Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

4AYIS / P 9 / * * * * CUMHURÎYET/19 Lübnanlı bakan ava geldi GAZİANTEP Lübnan Çalışma Bakatu ve Başbakan Yardımcısı Michel Sassine, üveyik avlamak için Gaziantep'e geldi. Karayoluyla gelen Sassine, Gaziantep Valisi Hüsnü Tuğluyu ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'e bundan 10 yıl önce de avlanmak için geldiğini belirterek, "Ziyaretim tamamen özel. Üveyik avlamak için gelditn" dedi. Gaziantep Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Av. Coşkun Koçak ile de görüşen Sassine, kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu söyledi. Danimarkada Türk gazeteciye ödül KOPENHAG (Cumhuriyet) Danimarka'da gazetecilere dağıtılan iki ödülden biri bu yıl Danimarka Radyosu 1. kanalında göçmen gençlere yönelik program y apımcısı Türk Gazeteci Hayriye Alper'e verildi. 1984 yıhnda Danimarka Radyosu Türkçe Yaym Servisi'nde çahşmaya başlayan Hayriye Alper, bir süre sonra Danimarkaca yayımlanmaya başlayan Gökkuşağı programının redaksiyon kurulunagirdi. Göçmen dillerinde yayın yapan bölümde kesintiler yapılması üzerine 1. kanala kaydvrılan programların yapımcılığını sürdüren Alpar'ın Gökkuşağı programı cuma günleriyayımlanıyor. İÜN HENÜZ AĞARIRKEN Bugün koşulacak Kentucky derbisini yanş ve atseverler heye»nla bekliyorlar. Yanşta koşacak soylu atlar ise seyisleriyle henüz giin doğmadan başlayan çaşmalarına yıkanarak başlıyorlar. (Fotoğraf: AFP) SOSYALİST İKTİDARIN 10. YILI Fransız Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Pierre Mauroy, sosyalistlerin iktidarının 10. yılı dolayısıyla hazırlanan afişi basına tanıtıyor. Afişte gül yapraklanm serpen bir avuç ve "19811991 tohumların atıldığı 10 yıl" sloganı yer ahyor. HABERLEREN DEVAMI 'Istenmeyen muhabir' tilkesine döndti aştarafı 1. Sayfada) na gelenlerde odaklanıyor. Inependent gazetesi muhabiri obert Fisk, gazetesine verdiği ir haberde Türk askerlerinin sımmacılara gönderilen yardımm yağmaladığını yazmıştır. laber doğrudur veya yanlıştır. tütün dünyada geçerli basm kuallarına göre, yanlışsa yalanlaır; eğer gazetecinin kastı varsa e bir amaçla haberi uydurmuşa, çalıştığı kurum ve meslek kuuluşları harekete geçirilir. İngiiz gazetecinin Diyarbakır Emı'ıyet Müdürlüğü'nce gözaltına ılınıp sorgulanması ve sınır dıu edilmesi doğru bir davranış ieğildir. Bizim resmi makamlaniden açıldığını bildirdi. derilmesi sonrasında, müttefik çişler belirli bir esasa bağlanmışnmızın doğal gördükleri ve alış (Baştarafi 1. Sayfada) gergin durumun sonucu" olaDışişleri Bakanlığı yetkilileri askerler ile Türk hükümet yet tır. Ancak sınır kapatılmamıştıkları bu gibi hareketler çağdaş rak değerlendirdiler. Olağanüs ise TürkiyeIrak sınırının lcapa kilileri arasındaki gerginlik sü tır. Böyle bir şey düşünülmebasm özgürlüğü açısından yatü Hal Bölge Valiliği'nden üst tılmasımn söz konusu olmadığı rüyor. Otuz askerden oluşan In mektedir" açıklamasını yaptı. dırgamr. düzeyde bir yetkili de uygula nı, Maliye ve Gümrük Bakanlı giliz birliğinin Türkiye'den ayÖte yandan Olağanüstü Hal Dördüncü nokta daha ağır mayı savunarak "Habur kapısı ğı'nın genelgesi üzerine başlatı rılması sonrasında, Amerikalı Bölge Valiliği'nden üst düzeyde basıyor. Çünkü öncekileri bir dingonun ahınna dönmüştü. Bu lan yeni uygulama ile Türk ga askerlerin de toplu halde Kuzey bir yetkili, sınır geçişine getiribakıma şöyle değerlendirebiliriz: önlemler gereklidir" dedi. Sınır zetecilere sağlanan bazı geçiş Irak'a geçtiği yolundaki haber len koşulların "Irak'a donınek Yüz binlerce sığınmacının yaratgeçişlerine belge zorunluluğu ge kolaylıklannın müttefiklerce ilk ler, Dışişleri Bakanlığı tarafın isteyen sığınmacıları kesinlikle tığı kargaşa içinde ve bu gibi tirilmesini eleştiren Batıh diplo aşamada "yanlış" yorumlandı dan doğrulanmadı. Ancak An kapsamadığını" belirtirken, olaylarda hiçbir deneyimi olmamatlar ise kararı "tepkici ve ğını bildirdiler. kara'daki Batüı diplomatlar, In Maliye ve Gümrük Bakanlığı'yan görevlilerin hizmet vertneciddiyetsiz" diye nitelendirdiler. Diyarbakır'da bulunan Dışiş giliz askerlerin sınırdışı edilme nın genelgesi üzerine geçişlerde ye çalıştığı anababa günlerinde Dışişleri Bakanhğı'nca yapı leri Bakanlığı Sözcü Yardımcı si sonrasında bölgede gerilimin ilk aşamada yaşanan aksamanın her şey olabilir. Asker, polis, silan yazılı açıklamada da Ha sı Fertaat Ataman, Türk gazete arttığını ve Türk hukümetinin kısa sürede çözüleceğini söylevil, yabana, yerli, sığınmacı, çoluk, çocuk ve her türden insan bur'un kapalı olmadığı belirti cilerin Irak'a geçişlerinde kolay smır geçişlerini güçleştiren kara di. Yetkili, geçişlere getirilen kolık sağlanıak üzere, sürekli ve nnı "tepkici ve ciddiyetsiz" bul şullar konusunda müttefik kuvkarşı karşıya geliyor. Bu ortam lerek, şöyle denildi: vet komutanları ile görüşmeler "Söz konusu haberler gerçek sarı basın kartı sahibi gazeteci duklarını ifade ettiler. da hoş olmayan kimi olayların Bu konuda görüşlerini açık yapıldığını da bildirerek şunlayaşanması doğal görülebilir; an dışı olup, Habur hudut kapıst lerin Basın Yaytn Enformasyon açıktır. Söz konusu bu haberle Genel Müdürlüğü'nce düzenle layan üst düzey bir Batıh diplo rı söyledi: layışla karşılanabilir. rin, geçişlerde bir düzen sağla necek belgelerle bu ülkeye "pa mat, "Bölgedeki gerilimi anla"Habur kapısı, dingonun Aacak daha yukarıdan bakılmak maksadıyla Maliye ve saport göstermeden ve koıtut yışla karşılıyoruz. Ancak yürü abırının kapısına dönmüştur. dığı zaman ortaya çok büyük Gümriik Bakanlıgı'mızca gerek fonu ödemeden" geçebilecekle tülen operasyon son derece cid Bir ülkeden başka bir ülkeye gebir sorun çıkıyor; Türkiye'den li görülen belgelere sahip olma rini bildirdi. Ataman, getirilen di bir operasyondur. Bizim ora çişin belirli formaliteleri, belirIrak 'a doğru yayılan yabancı asyan kişilerce çıkarddığı tahmiıf bu düzenlemenin müttefik ülke da olmamızın nedeni, Kuzey li koşulları vardır. Maliye ve kerlerin sayısı gün geçtikçe arolunmaktadır. Gerek yabancı askeri yetkilileri tarafından yan Iraklılara yardım etmek ve Gümriik Bakanlığı'nın genelgesi tıyor; yayılma • alanı da gegazeteciler, gerek yardım malze lış anlaşılmış olabileceğini de Türkiye'nin yükünü bir an ön üzerine getirilen önlemler gereknisliyor. mesini taşıypn araçlar bakımın vurguladı. ce hafifletmektir. Belgeli geçiş lidir. Bunun yarattığı sorun da Başlangıçta 8.500 olacağt söy dan bu belgelerin neler olduğu Ankara'daki Dışişleri Bakan uygulaması bu çabayı güçleşti bugün yarın çözülecektir." lenen Amerikan askerinin son ve nasıl alınabileceği zamanınrebilir. Bu aşamada uygulama radan gelenlerle 13 bini aştığı, da bütün ilgililere duyuruimuş lığı yetkilileri ise suurdan belgeli geçiş uygulamasının kendi ka değişikliğine gidilmesi ancak Alman heyetin pir hafta içinde 15 bini geçeceği tur." rarları dışında Maliye ve Güm tepkiciliğin sonucu olarak de incelemeleri haber verilmektedir. Irak'taki Maliye ve Gümrük Bakanlı rük Bakanlığı'nın ilgili genelgesi ğerlendirilebUir. Tepkicilikle, 'güvenlik bölgesi'nin (ya da bizim yapüğımız işin ciddiyeti Güneydoğu sınır bölgeleritampon bölgenin) de günden ğı'nın perşembe günü akşam sa ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bağdaşmıyor" diye konuştu. mizde kurulu Iraklı sığınmacı gtine genişlediğini ve uzunluğu atlerinde Gümrükler Başmüdür istek ve görüşleri doğrultusunAynı kaynak, İngiliz The Inde kamplarında incelemelerde bu120, genişliği 60 kilometreye va lüğü'ne ilettiği mesajla, Habur da başlatıldıgını belirttiler. Üst sınır kapısından geçişlere belir düzey bir yetkili, 28 nisan tarihli pendent gazetesi muhabiri Ro lunmak üzere Türkiye'ye gelen 8 ran bir alan oluşturacağını bert Fisk'in sınırdışı edilmesi kişilik İnsan Hakları İzleme Koajanslar bildirmektedir. Ameri li koşullar getirildi. Edinilen bil genelgenin beş gün gecikmeyle kararını da "aynı tepkiciliğin mitesi üyeleri, sığınmacıların kan, Jngiliz, Fransız vb ülke as giye göre genelge üzerine önce uygulamaya konmasında smırki gün saat 20.00'den itibaren daki durumun gerginleşmesinin sonucu" olarak nitelendirdi ve çok güç şartlar altında yaşadıkkerlerinin Türkiye'ye konup "Yazılan haberler, yorumlar larını gordüklerini, özellikle çoIrak'a geçerek gerçekleştirdikleri yabancı askeri araçlar ile sığın de rol oynadığını söyledi. yanlış olsa bile verilen karar aşı cuk ve kadınların bakımına yemacılara yardım götüren Türk harekâtın amacı nedir? Mtittefikler tepkili ~ rı niteliklidir" diye konuştu. teri kadar özen gösterilmediği' Hiç kuşkusuz bu müdahale ve yabancı plakalı kamyonların ni söylediler. Almanya Demokişlemsiz geçişleri durduruldu. Şemdinli Kaymakamı Erdonin insani amaçlı olduğu ileri Şırnak Valisi Aydın Arslan ratik İşçi Sendikaları Federasyostirülebilir. Ancak olayın boyu Bu durum gümrük kapısında ğan Ülker'i tartaklayan Ingiliz ise Irak sınmndan geçişlere konu tarafından gönderilen sosyotu bu çerçevede kalmış ya da ka bir süre sıkışıklığa neden oldu. askerlerinin Kuzey Irak'a gön şul getirilmesi konusunda "Gelog, hukukçu ve gazetecilerden i lacak gibi görünmüyor. Yardırri' Maliye ve Gümrük Bakanlığı'oluşan komite üyeleri, sığınmave 'müdahale'nin hukuk çerçe mn 28 nisan tarihli genelgesinin cıların Irak ve Türkiye'de kalyesini çekmek, Türkiye için çok sınır kapılanndan geçişlerde şu mak istemediklerini, Batı Avruönemli bir soruna dönüşmüştür. koşulların yerine getirilmesini (Baştarafi 1. Sayfada) dövizler tüketilirse o zaman sı pa ülkelerine göç olanaklan araOrtaya çıkan inanzara' düşün öngördüğü öğrenildi. "Bunca olumsuzluğa rağmen kıntıya düşeriz. dıklannı belirttiler. dürücüdür; ipin ucu' kaçmıs " Askeri araçlar sınır kapı hâlâ ekonomide düzelme olabiBir kere ihracata önem vermegibidir. lanndan geçiş yapabilmek için leceğine inanıyor musunuz?" liyiz. Şimdi bizim son iki yılda Türkiye'de temaslarını sürdüNitekim sayılan 15 bine tır Genelkurmay Başkanlığı'ndan sorusuna Özal, "Hâlâ yapılabi da enflasyonu aşağıya indirelim, ren ABD'nin mülteci işleri koleceğine inanıyorum. Türki dövizimizi kullanalım politika ordinatörü Jewel Lafontantmanmaya başlayan yabancı as ön izin belgesi alacaklar. Sığınmacılara yardım gö ye'nin durumu kritik diye kim sı ihracattaki artış trendini tek Mankarious da ABD Büyükelkerlerin Türkiye'deki statüleri ve Irak'a geçerek güvenlik alanı türen Türk kamyonları taşıdık se söyleyemez. Hâlâ döviz re rar düşürmüştür, düzeltilebilir çisi Morton Abraınovvitz ile biroluşturmalarınm temelinde ya ları malların faturalarını güm zervlerimiz yüksektir" yanıtını ama buna kararh olmak gerekir. likte dün düzenlediği basın topBen naçizâne fikirlerimi söy lantısında Habur'daki geçiş sıverdi. özal, enflasyonu aşağıya tan hukuk, tartışma konusu rüğe ibra edecekler. Yardım taşıyan yabancı çekmek için ithalatın körüklen lüyorum. Alınacak tedbirlere mrlamasına değindi. oluşturmaktadır. diğini ve rahata ahşıldığını söy hükümet karar verecektir. Bize Bütün bunlara baktıkça, plakalı kamyonlar da götürdükledi. "Ben buna biraz liiks ha söylemesi düşer, söylediklerimizi Şemdinli Kaymakamı'mn Ingi leri malların orijinal faturalarını, konşimentolarını ya da ma yat diyorum. Dışardan borçla kaale alırlar ya da almazlar, onliz askerlerince tartaklanmasını, narak hayatımızı bu şekilde de ların bileceği iştir. tekil bir olay değil, ortaya çıkan nifestolarını gümriiğe beyan vam ettirmemeliyiz" diyen Özal, Bir önemli hadise de kur pokargaşanın acı bir sonucu ola edecekler." Bu genelge üzerine Habur sı değerlendirmesini şöyle tamam litikasıyla faiz politikasının turak değerlendirebiliriz ladr. tarlı yapılmasıdır. Yani bizde öyTürkiye'de anayasal rejim iş nır kapısından geçişlerin önce"Kendi imkânlarımızı daha le durumlar ortaya çıkmıştır ki leseydi; devlet düzeni bozulma ki akşamdan itibaren aksaması, dolan Türk Lirası'na çevirip fasaydı; parlamentarizm geçerli bölgedeki müttefik ülke birlik iyi geliştirecek politikalar dülerinde tepkiye yol açtı. Silopi' şttnmeliyiz. İki senedir yiirütü ize yatırıp çok büyük kazançlar olsaydK Meclis'in derhal toplansağlamak gibi acaip hadiseler olması ve sorumlu hükümetin he deki ABD askeri sözcüsü Albay len kolay ithalat politikası deBob Flocke, dün sabah gazete vam ederse, her lürtü Japon ara muştur. Bunların mutlak suretsap vermesi gerekirdi. te düzeltilmesi lazımdır." ADANA (Cumhuriyet Güney Ne yazık ki her şey şirazesin cilere yaptığı açıklamada, Turki basıydı, bilmem neydi diye bu tlleri Bürosu) Irak'ın Zaho den çıkmıştır; yetki ve sorumlu ye'nin Irak sınınnı sivil ve askasabası yakınlarında bir ABD lukların devletin en yüksek ka keri trafiğe TSİ 7.30'da kapat AKBULUT, KOMİSYON ÜyELERİYLE askerinin boşaltmak istediği demesinden başlayarak birbiri tığını ve bunun, sığınmacılar otomatik silahının ateş alması ne karışması, yalnız Güneydo için gönderilen yardım malzesonucu bir ABD askeri vurulağu'yu değil, Ankara'yı da bir mesinin yerine ulaşmasını rak öldü, diğeri ise yaralandı. kargaşa ortamına dönüştür engellediğini" söyledi. Amerikan CNN televizyonu da dün İncirlik Üssü Halkla İlişkiler mektedir. sabahki yayınlarında sınırm kaBurosu'ndan yapılan açıklama• • • patıldığını ve bir süre sonra yeya göre olay dun 15.18 'de deniz ANKARA (Cumhuriyet Bü rin Cumhurbaşkanı tarafından piyadelerinin silahh eğitimi sırarosu) Başbakan Yıldırım Ak hazırlanan önergelerin içeriğini sında Zaho'da meydana geldi. bulut, Plan Bütçe Komjsyonu sormaları üzerine Akbulut, Bir ABD askerinin boşaltmak ANTALYA 4'ÜNCÜ İCRA Başkanı Yusuf Bozkurt Özal ile "SSK, BağKur ve özeHeştirme istediği otomatik silahından çıkomisyon üyelerini kabul ederek ye ilişkin hükümlerin de kapsa kan mermiler bir askerin oluMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN alınmasının müne, birinin de bacaklarından geri çekilen yetki tasansı için ma İCRA EMRİ İLANI devreye girdi. düşünüldiiğünü" bildirdi. yaralanmasına yol açtı. YetkiliYusuf Özal toplantıda ayrıca ler ölen askerin göğsünden yaDosya No: 1991/1667 Yusuf Özal, Başbakanhk Ko sorulması üzerine Çankaya Koş ra aldığını söylediler. BacaklaUncalı Yapı Kooperatifi tarafından, ilama istinaden 70.317.950 linutu'nda yetki tasansı ile ilgili kü kapısında arama yapılması rından yaralanan diğer ABD asra alacağı için müdürlüğümüze başvuran Av. Bahattin Izgiye borçlu değişiklik önerilerinin ANAP na sinirlendiği için Cumhurbaş keri ise Silopi'de oluşturulan x Grup tnşaat TUrizm Sanayi ve Ticaret AŞ bu borcunu lcra ve tflas Grup Başkanlığı'nda bekletilK. 32. maddesi gereğince, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 27 gün içinde mesini ve ABD'ye gidecek olan kanı ile görüşmeden geri döndü hastanede tedavi altına alındı. ğünü anlattı. ABD yetkilileri askerlerin adları 1991/1667 sayılı dosyaya ödemez, tetkik merciinden veya yargıtaydan komisyon üyelerinin dönuşünPlan Butçe Komisyonu'nun konusunda açıklama yapmadıveya mahkemenin iadesi yoluyla ait olduğuroahkemedenicranın geden sonra ele alınmasını istedi. ri bırakrlmasına dair bir karar getirmediği takdirde, cebri icra yapılaYusuf Bozkurt Özal başkanlı lar. cağı, yine bu müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında buBaşbakan Akbulut'un da bu is ğındaki 11 ANAP'lı üyesi bugün Açıklamada 27 gündur sürlunmaz veya hakikata aykırı x beyanda bulunursa 337. madde gereteği olumlu karşıladığı öğrenil ABD'ye gidiyorlar. Komisyon dürülen sığınmacılara yardım ğince hapis ile cezalandırılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere iladi. Böylece, yetki tasarısının gö üyeleri 2328 mayıs tarihleri ara hareketinde ilk kez ölüm olayınen tebliğ olunur. rüşülmesi haziran ayına kaldı. sında kutlanacak olan Türk gü nın meydana geldiğine de yer Basın: 46818 Yusuf Bozkurt Özal ve üyele nüne de katılacaklar. verildi. Haber Merkezi Türk askerlerinin yardım malzemelerini yağmaladığı haberini yazan Independent gazetesinin muhabiri Robert Fisk, Türk hükümetinin aldığı sınırdışı etme kararı üzerine dün Ankara'dan ülkesine döndü. Robert Fisk, önceki gece Diyarbakır'da kaldığı Kervansaray Oteli'nden sivil polisler tarafından alınarak 6 saat süreyle sorgulandı. Yanh haber yazdığı gerekçesiyle Dışişleri BakanhğYnın "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan ettiği Fisk, daha sonra ülkesine gönderilmek üzere iki polis eşliğinde Diyarbakır'dan uçağa bindirilerek Anliner, Cumhurbaşkanı TUrgut Özal'a bir mektup göndererek Robert Fisk'in Türkiye'den sınırdışı edilmesi kararını protesto etti. Galliner, IPI'nın Türkiyenin Kuzey Irakhlar için sağladığı insani yardımı takdirle karşıladığını, ancak gazetecilerin de bölgede mesleklerini sansür korkusu olmadan yerine getirebilmeleri gerektiğini kaydetti. Galliner, Robert Fisk hakkında alınan sınır dışı edilme kararmın kaldırılmasını da istedi. Bu arada Türkiye'ye gelen InIPFdan ptotesto dependent muhabirİerine bunÖte yandan AFP'nin haberi dan sonra Basın Yayın Genel ne göre Uluslararası Basın Ens Müdürlüğü tarafından akredititüsü (IPI) Direktörü Peter Gal tasyon verilmeyeceği öğrenildi. kara'ya gönderildi. Robert Fisk'in yakınlarına, "Sorgulama sırasında kendisine manevi baskı yapüdığını" söylediği öğrenüdi. Fisk, gazetecilere de "Ben orada sadece gördüklerimi yazdım" diye konuştu. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın iç hatlar bölümünden hemen dış hatlara alınan Robert Fisk, 18.30'da Lufthansa'ya ait bir uçakla Frankfurt'a gitti. îngiliz gazetecinin, buradan ülkesine geçtiği kaydedildi. Kararın, Independent Gazetesinde yer alan Robert Fisk imzalı Türkiye aleyhtarı haber nedeni ile alındığı bildirildi. Akreditasyon alamayan gazetecilerin sığınmacılara yardım operasyonunun yürütüldüğü bölgelerde çalışamayacakları, bu kararm tndependent'in Türkiye temsilcisini kapsamadığı belirtildi. 3 Independent muhabirinin Türk hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiği yolundaki haberler ise Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yalanlandı. ANKA'ya göre diplomatik kaynaklar, Fisk ile ilgili kararın gözden geçirilmesi için İngiltere hukümetinin herhangi bir girişiminın olmadığım bildirdiler. îngiltere Büyükelçiliği'nden bir yetkili, olay konusunda yorum yapmayacağını bildirdi. Yetkili, İngiliz hukümetinin başka ülkelerde "istenmeyen kişi" (persone non grata) ilan edilenlerle ilgili olarak diplomatik girişimde bulunmadığmı belirtmekle yetindi. 12 yıl süreyle Lübnan iç savaşını yaşayan ve Ortadoğu uzmanı olarak bilinen Fisk, bir süredir Güneydoğu'da bulunuyor ve Independent gazetesine bölgeden sığınmacılarla ilgili haberler geçiyordu. Üç gün önce gazetesine gönderdiği bir haberde Fisk, Yeşilova'da Türk askerlerinin sığınmacılara dağıtılması gereken bazı yiyecek maddelerine "elkoyduğunu" yazmış, haber, Türkiye'de büyük bir tepki görmuştü. Bu haberden bir gün sonra gelen yatdımları denetlemek üzere Yeşilova'daki tngiliz kampına giden Şemdinli Kaymakamı, İngiliz askerlerince tartaklanmıştı. GOZLEM UGUR MIMCU (Baştarafi 1. Sayfada) Ülkemizde bulunan yabancı askerler, suç işlerlerse haklarında Türk Ceza Yasası gereğince soruşturma açılır. NATO'da görevli yabancı subay ve askerler ile ilgili "kuvvetlerstatüsü" adı verilen sözleşmeler gereğince özel usul ve yörytemler işler. Örneğin ABD askerlerine Amerikan yasaları, İngiliz askerlere İngiliz yasaları uygulanır. Bir tek koşulla: Eğer, eylem Türk Ceza Yasası'na göre suç ise bu durumda Türk savcıları soruşturma açar. Kaymakam tokatlayan ingiliz askerleri, NATO statüsünden ve sözleşmelerden de yararlanamazlar. Haklarında Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıjması gerekirdi. Hükümet, İngiliz askerlerinin sınırı geçmelerine izin vererek bu hakkından vazgeçmiştir. Devletin yargı yetkisinden vazgeçmeye hakkı yoktur! Kaymakamını tartaklayan İngiliz askerlerine soruşturma açmayan hükümet, İngiliz Independent gazetesi muhabiri Robert Fisk'i sınır dışı ediyor! Robert Fisk'in yazısı, somut olgulara dayanmayan, genel ve soyut suçlamalara dayalı ve önyargılarla dolu kötü bir gazetecilik örneğidir. Bunda hiç kuşku yok. İngiliz askerlerine soruşturma açmayan ve açamayan hükümetin, İngiliz gazeteciyi sınır dışı etmesi önyargıları arttıracak bir karardır. Yapılacak iş, haber ve bilgi kaynaklarını yerli ve yabancı gazetecilere açmaktır, beğenilmeyen gazetecilere uygulanan sınır dışı kararları daha çok totaliter rejimlere özgü yöntemlerdir. Saplantılar, genel suçlamalar ve önyargılar ile ancak ve ancak, bilgi ve haber kaynakları yerli ve yabancı gazetecilere açılarak savaşılabllir. Devlet; iletişim, tanıtma, haber alma ve haber verme sistemini bir an önce kurmalıdır. Yoksa, buna benzer birçok olay daha yaşanacaktır. Bu haber, yetki ve bilgi karmaşası dün de yaşandı. CNN ve BBC dün "Türkiye sınır kapısını kapattı" haberini verdiler. Haberbir Amerikalı yetkil'rye üayanılarakverH»^ mişti. Gazete büroları, yabancı gazetecilerce sık sık aranmıştı. Âcaba Habur sınır kapısı neden kapatılmıştı? Bu haberin doğru olmadığı bir saat sonra anlaşıldı. Sınır kapatılmamış, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın kararı üzerine "belgeli geçiş" uygulaması başlamıştı. Bir devletin sınırlarında gelenegidene kimlik ve belge sormasından doğal ne var ki? Böyle olmasına böyleydi ama bu kararın yerli ve yabancı basına zamanında duyurulması gerekmez miydi? Bu gibi konularda yerli ve yabancı gazeteciler bilgi almakta güçlük çekiyorlar. Bilgisine başvurulan yetkililer de ya söz konusu olaylar konusunda bilgi sahibi olamıyorlar ya da bildiklerini açıklamaktan çekiniyorlar. Yabancı gazeteciler de yarımyamalak bilgiler ve bazen de önyargılarla haber oluşturuyorlar. Yabancı gazeteciler, Türkiye'nin Güneydoğu'da bir terör sorunu olduğunu unutuyorlar... PKK'nın Suriye'den sonra Kuzey İran'da da yerleştiğini herhalde bilmiyorlar... Yabancı meslektaşlarımız, daha birkaç gün önce Blngöl Solhan'da bir kaymakam, bir cumhuriyet savcısı ve orman bölge şefinin PKK teröristlerince öldürüldüklerini de duymadılar! Bu kargaşada, Türkiye'ye kimlerin girdiğini, Türkiye'den kimlerin çıktığını bilen var mıdır? Hayır yok... Hangi ülke sınırlarım "yol geçenhanı gibi" herkese açıyor? ABD mi? Fransa mı? Yoksa ingiltere mi? Hangisi? Bütün Avrupa ülkeleri Türkiye'den gelecek yolcular için "vize koşulu" koyuyor. Almanya'daki işçilerimiz vize almadan hiçbir ülkeye adımlarını atamıyorlar. Vizelerde de binbir türlü güçlükle karşılaşıyorlar. Bu vizeleri koyan devlet ya da bu ülkelerden gelen gazeteciler, sınır kapısında kimlik ve belge sorulmasını yadırgıyorlar. Bu konuları dünya kamuoyuna anlatmak pek kolay değildir. Kolay olanı, beğenmediğin gazeteciyi kolundan tutup sınır dışı etmektir. Kaymakamına silah çekip suç işleyen İngiliz askerine hiç dokunma; yanlış haber yazan İngiliz gazeteciyi sınır dışı et! "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" anlamlı ve güzel bir özdeyiştir! Habur'da geçîşlere sınırlama * .1 tngiltere'de olumsuz tavır Independent muhabirinin Türkiye'den sınırdışı edilmesi üzerine tngiliz basın ve yayın kurumlarınm Türkiye'ye karşı tutumları sertleşti. Independent Gazetesi, Türkiye'den sınırdışı edilen muhabiri Robert Fisk'in Türk askerleri yağmacılıkla suçlayan yazısına Türk Büyükelçi Nurver Nures taıafmdaıı verilen yanttı yayrrrp lamazken, BBC ve Channel Four (4. Kanal) televizyonları da Türkiye'deki işkence suçlamalarına yanıt vermek isteyen Büyükelçi Nurver Nures'e söz hakkı vermekten kaçınıyor. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, tngiltere'de yaşayan Türklerden, son günlerde tngiliz basın ve yayın organlarında Türkiye'ye yönelik suçlamaları yanıtsız bırakmamalarını istedi. Akbulut'a soro SHP lzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Başbakan Akbulut'un yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Şemdinli Kaymakamı'nı tartaklayan İngiliz askerlerinin yargılanmasını istedi. Ersin, "Sizin göreviniz, suçluları yargı önüne çıkarmak mı yurtdışına kaçırmak mı? Kaymakamı döven yabancı ülke askerleri ni niçin yargı önüne çıkarmadınız? Buna gücünüz yetmedi mi? Bugün Türkiye bağımsız bir devlet olduğuna göre kendi egemenlik haklanna sahip çıkması gerekmez mi? Ülkemiz müstemleke olmadığına göre yabancı askerlerin, işgal kuvvetleri gibi davranmasına nasıl göz yumarsınız?" dedi. Öte yandan, Ingiltere'nin tstanbul'daki başkonsolosluğuna bomba ihbarında bulunuldu. Tepebaşı'ndaki başkonsolosluk binasına "bomba konulduğuna" ilişkin telefon ihbarı üzerine olay yerine giden bomba uzmanları, bina çevresinde araştırma yaptılar. Arama sonucunda, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Yusuf Özal: Dı§ borçla ABD askeri kaza kurbanı VELÎEFENDIMPODROMIPINDAN FIKSETDAGUOCUI Seninim ve Izzet şansh 1. AYAK: Hafta içi çalışmalannda göz dolduran Seninim kazanacak güçte. Geçen yarışında dorduncu olan Alalım ve Niyagara daha sonra duşunulebilir. 2. AYAK: Çok iyi bir form yakalayan kaliteli at tzzet, mesafenin uzun olmasına rağmen bize göre kazanacaktır. Kendisine rakip olarak Doğubatur ve bu tip mesafelerde başanlı olan Nirvana'yı goruyoruz. Tosoğlu'nun surprizde öneririz. 3. AYAK: Son yarışında birinciliğe uzanan Erturan, bu kez de netice alacaktır. Uzun aradan sonra koştuğu ilk yarışını kazanan Tara ve iyi bir hazırlık donemi geçiren Umurbey sert rakipleri görunumunde. Duzelme yolunda olan Bahtiyar surpriz yapabilir. 4. AYAK: Bu mesafeyi seven Calandra hafta içi çalışmalannda da goz doldurdu. İlk şansa sahiptir. Kısa mesafeye yatkın olan ve son sprintinde 24.5, 12 rahat yapan Yemeni'yi rakip olarak goruyoruz. Çok iyi bir form tutan Sadihan ve Best Line daha sonra duşunülebilir. 5. AYAK: ldmanlarında dereceli galoplar sergileyen Dragon 1, uzun bir aradan sonra koştuğu yarışında göz dolduran Aslanım ve Misbey arasındaki mücadele yarışın birincisini belirleyecektir. Mister Mo ve tzmir'den hazır gelen Fehmiço'yu surprizde tutuyoruz. 6. AYAK: Son sprintinde 26, 13 rahat yapan Mertkan, bu yarışı için yaptığı hazırlıklannda da iyi göründü. Yetki tasansı haziranda görüşülecek TAHMİNLER 1. KOŞU: F. Esenyel (4), P. Şubat (3). 2. KOŞU: F. Seninim (5), P. Alahm (1), P P . Niyagara (7), S.Mandalina (2). 3. KOŞU: F. tzzet (1), P. Doğubatur (7), PP. Nirvana (2), S. Tosoğlu (4). 4. KOŞU: F. Erturan (1), P. Tara (6), P P . Umurbey (7), S. Bahtiyar (2). 5. KOŞU: F. Calandra (6), P. Yemenı (7), PP. Sadihan (1), S. Best Line (4). 6. KOŞU: F. Dragon (2), P. Aslanım (6), P P . Nisbey (5), S. Mister Mo (9), S. Fehmiço (7). 7. KOŞU: F. Mertkan (6), P. Aslanım (4), P P . Pınltı (3), S. Heybetli (5).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog