Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK 188 24 24 ALO24 IŞL EM :T AM AM ! Cumhuriyet 68. Yıl; Sayı: 23984 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 Tİj(KDVdahıo3O Mayıs 1991 Perşembe / Ö&d'ın Akbulufa 'çekilsin' mesajı f Akbulut, kendini destekleyenlerin yanından ÖzaVı Meel&Komisyonundan gönderdiği savı ANAFı dalgalandırdı \amdi "Özal, Akbulufa (sen devam et'yanıtını verdi a 'ta ipler kopuvor DOŞIU2U V ANKARA (Cumhusöylentileri ortaya çıkDYP lideri Demirel, partisinin SHP Genel Başkanı Erdal riyet Bürosu) Cumtı. Söylentilerin hurbaşkanı Turgut "Özal'a yakın" olarak Üsküdar'da düzenlediği "Milletin î . . . . İnönü, dün düzenlediği basın Özal'ın, bugun bir batanınan ANAP Genel Sesi" mitinginde yaptığı lHOIlll* toplanüsında "Bugün hükümet sın toplantısı duzenleSekreteri Akgiin Alkonuşmada, israfm, yolsuzluğun Jr * yok. Pek çok acil sorun çözüm yerek yapacağı çıkış bayrak'tan kaynaklanayyuka çıktığını belirterek öncesinde Başbakan dığı öne sürüldü. bekliyor. Herkes beklemede. Yıldırım Akbulufa özal'ın bu mesajı, dün "Bunlann hesabım sormazsak Bakanlar bekliyor, bürokrasi "Yanştan çekil" megöruştuğü ANAP Gebir daha meydanlara çıkmayız" bekliyor, vatandaş bekliyor. sajı gönderdiği yolunnel Başkan YardımcıB dedi. Iktidar partisini kurumuş öyle şey görülmemiştir" dedi. daki haber, ANAP'ı sı Halil Özsoy'a ilettikarıştırdı. Kulıslerde ağaca benzeten Demirel, "Kuru ği iddia edildı. Bu soyHükümetin görevini yapmadığmı dalgalanmaya yol açan lentiler tartışıhrken, ağaca aşı olur mu? Kan anyorlar, ama damar kurumuş, öne süren tnönü, "Buğday taban fiyatlan hâlâ "çekll" mesajı üzcrilçkale Otel'de Akbubulsaiar bile işe yaramaz. ANAP öldü" dedi. 4. Sayfada açıklanmıyor. Hükümetten ses yok. 4 Sayfada ne, kendisini desteklelufu destekleyen baycn bakan ve mılletvekanlar, milletvekilleri killeriyle dün gecc konutta bır toplantı ya Iegelere Akbulut'u desteklediğini açıkla sıyla genel başkanlık kampanyasını baş demirli'nın, Yılmaz'dan başbakan yar ve 20 dolayında il başkamnın katıldığı bir pan Başbakan Akbulut, onlann yanından dı. Hüsnii Doğan ve Vusuf Bozkurt latacak. Semra özal da, genel başkanlık dımcılığı önerisi aldıkları oğrenüdi. akşam yemeği düzenlendi. Yemeğe, baOzal'ı telefonla aradı. Akbulut'un, "Bu Özal'dan farklı bır tavır sergıleyen Keçe kulisine, örgüt düzeyinde, bugün Istan Köşk'e yakın olarak bilinen Namık Ke kanlar Mehmet Keçeciler, Ollan Sungurtiır soylentiler var. Doğru m u î " sorusu ciler, Mesut Ydmaz'ın ANAP'ta yeniden bul'da ANAP'ın eskı beledıye başkanla mal Zeybek'in, Yılmaz'ın önerisini kabul lu, Abdulkadir Aksu, Kemal Akkaya, Cena, özal'ın, "Hayır, sen devam et" kar yapılanmadan söz ettiğini anımsatarak, rıyla yapacağı toplantıyla başhyor. Cum ettiğı belırtıldi. TBMM'de ANAP kulişın mil Çiçek ve Togay Gemalmaz da katılSibğını verdiği öğrenildi. Muhafazakârla "Bunu söyleyen arkadaş, partinin dışın hurbaşkanı özal'la önceki gun göruşen de dun oğleden sonra yaygın bir şekilde dılar. Yemekte konuşan Mehmet Keçecinn önde gelen isimlerinden Devlet Baka da kaltnalıdır" dedi. Mesut Yıltnaz, ya Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ile Cumhurbaşkanı özal'ın Başbakan Akbu ler, "Bizirn parçalanacağunızı sananlar nı Mehmet Keçedler de, dün akşam de rın Bursa'da yapacağı ilk bölge toplantı genel başkanlık için adı geçen Ekrem Pak lufa "yanştan çekil" mesajı gönderdiği (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) Bir günde 43yenı ünîversite ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda bir günde 43 yeni üniversitenin daha kurulması kararlaştırıldı. Tasan yasalaşusa bir süre önce TBMM Genel Kunılu'nda kabul edilen 'Bezmi Âlem' Üniversitesi ile birlikte universite sayısı 29'dan 73'e çıkacak. 4 de yüksek teknoloji enstitüsü kurulacak. Hükümet daha önce 30 Universite teklifini getirirken bu sayı dün ANAP'lı milletvekillerinin oylarıyla verilen 30 yeni önergelerle 43'e çıktı. universite Yeni kurulan üç universite, İstanbul, Ha kurulmasına cettepe ve Eskişehir ilişkin yasa Anadolu universiteleri tasarısı TBMM nin bölünmesiyle oluş Milli Eğitim turuldu. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kam Komisyonu'nda pusu "Fatih Sultan görüşülürken Mebmet Üniversitesi" tasarıya 13 yeni adını alırken Hacetteuniversite daha pe Üniversitesi Beytepe eklendi. lasarı Kampusu'na da "Yıldırım Beyazıt Teknik yasalaşırsa Üniversitesi" adı veril universite sayısı di. Eskişehir'deki böBezmi Âlem ile lünmeden de "Yunus Emre Üniversitesi" birlikte 30'dan doğdu. ANAP'hların 73'e çıkacak. oylarıyla kabul edilen üniversiteler için Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol "Bunlar universite olamaz. Kantann topuzunu kaçırdııuz" diye tepki gösterdi. Bu arada, Anayasa Mahkemesi, SHP'nin, Yüksek öğretim Kanunu'nda son yapılan değişikliklerin bazılarının iptali istemini "esas" yönünden görüşmeyi kararlaştırdı. (Arkası Sa. 19, Su. l'de) geçti Demirel: ANAP Piyasalarda gtiven biınabmı ABDURRAHMAN YILDIRIM TAYFUN DEVECİOĞLU Hükümetin faizleri yaklaşık 10 puan düşürerek para piyasasının önünü tıkaması ve sermaye piyasasının yolunu açmasına karşın tasarruf araçları arasında geçişkenlik henüz başlamadı. Faiz ve özelleştirme operasyonu, çok kısa vadeli siyasi bir yatırını olarak değerlendırıldiğinden, paranın henüz faizden kaçmadığı, borsaya veya dövize yönelmediği, özelleştirilen şirketlere de beklenen ilginin olmadığı gözleniyor. Faiz operasyonu şimdilik raymda gitmesine karşın piyasalar, kamu açıklarının geleceği ve siyasal beklentiler nedeniyle belirsizlik içinde. Paranın yönünü bulması için dunkü Hazine ihalesine gösterilen ilginin sonucu, mayıs ayı enflasyon rakamı, para programmm açıklanması ve ANAP büyük kurultay sonuçlarının beklendiği kaydediliyor. Yatırımcıların yatırım kararlarında ortaya çıkan yeni duruma göre değişiklik yapmaya henüz gitmemeleri, "faiz operasyonunun ciddiyetine ve faizlerin istikrara kavuşacağına güvenmemeleriyle" açıklanıyor. Bundan öturü faizdeki paranın hemen çözulmediği dikkaıi çekerken hisse senetlerinde ve dövizde istikrarh bir çıkışın olacağına da genelde inanılmıyor. Aslında para piyasasının önüntm tıkanması ve sermaye pıyasasına gaz verilerek yaygın özelleştirmeye gidilebileceğine ve kamu açıklarının bu yolla azaltılabileceğine, bu operasyonu teknik 1 Faiz operasyonu şimdilik yolunda gidiyor, ancak tasarrufçu, ANAP kongresini bekleme eğiliminde düzeyde yürüten insanlar bile tereddütle bakıyor. Piyasalardaki bu güven bunalımından ötüru bankacılann 'likit kalmayı' yeğledikleri, liisse senedi yatırımcısının 'belirsizliğin ortadan kalkmasını bekledigJ' ifade ediliyor. Para yatırım alanı için 1516 hazirandaki ANAP kongresinin sonucu bekleniyor. (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) BAŞARISIZ ÖĞRENCÎYE SINAV HAKK119. Sayfada Meteoroloji / 3 Televizyon / 6 r Dizi / 1 4 Futbol / 1 5 Soğuk havalar lerietiyor' S Susam Şokağı dil öğretecek Her şeye rağmen umut Kürt halkı tarihe inat, zulme, ölüme, yokluğa karşı direnme savaşı veriyor. FATOŞ GÜNEY yazdı Kaptanlar Cüneyt'i anlatıyor ÖNCESİVESONRASIYLA NAIO: Güney bölgesîistikrarsız Tehdlt > ön değlştlrdi 9 Savunma bakanlannın ortak bildirisinde SSCB ve eski Doğu Bloku ülkeleri ile olan ilişkilerin nitelik değiştirdiğine, hem Avrupa kıtasında hem de ittifakın güneyinde istikrarsızlık unsurlannın sürdüğüne dikkat çekildi. BRÜKSEL (Cumhuriyet) NATO Savunma Bakanları Toplantısı dün yayımlanan ortak bir bildiriyle sonuçlandı. NATOnun ileriye dönük yeni eğilimlen konusunda önemli ipuçları veren bildiride, ittifakın askeri güçlerinin, "Hızlı Mukabele Gücii" oluşturulmasında görevlendirildiği belirtildi. Brüksel'de uç gun suren ve NATO için önemli bir dönemeç noktası olarak nitelenen savunma bakanları toplantısı sonrasında yayımlanan bildiride, SSCB ve eski Doğu Bloku ülkeleri ile olan ilişkilerin nitelik değiştirmesinden sonra tehdit unsurlannın yön değiştirdiği vurgulandı. Bildiride, hem Avrupa kıtasında hem de ittifakın güneyinde istikrarsızlık unsurlannın sürdüğüne dikkat çekildi ve NATO'nun varlığını <;ürdurme gereğı ıfade edildi. Bildiride, ayrıca NATO'nun yeni koşullara ayak uydurabilmesi için kuvvet yapılanma&ında değışıkliğc gidıle(.cğine dikkat çekildi. İttifakın yeni stratejisinin önümüzdcki sonbaharda yapılmusı planlanan NATO doruğun da son biçimini alabıleceğine işaret edilen bildiriden hareketle, NATO'nun yeni eğilimlerini (Arkası Sa. 16, Su. l'de) 4 İtttfak, yeni sürece girdi Hava bulutlu olsada güneş içimizde MUHARREM AYDIN 17 yaşındaki Ash Ertuna okula gitmemiş, ama okumayazmayı henüz 5.5 yaşındayken 8 günde öğrenmiş. 10 yaşında satranca başlamış ve arkadaşlarına da öğretmiş. Bugünlerde bir arkadaşıyla "mektupla satranç" oynuyor... Jack London ve Dostoyevski'ninkilerin yanı sıra "insan psikolojisi" üzerine kitaplar okuyor. Dünya ve çocuk klasiklerinin çoğunu okumuş. Bilgisayarla bulmaca programlıyor, şiir ve makaleler yazıyor. Çoğu makalesi değişik dergilerde yayımlanmış. Klasik ve özgün müzik dinliyor. Carl OrfFun "Carmina Burana"sını çok beğeAsh Ertuna, 17 niyor, Severek dinlediği bazı sanatçılar ise yaşında Züifü Livaneli, Le'spastiközürlü' man Sam ile Yeni grubu... bir genç kız. Turkü ve sürekli Az haFiziksel uyuyor reket halinde olmakfonksiyonları tan hoşnut. Olaylara çalışmıyor. objektif bir bakış açıaynı derecede Ama beyniyle sı var; bir yapıya sahassas gerçek bir hip... Anne ve babalaentelektüel, rın çocuklarına karşı kalbiyle son sert davranmalarma karşıt bir yorum derece duyarlı riyor ve "Yanlış getiyap ^ ^ bir^ ^ ^ madan ^ insan. doğru bulunmaz" diyor. Asur Kitabeleri'nde yer alan "Aptal ve cahil olsalar bile herkesin kendine göre bir hayat hikâyesi vardır" sözünün yanı sıra Rudyard Kipling'in "Eğer hayatını vakfettigin şeylerin bir anda yıkılışını seyredebilir ve durup yıpranmış aletlerle onu tekrar kurabilirsen işte o vakit dünya da içindeki her şey de senindir, hatta daha fazlası. İşte o zaman sen insansın" görüşunü benimsemiş. Fiziksel fonksiyonu olmayıp konuşamayan, ancak beyni işlevini yurüttuğü için okuyanyazan ve derin bir algılama yeteneğine sahip Ash, "spastik özüriü" bir genç kız... Odasmın duvarları VVhitney Houston, Brooke Sheilds ve Fenerbahçe pos(Arkası Sa. 16, Sü. l'de) Özüriü Aslı'nın gözüyle dünya bir başka güzeU ŞEYH S A İ T AYAKLANMASI İngiliz, Fransız, Amerikan gizli belgelerinde, TBMM gizli tutanaklarında, Genelkurmay Harp Tarihi Yayınları ile Kürt kaynaklarında, İstiklal Mahkemesi Savcısı Avni Doğan'ın yayımlanmamış anılarında Kürt sorunu ve Şeyh Sait Ayaklanması... BUGUN KITAP ANKARA'DAN OLUMLU YAKLAŞIM YARIN TV ÖZAL.BAB'I ZORLAYACAK 11. Sayfada 11. Sayfada EUROPEAN: 'TÜRKİYE'NİN AT ÜYELlĞt ÇOK ZOR' 11. Sayfada YENİ JANDARMA MI? SABETAY VAROL16. Sayfada GENERAL POWELL ANKARA'DA 16. Sayfada Arkadaşımtz Ali Ulvi Ersoy, yıllık izninin bir bölümünü ÖZÜRLÜ DÜNYADA tNSAN ASLI' Ash Ertuna, bilgisayarla bulmaca programlıyor, şiir kullandığından, karikatürlerine bir süre ara verecektir. ve makale yazıyor, mektupla satranç oynuyor. (Fotoğraf: Muharrem Aydın) Şeyh Sait kimdi, kimleri peşinden sürükledi, kimler tarafından ele verildi, nasıl yakalandı? UĞUR MUMCU araştırdı ve yazdı PAZARA CUMHURIYETTE Torbadan Klm Çıkacak?. Ö z a l ' ı n torbasından kim çıkacak? Semra özal mı? Yıldırım Akbulut mu? Mesut Yılmaz mı? Cengiz Tuncer mi? Ekrem Pakdemirli mi? Yoksa Mesut Akbulut mu? Kim? Zıra ANAP'ta sorun genel başkanlık sorunu değil ki! Bugün ANAP, başında Yıldırım Akbulut olduğu için mi bir çöküşü yaşıyor, seçim araştırmalarında belini bir türlü doğrultamıyor? Kuşkusuz hayır. İnsaf sahibi hiç kimse kalkıp da ANAP'ın seçmen tabanındaki erimeden ötürü herhalde Genel Başkan Akbulut'u sorumlu tutmaz. Tutmaya kalkışırsa da ne inandırıcı olabilir, (Arkası Sa. 19, Su. l'de) Ne fark eder ki diyenleriniz olabilir. Haklısınız. HASAN CEMAL • Sağlıkta haremlikselamlık Malatya Sağlık Müdürluğu, kadınlara hemşirelerin, enjeksiyon yapmasını istedi. 3. Sayfada • Kuran kursları TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu 'nda Kuran kurslannın Diyanet eğitim merkezlerine dönuşturülmesine ilişkin yasa önerisi kabul edildi. 3. Sayfada • Yeni bir 'dışkı yedirme' savı Bitlis'in Güroymak ilçesinde gözahına alman üç kardeş, savcıhğa müracaat etti. 5. Sayfada • Perestroykayla gelen oyun Kent Oyuncuları, 'Sevgili Yelena Sergeyevna'yı \ Kenter Tiyatrosu'nda sahneliyor. Oyunda başrolu ve | yönetmenliği Yıldız Kenter üstlendi.7. Sayfadaf • Lisede çakan kıvılcım Galatasaray Lisesi 8. Kültür Şenliği'nde lise gençliğinin kimliği ve sorunları tartışıhyor. 7. Sayfada • Kamu işçisl bu yıl da ayakta Yapılan protesto eylemlerine çeşitli işkollarında çalışan binlerce işçi katılıyor. Ekonomide • Hükümet tekstllciyi sevindlrdl Pamuk ipliği ıthalatmdan alman fonlann duşurülmesi, Uzakdoğu mallarından sürekli yakınan tekstilciyi rahatlattı. Ekonomide • Estetikle yeniden doğanlar Italya'da yılda 10 bın kışi, estetik ameliyat yaptırmak için bıçak altına yatıyor. Arka Sayfada • Afrika'da 30 milyon a ç var Açhkla pençeleşen Afrikahlarm yansından fazlası Somali, Etiyopya ve Sudan'da bulunuyor. Açlık 20'yi aşkın ülkeyi etkiliyor. Arka Sayfada UGUR MUMCU GOZLEM Bekleyiş... Bugünkü ayrıcalıklarını arabesk liberalizme borçlu birçok insan "umutsuz bir bekleyiş hasretı içinde" ANAP kongresini bekliyor. Kim başbakan olacak? Yeni genel başkan ve başbakan Çırağan Sarayı'ndaki "anket" ile belirleneceği için kimse "devlet kuşu"nun kimin (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog