Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

4 MAYIS 1991 CUMHURÎYET/9 ANKARA Cumhuriyet Ankara Bürosu Körfez savaşı sona erdi. Ama yarattığı sürüyor. Savaşın kitabı da yazıldı. VVatergate skandalını oriaya çıkaran gazeteciterden Bob Woodward "Komutanlar" adlı kitabında, savaşın nasıl başladığını şöyle anlatıyor: Semra Hanımın tekvando sevgisi Semra Özal, Istanbul il başkanı seçılmeden önce Ankara'da tekvando salonu açtı. Tekvando Federasyonu'nun "fahrı başkanı" olması nedenıyle açılışı yapması uygun görülmüştü. Açılıştan sonra spor yazarları, Semra Hanım'a "tekvando HAYVANLAR İSMAİL GUUİEÇ °°(J l Ş*? . OfrM &NÇ VöNPÜ. \ H HAVASI "Savaşın başlamasına kısa süre kala, VVashington'daki Suudi elçisi Bandar, saldırı zamanının, krala haber verilmesi gereğinde ısrar etti. Sonunda Fahd'a 'Süleyman'ın şifreli sözcük olacağı bildirildi. sevgisi"nin nedenini sordular: Neden boks filan değil de tekvando? Semra Hanım yanıtladı: Ben bokstan çok hoşlanmıyorum. Blraz fazla can yakılan bir spor. Bu yanıt üzerine Semra Hanım'a tekvandonun da bokstan aşağı kalır yanı olmadığı anımsatıldı. Ama Semra Hanım tekvandoda ısrarhydı: Tekvandoyu çok seviyorum. Hem en iyi koruma tekvandoculardan çıkıyor. 8 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK \ Bm AVİU 1 Savaşı Süleyman başlattı PERDE ARKASI Saldırıdan önceki gece Bandar, amcası kralı telefonla aradı ve "Eski dostumuz Süleyman saat 03.00'te gelecek' dedi." Savaşın başlayacağının özal'a da "aynı şifreli dille" in hiidirilmediği merak konusu. "Ozal'a da aynı şifreyle bildirilmiştir" diyenlerin yaptığı espri de şöyle: "Eski dost Süleyman'ın gelişi, herhalde uyku sersemi olan Özal'ın yüreğine inmiştir." 1 Mayıs esprisi Theodorakis, Yunanlıların ünlü sosyalist müzisyeni. Muhafazakâr Mitsotakis hükümetinde "koltuksuz bakan" olarak görev alınca şaşıranlar da oldu. Unlü müzisyen Ankara'ya geldiğinde Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında DIPLOMASI DEMİREL FIKRALARI Karayalçın sonra da Theodorakis'e hafiften dokundurdu: Eğer hatırladıysanız bugün 1 Mayıs. Karayalçın'ın esprisi, sobheti izleyenleri kahkahaya boğdu. En çok gülen ise Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dimıtris Makris idi. Karayalçın oldukça neşelı ve formdaydı. Önce nazikçe Theodorakis'ten özür diledi: Kusura bakmayın, sızi bu sabah otelde ziyaret edecektim. Ama malum, bugün yoğun bir gündü. Genel başkanımızın da katıldığı bir toplantıya gitmek zorundaydım. GÜNÜN FOTOĞRAFI Demirel, son günlerde bir fıkrayı sık sık anlatıyor. DYP lideri fıkrayı, Eskişehir Anadolu Universitesi'nde öğrencilere de anlattı. Fıkra şöyle: "Adamın birini hiç ummadığı bir anda sadrazam yapmışlar. Ne yapacağını hiç bilmiyor. Kendinden önceki sadrazama damşmış. O da, Bak sana üç mektup bırakıyorum. Dara düştükçe sırasıyla aç. Yazılanları yap' demiş. Adam bir süre sonra ilk mektubu açmış. 'Senden evvelkileri kötüle' yazıyormuş. Kendinden evvelkileri kötülemış, ama durum düzelmemiş. Ikinci mektubu açmış. Onda da 'Yakın çevrendekileri kötüle' yazıyormuş. Onu da yapmış. Yine işler düzelmemiş. Can havliyle son mektubu açmış. Son mektupta '3 mektup da sen yaz' diyormuş.." Demirel fıkranın hemen ardından öğrencilere, bunun siyasi olduğunu açıklama gereğini duydu. Sonra da ekledi, "Üniversite zemininde neden siyasi konuştun?" derlerse, mahsus yaptım. Çünkü bu zeminde siyaset öcü gibi, kötü bir.şey olarak gösterilirse hiçbir yere varılamaz." Fıkrayı can kulağıyla dinleyen öğrencilerin tepkisi ise keyifle çalınan ıslıklar ve yoğun aikışlar oldu. Sadrazamın mektupları PİKNlK PlYALE MADRA r S SUGUN NEŞELI" & cıy HIZLI GAZETECt NECDET ŞEN ÇİZGtLtK KÂMİL MASARAU Yıldırım Akbulut: "Seçim 1991'de olabilir, 1992'de de". Hatta 1955'te de!.. Demirel, cumhurbaşkanını halk seçtiği takdirde, Özal'ın istifa edip seçime girmesini şart koşuyor... Olmayacak duaya amin!.. Erdal Bey'in mayıs ayındaki kar keyfi (Fotograf: Hikmet Saatçi/AA) * ¥ * Şinasi Nahit Berker AĞAÇ YAŞKEN EĞtLtR KEMAL GÖKHAIS GVRSES GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ILANI ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 1990/113 Satılmasına karar vcrilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, cvsafı: Ankara Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi'nde Cevizlidere Mahallesi 211 nolu Şirin pastanesi karşısında yine Ceyhun Atıf Kansu Caddesi ite 5. sokağın kesiştiği yol kavşagına cepheli olan ve imarın 1 9896 ada 16 parselini teşkil eden 6876 m . miktanndaki arsanın borçluya ait 48/320 hissesi 1031,40 m^ye isabet eden arsa bir borçtan dolayı Ankara Belediyesi mezat salonunda açık artırma suretiyle satılacaktır. Geniş evsafı dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporunda açıklanmıştır. TAKDİR EDİLEN DEGERİ: 206.280.000 TL.'dir KDV gayrimenkulün alicısına aittir. İMAR DURUMU: 2. ve 3. grubuna dahıl ışyeri ve depolama sahası Gıda Sanayii Bölgesi, ycni yapılacak binalar komşulardan en az 5 metre yoldan 10 metre geri çekilecektir. (Kapıcı kulübesi ve müracaat bürosu hariç projeler tesislere göre hususu arz ettiğinden bu bölgede inşa edilecek yapı irtifaları imar idare heyetince incelcnerek, alınacak karara göre tayin edilecektir. Satış şarlları: 1 Satış: 10.6.1991 günü saat 12.15'ten 12.30'a kadar yukanda yazılı yerde açıkarttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuııııu ve satış masraflarını geçnıek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu baki kalmak şartiyle 20.6.1991 günü aynıyer vesaattede ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacagını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle %40 arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin betinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil ve.ilebilır. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul U/erindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve tflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesı ıçın dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği göndcrilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş vc münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1990/113 sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 22.4.1991 ( + ) llgililer tabtrine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basm: 24953 GARFIELD JIM DAVIS O KÖPEKLE ÖNÛEJCf S J N BASTLAŞnM B<aNA p ç 6LİNDÜE KTtAAftEVl 151 :."î / 0EN DE / SJİZİM VECDlM^y Esas No: 1989/411 Davacı Dursun üul Gidiş tarafından açılan gaiplik davasının hâkimliğimizce yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince; Rize ili tkizdere ilçesi Gölyayla Köyü Cilt No: 02203, kütük sıra no: 114'te kayıtlı Mustafa ile Makbule'den olma 1296 doğumlu SEFER YILMAZ'ın 1331 yılında askere gittiği ve bir daha geri dönmediğı, askcrlık külüğüııde mechul ulduğu vc kcndisinden haber alınamadığı aıılasıldığından gaıp SEKER YILMAZ'ın kendisinın veya hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize müracaat elmeleri ve bilgi vermeleri ilan olunur. 5.4.1991 RİZE ASLÎYE 2. HUKUK MAHKEMESt GAİPLİK İLANI İSKENDERUN DEMİR VE ÇELÎK FABRİKALARI MÜESSESESt MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 4362 TON MUHTELİF REFRAKTER MALZEMESİ SATINALINACAKTIR Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 Iskenderun'da DÇ Fabrikaları Tedarik ve lkmal Müdürlüğü'nden. 2 Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş'taki Genel Müdürlügümüzden. Isıeklilerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplarmı engeç 28.5.199i günü saat 14.30'a kadar müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'nde bulundurmaları ilan olunur. % l 1 I * 1 J. > J Tl PAV?6 1 1 1 ' 228 4 Mayıs TARtHTE BUGÜN MİMTAZ ARIKAH 1931 DE BUGÜN, ÜNLÜ KA&t&ırüecü FEKftutt OOĞAN ELMlfTİ. İLK " OEHGiS/MOE 8A£fL4AJ FEeeuH DO&4SJ, S1 AK/ISfAIOA CU/*tHe/&/Y£T &4ZETES/ 'NPE AKŞ/IM, Düfijy*, UUÂS, POLrr/Ay* GA2£'rWLE£iYt.£; 41 Sl/ÇUK, TTF, DOLMÜf VE AKSA&t SfSf M/ZAH LEKİNPE KAGl**rue C'ZMEY/ Ü *135O KUŞAS/ "/V/At ÖNOE 6ELEN OLAU FE&RUH DOĞAAJ, TOPLUMSAL Ç/'ZEAK£AJ, ÖZâLUKLE YnSdMCtLAŞMA OGESrfiJt X . PALMİYE; KNOKKEHEISrC1') , BOLOGMAO) yy &AZErECtl.E£ ££NDtKASM9SS GtBt VEFATLAR İÇIN GÖKŞEN SÜRÜCÜ KURSU ÖDEMEDE KOLAYLIK Millet Cad. 20 Aksaray 525 30 00 Yurt ıçı, yurt dışı cenaze nakledilır cenaze ılaçlama, malzeme, tabut, butun ışlemler, hassasiyetle, süratle yapılır İşletmede ayrıca, 16 ambulans mevcuttur Cenaze ilanlarında hizmet bedeli alınmaz 5O KUSAĞ/NIN USTALARINDAN.. SİVRİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/245 Esas Mahkcnıemi/de davacı Muharrem Terli tarafından davalı Maliyc Hazinesı ve Dinek köyü muhtarlığı aleyhine açılan tespitin iptali ve tescil davasının yapılan 27.11.1990 gunlü duruşmasında: Davayu koını olan Sıvrıhısar ilçesi, Dinek köyü, Köyiçi mevkiir.de kaın Doğusu: Köy Uosluğu, Batısı: Kaddas Karabayır ev ve avlusu, Güneyi: Köy Boşluğu ile çevrili 72 m2 miktarındaki ev ve avlu vaslındakı taşınmazın davacı Mııharren' Teıli kendi adına tesciline karar verilmcsini talcp ve dava eır Imakla, bu taşınmazda hak ıddiasında bulunanların ilan tar ^S itibaren üç ay içerisinde itira? davası açarak mahkemerr ^ atlan ilan olunur. İSLA.M CENAZE İŞLERİ 147 20 06 140 68 86 \ ( X E //a y kırltkte i albüm çtkartnıçttr: Son alkumü 'fhramani"dır((Um Yaymtrt Itto)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog