Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet Sahıbı Cumhurıyet Malbaacılık ve GazetecüıV Türk Anonvm Şırketı adına Nadlr Nadi 0 Genel Yayın Muduru Htlsan Cemal, Müessese Muduru Emine U^aklıgil. Yazı Işlen Muduru Oka; Gonemın, % Haber Merlcezı MüdUrU Yalçın Bayer, Sayfa Duzenı Yöneımenı M\ Acmr Q Temsıkıler ANKARA AhmetTan, IZMİR Hikmel Çclinkayt. ADANA Çelin YİJtno(.|u k Polılıka Cclıl Bk«İMgK< Drç Haberler Lnn« B«kı, EVonomı Crngtı Turhın, U Sendıka Şukran Kclenci. Kuliur Critl Ustvr, Isıanbul Habeıletı Kcmal kncıık. Eiıtıtn Oencjy ş«jUn, Vurı Habcrltn Ntotat D o t » . Spoı Oannmanı AMulkıdlt Vocrtmı., Dizı Yazılar Kenm Çılışktn. Arastırma Şahin Alpay, Duzeltme \MullıH Y»ucı 0 Koordınaıör Ahroci KonıluR £ Malı Işler brol trkm £ Muhasebe Bultnt \encr 0 Butçe Plantama Sf\*t Osmtnbcşeotla Q Reklam A«* Tonııt 0 Ek Yayınlar H u l » Akyol £ Idarc Hııseyln Gurer 0 Ijletmt önder l,tllk £ Bılgv tslcm >«« taal % Personcl S«v«l Bo«Mcıo|Uı Yaym Kurulu Baskan NaArftall O k l » Akbal. Yalc» B«j*r, H » M CMMI. Hikacl Çcllaka», O k » GoiKMlıı. Ulnr Mamca, l l k n Srttuk. AH Sirvc*. Akvet T«m Boson ıw Vajan. Cumtrarıyet Malbaacılık ve GazHecıhk T A Ş Tlırkocağı Cad 39/41 Ca|ak>|l 34334 Ul PK 2«, luanbul Td 512 05 0 ! (20 tıat), Teltt 22246, Faj (t) 526 60 72 J Buro/or Aakum Z»J» Golalp Blv Inkılap S No 19/4,1W 133 II 4147, Till* 42344, F u (4)13 05 «5 % t o r i r H Zıya Blv 1352 S 2/3, Td 13 12 30. Telo 32359, Ftx (51) 19 33 « tnontl C«d 119 a No 1 Kal I. Td 19 37 52 (4 hn), Tdcx (2155, Pax (71) 19 25) 1 TAKVİM: 29 MAYIS 1991 tinsak: 3.34 Güneş: 5.29 öğle: 13.06 Ikindi: 17.05 Akşanv. 20.33 Yatsı: 22.19 • İstanbul Haber Servisi tstanbul'un fethinin 538. yıldönümü, bugün kutlanıyor. Fatih Camii avlusundaki ilk tören Fatih Sultan Mehmet'in türbesi önünde yapılacak. İstanbul Kuruluşun 30. yılı için Jinıes, "Yasalar, Af Örgütü, 260 kişilik küçük bir kadro ile Valisi, 1. Ordu Komutanı sadece yurttaşlar birbirini incitmesin diye çalışıyor. Örgütün görevlilerine verdiği ilk ve Büyükşehir Belediye Başkanı saat 09.00'da değil, hükümetler de iktida.rı kötüye öğüt şu: İnsan haklarının savunulması 1981'in haziran ayında Dr. Michael Gottlieb, türbeyi ziyaret edecekler. kullanmasm diye vardır. Birçok ülkede güçtür. Israrlı, ama kibar olun. Susmaym Fatih Itfaiye yayımladığı bir raporda, beş eşcinsel erkek Meydanı'ndaki Fatih insan hakları, sırf çiğnensin diye var üzerinde yeni bir hastalığm bulunduğunu ve vazgeçmeyin. Örgüt, 30. yılmda Anıü'na çelenkkr açıkladı. Bu hastalık AIDS'ti. îki yü kadar oluyor" diye yazdı. Moskova'da bir ofis açtı. konulacak. Beigradkaps'da sonra başka araştırmacılar bu hastahğa yoi saat 09.30'da düzenleneeek sin diye sieğii, haküı&eüer de el törende de mehierars açan virüsü saptadıîar. EDtP EMİL ÖYMEN terimfeki iktidan kötüye kuHas böîüğü, tstanbururs LONDRA "Metroöa gi masıs diye vardir. Birçok ülkeBış Haberier Servisi Bvm SJS5 tamamlayıp Kaüforniya canlandıracak. derkea gazete okuyorduffi. 19 de insan hakları, sırf çiğaessîs dan tarn 10 yu önce Dr, Mic Üniversitesi'nde asistan profeAraîık İ96@'U tarib. Portekiz* dtye >ar oluyor" diye yazdı. hael Gottlkb, yayiîîi^adsğt bir SÖÎ oiarak çalsşmaya başlayan de iki ögrencİBtB tutvıklanıp, *Af Örgata'ntin kurucusu Peraporda, be$ eşcinseS »kek üze Dr. Gottlieb, sş arkadaşlannyargshımp hukuro giydikierisı ter Beaenson, iik günîerden itirinde sapîanan yeni ve gizemîî dan, rastladsklars ad$ konulaokudum. Aleyhterind« tek deiil, baren örgütün siyasaî baŞamdas bir hastahğm bülunduğuau mayan belirsiz hastahklan kenbir iokantada yemek yerken his tarafsız oimass, gereküğirtde ele • İstasbul Haber Servisi açıklamişîı. dssine büdirmeîerim istemişti. küBtetİB aasıi devriîeceğini tar aiacağs konuîarda katı bir hu Beymen, îngîîtere'nirı en Bu hastahk AIDS*ti. Ne var J980 yılı ekim ve 1981 ysh raatışmış ointaisnyâi, Bunu oku kukçu titizlîği ile çahşılmasmm çok okunan haftalsk kadm ki Cıottlieb'in 5 Hariran 198Î yıs aylars arasmda beş hasta yunca şöyle bir düşiinâüm. Bu şart oiduğunda, karut ve delii el magazinlerinden Woman's tarihli kısa teknik yazssmda Dr, Gottlieb'in dikkatini çekdünya deli olmuş, dedim kendi de etmeden kimseye ya da ku Realm'in iki saytsma kapak hastahğm adı henüz konuima ü. Bu hastalann hepsi daha önkendime. tkt arkadaş bir masa ruluşa hiçbir suçiama yöneltiî oldu. Yirmi yüdır Ttirk ce sağhkh oian eşcinsel erkekmıştı. da yemek yerken bile demek ki memesinde ısraruydı. Bu titizlik hazır giyim alanmda terdi ve şimdi yiiksek ateşten ve O tarihten sonra Oottlieb, guven içinde değilier. İçimden, bugün de sürüyor. însan hafcla çağdaş mağazacthk anlayışı ölmek özere oian aktör Rock aşın kilo kaybmdan yakmıyorilk durakta metrodan inip Por nnı çiğneyen ya da bu haklara ile hizmet veren Beymen, Hudson ve başka AIDS hasta lardı. Bu hastalarda aynca aratekiz elçiliğine gidip durumu aldırmayan hükümetkrin elbet lngiltere'de dünyaca ünlü iatmda değişik bir zatürree tülannı tedavi etmcye çahştı ve protesto etmek geldi." te bu konuîarda resmi bilgi ver moda dergikrinden Eiizabeth T»ylor'm yardımıy rü de oian çeşitli enfeksiyonlar İngiliz avukat Peter Benen mesi söz konusu olmadığmdan, Woman*s Realm'in son iki ia b5r AIDS araştırma ekibinin görülüyordu. Kan testkri bu kişilerin bagışıkhk sistemJerinin son, metrodan indikten sonra örgüt gerekli biîgiyi ya ktırban saytsma kapak oldu. temellerini atü. oldukça bozulmuş olduğunu elçiliğe gitmemiş, arkadaşlarıy larm kendilerinden ya aikkrin Beymen Genel Müdürü Gottlieb, geçen günkrde gösteriyordu. la *Af Orgtttü'nü kurmuş. Üç den ya da yaşadıkları topluluk Nur Akgerman, özeüikle kendisiyle yapüan bir görüşmebeş kişi ile başlayan örgtit, şim lardan aîıyor. Bunlan ince ele tngiltere'de Selfridges'de 1981 yıltnın haziran ayında de, bu hastalığm keşfmin üzedi 60 ülkede 1 milyon üyesi bu yip sık dokuduktan sonra, bu açılan reyonun ardmdan rinden geçen 10 yıl içinde bin Dr. Gottiieb ve araştırmacı lunan, 10 milyon sterîin gibi çok labildiği ölçüde kanıtlarla des İngiliz moda yazarîarmm lerce kişinin öJmesine karşm Wayne Shandera yeni hastalıbüyük ilgisiyle mütevazı bir bütçesi abone, üye tekleyip OTtaya çskartıyor. Af toplumun hâlâ AIDS'le ciddi ğı tanımlayan bir rapor yazdılik, promosyon ve yayın satış örgütü, 1977'de Nobeî Barış karşsîaşüklanm, yine bir savaşa girmeyi reddettiğini lar. İki yıl kadar sonra ise başhaftahk moda dergisi oian ları, bağışlarla toplanan, sade Odülü'nü böyle aldı. ileri sürdü. Gottlieb, şöyie de ka araştırmacılar bu hastaîığa ce 260 kişilik küçük bir kadro ile Af örgütü'nün, görevlilerine Best'in, fotoğraf di: "Neden Başkan Bush ve yol açan virüsü saptadıiar. çalışan saygm bir kuruluş. ör verdiği ilk öğut şu: "İnsan hak çekimkrinde yliksek mevkiierdeki diğer in Gotüieb'in belirttiğine göre ragütun etkinliği ve saygmlığ), 30. larınm savunulması güçtür. Is koleksiyonlanna yer sanlar AlDS'in ulke için son por yayımlamr yayınılanmaz yılmda Moskova'da da biı ofis rarlı, ama kibar olun. Susmaym verdiğini belirtti. derece önemli bir konu oiduğıı Uİkenin dört bir yanından dokaçmasıyla smandı. Brejnev ön ve vazgeçmeyta." Örgüt'im söztorlar kendisine tekfon ederek nu biiâ kabul etmiyortar?" cesi ve soması dönemlerde Sov cüsü Richard Reoch, "Bir hükendikrinin de benzeri vakalar yet akıl hastaneierine kapatılan, kümetin insan haklannı çiğneDr. Gottlieb'in beürttiğine gördüklerini söylediler. «sız yerlerde tutulan siyasi mah diğine ilişkin bilgi elimize ulaşu göre birçok kiji AIDS'i uyuşkumlardan Türkiye'deki işken üğında ilk yaptıgımız şey, duruDünya Sağlık örgütü'nün turucu kuUanımı, açlık ve evceye, Arjanün'de sıfra kadem ma gayct soğukkantı bakmaktahminine göre 20(X) yılma ka• İstanbul Haber Servisi sizJik gibi çöziilmesi olanftkstz ba^nlardan lngiltere'de, Kuzey tır. O hukümete kuîretmek, kız llkokui son smıf dar 40 milyon kişi AIDS virüsosyai sorunlardan biri" oiarak irlanda'da polis ve orduya tam mak, lanetlemek değtldir yapı öğrencikri, Anadohı liseleri görüyor. Halbuki AIDS'e ça iünü alacak. Şu ana kadar bu nan "öldurmek amacı ile silah lacak şey; durum hakkında ki smavının yorguniuğunu re bulunabilir ve virüsün yaytl hastahktan ölen Amerikahlann çek' uygulamasma, Yunanis şisei öfkemiz ve teessürümuz ne üzerkrinden atamadan yeni masıru yavaşlatmak için birçok sayısı ise 110 bin. tan'da Albaylar Cuntası'nm olursa oisun, durumu yaraıan bir smavın heyecamm deği$ik yola başvurulabilir. Gottiieb'in daha sonra tedamaddimanevi cinayetlerinden objektif verileri bir bir ve ısrar yaşıyorlar. 2 haziran pazar Gottiieb'in iîeri sürdüğüne gö vi ettiği hastalar arasmda Rock Şili'de Pinochet dönemindeki ia ortaya çıkartmamız gerekir. günu yapüacak özel Türk re Özellikle gençlere, azınlıkla Hudson da bulunuyordu. Doksistemli aşağüamalara kadar ve Aynca bu konuda olumlu adım ve yabana okullara gıriş ra ve diğerlerine güvenli seks tor Gottlieb, hastanede yatbu kısa listeye girmeyen daha lar atılana kadar ısrarımı/dan smavtna 16 bin 500 öğrenci kormsunda eğitim verilebilir, makta oian aktorü hastalığmı birçok ülkede insan hakiarını vazgecmeyeceğimizi kesin bir girecek. Bu öğrencilerden 5 uyuşturucu kullananlar bu ba kamuoyuna açıklamaya kendisavunan bir örgüt. Sonunda dille ifade etmeliyiz " diyor. bin 930'u 50 özel okuldan ğımiihklanndan kurtarılabilir sinin ikna ettiğini ve Rock Moskova'da.,. birine almacak. İstanbul, ve bu kişUere steril iğneler ve Hudson'm da 'belki insaniığa Örgüt her yıl dünya ulkekrin İzmir, Ankara, Zonguîdak, rüebilir. yarariı olur' düşüncesiyle bunu Kurulduğu zamanlar, sol eği de insan haklarmm çiğnenmesi Tarsus ve Karadeniz 1980 ythnda bagışıkhk (im kabul ettiğini beürtiyor. Gerlimli liberal aydmlann görüşîe ne ilişkin verikri bir araya ge Ereğlisi'nde yapılacak münoloji) konusundaki ihtısa çekten de bu açıklamadan sonrmı yansıttığı şoylenen örgut, tirdiğı bir raporun yaru sıra, ay smava, îstanbul'dan 44 ra ^IDS'c daha ciddiyetle barüştunü çoktan ispat etti, 'solcu' lık bir haber bulteni ve ara okul ile Tarsus Amerikan, kılmaya başlandı ve araştırma olduğu iddiasından 'Times' gi raporlar, açıklamalar da yayım İzmir Amerikan, İzmir St. fonlarma ayrüan miktarlar artbi muhafazakâr tamnan bir ga hyor. lvedi durumlarda hükü Joseph, TED Ankara, TED U. zete dahi vazgeçti. 30. yıh için metlerin dikkatini çekmek ve Zonguîdak ve TED Bugün dünyada yaklaşık 1 'Times', "Af Örgütü'nün başa üyekri protesto eylemine teşvik Karadeniz Ereğli liseleri milyon AIDSİi hasta var. 510 nsı, hiikümeüerin insan hakla amacıyla 'İvedi Eylem Raporu' katıhyor. milyon kişi de henüz hastaîığa tNSAN HAKLARI Her yıl araltk ayında kutlanan İnsan Hakları Haftası boyunca Türkiye'de rına gösterdtkleri saygısızhğa da yayımhyor. Bunlarda, proyakaîanmarmş olmakla birlik konuyla iigiii çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Uluslararası Af Örgütü'nün "Türkiye'de sistemli karşı durmasıdır. Hükümetlerin testo eyleminın kime ve nasü yöte kanında AIDS virüsü taşıyor oiarak işkence yapddığına" ilişkin iddiaları, Türk hiikümetlerince hep yalanlanıyor. Bu girişim denetlenmesi gerek. Yasalar, sa neltıleceği, adres ve tekfon nuAIDS, dunyanın değişik (seropozitif). Dunyadaki lerin "AT'ye girmesiyi engellemek amacıyla" yapıldığı belirtiliyor. (Fotoğraf: Zafer Aknar) dece yurttaşlar birbirini incitme maraları ile verilmekte. yerlerinde değişik şekillerde AIDS'li sayıs» tüm önlemlere yayüıyor. örneğin karşm her yıl 2 kat artıyor. DeAmerika'da daha çok mek ki 10 yıl sonra AIDS'li sa• tşSendika Servisi eşcinselkr ve damardan yısı 1024 kat artacak. Bu ise 1 Birikmiş maaş ve uyuşturucu kullananlarda milyara yakın kişi demek. Bu ikramiyelerinin ödenmesi görülürken, Afrika'da arada AIDS taşıyanların oranı isteğiyle önceki gün iş heteroseksueller arasında da aynı şekilde artacak ve S ila bırakan Güneş gazetesi yaygın. 10 milyara ulaşacak. Ankara Bürosu çalışanları 1. Eşcinsellik veya damardan Dünya Sağltk örgütü, AIDS dün de eylemkrini uyuşturucu almaya bağlı salgınmm tahmin edilenden stirdürürken îzmir Bürosu AIDS: Af Örgütü'nün, "Türkiye'de sistem da başka programlar da yaptldı. "Tür ısrarla vurgulamak istiyoruz. Bir ntke çalışanları da direnişe çok dahaluzlı yayıldığını belir özellikle 1980'den sonra Kuzey ve Güney Amerika, kiye'nin turizminin arkasında neler ya den 10 ayda 500'den fazla işkence iddi katıldı. lstanbul'da imzasız li oiarak işkence yapddığına" ilişkin idtiyor. 1990 yılı rakamlarına gö Türkiye'de işkence konusu Batı Avrupa, Avustralya, dia ve kanıtları Türkiye hukümetleri ta tıyor, biliyor musunuz?" başlıklı bir ası geliyorsa ve bunun arasında 10 kişi "Güneş çalışanları" adına re AIDS'li hastaiarm ve virüYeni Zelanda ve Güney rafından sürekli yalanlandı. Ancak bu kampanya yürütüldü, 'Aydınlar nin işkence sonucunda yaşandaru» yitir yapılan açıklamada TGS sü taşıyıp henüz belirti verme Af Örgütü'nün sürekli Afrika'da sık. Karşı cinsten yalanlamalar, aynı konuîarda sürekli ya DilekçesF ve 'Barış Davası' oiarak bili diklerine dair iddialar yer alıyorsa. bize Genel Merkezi tarafından yenlerin (HIV enfeksiyonları) gündeminde yer aldı. bulajma nıspeti az. lanlamaya başvuran Şili, Arjantin, Çin, nen uzun yargılamalar ve bunun yol ve göre bunu özel bir raporda belirtmek ye alınan eylem kararına dünya üzerindeki dağıhmı şöy2. Heteroseksüel AIDS: LONDRA (Cumhuriyet) Özellik Güney Kore, Angola gibi ülkelerin yöntemi sürekli ekştirildi. 19811991 terli bir gerekçedir. Bu konuda bizi uyulmadığı belirtilerek le: Haiti, Antil Adalan ve le 1980 sonrasında Türkiye'de işkence, 'inandıncılığı'ndan öteye geçmedi. Ak arasmda Türkiye konusundaki yayınlar, Türkiye'de yapılan başkanlık seçimleri "Birtakım kişilerin post kuzeyi hariç Afrika'da. AIDS VAKALARI Af Örgütü'nün surekli üzerinde durdu sine, "NATO ve Avrupa Konseyi ülke uluslararası merkezde rafları dolduru ya da Avrupa Topluluğu çerçevesinde kavgası arenasında Güneş'in Eşcinsellik ve uyuşturucu 1989 1990 ğu ve hâlâ da vazgeçmediği bir konu ol si bir müttefiğin bu tür eylemlere baş yor. Türkiye'nin üyeligi hakkında yapılan harcanmak istendiğinin kullanımı az. Kan yoluyla Afrika 250.000 500.000 du. Sıkıyönetim mahkemelerinde açılan vurması", sürekli altı çizilen bir konu olTürkiye hukümetleri, bu girişimleri görüşmeler ilgilendirmiyor. Biz, insan farkına vardık. Biz buna • alış çok az. AIDS daha çok Amerika 175.000 250.000 davalar ve bunların yurütulüş biçimi, ve du. "Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na gir haklanıun iyi uygulanmasını istiyoruz." izin vermeyeceğiz" denildi. karşı cinsten almıyor. Avrupa 30.000 45.000 rilen ve uygulanan idam cezaları, cezaÖrgutun gerek uluslararası merkezi mesini engellemek amacıyla kara Ankara çalışanları adına 48 3. AlDS'in çok az olduğu Asya 1.000 1.000 evlerinde ve karakollarda işkence, Gu gerekse İngiltere temsilciliği, Türkiye' çalma" oiarak değerkndirdi. Af ÖrgüTürkiye hükümetlerinin, Af örgütü' imzah bildiride ise iilkeler: neydoğu Anadolu'daki koşullardan kay de insan haklarının çiğnenmesi ve dü tü'nün 1989'da buna verdiği yanıt şöy nü sürekli oiarak taraf tutmak ve hak merkezdeki birkaç kişinin Doğu Avrupa ülkeleri, HIV ENFEKSİYONLARI naklanan durumlar, Kürtlere ilişkin tu şünce suçlarından ötürü insanlann le: "Buna benzer tepkileri kuruluşumuz sız iddialar getirmekle suçlarken, örgü "patronvekilinin SSCB, Ortadoğu, Kuzey 1989 1990 tumlar.'düşünce suçu' nedeniyle yüzler 'kurban' durumuna gelmesini protesto başka hükUmederden de almaktadır. Af tün 'tarafsızlık ilkesi' uyannca Bulgaris koltuğunun altına Afrika, Asya, Okyanusya. Afrika 2.5 milyon 5 milyon ce yıl hapis cezalanna çarptınlan 'düşUn için kampanyalar açtılar. BBC tekviz Örgütü raporlannın kesînlikle bağımsız tan'daki Turk azmhğa yapılan kötü dav saklanarak ve kendilerine Bu grupta ilk iki ülkeye Amerika 1.5 milyon 2.5 milyon ce kurbanlan' hakkında Af örgütü, sü yonunda yayımlanan 'DüşUnce bir şekilde hazırlandığını ve yaklaşımın ranışları konu edinen raporlannın aynı vaat edildiği öne sürülen yolculuk etmiş ve AlDS'i Avrupa 500.000 500.000 rekli oiarak kanıt toplamaya çahştı ve Kurbanlan' programlanndan biri Tür da ülkeler arasında fark gözetmeksizin hükümetler tarafından 'övgü ile' karşı koltuklann tatlı hayali oralarda almış. olanlar var. Asya 100.000 500.000 bunlan raporlar halinde yayımladı. kiye'ye ayrıldı. Ayrıca Türkiye konusun tarafsız çalışmasına gölge düşünnediğini landığı da hatırlatıhyor. içinde" eylemkrini karalama çabası içinde oldukları öne sürüldü. AIDS'LtNtN GÖZYAŞINDA DA VİRÜS VAR Ankara'daki eykme, ANAP'h Metin Gürdere, SHP'li Ertuğrul Günay, nu sandviç ve börek yiyerek de DYP'li Hüsamettin Paris'te yapılan açıkarttırmada 2. Mahmut s ğerlendiren Gencer 336 dönemine ait tombak 336 milyon, 18. yüzyıla ait milyona satuı aldığı aiksinin çeş Cindoruk, sendika tombak ikinci Tombak ise 136 milyon liraya adları meyi arttırmaya 10 yaşındaki başkanlan Şevket Yılmaz v< oğluna parmak kaldırtarak ka Necati Çelik eykmcikri açıklanmayan Türk alıcılara satıldı. tılması müzayedeye "arabesk" ziyaret ederek destek adlı 1883 tarihi ve sol ait köşe bir renk kattı. AIDS, insan vücudundaki morumsu lekeler. Bu belirtiler verdiler. MİNE SAULNİER de imzası bulunan, altın yaldız hücre bağışıkhk sistemini tah kişiden kişiye değişebiliyor. Tombakı aldıktan sonra sarip eden HIV, HLTVII1 ya da PARİS Paris Drouot sa çerçeveli tablosu tarafından kıLAV adlı virüslerin yol açtığı Nelerden bulaşmıyor? lonlarındaki Osmanh eserleri rıldı. Söz konusu tablo 371 mil londan hızla aynlan Bay Genenfeksiyonun Herlemiş bir biçıVirüsü taşıyan biriyle aynı açıkarttırmasmm ikinci günü ve yon Türk Lirası'na (530 bin cer, Cumhuriyet muhabirine adını vermeyi reddetti. Açıkartmi. yerde yaşamak, aynı yemekleson bölümü, Turk aracı ve alı frank) ahcı buldu. cılarının zaferiyle sona erdi. SaCarle Vernet imzah tırmaya katılan Türkler iyi bir AIDS vücuda girdikten son ri yemek, tarağını, tabağım, • Haber Merkezi tışın en önemli uç parçasmdan 18031804 tarihli "Memluklar" dayamşma içinde bulunuyordu. ra Üç çeşit seyir izleyebiliyor. koltuğunu paylaşmak, el sıkışBaşbakanlık BasınYayın v birini oluşturan ünlü tombak tablosu ise Türk alıcıların epey Bugünkü kalabahk Türk gruSağlıklı taşıyıcılar: Virüs uy mak, 'yumuşak' öpüşmek buESKİDEN. bunda Ahmet Keskiner, Eriç Enformasyon Genel çeşme 336 milyon Türk Lirası ce çaba harcamalarına karşın ku halinde. Bu kişiler virüsü günkü bilgilere göre tehlikeli MüdUrlüğU tarafından (480 bin frank) karşıhğında so 273 milyon Türk Lirası'na (390 Gürün ve Kapahçarşı antika bulaştırıyorlar. 2 ile 4 yıl son değil. AIDS virüsünün geçmerestore ettirilen tarihi yadı Gencer oian eski Kapalı bin Fransız Frankı) tekfonla müşterilerinin yakından tanıdıra yüzde 1030'unda hastahk si için cinsel ilişki veya kan alışğı Süryani asüh Toni Şallabi'nin Sepetçikr Kasn'nda verişi gerekli. Yine aynı şekilçarşı esnafından ve Londra bor katılan (belki Türk) bir müşteortaya çıkıyor. kurulan Uluslararası Bası sasından bir alıcıya satıldı. riye satıldı. Daha az önemli bü damadı göze çarpıyordu. Vücutta virüs var: Yorgun de çarşaf, havlu, kapı kolu, tuMerkezi'nin açılışı 7 luk, iştahsızlık, gece terleme, valet kapağı, elektrik düğmele2. Mahmut dönemine ait tün Osmanh manzarah oryanta Drouot'taki açıkarttırmayı haziranda Cumhurbaşkatı iyileşmeyen ishal, ateş, boğum ri, makineler, mobilyalardan tombak, 30 santim yüksekliğin list resimlerin de hemen tümü düzenkyen baş eksper Lucien Turgut Özal tarafından larda şişkinlik beİiriyor. Bu du AIDS bulaşması söz konusu de ve rokoko tarzı gül süsleme Türk alıcılar tarafından payla Arcache'in Cumhuriyet muhayapılacak. Bu arada Bası ruma ARC adı veriliyor. Taşı değil. Virüs insan vücudu dışınli. tkinci tombak 18. yüzyıl za şıldı. Aynı şekilde çeşitli Os birine verdiği bilgiye göre KörKonseyi Temsilciler da hayli dayanıksız, çamaşır manh işleri kuçük parçalar da fez savaşından sonra böyle bir yıcılann yüzde 2030'u bu durif Türk ibriği ise 136 milyon Kurulu'nun olağanüstü suyuyla yapılan basit bir dezenrumda. Türk Lirası'na (195 bin frank), genelinde Turk alıcılarda kaldı. açıkarttırmanın gördüğü bu toplantısı bugün feksiyonla bile öluyor. yine Türk olduğu ileri sürülen Büyük bir kalabahk tarafından rağbet ve ulaştığı fıyatlar olağaVirUs lemfosit T4'leri tahrip lstanbul'da tl Genel Mec vekâlet yoluyla anonim bir alı izlenen açıkarttırmanın en üginç nüstü. Tüm uzmanların sanat AIDS'lilerin gözyaşmda ve edlyor: Bu AIDS durumu. BaSalonu'nda yapılacak. S: cıya kaldı. 17. Yuzyıl Osmanh kişisi ünlü tombak çeşmeyi alan piyasasında düşüşe işaret ettiği ğışıkhk yok gibi. Virtis kendi tükürüklerinde virüsün bulun11.00'de toplanacak kuru işi gümüş cami kandili ise 84Gencer adlı tüccardı. Müzaye piyasada, Osmanh parçalanna başına hastalığı doğurmuyor, duğu biliniyor, ama hastalığm konsey sözleşmesinin ba, milyon Türk Lirası'na (120 bin de salonuna çoluk çocuk gelen gösterilen talepte büyük bir arfakat vücudu savunmasız bıra bu yolla bulaştığı durumlar yok maddelerinin Gencer ailesi diğer Türklerle bir tış var. > frank) satıldı. kıyor. Yüksek ateş, guç nefes denecek kadar az. Hastalığm değiştitilmesine ilişkin likte salonun dibindeki dirsek alma, kaposi (bir tür deri kan böcekler veya ev hayvanlan ile llgili çevreler, söz konusu taFakat tüm açıkarttırmanın taslağı gorüşecek ve seri), uçuk, mantar, ishal, kus bulaşıp bulaşmadığı ise bilinrekoru, oryantalist ressamlar tezgâhların üstüne karargâh lep ve fiyat artışıru Türkiye'den yüksek kurula basın dış kurmuşlardı. Müzayedenin ken katılan alıcılann çoğalmasına ma, kilo kaybı, hafıza kaybı, miyor. Şüphelilerin başmda dan Filippo Baratti'nin "Esirler disini ilgikndirmeyen bölümüBUGUN. iki üye daha seçecek. sinir sisteminin tahrip olması, sivrisinekler var. bağlıyorlar. ve Ganimet" (Captives et Butin) Dünya, AIDS'i 10 yıl önce keşfetti Af Örgütü 30 yaşında Ingiliz avukat Peter Benenson'un kurduğu örgütün 60 ülkede 1 milyon üyesi var İstanbuTun Fethi Beymen kapak okhı Yine sınav heyecanı AİDS H nerelerde yaygın? Türkiye'de işkence yapılıyor' AF'ÖRGÜTÜ VE TÜRKÎYE Gttneş'te durum Vücudu savunmasız bırakıp öldürüyor Tombakları Türkler aldı Basın merkezi açdıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog