Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhutıyel Matbaacılık ve Gazeıecılık Turk Anonım Şırkeıı adına Nadir IN«di # Genel Vayın Muduru Hasan Cemal, Müesscse MUdüru Emine llşaklıgll, Yazı Islerı MUdUrU O U y Gonensin, 0 Habcr Merkezı Mudüru Yalçın Bayer, Sayfa Düzcnı Yöneımenı AH >.c»r 0 Temutakr ANKARA Ahm«t Tan, IZM1R Hiknut Çelınkaya, ADANA Çetln Yigenoglıı U Polılıka Celal B»sJ»"l't. Dıs Haberler KrtuB Balcı. Ckonoııu c«a«U lgraaa, IşSeıriıka Şukr»» Ktlnci, Kullur Celal Uun. Islanbul Haberlen Ktmal Ktıçuk, EJııım Gtacay Şaylan, Yurı Haberlerı Necdet Datan. Spor Daımmanı Abdulkadlr VnccltaaB. Dızı Yazılar K m m Çali|kan. Araîlırma Sabla Mpa>, Duzelıme AMuUah Vkzıcı £ Koordınaıör Ahıbcl Korulsaa % Malı Uler brol trkal £ Muhasebe Buknl Ycmcr 0 Buıçe Planlama Scvgi Ounanbeftoglu 0 RekJam Ayfc Tonın £ Ek Yayinlar Hulya Akyol Q Idare Huscym Gurer 0 Uleıme Öndcr Çcllk £ Bılgı Ulem Nail InaJ % Persond S*vgl Boılancıotiu Yayın Kurvlu Baîkan NadirMadl Olu> Aktal. Y«l»« B.)tı, Haıaa Craal. Hlkmtl Çellakaya. Ok«) Goacnln. I Jnr Mumcu. llban Selfuk. Ali Slrn»n, AbnMI Tan Basan ve yayan. Cumhuriyet Malbaacılık vc Gazetecıük T A Ş Tüıkocaftı Cad S9/41 C 34334 Ll PK 246 Islanbul Tel 512 05 05 (20 hat). Teloi 22246, Faıı (I) 526 60 Bı/ro/or Aakanı. Zıya GOkalp Blv Inkllap S No 19/4, Tel 133 II 4M7, Telcı 42344, Fax 05 65 0 lımlr H Zıya Blv 1Î52 S 2/3 Tel 13 12 30, Telex 52359, Fa» (51) I 0 Adaaa Inönü Cad 119 S No l Kat I Tel 19 37 52 (4 hat), Telex 62İSS, Fax p i ) I TAKVİM: 4 MAYIS 1991 Imsak: 4.12 Güneş: 5.52 öğle: 13.06 lkindi: 16.57 Akşam: 20.09 Yatsr. 21.43 Sovyetler Birliği'nin Ttoya Hazineleri'ni Almanya'ya vermesi durumunda Türkiye'nin yüzyılhk hakkı sonsuza dek ortadan kalkıyor. Hilmi Yavuz, Istanbul BelediyesVnin düzenlediği 7 mayısta başlayacak Poesium'u anlattı Troya Hazinesi Almanya'ya gerîmi verilecek? iri kârlı çıkacaktır. Bundan hiç tstanbul Belediyesi'nce kuşkumuz yoktur. Istanbıü şiirin başkentf düzenlenen Şiir Forumu'nu bir basın toplantısıyla tanıtan Hilmi Yavuz şöyle dedi: "Bu ölçekte bir Uluslararası Şiir Forumu tstanbul'da ilk kez gerçekleştiriliyor. Şiire bu anlamda bir başkent olmanın bu düşünceyi yaşama geçirmenin, onurlu bir uğraş olduğunu biliyoruz. Ama galiba işin bu yanı çok iyi anlaşılmadı!' Yavuz, basın toplantısında kendilerini eleştirenleri şöyle yanıtladı: "Amacm, üzümü yemek değil, bağcıyı dövmek olduğu ortaya çıktı. Böyle bir forum düzenlediğimiz için bir vatana ihanetle suçlanmadığımız kaldı. Ama şükürler olsun ki insaflı davranıp bizi savcılara ihbar etmediler. Hakkımızda suç ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Alman basınının "hazinelerin hazinesi" diye tanımladığı "Troya Hazinesi"nin Sovyetler Birliği'nce Almanya'ya geri verilmesi konusunda bir yasal dayanak yaratıldığı bildiriliyor. Iki Almanya'nın birleşmesi ile ilgili olarak Sovyetler Birliği ve Federal Almanya arasında imzalanan "dostluk anlaşması"nın 16. maddesi, tkinci Dünya Savaşı sırasında iki ülke ordularının birbirlerinden "savaş ganimeti" diye aldıkları "sanal eserlerinin karşdıklı olarak geri verilmesini" öngörüyor. Sovyetler'in Ahnanya'daki müze ve özel koleksiyoniardan alınan tablo, heykel ve arkeolojik eserlerin bulunduğu gizli depolarda envanter hazırlıklarını bu anlaşmaya dayanarak başlattığı bildiriliyor. Türkiye'den 1873 yılında Alman amatör arkeolog Heinrich Schliemann ve Yunan kökenli eşi Sofia tarafından önce Atina ve daha sonra Berlin'e kaçırılan "Troya Hazinesi" tkinci Dünya Savaşı'nda ortadan kaybolmuştu. Sovyetler Birliği'nde başlatılan envanter çalışmaları sırasında bazı önemli tablolann yanı sıra bu hazinenin de Kremlin'de olduğu söylentisi çıkmış ve Batı basınının Moskova'da yoğunlaştırdığı çalışmaları ile bu olasılık güç kazanmıştı. Sovyetler'in anlaşmamn 16. maddesine dayanarak "Troya Hazinelerf'ni geri vermesi, Türkiye'nin yüzyılhk hakkını sonsuza dek ortadan kaldırıyor. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'da hazinenin Türkiye'ye geri verilmesi konuşıında bir an önce girişim yapması gerekiyor. Şiir Forumu'nun Genel Sekreteri özdemir Ince ise konuşmasmda çağnlan şairleri tamtarak Türkiye'den katılımm neden sınırlı tutulduğu yolundaki eleştirilere yanıt verdi. Çahşma günlerinin sınırlı olması yüzünden çağrılanların sayısının da sınırlı olduğunu belirten Özdemir tnce, "Burada panayır kurup 24 saat şiir okutmamızın anlamı yoktur" dedi. Şiir Forumu 7 mayıs salı günü saat 10.00'da tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, Şiir Forumu'nun Genel Sekreteri özdemir tnce ve Mallartne Akademisi Genel Sekreteri Fransız şair Jean Orizet'nin açış konuşmastyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda başlayacak ve üç gün sürecek. "Şiir ve Gelenek", "Şiirin Çağına Tanıklığı" ve "Şiirin Geleceği" başlıkları altında gerçekleşecek oturumların ilk gününde 1. oturuma Sabahattin Kudret Aksal başkanlık edecek. Kristal KlnıaVI fe ? Marvelette8 • Haber Merkezi Swi: Otel The Bosphorus Balo Salonu'nda bu gece yapılacak ve Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nın ödül dağıtın törenini de kapsayan geleneksel Kristal Elma Balosu'na, bu yıl ünlü "The Marvelettes" topluluğu da katılıyor. Amerikan popüler müziğinde çok önemli yeri olan topluluk, "Rhtym anc Blues" izleri taşıyan parçalarında, seslerini olağanüstü bir uyum içinde kullanan üç zenci kadın şarkıcıdan oluşuyor. "The Marvelettes"in tam üç milyon adet satan ilk plağı "Please Mr. Postman", topluluğun başarısına bir anlamda öncülük etmiş. Kristal Elma Balosu'na katılacak davetliler, ayrıca İstanbul Brass Band'i ve Aşkın Arsunar, Fatih Erkoç ve Meryl Forbes'ı da dinleme olanağı bulacaklar. POESIUM PROGRAMI Özdemir tnce (solda) ve Hilmi Yavuz, Poesium'un programım tanıtmak amacıyla dfin bir basın 8 mayıs çarşamba günü duyurusunda bulunmadılar!' toplanüsı düzenledUer. (Fotoğraf: Ibrahim Günel) 10.00'da başlayacak ikinci oturumun başkanı Miroslav HoYaşlı ya da genç bütün Türk davranıp bizi savcılara ihbar et riişlerimiz sanık sandalyesine KUltür Servisi tstanbul Bu İstanbul'da ilk kez gerçekleştilub. yükşehir Belediyesi Kultür Işle riliyor olmasına" dikkat çeke şairlerine bunun tadını çıkar mediler. Hakkımızda suç duyu oturtulduğumuz için olacak, Şiir Forumu'nun son gunü 9 ri Daire Başkanlığı'nca düzen rek "Şiire bu anlamda bir baş mak, keyfini sürmek yakışırdı. rusunda bulunmadılar. Bu yüz kimsenin umurunda olmadı. Yanlışlarımız ve eksiklikleri mayıs perşembe saat 10.00'da lenen 1. İstanbul Uluslararası kent olmanın, dünya kentleri Öyle olmadı. Amacın üzümü den kendilerine ne denli teşekmiz yok muydu? Elbette vardı. Katılan yabancı şairlerin 1 Şiir Forumu (Poesium) 7 mayıs içinde en çok İslanbul'a yakış yemek değil, bağcıyı dövmek ol kür etsek azdır. Günahımız büyüktür. Bir ar Bunu söylememize bile fırsat ve haftaya yakın bir süre konuk salı günu Cemal Reşit Rey Kon tığını düşiinmenîn ve bu düşün duğu ortaya çıktı. Böyle bir foser Salonu'nda düzenlenecek bir ceyi yaşama geçirmenin onurlu rum düzenlediğimiz için bir va kadaşımız bu forumla Türkiye' rilmeden laf ağzımıza tıkıldı. Bu edileceği ve tstanbul gezileri bir uğraş olduğunu biliyoruz" tana ihanetle suçlanmadığımız nin kendini AT'ye tanıtma şan ilk kez düzenleniyor, yapılan programı da düzenlenecek olan törenle başlayacak. sını yitirdiğini yazdı (daha fo yanlışlıklardan ders alınır, dü Şiir Forumu için iki ayrı kitap Poesium'un programım ta dedi. Yavuz konuşmasını şöyle kaldı. Bundan 30 yıl önce rahmetli rum yapılmamıştı bunlar yazıl zeltilir diyen çıkmadı. Hele şu hazırlandı. Katılan tüm şairlerin nıtmak amacıyla dün bir basın sürdürdü: toplantısı düzenleyen İstanbul "Ama galiba işin bu yanı çok Ninıet Arzık'ın düzenlediği bir dığında); bir başka yazarımız, forumu yapsınlar bitirsinler, on kendi dillerinde ve Türkçe olaBüyükşehir Belediyesi Kültür lş iyi anlaşılmış olmadı. tstanbul' Fransızca Türk şiiri antolojisin kendisi hakkında kötü şeyler dan sonra konuşuruz diyen de rak basılnuş birer şiirinin bir leri Daire Başkanı Hilmi Yavuz da böyle bir forum düzenlen de kendisine yer verilmediği için yazdığım için forumun laneüen pek yoktu. Amaç üzrmü yemek araya geürildiği "Şiir" adlı kiile Şiir Forumu'nun Genel Sek mişti, şiir ilk kez uluslararası bir sahibi olduğu dergide cumhuri diğini belirtti; tabü bu arada ne değil, bağcıyı dövmekti çünkü." tap Afa, Can, Cem, Remzi, Sireteri Özdemir tnce başlangıcın toplantı düzeyinde, Tiirk insa yetin savcılanna Nimet Arzık'ı kertede yeteneksiz, küçük ve zaİstanbul Büyükşehir Beledi mavi ve Varlık yayınlarının ordan bugüne kendilerine yönel nının gundemine geüyor; cadde şikâyet eden şairler olduğunu vallı şairler olduğumuz da söy yesi olarak çok önemli bir işe gi tak katkılarıyla gerçekleştirildi. lendi. Ama bizim bunları söy riştiğimızi biliyoruz. Eski bir Poesium'a katılan tüm şairlerin tilen eleştirileri yanıtladılar. ler, otobıisler, bir şiir toplantı biliyorduk. Bu kez de böyle dergiler ve leyenler hakkındaki düşüncele atasözümuz meyveli ağacı taş özgeçmişlerinden ve fotoğraflaHilmi Yavuz yaptığı konuş sının afişleri ve posterleriyle domada "Bu ölçekte düzenlenmiş nanıyor. Basın, şiiri birinci say böyle şairler ortaya çıktılar. rimiz, yani onların yetenekleri larlar der. Bu forum da meyve nndan oluşan antoloji ise iki dilbir uluslararası şiir forumunun falarında gündeme getiriyordu. Ama şükürler olsun ki insaflı ve şairlikleri konusundaki gö lirini verecek ve bundan Türk şi de hazırlandı. Milüyet'in 41. yıh • tSTANBUL ( A A ) Milliyet gazetesinin kuruluşunun 41. yıldönümü dolayısıyla gazete binasında bir kokteyl verildi. Milliyet gazetesi sahibi Aydın Doğan, yaptığı konuşmada, Türk basmındaki ekonomik krize rağmen, Milliyet gazetesinin atıhmlar gerçekleştirerek çahşanların bu krizden etkilenmemesini sağladığını bildirdi. Daha sonra 30 yılını dolduran 4, 25 yılını dolduran 6, 20 yılını dolduran 6 ve 10 yılını dolduran 14 çalışana çeşitli ödüller verildi. M ' POESIUM'A KARŞI GENÇLER Türk şüritarihine bir çizgi atbk«~ Genç şairler 1112 mayıs tarihlerinde 'Merdiven Şiir Günlerir adı altında önce Sarıyer, sonra Kadıköy halkevlerinde bir araya gelecekler. 'Şiir' 24 adı verilen oluşum, Sunay Âkın'ın verdiği bilgiye göre 'organik bir biçimde' gelişti. Kültür Servisi "Şiir, iktidara ve onun 'yaşlı' ideolojisiKAZANDULAR "Amblem"de Yurdaer Altıntaş, "Logotayp" Eşyası" ve "Kitap Kapağı"nda Metin Sözen, "Başarı Ödülleri'^ ne karşıdır..." Poesium'a karve "Başhklı Kâğıf'ta Paradise Oteli adına Leyla Ustel, "Tebrik ni sahiplerine verdiler. Ozel ödullerde ise, "Şule Sönmez İllüst şı bir araya gelen genç şairlerin KartıDavetiye" ve "Takvim"de gazetemiz Genel Yayın Muduru rasyon Özel Ödulu" Reklamevi yönetmeni Oner Birol, "Tüyap dün basına yaptıkları açıklama Hasan Cemal, "Basın t.anı'"nda Yurdaer Altıntaş, "Basın Kitap Kapağı Özel Ödülü" Demirtaş Ceyhun, "Vizyon Dergisi bu sözlerle başhyor. Genç şairKampanyası" ve "Dergi Danı"nda Ömer Madra, "Broşür" ve "Fa Af iş Özel Ödülü" Vizyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz ler, "yaşlı" sözcüğunden "inaliyet Raporu"nda Yurdaer Altıntaş, "Afiş" ve "PankartDönkart Alpan, "Vizon Show Dergi Kapağı Özel Ödülü;' Kamil Şükun sanların şu an neyi temsil Satış Yeri Reklam Malzemesi"nde Tan Oral, "Tipografı" ve "Dergi ve "Eczacıbaşı Vakfı Yılın Genç Grafik Sanatçısı Özendirme Ödü ettiğinin" anlaşılması gerektiğiKapağı"nda Ferit Erkman, "Sayfa Düzeni", "DirectMall" ve Eti lü", Şakir Eczacıbaşı tarafından ödül sahiplerine verildi. (Fotoğ ni vurguluyorlar... Amaçları "genç" oldukları için çağrılmaket"te Ferruh Doğan, "Ambalaj"da Yurdaer Altıntaş, "Tanıtım raf: Ibrahim Günel) dıkları Poesium olayına karşı bir cephe oluşturmak değil, bir "alternatif" olmak ise hiç değil. düzenlenen basın toplantısında Sunay Akın'ın verdiği bilgiye göre tamamen organik bir biçimde gelişti. Neden "Şiir 24"? Genç şairler 11 ve 12 mayıs tarihlerinde "Merdiven Şiir Günleri" adı altında önce Sarıyer sonra Kadıköy Halkevlerinde bir araya gelerek 24 saat bir arada olacaklar. Etkinlikler henüz belli değil, ama şimdiden bir şey söylemek gerekirse, "şiiri yaşayacaklar"... Birlikteliklerinin "bir çığ gibi büyttdüğünü" söyleyen Sunay Akın, "Bir çığı hangi kar taneciğinin başlattığı düşünülemez, bizler de birer kar taneciğiyiz" dedi. Poesium olayına bir karşıtlıkları olmadığını söyleyen Akın, "Ancak belediyenin düzenlediği bu forumda şairleri bir yerlere sığdırma anlayışı var. Ustelik sosyal demokrat bir belediyenin kültür dairesi başkanı, ideoloji gereği gençlere destek olması gerekirken, onlan gözardı ediyor" dedi. Nevzat Çelik ise toplantıda Poesium yöneticilerine teşekkür etti: "Can Yücelimiz'den en genç şairimize kadar gökyüzüne merdiven dayadık. Poesium yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğe çağrılan şairlerle hiçbir problemimiz yok. Tavnmız, egemen ideolojiye karşı gelişti B*r araya gelerek Türk şiiri tarihine bir çizgi attığımızı düşünüyorum." Toplantıda kısa bir konuşma yapan Cengiz Gündoğdu da genç şairlerin yanında olduğunu belirterek "Türkiye, genelde despotik yapılı bir ülke. Hilmi Yavuz ile Özdemir tnce'nin yaptıkları, sonuçta Türkiye'nin edebiyat ortamının bir sonucu. Ancak böyle bir hareketi yaptıklarında karşılığında böyle bir hareketi de bekliyorlardı. Genç şairlerin yaptığı, cuntaya karşı bir halk muhalefetidir. Ben de bunu tarihe böyle geçirteceğim..." dedi. Şizofreni zengin hastalığı ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Edinburg Üniversitesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Dr. Sula Wolff, yüksek gelirli ailelerin çocuklarında şizofreni görülme olasıhğı yüksek olduğunu söyledi. Şizofren annelerin çocuklarında bu hastalığın daha sık görülebileceğini de belirten Dr. Wolff, "Şizoit çocukların ayırt edici özellikleri, olağanüstü fantezileri olması, özel gelişim eksiklikleri bulunması, öğrenme gecikmeleri görühnesi ve yalnız olmalandır" dedi. 1. Çocuk Psikiyatrisi Günleri çerçevesinde 'Şizoit kişilik bozukluğu' konusunda konferans veren Dr. Sula Wolff, şizoit kişilik bozukluklannın çocukluk döneminde ortaya çıktığını söyledi. Bu bozuklukların orta çocukluk döneminde kendini gösterdiğini, erişkin yaşamda sürdüğUnU bildiren Dr. VVolff, "Şizoit çocuklar, genelde normal üstii zekâya sahiplerdir. Ancak şizoitlerin ebeveyni, çocuklanndan fazla başarı beklememelidirler" diye konuştu. Wolff, "Bu çocuklar, gttzel sanatlara eğilimli olabilirler, ttniversiteye gidebilirler. Genelde normalin ttstünde zekâya sahiptirler. Ancak yapılan araştırmalar, okul yaşamında başarılı olan bu çocukların, genelde çalışamadıklannı ortaya koymuştur" dedi. Asperger sendromunun, diğer Şizoit kişilik bozuklukları arasında çok farklı bir yere sahip bulunduğunu da açıklayan Dr. Wolff şunları söyledi: "Asperger sendromunun hayat boyunca süren yüksek otizıtı diye tanımlanabilecek, seyrek rastlanan bir durum olduğu söylenmiştir. Asperger, 200 hasta Uzerinde yaptıgı araştırmalarda, tek başına bakış ve ifade anormallikleri, sosyal değerlere duyarsızlık, bazen de aşui duyarlı olma hali, yaratıcı zekâya sahip olma ve öğrenmede gecikmelerin hastalığın temel özellikleri arasında bulunduğunu belirtir. Bu çocuklar, zekâ seviyeleri yüksek olmasına karşın yaşantlan boyunca anormal davranışlarda bulunurlar. Hastalık erkek'çocuklarda ise daha fazla görülür." Briç şampiyonası • Haber Merkezi Parliament'in Türkiye Briç Federasyonu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği "Üniversitelerarası 4'lü Takım Briç Şampiyonası" 1112 mayıs günleri Ankara'da yapılacak. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen 18 takımın yarışacağı şampiyona ODTÜ kampusunda gerçekleştirilecek. Geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi'nin birinci olduğu şampiyonada bu defa tstanbul, İstanbul Teknik, Marmara, Boğaziçi, Yıldız, Ege, Dokuz Eylül, Çukurova, İnönü, Erciyes, Akdeniz, Anadolu, ODTÜ, Bilkent, Gazi, Ankara, Hacettepe üniversiteleri ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi takımları yarışacaklar. Grafikerler Meslek KurUİUŞU'nuiV"^ gerçekleştirdiği Grafik Ürünler SergİSİ Başarılı graf ikerlere ödül reklam kapsamında verilen başarı ödüllerini kazananlar belli oldu. Kültür Servisi Grafikerler Meslek Kuruhışu'nun her yıl düzenlediği Grafik Ürünler Sergisi'nin on birincisi dün Dolmabahçe Sarayı Hareket Köşkü'nde açıldı. Sergi kapsamında verilen "Başarı Ödülleri" de dün düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. GMK Başkanı Yurdaer Altıntaş toplam 80 kişilik seçiciler kurulunun değerlendirmesinde, her dalda en yüksek üç puanı alan yapıtın GMK Başarı Ödülü'ne hak kazandığım belirtti. Toplam 21 dalda verilen ödüllerin sonuçları şöyle: Amblem: Reklam Reklam: Bulent Erkmen, Atatürkçu Düşünce Derneği: Bulent Erkmen, Çevre Kitapları: Sadık Karamustafa. Başhklı kâğıt: Nucileus Fotoğrafçılık: Savaş Çekiç / Şahin Aymergen, Heykeltıraş: Hakkı Mısırlıoğlu, Fotoğraf Studyosu: Hakkı Mısırlıoğlu. Takviın: Ofset Yapımevi: Bulent Erkmen, Detay Basım: Paul McMillen, Sayılı Matbaa: Haluk Tuncay. Basın kampanyası: Garanti Bankası: Zeynep Ardağ, Graficolor: Murat Lafçı, Lee: Paul McMillen. tllüstrasyon: Yeni Yıl Hediye Afişi: Gürbuz Doğan Ekşioğlu, Deniz Bitti: Mehmet Ali Turkmen, Kuş Cenneti: Mehmet Ali Türkmen. Faaliyet raporu: Tekfenbank: Bulent Erkmen, Emlakbank: Cavit Emültay, Impexbank: Mahmut Soyer. Logotayp: Limited Mımarlık: Bulent Erkmen, Poesium: Sadık Karamustafa, Profilo: Pa ci Balaban, Fil Design Center: Türkmen, Bebek KoşarNuri Mesut Kayalar, PTFD: Haluk Koçak. Tuncay. Tanıtım eşyası: Hoşgeldin Dergi kapağı: Milliyet Sanat Bebek: Zeynep Ardağ, Acenda: ul McMillen. Tebrik kartıdavetiye: Cum DergisfMurat Lafçı, Demokrat Aydan Güven, Ecebar: Sadık huriyet Gazetesi: Bulent Erk DergisiEmre Senan, Dekoras Karamustafa. Bu arada çeşitli kuruluşların men, Kitap Sergisi: Bulent Erk yon DergisiBülent Erkmen. Directmail: Geçmişe Bir Ba verdikleri özel ödüller arasında men, Fil Design Center: Mesut kış: Zeynep Akdağ, Best Yat: yer alan Şule Sönmez IllüstrasKayalar. Basın ilanı: TEB Borsa: Mu Emre Senan, MigrosLevent yon Özel Ödulü'nu Mehmet Ali Türkmen, TÜYAP Kitap Kaparat Lafçı, Türkiye'de: Emre Se Dönmez. Ambalaj: Rifle: Yılmaz Ay ğı Özel Ödulü'nu Bulent Erknan, Film Festivali: M. Ali san, Hotic: Serdar Benli, Blu men, Vizyon Dergisi Afiş Özel Türkmen. Dergi ilanı: Printemps: Mu Çikolata: Cemalettin Mutver. ÖdUlü'nü Bulent Erkmen, ViKitap kapağı: Gri Divan: Bu zon Show Dergi Kapağı Özel rat Lafçı, Blu Konfeksiyon: Cemalettin Mutver, Mudo: Kirkor lent Erkmen, Tiyatro: Hakkı ödülü'nü Murat Lafçı, EczacıMısırlıoğlu, Galata Bankerleri: başı Vakfı Yıhn Genç Grafik Sahakoğlu. Sanatçısı Özendirme Ödulü'nu Broşür: Türkuvaz Belgeseli: Cemalettin Mutver. Tipografi: Cazbar Summerti Mehmet Ali Türkmen kazandı. Zeynep Ardağ, tst. Film FestiEmin Barın Logatayp Özel vali: Bulent Erkmen, B Sergisi: me: Serdar Benli, Dekolight: Selçuk Cebecioğlu, B Sergisi: Ödülü ile İhap Hulusi Afiş Özel Bulent Erkmen, Moda Kumaş: Ödülü şartnameye uygun yapıt Bulent Erkmen. Pelin Pestilci. Sayfa düzeni: Self Promoti bulunmadığı için verilemedi. Afiş: Uşak Ne Gördu Oyun: Grafikerler Meslek KuruluYurdaer Altıntaş, Uçların Bu on: Bulent Erkmen, Plastik Saluştuğu Yer: Bulent Erkmen, natçılar Derneği: Gülizar Çep şu'nun düzenlediği 11. Grafik Deniz Bitti: Mehmet Ali Türk oğlu, Diabet: Savaş Çekiç / Şa Ürunleri Sergisi'nin açılışı da hin Aymergen. dün yapıldı. men. Pankartdönkartsatış yeri Etiket: Premo: Şebnem Kemalzemesi: Premo: ln çik, Deniz Bitti: Mehmet Ali Genç şairlerin bildirisinde, 100'ü aşkın Türk şairinin imzası var. Bunların arasında, listeyi oluşturan diğer isimlerden daha yaşlı şairler de var... Can Yücel, Ece Ayhan, Sennur Sezer, Refik Durbaş yalnızca birkaçı. Bildiride Poesium olayının reddedilmesi, kısa bir geçmişte çeşitli basın organlarında ve Poesium'un çağrı metninde yer alan açıklamalara dayandınlarak belirtiliyor: "Geniş bir toplumsal, ulusal, kültürel coğrafyadan beslenen TUrkçe yazılmış şiiri, geleneksel iktidar söyleminden gerçek bir kopuşu içermeyen, 'Turk şiiri' başlığı altında daraltmaktadırlar. '600 yıllık bir imparatorluğa başkentlik yapmış, dünyanın onde gelen şehirlerinden biri olan Istanbul'u her yönüyle daha iyi tanıtmak...' şeklinde bir amacı görev edinerek şiir kaygısını yerel iktidarbelediyecilik kaygısına taşımaktadırlar. Daha da öteye giderek 'dunyadaki Türkiye imajının tamamlanması için, buna sanatsal bir katkıda bulunabilme' ve 'AT'ye girmek gibi bir sorunumuz var' söylemiyle egemen iktidar tavnnı içselleştirerek, şiiri gundelik devlet politikasına ve çıkarlarına feda etmektedirler. 'Kendi ülkelerinde en azından bir sıralama yapıldığında ilk onaon beşe giren, dünyanın çeşitli ulkelerinde yaşayan en önemli 24 şair' gibi kategoriler oluşturarak dünya şiirini ve şairlerini derecelendirme hakkını kendilerinde görmektedirler. 'Turk şiirinin yaşayan ve önde gelen şairleri'ni de kendilerince saptayarak tam da 'yaşlı' iktidar tavrıyla kendi dönemlerindeki şiir toplamını sınırlayarak 70 sonrası şiiri de bir bütun olarak yoksamaktadırlar." Ana Tanrıça'ya 1500 dolar • ANKARA (AA) Avusturya'da sergilendiği müzeden 6 ay önce çalınan "Ana TanrıçaKibele" heykelciliği için Türkiye'ye sigorta bedeli olarak 1500 dolar (Yaklaşık 6 milyon lira) ödendi. "Paha biçilmez" değerdeki bu heykelcikle ilgili soruşturma Avusturya makamları tarafından sürdürülürken sigorta şirketinin geçen günlerde eserin bedeli olarak belirlenen 1500 doları Türkiye'ye yolladığı öğrenildi. Sevgi yumağı yarın Bürosu) Aliağa'da Termik Santral kurulmasım engellemek için geçen yıl binlerce kişinin el ele tutuşmasıyla oluşturulan "Sevgi Zinciri"nin yıldönümü nedeniyle yann bir "Sevgi Yumağı" oluşturulacak. SHP'li belediye başkanları eşgüdüm ve uygulama komitesi kararında Balçova'daki teleferik tesislerinin açılışı, Efes Festivali ve Aliağa'daki "Sevgi Zinciri" etkinliklerinin aynı güne denk geldiği vurgulanarak bu üç etkinliğe de katılınacağı bildirildi. • tZMtR (Cumhuriyet Ege Sennur Sezer ise Hilmi Yavuz ve Özdemir tnce'nin "küçük bir üslup" yanlışhğı yaptıklarını söyledi, "önde gelenler" yerine "önde gelen" sözcüklerini kullanarak. Sezer, bu durumu düzeltmeye çalıştıklarını, ancak bu kez daha büyuk yanhşhk yaptıklarını da şu sözleri ornek vererek açıkladı: "Cemal Süreya Genç şairlerin "Şiir 24" adı ölmeseydi, Ataol Behramoğlu'nı verdikleri bu oluşum, dün na sıra gelmezdi..."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog