Işıkveren köyü yakmlannda da güvenlik güçlerinin 'dur' uyarısına uymayan bir kişi ölü olarak ele geçirildi. Öldürülen kişinin Balveren köylülerinden Ahmet adlı soyadı belirlenemeyen bir yurttaş olduğu öne sürülürken, gerekli soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği yetkilileri, üç olay konusundada kendilerine herhangi bir bilgi ulaşmadığını ifade ettiler. enflasyon yüzde 62.1 olarak belirlendi. Toptan eşyadaki yıllık enflasyon son bir yıhn en üst düzeyine çıktı. Son olarak nisan 1990'da toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 56.1 düzeyindeydi. Nisan sonu itibanyla 4 aylık enflasyon artışı tuketici fiyatlannda yüzde 22.9, toptan fiyatlarda yüzde 21.6 oldu. tstanbul Ticaret Odası'nın yeni endeksine göre tuketici fiyatları nisan ayında istanbuPda yüzde 9.8 arttt ve yıllık artış yuzde 67.6'ya vardı. Toptan fiyatlar ise yüzde 4.4 arttı ve yıllık yüzde 49.8 oldu. Yılın dört ayında tuketici fıyatlan yüzde 24.9, toptan fiyatlar yüzde 19.3 olarak gerçekleşti. ITO'nun 1963 yılı bazlı eski endeksine göre ise tstanbul'da nisan ayındaki enflasyon oranı yüzde 8.6 olarak gerçekleşti. Devlet tstatistik Enstitüsü (DtE), nisan ayında özel kesim kaynaklı toptan eşya fiyatlarındaki artışı yüzde 6.3, kamu kesimi kaynaklı toptan eşya fiyatlanndaİci artışı da yüzde 3.1 olarak açıkladı. Diğer bir ifadeyle nisan ayı özel sektörün zam ayı oldu. Bu yılın ilk 4 ayındaki toplam 21.6'lık fiyat artışında kamunun payı yüzde 16.4 iken özel sektörün payı 23.8 oldu. DÎE'nin nisan ayı fiyatları mart ayındakilerle karşılaştırıldığında, toptan eşyada 0.5 puanhk, tuketici fiyatlannda ise 2.2 puanlık bir artış gözlendi. Toptan eşya fıyatı endeksine göre nisan ayında sektörler bazın Enflasyon panoraması (%) a. (Baştarafı 1. Sayfada) IMF: Kemer sıkın Iııgiliz askeriıı Şemdinli'de ne işi varl (Baştarafı 1. Sayfada) rum, Habur kapısının önceki gün kapatılması haberleri, Şemdinli Kaymakamı'nın tngiliz askerler tarafından tartaklanması olayı, anayasa değişikliği ve erken seçim konusundaki soruları yanıtladı. ANAP büyük kongresiyle ilgili soruları ise cevapsız bıraktı. özal, Şemdinli Kaymakamı'nın tartaklanması konusunda "İngilizlerin orada ne işi var? Biz müsadeyi sadece Irak için verdik" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca anayasa değişikliği için muhalefet partilerine değişikliği şimdi kabul etmeleri çağrısında bulunarak "Bu anayasa değişikliği önerimizi şimdi kabul etmezlerse 1992'de seçime yaklaşırken ne olacak? O zaman da cumhurbaşkanlığı seçiminin genel seçimle birlikte yapılmasına razı olmayacaklar mı? Onlar bu değişikliği şimdi kabul etsinler, ben de bu öneri doğrultusunda bu söze bağlı kalırım" diye konuştu. Ozal, Şemdinli Kaymakamı'nın tartaklanması olayıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi: "Hadisenin çok detayını bilmiyorum. Ben 'tngflizlerin orada ne işi var' dedim. Irak'ta anlarım, eğer kamp Türk toprakları içindeyse orada ne işleri var? Biz müsadeyi sadece Irak için verdik. Hadise budur." özal, Türkiye'nin Kuzey Irak'ın Filistin mülteci kamplarına dönmesini istemediğini belirterek "Böyle olmasını engelleyecegiz, Türkiye bunu yapabilir" diye konuştu. Özal, basın toplantısmda Reuter ajansı muhabirinin Habur sınır kapısının geçici olarak kapatılmasıyla ilgili sorusunu yanıtlarken konunun sınırı geçmek isteyen Türk gazetecileri için yapılan yeni bir düzenlemeden .kaynaklandığını söyledi. özal, "Türk gazetecilerin sınırı konut fonu ödemeden geçmelerini sağlamak için yeni bir diizenlemeye gittik. Bu nedenle Uç saatlik bir süreyle geçişleri durdurduk" dedi. Özal, bir başka gazetecinin sorusunu yanıtlarken Kuzey Irakhlar için kurulan kamplann zaman içinde Filistin kamplarına dönüşmesine karşı olduklarını belirterek "Bunu önlemeye kararlıyız" dedi. özal, Kuzey Irak'taki sorunun cözümlenebilmesi için öncelikle bu büyuk göçün asıl nedeninin açıkça bilinmesi gerektiğini ifade etti. Özal, kerıdi lahmınleriue gore bu kez Saddam taraftarı Kürtlerin Irak'ta ayaklanmaya öncülük ettiklerini ve Saddam'ın onlara karşı bir imha hareketine girişmesi üzerine hızla göçe zorlandıklannı belirtti. Özal savaş tan yenik çıkmış Saddam'ın zayıflamış gücüne karşı bile direnemeyen Kürtlerin bağımsız bir devlet kurmalannı mümkün görmediğini tekrarladı. özal, Türk gazetecilerin erken seçim tahminleri konusundaki sorularına, "Seçim şu anda gözükmüyor" yanıtını verdi. özal, ANAP kongresiyle ilgili soruyu yanıtsız bırakarak "Bu konuyu hiç konuşmam" dedi. Türk gazetecilerin anayasa değişikliğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Özal "Anayasa değişikliği ancak uzlaşma ile yapılır. Bunun için bir konsensüse varmak lazım" dedi. Basit bir anayasa değişikliğinin, milletvekilinin sayısının 600'e çıkarılması ve seçnıen yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili hükümleri herkesin kabul ettiğini, cumhurbaşkanını hatkın seçmesi konusunda ise görüş ayrılığı bulunduğunu belirten Özal, "Ben cumhurbaşkanının mevcut yetkilerinin korunması ve iki turlu bir seçimle halk tarafından seçilmesini isüyorum. Ayrıca cumbur başkanının tarafsızlığı maddesi de değişmeli" dedi. Özal, anayasadaki basit değişikliği böyle tanımladıktan sonra "İkinci şekilde anayasada toptan bir değişiklik yapılacaksa o zaman çok daha kısa ve gerçekçi bir anayasa yapılabilir. Son gezimde Amcrika'da tanımadığım bir uzman bana idarenin yapamayacağı şeyleri belirten negatif bir anayasa yapmamızt önerdi. Ben de bu fikri beğendim" dedi. özal, Singapur'daki temaslarıyla ilgili bilgi verirken Singapur'un Asya'nın giriş kapısı ve dağıtım merkezi olduğunu belirterek Singapurlu işadamlarının Türkiye'de yatınm yapmayı düşündüklerini, aynca Türk Havayolları'nın Singapur Havayolları'yla işbirliği yapmasının söz konusu olabileceğini belirtti ve "Zaten biz Türk Havayolları'nı özelleşlirmek istiyoruz" dedi. Özal, basın toplantısından sonra Yeni Zelanda'ya hareket etti. TEMSİIİ VE KATILIMCI DEMOKRASİNİN KÖKENİ Doç. Dr. Sami Selçuk 5.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Turkocağı Cad 3941 Cağaloğlulstanbul nın yararlannı ortaya koyan" karşılaştırmah üç senaryo da içeriyor. Bu senaryolar için IMF'nin önerdiği senaryo iki numaralısı. Bu senaryonun uygulanması ana hatlanyla kamu harcamalarının büyük ölçüde kısılması, özelleştirme gibi kamu gelirlerini arttırıcı çabalara hız verilmesi, fonlardan yapılan harcamalann kontrol altında tutulması, yüksek oranlı KtT zamlan yapılması ve döviz kurlanndaki artışların hızlandırılması anlamma geliyor. Ekonominin orta vadeli geleceğini inceleyen senaryolar, IMF uzmanlarınca hazırlanan matematiksel bir model çerçevesinde inceleniyor. Model, rakamsal verilerin yanında davranışsal verileri de dikkate alıyor. IMF uzmanlan, Türkiye ekonomisinin 1995'e kadar olan gelişmesini aşağıdaki Uç senaryo çerçevesinde inceliyorlar. Birinci senaryo: Bu senaryo, 1991 için öngörülen politikaların etkilerini inceliyor. Politikalarda daha sonra herhangi bir değişiklik yapılmadıgı varsayılan bu senaryoda ayrıca 1991 mali hedeflerinin gerçekleştiği ve enflasyonun hedefiendiği gibi yüzde 45 düzeyinde kaldığı da varsayılıyor. Birinci senaryo 199295 arasında mali düzenlemeler yapılmadığını parasal büyümenin de aynı oranda kaldığı varsayımına dayandırılıyor. IMF uzmanlan bu senaryo çerçevesinde meydana gelebilecek rakamsal gelişmeleri şöyle sıralıyorlar: Kamu sektörü borçlanma gereği 1991'de Gayri Safi Milli Hasıla'mn (GSMH) yüzde 8.2'sine gerilerken artan faiz ödemelerinin baskısıyla 1995'te yeniden yüzde 9.6'ya yükselecek. Beş yıllık bir dönem içinde bakıldığında, büyüme yüzde 4'e, enfiasyon ise yüzde 44'e gerileyecek. Cari işlemler açığı, Ortadoğu krizi ve petrol fiyatlan nedeniyle 1991'de daha da kötüye gidecek. Ertesi yıl krizin kötü etkilerinin bir ölçüde giderilmesi nedeniyle açıkta bir iyileşme gözükmesine rağmen izleyen yıllarda cari işlem açığı olumsuz seyrini sürdürerek 1995'te GSMH'nin yüzde 3'üne kadar yükselecek. IMF uzmanlan, "ana senaryo" olarak niteledikleri birinci senaryoda hükümetin 1991 programından üç noktada ayrıldıklarını belirtiyorlar. Birincisi IMF uzmanlan, hükümetin bü yüme hedefini (5.9) gerçekçi bulmadıklarından, daha düşük bir büyüme hedefi ahyorlar. Ikincisi; hükümetin bu büyüme oranına varmasına yol açan sermaye verimliliği rakamlarım yüksek buluyorlar. Üçüncüsü ise modellerinde, hükümetin kullanmadığı bir "aşınma payı"nı (amortisman) kullanıyorlar. tkinci senaryo: IMF uzmanlarının hazırladığı ikinci senaryo, antienfiasyonist önlemler içeriyor. Bu senaryo, parasal büyüme hızının kademeli olarak azaltılmasını ve bunu destekleyen mali düzenlemeleri içeriyor. Bu senaryo cari işlem açığını 2.5 puan geriye çekerken 1995'te enflasyonun jrüzde 10 civarına inmesini öngörüyor. Bu senaryoda 1991 yılı "kemer sıkma" açısından, birinci senaryodan farkh ek bazı sert önlemleri gerektiren bir yıl olarak gözüküyor. Bunun enflasyonist beklentileri kırmak ve ekonominin daha hızlı rotaya girmesi için önemli olduğu belirtiliyor. Başlangıçta önlemlerden olumsuz etkilense de büyüme oranımn zamanla kendini toparladığına dikkat çekiliyor. Üçttncü senaryo: Sadece parasal önlemler alınarak gerekli mali düzenlerneler yapılmadan gerçekleştirilen bir antienflasyonist politikanın sonuçlan da üçüncü senaryoda ele alınıyor. Bu senaryo mali düzenlemelerin eksik olması, yüksek enflasyonist beklentilerin kınlamamasına yol açıyor. Enflasyon da yüzde 30 civannda kalıyor. Ekonomi kurmayları (Baştarafı 1. Sayfada) tekleme alımları nedeniyle Merkez Bankası'na ilave yüİc getirilmemesi ve parasal kontrolün güçlendirüerek mali piyasalarda istikrar sağlanması gereği üzerinde duruluyor. DPT ise ihracatın cazibesini azaltıcı sonuçlar verebilecek önlemlerden kaçınılmasını, ayrıca ekonomiyi resesyona sokabilecek bir likidite daralmasına da gidilmemesini öneriyor. Öte yandan ekonomideki sorunlar nedeniyle bu yıl para programı açıklamayan Merkez Bankası'nın istikrar önlemlerinin netleşmesi halinde 1991 yılı para programını 6 aylık bir gecikmeyle ilan edebileceği bildiriliyor. Programın alınacak ekonomik önlemler doğrultusunda hazırlanacağı ve "sıkı para politikası" özelliklerini içerece ği kaydediliyor. Ekonomi kurmaylan, önlemlerin bir an önce alınmasını savunurken, Başbakan Yıldınm Akbulut ve hükümetin ise bugünlerde genel olarak ekonominin içinde bulunduğu darboğaz ve önlem önerüerinden çok destekleme alımlarıyla ilgilendiği belirtiliyor. Özellikle, hububat destekleme alımları konusunda hükümetin önemli bir açmazla karşı karşıya olduğunu ifade eden ilgililer, bu konuda şu görüşleri dile getiriyorlar. "Bu ay içinde hububat destekleme fiyatlannın açıklanması gerekiyor. Ancak, finansman sorunu hâlâ çözülebilmiş değil. Fiyatın ne olacağı, ödemenin nasıl yapılacağı henüz belirlenemedi ve hükümetin bu konuda fazlaca bir seçeneği de yok. Peşin ödeme ve yüksek fiyat müm kün değil." Konuya ilişkin olarak uzmanlarca yapılan çalışmalara göre, TMO'ya vadesi gelecek banka borçlarmı ve ürün bedellerini ödeyebilmesi için yaklaşık 8 trilyon lira bulunması gerekiyor. Hükümete sunulan önerilerde, buğday fiyatının 700, en fazla 750 lira düzeyinde tutulması, ödemelerin ise en çok yüzde 35'inin peşin, geri kalan bölümünün de 4 veya 6 aylık bir za. man diliminde yapılması gerektiği belirtiliyor. Siymlııy S:ıfilık Mırkrzi, Y c n ı (" ıh a / Ia r ı \ c l ' / n i a n K.ıdrosu ı l c 11 i / m c l ı n ı / 0 c ü ı r I vI : l 4H 5X 6 6 Tİ'RK KALP VAKFI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog