Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/8 4 MAYIS 1991 146 97 38 • 32 64 36 Yönetmen: X A V I E R KOLLER Sinema • Tİyatro • Gösteri UMUD A YOLCULUK Bcvolllu FITAS 1149 01 B6| I ? 0 0 1 4 1 5 I G 3 I M R 4571 MO0A [337 01 2 8 | 12 00 14 15 16 .10190021 30 1 5 A n k i i r i l D S M | 2 2 9 % I U ) 1 2 l î ı 1 4 3 0 l ü l ü 1 9 0 0 2\ l ü l/ınıı S I M » 11391 001 I 2 I 5 I 4 . 3 0 I 6 . 4 5 I B O O 2 I . 1 5 Kildlkoy 1991 E nİ y iYabancı F i l m " O S C A R ' I 1 I J U L I A R O B E R T S 5 0 R A K I R K O V B t L E U I V fc" I I Y A T R O L A R I ) DEMOKRASt GEMİSt Yöncten: Ahmet Gülhan Çdgıh, şurktk, gü/dürü AZİZ NESİN SAHNESİ Aziz Neân | lıdklal C a d . N o .1 4 0 T e l 151 186560 TURNE NEDENIYLE SON OYUNLAR Cihan Öksüz/Ferhan Şensoy PEMA Hl.M CATPICS & CONOOR Füatures "Yağmur Adcım" ve "(îünaydın Vietnam"m Oscar* lı yönctmcninden. SılıÇ«|.PınCıınııCnıl Z0.30C.tnlPızır 15.00 •ilat Sntı»; A Noııl Kült. M.rk./ı 572 64 39 Golltno Dcmıımo 559 95 60 A;i; N«iin Sghntıı 50? 0B 53 OLAY FİLM DEVAM EDİYOR BAĞLA BENİ Hpyafmduki t?n tehlıkt'lt ncİcım olan kocdvmdon kurtulrnak icııv ntJım. cjorunuiunu. Cumarteti 15.30 ve 18.30 Pierre Henri Cami/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ DIK KABUGU YORGUN MATADOR Ferhan Şensoy Perşembe Cuma 21.00 K'K'M'KI FERHANGİ SEYLER Çarsamba 21.00 Yatağımdaki Düşman sleeping with the enemy YON: PEDRO ALMODOVAR PATRICK BERGIN JCEVIN ANDERSON [ BİR JOSEPH RUBEN filmi 10 MAYISTA SİNEMALARDA Hartriye AS (1476315) I I 00130015 00 I M 5 19 3021 4b Kadıkfly OCAK (336 37 71) 11 0013 00 ıs 0017 0019 0021 1 1 0 C I » S A F A K 2 (516 36 60) 11.0013 00160017.001&0071 15 eOSTANCı KAHRAMAN BAKKAL PtpMARKETE KARŞI ^ " ^ Pazar 15.30 18.30 Pazar 1530 1830 NÖBfTÇİ Ferhan Şensoy'un Vlctorla Abril • Antonlo Banderas 1991 Avalon drnilrn bir ycrc hir bavul (IOIUKU ılüşk' indi ada vı KÂYAHAN 8/9/10/11/14 MAYIS 21.00 11/12 MAYIS 16.00 Gişeler: BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZt fl)»t Iklamı Lunapark yano pnTO TİVATRO İSTANBULU SATIYORUM Munn O/kul Erol G u n a y d ı n | 14 Mayiı 21.00 ı Roymond Quen*au Arzu Btgat Bartl ONU 11.00 IÜKLENMEMİŞ TRAMVAY P«Mr 1I.M II 0 J E I T Df N I K Vc tınLrı bir tinırün anıları halinc gcllrdi BIZMELEK Mıryl Str««p • Shlrlay Mıc Lalnı Dannlı Ouıld HarbiyaAS KadıkSy AS (147 «3 15) 11.3014.0016.3019 0021 30 (336 00 50) 113014 0016 301900 2130 0 K M Dereboyu Cad. 110 Ortaköy 15B69 87 13.OO1 B.301B.OO2O.30 DEGILIZ Krkek, masumivetı kadın, güzelliği simgelivordu "VAROLMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ", FİLMİNİN YÖNETMENtNDEN • Erotik bir şahaser. Philip Kaufman kadtnın cinsel uyaruşı ile ilgili muhteşem bir film yapmış. Movieline Magazine. • "Paris'te Son Tango"dan bu yana çevrilmiş olan en entellektüel erotik film. , (147 69 47) {516 26 60) (572 18 63) B.yoglu SİNCPOP (1437071) 10 Mayllt* Kıdıköy MOOA'da MAKAS ELLER EDVVARD SCISSORHANDS JOHNNY DEEP VVINONA RYDER DIANNE WIEST Yönetmen: TIM BURTON •POSHAIIDS FW)M lllfc EDGh" Yön: MIKK NICHOLS Şit« NOVA BARAN(140 35 5«) 12.0014.3017.0019.30 2I.4S Bir EMİR KUSTURICA Fllml ÇÎNK5EMELER ZAJMAJND Bafcırfcöy KARYA (542 11 72) 12.0O1S.O018.O021.0O YUNUS EIUIRE 20 绫/l * • • • « tlrmtmııdı mtnuttur. 1 Los Angeles Tımes A . T . 11 0013 3016 0018 45 21 30 11 0013 3016 00 18 30 21 00 11 00II 3016 0018 30 î l 00 1? 00 14 Uı10 3015 452! 00 m VAKKORAMA Takıim 151 15 71 VAKKORAMA Suadiye 360 90 90 Bilet FiyaÜan: 25.00035.00040.000 * YtrUnmu nurrtaraitdır Filmln başımta UnlU çlzgl ««hraıtum aUHTMAN'ın gttslerltl ZEKİALASYA METİNAKPINAR DEVEKUŞU KABARE TİYATROSU YENİ OYUN I FRED WARD UMA THCRMAN MARIA de MEHJOS h PHILIP KAUFMAN M • • CEMAL REŞİT REY 4 Mayıs Cumartesi Saat 19.00 ?IXMS0O 1BHI 21 15 100 1345t8Xi»t5J 1200 1500 1B0OZ1 00 16 YAŞINOAN KÜÇÜKLER SEYREDEMEZ DO THE BARTMAN """ '**'•*""• *">•*• 7 H t STEVEMARTIN bir Gangster RKKMORANIS birPbbs. Bir FBl ajanına Marenga dansmı nasıl öğrctlim! Görülecek şey doğnısu!!! lltİİtlHi §î|4İffİ Görenler Için bir kez daha Görmeyenlere son defa Pozarpazartesi hariç hergecesaat21 3 0 d a Mafine Cumartesi 17.00 %50lndhimiı Bıletler 40.000 TL ve 30 000 TL'dır Btlet satış yerleri: Tiyairo (Tel: 148 62 83) MICKEY ROURKE MAVİ MY Rl.Llü IIEAVEN EVDE TEK İ i. Macaulay Culkin Seans12.OO14.15 1991 EN İYİ ERKEK OYUNCU OSCAR'I Seana 16.3O19.OO21.1S VaKKoramaSuodlye (Tel: 360 90 90) VakkofomaToksim (Tel: 151 15 71) YFNI SALONUMUZ Elmadagı nda Dolapdere Yolunda eskı Şan Tıyatrosu arkasındadır ŞEFİKA KUTLUER AHMET KANNECt SATIE Gymnopedie, no.l, Gnoaienne, no.I SCHEIDI.KK Sontıt, Ke majör CIMAKOHA Iki Sonot "GREENSLEEVES" Şarkısı iUerine çeşitlemeler DEMILLAO "Suite Medieuale" PAGANINI "Sonata Concertata" IBERT "Entr'acte" Oıup Indlrlml ympılır. Bllcl SMış Vtrtorl Konaer Salonu 148 53 9? Gallenn Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taküm 151 1S 71 Vakkorama Suadiye 360 90 90 JEREMYIRONS GLENN CLOSE • R O N SILVER Yönetmen: BARBET SCHROEDER ÜMAL RESlI REY ^ ^ KONSER SALÜMI İst'içre Konjederasyotmııun 700. )';/ kutlamaları çerçeıvsinde İsi'kre'nin Türktye Rü\'ükelçisi himayesinde ACILDI IHIAS SİMIUU <rlıau| 140 20 I * TALİHİN DÖNÜŞÜ "FESTIVAL STRINGS LUCERNE" Şef: RıulolJ Haumfiarlınr Topluluğu STANDARD F I I M C I I I K 7 7 ^ M A Y İ S ' T A SİNEMALARDA STANDARD FİLMCİLİK C ıııeına l'uradiso'nıın liıılii yıHIL1 ı m ı ı i RfKUM FİLMİ 0A6ITIMIND* GIUSEPPK TORNATORE HERKESİN KEYFİ YERİNDE B«yojlu FİTAŞ KadlkSy YILOIZ Çt»»Ş*FAK Ankırı BATI (149 0166) (346 5124) (516 26 60) (118 S3 23) 15 001* 1516 3018 4521 1 5 111513 1515 1517 1519 152130 11.O013.3016.O018.3021.15 12.15H 3016.4519 00 2\ 15 "STAMNO TVTTI BENE" MARCELLO MASIROIANNI SOVEREKJN Kâdıkdy K8M (34)09 İ3) 1200 14 15 16 3019 0021 15 nım 149 50 33 FİDfl ».«ıu» 8ıygua 5 Mayıs Fazar 6 Mayıs Pazartesi Saat 19.00 ALBICASTKO. BACH MO7ART JHNNY. HINDEM1TH. MENDELSSOHNMTHOUn YIVALDI. PVRCFU. HAYDN. SCHOECK ABBHochspannungstechnik, ZürichOeriikon ABBKraftwerke AG., Birr/AG El«ctrowatt IngenieursConteils S.A., Zürich Sulz«rEtche^Wy«* AG., Zürich Katkılarıyla * 6 Mayıs Konterl blletlert Geyre Vakfı'ndan temln edlleblllr. Sinema • Tİyatro Gtfstorİ DUYURUUUUNIZ İÇİN M«97M • 1 3 3 «4 2« "ÖLÜ OZANLAR DERNEÖfNİN YÖNETMENJNDEN. GERARD DHPARDIKl' ANDIF. M*:DOWKI1 Unceevlendıler, sonra tanıştılar Sonunda birbirlerine aşık oldular! ''""""""^ISTANBUL DEVLET TIYATROSU Jırome Kılly İstanbul devlet opera ve balesi I »Maçıluryın LXJş E H İ R T İ Y A T R O L A R I j Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R İ Oüsioyevıkl ronaMıı Engln Cuıar Cnlrm Oyı Mınltıa Uyirityın Slmon Qrıy 5 Mıyıı BUDALA YtnHın Kıılll Tlbıl (•vlrın: Talll Hılmın 30 Nlun. I7..~.4.5 Mıyıı Anlon pahov SEVGİÜ SOYTARI ATATÜRKK0LTÜR MERKEZt'NDE KEREM opırı 3 parda HAPŞIRIK Uyırllyın Mlchıtl Fnyn YtMlın Chrlı Hırrlı Çlvlrın Lılı Erın 7.8.8 l O I I I Z Mayıı Orkıılrı Şıll rtdor Guluıınlıo Slhnnyı Koyın Aydm Gun II Mıyıı. Ib.Mdl |Promi|if| ANTONtUS VE KLEOPATRA bala 2 paıılı Koraograll v ı Sahnıye Koyın Vlllrl Pınov O r t t ı l r ı $all Elıal Bagırov 30 Nltan. ZO.OO'dı lOlMya Oaıu QUnü| 4 Mayıa. 15 30 Sı # A Vsn Zımllnıkl G E NÇLER: 30 Nisan S Mayıt 1991 SEZONUN SON HAFTASI • lıto 7. GENÇLİK GÜNLERİ (631 Mayıs) PAZARTESİ GÜNÜ BAŞUYOR Harbiye M. Ertuğrul Fatih Reşat Nuri Kadıköy Haldun Taner GİRİŞ İJŞ Hugh WHirEMOfl[ BİR YALAN ÇEMBERİ Türkçul Yıldırım HIIIKUI Yononn Hlkın AlIINtK |30 Nlun 12345 Mayıı İUSI) Cep Tıyatrosu (140 17 20) Slbıhıltln Kudrtl »KSAL TELEFON KİMİN İÇİN ÇAUYOR YdnatMi: Engln ULUOAİ İKİSİ Koraograll: Slbıl Kuapotlu YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ YönılınKının l|ik MUzlk: Tlmur Stlçuk 111? Mayı* ZİYARETÇt Konogrıll Haldun Yıdlcan Larry Galbırl B»r( Stı«»olovı DÜN GECE YOLDAGİDERKEN Çıvlriflılı Htldun Oorman MUzlk; Stıphtn 8ondhılm DİNO İLE CEREN Korıograll: Yavuz Oıdll BtR FLORANSA TRAJEDİSt optrı I pırdı Sıhnıya Koyan: Ondar Gtthaıvan KADIN Koreonrıll: Nll Bukln 3 Mayıı. 20.00m YAŞAM VE İNSAN Korıograll vt Sıhmyı Koyın: Stlcuk Borık Miizlk: T.Tİınm«rınıitt/S.WIu/ BRubıjı 10 Hıyıı 2000de * E.Thomııı BAY HİÇSONSUZLUK KİTABEVİ YOnettn Buır SABUNCU P l ı ı l 20.30/Pif. Cumı 15.00 Salt FAİK/Sıvaı I • fflHlffllmi •YEŞİLKART AMM KONfH ULONU (181 M D0/9M) Wllllım Glbton 30 Mlıın I 2,3 4.5 Mıyıı Mlchııl Frıyn GREENCARD t • 1991ALTINKÜREÖDÜLÜ! İ 3 EN İYİ FİLM • EN İYİ AKTÖR ft * + "Özel Bir Kaduı'ı bcgcndinizse, "Grren Card'ı ınullaka gurün ' B«yotlu EMEK Kadıkfiy REKS .Ç.IaıŞAFAK Ankara AKÜN IzmlrlZMİR Mnıln KAMER (144 M 39) (336 0112) (5162*60) (127 76 56) (2142 61) (746 84) 12 0014 1516 3018.4521 15 12 0014 1516 3016 452115 110O13 3O16.0018 3O2115 12 1514 3016 4519 0021 15 12I5I4 3O16 4519OO2116 13 3016 0018 302100 • ÜCRETSİZDİR T İ Y A T R O L A R İ MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yfculan: Maclt KOPEH 130 Nlun I Mıyıı I M 1 | Vıclıv HAVEL SAUNCAKTA IKİ KİŞİ V»(WHn «lıv SÎ2ir Çıvlrın: Stvgl Şanlı OYUNUNOYUNU KONSER fluhur Ocıl Isoprınol Lülliyar Imanov |tanor| Nurtın Kolcak Tezmen Iplyınol 6 Mıyıı. 1900da lulgı PIRANOELIO 4.5.ll.l2Mıyıı MASALBAHÇESİ YOn: Estn Oıman (Çocuk Oyunu) 5 I? Mıyıı I I 00 YJmUn Chrll Hltrll Cnlrın Lılı Erın 7.B 9.10.11.12 Mıyıı ÂİI fl»Bun' Dda Tlyltrnıu ndl IHıdrıllaz Kullımı Şenllfll Çtrcnaılnda ucrılılıl SİHİRBAZ OZ çocuk muilklll 2 bolum Sahnıyı Koyan: Sümarıy Atımın 411 Mayıı. 11 OO'da E H İ R GENÇLİK GÜNLERİ KAPSAMINDA SON OYUNLAR SaHf: Voklorama Tükıım I S I I S / I Vakkorama Suudıya 360 90 90 Gallerıo Dunııma Bürosu 559 95 60/1153 D . v l . 1 rıyotroları Halkla llifkilar 145 33 34 Rılcllpnn,,/ ib; lu,ll,,l,l< olamk »ılıslıiüıı Hır Scılı bu sonrokı hnltrıKiK tıılellrn sulıjü (unulur Bil.tl.r tamıildan iki hoflo A n » A.K.M g i ı ^ . n n d . . Suodiy*Takıim Vokkorama, Pangoltı OmnçUr Mağaıalorında va OaNariaAtaköy danıfma bürofunda Mtıta çıkmaktadır. Oi|« H 15110 23/151 56 00 {7 halj 254 GÜNDOGARKEN KONSERİ Yer: Harbiye M.Ertuğrul Torih: 6 Mayıs Pozortesi Soat: 15,00 G İ R İ Ş Ü C R E T S İ Z D İ R jv GRUP İNSAN, HAYVAN ve ERDEM 130 Nlıın I 2 3 4 b M ı y ı l 19911 TUrkçall Sarrı YILMA; VBmlın TJhnl KUCÜMEN GÖRÜŞMEKUTLAMA ÇAĞRI TtlrkçıırFlln TIIILÇELİKKAN YonatBn Otıın GUKEY [2345 Mıyıı I M I ) BILETLER TİYATRO GİŞELERİNDE SATILMAKTADIR OYUN GUNLtRİ Salı: 20 30/Çar: 15 00 20.30/P»r: 20.30' Cumortesı; 15.00 70.Ml?oıar. 15.0018.30 ÎLAN 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN ANKARA Dosya No: 1990/622 Davacı ASKİ Genel MüdUrlUgU Vekil' Av. Neşe Engin tarafından davalı Fevzi Çavdar aleyhine açılan alacak davasında: Davalı Fevzi Çavdar adına duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğe çıkartılmış ve dayalı adresinde bulunmadığından zabıtaca adres araştırılması yaptınlmış ve adresi tespit edilemediğinden 2.4.199i günlü celsede davalıya gazete ile ilancn tebligat yapılmasma karar verildiğinden, davalının duruşma gilnü olan 22.5.1991 günü saat 11.15'te mahkenıemi/ duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vckille temsil ettirmesi, aksi halde yargılamanın yokluğunda yapılıp bitirileceği hususu davetiye yerine kaim olnıak Uzere ilanen tebliğ olunur. 2.4.1991 Basın: 24662 Ehliyetimi kaybettim. Hııkunısüzdür. Ehliyetimi kaybeltim. Hükümsüzdür. MEHMET TUKAIOĞLU MALtYE VE GÜMRÜK BAKANUGlNDAN STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞİJ GİRİŞ SINAVI Maliye ve Gümrük Bakanlığı Muhasebat Gene! Müdürlüğünce, 2526 Mayıs 1991 Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat: 09.00'da, öğlcdcn sonra saat: 14.00'de Ankara, İstanbul ve Izmir illerinde Stajyer Muhasebat KontrolörlURU Giriş Sınavı açılacaktır. SINAVA KAIII ABİ1.MKK İÇİN a) IXvleı Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen özelliklcri taşımak, b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olnıak, c) Ünivc'rsitelcrin cn a* dört yıllık öğrenim veren siyasal bilgiler, luıkıık. iklisat, işlctnıe ve ıklisadi vo idari bilimler lakültelerini veya b'inlara eşitliği Milli Cğitinı Bakanlığınca kabul edilen yerli ve yabancı Ogrelim kurumlarından biriııi bitirmiş olmak, d) Askeılik hi/.melini yapmış, ertoletmiş olmak veya muaf bulunıııak ncrekınektedir SINAV KOMJLAKI Yazılıvesözlusınavlar;EKONOMl, MALİYIÎ, HUKUK. MUHASEBE VE YABANCI DIL konularında yapılacaklır. Sınav konularını, sınav giriş şartlarını ve sınav değerlendirme yöntemlerini ayrıntılarıyla göstercn kitapçık ve başvuru formu aşağıda belirtilen adreslerden îeınııı edilebilir. Isteklilerin gerekli belgelerle birlikte en geı; 10.5.1991 Cuma günü <,alı>ına saulı bitimine kadar Muhasebat Genel Müdurlüğü Denetim Birimi Baskanlıgına bizzal veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Pusladaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. ADRESLER Muhasebaı Genel Mudürlüğii Deneliın Birimi Başkanlığı S.S.K. U Hanı, A2 Blok, Kaı: 9. Kızılay/ANKARA TEL: 134 04 06, 134 37 18 Muhasebat Konlrolörlerı İstanbul Grup Başkanlığı, Yalıköşku Caddesı. Yalıköşku Iş Hanı, Kat: 4 No: 414421, Emınönü/İSTANB U L TE1..: 5K2 31 26. 526 13 92 Muhasebat Ko.ılroKirleri Izmir Grup Başkanlığı, S.S.K. Iş Hanı> A 3 B l ü k ' K a l : '• Konak/İZMİR T t l . : 14 04 41 Ankara, İstanbul ve Izmir dışındaki vilaycllerdc, lllcr Detlerdarlık Personel Müdürlükleri B;)sın: 22036 İLAN T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1991/45 Davacı Mal Mudurluğü vekili tarafından davalı Şerifc Tam aleyhine açılan 6830sayılı yasanın 17. maddesi gereğince kamulaştırılan malın Hazine adına tescil davasının yapılan duruşmasında: Davalı Şerifc Tam'ın adresinin meçhul bulunduğu bildirildiğinden davalıya ilanen tebligal yapılmasma karar verilmiştir. Davalı Şerife Tam'ın duruşma günü 26/3/1991 günü saat 9'da Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hazır bulunması veya bir vekil ile kendisini temsil ettirmesi ve delillerini ibrazetmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılacağı ve karar verileceği iş bu davalıya davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/2/1991 Basın: 46879 Y.Ü. Mak. Müh. 87/88 öğretim yılı 2333 Nolu kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. FUA T ÖNCEL Kimliğimi, S.S. Kartımı ve Tasarruf 'l'eşvik Hersoncl Kimlik Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. MEIIMETHAl.UK UZUNER CEVAT ALT/NBAŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog