Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

29 MAYIS 1991 GORUŞ HAYVANLAR tSMAtL GÜLGEÇ ÖUÖ CUMHURÎYET/9 Yargı İNSANLAR F Ü S U N Ö Z B Î L G E N insanlar kendil&rini, neler yapabilecoğini düşünerek yargılar, başkaiarı ise yaptıklarımıza bakarak yargılar. Longfelhm BAK1RKÖY İLÇE KONGRESİNDE "HERKES DEĞİ$İB" DEDİ Nahit Töre, SHP delegesi NAHİT Töre 1970'li yıllann gençlik hareketi liderlerinden. 12 Mart'tan sonrabanka soymak, adam kaçırmak gibi suçlardan "idam talebiyle" yargılandı. Uzun yıllar hapiste yattı. Çıktıktan sonra askerliğini yaptı. Niğde Cezaevi'nde yatarken Uğur Mumcu üe yaptığı bir söyleşide siîahlı çatışmamn, banka soyma ve adam kaçırmanjn yanhş eylemler oîduğunu söylemsş ve yaptskianm şdyk değeriendirmişti: " O zamanki DevGenç hareketini değertendîrirken şunlart da belirtmek gereklyor. Başia killeleri peşimizden siirükleyerek hareketi göiiirüyorduk, Dafta sonra tuiün tnitfngieri, fındık mitingleri, fabrika direnişleri, 1516 Ha/traııda yer alma gibi eylemlere dönüşüyordu hareket. Ama işin içerisine faşistler örgiittii bir biçimde arkadaşlanmızı öldürmeye başladıkları zaman silah girdikten sonra öyie bir noktaya geidik ki 6 ay önce Karadeniz'de miting yaparken 6 ay sonra banka soyabildik." namus ölçüsü ile karşı çıkmalıyız. Bunlar da örgtttleri görevden ahyor. Ertugrul Günay daha önceki kurultayda 'Inönü bilim adamı bu partiyi yönetemiyor' diyordu ama $imdi birlikte politika yapıyor. Bu partinin programları belli değit, ne yerel yönetimler politikamız var ne ulusal güvenlik poliükanuz, ne de tanm poiitikamız belli. Deaiz Baykai'uı hazırladıgı kitapçiğı okudum, keşke bu kitapçiğı 1 sese önce yazsaydı, hiç olmaz&a bir fikiıie geliyor. Kendisinirt de dahil olduğu yanlışlan da sergilemiş. Ama kimse okumuyor bu kitapçığt." Nahit Töre'ye konuşmasınm bu noktasmda salonda deiegeler laf atıyor. "Baykal böyledir boyuna degjşir" diyorlar. Yanıt veriyor: "Herkes değişir ve gelişir. Ben 20 yılın acısmı çektim. Hiç aklıma gelmeyecek şeyier oidu, dttnya değişti. Baykal da değişir. Evet trajik yanlışlar yaptı ama bunları aşacak." Yine laf atıyorlar: "Ya aşacak ya gidecek." "Aşacaktır, her insan yaşar ve aşar" diye yamt veriyor. 12 Mart günlerinin bir gençlik Hderi kitle hareketlerine katılmaktan silahlı mücadeleye geçmiş idamla yargılanmış ve hapishane yıllannda yaptıklannı yeniden değerlendirmiş. Yıliar geçmiş dışarda çıkmış saçları kırlaşmış SHP'de ve parti içi çekişmelerde yer ahyor. İnsanoğlu böyle, yaşıyor ve aşıyor. KtM KİME DUM DUMA BEHlç AK 1971 yıltnda Töre Nahit Töre, yıüarca yattığı hapishanede yaptığı bu söyleşide 12 Eylül öncesi yine silahlı harekete girişen gençlere de şöyle sesleniyordu: "Bu genç arkadaşlar içinde silahlı eylenıleri kışkırtıcı bir siirii unsurlann oiduğuna inanıyoruz. Bunlar kontrgerillanın tstediği bütün hareketleri yaptırmaktadıriar. 12 Mart'ta bizim hareketimiz bitince gemi ve kültür sarayını yaktıiar. 1991 yıiında Töre Yani kendileri sürdürmeye başladıiar." Nahit Töre'ye geçen hafta sonu yapüan Baktrköy SHP ilçe kongresinde rastiadik. Delege olarak konuşuyor ve Deniz Baykal'i destekleyen grupla birükte hareket ediyordu. Nahit Töre şöyie konuşuyordu: "Baykal hata yapmış olabiiir ama bugün bu yönetim de aynı hataları yapıyorsa aynı P Î K N Î K PtYALE MADRA TURKUAZ MODERN DANS COMPANY ULUSLARARASI fflZLI GAZETECİ NECDET §£iv GENÇLİK FESTİVALI y 19901991 sezonunda lstanbul'da ilk ve ikinci repertuarlan ve kapah gişe oynadtklart temsilleriyle sanatseverlerin beğenisini kazanan Turkuaz Modem Dans Topluluğu bu kez Ankarahlann karşısma çıkıyor. 31 mayıs ve 1 haziran günleri, Ankara Küçük Tiyatro'da 3 gösteri sergileyecek olan grup, 5 haziranda tstanbul Fesüvali'ne katılacak. Çoğünluğu lstanbui Devlet Opera ve Balesi sanatçüarıtun oluşturduğu, genel koordinatörlüğünü Izzet Oz, sanat yönetmenliğini Aysun Aslan'ın yaptığı topluluğun Ankara'da sergileyecek repertuarlarında şu eserler yer ahyor: Bi Rüya GöTdüm, Noktasız, Ayın Raksı, Sa. 3, Sü. 8. AaKAYlP öztat ailesinin değerli varhğı, eşsiz insan AT4ÖNAL hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 29 Mayıs 1991 Çarşamba günü (bugün) tzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kıhnacak öğle namazmdan sonra, Işıkkent kabristamnda toprağa verilecektir. Ruhun şad olsun kıymetli canımız. ÖZTÂT TJC ANNESİ VE KARDEŞLERİ Not: Çiçek gönderilmemesi, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunması rica olunur. YAI»i Kredi Batıkası'mn 4 yıldtr dii»:niediği "Uiuslaramsı Gençlik Festivali" 4 haziran sah günü başhyor. Ülkemizden ve Aîmanya, Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Yunanistan, Fransa, Çekoslovakya ve Avusturya'dan yaklaşık 400 genç sanatçmın katılacağı festival, 14 hazirana kadar sürecek. Ücretsiz olarak izlenebilecek olan festivalde tiyatro, modern bale, dünya halk danslanndan oluşan gösteriler, pop, rock, punk, reggae, New Wave, New Age, Blues, caz ve klasik müzik türündeki konserlerle şan resitalleri yer ahyor. Açılışı 4 haziranda Aya trini'de Şef Hikmel Şimşek ve Walter Strauss yönetimindeki Kültür Bakanhğı Devlet Çoksesli Korosu'nun konseriyle başlayacak olan festivali izlemek için Yapı Kredi'nin Taksim, Osmanbey, Beşiktaş, Rumelihisarı, Beyazıt, Bakırköy, Kadıköy ve Çiftehavuzlar şubelerinden ücretsiz olarak ahnacak davetiyeler .yeterli olacak. Festival Göztepe Parkı ve Rumejihisan'nda 2 hafta boyunca devam edecek. Yapı Kredi, festival için gelen gençleri Bayramoğlu'ndaki kamp yerinde ağırlıyor. Çeşitli ülkelerden gençler bu kampta birbirleri ile arkadaşhklar kuruyor ve etkinliklerin dışında da ülkeler arası köprüler oluşturuyorlar. Davetiyeler ücretsiz AĞAÇ YAŞKEN EĞtLİR KEMAL GÖKHAJS GÜRSES ZORU seçım &EN Glzif SoZ*K.sanız. en il^încı' Ajjdm'/ı C &işifTda ve ^iziî^üt GARFIELD JM DAVIS TELL.EVIZVDNOA ^AAAtiyEa YAYINCILIKTA YENİ GİRİŞİM İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ • ISKI İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda özellikleri belirtilen kapalı zarf ile teklif alma yömemindeki ihale ile ilgilenenler, ihale dosyasını tSKl GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksu Arıtma lnşaat DAİRE BAŞKANLIĞI'nda görebilir ve dosya bedelini tSKl GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesine yatırarak alabilirler. İsteklilerin şartnameye uygun hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplanm aşağıda belirtilen tarihte saat 11.00'e kadar aşagıda belirtilen adreste GENEL EVRAK MÜDÜRLÜöÜ'ne giriş, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarflan saat 14.00'te İhale Komısyon Başkanlığı'nca açılacaktır. lski No K 3425 ljin Adı Kadıküv llçesi III. Kısım Atıksu Kanalizasyon Şsbeke tnjaan işi Keşif bedeli 6.000.000.000. Teklif vtrmc tanhi 10.6.1991 Geçici Tcminat İhale Tarihi Dosya Bedeli 300.000.000. 12.6.1991 600.000. TL. Imzalı kitap postası YAYINCILIKTA yeni bir girişim başladı "tmzalı Kitap Postası" (IKP). Yurdun neresinde olursa olsun okur istediği yazardan adına imzalı kitabı postayla edinebilecek. Gür Yayınları'nın büyük kentlerde düzenlenen imza günlerinin buralarda yaşayan kitapseverler için bir ayrıcalık olduğu düşüncesiyle imzalı kitap olayını bütün yurda yaymak amacıyla başlattığı bu girişimle kitap okuma ahşkanlığının da artacağı belirtiliyor. Kitap bedelinin dışında hiçbir ücret ödemeden Gür Yayınları, PK 621 Sirkeci lstanbui adresinden istenecek olan kitaplar için İKP'de ilk aşamada Saadet Altay, Doğan Hızlan, Nail Güreli, Orhan Koloğlu, Ahmet Oktay, Zeynep Oral, tlhami Soysal, Erdoğan Tokmakçıoglu ve Buket Uzuner'in kitapları yer ahyor. TARtHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN V 29 Mayıs MENDER£S DÖNÛM NOKrASINOAÜ 1956 'DA BUGÜN, TEtER.İND£tJ "OtE ÖM&E GEIE/V GAZe', TÜfilCİYE BAŞBAASAMI HÜKÜMErİMİM T£HÜK£Ü g/g DÖNEM ffEÇf'/ePlSİN/ 8İLDİ&MİŞTİ. GAZEt£j "TÜRKİYE'DE GERGİNLİĞı/U EM ÖNEMLİ A/EDENLEKİ ARAStU&A, BEN2ERİ GÖ&ÜLMEtoiŞ PAGÖSr£KiL£BiLİ£" GÖGE, &1PYO f£ NOT: 1 Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 2 İSKİ, 2886sayılı Devlet thale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelin tespit ve takdirinde serbesttir. . ADRESt: İSKÎ GENEL MUDÜRLÜGÜ Aksaray Meydanı 34410 AksaraytSTANBUL Tel : 5883800 (35 Hat) Telex: 31293 1SUTR 23923 1SUTR "Fax : 5883894 58838835883918 T(K. PEMEKTEYOİ. GAMOA ALETLEgİPİG!"Ot£ WEtT,$U YOZUMU PA EKL£M/Şr/: «HÜKİİMEr, İSTİPA erMEK IY£YA İÇ SfyASErrN* OESİfrfZMetC İMLEMl KA£?l£'MPAP(R, YOKSA TOPLUMSAL İ GÜÇLE&CEtfİK?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog