Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CJlMHURtYET/8 HABERLERÎN DEVAMI 8. TÜRKİYE BİLGİS AY AR KONGRESİ 29 MAYIS 1991 UGUN • Doğum Öncesi Bakım (Prenetal) konulu halka açtk konferans, saat 14.00'te Amerikan Bristol Hastanesi'nde izlenebilecek. • "Türkiye'de Mesleklerin Dünü Bugünü Yarını" konulu panel, saat 14.30'da İTÜ Ayazağa Kampusu Maden Fakültesi Konferans Salonu'nda başlayacak. Bilgasayarda pazar yarışı İstanbul Haber Servisi Bilgisayar sektöründe ABD ve Japonya ile 50 yıldır yanş halinde olan Avrupa'nın, teknolojik açıdan bu ülkelerle başabaş bir rekabeti sürdüremediği bildirildi, "8. Türkiye Bilgisayar Kongresi" kapsamında, "Avrupa Bilgisayar Sektörünün ABD ve Japonya Karşısmdaki Durumu" konulu bir konferans veren Prof. Dr. Atitla Gönenli, Avmpa'mn, ürünlerin dışsatîmmdaki payımn yüzde 25 düzeyinde oltnasina karşîn, ABD'nin paytnm yuzde 29'dan yüzde 35'e, Japonya'nsn ise yüzde i&'dan yözde 35*e yükseldsğini söykdi. Avrupa'ıyn, îopkm îeknoîoii yoğun örünlet tüfcetiminin üçte ikis'mm, Avrupa dışi kaynaklardan sağlandığına dikkat çeken Prof. Gönenli, ürünlerin dışahmında da 21.5 milyar lirahk bir açığın sözkonusu olduğunu belirtti. Avrupa bilgasayar pazarırun 1989 yıl sonu itibarıyla 93 milyar liralık bir hacme sahip olduğunu açıklayan Gönenli, 350 milyon nüfus potansiyeline ulaşan Avrupa Topluluğunun bilgisayar sektöründeki sorunları çözme ve gelişme oianaklanm yaratma konusunda olumlu yönde aşamalar kaydetmesinis mümfcün oiabskceğini söyîedı. Bu arada, Bilgisayar Kongresi kapsamsada yer alan \)yguiamalj Bilgisayar Fuars, Tepebaşs Tuyap Sergi Sarayj'nda açskh. Cyrano her dem taze neye koyduğu bu ilk Türk " Cyrano" sunda iri burunlu, mangal yürekli, şair yürekli kahramanı, Hüseyin Kemal GUrmen ve Sami Ayanoğlu oynadüar. Ttirkiye sahnelerindeki ilk "Cyrano"da Cyrano de Bergerac'm çılgmca vurulduğu Roxanne'ı Cahide Sonku, Roxanne'ın sevgilisi Christian'ı da Sttavi Tedü canlandırmışlardı. 195758 mevsiminde Hvlseyin Kemal Gürmen'li "Cyrano" İstanbul Şehir Tiyatrolan'nda bir kez daha sahneye geldi. Bu sahnelenişte Roxanne'ı Nedret Güvenç ve Giilistan Güzey canlandırdılar. Nedret Güvenç, o dönemi anımsarken Giilistan Güzey'in Cahide Sonku'nun yonımuna yakm bir biçimde "saf, masum ve romanük" bir Roxanne yarattığını, kendisinin ise Roxasne'm butun o becerikiiliğini göz onüne aîarak "F\ad&çı b» Frassız km" yorumanü yeğlediğini belirtiyor. Aym dönemde, Şehir Tiyatroîarı'mn genç biî «göiatçısı olarak Abdfflrrahmaa Palay'da Cyrano roîünde sahneye çıkti. Türkiye'nin daha sonraki Cyrano'su Mücap Oğlaoğiu oidu. Mücap Ofîyoglu, eski Cyrano Sami Ayanoğlu'nun 197İ yıImda tstanbul Şehir Tiyatrolan'nda sahneye koyduğu "Cyrano de Bergerac"ta konuk sanatçı olarak sahneye çîktı ve Cyrano'yu oynadı. Aynı sahnelemede Roxanne'ı Ttjaı Par, Chris(Baştarafı İ. Sayfada) Orduda 2(XHrii y ıllar merttir. Asla sert degtt yamuşakür. Akdenizlidir. Kavga aramaz. Ama yürekli bir şövalyedir. Bunlar, benim tanıdıgım Cyrano'nunözelUkkri. Oysa sinemalaştmlan Cyrano de Bergerac, yazüışındaki lirizmini büyük ölçüde yitirmiş. Rostand'ın dizelerlndeki ironi, içtenlik, gurur ve soyluluk sinematografik akışın için zedelenmiş gibi geldi bana. Örneğin, sinemada gözle oynamak önemlidir. Oysa filmdeki Cyrano'nun gözleri yok gibiydi. tki sahne iyiydi: 'tstemem eksik olsun' tiradımn sonu ve Manastır sabnesi. Ama iki sahne var ki hiç hoşuma gitmedi. Biri, Cyrano'nun, düello ettiği adanun yüzüne burnuou dayaması. Öbürii de Cyrano'nun baFakai siaema oimrak biiyük yapsa. Göralmeye deger. Fllmi görmeye gideceklere, Cyraao'yu öaka iyi tammalart için önr S si g ' i o neö c Sabi E j tis 'Cyrano de Bergerac' çevirlsiai maüaka bulup okamalanm üalık veririm..." Cyrano'yu Türkiye sahnelerinde son olarak 1982 yıhnda Kent Oyunculan sahneiedi. Cyrano'yu bu kez Müşfik Kenter başarıyla canlandırdı. Yine Sabri Esat Siyavyşgü'in Tttrkçesiyle oynanan bu son "Cynıno de Bergerac"m Roxanne'ı ise Kadriye Kenter'di. nan yeni askerlik yasası, Genelkurmay Başkanhğı'nın görUşü alınrnak üzere karargâha gönderildi. Bu sistem içinde yer alan 12 aylık askerlik ve taksitle askerlik yapılmasma askeri kesimin de taraftar olduğu bildirildi. Ancak yeni yapılanma içerisinde şimdiye kadar uygulanmakta olan bir yıl içindeki 4 celp dönemi 3'e indirilecek. Aynca çifte vatandaşlık hakkına sahip kişiler öncelikli olarak Almanya'da tahsis edilecek birliklerde askerliklerini yapacaklar. Bu kişiler günün koşullarına göre belirlenecek döviz miktarını ise Türkiye'ye ödeyecekler. Bunun için de askerlik yasasında bir değişiklik yapüacak. Bilindiği gibi Türk vatandaşı olan bir kişinin çifte vatandaşhk hakkına sahip olsa biîe 32 yaşma kadar Türkiye'ye gelerek askerliğini yapmak zonınhüuğvı büSunuyor, Yeni yapsîanma çerçevesmde piyade alayian kalkarken, bu aiayiar taktik kuruîuşta varhklannı muhafaza edecekler. Bir seferberlik anında ise b\ı piyade aîaylan amnda toplanabilecekîer. Bu yapılanma i.çertsinde ordudaki ttim silahlar modernize edilirken erken ihbar kabilîyetine sahip, modern teçhizath," yüksek eğitim seviyesine sahip, harekât kabiliyeti yüksek ve standart teçhizatla donatümış birîikler kurulmasına özen gösterüecek. Ayrıca, bölgenin özelliklerine uygun, elastiki, çevik ve mekanize tugaylar oluşturulmasına çahşıiacak. Yeni yapılanma çerçevesmde çevik hava birlikleri kurulacak. Bu birîikler bir olay sırasmda, anında heîikopterlerle olay yerinc intikal ederek mudahale edecek ve sonrasmda geri dönecekler. Bu tür kurulacak birîikler için ise halihazırda Savunma Sanayü Müsteşarhğı'nm açtığı 200 genel maksat helikopter ihalesi büyük önem taşıyor. İlk planda 200 heiikopter üretimi öngörülen bu ihaiede daha sonraki yıllarda helikopter adedinin 700'e kadar çıkarılması öngörülüyor. Çevik hava birliklerinin kullanaca|ı helîkopterler ise bu yıl sonuna kadar karara bağlanması beklenen heJikopte! ihalesine (Baştarafı 1. Sayfada) TELEFONLAR P«HSIMM:055 *: 000 056 • Ubtt» MMtıtati: 527 57 00 • M*nrt*i»«H«ıttü: 172 13 73 7475 ve 088 «e» *c8:S77 t 511 % 18 T(j: S8S 48 90 34«3 90{1Q0h H K M H M : 345 46 88 t * » ÖW: 531 22 03 T * d * &f*nh»; 152 43 90 «JK S w * | * : 588 44 Öö St* «aHftftti: 132 30 90 SSK fifttefl*: 358 67 60 Tnl» fahe W,: 176 24 14 (bt). 356 04 8S86 (KsdAdy) Ufcp TwBfc 377 22 07 ff5), 356 04 86 {Şshinçft, 314 36 (8,ç«!ur*ce} «THY: Sç tatiar. S73 13 31, &* tbtbr. 574 23 00 (25 hat), S**tnt: 574 73 00, «•nmcfm: 574 82 00 i<S5iıat) • DBY. SbkecttoBnma:527 00 50, H.Pa«* &Kttfma: 336 20 63 K.P«fa Saırtrat 348 80 20 • VtfVtt: Ştkir iMlan: 526 40 20, 144 42 33, Dmtı YoRan (teaırta): 145 53 66, 144 25 02, 149 18 96 Dmıi OtoMsfk: 149 15 58 »METEOftOUUl: (Hava tahmmı öjtenme) 573 89 80 «EUKTRİKAIUZA; btaaM: 526 62 74, FaÜhTlMakal* 526 62 74 BtyafttK 150 83 50, K««<k«y: 348 71 40 • TOL069 • Kl AIHZA; h l : 522 97 03, » t f 147 51 10, Kadıkiy: 345 03 04, • teTÎ fim. tM.: 145 07 20 {17 hat) GOZTEPE Trafiğe dtizenleme İsUnbul Haber Servisi Kadıköy, Göztepe ve çevtesinde uzun süredir görülen trafik tıkanıkhğı üzerine yeni düzenleme yapıldı. E5 Göztepe kavşağından girip Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne geçen taşıtlar, yeni uygulajnadan önce Uzun Çayır Yolu ile Yukarı Göztepe Benzinci Kavşağı önünde tıkatup kalmaktaydi. Getirilen yeni dtizenkme ile, Uzunçayu Yolu sonundaki kavşak ile Yukarı Göztepe Benzinci KavşağY ndaki Sahrayı Cedid yönünden gelen taşıtlaratanman sola dönttş kapatıldı. Buna karşıhk, Orta Bahar Sokak sonunda ve Sahrayı Cedid Camii arkasmda, ömer Paşa Sokağı ağzmda yeni iki sinyalize kavşak yapıldı. tian'ı ise Cüneyt Türel oynamıştı. "Birim yorumumuz genelde beğenilmişü" diyor Mucap Ofluoğlu. "Görenler hfilfi 'En iyi Cyrano serçinkiydi' derler. Çünkü abartısız, şiire dayanan, samimi bir oyun oynamışüm. Paris'te 1964 yüında izledi^m 'Cyrano de Bergerac da fevkalade giizel bir oyundu. Fransızlannttnlüoyuncusu PaulEmüe Deiber oynamışlı..." Mücap Ofluoğlu, Rumelihisarı'nda oynanan temsillerden sonra zamanm Şehir Tiyatrolan Genel Sanat Yönetmeni Vasfi Rıza Zobu'dan bir teşekkUr mektubu da almış: "Gönüllü olarak Rumeühlsan açıkhava temsiline Cyrano de Bergerac olarak katılmanızla elde ettiğiniz başan tebrike, Şehir Tiyatrosu'ndan esirgemediğiaiz yardsm teşekkure şayandtr. Makbısie geçer defeerîkisisi kabui edersesiz seviaç duyarız. StvgiIerjjHİe..." 1970'îerin basında Cyrano'yu konak oyuncu olarak ve ücrelsiz oynayan Mucap Ofiuoğhı, gecenîerde JeasPaul Rappeneau'nun beyazperde uyarlamassns seyretü. Ofluoğhi'nun, fiim!e ve yeni Cyrano Geraıd Depardieu ile iigiii izlenimleri şöyle: "Cyrano'yu sahneden alıp kameranın önüne geürince çok şey degişmiş elbette. Cyrano şairdir. Karakter olarak öncelikle aiaycı, gururlu, soyiu ve co katılan şu firmalann helikopterlerinden oluşacak: " Aerospatziale AS 532 UC Cougar Agusta AB 412 HP Bell Helicopter 412SP MBBBK 117 Sikorsy Aircraft UH60 Black Hawk." Yeni yapılanma içinde, Körfez savaşında muttefik kuvvetler tarafmdan gerçekleştirilen hava harekâtınm ve gücünün önemine ilişkin veriler de değerlendiriliyor. Deniz Kuvvetleri'nin teşkilat yapısında önemli değişiklikler öngörülmezken, modern firkateyn ve denizaltı yapımının sürdürülmesi ve deniz karakol uçaklannm sayısırun artünlması hedefleniyor. Deniz Kuvetierinin önundeki en büyük handikap olan yaşh denizaîtı ve gemilerin ise bke bk yöntemi iie yeniîenmesi planlamyor. FÎKRETDAĞLÎOĞLU TAHMİNLER t. KOŞU: E Tırpan (2), P. Süsîüihsan 0), S. Osmanağa (1> 2. K.OŞU: F. Hiratasan (3), P. Yelinoglu (9), PP. Serhad 72 (7), S. Ersoy (2) 3. KOŞU: F. Seranad (5), P. Kıvücım 3 (9), PP. Yerdelen (4), S. Hasbey (3) 4. KOŞU: F. Luckish (5), P. Victot Rose (12), PP. Kings hnage (4), S. Zıpkm (9) 5. KOŞU: F. Central Lme (5), P. Serdar (13), PP. Commodore (8), S. Memo (2) 6. KOŞU: F. Snoopy (9), P. Splendid (3), PP. Meiike (10), S. Cad'ora (11), S. öztorun (12) 7.KOŞU:F.Aral(2),P.Ozcanbey (8), PP. Şehnaz 9 (1), S. Serhad (4) Türkiye de Nnrucu güç'te (Baştarafı l. Sayfada} KlSA KISA • Balkan Ülkeleri 1. Sağlık Bakanları Toplantısı için İstanbul'da bulunan Yunanistan, Arnavutluk ve Romanya sağîık bakanları Fako ve Eczacıbaşı üaç fabrikalarını gezdiler, ilaç üretimi konusunda bilgi aldüar. •TürWy*'nin ilk kadvn avukatı Süreyya Ağaoğlu'nun adı Anakent Beledîye Başkanı Nurettin Sözen tarafmdan Teşvikiye Ihlamur Yolu'na verildi. • Beşiktaş Belediyesi ile Şehir Plancüarı Odası arasında işbiriiği protokoîü îmzalandığj bildirildi. N ATO'nun yeni gücu, 70 bin kişilik dört kolordudan oluşacak. Bu koîordulardan ikisi İngütere tarafmdan sağlanırken ücüncü kolorduya Belçika, Almanya ve Hottanda katılacak. Dördıincfl kolordunun ise Ttirkiye ve ttalya tarafmdan oluşturulması bekleniyor. Hızlı mukabele gücü, NATO askeri stratejisi açısmdan bir "devriın" olarak nitelendiriliyor. NATO'nun bu yeni gücu, faaliyete geçtikten sonra herhangi bir kriz anında Türkiye ile Norveç arasmda birkaç gün içinde çok hızîı hareket etme gücune sahip olacak. Varşova Paktı'run çözüi mesi ile biılikte geliştiriien hızh mukabele gücü kavramı, NATO'nun bir yıl içinde tüm hatlanyla şekillenmesi beklenen yeni stratejisinin de işaretini veriyor: "Az sayıda askerie hızlı ve yerinde mudahale". MiUi Savunma Bakanı Yazar. Savunma Planlama Komitesi toplantısmda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin oluşturulacak hızlı mukabele gücüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Yazar, daha sonra düzenledigi basm toplantısmda da NATO'nun yeni gücü konusunda şunlan söyledi: "Türkiye'nin bu güce bir ya da iki tugay tahsis etmesi gün demdedir. Söz konusu tümenin karargâhının üikemizde buiunması için istekliyiz, ancak bunu tek isteyen de bı'z depiz. İtalya da var.M Yazar, komite önünde yaptığı konuşmada Türkiye'nin BAB üyeiiğine de değindi. Milli Savunma Bakanı Yazar, bu konuda şöyle konuştu: . " Batı Avrapa Ktrltginin, gerek itüfakın Avrupa bacagı olarak gerekse Avrupa entegrasyon siirecindeki gnveniik klmliği ile ittifak arasındaki köprii rolii bakımından, Türkiye'nin tara üyeligi vazgeçilmezdir." Sinoma • Tiyatro • Gesteri 2 HAFTA «.• OLDUREN CAZİBENIN YONfciMf Nt • ADRİAN LYNE ™ H E R 146 97 38 • 132 «4 26 ZAMAN...HER YERE...HER ŞEY TAŞINIR MEL GIBSON ROBERT DOVVNEY JR Jitnmy sonunda yeni bir hayata kavuşmuştu. Ama yazık ki bu. başka birinin hayaUydi! SEAN CONNERY rvMCHEUE PFEIFFER Sean Connery. Mîcheile Ptcıftet ROY Scheider. Names Fox Jobn Mahoney Klaus Marın Brandaver' ünlu beslselleı vı/:ı:ı 3UtUSLÛRARASHSTTIYATROFESTtVALI BAKtRKÖY BELEDİYE TİYATROLAR1 JAMES BELUSHI CHARLES GRODIN NAZIM HİKMET "İVAN İVANOVİÇ VAR MIYDI, YOK MUYDü?" DEKOR KOSTUM ISIK John »e Carre'" ı YoMmoı. ARTHLR HILLEK ATEŞ AITINDA FİLMİNİN YÖNETMENİ lonıanındsn ıiyar\anar \ The Russia House AKHDEFTERI HU)FAX Ku}lmlrn kınbolmor. REJtSOR ftlı Cem Koroğlu Gonul Sıpahıoğlu Zeynel Işık Kenan Içık Dehşetin Nefesi TIM ROBBINS EUZABSTH PBNA •«"" MACAULAY CULKIN IBvde Tek Basına'mn KEVIN'ı) ROGER SPOTTISWOODE Kadlkty SÜREYYA Ştşll KENT BeyoSlu BEVOĞLU ÇtMŞAFAK 1 1336 06 B2) (1416303) (151 3Î 40) (S16 26 8O) 11 0013 3016 00 19 0021 45 120014 15 16451B4521 15 1200 14151630190021 15 1100 1330 160018 3021 15 ' •EKUM °'° .R nm ' Fred Schepisi 31 Moyıt tan ttıbar«n Beyoğlu DÜNYA, Kadıköy KADIKÖY Sokırköy RENK Sin«malorındo "31 Mayıs'ta sinemalarda" 31 Mayis1 Hazıran 20 30 2Hazıran 15 30 TAKSİM SAHNESİ Yatağımdaki Düşman sleepıng with the enemy PATRIÇK BERGIN.KEVIN ANDERSON BİR JOSEPH RUBEN Filmi (147 69 47) (3360112) (516 26 60) (542 1172) FİDfi 149 50 33 utmMiın SOVEREIGN SUNAR GLENN CLOSE RON SILVER ROBKT D6NIRO ROÖN 1990 CANNES EN İYİ YÖNETMEN Ö0ÜÜ1© 3. ve SON HAFTA 110013001515173019 4521 45 12001415163018452115 11001300 15001700 19 0021 15 12001415 1630184521 00 nım fttyofctu 1991 EN İYİ ERKEK OYUNCU OSCAR11 JEREMY IRONS4» Hiçbir mucize yalnızca mucizcden ibaret değıldır UYANISIAR "AWAXENINGS" Gerçek Bir öyku 3. HAFTA TAXIBLUES Horbiy%AS1 (147 63 15) 1100 1300 1500 1715 1930 21 45 PAVEL LOUNGUINE Piotr Marnonov • Piotr Zaitchenko Natalia Koliakanova Işletmest i 2.HAFTA Turkıye STANDARD FİIMCİLİK' H TALİHİN DÖNÜŞÜ 3 OALDA OSCAR AOAYI • EN İYİ ERKEK OYUNCU • EN İYİ YÖNETMEN • EN İYİ UYARLAMA SENARYO . | :' A M U İ L B E L t O I V t S I • JS E H İ R T İ Y A T R O L A R I 7. GENÇLİK GÜNLERİ (631 Mayıs) r 199VİN3DALDA OSCAR* ADA«., Bayoglu EMEK ÇİM9AFAK IzmklZMlH AdamMETRO (144 84 3») (516 28 60) (2142(1) (14 69 98) 12001415163018452115 11001330160018302115 12 15 14 3016 4S19 0021 15 1200141516451900 2115 Yönetmen: BARBET SCHROEDBR (FITAŞ SmenMH *rk«M) 149 20 19 27.«a»ll.1991 12.00 Pszarletl 15D0 1730 IBJOO STANDARD FİLMCİLİK Hart>lyeAS2 (147 63 15) 11 3014001630190021 30 2 HAFTA Kadık6y OCAK (3363771) 11 0013 0015 00 17 00 19 00 21 30 FllM H5K FİLMUMNİN UNUTULMAZ YHNETMENİ Uv Y8VU2 1UBGU1. sontşı Atfc ankara sanat tiyatrosu 3. ULUSLARARAS1 İSTANBUL TİYATRO FESTtVAÜ GIDENLERIN A R D I N D A N Most Produotion eOSTRHtı 293031 MAYIS ÇYALNIZ 5 OYUN) •umuT TEL 130 40 41 ı«n« 13Ö0ÜUÜ 1 OSCAR ODULU 10 CESAR ODULU 2 CANNES ÖCOLO Bsyojlu DUNYA II49 93 6H I I 30 14 0IH6 30 U0021 30 Kutıtby MOOA (337 01 28| 11 30 I40OI6.30 190021 30 ANILAR JASON ROBARDS CHR1STIEN ANHÛLT • SAMUEL WEST i Yön; KÂZIM AK.ŞAR Dekon CEM KÖROĞCU Oynayanlar. RUTKAY M\Z EROL DEMİRÖZ ALTAN ERKEKÜ CEZMİ BASKIN ALTA.N GÖRDUM ALİ ERKAZAN YAJAR AKIN KORAY ERGUN MEHMETULAY JAIE AYLANÇ ŞEBNEM GURSOY NURHAN ÖZENEN 5ERPİN SUKAN DOĞAN BERK HAKAN AKIN NİL BANU ENGIN DENİZ İSMAIL BOZKURT AYAK TAKIMI ARASINDA M. GORKİ REUNION Yönetmen: JERRY SCHATZBERG STANDARD FİLMCILIK Bsyoglu FİTAŞ CEP (149 01 66) 1200 1415 16301845 21 15 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde 29 Mayn 1&00 2030 • 30 Mayıs 20.30 • 31 Mıyıs I8002a30 YENGI 31 Mayıs 1991 TAKSİM AÇIKHAVA TİYATROSU BİLETLER Beyoğlu Dunya 149 93 61 • Bakırkoy Karya 542 11 72 Kartal Hasan Ali fucel Külliir Merkezi 353 37 78 Pendık Ataturk Kullur [ v ı 354 98 83 Kadıkoy Akyuz Kıtapevı (PTT Karşısıj Açıkhava Tiyatrosu Gişesi • Toplu Salışlar: 523 13 04 FERHATTUNÇ KONSERİ 91 30 MAYIS PERŞEMBE SAAT 20.30 1 HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU TEK KONSER Biloi Satısı Beyoğlu Oünya 149 93 61 Kadıköy Nloda 337 01 28 Karlal Hasnn Ali Yücel Küllür Merkeji 353 37 78 Bakırköy Karya 542 11 72 :,m21 5 1931 (juı 3933B ı,iiuılı 'nıı ıl 30 Mayıs Persembe 21.00* 31 Mayıs Cuma 21.00 1 Haziran Cumartesi 16.00 ve 21.00 2 Haziran Pazar 16.00 Gışeler B0SÎAHC1G0STER1MERKEZI384 72 1011 VAKKORAMATaisımlSl 15 71 VAKKORAMA Suadıye 360 90 90 BüetFıyaUırı 25 000 35 000 40 000 Prot Oı TutVinSMLMI Proi Ot Sancıy GURSOY HAPPEHIHG 8A2İAHTEP BEUDİYE TIYMRO&U DUBun Ylzan Hı?m«l2HBEK IFıUh Bü»jt Mutl S>hnol| FİLM KABIUBROGUŞU 28.Mayıs.1991 12J00 Ytn Halil BEHG Sall 15X10 İSTANBUL IMIVERSİTESİ MOOEHN DANS TÛPLULUtU ISJDO KONAK BELEDİYESİ DENEME SAHNESİ IFalıtı Resal Nuri Sahmıl) DIA Arıs NEFÇI Mlmar Slnın 17.30 KADIKÖY HALK EGITIM MERKE2I 19Ü0 DENEME SAHNESİ GozBtlm Attında Y u i f t JBJH GENET |Fatıh RBŞII Nuri Sılm»ıi| 29.MaYis.1991 1ZÜ0 FİLM NEWYOAK KOLEIEDİ' Yön JIVOBY 15Ü0 MIZHAKCILAR SUNAR HUNER Yazan Ann JELLICOR Ydneltn Ali TAYGUN Çevre Dıaem Kemjl TUFAN (Harbiye Cep Tiyatrtsul MAKMARA UNIVERSITESI EGITIM 15D0 FkKULTESl TİYATRO KOLU Sır »vuç ftlkıs Yazan Murat IPEK (fallh Re^al Nuri Sıhn«sl| 19JJ0 TtYATKO 0MS1 Mlkıılmuıı Çouleti Yazın M Ctvdsl ANDAY (Fılih Reşıı Kutı Sjhnetcl 30.MayiS.1991 1220 FİLM mü (ÜRUK ADİ Yon FrankOZZ KONSER 15D0 GBUP TEK8AŞINft GBUP 6UNIZI TİYATRO ELELE 1SH0 61UME KO^ARAK GİTTİLER Yazan Muslala ftSLAN IFalllı Resıl Nuri Sıhnttll DIA Canglz AKDUMAN 1730 AQOK Degıçım ? Benı Anljyan Yok 1930 I Fallh Resst Nuri Sahnesıl FİLM SEHRİN PARLAK ISIRL»»I 31.Mayıs.199l 12Ü0 Yön Jamas BRIDGES Cuma MIZRAKplLAR 15J0O 1SJ0O Özel Orkestrası Eşliğinde 19JB0 HümMçllur Yazan J GENET Glzli Olurum Inm J P SARTRE (Rarblyt Cep Tiyatrosu) CERRAHPASA TIP FAKÜLTESİ TİYATRO KULÜBU Kuçuk Burluva Dugunu Yazan B BRECHT Ifallh fiaşal Nuri Sahnaıll KOCAELI BOLGE TİYATROSU GENÇ SAHNE Buyuk Romulus Yazan Durrenmatt IFallrı R«sal Nuri Sahnesıl D T V icın de I K K . d ız ı p r ,... S E R G I L E R y o p cı c (i çı ı ın Y A Z A R L A R IEVEN1 KlfiCA ın ı z cı l ı t t ı n u ı ı I cı y u n , y e t e n e k I ı anyorum Yapım Can Ajans 1 Bosvuru icın: 169 05 15 179 4) 51 140 48 40 Sevgı Hcınım DUYUMLAMNU IfİN 14« 97 M • 132 64 26 Sinema • Tiyatro Gösteri (631 Mayıs) Harbiye M.Ertu§rul'da HESIM. Okan B Kılıç Sslçuk Candsş > Ctniuinmrojlu Ugur Bsjttan Grup Cartamba. MahmulArı Grafik m SERİ6RAFİ. Atımtt Ett ETKİNÜKIER HARBİYE M EBTUORUL TİYATROSUNDA OLUP, İZLEMEK ÜCRETSİZDİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog